Tugasan 3 kpt 6044( kajian tinjauan)

Ety Sue
Ety SueTeacher em smk jinjang, kepong, kuala lumpur
http://www.slideshare.net/etysue/tugasan-3-kpt-6044-28690806

PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB
DAN ELEKTRONIK
(KPT 6044)
TUGASAN 3: KAJIAN TINJAUAN
PENGGUNAAN ICT DAN KOMPUTER DALAM PENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN DI KALANGAN GURU SAINS DI
SEKOLAH

PENSYARAH:
PROF. MADYA DATO’ DR. ABDUL LATIF BIN HAJI GAPOR

NAMA PELAJAR:
NOOR SUZIANA ISMAIL

M20122001290
PENGGUNAAN ICT DAN KOMPUTER DALAM PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN DI KALANGAN GURU SAINS DI SEKOLAH
Noor Suziana Binti Ismail
Fakulti Pendidikan Dan Pembangunan Manusia
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

Abstrak
Pengetahuan dan kemahiran menggunakan komputer merupakan agenda penting pada zaman era
teknologi maklumat. Inisiatif untuk mengintegrasikan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran
adalah tepat pada masanya. Kajian ini dijalankan bertujuan untuk meninjau penggunaan ICT dan
komputer dalam pengajaran di kalangan guru sains di sekolah menengah. Tiga aspek telah dikaji
bagi menjawab persoalan kajian iaitu kelebihan menggunakan ICT dan komputer dalam P&P
Sains, kelemahan penggunaan ICT dan komputer dalam P&P Sains dan masalah-masalah yang
dihadapi oleh guru sekolah menengah dalam menggunakan ICT dan komputer dalam P&P Sains.
Sampel kajian terdiri daripada lima belas orang guru sains yang mengajar sebuah sekolah
menengah di Jinjang, Kepong. Kajian ini menggunakan dua teknik tinjauan iaitu temubual dan
cerapan terhadap guru Sains di SMK Jinjang. Analisis data dilakukan dengan menggunakan
analisis kualitatif. Dapatan kajian mendapati guru-guru Sains kurang meggunakan ICT dan
komputer dalam P&P Sains. Ini adalah disebabkan oleh faktor-faktor luaran seperti kemudahan
dan komputer ICT yang tidak sempurna dan ketidaksesuaian isi pengajaran yang telah tersedia
selain faktor pelajar yang kurang pendedahan dengan ICT dan komputer. Beberapa usul telah
dikemukakan kepada pihak yang terlibat iaitu tenaga mahir, guru Sains dan pihak sekolah bagi
memantapkan lagi penggunaan ICT dan komputer dalam P&P Sains.
Abstract
Knowledge and skill in using computers is an important agenda in the era of information
technology. Initiatives to integrate ICT and computers in teaching and learning is very timely .
The purpose of this research is to study the use of ICT and computers in the teaching of science
teachers in secondary schools . Three aspects have been investigated in this study the
advantages of using ICT and computers in teaching and learning science , the disadvantages of
using ICT and computers in teaching and learning science and the problems faced by secondary
school teachers in using ICT and computers in teaching and learning science . The sample
consisted of fifteen science teachers who teach a secondary school in Jinjang , Kepong. The
study used two survey techniques such as interviews and observations of science teachers at
SMK Jinjang . Data analysis is done by using qualitative analysis . The results showed that
science teachers less use of ICT and computers in teaching and learning science . This is caused
by external factors such as inadequate ICT facilities and unsuitable content has been available.
In addition to teaching the students a factor of less exposure to ICT and computers. Several
proposals have been submitted to the parties involved that talent , science teachers and the
school to enhance the use of ICT and computers in teaching and learning science .
Katakunci: ICT, Komputer, Guru sains, pelajar, Pengajaran dan Pembelajaran.
PENGENALAN
Permulaan era teknologi maklumat memberi banyak cabaran kepada sekolah-sekolah di
Malaysia terutamanya di kawasan luar bandar yang kurang pendedahan ICT atau komputer. Di
Malaysia, Teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) merupakan satu mekanisme baru dan
sedang diberikan perhatian khas dalam bidang pendidikan era abad ke-21 bagi membantu
mewujudkan golongan pelajar dan masyarakat yang berpengetahuan (k-ekonomi) dan celik IT.
Malaysia juga mahu menjadikan sistem pendidikan negara ini ke arah Pendidikan Bertaraf
Dunia. Dengan itu, Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM)
menekankan bahawa penyaluran maklumat yang lebih berkesan khususnya dalam bidang Sains
dan Matematik seharusnya menggunakan peralatan terkini iaitu pengunaan teknologi maklumat.
Bermula dari kaedah Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) yang menggunakan papan hitam dan
kapur, bertukar kepada kaedah yang lebih canggih iaitu penggunaan komputer, bahan elektronik,
liquid crystal display (LCD), kamera video digital dan lain-lain dalam bilik darjah.
Perubahan era globalisasi menerusi ledakan maklumat dan kemajuan teknologi
multimedia telah menukar wajah dunia pendidikan daripada ‘sage on stage’ (pendita atas pentas)
kepada ‘guide by the side’ (pembimbing di sisi). Pencetusan era globalisasi ini juga telah
menghasilkan satu pencetus idea baru bagi reformasi pendidikan dengan menggunakan
Teknologi Maklumat dan Komunikasi atau Information Communication Technology (ICT)
sebagai medium terkini dalam sistem pendidikan di negara kita (Nor Azan. 2000).
Faharol Razi (1998) menyatakan istilah Komputer Dalam Pengajaran dan Pembelajaran
diambil daripada istilah asalnya dalam Bahasa Inggeris iaitu Computer-Based Instruction (CBI)
yang

bermaksud

pengajaran

terancang

berasaskan

komputer.

Criswell

(1989)

pula

mendefinisikan Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer sebagai penggunaan
komputer dalam menyampaikan bahan pengajaran dan melibatkan pelajar secara aktif serta
membolehkan maklum balas.
ICT membolehkan guru mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran harian. Ia
merupakan satu usaha untuk mengukuhkan penglibatan aktif pelajar dalam pendidikan mereka
sendiri. ICT menjadikan kandungan pendidikan dan kaedah pengajaran berinovatif, berkesan dan
berkualiti Penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran boleh dilihat dalam dua aspek,
iaitu aspek pengajaran oleh guru dan aspek pembelajaran oleh pelajar (Pusat Perkembangan
Kurikulum, 2001).

Penyataan Masalah
Para pendidik perlu memantapkan diri dengan ilmu pengetahuan berasaskan teknologi maklumat
dan komunikasi kerana penggunaan ICT dan computer dalam proses P&P di sekolah sudah lama
digunakan, maka sudah pasti timbul pelbagai reaksi dan masalah yang yang timbul mengenai
penggunaannya terutama di kalangan guru-guru lama yang sudah terbiasa dengan proses P&P
berasaskan papan hitam dan kapur di samping masalah pelajar yang kurang pengetahuan ICT
dan komputer. Selain itu, sekolah juga menghadapi masalah kemudahan prasarana ICT seperti
kemudahan projektor, kemudahan akses internet yang kurang baik serta maslah makmal-makmal
komputer. Pihak yang berkaitan perlu mengenalpasti masalah-masalah yang dihadapi oleh guru
sains dan mengambil langkah-langkah yang difikirkan perlu agar proses P&P berasaskan ICT
dan computer dapat berjalan dengan lancar.

Justeru itu fokus kajian adalah kepada

mengenalpasti sejauh mana guru Sains mengaplikasikan penggunaan ICT dan komputer dalam
P&P di sekolah. Adakah penggunaan ICT dan komputer ini dapat membantu para pendidik dan
pelajar dalam proses P&P ?
Objektif Kajian
Kajian ini bertujuan untuk menjawab persoalan kajian yang dijalankan berasaskan objektif kajian
seperti berikut :
i.

Mengenalpasti penerimaan guru sains terhadap penggunaan pengajaran pembelajaran
berbantukan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P).

ii.

Mengenalpasti masalah-masalah yang dihadapi oleh guru Sains terhadap penggunaan
pengajaran pembelajaran berbantukan ICT dan komputer dalam pengajaran dan
pembelajaran (P&P).

iii.

Mengenalpasti kelebihan dan kelemahan yang diperolehi dalam penggunaan ICT dan
komputer dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P).

iv.

Untuk meninjau dan mengenalpasti tahap penggunaan ICT dan computer di kalangan
guru sains dalam P&P.

v.

Mengenalpasti kemudahan atau pun bantuan yang diperolehi oleh pelajar dan guru yang
belajar berteraskan ICT dan computer dalam membantu mencapai kejayaan.

Soalan-soalan Kajian
Berikut adalah soalan soalan kajian berdasarkan objektif-objektif kajian di atas:
i.

Bagaimanakah penerimaan guru sains terhadap penggunaan pengajaran pembelajaran
berbantukan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P)?

ii.

Apakah masalah-masalah yang dihadapi oleh guru Sains terhadap penggunaan
pengajaran pembelajaran berbantukan ICT dan komputer dalam pengajaran dan
pembelajaran (P&P).
iii.

Apakah kelebihan dan kelemahan yang diperolehi dalam penggunaan ICT dan komputer
dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P)?

iv.

Sejauh manakah tahap penggunaan ICT dan computer di kalangan guru sains dalam
P&P?

v.

Apakah kemudahan atau pun bantuan yang diperolehi oleh pelajar dan guru yang belajar
berteraskan ICT dan computer dalam membantu mencapai kejayaan?

Objektif kajian ini ialah ingin mengetahui penggunaan ICT dan computer dikalangan guru Sains
dalam P&P Sains. Penggunaan ICT ini dipercayai mempunyai kelebihan dan kelemahannya yang
tersendiri. Di samping itu kajian ini juga bertujuan untuk mengetahui masalah-masalah yang
dihadapi guru Sains dalam menggunakan ICT dalam P&P Sains.

Kepentingan Kajian

i.

Mendedahkan keperluan sebenar guru dan pelajar bagi menjayakan proses pengajaran
dan

pembelajaran

seterusnya

meningkatkan

pencapaian

akademik

disamping

memperolehi pembelajaran yang bermakna.
ii.

Membolehkan pihak-pihak berkenaan membangunkan perisian yang bersesuaian dengan
suasana pengajaran dan pembelajaran Sains.

iii. Membolehkan guru menilai dan membandingkan prestasi mereka melalui penggunaan
ICT dan computer seterusnya memperbaiki lagi mutu perkhidmatan mereka.
iv. Mengenalpasti tahap penerimaan dan kesediaan guru dan pelajar dalam menggunakan
ICT dan komputerdalam proses pengajaran dan pembelajaran Sains.
Skop dan Batasan Kajian

Kajian ini bakal dilakukan terhadap para guru yang mengajar matapelajaran Sains. Lima belas
orang guru Sains akan dipilih sebagai responden untuk mengetahui penggunaan ICT dan
computer dalam pengajaran dan pembelajaran Sains di kalangan guru-guru Sains. Kajian ini juga
terbatas kepada faktor-faktor dalaman seperti kesediaan responden untuk memberi kerjasama dan
kesediaan untuk ditemubual. Di samping itu, kekangan masa juga agak terhad kerana penglibatan
guru dengan pelbai aktiviti-aktiviti sekolah selain P&P sedikit sebanyak membataskan kajian yang
dijalankan.

