O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

243309040 volonciu-nicolae-tratat-de-procedura-penala-doc

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
8323820 curs-penal-general-i
8323820 curs-penal-general-i
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 280 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (17)

Quem viu também gostou (19)

Anúncio

Semelhante a 243309040 volonciu-nicolae-tratat-de-procedura-penala-doc (20)

Mais de exodumuser (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

243309040 volonciu-nicolae-tratat-de-procedura-penala-doc

 1. 1. NICOLAE VOLONCIU TRATAT DE PROCEDURĂ PENALĂ Parte generală Vol.I Această lucrare apare sub îngrijirea Universităţii Independente Titu Maiorescu din Bucureşti PAIDEIA Bucureşti, 1996
 2. 2. ABREVIERI PRINCIPALE ISBN 973-9131-01-8 - Annuaire de la Convention Europeenne de Droits de l'Homme - Analele Universităţii din Bucureşti - Buletinul Oficial al R.S.R., partea I - Cod civil - Cod penal - Cod procedură civilă - Cod procedură penală
 3. 3. - Curtea de Casaţie Belgiană - Curtea de Casaţie Franceză - Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem - Curtea Supremă de Justiţie - Ed. Dalloz, Paris - decizie - decizie penală - Dalloz Hebdomadaire - Editura Academiei - Editura Didactică şi Pedagogică - Editura Ştiinţifică - Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică - Justiţia Nouă - Journale des Tribuneaux - Judecătoria - Legalitatea populară * Monitorul Oficial al României, Partea I - Pasicresie belge - Recueil des decisions de la Commission Europeenne des Droits de l'Homme-Strasbourg - Repertoriu alfabetic de practică judiciară în materie penală pe anii 1969-1975 - Idem, pe anii 1976-1980 - Revue de droit penal et criminologie - Revue internaţionale de droit penal - Revue internaţionale de police criminelle - Revista română de drept 5 R.S. - Recueil Sirey R.S.C. - Revue de science criminelle et de droit penal compare. sect. -secţie sect.pen. - secţia penală sent.pen. - sentinţa penală S.C.J. - Studii şi cercetări juridice Trib.jud. - Tribunalul judeţean Trib.Mun.Buc. - Tribunalul Municipiului Bucureşti Trib.Suprem. - Tribunalul Suprem T.U.B. - Tipografia Universităţii din Bucureşti Notă: Dacă se indică un articol fără a se preciza legea corespunzătoare, norma se referă la codul de procedură penală. CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTUL PROCESUAL PENAL Secţiunea I PROCESUL PENAL ŞI DREPTUL PROCESUAL PENAL § 1. Justiţia penală, activitatea judiciară şi actul jurisdicţional 1. Săvîrşirea infracţiunilor duce la naşterea raportului juridic de drept penal în virtutea căruia apare dreptul statului de a trage la răspundere penală pe făptuitor şi obligaţia acestuia de a suporta consecinţele faptei sale. Pentru ca tragerea la răspundere penală să se materializeze în sancţiunea prevăzută de lege este nevoie atît de o activitate statală, cît şi de un organism specializat care realizează mecanismul de soluţionare a conflictului ivit între societate (respectiv stat) şi infractor. De aceea, în orice organizare statală şi cu atît mai mult în cadrul unui stat de drept există o putere sau autoritate judecătorească a cărei sarcină fundamentală este înfăptuirea justiţiei.
 4. 4. Justiţia s-a impus din cele mai vechi timpuri ca o funcţie de judecare a proceselor izvorîte din încălcarea legilor. Statul de drept a devenit de neconceput fără justiţie, lipsa unei asemenea autorităţi însemnînd arbitrariu şi nedreptate. Dacă viaţa socială trebuie să se desfăşoare potrivit constituţiei şi legilor, este necesar să existe o putere care să le cunoască şi să le poată interpreta şi aplica concret atunci cînd sînt încălcate, cînd drepturile şi liber- tăţile cetăţenilor sînt periclitate sau neglijate . Justiţia, reprezentînd modalitatea în care se manifestă în mecanismul statal puterea judecătorească, era firesc ca în Constituţie să se înscrie norme care evocă această autoritate atît sub aspectul ei organizatoric cît şi funcţional . Astfel, art. 125 alin. 1 precizează că justiţia se realizează prin Curtea Supremă de Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege. De asemenea, art. 123 alin. 1 înscrie teza că justiţia se înfăptuieşte în numele legii; la fel, referindu-se la conflictul dintre colectivitate şi infractor, izvorît din săvîrşirea 1 I.MURARU, Drept constituţional şi instituţii politice, Ed. Naturismul, Bucureşti, 1991, 2 Justiţia este privită sub ambele ei aspecte, ca sistem al organelor judecătoreşti şi ca activitate desfăşurată de aceste organe (vezi I.STOENESCU, S.ZILBERSTEIN, Drept procesual civil, Teoria generală, voi. I, Ed. II, Ed.Did.Ped., Bucureşti, 1983, p. 19). 7 infracţiunii, art. 130 alin. 1 subliniază că în activitatea juridică Ministerul Public reprezintă interesele generale ale societăţii. în statul de drept justiţia capătă o pondere deosebită pentru că potrivit principiului democratic al separaţiei puterilor în stat autorităţii judecătoreşti îi revine dreptul de a soluţiona litigiile de drept intervenite în urma manifestării ilicite. Justiţia trebuie să fie în cel mai înalt grad la îndemîna tuturor celor interesaţi. Aceasta a şi determinat introducerea în Constituţia României a tezei potrivit căreia accesul la justiţie este liber. în art. 21 din Constituţie se stipulează expres că orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor şi intereselor sale legitime. Pentru ca cei interesaţi să nu fie obstrucţionaţi sub nici o modalitate sau pretext, alin. 2 mai subliniază că exercitarea dreptului respectiv nu poate fi îngrădit prin nici o lege. în statul de drept autoritatea judecătorească reprezintă o adevărată putere pentru că litigiile ivite din încălcarea legilor nu pot fi soluţionate de către alte organe ale statului decît cele de judecată. Instanţele judecătoreşti soluţionează toate procesele privind raporturile juridice civile, comerciale, de muncă, de familie, administrative, penale şi orice alte cauze pentru care legea nu stabileşte o altă competenţă. Justiţia penală este evident aspectul de justiţie care interesează primordial (dar deseori nu exclusiv) în cazul săvîrşirii unor infracţiuni , motiv pentru care toate consideraţiile ce urmează se circumscriu - dacă nu se menţionează altfel - acestei mari instituţii juridice. Săvîrşirea infracţiunii, chiar cînd este descoperită şi pusă prin probe în seama unui făptuitor, nu atrage aplicarea automată a pedepsei. Pentru a se ajunge la sancţionarea infractorului este nevoie de intervenţia justiţiei penale, în sensul condamnării acestuia de către instanţa competentă pe baza unei judecăţi. Reacţia societăţii faţă de infracţiune nu este instinctivă, arbitrară şi oarbă; ea este totdeauna chibzuită şi reglementată avînd un caracter esenţialmente judiciar . De aceea, a soluţiona o cauză penală înseamnă a efectua o activitate de justiţie şi în măsura în care aceasta se face prin hotărîrea instanţei de judecată avem de a face cu un act jurisdicţional. 3 Realizarea prin constrîngere a ordinii de drept nu este posibilă fără preexistenta unui conflict între voinţa colectivă exprimată prin regula de conduită încălcată şi voinţa persoanei care a săvîrşit încălcarea, deci fără existenţa unui raport juridic de contradicţie izvorît din săvîrşirea unei fapte ilicite. (V. DONGOROZ, S.KAHANE, G.ANTONIU, C.BULAI, N.ILIESCU, R.STĂNOIU, Explicaţii teoretice ale codului de procedură penală română, Parte generală, voi. I, Ed.Academiei, Bucureşti, 1975, p. 7). 4 G.STEFANI, G.LEVASSEUR, Procedure penale, voi. II, Ediţia IX, Paris, Ed.Dalloz, p.l. 8
 5. 5. 2. Activitatea judiciară în materie penală. Pentru a se ajunge la actul de justiţie, în cele mai multe situaţii, nu este suficientă numai activitatea instanţei, după cum există numeroase cazuri în care conflictul juridic penal născut din săvîrşirea reală sau presupusă a unei infracţiuni se poate stinge înainte de pronunţarea unui act jurisdicţional. Descoperirea infracţiunilor, stabilirea vinovăţiei infractorilor pe bază de probe şi realizarea tragerii la răspundere penală a celor vinovaţi nu are loc exclusiv prin activitatea de judecată, respectiv prin înfăptuirea justiţiei. Statul organizează combaterea fenomenului infracţional printr- o activitate mai largă şi complexă în care antrejiează şi alte organe specializate. Aceasta are Ioc prin activitatea judiciară desfăşurată conjugat de către toate organele judiciare. Actul de justiţie penală este precedat de o activitate prealabilă de urmărire penală, auxiliară dar necesară, avînd ca finalitate pregătirea condiţiilor care să asigure desfăşurarea optimă a judecăţii. Organele statului împuternicite să realizeze ansamblul activităţilor menţionate mai sus poartă denumirea generică de organe judiciare iar activitatea lor constituie o activitate judiciară. Noţiunea de organ judiciar este mai largă decît cea de organ judecătoresc. Interpretarea rezultă din sensul larg, constituţional, potrivit căruia toate organele judiciare, indiferent că realizează sau nu direct şi nemijlocit actul de justiţie penală prin pronunţarea unei hotărîri, ţin de puterea judecătorească si sînt grupate sub aspectul sistematizării în Capitolul VI al Titlului III din Constituţie. în cuprinsul normelor referitoare la autoritatea judecătorească se disting, în primul rînd acele organe care au evident caracter judiciar, respectiv instanţele judecătoreşti şi Ministerul Public, ele fiind formate din magistraţi adică persoane avînd calitatea de reprezentanţi tipici şi deţinători exclusivi ai acestei autorităţi. Organele judiciare cuprind şi organele de poliţie. Art. 129 din Constituţie prevede că instanţele judecătoreşti dispun de poliţia pusă în serviciul lor şi care nu trebuie confundată cu poliţia, în ansamblul său, ca organ administrativ. Organele de poliţie, la care fac referire normele constituţionale şi cele din codul de procedură penală, sînt organizate potrivit unor reglementări distincte; ele îşi îndeplinesc atribuţiunile de regulă în cadrul urmăririi-penale, dar au sarcini şi în realizarea altor activităţi procesuale, motiv pentru care se includ în noţiunea largă de organe judiciare folosita de însăşi legea procesuală penală . 5 GR.THEOIX>RU,LMOLrX)VAN,r>eptproce^^ 6 Codul de procedură penală foloseşte, deseori, expresia de "organe judiciare" (vezi: art. 7, 80,105,106,111,139,152, etc). 9 Organele amintite mai sus (instanţe, Minister Public, organe de cercetare) îndeplinindu-şi sarcinile în baza reglementărilor procesual penale, natura juridică a activităţii lor nu poate fi decît judiciară . în concepţia tradiţională română - avem în vedeje codurile de procedură penală din anii 1864 şi 1936 - organele de poliţie, care participau în desfăşurarea procesului penal cu atribuţiuni corespunzătoare, aveau denumirea de organe de poliţie judiciară, iar activitatea lor era o activitate evident judiciară. Argumente numeroase demonstrează că activitatea procesual penală a organelor de poliţie sau generic vorbind a organelor de urmărire penală este o activitate judiciară. De pildă, ar fi greu de presupus că o urmărire penală efectuată de un organ de cercetare al poliţiei, sub supravegherea procurorului nu constituie o activitate judiciară, pe cînd aceeaşi urmărire penală efectuată obligatoriu de către procuror în condiţiile art. 209 c.pr.pen. are o natură juridică ce corespunde unui asemenea conţinut. Organele judiciare sînt mai numeroase şi diversificate în materie penală datorită şi structurii diferite a procesului penal faţă de procesul civil. în majoritatea reglementărilor din lume, judecata constituie singura fază la care se reduce procesul civil, fără ca aceasta să fie precedată de o altă activitate judiciară diversificată şi complexă, realizată de organe specializate. în procedura penală modernă de pretutindeni o asemenea modalitate de realizare a justiţiei penale, deşi posibilă în cadrul unor procese penale de formă atipică, constituie numai o excepţie destul de limitată. Totalitatea sistemelor procesual penale contemporane organizează în forme dintre cele mai variate activităţi care premerg judecarea cauzelor de către instanţele penale. Aceste forme procesuale, indiferent de conţinut sau denumire (cercetare, anchetă, instrucţie, investigaţie, informaţie, prime
