O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
ehk 12 põhjust miks olla feminist
Evelin Tamm
12. märtsil 2014
7. märtsil 2014 Rahvusraamatukogus
Esimene ja esinduslik naiste kongress Eesti
taasiseseisvuse aastatel
350 naist ja meest...
Lähtudes rahvusvahelise õiguse, Euroopa Liidu aluslepingute
ja Eesti Vabariigi põhiseadusega kehtestatud naiste ja
meeste ...
Me leiame, et naine, tema
mõtted, sõnad, teod, teadmised, töö ja looming on Eesti
ühiskonnas vähem väärtustatud kui mees j...
Me leiame, et laste kasvatamises peavad võrdselt
osalema mõlemad vanemad ning seda tuleb toetada ka
isaduse väärtustamise ...
Me leiame, et juba kümme aastat kehtinud soolise
võrdõiguslikkuse seadust ning rahvusvahelisi lubadusi
on Eestis eiratud n...
1. Riigikogu valimise seadusega tuleb luua nais- ja
meeskandidaatidele võrdsed võimalused saada
valituks, milleks on vaja ...
3. Soolise võrdõiguslikkuse seaduse tegelikuks rakendamiseks
peab Vabariigi Valitsus koos vabakonnaga ette valmistama
eria...
5. Tasakaalustamaks vanemate töö- ja pereeluga seotud
kohustusi ning parandamaks naiste olukorda
tööjõuturul, tuleb muuta ...
Priit
Tundub, et ’manifesti’ koostajatel on aru ikka tõeselt peast
lahkunud ning stereotüübid totakad ja instinktidki nii
...
- Inimsusevastaline
- Fanaatik
- Tundub nagu sõimusõna
- Meestevihkaja
- Valesti mõistetud naine
- Sotsialist, kes nõuab t...
Ülle-Marike Papp
Reet Laja
Tiiu Kuurme
Tiina Kirss
Endla Lõhkivi
Karin Aava
Gertrud Kasemaa
Kadri Aavik
Elo-Maria Roots
Fi...
”Tilliga ja tillita”
”Sissejuhatus soouuringutesse”
Lilli Suburg ”Kogutud kirjatööd”
Virgina Woolf ”Oma tuba”
Natalie Joha...
tammevelin@gmail.com
”Naiste Hääl” naised.net
”Kirjed” evelintamm.blogspot.com
Eesti naine aastal 2014 ehk 12 põhjust miks olla feminist
Eesti naine aastal 2014 ehk 12 põhjust miks olla feminist
Eesti naine aastal 2014 ehk 12 põhjust miks olla feminist
Eesti naine aastal 2014 ehk 12 põhjust miks olla feminist
Eesti naine aastal 2014 ehk 12 põhjust miks olla feminist
Eesti naine aastal 2014 ehk 12 põhjust miks olla feminist
Eesti naine aastal 2014 ehk 12 põhjust miks olla feminist
Eesti naine aastal 2014 ehk 12 põhjust miks olla feminist
Eesti naine aastal 2014 ehk 12 põhjust miks olla feminist
Eesti naine aastal 2014 ehk 12 põhjust miks olla feminist
Eesti naine aastal 2014 ehk 12 põhjust miks olla feminist
Eesti naine aastal 2014 ehk 12 põhjust miks olla feminist
Eesti naine aastal 2014 ehk 12 põhjust miks olla feminist
Eesti naine aastal 2014 ehk 12 põhjust miks olla feminist
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Eesti naine aastal 2014 ehk 12 põhjust miks olla feminist

Ettekanne tutvustab Eesti Naiste VI Kongressi ja naiste manifesti. Samuti vaatlen pisut Eesti naise olukorda kevadel 2014 piltides.