METODOLOGI
Populasi dan Sampel Kajian
Populasi dan sampel kajian bagi kajian ini adalah dipilih daripada lima orang guru yang
mengajar matapelajaran Sains di sekolah. Sampel kajian penting dalam menjalankan
penyelidikan ini untuk mengetahui tahap penggunaan ICT dan komputer yang perlu dikaji dan
jumlah data yang perlu dikumpulkan.

Seramai 15 responden sampel akan digunakan bagi

menjalankan kajian ini. Kaedah yang digunakan ialah pensampelan rawak mudah. Sampel ini
amat sesuai dipilih kerana kedudukan sekolah yang strategik secara tidak langsung ia dapat
mewakili populasi sekolah yang berada di sekitarnya. Penyelidik turut menemubual 15 orang
guru Sains yang dipilih secara rawak dari beberapa buah sekolah yang terlibat dengan kajian ini
untuk menjawab dengan lebih jelas soalan-soalan berkaitan kajian.
Kajian ini menggunakan kaedah soal selidik, temu bual, dan penelitian dokumentasi. Satu set
soal selidik telah digunakan untuk tujuan pungutan data kajian, iaitu soal selidik kajian tentang
penggunaan ICT dan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran di kalangan guru sains di
sekolah. Pengkaji telah menemubual beberapa orang guru yang mempunyai banyak pengalaman
serta pengetahuan mendalam berkenaan topik kajian ini. Temubual ini dilakukan untuk memberi
sokongan terhadap dapatan yang diperolehi daripada soal selidik dan dokumen-dokumen seperti
buku, artikel, jurnal dan juga akhbar.

Instrumen Kajian
Instrumen kajian yang digunakan bagi mengumpul data-data ialah melalui kaedah set
soalan-soalan kaji selidik. Kaedah ini dipilih berdasarkan kesesuaian kajian dan bertujuan
mendapatkan maklumat dengan lebih tepat dan kukuh. Selain itu, kaedah soal selidik juga lebih
mudah digunakan kerana kaedah ini lebih mudah untuk mendapatkan kerjasama daripada
responden dan dapat menghasilkan item-item yang konsisten serta boleh dipercayai. Kaedah ini
juga dapat menampung bilangan responden yang ramai di samping boleh meningkatkan
kebolehpercayaan kajian.
Menurut Mohd Najib ( M.Najib, 1999) yang menyatakan instrumen berbentuk soal
selidik dan temubual adalah dua cara yang paling berkesan untuk mendapatkan maklumat.
Menurut Mohd Majid (M.Majid,1993) mengatakan bahawa soal selidik dapat meningkat
ketepatan dan kebenaran derak balas yang diberikan oleh sampel kerana ia tidak dipengaruhi
oleh gerak laku penyelidik. Kenyataan beliau telah disokong oleh Mohd Najib (1999) yang
menyatakan bahawa soal selidik dapat meningkatkan keputusan dan kebenaran gerak balas
subjek terhadap rangsangan soalan yang diberi. Gerak balas atau jawapan yang diberikan oleh
subjek tidak akan sesekali dipengaruhi oleh personaliti dan tingkahlaku penyelidik.
Kaedah soal selidik ini juga dipilih berdasarkan beberapa kebaikan seperti yang telah
dinyatak oleh Ee Ah Meng (1989) iaitu:
a) Tidak memerlukan kakitangan yang ramai untuk menguruskannya, cukuplah 1-20 orang
digunakan.
b) Menjimatkan masa.
c) Maklumat boleh dikutip sekaligus dalam satu kumpulan yang ramai.
d) Soal selidik boleh dilakukan kajian rintis untuk menentukan sama ada responden dapat
menjawab soalan dengan mudah atau tidak.
Temubual adalah kaedah di mana responden dan penyelidik hadir bersama dalam proses
memperoleh maklumat. Temubual dapat menjelaskan tentang corak pemikiran seseorang
responden (Mulhern, 1989). Sumber maklumat yang diperoleh dari temubual juga lebih kaya dan
mendalam, terutamanya apabila membincangkan mengenai proses pemikiran responden itu.
Soalan temubual merupakan salah satu instrumen yang akan digunakan dalam kajian ini, ianya
digunakan bagi mendapatkan data berbentuk kualitatif untuk membantu penyelidik menyokong
hasil kajian deskriptif yang telah dijalankan ke atas responden. Ianya juga digunakan untuk
memperoleh maklumat mengenai teknik atau cara pengajaran yang telah dipilih oleh responden.
Terdapat dua jenis temubual, iaitu temubual berstruktur dan temubual separuh berstruktur.
Namun dalam kajian ini penyelidik hanya menggunakan temubual separuh berstruktur yang
merupakan temubual temubual yang melibatkan soalan-soalan yang lebih terbuka dan memberi
kebebasan kepada responden untuk mengutarakan respon mereka. Jangkaan jawapan tidak
disediakan dan segala kemungkinan jawapan daripada responden diterima.
Penyelidik memilih kaedah ini kerana temubual bersifat fleksible. (Azizi, 2007 ). Penemubual
berkesempatan memerhatikan responden dan situasi mereka memberikan jawapan. Melalui
kaedah ini juga penemubual dapat memperolehi informasi yang lebih daripada responden apabila
jawapan yang diperolehi tidak sempurna ataupun tidak relevan. Ini akan memudahkan penyelidik
untuk menjawab persoalan kajian iaitu mengenai kelebihan dan kelemahan penggunaan ICT
serta masalah-masalah yang dihadapi guru-guru pelatih dalam menggunakan ICT dalam P&P
Sains.
Kaedah pemerhatian turut dijalankan bagi mendapatkan maklumat tambahan. Dalam
kajian ini, menerusi proses pemerhatian, maklumat dalam konteks yang lebih luas dapat
diperoleh. Pemerhatian yang telah dijalankan merupakan pemerhatian yang tidak melibatkan diri
dan ianya telah dilaksanakan berdasarkan jadual tinjauan guru pelatih semasa mengajar. Jadual
tinjauan disediakan bagi memudahkan kerja semasa menjalankan proses pemerhatian. Di
bahagian akhir jadual tinjauan, dapatan baru atau komen akan ditulis oleh penyelidik sendiri
selepas menjalankan pemerhatian.
Dalam kajian ini kesahan dan kebolehpercayaan soalan temubual turut diberi perhatian.
Menurut Merriam (2001), kajian kualitatif mementingkan huraian yang realistik bagi kes yang
dikaji. Untuk meningkatkan kebolehpercayaan pula, beberapa teknik digunakan bagi memastikan
keputusan boleh dipercayai. Pertama adalah dengan menerangkan anggapan dan teori yang
menyokong kajian, kedudukan pengkaji berkenaan kumpulan yang dikaji, asas untuk memilih
huraian tentang sampel serta konteks sosial bagi lokasi pengumpulan data (Merriam, 2002).
Teknik kedua pula adalah dengan menyemak pemerhatian dengan sumber data lain untuk
mengetahui sama ada semua data tersebut selaras dengan konteks keseluruhan (Neuman, 1991).
Teknik terakhir ialah, untuk ditemubual, pengkaji menilai konsistensi respon dari sampel dengan
menyoal mereka soalan-soalan yang sama dalam bentuk yang berbeza beberapa kali (Best dan
Kahn, 1998).
DAPATAN KAJIAN
Responden A
•

Pemahaman ICT : ICT adalah Internet, komputer, teknologi dan sumber-sumber ICT
yang selalu digunakan adalah Internet, komputer, teknologi.

•

Penggunaan ICT dan P&P dalam Sains : Responden tidak selalu menggunakan
kemudahan

•

ICT sepanjang menjalani latihan mengajar disekolah tersebut, responden hanya
menggunakan ICT untuk sesetengah topik yang dirasakan perlu sahaja.

•

Sumber-sumber ICT yang selalu digunakan dalam P&P Sains: Power point, LCD, CD.

•

Penggunaan ICT dalam meningkatkan keberkesanan P&P Sains : Bukan semua topik
yang diajar boleh menggunakan ICT kerana untuk sesetengah topik, penggunaan ICT
akan menyebabkan pelajar lebih susah untuk memahami tajuk yang diajarkan.

Responden B
•

Pemahaman mengenai ICT dan sumber-sumber ICT yang diketahui : ICT adalah
komputer, ohp dan perkara-perkara yang berkaitan dengan teknologi.

•

Sumber-sumber ICT yang selalu digunakan dalam P&P Sains : komputer, LCD, CD dan
Courseware.

•

Penggunaan ICT dalam meningkatkan keberkesanan P&P Sains : ICT boleh
meningkatkan

keberkesanan P&P Sains, namun bukan semua topik sesuai untuk

diakplikasikan ICT dalam proses pengajarannya.
Responden C
•

Pemahaman ICT : Komputer, LCD dan internet.
•

Penggunaan ICT dalam P&P Sains : Mengaplikasikan penggunaaan ICT dalam
P&PSains.

•

Sumber-sumber ICT yang selalu digunakan dalam P&P Sains : Komputer, LCD projector
dan CD-Rom.

•

Penggunaan ICT dalam meningkatkan keberkesanan P&P Sains : Pelajar akan
memberikan sepenuh perhatian semasa proses P&P kerana para pelajar tertarik dengan
bahan-bahan yang dipaparkan.

Responden D
•

Pemahaman ICT : Teknologi yang memudahkan manusia dalam menjalani urusan harian.

•

Penggunaan ICT dalam P&P Sains : Kurang menggunakan ICT dalam P&P kerana
masalah kekurangan komputer.

•

Sumber-sumber ICT yang selalu digunakan dalam P&P Sains : Komputer.

•

Penggunaan ICT dalam meningkatkan keberkesanan P&P Sains : Penggunaan ICT dapat
meningkatkan prestasi pelajar.

Responden E
•

Pemahaman ICT : Mengajar dan menyediakan bahan pengajaran dengan menggunakan
komputer.