 6. 6. cercetări, acte prealabile etc), deşi neîndeplinite de către o instanţă şi nerezolvate printr-un act jurisdicţional au în mod cert natura juridică a unor activităţi judiciare. 3. Actul jurisdicţional penal. în centrul activităţii judiciare penale şi ca o finalizare a acesteia se remarcă actul jurisdicţional. în ştiinţa dreptului s-a cristalizat de mult diferenţierea actului jurisdicţional de actele celorlalte organe ale statului, referinţele distinctive făcîndu-se mai ales faţă de actul administrativ. 7 Instanţele judecătoreşti, procurorul şi organele de cercetare penală poartă denumirea de organe judiciare (I.NEAGU, Drept procesual penal, Ed.Academiei, Bucureşti, 1988, p. Actul jurisdicţional are ca temei de existenţă un litigiu care este dedus spre soluţionare totdeauna în faţa organului de jurisdicţie. Dacă urmărirea penală nu conturează şi confirmă existenţa litigiului penal dintre stat şi persoana care a încălcat legea penală, nu se ajunge la trimiterea în judecată a infractorului, respectiv la actul jurisdicţional prin care să se rezolve litigiul. Actul jurisdicţional nu se realizează în forme particulare stabilite de organele competente în funcţie de elementele concrete ale litigiului (aşa cum se întîmplă în cazul actului administrativ) existînd o procedură precis reglementată, obligatoriepentru toţi participanţii la rezolvarea cauzei. Această procedură asigură subiecţilor faţă de care hotărîrea produce efecte anumite drepturi procesuale, dintre care se detaşează acela de a participa în cauză şi a folosi mijloacele legale pentru apărarea intereselor legitime . Spre deosebire de actele celorlalte organe de stat, actul jurisdicţional nu poate avea ca obiect rezolvarea de împrejurări generale, abstracte şi viitoare, sub forma edictării unor norme de conduită, pentru că actul jurisdicţional rezolvă totdeauna un caz determinat şi concret, respectiv o speţă. Decizia luată pe calea actului jurisdicţional nu are obligativitate decît în cazul dedus soluţionării, practica judiciară neconstituind izvor de drept. între actul jurisdicţional şi cel administrativ există deosebiri esenţiale de ordin procedural intern cu privire la modul de sesizare şi dezinvestire a organelor respective, caracterul independent sau subordonat al acestora în soluţionarea cauzei, putinţa înlocuirii ulterioare a actului adoptat în opoziţie cu instituţia autorităţii lucrului judecat impus de necesitatea stabilităţii actului jurisdicţional etc. Astfel, spre deosebire de organul administrativ care se poate sesiza şi singur, o instanţă nu se sesizează niciodată din oficiu. Regulile "nemo judex sine actore" (nici un judecător fără un reclamant) şi "judex ne procedat ex officio" (judecătorul nu judecă din oficiu) sînt adagii care atrag atenţia asupra faptului că instanţa penală nu judecă şi realizează actul jurisdicţional decît în virtutea unei acţiuni injustiţie exercitate de către subiectul îndrituit şi pe baza sesizării corespunzătoare. De asemenea, odată soluţionată cauza penală judecătorul se desesizează fără a putea reveni asupra rezolvării date, chiar
 7. 7. dacă ulterior şi-ar da seama de modul defectuos în care a procedat ("semel lata sententia, judex dessinit esse judex"). Orice modificare a soluţiei date prin actul jurisdicţional nu e posibilă ^cîtprin intermediul căilor de atac. Spre deosebire de aceasta, organul 8 Vezi I.STOENESCU, S.ZILBERSTEIN, op.cît., voi. I, p. 28. 11 administrativ nu se desesizează în urma emiterii actului administrativ şi ca atare poate reveni în principiu oricînd asupra celor dispuse anterior. în timp ce în cadrul actului jurisdicţional judecătorul este independent în luarea hotărîrii, el supunîndu-se exclusiv legii, organele administrative se supun ierarhic, dispoziţiile superioare impunîndu-se organelor subordonate, cărora cele dintîi chiar pot să li se substituie. Actul jurisdicţional are o asemenea importanţă socială încît el se investeşte cu autoritate de lucru judecat în vederea asigurării stabilităţii celor hotărîte de justiţie. Dimpotrivă, actele administrative nu au o astfel de putere, neexistînd prezumţia legală că ele rezolvă totdeauna corect cazul şi că deci păstrarea lor nealterată şi permanentă constituie ceva necesar. § 2. Procesul penal. Noţiune şi elemente definitorii, scop şi rol educativ. 4. Definiţia procesului penal. Activitatea prin care organele specializate ale statului descoperă infracţiunile, identifică şi prind pe infractori, strîng şi administrează probele, realizează tragerea la răspundere penală şi aplică pedepsele este o activitate foarte complexă, care depăşeşte limitele stricte ale soluţionării cauzei penale în cadrul strict jurisdicţional. Noţiunea de activitate judiciară nu este întru totul conformă cerinţelor teoretice, practice şi legislative în domeniul procesual penal, fiind uneori insuficient de cuprinzătoare, iar alteori excedînd limitele care se impun. Astfel, dacă referirile s-ar face exclusiv la activitatea judiciară, ca totalitate a manifestărilor organelor judiciare, în eforturile de rezolvare a cauzelor penale nu s-ar cuprinde şi participarea, deseori foarte activă şi eficientă, a altor subiecţi menţionaţi de legea procesuală. La activitatea desfăşurată de organele judiciare se adaugă atitudinea şi implicarea uneori cu valenţe procesuale deosebite a părţilor în cauză (inculpat, parte vătămată, parte civilă, parte civilmente responsabilă) precum şi a diferitelor alte persoane cuprinse în mecanismul judiciar (martori, experţi, interpreţi, agenţi procedurali, apărători, reprezentanţi, substituiţi procesuali etc). în activitatea desfăşurată cu participarea subiecţilor amintiţi apar relaţii juridice cu drepturi şi obligaţii decurgînd din dispoziţiile legale care configurează conţinutul unor raporturi de drept specifice. Pe de altă parte, activitatea judiciară excede uneori ca obiect soluţionarea de cauze penale, întrucît în anumite proceduri nu apare un conflict penal izvorît din săvîrşirea unei infracţiuni, care să atragă nevoia tragerii la răspundere 12
 8. 8. penală a făptuitorului. Există numeroase activităţi judiciare în care scopurile urmărite sînt felurite, dar în nici un caz ele nu se înscriu în rezolvarea unei cauze penale. Pot fi date ca exemple activităţile judiciare desfăşurate în cazul reabilitării unui condamnat pe cale judecătorească, a reparării pagubelor suportate de o persoană arestată sau condamnată pe nedrept, a înlocuirii sau reconstituirii unor înscrisuri dispărute, a recunoaşterii unor acte judiciare străine, a rezolvării unor contestaţii la executare, a amînării sau întreruperii pedepsei închisorii şi în alte numeroase situaţii. Argumentele menţionate impun includerea în vocabularul de specialitate, legislativ, ştiinţific şi practic a unei noţiuni mai exacte decît cea de activitate judiciară şi prin care să se desemneze cu mare precizie activitatea de soluţionare a oricărei cauze penale determinate de un- litigiu penal real sau ipotetic. Această categorie juridică atotcuprinzătoare şi foarte complexă este procesul penal. Procesul penal este activitatea reglementată de lege, desfăşurată într-o cauză penală, de către organele judiciare cu participarea părţilor şi a altor persoane, ca titulare de drepturi şi obligaţii, avînd ca scop constatarea la timp şi în mod complet a infracţiunilor şi tragerea la răspundere penală a celor care le- au să vîrşit, în aşa fel încît prin aceasta să se asigure ordinea de drept precum şi apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor. în literatura juridică de specialitate din ţara noastră definiţia procesului penal dată de diverşi autori este în general foarte apropiată de cea enunţată, neînregistrîndu-se deosebiri esenţiale .t Convergenţa de opinii este determinată, pe de o parte de faptul că cele mai multe elemente ale definiţiei se regăsesc enunţate expresis verbis în normele legale, pe de altă parte de împrejurarea că mecanismul general, sarcinile mari şi instituţiile fundamentale ale procesului penal sînt bine conturate şi elucidate de multă vreme în ştiinţa juridică. 5. Elementele definitorii care caracterizează procesul penal. Definiţia adoptată cuprinde principalele elemente care caracterizează procesul penal. Analizarea acestora este necesară pentru a avea imaginea corectă a noţiunii, 9 Vezi în acest sens: V.DONGOROZş.a., Explicaţii teoretice, voi. I, p. 14; GR.THEODORU, T.PLĂEŞU, Drept procesual penal, Partea generală, Tip.Univ., "Al.I.Cuza", Iaşi, 1986, p. 1; GR.THEODORU, L.MOLDOVAN, op.ciţ, p. 20; I.NEAGU, op.cit, p. 35; M.BASARAB, Drept procesual penal, voi. I, Tip.Univ., Babeş- Bolyai, Cluj-Napoca, 1973, p.5; N.VOLONCIU, Drept procesual penal, voi. I, Tip.Univ., Bucureşti, 1987, p. 8; GR.THEODORU, Drept procesual penal român, voi. I, Tip.Univ. "Al.I.Cuza", Iaşi, 1971, P-11-12; S.KAHANE, Dreptul procesual penal, Ed.Did.Ped., Bucureşti, 1963, p. 8. 13 ţinînd seama că ea este folosită foarte frecvent şi în vocabularul uzual, dar într-o accepţiune mai puţin conformă cu rigurozitatea ştiinţifică. a) Procesul penal constituie în primul rînd o activitate. însuşi termenul de proces este derivat din latinul "procedere" care înseamnă a progresa, a avansa, a evolua. Deşi de origine latină cuvîntul nu era folosit în dreptul roman în accepţiunea sa juridică actuală, pentru judecată fiind utilizat termenul de "judicium". Cuvîntul a intrat în vocabularul juridic şi a devenit tradiţional prin intermediul glosatorilor din Evul mediu (aproximativ sec.XII). Noţiunea de proces este folosită chiar în afara vocabularului juridic, totdeauna în sensul desemnării unui fenomen în plină mişcare, dezvoltare, devenire. Procesul penal este un fenomen dinamic, tipic evolutiv şi care se manifestă ca o activitate foarte complexă. In cadrul său se desfăşoară o seamă de activităţi mai restrînse. Fiecare dintre ele are menirea să împingă, să propulseze procesul spre atingerea scopului său final . Denumirea de proces penal provine de la specificul activităţii judiciare, care se desfăşoară progresiv de la descoperirea infracţiunii şi pînă la condamnarea inculpatului şi punerea în executare a hotărîrii judecătoreşti penale . b) Procesul penal este o activitate reglementată de lege. Instituţiile proce suale cît şi activitatea de ansamblu se desfăşoară în limitele celei mai stricte legalităţi. Legea reglementează amănunţit drepturile şi obligaţiile participan ţilor, modul de efectuare a activităţilor, succesiunea acestora, conţinutul diferitelor acte procedurale etc. între activităţile procesuale şi normele juridice care le