 • Entre para ver os comentários

Eesti naine aastal 2014 ehk 12 põhjust miks olla feminist

 1. 1. ehk 12 põhjust miks olla feminist Evelin Tamm 12. märtsil 2014
 2. 2. 7. märtsil 2014 Rahvusraamatukogus Esimene ja esinduslik naiste kongress Eesti taasiseseisvuse aastatel 350 naist ja meest üle Eesti Põhifookuses palgalõhe ületamine ja naiste pääs otsuste juurde Ettekanded ja arutelupaneelid erinevate huvigruppide osalusel Võeti vastu naiste manifest Esimene naiste kongress toimus 1917.aastal Tartus
 3. 3. Lähtudes rahvusvahelise õiguse, Euroopa Liidu aluslepingute ja Eesti Vabariigi põhiseadusega kehtestatud naiste ja meeste võrdsuse põhimõttest ning soolise diskrimineerimise keelust, tunnetades naiste ja meeste võrdset vastutust meie ühiskonnas valitseva olukorra ja Eesti rahva tuleviku ees, innustudes Eesti naisliikumise ajaloolisest kogemusest, nähes, et sooline ebavõrdsus põhjustab demograafilisi, sotsiaalseid ja majanduslikke probleeme, hinnates kriitiliselt Eesti riigi tegevust soolise võrdõiguslikkuse edendamisel võttis Eestimaa VI Naiste Kongress vastu järgmise avalduse:
 4. 4. Me leiame, et naine, tema mõtted, sõnad, teod, teadmised, töö ja looming on Eesti ühiskonnas vähem väärtustatud kui mees ja tema tehtu. Seda näitab nii Euroopa suurim sooline palgalõhe kui ka praegune olukord poliitikas ja majanduselus, kus juhtivatel kohtadel on valdavalt mehed. Me soovime, et riigi majandus- ja rahanduspoliitika arvestaks eelkõige rahva ühishuvi ja elanikkonna erinevate gruppide huve. Riigi ressursse tuleb jagada õiglaselt, arvestades naiste ja meeste võrdseid õigusi ja erinevast olukorrast tulenevaid vajadusi. Me tahame, et paljud tööd, mida teevad enamasti naised, nagu näiteks muuseumitöötajate, õpetajate, raamatukoguhoidjate, sotsi aaltöötajate töö oleks väärtustatud ja õiglaselt tasustatud ning et lapse sünd ei halvendaks naise karjäärivõimalusi.
 5. 5. Me leiame, et laste kasvatamises peavad võrdselt osalema mõlemad vanemad ning seda tuleb toetada ka isaduse väärtustamise ja vastavate õigusnormidega. Lapse õigus saada igakuist elatisraha lahus elavalt vanemalt tuleb tagada. Me mõistame otsustavalt hukka perevägivalla ja inimkaubanduse kui naise inimväärikuse alandamise ja kehalise puutumatuse rikkumise ning näeme selle põhjusi naiste majanduslikus haavatavuses ja madalamas staatuses ühiskonnas.
 6. 6. Me leiame, et juba kümme aastat kehtinud soolise võrdõiguslikkuse seadust ning rahvusvahelisi lubadusi on Eestis eiratud nii teadmatuse kui ka selge poliitilise tahte puudumise tõttu. Erinevalt Euroopa demokraatlikest riikidest pole Eestis riiklikul tasandil püstitatud soolise ebavõrdsuse vähendamise eesmärke ega konkreetseid meetmeid võrdsuse edendamiseks. Me ei lepi sellega, et Eesti on liiga kauaks jäänud aegunud soostereotüüpide ja tõekspidamiste kütkesse. Selle tulemusena on mitmed olulised naisi ja kogu ühiskonda puudutavad probleemid jäänud lahendamata.
 7. 7. 1. Riigikogu valimise seadusega tuleb luua nais- ja meeskandidaatidele võrdsed võimalused saada valituks, milleks on vaja erakondadele kehtestada nn „triibuliste nimekirjade“ esitamise nõue juba alates 2015. aasta Riigikogu valimistest; 2. Kõigis avaliku võimu poolt moodustatud kollegiaalsetes kogudes, sh riigile kuuluvate äriühingute ja sihtasutuste juhtorganites peab olema nii naisi kui mehi, kumbagi mitte vähem kui 40 protsenti; sooline tasakaal peab olema tagatud ka Vabariigi Valitsuses;