•

Penggunaan ICT dalam P&P Sains : Menggunakan ICT dalam P&P Sains

•

Sumber-sumber ICT yang selalu digunakan dalam P&P Sains: CD rom

•

Penggunaan ICT dalam meningkatkan keberkesanan P&P Sains : Tidak semua tajuk yang
diajarkan memerlukan penggunaan ICT.
PERBICANGAN
Berdasarkan kajian kes yang telah dijalankan, dapat dirumuskan bahawa tahap
penggunaan ICT dan komputer dalam P&P di kalangan guru sains adalah rendah. Terdapat
pelbagai faktor yang mempengaruhi penggunaan ICT dan komputer dalam P&P di kalangan guru
sains
ICT sebagai Alat Komunikasi
Aspek-aspek komunikasi peralatan ICT hanya dihasilkan apabila sumber Sains, guru dan
pelajar boleh menerima, menghantar dan berkongsi bahan Sains di lokasi yang berbeza.
Komunikasi dibuat dalam bentuk komputer peribadi atau personal computer (PC), computer riba
dan telefon bimbit. Perbezaan dari segi jarak antara sumber, guru dan pelajar boleh diatasi
dengan merentasi sempadan negara dan sempadan masa. Bahan dikongsi boleh wujud dalam
bentuk (Intel Education, 2007):
1. Teks
2. Graf
3. Audio
4. Video
5. Mod gabungan yang pelbagai

Kelebihan Penggunaan ICT Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Sains
Menurut responden B contoh-contoh pembelajaran yang berkaitan dengan kehidupan
harian boleh ditunjukan dengan menggunakan komputer dan LCD. Jadi, pelajar boleh
mengaitkan perkara yang dipelajari dengan kehidupan harian. Dengan menggunakan ICT,
contoh-contoh penggunaan Sains dalam kehidupan seharian dapat ditunjukkan dengan lebih
menarik. Dengan ini, pelajar dapat mengaplikasikan perkara yang dipelajari dan ini akan
menjadikan sesuatu pembelajaran itu lebih bermakna. Ini akan memberikan peluang kepada
pelajar untuk mengalami pembelajaran yang bermakna. Melalui pembelajaran yang bermakna,
pelajar akan lebih mudah memahami isi pengajaran dan akan merasakan keseronokan
mempelajari Sains. Untuk memberi respon terhadap petikan di atas Douglas mengatakan
komputer adalah peralatan yang ideal untuk digunakan sebagai alat yang memberikan
pengalaman yang berbeza. Pengalaman yang berbeza ini perlu untuk membina pelbagai jenis
pembelajaran Sains yang bermakna.
Penggunaan ICT dan komputer mampu meningkatkan keberkesanan pengajaran dan
pembelajaran Sains. Ini kerana menurut responden A dan C, penggunaan ICT seperti CD Rom
dan Courseware mampu menarik perhatian pelajar dan pelajar lebih bersemangat untuk belajar.
Dengan menggunakan ICT pelajar-pelajar sangat-sangat memberi perhatian kerana pelajar
tertarik dengan apa yang dipaparkan. Ini di sokong oleh (Robin J. Ittigson, Edd dan John G.
Zewe, 2004) yang menyatakan bahawa teknologi memberi kuasa kepada pelajar untuk
meningkatkan gaya pembelajaran mereka dan dapat membuat konsep yang menarik dan mudah
difahami. Dengan menggunakan ICT pelajar akan lebih memahami isi pelajaran yang diajarkan
kerana pelajar lebih nampak gambaran sebenar. Pelajar lebih berminat untuk belajar kerana
banyak animasi-animasi yang boleh menarik minat pelajar.
Kelemahan Penggunaan ICT Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Sains.
Melalui temuramah yang dijalankan, responden C menyatakan bahawa kelemahan dalam
menggunakan ICT adalah penggunaan CD yang disediakan adalah objektif yang ingin dicapai
dan objektif yang terdapat dalam CD yang disediakan tidak selari. Untuk sesetengah tajuk, CD
yang disediakan mempunyai banyak objektif yang ingin dicapai, jadi isi kandungan CD tersebut
tidak sesuai untuk dijadikan sebagai bahan pengajaran kerana objektif yang ingin dicapai pada
sesi pengajaran tersebut kurang arasnya berbanding dengan isi kandungan pengajaran CD
tersebut. Perisian pengajaran yang memerlukan komputer berfikir sebelum bertindak sukar untuk
dibangunkan (Norhashim Abu Samah, Mazenah Youp dan Rose Alinda Alias, 1996).
Berdasarkan analisis data dalam bab 4, pengkaji mendapati bahawa walaupun kebanyakan guru
Sains bersetuju proses pengajaran dan pembelajaran lebih mudah dan berkesan dengan
menggunakan ICT, namun menurut responden ini hanya untuk sesetengah tajuk sahaja. Majoriti
responden berpendapat untuk sesetengah tajuk, kaedah chalk and talk lebih berkesan berbanding
penggunaan ICT. Ada topik dimana penggunaan ICT tidak membantu. Contohnya tajuk-tajuk
yang memerlukan penerangan yang mendalam dan langkah penyelesaian lebih mudah di jelaskan
melalui kaedah chalk and talk. Maksud kaedah chalk and talk disini adalah responden
menerangkan isi pengajaran dengan hanya berbantukan papan hitam. Responden menerangkan
mengenai isi pengajaran dan menunjukkan langkah-langkah penyelesaian masalah satu persatu
tanpa bantuan komputer dan LCD projektor. Pelajar juga lebih suka jika guru menggunakan
kaedah chalk and talk. Ini kerana perisian kursus yang bermutu tinggi amat susah untuk
dihasilkan. Beratus-ratus jam tenaga mahir diperlukan bagi tujuan ini. Tenaga pengajar yang
mahir mengendalikan komputer sukar didapati. Faktor masa dan kekurangan tenaga mahir adalah
penghalang utama mengapa perisian kursus yang bermutu tinggi sukar untuk dihasilkan.
(Norhashim Abu Samah, Mazenah Youp dan Rose Alinda alias, 1996).
Menurutnya lagi, ia memerlukan pengetahuan kecerdasan buatan dan merupakan bidang yang
masih baharu. Penggunaannya masih terhad kepada sesuatu bidang sahaja sehingga kini, banyak
usaha sedang dilakukan oleh pelbagai pihak untuk menggunakan konsep kecerdasan buatan
dalam pembelajaran. Kelemahan dalam menggunakan CD yang disediakan oleh pihak
kementerian. Untuk sesetengah tajuk yang diajar, responden hanya ingin mencapai dua objektif
sedangkan isi pengajaran dalam cd berkenaan adalah untuk mencapai tiga objektif. Ini
menjadikan objektif yang ingin dicapai dan objektif yang tersedia dalam CD tidak selari.

Masalah-masalah yang dihadapi oleh guru-guru pelatih dalam menggunakan ICT dalam
proses pengajaran dan pembelajaran Sains
Masa guru adalah sentiasa pada premium, dan kajian Becta menekankan bahawa perkara ini
penting untuk penangguhan masa depan. Ini membuktikan bahawa betapa berharganya masa
bagi seorang guru. Guru memerlukan lebih masa flexible agar guru dapat menggunakan software
dalam apa jua keadaan yang berisiko serta menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran
dengan menggunakan peralatan yang disediakan pada masa yang telah ditetapkan tanpa perlu
adanya penangguhan masa pengajaran dan pembelajaran ( Peter D.Jones dan Steve
Wheeler,2008 Ini kerana masalah utama penggunaan ICT adalah masalah dari segi kekangan
masa. Hasil daripada kajian yang telah dijalankan, pengkaji mendapati melalui penggunaan ICT
dalam pengajaran dan pembelajaran Sains ini, masa pengajaran yang sebenarnya akan berkurang.
Guru-guru Sains didapati kurang menggemari kaedah pengajaran menggunakan ICT atas
beberapa faktor. Salah satu daripadanya adalah dari segi kekangan masa. Kekangan masa yang
dimaksudkan adalah dari segi masa penyediaan untuk memulakan P&P.
i.

Untuk memulakan pengajaran di dalam makmal komputer, pergerakan pelajar adalah dari
kelas ke makmal komputer tersebut mengambil masa dari lima hingga sepuluh minit. Ini
akan menyebabkan masa pengajaran sebenar berkurang.
ii.

Penyediaan peralatan dan perkakasan komputer seperti pemasangan projector LCD. Ini
kerana peralatan tersebut perlu dibawa dari bilik persediaan ke dalam kelas.

Responden A dan B hanya perlu memasang peralatan-peralatan iaitu komputer dan LCD
projector sebelum memulakan proses pengajaran dan pembelajaran kerana peralatan-peralatan
ini telah disediakan didalam kelas. Tetapi responden perlu mengambil masa selama lima hingga
sepuluh minit masa pengajaran.
Responden C pula perlu membawa peralatan-peralatan yang ingin digunakan ke kelas yang
berkenaan kerana peralatan-peralatan tersebut tidak disediakan di dalam kelas tersebut.
Manakala responden D dan E pula perlu menunggu kehadiran semua pelajar untuk ke bilik
komputer.
Sistem sekarang tidak memberi guru dan pelajar peluang untuk menanam minat yang
lebih mendalam mengenai subjek yang diajar kerana masalah masa (Norhashim Abu Samah,
Mazenah Youp dan Rose Alinda alias, 1996). Mereka juga kurang menggemari menggunakan
ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana tiada kemudahan yang disediakan atau
kerosakan kemudahan peralatan ICT yang ada seperti projector LCD yang tidak berfungsi dan
bilangan bilik multimedia yang terhad dan bilik ini haruslah ditempah terlebih dahulu sebelum
digunakan. Hasil dapatan ini disokong oleh Peter D. Jonh dan Steve Wheeler,2008 dalam
petikannya iaitu : Terdapat pelbagai halangan eksploitasi terhadap pendidikan teknologi wujud,
termasuk kekangan teknologi seperti masalah had jalur lebar dan kekurangan peralatan.
Menurut laporan Becta dalam Peter D. Jonh dan Steve Wheeler,2008, sekolah perlu
mempunyai staf yang mempunyai kemahiran dalam bidang teknikal dan bidang pengajaran.
Sekolah juga perlu mempertimbangkan pelantikan pembelajaran teknologi di sekolah-kakitangan
yang mempunyai kedua-dua kepakaran teknikal dan pendedahan

pedagogi untuk
membangunkan dan memberi sokongan. Masalah lain yang dihadapi oleh responden adalah
masalah program komputer yang diserang virus dan menyebabkan komputer tidak dapat
berfungsi dengan baik. Penggunaan teknologi maklumat (ICT) secara langsung boleh
menyebabkan etika baru serta virus komputer (yang boleh merosakkan dan memadam programprogram atau kehilangan data pada komputer tanpa disedari oleh pengguna komputer (Cleborne
D. Maddux, D.lamont Johnson dan Jerry W. Willis,2003)

KESIMPULAN
Secara keseluruhan melalui penganalisaan dan perbincangan mengenai hasil dapatan, dapat
dirumuskan bahawa penggunaan ICT dan komputer di kalangan guru Sains

dalam proses

pengajaran dan pembelajaran Sains di sekolah yang bergantung kepada kemudahan yang
disediakan disekolah.
Guru-guru Sains didapati kurang menggemari kaedah pengajaran menggunakan ICT atas
beberapa faktor. Salah satu daripadanya adalah dari segi kekangan masa. Kekangan masa yang
dimaksudkan adalah dari segi masa penyediaan untuk memulakan P&P. Untuk memulakan
pengajaran didalam makmal komputer, pergerakan pelajar adalah dari kelas ke makmal
komputer tersebut mengambil masa dari lima hingga sepuluh minit. Ini akan menyebabkan masa
pengajaran sebenar berkurang. Penyediaan peralatan dan perkakasan komputer seperti
pemasangan projector LCD. Ini kerana peralatan tersebut perlu dibawa dari bilik persediaan ke
dalam kelas.
Kerosakan kemudahan peralatan ICT yang ada seperti projector LCD yang tidak berfungsi
dan bilangan bilik multimedia yang terhad dan bilik ini haruslah ditempah terlebih dahulu
sebelum digunakan. Penggunaan ICT ini turut dipengaruhi dengan tajuk-tajuk yang diajarkan.
Penggunaan ICT oleh guru Sains ini hanya digunakan untuk sesetengah tajuk yang memerlukan
daya imaginasi pelajar. Melalui penggunaan ICT dalam tajuk-tajuk yang tertentu ini akan
membantu memudahkan pemahaman pelajar dalam tajuk yang diajarkan.
Semua ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan ICT dikalangan guru Sains
dalam proses pengajaran dan pembelajaran Matematik semasa menjalani latihan mengajar.
.