 9. 9. reglementează există o legătură indisolubilă. Principiul legalităţii trebuie să aibă în procedura penală aceeaşi implicaţie şi rezonanţă ca în dreptul penal sau în orice altă ramură de drept. Dacă în dreptul penal există încă de multă vreme dictonul "nullum crimen sine lege" şi "nulla poena sine lege", în mod similar este îndeobşte cunoscută şi admisă legătura dintre formele procesuale şi modul lor de reglementare prin norme juridice şi care s-a materializat şi ea în adagiul "nullum judicium sine lege". Legea indică şi dispune formele în care se manifestă şi realizează activităţile procesuale. Formele reglementate de lege în care se desfăşoară procesul 12 penal sînt denumite forme procesuale . 10 VTNCENZO MANZINI, Tratatto di diritto procesuale penale, voi. I, Ed.VII, Torino, 1968, p. 69. - 10 GR.THEODORU, L.MOLDOVAN, op.cit, p. 20. 11 Forma trebuie să servească la conservarea şi valorificarea substanţei, (TRAIAN POP, Dreptul procesual penal, voi. I, Tipografia Naţională, Cluj, 1946, p. 19). - 14 c) Procesul penal se realizează într-o cauză penală. Ceea ce determină desfăşurarea procesului penal este împrejurarea că organul judiciar este sesizat de existenţa litigiului penal izvorît din săvîrşirea unei infracţiuni; Nici un proces penal nu se poate realiza pe o altă bază. Fapta săvîrşită sau presupusă ca fiind săvîrşită constituie obiectul material al procesului penal, iar raportul juridic de drept penal ca manifestare a conflictului de drept survenit reprezintă obiectul juridic al acestuia. Obiectul material şi cel juridic determinînd declanşarea şi întreaga desfăşurare a procesului penal poartă denumirea de cauză penală, denumire sinonimă cu cea de litigiu penal sau pricină penală folosite în practica judiciară . Inserarea în definiţie a precizării este necesară pentru a marca diferenţierea procesului penal de procesul civil sau procedura de contencios administrativ, care sînt de asemenea activităţi reglementate de lege, desfăşurate de anumiţi participanţi dar în cauze cu alte naturi juridice. d) Activitatea procesuală se realizează de diverşi subiecţi procesuali. Potrivit definiţiei procesul penal se desfăşoară de către organele judiciare cu participarea părţilor şi altor persoane. în procesul penal întîlnim organe cum sînt: organele de cercetare penală, Ministerul Public, instanţele judecătoreşti, în cadrul organelor judiciare se constată o anumită ierarhizare, care determină în fiecare cauză şi în raport cu activitatea îndeplinită o anumită competenţă. Persoanele care participă la procesul penal pot fi numeroase. Unele participă din proprie iniţiativă, altele sînt chemate de organele judiciare, unele sînt interesate în modul de soluţionare al procesului, altele nu au nici un interes în cauză. Ca persoane care participă în procesul penal pot fi date ca exemplu: inculpatul, partea vătămată, apărătorul, martorul, expertul etc. Activitatea judiciară este desfăşurată de organele judiciare cu participarea altor subiecţi procesuali avînd calitatea unor titulari de drepturi şi obligaţii. Precizarea este necesară pentru a se marca diferenţa dintre activitatea judiciară şi procesul
 10. 10. penal, iar pe de altă parte pentru a se sublinia faptul că raporturile procesuale reprezintă elemente intrinseci ale procesului penal. Noţiunea de proces penal este mult mai largă decît activitatea organelor judiciare, întrucît aceste organe, în exercitarea atribuţiunilor lor legale au o serie de drepturi cărora le corespund anumite obligaţii corelative din partea celorlalţi participanţi procesuali. în acelaşi timp, părţile, eventual celelalte persoane participante, pot acţiona din proprie iniţiativă, exercitîndu-şi drepturile acordate prin lege în faţa organelor judiciare . J3 V.DONGOROZ, ş.a., Explicaţii teoretice, voi. I, p. 11. 14 GR.THEODORU, L.MOLDOVAN, op.cit, p. 20. Procesul penal constituie atît un ansamblu de activităţi şi situaţii juridice, cît şi un complex de relaţii specifice manifestate sub forma unor raporturi procesuale. . 9. Scopul procesului penal. Definiţia examinată anterior indică o finalitate precis delimitată pe care legea de procedură penală o înscrie în prima sa normă sub titlul marginal de "scopul procesului penal" (art. lc.pr.pen.). Din context rezultă că procesul penal tinde să aducă la îndeplinire două sarcini : unul dintre acestea este mai apropiat şi este formulat în mod concret, celălalt fiind enunţat în termeni generali indică scopul limită către care tinde activitatea procesuală sub aspect politico-social şi dincolo de cazul de speţă. Scopul imediat al oricărui proces penal rezidă în constatarea infracţiunilor şi justa pedepsire a infractorilor. Legea subliniază că activitatea procesuală urmează să se desfăşoare la timp, prefigurîndu-se astfel operativitatea ca unul dintre principiile fundamentale ale activităţii judiciare, şi în mod complet, respectiv în aşa fel încît faptele să fie cunoscute sub toate aspectele care interesează şi se impun în vederea soluţionării cauzei. Scopul procesului penal se înfăptuieşte cel mai aproape de înţelegerea şi opţiunea fiecărei persoane oneste şi doritoare de dreptate, atunci cînd întreaga procedură judiciară dintr-o cauză penală se desfăşoară în aşa mod încît oricine care a săvîrşit o infracţiune este pedepsit potrivit vinovăţiei sale şi nici o persoană nevinovată nu este trasă la răspundere penală. Scopul general al procesului penal este înscris expres în art. 1 alin. 2 c.pr.pen. Potrivit acestei norme procesul penal trebuie să contribuie la apărarea ordinii de drept, la apărarea persoanei, a drepturilor şi libertăţilor acesteia, la prevenirea infracţiunilor, precum şi la educarea cetăţenilor în spiritul respectării legilor. 10. Spiritul de umanism degajat din reglementarea procesuală nu trebuie interpretat ca un factor de slăbiciune sau încurajare a elementelor infractoare. Lipsa de măsuri împotriva acelora care încalcă legile sau aduc prejudicii ordinii de drept este tot atît de gravă ca şi pedepsirea unor persoane nevinovate. A nu aplica sancţiunile penale celor vinovaţi de săvîrşirea unor infracţiuni constituie ea însăşi o atitudine care contrazice ordinea de drept şi constituie în cele din urmă tot o încălcare a legilor. Umanismul, grija faţă de marile drepturi, libertăţi şi prerogative umane ale fiecăruia în parte şi a întregii colectivităţi nu au nimic comun cu toleranţa faţă de încălcarea legilor. 15 Vezi, EUGENIO FLORIAN, Diritto procesuale penale, Ed.3, Unione tip., Edit. Torinese, Torino, 1939, p. 84 şi urm. 16 Procesul penal are un scop general §i unul specific (vezi, E.FLORIAN, op.cit, p.60-65).
 11. 11. Lipsa de fermitate faţă de cei care nesocotesc legea penală aduce cel mai mare deserviciu spiritului de dreptate, faţă de care nici o opinie publică nu rămîne vreodată nepăsătoare şi constituie un factor de încurajare şi proliferare a infracţionalităţii. Cu multă vreme înainte, în gîndirea social- juridică s-a conturat cu claritate ideea că recrudescenţa fenomenului infracţional din anumite momente, nu rezultă în principal din blîndeţea represiunii penale (aşa cum se consideră de unii observatori superficiali şi neavizaţi ai fenomenului), ci din împrejurarea că o seamă de fapte penale - al căror număr, din păcate, uneori este mare - rămîn nepedepsite . Aceste teze sînt de actualitate şi în prezent. Literatura de specialitate a secolului nostru reconfirmă ataşamentul faţă de susţinerile lui Beccariâ, care în urmă cu două veacuri precizau că în politica penală rigoarea pedepsei este mai puţin necesară şi importantă pentru eficacitatea represiunii, decît organizarea unui sistem procesual penal menit să nu permită răufăcătorilor sustragerea de sub braţul drept şi ferm al justiţiei . Interesul societăţii pretinde ca represiunea în cazul săvîrşirii infracţiunii să fie rapidă şi sigură. Pentru rapiditatea represiunii în procesul penal funcţionează principiul operativităţii, care totdeauna are limitele obiective, determinate de factori care trebuie să împace exigenţele activităţii judiciare de bună calitate cu necesităţile represiunii corecte şi exacte precum şi cu interesele respectării drepturilor şi libertăţilor persoanei. De aceea, numeroşi autori subliniază că dacă operativitatea procesuală reprezintă o cerinţă variabilă şi apreciată concret de la caz la caz, constituind un scop al procesului penal, nu în sine ci în vederea realizării unor multiple alte cerinţe, nu acelaşi lucru se poate susţine despre imperativul prevăzut în art. 1 c.pr.pen. care precizează că nici o persoană vinovată nu trebuie să scape rigorilor legii penale. Certitudinea represiunii este şi trebuie să rămînă unul din scopurile de la care o bună ofganizare procesual penală nu poate abzice . 11. Tipic pentru statul de drept nu este să asigure numai cerinţele generale ale societăţii, oricît de importante ar fi acestea şi să sacrifice în totul sau în parte drepturile, libertăţile şi feluritele interese legitime ale persoanei. Teza este de o importanţă sporită în domeniul represiunii penale, în care necesitatea aplicării de pedepse poate avea grave repercusiuni asupra libertăţii, demnităţii 17 Vezi, MONTESQUIEU, L'esprit des lois, (cartea VI, capitolul XII). }8 Vezi H.DONNEDIEU de VABRES, Precis de droit criminel, Ed. Dalloz, Paris, 1946, p. 253; 19 G.STEFANI, G.LEVASSEUR, op.ciU p. 2. 16 17
 12. 12. sau intereselor legitime ale persoanei, eventual chiar asupra vieţii sale, într- un sistem sancţionator ce poate ajunge pînă la pedeapsa capitală. Nu întîmplător numeroase legislaţii pun un accent atît de mare pe scopul major înscris şi în art. 1 c.pr.pen., care prevede ca o axiomă regula de neclintit că nici o persoană nevinovată nu trebuie să fie trasă la răspundere penală. Dacă spiritul de dreptate, echitate şi justeţe cere ca orice vinovat să fie totdeauna pedepsit, acelaşi spirit impune ca vinovăţia celui în cauză să reprezinte o certitudine pentru a nu se ajunge la eroare judiciară. înţelepciunea populară şi folclorul, care circulă în multe limbi din cele mai felurite locuri de pe glob, au.subliniat într-o exprimare de esenţă ideea că "e preferabil să scape o sută de vinovaţi nepedepsiţi decît să fie pedepsit un singur nevinovat". Procesul penal care apără societatea trebuie în mod egal să garanteze libertatea şi drepturile legitime ale individului, fără de respectarea cărora nu se poate concepe o adevărată justiţie represivă . 12. Rolul educativ al procesului penal. în art. 1 alin. 2 c.pr.pen., sub titulatura marginală referitoare la indicarea scopului procesului penal se prevede că acesta trebuie să se desfăşoare în aşa fel încît să contribuie la educarea cetăţenilor în spiritul respectării legilor. Pedepsele aplicate în cadrul procesului penal pe calea unei individualizări judiciare realizează în mod necesar şi valenţe educative. Funcţia educativă a pedepsei nu este un deziderat, ci o cerinţă legală pe care norma penală o pune în faţa organului de stat chemat să pronunţe şi să aplice executarea sancţiunii penale. Din art. 52 c.pen. rezultă explicit că pedeapsa nu este numai o măsură de constrîngere dar şi un mijloc de reeducare a condamnatului. Art. 52 alin. 2 c.pen. completează ideea de mai sus cu dispoziţia care precizează că prin executarea pedepsei se urmăreşte formarea unei atitudini corecte faţă de ordinea de drept şi faţă de regulile de convieţuire socială. în literatura de specialitate s-a subliniat că funcţia de constrîngere a pedepsei nu trebuie opusă caracterului educativ al acesteia, întrucît constrîngerea apare numai ca un mijloc sau instrument de continuare, în condiţii speciale, a procesului educativ . Numai prin funcţia educativă a pedepsei se ajunge la transformarea condamnatului. Pedeapsa trebuie să influenţeze asupra conştiinţei şi voinţei condamnatului, determinînd o schim- bare a comportamentului său începînd cu atitudinea faţă de valorile sociale pe 20 Ibidem, p. 3. 21 G.ANTONIU, Sancţiunea penală - concept şi orientări, R.R.D. nr.10/1981, p. 5. care le negase prin săvîrşirea infracţiunii şi continuînd cu dirijarea în sens pozitiv a tuturor actelor sale de conduită . 13. Din dispoziţiile exprese ale codului penal şi ale celui de procedură penală rezultă că rolul educativ al dreptului penal şi al procesului penal se realizează fiecare prin mijloace specifice. Dacă pentru organele statului care contribuie la realizarea efectivă a pedepselor, înfăptuirea funcţiei educative se plasează în timpul executării, valenţele educative ale organelor care desfăşoară o activitate judiciară în finalul căreia, în caz de condamnare, se ajunge la o individualizare jude- cătorească a pedepsei printr-o hotărîre penală definitivă, se materializează pe parcursul întregului proces. Sarcina educării persoanelor participante la proces nu se realizează ex- clusiv în faza de judecată şi numai de către instanţă. Caracterul educativ al procesului se manifestă pe tot parcursul său şi deci şi în cadrul urmăririi penale, cu toate caracterele deosebite ale acestei faze (de exemplu, lipsa de publicitate). Procesul penal reprezintă un instrument specific de educare socială cu totul deosebit de ceea ce este educaţia în genere. Legînd rolul educativ al procesului de acţiunea de prevenţie specială a infracţionalităţii, se poate conchide că procesul penal constituie, cel puţin pentru inculpatul corect tras la răspundere penală, o modalitate prin care organele judiciare contribuie la reeducarea acestuia încă înainte de definitiva lui condamnare şi începerea executării pedepsei. Activitatea procesuală îşi atinge pe deplin rolul educativ, dacă pe parcurs inculpatul ajunge la înţelegerea corectitudinii, justeţei şi caracterului echitabil al tragerii sale la răspundere penală şi recunoaşterea spiritului de dreptate încorporat în hotărîrea pronunţată. Chiar dacă în multe cazuri aceasta pare un deziderat greu de atins, întreaga desfăşurare a procesului penal trebuie să aibă pe linie educativă cel puţin efectul de a-1 convinge pe inculpat de caracterul implacabil al tragerii sale la răspundere penală ca urmare a săvîrşirii in- fracţiunii. Dacă procesul penal se desfăşoară potrivit cu toate cerinţele, incul- patul înţelege măcar faptul că statul intervine cu promptitudine şi în modalităţi specifice de cîte ori ordinea de drept este încălcată şi că deci există o ine- vitabilitate a represiunii penale. Rolul educativ al procesului penal are o strînsă legătură şi cu prevenţia generală a fenomenului infracţional. Procesul penal exercită indirect o in- fluenţă educativă şi asupra celor neangajaţi în activitatea procesuală. Pentru a ne referi doar la un singur aspect, este bine cunoscut faptul că publicitatea 22 C.BULA1, Drept penal. Partea generală, voi. III, Tip. Univ. Bucureşti, 1982, p. 111. 18 19 şedinţelor de judecată nu asigură numai obiectivitatea justiţiei, punînd ac- tivitatea judiciară sub controlul cetăţenilor, dar este şi o metodă care permite educarea specifică a unor pături largi ale populaţiei în spiritul respectării normelor de drept. De aceea, cînd legea a considerat că rolul educativ al