 8. 8. 3. Soolise võrdõiguslikkuse seaduse tegelikuks rakendamiseks peab Vabariigi Valitsus koos vabakonnaga ette valmistama erialastel teadmistel põhineva ning teiste riikide parimaid kogemusi arvestava soolise võrdõiguslikkuse strateegilise arengukava, mis püstitab konkreetsed eesmärgid ja meetmed soolise ebavõrdsuse vähendamiseks kõigis peamistes ühiskonnaelu valdkondades; 4. Naiste ja meeste võrdväärse töö võrdse tasustamise saavutamiseks tuleb viivitamatult kehtestada riiklik järelevalve palgatingimuste ja palgakokkulepete üle, muuta palgasüsteemid läbipaistvaks ning võtta vastutusele tööandjad, kes naiste ja meeste võrdväärse töö eest võrdse tasustamise põhimõtet rikuvad;
 9. 9. 5. Tasakaalustamaks vanemate töö- ja pereeluga seotud kohustusi ning parandamaks naiste olukorda tööjõuturul, tuleb muuta lapsehoolduspuhkuse ja vanemahüvitise kasutamise tingimused paindlikumaks ning ka isadust toetavaks. Seadustada on vaja isadele individuaalne õigus olla vanemahüvitisega kaetud lapsehoolduspuhkusel. Naiste sotsiaalne ja poliitiline ebavõrdsus ning vaesus kanduvad üle meie lastele, vähendades nende heaolu ja arenguvõimalusi. Meie tütred ja pojad on aga Eestimaa tulevik. Me pöördume lootusrikkalt kõigi naiste ja edumeelsete meeste poole ettepanekuga toetada Manifestis väljendatud püüdlusi. 7. märtsil 2014. aastal, Tallinnas
 10. 10. Priit Tundub, et ’manifesti’ koostajatel on aru ikka tõeselt peast lahkunud ning stereotüübid totakad ja instinktidki nii nõmedad on hüsteeriliselt valla päästetud ja rahva ette visatud. Kas häbi ei ole teil, siin kiljuvad te naised? Ülo .... paljudel on ala- või üleväärsuskompleks. Paljud on tigedad ja valmis igal nurgal võitlema, andmata aru, kelle või mille eest. Jaak ... Eestis on sellist otseselt naist mõnitavat kohtlemist otseselt harvem ja see ei näi olevat väga kivistunud kultuurifenomen.
 11. 11. - Inimsusevastaline - Fanaatik - Tundub nagu sõimusõna - Meestevihkaja - Valesti mõistetud naine - Sotsialist, kes nõuab tööelus meestega võrdsust vastasid kasvatusteaduste ja eripedagoogika magistrandid 8.märts 2014
 12. 12. Ülle-Marike Papp Reet Laja Tiiu Kuurme Tiina Kirss Endla Lõhkivi Karin Aava Gertrud Kasemaa Kadri Aavik Elo-Maria Roots Fideelia-Signe Roots Kadi Viik Mare Tralla Reet Varblane Rebeka Põldsam Eve Annuk Barbi Pilvre Marianne Mikko Siiri Oviir Olga Sõtnik Kadi Estland Redi Koobak Marie Reisik Lilli Suburg Helmi Mäelo Vera Poska-Grünthal Voldemar Kolga Merike Kaunissaare Maari Põim Oudekki Loone Piret Räni Manona Paris Dagmar Kase Kristina Papsejeva Hille Hanso Anna-Stina Treumund Marge Monko Lea Larin Mari-Liis Sepper Iivi Anna Masso ja paljud, paljud teised...
 13. 13. ”Tilliga ja tillita” ”Sissejuhatus soouuringutesse” Lilli Suburg ”Kogutud kirjatööd” Virgina Woolf ”Oma tuba” Natalie Johanson-Pärna ”Eestimaa tütarde haridus” Simone de Beauvoir ”Teine sugupool” Helmi Mäelo ”Eesti naine läbi aegade” Vera Poska-Grünthal ”Naine ja naisliikumine : peajooni naisliikumise ajaloost ja probleemistikust” naised.net postitus ”Algaja feministi lugemisvara”
 14. 14. tammevelin@gmail.com ”Naiste Hääl” naised.net ”Kirjed” evelintamm.blogspot.com

×