RUJUKAN
Azizi Yahaya et al. (2007). Menguasai Penyelidikan dalam Pendidikan : Teori, Analisis dan
Interpretasi Data. Kuala Lumpur. PTS Profesional Publishing Sdn Bhd.
Best, J. W. and Kahn, J. V. (1998). Research in Education. 8th ed. Needham Height, MA: Ally
& Bacon.
Cleborne D. Maddux, D. Lamont Johnson and Jerry W. Willis (2001), Educational Computing
Learning With Tomorrow’s Technologies. Ally & Bacon.
Criswell, J.R., 1989, ''Rethinking microcomputer instruction as part of teacher education reform'',
Educational Technology, 23(11): 40–43.
Faharol Razi Shaari, 1998, ''Psikologi kognitif dalam pembinaan bahan pengajaran pembelajaran
berbantukan komputer'', Jurnal IPDA, 5: 38–44.
Intel Education. (2007). Intel Brings ICT for Education Initiative To Malaysia. School Adoption
project: 1 : 1 e-Learning on April 24, 2007 1. Kuala Lumpur: Intel Malaysia
John P. D. & Wheeler S. (2008), The Digital Classroom Harnessing Technology for the Future.
Routledge Taylor & Francis Group, London & Newyork.
Merriam, S. B. (1998). Qualitative Research and Case Study Application in Education, Revised
and Expanded from Case Study Research in Education. California: Jossey- Bass
Publisher.
Mohamad Najib Abdul Ghafar (1999). “Penyelidikan Pendidikan.” Skudai : Penerbit Universiti
Teknologi Malaysia
Pusat Perkembangan Kurikulum. (2001). ICT Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran. Kuala
Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia.
Tugasan 3 kpt 6044( kajian tinjauan)

Recomendados

Tugasan 3 kpt 6044 por
Tugasan 3 kpt 6044Tugasan 3 kpt 6044
Tugasan 3 kpt 6044Ety Sue
399 visualizações18 slides
Penggunaan ICT dalam pendidikan por
Penggunaan ICT dalam pendidikanPenggunaan ICT dalam pendidikan
Penggunaan ICT dalam pendidikandigitalsejarah
1.7K visualizações37 slides
Penggunaan ICT por
Penggunaan ICTPenggunaan ICT
Penggunaan ICTAs Nuurien Najma
5.9K visualizações36 slides
Jurnal penelitian por
Jurnal penelitianJurnal penelitian
Jurnal penelitianuiia
7.9K visualizações8 slides
Cabaran ict tugasan 1 ssi3013 por
Cabaran ict tugasan 1 ssi3013Cabaran ict tugasan 1 ssi3013
Cabaran ict tugasan 1 ssi3013Rahmah Soid
4.9K visualizações14 slides
Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pengajaran: Survei pada ... por
Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pengajaran: Survei pada ...Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pengajaran: Survei pada ...
Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pengajaran: Survei pada ...Setiawan Wibowo
5.8K visualizações11 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Tugasan 9 por
Tugasan 9Tugasan 9
Tugasan 9SYAZWANI IBRAHIM
1.6K visualizações10 slides
Jurnal kajian por
Jurnal kajianJurnal kajian
Jurnal kajiantengkunini
2.4K visualizações10 slides
Peranan teknologi dalam pengajaran por
Peranan teknologi dalam pengajaranPeranan teknologi dalam pengajaran
Peranan teknologi dalam pengajaranZaini Nie
2.4K visualizações7 slides
Teknologi dalam pendidikan por
Teknologi dalam pendidikanTeknologi dalam pendidikan
Teknologi dalam pendidikanMunirah Sobri
30.8K visualizações16 slides
Makalah teknologi sebagai pendekatan dalam problem pendidikan por
Makalah teknologi sebagai pendekatan dalam problem pendidikanMakalah teknologi sebagai pendekatan dalam problem pendidikan
Makalah teknologi sebagai pendekatan dalam problem pendidikanAmalia Sofitri
3.1K visualizações13 slides
Penulisan ilmiah por
Penulisan ilmiahPenulisan ilmiah
Penulisan ilmiahNurul Iqah
12.4K visualizações34 slides

Mais procurados(19)

Tugasan 9 por SYAZWANI IBRAHIM
Tugasan 9Tugasan 9
Tugasan 9
SYAZWANI IBRAHIM1.6K visualizações
Jurnal kajian por tengkunini
Jurnal kajianJurnal kajian
Jurnal kajian
tengkunini2.4K visualizações
Peranan teknologi dalam pengajaran por Zaini Nie
Peranan teknologi dalam pengajaranPeranan teknologi dalam pengajaran
Peranan teknologi dalam pengajaran
Zaini Nie2.4K visualizações
Teknologi dalam pendidikan por Munirah Sobri
Teknologi dalam pendidikanTeknologi dalam pendidikan
Teknologi dalam pendidikan
Munirah Sobri30.8K visualizações
Makalah teknologi sebagai pendekatan dalam problem pendidikan por Amalia Sofitri
Makalah teknologi sebagai pendekatan dalam problem pendidikanMakalah teknologi sebagai pendekatan dalam problem pendidikan
Makalah teknologi sebagai pendekatan dalam problem pendidikan
Amalia Sofitri3.1K visualizações
Penulisan ilmiah por Nurul Iqah
Penulisan ilmiahPenulisan ilmiah
Penulisan ilmiah
Nurul Iqah12.4K visualizações
Masa Depan Model Pembelajaran e Learning di Indonesia: Masalah dan Peluang por Dian Herdiana
Masa Depan Model Pembelajaran e Learning di Indonesia: Masalah dan PeluangMasa Depan Model Pembelajaran e Learning di Indonesia: Masalah dan Peluang
Masa Depan Model Pembelajaran e Learning di Indonesia: Masalah dan Peluang
Dian Herdiana146 visualizações
Pengajaran dan pembelajaran_berasaskan_streaming_video por Sazali Mohd Bee
Pengajaran dan pembelajaran_berasaskan_streaming_videoPengajaran dan pembelajaran_berasaskan_streaming_video
Pengajaran dan pembelajaran_berasaskan_streaming_video
Sazali Mohd Bee1.1K visualizações
Guru dalam pengajaran por Mohamad Ishak
Guru dalam pengajaranGuru dalam pengajaran
Guru dalam pengajaran
Mohamad Ishak2.3K visualizações
Kajian tinjauanICT JPA por As Nuurien Najma
Kajian tinjauanICT JPAKajian tinjauanICT JPA
Kajian tinjauanICT JPA
As Nuurien Najma916 visualizações
Isu isu dalam jurnal por btsumathy
Isu isu dalam jurnalIsu isu dalam jurnal
Isu isu dalam jurnal
btsumathy4.9K visualizações
Pengajaran pembelajaran matematik dan teknologi por Tee Teh
Pengajaran pembelajaran matematik dan teknologiPengajaran pembelajaran matematik dan teknologi
Pengajaran pembelajaran matematik dan teknologi
Tee Teh1.7K visualizações
Corona dan akselerasi pembelajaran di indonesia (Corona and acceleration of l... por bayuwibisono3
Corona dan akselerasi pembelajaran di indonesia (Corona and acceleration of l...Corona dan akselerasi pembelajaran di indonesia (Corona and acceleration of l...
Corona dan akselerasi pembelajaran di indonesia (Corona and acceleration of l...
bayuwibisono364 visualizações
Penggunaan ICT dalam PdP por Rain_Ain
Penggunaan ICT dalam PdPPenggunaan ICT dalam PdP
Penggunaan ICT dalam PdP
Rain_Ain2.5K visualizações
Penggunaan ICT dalam PDP Matematik por Farah Waheeda
Penggunaan ICT dalam PDP MatematikPenggunaan ICT dalam PDP Matematik
Penggunaan ICT dalam PDP Matematik
Farah Waheeda1.5K visualizações
Penggunaan+teknologi+dlm+pengajaran por Hishamuddin Jabar
Penggunaan+teknologi+dlm+pengajaranPenggunaan+teknologi+dlm+pengajaran
Penggunaan+teknologi+dlm+pengajaran
Hishamuddin Jabar8K visualizações
Esei siap por Fatin Fakhriah
Esei siapEsei siap
Esei siap
Fatin Fakhriah528 visualizações
Unit 1 pengenalan teknologi dalam pendidikan por azharisuboh
Unit 1  pengenalan teknologi dalam pendidikanUnit 1  pengenalan teknologi dalam pendidikan
Unit 1 pengenalan teknologi dalam pendidikan
azharisuboh3.9K visualizações
Teknologi sebagai pendekatan dalam problem pendidikan por Failasuf Fadli
Teknologi sebagai pendekatan dalam problem pendidikanTeknologi sebagai pendekatan dalam problem pendidikan
Teknologi sebagai pendekatan dalam problem pendidikan
Failasuf Fadli3.2K visualizações