 13. 13. procesului penal ar fi periclitat prin publicitatea şedinţei sau participării unor anumite categorii de persoane, a intervenit cu dispoziţii corespunzătoare. (De exemplu, publicitatea şedinţei de judecată poate fi înlăturată în cauzele de natură a leza moralitatea, după cum persoanele sub 16 ani, nefiind suficient de mature pentru a înţelege mesajul educativ al unui proces penal, nu au dreptul să fie prezente în rîndul publicului din sala de judecată - art. 290 c.pr.pen.). Urmărirea unei cauze penale prin mijloacele mass-media constituie un factor deloc de neglijat, deoarece se cunoaşte cît de mult este influenţată opinia publică de identificarea, prinderea şi tragerea la răspundere penală grabnică şi eficientă a celor care încală legea penală. Un proces penal în care rolul educativ se realizează în sensul preconizat de lege constituie totdeauna o satisfacţie pentru oamenii cinstiţi şi un avertisment pentru elementele slabe ale societăţii. § 3. Sistemul procesual penal 14. Noţiunea de fază procesuală. Procesul penal cuprinde numeroase activităţi ce se desfăşoară într-un angrenaj de acte procesuale. Multitudinea componentelor impune o grupare a acestora, astfel încît întregul - foarte complex dar reprezentînd totuşi o unitate - să fie despărţit în mai multe diviziuni. împărţirea procesului penal în faze nu răspunde numai unor necesităţi metodologice de analiză, prezentare sau studiu . Fazele procesului penal se manifestă efectiv în realitatea desfăşurării procesuale şi se impun în realizarea acestei activităţi. Reglementarea modernă, în contradicţie cu construcţiile şi sistemele procesuale din vechime, a scos în evidenţă necesitatea ca'procesul să fie alcătuit din mai multe faze. Procesul penal, astfel alcătuit, s-a dovedit mai eficace şi maleabil în realizarea consecinţelor raportului juridic penal . în opoziţie cu procesul civil, procesul penal se caracterizează prin desfăşurarea activităţilor judiciare înaintea mai multor organe . 23 Tendinţa periodizării procesului penal apare evidentă Ia toţi autorii. De pildă, TR.POP împarte procesul în perioade şi pe acestea în faze (vezi, op.ciL, voi. IV, p. 2-3). 24 Cercetarea constituie actul întîi al dramei penale; judecata va fi actul doi, iar executarea în caz de condamnare, epilogul (I.TANOVICEANU, Tratat de drept şi procedură penală, voi. IV, Tip. Curierul judiciar, Bucureşti, 1924-1927, p. 492). 25 R.MERLE, A.VITU, Trăite de droit criminel, Editions Cujas, Paris, 1967, p. 636. 20 Fazele procesului penal constituie diviziuni ale acestuia, în care se efectuează un complex de activităţi desfăşurate succesiv, progresiv şi coor- donat, între două momente proeminente ale cauzei penale, pe bază de raporturi juridice caracteristice, în vederea realizării unor sarcini specifice. Se mai poate adăuga, că fazele sînt componente ale procesului penal în care îşi desfăşoară activitatea o anumită categorie de organe judiciare în îndeplinirea atribuţiilor ce se înscriu în funcţia lor procesuală (de a urmări, judeca sau pune în executare hotărîrea) şi după epuizarea cărora pot fi date diverse soluţii privind cauza penală . 15. Activităţile din cadrul fazelor se desfăşoară într-o anumită succesiune. Ordinea activităţilor procesuale este prestabilită de lege. De exemplu, art. 340 c.pr.pen. prevede că, la judecata în primă instanţă, părţilor li se dă cuvîntul în următoarea ordine: procuror, parte vătămată, parte civilă, parte civilmente responsabilă şi inculpat. De asemenea, nerespectarea succesivităţii poate împiedica îndeplinirea unor activităţi, dacă ele nu sînt întreprinse la momentul cuvenit. (De pildă, arestarea preventivă a inculpatului nu poate avea loc înainte de a se porni acţiunea penală). Activităţile proprii fazelor se desfăşoară progresiv. Fiecare nouă activitate întreprinsă propulsează procesul însemnînd un pas către atingerea scopului şi obiectivelor fazei respective, cît şi către ţelul final al procesului penal. Procesul penal fiind o activitate în devenire, constituie un fenomen complex, într-o continuă dinamică şi transformare. între componentele fazelor procesuale există o interdependenţă şi o continuă determinare dialectică. Coordonarea activităţilor face ca fiecare act să reprezinte o condiţie şi într-o anumită măsură o consecinţă a unei alte activităţi. De exemplu, este evidentă coordonarea şi influenţa reciprocă dintre instituţii cum ar fi punerea în mişcare a acţiunii penale, prezentarea materialelor de urmărire penală, întocmirea rechizitoriului şi trimiterea în judecată, judecata în primă instanţă şi limitele acesteia. 16. Momentele limită ale fazelor procesului penal sînt marcate prin activităţi de natură a determina modificări calitative în conţinutul procesului. Aceste limite se determină în mod obiectiv, printr-un anumit act procesual capital, printr-o activitate proeminentă a procesului penal. Activităţi ca, începerea urmăririi penale, trimiterea în judecată a inculpatului, pronunţarea "Jţei hotărîri judecătoreşti definitive, nu reprezintă activităţi procesuale 26 Vezi I.NEAGU, op.cit, p. 39. 21 oarecare, ele constituind momente importante, nodale, care schimbă elemen- tele structurale interne de bază ale procesului penal. Raporturile juridice procesuale au anumite caractere specifice în fiecare fază. O particularitate importantă reprezintă faptul că procesul penal este condus în fiecare fază de un alt organ judiciar, raporturile juridice procesuale legîndu-se prin intermediul acestor subiecţi dominanţi. Fazele procesului penal realizează obiective specifice subsumate sarcinii generale a procesului penal. Astfel, art. 200 c.pr.pen. prevede expres care este obiectul urmăririi penale, iar pentru faza judecăţii Constituţia şi legea de organizare judecătorească fixează sarcinile concrete ale justiţiei. Procesul
 14. 14. penal trece în faza următoare numai după realizarea sarcinilor fazei prece- dente. Neîndeplinirea corespunzătoare a acestor sarcini poate determina reîntoarcerea cauzei la o fază deja parcursă. 17. Cerinţele de sistematizare ale procesului penal în reglementarea legală şi în studierea acestuia de către ştiinţa dreptului impun o periodizare mai minuţioasă a activităţilor cronologice şi gruparea lor în diviziuni încă mai reduse. De aceea, fiecare fază a procesului penal se subdivide la rindul ei în anumite etape, stadii, momente, niveluri etc. întrucît terminologia legală nu foloseşte aceste noţiuni ele nu sînt nici anume definite sau explicate, înţelesul lor fiind variabil de la un autor la altul. Utilizarea terminologiei în determinarea unor subdiviziuni trebuie interpretată în funcţie de contextul exprimării şi numai pentru a face mai clară etapizarea anumitor activităţi complexe. Astfel, faza judecăţii poate parcurge etapa judecăţii în primă instanţă şi a judecăţii în căile de atac. La rîndul ei judecata în primă instanţă cuprinde măsurile premergătoare judecăţii, şedinţă de judecată şi apoi deliberarea şi pronunţarea hotărîrii. Subîmpărţirea şedinţei de judecată e posibilă în continuare în: începutul judecăţii, cercetarea judecătorească, dezbaterile şi ultimul cuvînt al inculpatului. 18. Totalitatea fazelor şi ansamblul etapelor pe care le parcurge procesul penal constituie sistemul acestuia. Sistemul procesului penal este destul de diferit de la o reglementare la alta, mai ales dacă se au în vedere diverse epoci istorice sau norme juridice cu esenţe deosebite. Deosebiri, uneori importante, apar în structura procesului penal atît în conţinutul propriu-zis al acestuia, cît şi în modul în care sistemul legii -respectiv al părţii speciale a codurilor de procedură penală - reflectă diviziunile prin care trece cauza penală. ■ Astfel, trimiterea în judecată în reglementarea noastră actuală este dispusă de procuror ca o ultimă activitate prin care se epuizează faza de urmărire penală. Dimpotrivă, în unele reglementări, mai ales est-europene , speci- ficitatea constă în faptul că trimiterea în judecată o realizează instanţa printr-o activitate desfăşurată anterior judecăţii într-o şedinţă pregătitoare sau dispozitivă, care se constituie ca o fază procesuală distinctă, intercalată între urmărirea penală şi judecată . 19. Fazele procesului penal român. Sistemul actual al codului de proce- dură penală reflectă împărţirea obiectivă, a procesului penal în cele trei mari faze ale sale: urmărirea penală, judecata şi punerea în executare a hotărîrilor judecătoreşti. Urmărirea penală reprezintă prima fază a procesului penal şi se situează între începutul urmăririi penale şi trimiterea inculpatului în judecată prin rechizitoriul procurorului. Judecata începe odată cu sesizarea instanţei şi cuprinde toate activităţile procesuale ce se desfăşoară pînă în momentul rămînerii definitive a hotărîrii penale. Punerea în executare a hotărîrilor constituie ultima fază cuprinzînd întreaga procedură prin care hotărîrea penală definitivă se pune în aplicare, pînă în momentul în care este' sesizat organul de executare; executarea propriu-zisă nu este reglementată de normele de procedură plasîndu-se în afara procesului penal. Trecerea p'rocesului penal prin cele trei faze rep'rezintă schema sa tipică. Este posibil ca procesul penal să nu parcurgă toate aceste faze. De pildă, încetarea urmăririi penale sau scoaterea de sub urmărire penală pot întrerupe continuarea cauzei în celelalte faze; de asemenea, pronunţarea unei achitări Ia judecată poate înlătura realizarea fazei de punere în executare a hotărîrii penale. în unele cauze, procesul penal poate începe direct cu faza judecăţii, lipsind în acest caz faza urmăririi penale. De exemplu, în procedura plîngerii prealabile, în ipoteza cînd declanşarea procedurii de către procuror sau or- ganele de cercetare nu este permisă, plîngerea se va adresa instanţei de judecată procesul penal demarînd direct în faţa organului respectiv. ţi Vezi, de pildă codurile de procedură penală bulgar, cehoslovac, ungar, al Federaţiei ruse etc. ■"> Trimiterea în judecată prin şedinţa pregătitoare a fost cunoscută şi în legislaţia română o perioadă relativ scurtă, fiind introdusă prin Decretul nr. 506 din 14 decembrie şi ulterior abrogată prin Decretul nr. 473 din 30 septembrie 1957. 22 23 § 4. Dreptul procesual, penal ramură distinctă de drept 20. Definiţia şi sistemul dreptului procesual penal. Gravitatea tulburării ordinii de drept prin săvîrşirea de infracţiuni, deosebita rezonanţă a faptelor penale şi severitatea sancţiunilor pe care acestea lcatrag, impun ca represiunea să fie folosită cu atenţie şi cu suficiente garanţii. A restabili ordinea de drept pe cale de represiune înseamnă a disciplina procesul penal în complexul său prin norme juridice corespunzătoare. întreaga activitate procesuală este înscrisă în anumite norme juridice.
 15. 15. Ansamblul acestor norme formează dreptul procesual penal. Dreptul procesual penal cuprinde totalitatea normelor juridice care reglementează procesul penal. Dreptul procesual penal cuprinde în conţinutul său normativ atît reguli procesuale cît şi reguli procedurale. Regulile procesuale prescriu actele ce se îndeplinesc pentru dinamizarea procesului penal, respectiv al declanşării desfăşurării şi stingerii acestuia. Totodată regulile procesuale indică în ce condiţii intervin actele procesuale şi căror organe sau persoane le revin dreptul, sarcina sau facultatea de a le îndeplini . Reguli procedurale avînd caracter de reguli complementare faţă de regulile procesuale prevăd modul cum trebuie procedat pentru a se aduce la îndeplinire actele procesuale în vederea atingerii de către acestea a finalităţii lor. Spre deosebire de procesul penal care este un fenomen al vieţii juridice, o realitate vie, respectiv o activitate concretă în curs de permanentă devenire, dreptul procesual penal face parte din sfera ordinii de drept normative constituind cadrul legal obligatoriu de evoluţie şi realizare al procesului penal. 21. Implicaţii terminologice. în exprimările legii şi chiar în practica judiciară foarte adeseori alături de terminologia de drept procesual penal, cu sensul mai sus precizat, apare şi cel de "procedură penală". însăşi codul român actual ca şi cel anterior, precum şj, marea majoritate a codurilor care regle mentează desfăşurarea procesului penal în diverse ţări, poartă denumirea consacrată şi arhicunoscută de cod de procedură penală. Precizările făcute ajută la departajarea dar şi apropierea noţiunilor de procesual şi procedural, precum şi a celor de drept procesual şi procedură. De aici şi obişnuinţa de a nominaliza ramura de drept care reglementează procesul penal afit cu denumirea de drept procesual penal cît şi cu aceea de procedură penală. 29 V.DONGOROZ, ş.a., Explica}» teoretice, voi. I, p. 7. în sens larg, diferenţele de nuanţă se estompează şi modalităţile de expri- mare ajung cvasisinonime, tendinţa de folosire a terminologiei de specialitate într-un dublu sens decurgînd din mai multe împrejurări. Este de semnalat în primul rînd că, deşi regulile procedurale au caracter complementar faţă de cele procesuale, există obişnuinţa de a se înlocui termenul de procesual cu cel de procedură (procedural) fiindcă în vocabularul uzual (acoperit corect din punct de vedere lexical) noţiunea are corespondent exact, pe cînd cel de procesual (proces) duce în exprimarea curentă la ideea de "cauză judiciară", "de pricină în faţa justiţiei", de "judecată aflată în curs de desfăşurare" etc. în al doilea rînd, termenul "procedură", întrebuinţat ca denumire generică* se explică şi prin aceea că regulile procedurale sînt mai numeroase decît cele procesuale. Pe de altă parte, actele procedurale concrete implică existenţa actelor procesuale, în timp ce prezenţa unor acte procesuale nu presupune totdeauna şi îndeplinirea actelor de procedură. în referirile Ia dreptul procesual penal ca ramură de drept sau ramură a ştiinţei juridice se poate corect folosi ca termen echivalent aşa numita "proce- dură penală", este însă cu totul impropriu şi neştiinţific a se vorbi de un "drept procedural", o asemenea noţiune devenind acceptabilă numai în măsura în care regulile procedurale nu ar funcţiona în cadrul unui proces penal . 22. Dreptul procesual penal este format dintr-un ansamblu de norme juridice de formă, în raport de dispoziţiile de drept penal care sînt considerate norme de fond. Se obişnuieşte a spune că în opoziţie cu dreptul penal care constituie dreptul substanţial sau material dreptul procesual penal este un drept formal. Sînt considerate norme juridice de formă toate normele care tratează organizarea jurisdicţiei represive, competenţa acesteia precum şi modul de desfăşurare a procedurii în faţa organelor respective. împărţirea normelor penale în norme sau legi de fond şi norme sau legi de formă are o importanţă teoretică şi practică deosebită, pentru că diferenţierile care se fac au implicaţii în cele mai deosebite domenii . Astfel, în ceea ce priveşte interpretarea normelor penale consecinţele vor fi mult diferenţiate. Normele sau legile de fond sînt de cea mai strictă interpretare explicarea lor avînd de regulă un sens restrictiv. Opus acestei tendinţe, în interpretarea normelor de formă explicarea sensului legii poate fi extensivă, -----0 3° Ibidem, p. 9. 3 1 G.STEFANI, G.LEVASSEUR, op.cit, p. 5. 25 suplimentul analogic funcţionînd din plin, pentru că ceea ce se urmăreşte este realizarea în cît mai bune modalităţi a activităţii concrete de justiţie. La fel, dacă este vorba de aplicarea în timp a normelor penale de fond, retroactivitatea devine posibilă atît în condiţiile art. 12 c.pen. (dezincriminarea faptei penale de către legea nouă) cît şi a celor din art. 13 c.pen. (aplicarea legii penale mai favorabile). Dimpotrivă, normele de formă şi deci legea de procedură penală este în principiu de imediată aplicare, formele procesuale promulgate de legea în vigoare fiind aplicabile situaţiilor viitoare, ulterioare intrării ei în vigoare, dar rămînînd cîştigat cauzei tot ce s-a îndeplinit procesual valabil anterior, potrivit legii ieşite din vigoare.
 16. 16. 23. Dreptul procesual penal, în sensul cel mai larg, respectiv legea de procedură penală cum se mai obişnuieşte a se determina acest ansamblu de norme, se compune din diverse categorii de dispoziţii legale, în care criteriul de împărţire îl constituie obiectul reglementării acestora. După cum e îndeobşte admis şi subliniat în întreaga doctrină procesuală, inclusiv literatura de specialitate din domeniul procedurii civile , legile de procedură cuprind trei categorii de norme: a) de organizare judiciară; b) de competenţă; c) de procedură propriu-zisă. La recunoaşterile şi poziţiile doctrinal incontestabile cristalizate încă de multă vreme, se adaugă un argument de ultimă oră desprins din sistematizarea dată diverselor categorii de legi de către însăşi normele constituţionale. Astfel, în art. 72 alin. 3 (care face o enumerare directă a legilor organice adoptate de parlament) se face o diferenţiere între normele care reglementează represiunea penală (respectiv normele de procedură propriu-zisă şi în parte referitoare la competenţă) şi cele organizatorice (care înglobează organizarea şi funcţionarea instanţelor judecătoreşti şi a Ministerului Public, inclusiv alte norme de competenţă decît cele cuprinse în Codul de procedură penală). Normele de organizare sînt înscrise de regulă în legile de înfiinţare şi funcţionare a organelor judiciare. Constituie asemenea norme cele înscrise în legea de organizare judecătorească, (cuprinzînd referiri şi la Ministerul Public) în actele normative vizînd organizarea şi funcţionarea organelor de cercetare poliţieneşti (în mod obişnuit din cadrul Ministerului de Interne), precum şi a altor organe de cercetare speciale (organe militare de cercetare, căpitani de porturi etc). De exemplu, în Legea de organizare judecătorească se indică ierarhia instanţelor judecătoreşti sau a procurorilor de la diverse niveluri, se 32 Vezi, I.STOENESCU, S.ZILBERSTEIN, op.cit, p. 67-68; V.CIOBANU, Dftpt procesual civil, voi. I, Tip.Univ. Bucureşti, 1986, p. 17; V.NEGRU, I.RADU, Drept procesual civU, Ed.Did.Ped., Bucureşti, 1972, p. 17-19. stabilesc modul de compunere aljnstanţelor dejudecată, seprecizează cum se accede la funcţia de judecător şi cum se poate pierde această funcţie, se fac referiri la atribuţiunile principale ale procurorilor în supravegherea urmăririi penale, în activitatea de judecată, şi în cadrul restrîngerii libertăţii persoanei prin intermediul măsurilor de prevenţie. Normele de competenţă stabilesc drepturile şi obligaţiile organelor judiciare de a desfăşura activităţile care le intră în atribuţii în funcţie de diferite criterii cum ar fi: natura cauzei penale şi complexitatea acesteia, gradul sau specializarea organului judiciar îndrituit, calitatea persoanei implicate şi altele. Normele de procedură penală propriu-zise reprezintă cele mai multe dis- poziţii din cuprinsul dreptului procesual penal, ele disciplinînd de obicei desfăşurarea urmăririi penale, a judecăţii şi a punerii în executare a hotărîrilor penale definitive. 24. Cele mai multe norme juridice procesuale penale sînt concentrate în codul de procedură penală prin cuprinderea marii majorităţi a normelor propriu-zise de procedură care reglementează mecanismul desfăşurării procesului penal. Codul cuprinde însă şi numeroase norme de competenţă precum şi de ordin organizatoric. Astfel, dispoziţiile înscrise în art. 25-31 c.pr.pen. cuprind reglementarea competenţei materiale şi teritoriale a in- stanţelor judecătoreşti, după cum normele de incompatibilitate prevăzute în art. 46-49 c.pr.pen. înglobează norme de ordin organizatoric ce trebuie avute în vedere la compunerea instanţei judecătoreşti, precum şi a situaţiilor cînd din motivele arătate în lege un procuror, grefier sau organ de cercetare, deşi competent, nu poate desfăşura o activitate judiciară. Actualul cod de procedură penală din România a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1969 înlocuind cu această ocazie codul din 1936. în legătură cu codul pe care îl aplicăm azi, nu trebuie uitat că el a fost edictat în condiţiile social- politice corespunzătoare ale statului totalitar. De aceea, la relativ scurtă vreme după evenimentele din decembrie 1989 a fost nevoie de intervenţia unor modificări legislative cafe să pună legea de procedură de acord cu nevoile imediate ale tranziţiei . Aceste modificări, precum şi cele viitoare vor impune 33 Vezi, Decretul-Lege nr. 12/1990 privind abrogarea şi modificarea unor dispoziţii din Codul penal şi Codul de procedură penală, publicată în M.Of. nr. 7 din 12 ianuarie 1990;~Legea nr. 20/1990 pentru modificarea şi completarea Codului penal şi Codului de procedură penală, publicat în M.Of. nr. 112 din 10 octombrie 1990; Legea nr. 32/1990 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii ale codului de procedură penală, publicat în M.Of., nr. 128 din 17 noiembrie 1990; Legea nr. 104/1992 pentru modificarea şi completarea Codului penal, a Codului de procedură penală şi a altor legi precum şi pentru abrogarea Legii nr. 59/1968 şi a Decretului nr. 21-8/1977, publicată în M.Of. nr. 244 din 1 octombrie 1992 etc. 26 27
 17. 17. $F 9, J , . în cele din urmă elaborarea unui nou cod de procedură în care activitatea judiciară să fie reglementată în cele mai bune condiţii, în conformitate cu prefacerile social-economice şi politice ale societăţii româneşti şi potrivit cu toate largile valenţe democratice ale statului de drept. 25. Codul actual de procedură penală este împărţit în două mari părţi: partea generală şi partea specială. Partea generală cuprinde principiile fundamentale, instituţiile de bază ale procesului penal, precum şi regulile comune cele mai însemnate care se aplică în tot cursul procesului penal, în mod obişnuit independent de fazele procesuale sau momentele acestora şi neurmînd în reglementare o anumită cronologie. Partea generală este formată din următoarele titluri: -regulile de bază şi acţiunile în procesul penal (art. 1-24); -competenţa (art. 25-61); -probele şi mijloacele de probă (art. 62-135); -măsurile preventive şi alte măsuri procesuale (art. 136-170); -acte procesuale şi procedurale comune (art. 171-199). Partea specială reprezintă o reglementare cronologică a procesului penal în dinamica sa concretă, urmînd evoluţia activităţilor şi formelor procesuale, astfel cum ele se realizează în mod obişnuit şi cuprinde următoarele titluri: -urmărirea penală (art. 200-286); -judecata (art. 287-414); -executarea hotărîrilor penale (art. 415-464); -proceduri speciale (art. 465-524). 