Destaque

Tugasan3 ict tinjauan por
Tugasan3 ict tinjauanTugasan3 ict tinjauan
Tugasan3 ict tinjauanMohammad Nusi
1.5K visualizações10 slides
Ggge 2123 esei tahap penguasaan ict dalam kalangan jururawat di ppukm por
Ggge 2123 esei tahap penguasaan ict dalam kalangan jururawat di ppukmGgge 2123 esei tahap penguasaan ict dalam kalangan jururawat di ppukm
Ggge 2123 esei tahap penguasaan ict dalam kalangan jururawat di ppukmSiti Sara Kuseri
454 visualizações38 slides
Tugasan 3: Kajian tinjauan por
Tugasan 3: Kajian tinjauanTugasan 3: Kajian tinjauan
Tugasan 3: Kajian tinjauansiti75
2.2K visualizações14 slides
Contoh perbezaan objektif kajian edit dr. azman por
Contoh perbezaan objektif kajian edit dr. azmanContoh perbezaan objektif kajian edit dr. azman
Contoh perbezaan objektif kajian edit dr. azmanFatimah Mustaffa
13.8K visualizações7 slides
MINAT & MOTIVASI MURID TERHADAP PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM por
MINAT & MOTIVASI MURID TERHADAP PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAMMINAT & MOTIVASI MURID TERHADAP PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM
MINAT & MOTIVASI MURID TERHADAP PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAMSyaza Mohd Sabri
6.2K visualizações7 slides
Kajian tinjauan bm por
Kajian tinjauan bmKajian tinjauan bm
Kajian tinjauan bmNor Afida Ghazani
2.2K visualizações88 slides

Destaque(7)

Tugasan3 ict tinjauan por Mohammad Nusi
Tugasan3 ict tinjauanTugasan3 ict tinjauan
Tugasan3 ict tinjauan
Mohammad Nusi1.5K visualizações
Ggge 2123 esei tahap penguasaan ict dalam kalangan jururawat di ppukm por Siti Sara Kuseri
Ggge 2123 esei tahap penguasaan ict dalam kalangan jururawat di ppukmGgge 2123 esei tahap penguasaan ict dalam kalangan jururawat di ppukm
Ggge 2123 esei tahap penguasaan ict dalam kalangan jururawat di ppukm
Siti Sara Kuseri454 visualizações
Tugasan 3: Kajian tinjauan por siti75
Tugasan 3: Kajian tinjauanTugasan 3: Kajian tinjauan
Tugasan 3: Kajian tinjauan
siti752.2K visualizações
Contoh perbezaan objektif kajian edit dr. azman por Fatimah Mustaffa
Contoh perbezaan objektif kajian edit dr. azmanContoh perbezaan objektif kajian edit dr. azman
Contoh perbezaan objektif kajian edit dr. azman
Fatimah Mustaffa13.8K visualizações
MINAT & MOTIVASI MURID TERHADAP PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM por Syaza Mohd Sabri
MINAT & MOTIVASI MURID TERHADAP PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAMMINAT & MOTIVASI MURID TERHADAP PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM
MINAT & MOTIVASI MURID TERHADAP PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM
Syaza Mohd Sabri6.2K visualizações
Kajian tinjauan bm por Nor Afida Ghazani
Kajian tinjauan bmKajian tinjauan bm
Kajian tinjauan bm
Nor Afida Ghazani2.2K visualizações
Kajian tindakan penulisan bm th 5 por Nor Samsiah Abu Kassim
Kajian tindakan penulisan bm th 5Kajian tindakan penulisan bm th 5
Kajian tindakan penulisan bm th 5
Nor Samsiah Abu Kassim33.6K visualizações

Similar a Tugasan 3 kpt 6044( kajian tinjauan)

Tugasan 3 KPT 6044 por
Tugasan 3 KPT 6044Tugasan 3 KPT 6044
Tugasan 3 KPT 6044Ety Sue
442 visualizações18 slides
Tesis Maths por
Tesis MathsTesis Maths
Tesis MathsTee Teh
385 visualizações10 slides
Tugasan 3 por
Tugasan 3Tugasan 3
Tugasan 3rubiha86
3.6K visualizações9 slides
Penggunaan ICT Dalam P&P por
Penggunaan ICT Dalam P&PPenggunaan ICT Dalam P&P
Penggunaan ICT Dalam P&Pisuict12
30.4K visualizações11 slides
Tugasan 3 por
Tugasan 3Tugasan 3
Tugasan 3Zurina Husain
653 visualizações10 slides
Asg 3 por
Asg 3Asg 3
Asg 3MasTura MdZin
539 visualizações11 slides

Similar a Tugasan 3 kpt 6044( kajian tinjauan)(20)

Tugasan 3 KPT 6044 por Ety Sue
Tugasan 3 KPT 6044Tugasan 3 KPT 6044
Tugasan 3 KPT 6044
Ety Sue442 visualizações
Tesis Maths por Tee Teh
Tesis MathsTesis Maths
Tesis Maths
Tee Teh385 visualizações
Tugasan 3 por rubiha86
Tugasan 3Tugasan 3
Tugasan 3
rubiha863.6K visualizações
Penggunaan ICT Dalam P&P por isuict12
Penggunaan ICT Dalam P&PPenggunaan ICT Dalam P&P
Penggunaan ICT Dalam P&P
isuict1230.4K visualizações
Tugasan 3 por Zurina Husain
Tugasan 3Tugasan 3
Tugasan 3
Zurina Husain653 visualizações
Asg 3 por MasTura MdZin
Asg 3Asg 3
Asg 3
MasTura MdZin539 visualizações
TAHAP PENGGUNAAN MEDIA KOMPUTER DALAM PENGAJARAN por Shemila Elaine Ambrose
TAHAP PENGGUNAAN MEDIA KOMPUTER DALAM PENGAJARAN TAHAP PENGGUNAAN MEDIA KOMPUTER DALAM PENGAJARAN
TAHAP PENGGUNAAN MEDIA KOMPUTER DALAM PENGAJARAN
Shemila Elaine Ambrose4.8K visualizações
Doc to be uploaded por izwan_ismail
Doc to be uploadedDoc to be uploaded
Doc to be uploaded
izwan_ismail1.1K visualizações
K4 globalisasi por sookvon
K4 globalisasiK4 globalisasi
K4 globalisasi
sookvon139 visualizações
Perlukah Guru SD Memiliki Kemampuan ICT por Meutia Anis
Perlukah Guru SD Memiliki Kemampuan ICTPerlukah Guru SD Memiliki Kemampuan ICT
Perlukah Guru SD Memiliki Kemampuan ICT
Meutia Anis4.1K visualizações
K4 globalisasi por mazida tan ahmad
K4 globalisasiK4 globalisasi
K4 globalisasi
mazida tan ahmad136 visualizações
K4 globalisasi por Roslan Omar
K4 globalisasiK4 globalisasi
K4 globalisasi
Roslan Omar114 visualizações
K4 globalisasi por wmaswa80
K4 globalisasiK4 globalisasi
K4 globalisasi
wmaswa80309 visualizações
K4 globalisasi por normazua
K4 globalisasiK4 globalisasi
K4 globalisasi
normazua93 visualizações
K4 globalisasi por Jack Ong
K4 globalisasiK4 globalisasi
K4 globalisasi
Jack Ong167 visualizações
K4 globalisasi por TeacherSofea
K4 globalisasiK4 globalisasi
K4 globalisasi
TeacherSofea166 visualizações
K4 globalisasi por normazua
K4 globalisasiK4 globalisasi
K4 globalisasi
normazua271 visualizações
Globalisasi por Rosnaliza07
GlobalisasiGlobalisasi
Globalisasi
Rosnaliza07808 visualizações
K4 globalisasi por saifatul
K4 globalisasiK4 globalisasi
K4 globalisasi
saifatul375 visualizações

Mais de Ety Sue

F1bab4 lakaran por
F1bab4 lakaranF1bab4 lakaran
F1bab4 lakaranEty Sue
125 visualizações17 slides
Dr qis assignment por
Dr qis assignmentDr qis assignment
Dr qis assignmentEty Sue
246 visualizações14 slides
Teori anomie suziana 2 por
Teori anomie suziana 2Teori anomie suziana 2
Teori anomie suziana 2Ety Sue
4.4K visualizações19 slides
Kps 6014 ulasan jurnal por
Kps 6014 ulasan jurnalKps 6014 ulasan jurnal
Kps 6014 ulasan jurnalEty Sue
630 visualizações13 slides
Kps 6014 tugasan 2 por
Kps 6014 tugasan 2Kps 6014 tugasan 2
Kps 6014 tugasan 2Ety Sue
1K visualizações10 slides
Kps 6014 tugasan 1 por
Kps 6014 tugasan 1Kps 6014 tugasan 1
Kps 6014 tugasan 1Ety Sue
971 visualizações15 slides

Mais de Ety Sue(20)

F1bab4 lakaran por Ety Sue
F1bab4 lakaranF1bab4 lakaran
F1bab4 lakaran
Ety Sue125 visualizações
Dr qis assignment por Ety Sue
Dr qis assignmentDr qis assignment
Dr qis assignment
Ety Sue246 visualizações
Teori anomie suziana 2 por Ety Sue
Teori anomie suziana 2Teori anomie suziana 2
Teori anomie suziana 2
Ety Sue4.4K visualizações
Kps 6014 ulasan jurnal por Ety Sue
Kps 6014 ulasan jurnalKps 6014 ulasan jurnal
Kps 6014 ulasan jurnal
Ety Sue630 visualizações
Kps 6014 tugasan 2 por Ety Sue
Kps 6014 tugasan 2Kps 6014 tugasan 2
Kps 6014 tugasan 2
Ety Sue1K visualizações
Kps 6014 tugasan 1 por Ety Sue
Kps 6014 tugasan 1Kps 6014 tugasan 1
Kps 6014 tugasan 1
Ety Sue971 visualizações
Kps 6014 ulasan jurnal (2) por Ety Sue
Kps 6014 ulasan jurnal (2)Kps 6014 ulasan jurnal (2)
Kps 6014 ulasan jurnal (2)
Ety Sue870 visualizações
Kps 6014 tugasan 1 por Ety Sue
Kps 6014 tugasan 1Kps 6014 tugasan 1
Kps 6014 tugasan 1
Ety Sue1.7K visualizações
Biologi f4 por Ety Sue
Biologi f4Biologi f4
Biologi f4
Ety Sue1.3K visualizações
Tugasan 4 kpt 6044( pembacaan & penilaian kendiri) por Ety Sue
Tugasan 4 kpt 6044( pembacaan & penilaian kendiri)Tugasan 4 kpt 6044( pembacaan & penilaian kendiri)
Tugasan 4 kpt 6044( pembacaan & penilaian kendiri)
Ety Sue183 visualizações
Tugasan 4 kpt 6044( pembacaan & penilaian kendiri) por Ety Sue
Tugasan 4 kpt 6044( pembacaan & penilaian kendiri)Tugasan 4 kpt 6044( pembacaan & penilaian kendiri)
Tugasan 4 kpt 6044( pembacaan & penilaian kendiri)
Ety Sue238 visualizações
Tugasan 4 kpt 6044( pembacaan & penilaian kendiri) por Ety Sue
Tugasan 4 kpt 6044( pembacaan & penilaian kendiri)Tugasan 4 kpt 6044( pembacaan & penilaian kendiri)
Tugasan 4 kpt 6044( pembacaan & penilaian kendiri)
Ety Sue261 visualizações
Tugasan 1 KPT 6044 por Ety Sue
Tugasan 1 KPT 6044Tugasan 1 KPT 6044
Tugasan 1 KPT 6044
Ety Sue314 visualizações
Food chains-and-food-webs-1202604883662869-3 por Ety Sue
Food chains-and-food-webs-1202604883662869-3Food chains-and-food-webs-1202604883662869-3
Food chains-and-food-webs-1202604883662869-3
Ety Sue668 visualizações
5 senses science f2 por Ety Sue
5 senses science f25 senses science f2
5 senses science f2
Ety Sue452 visualizações
5 senses science f2 por Ety Sue
5 senses science f25 senses science f2
5 senses science f2
Ety Sue359 visualizações
5 senses science f2 por Ety Sue
5 senses science f25 senses science f2
5 senses science f2
Ety Sue1.9K visualizações
Tugasan online kbat noor suziana binti ismail por Ety Sue
Tugasan online kbat noor suziana binti ismailTugasan online kbat noor suziana binti ismail
Tugasan online kbat noor suziana binti ismail
Ety Sue7.1K visualizações
WATER POLLUTION (PENCEMARAN AIR) por Ety Sue
WATER POLLUTION (PENCEMARAN AIR)WATER POLLUTION (PENCEMARAN AIR)
WATER POLLUTION (PENCEMARAN AIR)
Ety Sue1.5K visualizações
Tugasan 4:KPT 6044 por Ety Sue
Tugasan 4:KPT 6044Tugasan 4:KPT 6044
Tugasan 4:KPT 6044
Ety Sue340 visualizações

Tugasan 3 kpt 6044( kajian tinjauan)

 • 1. http://www.slideshare.net/etysue/tugasan-3-kpt-6044-28690806 PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB DAN ELEKTRONIK (KPT 6044) TUGASAN 3: KAJIAN TINJAUAN PENGGUNAAN ICT DAN KOMPUTER DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI KALANGAN GURU SAINS DI SEKOLAH PENSYARAH: PROF. MADYA DATO’ DR. ABDUL LATIF BIN HAJI GAPOR NAMA PELAJAR: NOOR SUZIANA ISMAIL M20122001290
 • 2. PENGGUNAAN ICT DAN KOMPUTER DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI KALANGAN GURU SAINS DI SEKOLAH Noor Suziana Binti Ismail Fakulti Pendidikan Dan Pembangunan Manusia Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) Abstrak Pengetahuan dan kemahiran menggunakan komputer merupakan agenda penting pada zaman era teknologi maklumat. Inisiatif untuk mengintegrasikan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran adalah tepat pada masanya. Kajian ini dijalankan bertujuan untuk meninjau penggunaan ICT dan komputer dalam pengajaran di kalangan guru sains di sekolah menengah. Tiga aspek telah dikaji bagi menjawab persoalan kajian iaitu kelebihan menggunakan ICT dan komputer dalam P&P Sains, kelemahan penggunaan ICT dan komputer dalam P&P Sains dan masalah-masalah yang dihadapi oleh guru sekolah menengah dalam menggunakan ICT dan komputer dalam P&P Sains. Sampel kajian terdiri daripada lima belas orang guru sains yang mengajar sebuah sekolah menengah di Jinjang, Kepong. Kajian ini menggunakan dua teknik tinjauan iaitu temubual dan cerapan terhadap guru Sains di SMK Jinjang. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. Dapatan kajian mendapati guru-guru Sains kurang meggunakan ICT dan komputer dalam P&P Sains. Ini adalah disebabkan oleh faktor-faktor luaran seperti kemudahan dan komputer ICT yang tidak sempurna dan ketidaksesuaian isi pengajaran yang telah tersedia selain faktor pelajar yang kurang pendedahan dengan ICT dan komputer. Beberapa usul telah dikemukakan kepada pihak yang terlibat iaitu tenaga mahir, guru Sains dan pihak sekolah bagi memantapkan lagi penggunaan ICT dan komputer dalam P&P Sains.
 • 3. Abstract Knowledge and skill in using computers is an important agenda in the era of information technology. Initiatives to integrate ICT and computers in teaching and learning is very timely . The purpose of this research is to study the use of ICT and computers in the teaching of science teachers in secondary schools . Three aspects have been investigated in this study the advantages of using ICT and computers in teaching and learning science , the disadvantages of using ICT and computers in teaching and learning science and the problems faced by secondary school teachers in using ICT and computers in teaching and learning science . The sample consisted of fifteen science teachers who teach a secondary school in Jinjang , Kepong. The study used two survey techniques such as interviews and observations of science teachers at SMK Jinjang . Data analysis is done by using qualitative analysis . The results showed that science teachers less use of ICT and computers in teaching and learning science . This is caused by external factors such as inadequate ICT facilities and unsuitable content has been available. In addition to teaching the students a factor of less exposure to ICT and computers. Several proposals have been submitted to the parties involved that talent , science teachers and the school to enhance the use of ICT and computers in teaching and learning science . Katakunci: ICT, Komputer, Guru sains, pelajar, Pengajaran dan Pembelajaran.
 • 4. PENGENALAN Permulaan era teknologi maklumat memberi banyak cabaran kepada sekolah-sekolah di Malaysia terutamanya di kawasan luar bandar yang kurang pendedahan ICT atau komputer. Di Malaysia, Teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) merupakan satu mekanisme baru dan sedang diberikan perhatian khas dalam bidang pendidikan era abad ke-21 bagi membantu mewujudkan golongan pelajar dan masyarakat yang berpengetahuan (k-ekonomi) dan celik IT. Malaysia juga mahu menjadikan sistem pendidikan negara ini ke arah Pendidikan Bertaraf Dunia. Dengan itu, Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) menekankan bahawa penyaluran maklumat yang lebih berkesan khususnya dalam bidang Sains dan Matematik seharusnya menggunakan peralatan terkini iaitu pengunaan teknologi maklumat. Bermula dari kaedah Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) yang menggunakan papan hitam dan kapur, bertukar kepada kaedah yang lebih canggih iaitu penggunaan komputer, bahan elektronik, liquid crystal display (LCD), kamera video digital dan lain-lain dalam bilik darjah. Perubahan era globalisasi menerusi ledakan maklumat dan kemajuan teknologi multimedia telah menukar wajah dunia pendidikan daripada ‘sage on stage’ (pendita atas pentas) kepada ‘guide by the side’ (pembimbing di sisi). Pencetusan era globalisasi ini juga telah menghasilkan satu pencetus idea baru bagi reformasi pendidikan dengan menggunakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi atau Information Communication Technology (ICT) sebagai medium terkini dalam sistem pendidikan di negara kita (Nor Azan. 2000). Faharol Razi (1998) menyatakan istilah Komputer Dalam Pengajaran dan Pembelajaran diambil daripada istilah asalnya dalam Bahasa Inggeris iaitu Computer-Based Instruction (CBI) yang bermaksud pengajaran terancang berasaskan komputer. Criswell (1989) pula mendefinisikan Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer sebagai penggunaan
 • 5. komputer dalam menyampaikan bahan pengajaran dan melibatkan pelajar secara aktif serta membolehkan maklum balas. ICT membolehkan guru mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran harian. Ia merupakan satu usaha untuk mengukuhkan penglibatan aktif pelajar dalam pendidikan mereka sendiri. ICT menjadikan kandungan pendidikan dan kaedah pengajaran berinovatif, berkesan dan berkualiti Penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran boleh dilihat dalam dua aspek, iaitu aspek pengajaran oleh guru dan aspek pembelajaran oleh pelajar (Pusat Perkembangan Kurikulum, 2001). Penyataan Masalah Para pendidik perlu memantapkan diri dengan ilmu pengetahuan berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi kerana penggunaan ICT dan computer dalam proses P&P di sekolah sudah lama digunakan, maka sudah pasti timbul pelbagai reaksi dan masalah yang yang timbul mengenai penggunaannya terutama di kalangan guru-guru lama yang sudah terbiasa dengan proses P&P berasaskan papan hitam dan kapur di samping masalah pelajar yang kurang pengetahuan ICT dan komputer. Selain itu, sekolah juga menghadapi masalah kemudahan prasarana ICT seperti kemudahan projektor, kemudahan akses internet yang kurang baik serta maslah makmal-makmal komputer. Pihak yang berkaitan perlu mengenalpasti masalah-masalah yang dihadapi oleh guru sains dan mengambil langkah-langkah yang difikirkan perlu agar proses P&P berasaskan ICT dan computer dapat berjalan dengan lancar. Justeru itu fokus kajian adalah kepada mengenalpasti sejauh mana guru Sains mengaplikasikan penggunaan ICT dan komputer dalam P&P di sekolah. Adakah penggunaan ICT dan komputer ini dapat membantu para pendidik dan pelajar dalam proses P&P ?
 • 6. Objektif Kajian Kajian ini bertujuan untuk menjawab persoalan kajian yang dijalankan berasaskan objektif kajian seperti berikut : i. Mengenalpasti penerimaan guru sains terhadap penggunaan pengajaran pembelajaran berbantukan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P). ii. Mengenalpasti masalah-masalah yang dihadapi oleh guru Sains terhadap penggunaan pengajaran pembelajaran berbantukan ICT dan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P). iii. Mengenalpasti kelebihan dan kelemahan yang diperolehi dalam penggunaan ICT dan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P). iv. Untuk meninjau dan mengenalpasti tahap penggunaan ICT dan computer di kalangan guru sains dalam P&P. v. Mengenalpasti kemudahan atau pun bantuan yang diperolehi oleh pelajar dan guru yang belajar berteraskan ICT dan computer dalam membantu mencapai kejayaan. Soalan-soalan Kajian Berikut adalah soalan soalan kajian berdasarkan objektif-objektif kajian di atas: i. Bagaimanakah penerimaan guru sains terhadap penggunaan pengajaran pembelajaran berbantukan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P)? ii. Apakah masalah-masalah yang dihadapi oleh guru Sains terhadap penggunaan pengajaran pembelajaran berbantukan ICT dan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P).
 • 7. iii. Apakah kelebihan dan kelemahan yang diperolehi dalam penggunaan ICT dan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P)? iv. Sejauh manakah tahap penggunaan ICT dan computer di kalangan guru sains dalam P&P? v. Apakah kemudahan atau pun bantuan yang diperolehi oleh pelajar dan guru yang belajar berteraskan ICT dan computer dalam membantu mencapai kejayaan? Objektif kajian ini ialah ingin mengetahui penggunaan ICT dan computer dikalangan guru Sains dalam P&P Sains. Penggunaan ICT ini dipercayai mempunyai kelebihan dan kelemahannya yang tersendiri. Di samping itu kajian ini juga bertujuan untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi guru Sains dalam menggunakan ICT dalam P&P Sains. Kepentingan Kajian i. Mendedahkan keperluan sebenar guru dan pelajar bagi menjayakan proses pengajaran dan pembelajaran seterusnya meningkatkan pencapaian akademik disamping memperolehi pembelajaran yang bermakna. ii. Membolehkan pihak-pihak berkenaan membangunkan perisian yang bersesuaian dengan suasana pengajaran dan pembelajaran Sains. iii. Membolehkan guru menilai dan membandingkan prestasi mereka melalui penggunaan ICT dan computer seterusnya memperbaiki lagi mutu perkhidmatan mereka. iv. Mengenalpasti tahap penerimaan dan kesediaan guru dan pelajar dalam menggunakan ICT dan komputerdalam proses pengajaran dan pembelajaran Sains.