26. Dreptul procesual penal, ramură distinctă a sistemului de drept. Multă vreme normele de procedură penală nu se materializau în dispoziţii legale deosebite de cele de drept penal substanţial, reglementarea tuturor aspectelor realizării justiţiei penale făcîndu-se nediferenţiat. în asemenea condiţii, nu se putea admite existenţa unei ramuri distincte a dreptului procesual penal în sistemul dreptului. Deşi dispoziţii de procedură penală mai mult sau mai puţin complexe, se regăsesc în diverse norme de drept din perioade istorice îndepărtate, totuşi, o reglementare procesual penală completă, sistematizată şi independentă de dreptul material, eventual de alte dispoziţii legale, nu apare decît în dreptul modern. Codurile de procedură penală, în accepţiunea actuală a acestor legi cu caracter general, nu se întîlnesc propriu-zis în istoria dreptului decît în secolele XIX şi XX. 28 Nu urmărim lungul proces de autonomizare şi maturizare a procedurii penale în sistemul ramurilor dreptului, ci doar subliniem că în dreptul românesc se recunoaşte în mod constant, mergînd înapoi încă în Veacul trecut, că dreptul procesual penal este o ramură de drept distinctă. Pentru a aprecia just dreptul procesual penal ca ramură de drept se foloseşte criteriul principal de clasificare a normelor juridice, respectiv specificitatea trăsăturilor raporturilor deosebite pe care le reglementează . 27. Critica teoriilor care neagă sau restrîng autonomia dreptului procesual penal în sistemul dreptului. Varietatea punctelor de vedere mai vechi sau mai noi în acest domeniu pot fi grupate în două tendinţe: a) concepţii potrivit cărora dreptul procesual penal reprezintă o subramură a unui drept procesual general; b) concepţii potrivit cărora dreptul procesual este o componentă a unui aşa-zis drept judiciar. Avînd în vedere că în fiecare domeniu de reglementare juridică (drept civil, drept penal, drept constituţional, drept administrativ, drept financiar, drept internaţional etc.) sînt înscrise pe lîngă norme substanţiale care se referă la aspectele de fond şi dispoziţii - mai mult sau mai puţin numeroase - cuprinzînd disciplinarea formelor procedurale, s-a conchis că există o ramură de drept foarte generală care înglobează totalitatea normelor procesuale. Ansamblul acestor dispoziţii ar constitui o ramură distinctă şi cuprinzătoare care ar putea avea denumirea de drept procesual. în această viziune , dreptul procesual penal, dreptul procesual civil, procedura administrativă, procedura fiscală şi orice altă procedură nu constituie decît o subramură de drept. Cea mai importantă critică ce se poate aduce concepţiei cu privire la existenţa unui drept procesual general se bazează pe imputarea cu totul întemeiată că admiterea unei asemenea ramuri de drept nu este normală datorită înglobării forţate într-un sistem unic a unor norme de drept foarte eterogene şi care au fiecare un alt obiect de reglementare36 . Pornindu-se de la legătura foarte strînsă dintre diversele aspecte ale activităţii judiciare (penale şi civile) şi ţinîndu- se seama că în aceasta se conturează o latură organizatorică, respectiv de competenţă, precum şi una funcţională, procedurală propriu-zisă, s-a considerat în literatura de specialitate, îndeosebi cu cîteva decenii în urmă, că există o ramură distinctă 34 GR.THEODORU, L.MOLDOVAN, op.cit, p. 22. Pentru opiniile unor autori mai vechi vezi, TR.POP, Drept procesual penal, voi. I, Cluj, 1946, p. 30; în legătură cu punctele de vedere din literatura de specialitate est-europeană a se vedea, M.S.STROGOVICI, Dreptul procesual penal în sistemul dreptului sovietic, în revista "Statul şi dreptul sovietic", nr. 4/1957, p. 178. J0 GR.THEODORU, T. PLÂEŞU, op. cit, p. ,15 29 şi autonomă a dreptului - care acoperă întreaga activitate judiciară sub toate aspectele sale - şi care în consecinţă trebuie recunoscută sub denumirea de
 18. 18. drept judiciar. Critica fundamentală care se aduce acestor opinii constă în faptul că diversitatea normelor care sînt cuprinse în reglementările procesual penale, civile, de organizare judecătorească şi de organizare a procuraturii este determinată de specificitatea raporturilor juridice caracteristice fiecărui domeniu în parte şi care ridică greutăţi insurmontabile posibilităţilor de reunire a unor aspecte atît de diferenţiate într-o ramură unitară a dreptului . § 5. Legătura dreptului procesual penal cu alte ramuri de drept 28. Dreptul din România constituie un sistem unitar în care între diferitele ramuri există o strînsă legătură. Această caracteristică fundamentală face ca şi dreptul procesual penal să aibă numeroase legături cu celalte ramuri ale dreptului, întrepătrunderile fiind mai mult sau mai puţin pronunţate în funcţie de apropierea domeniului diferitelor reglementări juridice de activitatea procesual penală. întrucît aceste legături nu se manifestă la fel de puternic şi semnificativ în toate privinţele, în continuare se vor analiza numai aspectele mai importante urmînd ca im- plicaţiile de amănunt derivate din interdisciplinaritatea dreptului procesual penal să fie examinate în concret în cadrul trăsăturii fiecărei instituţii. 29. Dreptul procesual penal şi dreptul constituţional. Ca toate normele juridice din oricare ramură de drept şi reglementarea procesual penală găseşte temeiul legislativ în Constituţie ca lege fundamentală a statului. împrejurarea este întărită de înscrierea în Constituţie a unor dispoziţii consacrate nemijlocit activităţii de justiţie deci şi dreptului procesual penal. Trebuie subliniat că un capitol din Constituţia României (Cap. VI din Titlul III) este consacrat autorităţii judecătoreşti. 37 Luări de poziţie evidentă împotriva dreptului judiciar ca ramură distinctă în sistemul dreptului s-au manifestat atît în teoria generală a dreptului cît şi în ramurile corespunzătoare de specialitate (Vezi, I.CETERCHI, M.LUBURICI, Teoria generală a statului şi dreptului, voi. II, Tip.Univ. Bucureşti, 1977, p. 335; GH.BOBOŞ, Teoria generală a statului şi dreptului, Ed.Did.Ped., Bucureşti, 1983, p. 164; I.STOENESCU, GR.PORUMB, Procesul civil român, Ed.Did.Ped., Bucureşti, 1966, p. 16; GR.THEODORU, L.MOLDOVAN, op.cit, p. 23; A.NEGOIŢĂ, I.MURARUj Organizarea instanţelor judecătoreşti şi a procuraturii, Ed.Did.Ped., 1967, p. 8; V.PACURARU, A.MUREŞAN, Dreptul procesual penal, ramură a sistemului de drept român şi problema dreptului judiciar, Studia Univ. Babeş-Bolyai, Iurisprud., 1966, p. 181. în afara normelor amintite Constituţia mai cuprinde şi alte reglementări cu ^portante implicaţii procesuale. Pot fi evocate astfel dispoziţiile care asigură libertatea persoanelor (art. 23), dreptul la apărare (art. 24) sau inviolabilitatea domiciliului (art. 27). Referindu-se la probleme de procedură penală, normele constituţionale abordează aspectele de pe poziţiile dreptului constituţional, în contextul celor- lalte dispoziţii din legea fundamentală, cu scoaterea în evidenţă a implicaţiilor majore politico-juridice ale diferitelor instituţii şi cu indicarea orientativă şi principială a direcţiilor în care chestiunile de amănunt urmează a fi rezolvate în normarea juridică specifică de ramură . 30. Dreptul procesual penal şi dreptul penal. Legătura indisolubilă dintre normele de drept material şi cele de drept procesual este evidentă şi cunoscută de multă vreme . Această legătură reliefează corelaţia dintre aspectele de conţinut şi cele de formă ale unei reglementări, nefiind deloc întîmplătoare referirea în limbajul de specialitate, într-un anumit sens, la dreptul substanţial alături de aşa numitul drept formal. Legătura conţinut- formă se materializează şi în corelaţia existentă între dreptul penal şi dreptul procesual penal. Este explicabilă concepţia manifestată de multă vreme în doctrina juridică potrivit căreia, pornindu-se de la interdependenţa celor două ramuri de drept, dreptul procesual penal poate fi privit în mod figurat şi dintr-un anumit punct de vedere ca un drept penal în plină acţiune ' . Ştiut fiind că drepturile şi obligaţiile subiecţilor din cadrul raportului juridic penal se realizează numai prin intermediul raportului procesual penal s-a susţinut pe bună dreptate că sub acest aspect dreptul penal substanţial nu este de aplicaţiune imediată, el se transpune în viaţă prin intermediul dreptului procesual penal . S-a arătat, că dreptul penal apare ca un drept potenţial care îşi îndeplineşte funcţiunea socială prin intermediul dreptului procesual penal . La rîndul lui dreptul procesual penal fără dreptul penal ar fi steril şi fără conţinut, deoarece acesta din 38 Vezi, I.MURARU, Drept constituţional şi instituţii politice, Ed. Naturismul, Bucureşti, 1991, p. 72-73. Intre infracţiunea săvîrşită şi pedeapsa aplicată se interpune totdeauna un proces penal (G.ŞTEFANI, G.LEVASSEUR, op.cit, p.1. Dreptul penal reprezintă energia potenţială iar procedura mijlocul prin care această energie 41 ^ate fi Pusă în acţiune (V.MANZINI, ori.cit, voi. I, p. 80). Dreptul penal fără procedura penală este ca un cuţit fără mîner iar procedura fără drept penal ca un mîner fără tăiş (MOMMSEN, Droit penal des Romains, traduit par J.DUQUESNE, ., fans, 1907, voi. I,p. XIV). 43 H^™. op.cit, p. 46. 43 TR.POP>0p.cit,vol.I,p.l6. 30 31 urmă stabileşte care fapte sînt considerate infracţiuni şi ce sancţiuni penale se pot aplica celor traşi la răspundere penală . Intre cele două ramuri de drept există legături de interdependenţă şi interacţiune în apărarea aceloraşi valori şi relaţii sociale. Deşi au de îndeplinit sarcini specifice, cele două ramuri de drept urmăresc realizarea aceluiaşi scop şi dau expresie aceleiaşi politici penale . 31. Dreptul procesual penal şi dreptul procesual civil. Esenţa unică a actului de justiţie face ca activitatea judiciară care rezolvă conflictul juridic civil sau penal să aibă un conţinut destul de asemănător . Uneori aspectele se întrepătrund atît de mult încît se reunesc în acelaşi cadru organizatoric prin exercitarea în procesul penal şi a unei acţiuni civile. Intre dreptul procesual penal şi dreptul procesual civil există numeroase legături mergînd de la aspecte şi instituţii în care se găsesc anumite regle-
 19. 19. mentări comune pînă la similitudini dintre cele mai izbitoare uneori chiar în privinţa chestiunilor de detaliu . De pildă, unele principii ale activităţii judiciare se manifestă aproape identic în ambele procese (principiul legalităţii, principiul aflării adevărului, principiul egalităţii în drepturi a tuturor persoanelor, participante în cauză, garantarea dreptului de apărare şi altele). De asemenea, unele principii de ordin organizatoric privind activitatea instanţelor se regăsesc în ambele reglemen- tări, pornindu-se de la aceleaşi dispoziţii constituţionale. în acest sens, se pot aminti normele cu privire la independenţa judecătorilor şi supunerea lor numai legii, publicitatea şedinţelor de judecată, realizarea judecăţii într-un sistem cu mai multe grade de jurisdicţie, existenţa alături de căile de atac ordinare şi a celor extraordinare şi altele. 32. Cu toate numeroasele afinităţi dintre dreptul procesual penal şi dreptul procesual civil caracterul autonom al fiecărei ramuri este de necontestat şi aceasta duce la admiterea alături de legăturile amintite a foarte multe deosebiri. Principalul factor care justifică şi explică deosebirile decurge din natura distinctă a normelor de drept material care reglementează cele două conflicte cu esenţe diferite. In funcţie de raportul civil sau penal care se deduce justiţiei pe cale judiciară vor fi marcate de evidente deosebiri de conţinut şi raporturile procesuale 44 I.OANCEA, Drept penal, Ed.Did.Ped., Bucureşti, 1971, p. 25. 45 C.BULAI, Drept penal, Partea generală, voi. I, Tip.Univ., Bucureşti, 1979, p. 44-45. 46 în doctrina modernă se evidenţiază ca o caracteristică a sistemelor judiciare unitatea justiţiei penale şi civile (vezi, H.DONNEDIEU, de VABRES, op.cit, p. 254). 47 I.STOENESCU, S.ZILBERSTEIN, opxit, p. 40. dementate pe calea celor două ramuri de drept şi care se traduc în deosebiri multiple manifestate pe plan structural, organizatoric şi instituţional. 33. Dreptul procesual penal şi dreptul civil. Numeroase infracţiuni nroduc prejudicii materiale care angajează răspunderea civilă a făptuitorilor şi învederează legătura strînsă ce există între dreptul procesual pejnal şi dreptul civil. Faptul că dreptul la dezdăunare al persoanelor vătămate se poate realiza si pe calea exercitării unei acţiuni civile în procesul penal este un element care amplifică şi mai mult această legătură. între acţiunea civilă şi acţiunea penală căreia prima îi este alăturată se menţine în tot cursul procesului penal o interdependenţă care merge uneori pînă la determinarea modului de desfăşurare sau rezolvare a cauzei respective. De asemenea, existenţa unor instituţii, reglementări sau concepţii ale dreptului civil au influenţat în mod direct conţinutul unor anumite instituţii sau dispoziţii pe planul dreptului procesual. De exemplu, dacă în dreptul civil nu ar exista reglementarea răspunderii civile pentru fapta altuia, dreptul procesual penal nu ar fi cunoscut partea responsabilă civilmente. 34. Dreptul procesual penal şi dreptul administrativ. între diversele forme de realizare ale activităţii jurisdicţionale există, fără îndoială, numeroase aspecte comune; acestea constituie elementele adiacente care apropie dreptul procesual penal de dreptul administrativ determinînd între ele multiple legături . Principala interdependenţă dintre cele două ramuri de drept rezultă din caracterul complementar al celor două jurisdicţii corespunzătoare ale acestora. Astfel dacă jurisdicţia judiciară realizată şi prin intermediul procesului penal este o activitate jurisdicţională generală (care soluţionează "pricini civile, penale şi orice alte pricini"), activitatea jurisdicţională administrativă este o jurisdicţie specială sau de atribuţie , prin care se soluţionează numai litigiile prevăzute în mod expres de lege. Intre dreptul administrativ şi dreptul procesual penal există un cîmp larg de interacţiune mai ales pentru viitor. Astfel, modificările legislative care sînt previzibile pentru anii care urmează pot cuprinde - după modelul a numeroase legislaţii străine - în rîndul organelor judiciare anumite organe administrative 48 V.GILESCU, A.IORGOVAN, Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei, voi. II, ^ I.VINŢU, Organizarea şi activitatea de stat ta România, EdAcad., Bucureşti, 1974, p. 348. AL.NEGOIŢA, Drept administrativ şi elementele de ştiinţa administraţiei, Tip.Univ. 32 33 cu atribuţiuni de cercetare . Pe lîngă litigiile penale şi civile deduse juris- dicţiei generale pot apare şi numeroase situaţii de contencios administrativ, care pot ridica chiar necesitatea apariţiei unui cod de procedură 52 administrativă . Contenciosul administrativ a fost recent reglementat în ţara noastră prin Legea nr. 29/1990 publicat în M.Of. nr. 122 din 8 noiembrie 1990. Potrivit art. 1 din această lege orice persoană fizică sau juridică, dacă se consideră vătămată în drepturile sale printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorităţi administrative de a-i rezolva cererea referitoare la un drept recunos- cut de lege, se poate adresa instanţei judecătoreşti competente pentru anularea actului, recunoaşterea dreptului, precum şi repararea pagubei ce i-a fost cauzată. Legea nr. 29/1990 cuprinde numeroase norme procedurale dintre care Tip.Univ. Bucureşti, 1983, p. 11. I.VINŢU, Organizarea! AL.NEGOIŢA, Drept i Bucureşti, 1981, p. 230.
 20. 20. amintim că: soluţionarea cauzelor revine tribunalelor judeţene şi a Municipiului Bucureşti, acestea judecînd de urgenţă, în şedinţă publică, în complet format din 2 judecători şi redactînd hotărîrea în 5 zile de la pronunţare (art.6); termenul de declarare a recursului este de cel mult 15 zile de la comunicarea hotărîrii, cu manifestarea efectului suspensiv asemănător cu oricare cale de atac ordinară din procedura penală sau civilă (art. 14); la toate instanţele care judecă litigii administrative, inclusiv instanţa supremă se înfiinţează secţii de contencios administrativ (art.17); dispoziţia Legii nr. 29/1990 - ca lege specială - se completează cu toate normele cuprinse în codul de procedură civilă (art. 18). * în dispoziţiile procesual penale actuale din ţara noastră apar frecvente situaţii cînd o activitate judiciară, reglementată de codul de procedură penală, se înfăptuieşte de un organ administrativ. Dintre numeroasele cazuri pot fi date ca exemplu: executarea mandatului de arestare preventivă de către poliţie (art. 152 c.pr.pen.); înmînarea citaţiilor prin intermediul serviciului poştal (art. 175 c.pr.pen.); încheierea unor acte de constatare de către organele inspecţiilor de stat şi cele de control sau conducere ale administraţiei de stat, precum şi a comandanţilor de nave sau aeronave (art. 214-215 c.pr.pen.); efectuarea de acte premergătoare începerii urmăririi penale de către lucrătorii operativi din Ministerul de Interne (art. 224 c.pr.pen.); activitatea direcţiei sanitare judeţene 51 De exemplu, în Franţa primarii, viceprimarii şi în anumite limite prefecţii pot avea calitatea de ofiţeri de poliţie judiciară la fel în Elveţia anumite organe cantonale se manifestă ca atare, în Italia, carabinierii, deşi îndeplinesc în principiu atribuţiuni administrative, se pot manifesta şi ca agenţi judiciari etc. 52 Legi de procedură administrativă sub formă codificată există în numeroase ţări şi au fost admise chiar în legislaţii din estul Europei (vezi codul polonez de procedură administrativa din anul 1960). în legătură cu punerea în executare a măsurilor de siguranţă referitoare la obligarea la tratament medical şi internare medicală (art. 429- 432 c.pr.pen.); propunerea de liberare condiţionată făcută de comisia administrativă ce funcţionează la locul de deţinere (art. 450 c.pr.pen.); transmiterea comisiilor rogatorii internaţionale de către sau de la autorităţile străine prin intermediul Ministerului de Externe (art. 515 c.pr.pen.) etc. 35. Dreptul procesual penal şi celelalte ramuri de drept. Legătura dreptului procesual penal se poate realiza practic cu orice altă ramură a sistemului dreptului din ţara noastră, ţinînd seama de diversitatea deosebită a relaţiilor sociale în domeniul cărora se pot săvîrşi faptele penale care formează obiectul procesului penal. Aceste legături, spre deosebire de cele analizate anterior, nefiind organice sînt desigur mai rare ca frecvenţă şi mai reduse în implicaţii. O deosebită semnificaţie capătă în acest context instituţia chestiunilor prealabile care se poate întîlni în procesul penal, mai ales în legătură cu domenii de reglementare aparţinînd dreptului familiei, dreptului muncii, dreptului transporturilor sau dreptului financiar. Practic, pe calea chestiunilor prealabile poate fi implicată în rezolvarea unei cauze penale orice ramură de drept. Secţiunea II NORME, FAPTE, RAPORTURI ŞI GARANŢII PROCESUALE § 1. Normele juridice procesual penale 36. Generalităţi. Normele juridice procesual penale sînt norme care au ca obiect de reglementare desfăşurarea procesului penal. Normele dreptului procesual penal sînt reguli de conduită particulară fiindcă se adresează numai celor care participă la activitatea procesuală, pe cînd normele dreptului substanţial se adresează în general tuturor cetăţenilor (nelimitat)53 . In ştiinţa dreptului procesual penal s-a evidenţiat că normele procesuale nu reglementează exclusiv formele procesuale, mecanismul în care se desfăşoară activitatea judiciară, ci acestea sînt totodată norme de conduită, de comportare54 . 34 35 37. Structura normelor procesual penale. Teoria generală a normei juridice este aplicabilă şi normelor procesuale. O problemă importantă a teoriei privitoare la normele juridice o constituie determinarea structurii logico-juridice a acestora. Structura logico-juridică a normei arată în ce elemente componente este logic organizată prescripţia juridică, indiferent de formularea ei textuală, de ramura de drept căreia îi aparţine . Opinia dominantă a doctrinei admite o componenţă trihotomică a acesteia, care ni se pare în general aplicabilă şi în materia pe care o analizăm. în consecinţă, se poate considera că din punct de vedere structural, norma procesual penală cunoaşte trei elemente: ipoteza, dispoziţia şi sancţiunea. Alături de structura logico-juridică a normei există şi o structură tehnico- juridică a acesteia care se referă la forma exterioară de exprimare a conţinutului normativ, la modul de redactare în expresii şi la formulările date. Neluarea în considerare a raportului complex dintre norma procesual penală şi formularea ei în lege, precum şi modalităţile specifice de redactare, deseori particulare, au determinat unele interpretări neuniforme manifestate îndeosebi în două direcţii: fie a contestării posibilităţii de divizare a structurii normei în ipoteză, dispoziţie şi sancţiune, fie a fetişizării schemei la orice modalitate de ex- primare.
 21. 21. 38. Ca şi în alte ramuri de drept, gradul de determinare a ipotezei şi dispoziţiei din normă poate fi mai mare sau mai redus. în consecinţă, normele procesual penale atît ipoteza cît şi dispoziţia pot fi determinate sau numai relativ determinate. Astfel, în redactarea art. 85 alin. 4 c.pr.pen. atunci cînd se prevede că minorul care nu a împlinit 14 ani, nu depune jurămînt, atît ipoteza cît şi dispoziţia sînt determinate în modul cel mai categoric. Dimpotrivă, ipoteza este relativ determinată în cazul normei din art. 467 alin. 2 c.pr.pen. potrivit căreia, dacă este cazul, organul de urmărire penală strînge şi alte probe. Dispoziţia poate fi şi ea numai relativ determinată, aşa cum este formulată în art. 368 alin. 1 c.pr.pen. unde se prevede că după pronunţarea hotărîrii şi pînă la expirarea termenului de declarare a recursului, părţile pot renunţa în mod expres la această cale de atac. Puţine norme juridice procesuale au o structură tipică din punct de vedere formal , majoritatea lor neexprimînd în context sancţiunea. în unele cazuri, 55 I.CETERCHI, M.LUBURICI, Teoria generală a statului §i dreptului, Tip.Univ. Bucureşti, 1983, p. 329. 56 Vezi, LUDOVIC BIRO, Contribuţii la studiul structurii normelor penale d« încriminare, R.R.D., nr. 9/1968, p. 147-153. 36 nctiunea este prevăzută şi indicată totuşi expres, dar într-un alt text de lege. Astfel, art. 315 c.pr.pen. dispune asupra participării obligatorii a procurorului la unele şedinţe de judecată. Sancţiunea este prevăzută însă în mod explicit în art 197 c.p.r.pen. arătîndu-se că încălcarea dispoziţiei privitoare la par- tjcjparea procurorului atrage nulitatea judecăţii. 39. Clasificarea normelor procesual penale. Ştiinţa dreptului procesual penal se preocupă de această problemă pornind de la diferenţierile obiective care există între înţelegerea normelor de procedură penală (avînd importanţă deosebită în acţiunea de interpretare) şi aplicare corectă a legii. După sfera lor de aplicabilitate, normele de procedură pot fi generale şi speciale. Normele generale mai poartă şi denumirea de norme de drept comun. Ele se aplică totdeauna, orice excepţie sau derogare urmînd să fie marcată în mod expres. Normele speciale avînd aplicabilitate numai în anumite cauze speciale sau situaţii au caracter derogator. De exemplu, normele înscrise în art. 465-479 c.pr.pen. se aplică numai pentru urmărirea sau judecarea unor infracţiuni flagrante. Categoriile juridice de normă generală şi specială nu trebuie confundate cu cele de lege generală şi specială. Majoritatea normelor generale de proce- dură penală se găsesc, cum este firesc, în codul de procedură penală, care este legea generală în materie cuprinzînd cele mai multe dintre reglementările procesual penale existente în legislaţie. Legea generală poate însă cuprinde şi norme speciale, aşa cum s-a exemplificat chiar mai sus. în sfîrşit, normele generale şi speciale nu trebuie confundate cu normele de parte generală şi parte specială ale codului de procedură penală. Dacă o asemenea diferenţiere este mai mult sau mai puţin categorică în materia normelor penale , similitudinea nu se regăseşte cu tot atîta claritate putînd fi chiar disimulată în domeniul dreptului procesual penal. 40. Teoria generală a normei juridice şi a clasificării ei este aplicabilă şi în domeniul dreptului procesual penal, motiv pentru care doar cu titlu informativ amintim că în cadrul acestor reglementări se mai întîlnesc norme imperative (onerative sau prohibitive), norme permisive, norme divizate (mai ales în ^jŢanţa normelor de trimitere) , norme de excepţie etc. II SRT HEODORU,op.cu,voi.I,p.50. *j v «i C.BULAI, op.cit, voi. I, p. 103. '•PETCU, Normele de referire şi normele de trimitere in legislaţia penală, Justiţia nouă, w-9/1953, p. 47. . 37 § 2. Faptele juridice procesual penale 41. întrucît normele juridice au în vedere numai situaţii ipotetice, ele nu creează raporturile juridice, care au totdeauna un caracter concret. Pentru a putea apare un raport juridic este necesară şi existenţa împrejurării de fapt, arătate în ipoteza normei . Raporturile juridice se nasc, modifică şi desfiinţează pe baza faptelor juridice. Raporturile procesuale, fiind raporturi juridice, sînt determinate de preexistenta unor fapte juridice procesuale. Prin fapte juridice procesuale se înţeleg acele împrejurări care atrag apariţia, modificarea sau stingerea rapor- turilor juridice procesuale.