 • 8. Skop dan Batasan Kajian Kajian ini bakal dilakukan terhadap para guru yang mengajar matapelajaran Sains. Lima belas orang guru Sains akan dipilih sebagai responden untuk mengetahui penggunaan ICT dan computer dalam pengajaran dan pembelajaran Sains di kalangan guru-guru Sains. Kajian ini juga terbatas kepada faktor-faktor dalaman seperti kesediaan responden untuk memberi kerjasama dan kesediaan untuk ditemubual. Di samping itu, kekangan masa juga agak terhad kerana penglibatan guru dengan pelbai aktiviti-aktiviti sekolah selain P&P sedikit sebanyak membataskan kajian yang dijalankan. METODOLOGI Populasi dan Sampel Kajian Populasi dan sampel kajian bagi kajian ini adalah dipilih daripada lima orang guru yang mengajar matapelajaran Sains di sekolah. Sampel kajian penting dalam menjalankan penyelidikan ini untuk mengetahui tahap penggunaan ICT dan komputer yang perlu dikaji dan jumlah data yang perlu dikumpulkan. Seramai 15 responden sampel akan digunakan bagi menjalankan kajian ini. Kaedah yang digunakan ialah pensampelan rawak mudah. Sampel ini amat sesuai dipilih kerana kedudukan sekolah yang strategik secara tidak langsung ia dapat mewakili populasi sekolah yang berada di sekitarnya. Penyelidik turut menemubual 15 orang guru Sains yang dipilih secara rawak dari beberapa buah sekolah yang terlibat dengan kajian ini untuk menjawab dengan lebih jelas soalan-soalan berkaitan kajian. Kajian ini menggunakan kaedah soal selidik, temu bual, dan penelitian dokumentasi. Satu set soal selidik telah digunakan untuk tujuan pungutan data kajian, iaitu soal selidik kajian tentang penggunaan ICT dan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran di kalangan guru sains di sekolah. Pengkaji telah menemubual beberapa orang guru yang mempunyai banyak pengalaman
 • 9. serta pengetahuan mendalam berkenaan topik kajian ini. Temubual ini dilakukan untuk memberi sokongan terhadap dapatan yang diperolehi daripada soal selidik dan dokumen-dokumen seperti buku, artikel, jurnal dan juga akhbar. Instrumen Kajian Instrumen kajian yang digunakan bagi mengumpul data-data ialah melalui kaedah set soalan-soalan kaji selidik. Kaedah ini dipilih berdasarkan kesesuaian kajian dan bertujuan mendapatkan maklumat dengan lebih tepat dan kukuh. Selain itu, kaedah soal selidik juga lebih mudah digunakan kerana kaedah ini lebih mudah untuk mendapatkan kerjasama daripada responden dan dapat menghasilkan item-item yang konsisten serta boleh dipercayai. Kaedah ini juga dapat menampung bilangan responden yang ramai di samping boleh meningkatkan kebolehpercayaan kajian. Menurut Mohd Najib ( M.Najib, 1999) yang menyatakan instrumen berbentuk soal selidik dan temubual adalah dua cara yang paling berkesan untuk mendapatkan maklumat. Menurut Mohd Majid (M.Majid,1993) mengatakan bahawa soal selidik dapat meningkat ketepatan dan kebenaran derak balas yang diberikan oleh sampel kerana ia tidak dipengaruhi oleh gerak laku penyelidik. Kenyataan beliau telah disokong oleh Mohd Najib (1999) yang menyatakan bahawa soal selidik dapat meningkatkan keputusan dan kebenaran gerak balas subjek terhadap rangsangan soalan yang diberi. Gerak balas atau jawapan yang diberikan oleh subjek tidak akan sesekali dipengaruhi oleh personaliti dan tingkahlaku penyelidik. Kaedah soal selidik ini juga dipilih berdasarkan beberapa kebaikan seperti yang telah dinyatak oleh Ee Ah Meng (1989) iaitu:
 • 10. a) Tidak memerlukan kakitangan yang ramai untuk menguruskannya, cukuplah 1-20 orang digunakan. b) Menjimatkan masa. c) Maklumat boleh dikutip sekaligus dalam satu kumpulan yang ramai. d) Soal selidik boleh dilakukan kajian rintis untuk menentukan sama ada responden dapat menjawab soalan dengan mudah atau tidak. Temubual adalah kaedah di mana responden dan penyelidik hadir bersama dalam proses memperoleh maklumat. Temubual dapat menjelaskan tentang corak pemikiran seseorang responden (Mulhern, 1989). Sumber maklumat yang diperoleh dari temubual juga lebih kaya dan mendalam, terutamanya apabila membincangkan mengenai proses pemikiran responden itu. Soalan temubual merupakan salah satu instrumen yang akan digunakan dalam kajian ini, ianya digunakan bagi mendapatkan data berbentuk kualitatif untuk membantu penyelidik menyokong hasil kajian deskriptif yang telah dijalankan ke atas responden. Ianya juga digunakan untuk memperoleh maklumat mengenai teknik atau cara pengajaran yang telah dipilih oleh responden. Terdapat dua jenis temubual, iaitu temubual berstruktur dan temubual separuh berstruktur. Namun dalam kajian ini penyelidik hanya menggunakan temubual separuh berstruktur yang merupakan temubual temubual yang melibatkan soalan-soalan yang lebih terbuka dan memberi kebebasan kepada responden untuk mengutarakan respon mereka. Jangkaan jawapan tidak disediakan dan segala kemungkinan jawapan daripada responden diterima. Penyelidik memilih kaedah ini kerana temubual bersifat fleksible. (Azizi, 2007 ). Penemubual berkesempatan memerhatikan responden dan situasi mereka memberikan jawapan. Melalui kaedah ini juga penemubual dapat memperolehi informasi yang lebih daripada responden apabila jawapan yang diperolehi tidak sempurna ataupun tidak relevan. Ini akan memudahkan penyelidik
 • 11. untuk menjawab persoalan kajian iaitu mengenai kelebihan dan kelemahan penggunaan ICT serta masalah-masalah yang dihadapi guru-guru pelatih dalam menggunakan ICT dalam P&P Sains. Kaedah pemerhatian turut dijalankan bagi mendapatkan maklumat tambahan. Dalam kajian ini, menerusi proses pemerhatian, maklumat dalam konteks yang lebih luas dapat diperoleh. Pemerhatian yang telah dijalankan merupakan pemerhatian yang tidak melibatkan diri dan ianya telah dilaksanakan berdasarkan jadual tinjauan guru pelatih semasa mengajar. Jadual tinjauan disediakan bagi memudahkan kerja semasa menjalankan proses pemerhatian. Di bahagian akhir jadual tinjauan, dapatan baru atau komen akan ditulis oleh penyelidik sendiri selepas menjalankan pemerhatian. Dalam kajian ini kesahan dan kebolehpercayaan soalan temubual turut diberi perhatian. Menurut Merriam (2001), kajian kualitatif mementingkan huraian yang realistik bagi kes yang dikaji. Untuk meningkatkan kebolehpercayaan pula, beberapa teknik digunakan bagi memastikan keputusan boleh dipercayai. Pertama adalah dengan menerangkan anggapan dan teori yang menyokong kajian, kedudukan pengkaji berkenaan kumpulan yang dikaji, asas untuk memilih huraian tentang sampel serta konteks sosial bagi lokasi pengumpulan data (Merriam, 2002). Teknik kedua pula adalah dengan menyemak pemerhatian dengan sumber data lain untuk mengetahui sama ada semua data tersebut selaras dengan konteks keseluruhan (Neuman, 1991). Teknik terakhir ialah, untuk ditemubual, pengkaji menilai konsistensi respon dari sampel dengan menyoal mereka soalan-soalan yang sama dalam bentuk yang berbeza beberapa kali (Best dan Kahn, 1998).
 • 12. DAPATAN KAJIAN Responden A • Pemahaman ICT : ICT adalah Internet, komputer, teknologi dan sumber-sumber ICT yang selalu digunakan adalah Internet, komputer, teknologi. • Penggunaan ICT dan P&P dalam Sains : Responden tidak selalu menggunakan kemudahan • ICT sepanjang menjalani latihan mengajar disekolah tersebut, responden hanya menggunakan ICT untuk sesetengah topik yang dirasakan perlu sahaja. • Sumber-sumber ICT yang selalu digunakan dalam P&P Sains: Power point, LCD, CD. • Penggunaan ICT dalam meningkatkan keberkesanan P&P Sains : Bukan semua topik yang diajar boleh menggunakan ICT kerana untuk sesetengah topik, penggunaan ICT akan menyebabkan pelajar lebih susah untuk memahami tajuk yang diajarkan. Responden B • Pemahaman mengenai ICT dan sumber-sumber ICT yang diketahui : ICT adalah komputer, ohp dan perkara-perkara yang berkaitan dengan teknologi. • Sumber-sumber ICT yang selalu digunakan dalam P&P Sains : komputer, LCD, CD dan Courseware. • Penggunaan ICT dalam meningkatkan keberkesanan P&P Sains : ICT boleh meningkatkan keberkesanan P&P Sains, namun bukan semua topik sesuai untuk diakplikasikan ICT dalam proses pengajarannya. Responden C • Pemahaman ICT : Komputer, LCD dan internet.
 • 13. • Penggunaan ICT dalam P&P Sains : Mengaplikasikan penggunaaan ICT dalam P&PSains. • Sumber-sumber ICT yang selalu digunakan dalam P&P Sains : Komputer, LCD projector dan CD-Rom. • Penggunaan ICT dalam meningkatkan keberkesanan P&P Sains : Pelajar akan memberikan sepenuh perhatian semasa proses P&P kerana para pelajar tertarik dengan bahan-bahan yang dipaparkan. Responden D • Pemahaman ICT : Teknologi yang memudahkan manusia dalam menjalani urusan harian. • Penggunaan ICT dalam P&P Sains : Kurang menggunakan ICT dalam P&P kerana masalah kekurangan komputer. • Sumber-sumber ICT yang selalu digunakan dalam P&P Sains : Komputer. • Penggunaan ICT dalam meningkatkan keberkesanan P&P Sains : Penggunaan ICT dapat meningkatkan prestasi pelajar. Responden E • Pemahaman ICT : Mengajar dan menyediakan bahan pengajaran dengan menggunakan komputer. • Penggunaan ICT dalam P&P Sains : Menggunakan ICT dalam P&P Sains • Sumber-sumber ICT yang selalu digunakan dalam P&P Sains: CD rom • Penggunaan ICT dalam meningkatkan keberkesanan P&P Sains : Tidak semua tajuk yang diajarkan memerlukan penggunaan ICT.