 22. 22. Clasificarea faptelor juridice în evenimente şi acţiuni, clasificarea care ţine seama de raportarea acestora la voinţa oamenilor este aplicabilă şi în dreptul procesual penal. 42. Marea majoritate a raporturilor procesuale penale se naşte, modifică sau stinge ca urmare a activităţii umane purtînd denumirea generală de acţiuni. Acţiunile, în funcţie de conformarea lor la dispoziţiile legale în vigoare, pot fi licite sau ilicite. De exemplu, săvîrşirea unei infracţiuni constituie o acţiune ilicită care poate duce chiar la naşterea raportului procesual principal. Cele mai multe acţiuni sînt licite constituind manifestări de voinţă ale persoanelor care înţeleg şi doresc producerea anumitor consecinţe pe plan juridic procesual penal. De pildă, persoana vătămată prin infracţiune se poate constitui parte civilă exprimînd în acest fel voinţa expresă a dezdăunării sale. Evenimentele, adică faptele juridice produse independent de voinţa oamenilor, pot şi ele determina consecinţe juridice reglementate de norma procesuală şi deci pot constitui fapte procesual penale . Astfel, starea de boală a învinuitului sau inculpatului constituie un eveniment căruia legiuitorul înţelege să-i dea semnificaţie juridică instituind - cînd condiţiile prevăzute în art. 239 c.pr.pen. sînt întrunite - obligaţia pentru procuror de a dispune suspendarea urmăririi penale. 43. Faptele juridice procesuale sînt constitutive, modificatoare sau ex- tinctive, după cum nasc, modifică sau sting existenţa raporturilor procesuale. Sesizarea organului judiciar printr-o plîngere prealabilă, făcută de per- soana vătămată prin infracţiune, naşte anumite raporturi procesuale între 60 I.CETERCHI,M.LUBURICI,op.cit,p.373. I 61 Pot influenta asupra raporturilor procesuale şi unele fapte naturale ca locul şi timpul (V.MANZ1N1, op.ciL, voi. I, p. 77). acestea şi organele competente; emiterea unei citaţii şi transmiterea ei dă naştere unui raport procesual între cel chemat şi organul judiciar care a emis actul etc. Aceste împrejurări constituie fapte juridice procesuale constitutive. Alteori faptele juridice-procesuale sînt modificatoare, cum ar fi împrejurarea că în timpul procesului penal inculpatul minor împlineşte o anumită yîrstă sau devine major, ceea ce poate duce la unele schimbări în conţinutul raporturilor juridice. De exemplu, depăşirea vîrstei de 16 ani modifică raportul procesual dintre organul de urmărire şi învinuit, absolvindu-1 pe primul de obligaţia prevăzută de art. 481 c.pr.pen. (citarea la ascultarea învinuitului, dacă se consideră necesar, a delegatului autorităţii tutelare, a părinţilor sau reprezentanţilor legali). Poate fi dat ca exemplu de fapt juridic procesual extinctiv retragerea plîngerii prealabile de către partea vătămată, împrejurare care, alături de numeroase alte fapte care s-ar putea ivi (scurgerea timpului de prescripţie, moartea învinuitului sau inculpatului etc.) duce, prin imposibilitatea exercitării acţiunii penale, la stingerea raportului juridic procesual. 44. în unele situaţii, deşi există condiţiile naşterii raportului juridic, acesta este blocat în posibilitatea apariţiei sale de anumite împrejurări, cunoscute în literatura de specialitate sub denumirea de fapte juridice impeditive62 . Faptele juridice impeditive pot apare şi în domeniul procesului penal. De pildă, amnistierea infracţiunii înainte de începerea urmăririi penale a acesteia va împiedica ab initio naşterea raportului juridic procesual penal. Trebuie însă menţionat, că unul şi acelaşi fapt procesual poate fi considerat impeditiv sau extinctiv în funcţie de momentul intervenţiei sale63 . § 3. Raporturile juridice procesual penale 45. Raporturile juridice care apar în cadrul procesului penal şi sînt reglementate de normele procesual penale poartă denumirea de raporturi juridice procesuale. Au existat păreri care negau autonomia raportului procesual penal, Pretmzînd că acesta decurge din raportul de drept penal material, fără a constitui un raport juridic distinct. Alţii consideră procesul penal o "situaţie JJj^jică^derivată în mod necesar din raportul juridic penal, deşi pot exista UHRO, M.BASARAB, Curs de drept penal, partea general?, Ed.Did.Ped., Bucureşti, w lNEAGU,op.cit,p.48. 38 39 uneori raporturi juridice procesuale şi în afara acestui raport. De exemplu, cînd inculpatul este achitat pentru inexistenţa faptei s-au manifestat raporturi procesuale, deşi raportul penal nu a existat, infracţiunea fiind presupusă şi nu săvîrşită în realitate. 46. Asupra întinderii şi complexităţii raportului juridic procesual penal s-au exprimat puncte de vedere diverse pornindu-se îndeosebi de la modul diferenţiat de a se aprecia calitatea de subiect al raporturilor procesuale pentru diferiţii participanţi în cauzele penale. într-o opinie mai veche s-a susţinut că în procesul penal există un raport procesual unic; în doctrina de dată mai recentă domină părerea multitudinii de raporturi procesuale. Există şi opinii eclectice după care raportul procesual unic se subdivide în mai multe raporturi minore . Relaţiile juridice între subiecţii implicaţi în conflictul penal şi eventualul
 23. 23. litigiu civil derivat din acesta constituie grupa raporturilor procesuale penale principale dintre subiecţii procesuali principali (statul prin organele judiciare şi părţile). Dintre raporturile juridice procesual penale principale se detaşează raportul procesual fundamental existent între organele judiciare, ca reprezentante ale statului şi învinuit sau inculpat. Celelalte raporturi principale apar în măsura în care în cauză sînt implicate şi alte persoane în calitate de parte vătămată, parte civilă şi parte responsabilă civilmente. In procesul penal pot apare şi multe raporturi juridice, în care alături de subiecţii amintiţi participă şi alte persoane ca de exemplu: martori, experţi, interpreţi, apărători, agenţi procedurali etc. Raporturile procesuale în care participă asemenea subiecţi procesuali ocazionali constituie raporturi juridice procesuale accesorii, fiind în afara raportului juridic de conflict formînd obiectul procesului penal, dar pe care îl completează. Fiecărui raport accesoriu îi corespunde o situaţie procesuală proprie, în sfera căreia subiecţii au poziţii individuale precise . 47. Elementele raporturilor procesuale penale. Teoria generală a rapor turilor juridice este întru totul aplicabilă şi raporturilor procesuale. Ca orice alt raport juridic raporturile procesuale penale au trei elemente: subiecţi, obiect şi conţinut. 64 Vezi, V.MANZINI, op.cit, voi. I, p. 74; în acelaşi sens, TR.POP se referă Ia un raport juridic unic, dar complex, pluriform, avansînd opinia unui caracter conciliabil al celor două puncte de vedere opuse (vezi, op.cit., voi. II, p. 22). 65 V.DONGOROZ, §.a., Explicaţii teoretice, voi. I,p.l3. 40 Subiecţii raportului juridic procesual sînt participanţii la activitatea ocesuală - organe şi persoane - între care se leagă numeroase relaţii sociale reglementate de norme juridice. Conţinutul raportului juridic procesual cuprinde drepturile şi obligaţiile conferite prin norma juridică subiectelor raporturilor respective. De exemplu, ocazia dispunerii unei expertize, organul judiciar are dreptul să pretindă expertului să se prezinte la chemarea organului, să răspundă la întrebările ce i se formulează, să întreprindă expertiza într-un anumit termen etc; tuturor acestor drepturi le corespund obligaţii corelative inverse din partea expertului. Expertul are dreptul să cunoască în anumite limite cauza, are dreptul la o remunerare etc, existînd şi în acest caz la celălalt subiect al raportului obligaţii corespunzătoare. Obiectul raportului juridic procesual este acţiunea sau conduita asupra căreia sînt îndreptate drepturile subiective şi obligaţiile participanţilor la raportul respectiv . Raportul procesual penal urmăreşte realizarea unei anumite acţiuni sau conduite din partea subiecţilor acestuia. în exemplul de mai sus obiectul raportului analizat îl constituie atît conduita organului care foloseşte expertiza în vederea soluţionării cauzei penale, cît şi conduita exper- tului care prin cunoştinţele sale contribuie la aflarea adevărului. Dacă se are în vedere raportul procesual penal fundamental în strînsă legătură şi determinare cu raportul juridic penal principal, obiectul raportului procesual penal constă, pe de o parte în stabilirea existenţei (eventual inexis- tenţei) raportului juridic penal, pe de altă parte în valorificarea pretenţiilor statului referitoare la tragerea la răspundere penală a inculpatului, respectiv determinarea conţinutului raportului juridic de drept penal material (adică determinarea concretă a cuprinsului drepturilor şi obligaţiilor corelative ale statului şi infractorului)67 . 48. Caracteristicile raporturilor procesuale. în afara trăsăturilor generale şi comune tuturor raporturilor juridice, raporturile procesual penale reprezintă şi unele aspecte diferenţiate . Particularităţile lor sînt reflectate în structura, subiecţii, conţinutul. şi obiectul acestora reprezentînd aspecte Jîggebjţejaţă de elementele altor categorii de raporturi juridice69 . 67 a) Raporturile juridice procesuale penale sînt raporturi juridice de autoritate a căror natură derivă din caracterul de putere pe care îl are raportul de drept penal material ce stă la baza celor dintîi. Pentru raportul juridic penal caracterul de autoritate este evident, tragerea la răspundere penală a per soanelor care săvîrşesc infracţiuni reprezentînd o manifestare a puterii şi autorităţii statului în acest domeniu. Caracterul de autoritate al raporturilor juridice procesuale nu exclude din conţinut existenţa pentru subiecţi a unor drepturi şi obligaţii corelative . b) în cadrul raporturilor procesuale penale se întîlneşte de regulă un subiect dominant, care îşi trage poziţia specială din faptul că din punct de vedere funcţional procesul penal trebuie condus în orice moment de un anumit organ judiciar. în opoziţie cu raporturile juridice bazate pe echivalent, raporturile procesuale nu pot fi înfăptuite de obicei în condiţiile parităţii depline a subiecţilor. în raportuTprocesual penal unul din subiecţi - organul judiciar - îşi exercită drepturile şi îşi îndeplineşte obligaţiile nu ca persoană juridică, ci ca organ de stat, investit cu puterea de constrîngere a statului . Aceasta are importanţă sub aspectul delimitării relaţiilor procesuale dintre subiecţi în diverse momente procesuale. De pildă, diferite vor fi relaţiile dintre procuror şi inculpat în faza de urmărire penală în comparaţie cu judecata, cînd procurorul pierde calitatea de subiect dominant avută în faza procesuală anterioară .

×