 • 14. PERBICANGAN Berdasarkan kajian kes yang telah dijalankan, dapat dirumuskan bahawa tahap penggunaan ICT dan komputer dalam P&P di kalangan guru sains adalah rendah. Terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi penggunaan ICT dan komputer dalam P&P di kalangan guru sains ICT sebagai Alat Komunikasi Aspek-aspek komunikasi peralatan ICT hanya dihasilkan apabila sumber Sains, guru dan pelajar boleh menerima, menghantar dan berkongsi bahan Sains di lokasi yang berbeza. Komunikasi dibuat dalam bentuk komputer peribadi atau personal computer (PC), computer riba dan telefon bimbit. Perbezaan dari segi jarak antara sumber, guru dan pelajar boleh diatasi dengan merentasi sempadan negara dan sempadan masa. Bahan dikongsi boleh wujud dalam bentuk (Intel Education, 2007): 1. Teks 2. Graf 3. Audio 4. Video 5. Mod gabungan yang pelbagai Kelebihan Penggunaan ICT Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Menurut responden B contoh-contoh pembelajaran yang berkaitan dengan kehidupan harian boleh ditunjukan dengan menggunakan komputer dan LCD. Jadi, pelajar boleh mengaitkan perkara yang dipelajari dengan kehidupan harian. Dengan menggunakan ICT,
 • 15. contoh-contoh penggunaan Sains dalam kehidupan seharian dapat ditunjukkan dengan lebih menarik. Dengan ini, pelajar dapat mengaplikasikan perkara yang dipelajari dan ini akan menjadikan sesuatu pembelajaran itu lebih bermakna. Ini akan memberikan peluang kepada pelajar untuk mengalami pembelajaran yang bermakna. Melalui pembelajaran yang bermakna, pelajar akan lebih mudah memahami isi pengajaran dan akan merasakan keseronokan mempelajari Sains. Untuk memberi respon terhadap petikan di atas Douglas mengatakan komputer adalah peralatan yang ideal untuk digunakan sebagai alat yang memberikan pengalaman yang berbeza. Pengalaman yang berbeza ini perlu untuk membina pelbagai jenis pembelajaran Sains yang bermakna. Penggunaan ICT dan komputer mampu meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran Sains. Ini kerana menurut responden A dan C, penggunaan ICT seperti CD Rom dan Courseware mampu menarik perhatian pelajar dan pelajar lebih bersemangat untuk belajar. Dengan menggunakan ICT pelajar-pelajar sangat-sangat memberi perhatian kerana pelajar tertarik dengan apa yang dipaparkan. Ini di sokong oleh (Robin J. Ittigson, Edd dan John G. Zewe, 2004) yang menyatakan bahawa teknologi memberi kuasa kepada pelajar untuk meningkatkan gaya pembelajaran mereka dan dapat membuat konsep yang menarik dan mudah difahami. Dengan menggunakan ICT pelajar akan lebih memahami isi pelajaran yang diajarkan kerana pelajar lebih nampak gambaran sebenar. Pelajar lebih berminat untuk belajar kerana banyak animasi-animasi yang boleh menarik minat pelajar. Kelemahan Penggunaan ICT Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Sains. Melalui temuramah yang dijalankan, responden C menyatakan bahawa kelemahan dalam menggunakan ICT adalah penggunaan CD yang disediakan adalah objektif yang ingin dicapai dan objektif yang terdapat dalam CD yang disediakan tidak selari. Untuk sesetengah tajuk, CD
 • 16. yang disediakan mempunyai banyak objektif yang ingin dicapai, jadi isi kandungan CD tersebut tidak sesuai untuk dijadikan sebagai bahan pengajaran kerana objektif yang ingin dicapai pada sesi pengajaran tersebut kurang arasnya berbanding dengan isi kandungan pengajaran CD tersebut. Perisian pengajaran yang memerlukan komputer berfikir sebelum bertindak sukar untuk dibangunkan (Norhashim Abu Samah, Mazenah Youp dan Rose Alinda Alias, 1996). Berdasarkan analisis data dalam bab 4, pengkaji mendapati bahawa walaupun kebanyakan guru Sains bersetuju proses pengajaran dan pembelajaran lebih mudah dan berkesan dengan menggunakan ICT, namun menurut responden ini hanya untuk sesetengah tajuk sahaja. Majoriti responden berpendapat untuk sesetengah tajuk, kaedah chalk and talk lebih berkesan berbanding penggunaan ICT. Ada topik dimana penggunaan ICT tidak membantu. Contohnya tajuk-tajuk yang memerlukan penerangan yang mendalam dan langkah penyelesaian lebih mudah di jelaskan melalui kaedah chalk and talk. Maksud kaedah chalk and talk disini adalah responden menerangkan isi pengajaran dengan hanya berbantukan papan hitam. Responden menerangkan mengenai isi pengajaran dan menunjukkan langkah-langkah penyelesaian masalah satu persatu tanpa bantuan komputer dan LCD projektor. Pelajar juga lebih suka jika guru menggunakan kaedah chalk and talk. Ini kerana perisian kursus yang bermutu tinggi amat susah untuk dihasilkan. Beratus-ratus jam tenaga mahir diperlukan bagi tujuan ini. Tenaga pengajar yang mahir mengendalikan komputer sukar didapati. Faktor masa dan kekurangan tenaga mahir adalah penghalang utama mengapa perisian kursus yang bermutu tinggi sukar untuk dihasilkan. (Norhashim Abu Samah, Mazenah Youp dan Rose Alinda alias, 1996). Menurutnya lagi, ia memerlukan pengetahuan kecerdasan buatan dan merupakan bidang yang masih baharu. Penggunaannya masih terhad kepada sesuatu bidang sahaja sehingga kini, banyak usaha sedang dilakukan oleh pelbagai pihak untuk menggunakan konsep kecerdasan buatan
 • 17. dalam pembelajaran. Kelemahan dalam menggunakan CD yang disediakan oleh pihak kementerian. Untuk sesetengah tajuk yang diajar, responden hanya ingin mencapai dua objektif sedangkan isi pengajaran dalam cd berkenaan adalah untuk mencapai tiga objektif. Ini menjadikan objektif yang ingin dicapai dan objektif yang tersedia dalam CD tidak selari. Masalah-masalah yang dihadapi oleh guru-guru pelatih dalam menggunakan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran Sains Masa guru adalah sentiasa pada premium, dan kajian Becta menekankan bahawa perkara ini penting untuk penangguhan masa depan. Ini membuktikan bahawa betapa berharganya masa bagi seorang guru. Guru memerlukan lebih masa flexible agar guru dapat menggunakan software dalam apa jua keadaan yang berisiko serta menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan peralatan yang disediakan pada masa yang telah ditetapkan tanpa perlu adanya penangguhan masa pengajaran dan pembelajaran ( Peter D.Jones dan Steve Wheeler,2008 Ini kerana masalah utama penggunaan ICT adalah masalah dari segi kekangan masa. Hasil daripada kajian yang telah dijalankan, pengkaji mendapati melalui penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran Sains ini, masa pengajaran yang sebenarnya akan berkurang. Guru-guru Sains didapati kurang menggemari kaedah pengajaran menggunakan ICT atas beberapa faktor. Salah satu daripadanya adalah dari segi kekangan masa. Kekangan masa yang dimaksudkan adalah dari segi masa penyediaan untuk memulakan P&P. i. Untuk memulakan pengajaran di dalam makmal komputer, pergerakan pelajar adalah dari kelas ke makmal komputer tersebut mengambil masa dari lima hingga sepuluh minit. Ini akan menyebabkan masa pengajaran sebenar berkurang.
 • 18. ii. Penyediaan peralatan dan perkakasan komputer seperti pemasangan projector LCD. Ini kerana peralatan tersebut perlu dibawa dari bilik persediaan ke dalam kelas. Responden A dan B hanya perlu memasang peralatan-peralatan iaitu komputer dan LCD projector sebelum memulakan proses pengajaran dan pembelajaran kerana peralatan-peralatan ini telah disediakan didalam kelas. Tetapi responden perlu mengambil masa selama lima hingga sepuluh minit masa pengajaran. Responden C pula perlu membawa peralatan-peralatan yang ingin digunakan ke kelas yang berkenaan kerana peralatan-peralatan tersebut tidak disediakan di dalam kelas tersebut. Manakala responden D dan E pula perlu menunggu kehadiran semua pelajar untuk ke bilik komputer. Sistem sekarang tidak memberi guru dan pelajar peluang untuk menanam minat yang lebih mendalam mengenai subjek yang diajar kerana masalah masa (Norhashim Abu Samah, Mazenah Youp dan Rose Alinda alias, 1996). Mereka juga kurang menggemari menggunakan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana tiada kemudahan yang disediakan atau kerosakan kemudahan peralatan ICT yang ada seperti projector LCD yang tidak berfungsi dan bilangan bilik multimedia yang terhad dan bilik ini haruslah ditempah terlebih dahulu sebelum digunakan. Hasil dapatan ini disokong oleh Peter D. Jonh dan Steve Wheeler,2008 dalam petikannya iaitu : Terdapat pelbagai halangan eksploitasi terhadap pendidikan teknologi wujud, termasuk kekangan teknologi seperti masalah had jalur lebar dan kekurangan peralatan. Menurut laporan Becta dalam Peter D. Jonh dan Steve Wheeler,2008, sekolah perlu mempunyai staf yang mempunyai kemahiran dalam bidang teknikal dan bidang pengajaran. Sekolah juga perlu mempertimbangkan pelantikan pembelajaran teknologi di sekolah-kakitangan yang mempunyai kedua-dua kepakaran teknikal dan pendedahan pedagogi untuk
 • 19. membangunkan dan memberi sokongan. Masalah lain yang dihadapi oleh responden adalah masalah program komputer yang diserang virus dan menyebabkan komputer tidak dapat berfungsi dengan baik. Penggunaan teknologi maklumat (ICT) secara langsung boleh menyebabkan etika baru serta virus komputer (yang boleh merosakkan dan memadam programprogram atau kehilangan data pada komputer tanpa disedari oleh pengguna komputer (Cleborne D. Maddux, D.lamont Johnson dan Jerry W. Willis,2003) KESIMPULAN Secara keseluruhan melalui penganalisaan dan perbincangan mengenai hasil dapatan, dapat dirumuskan bahawa penggunaan ICT dan komputer di kalangan guru Sains dalam proses pengajaran dan pembelajaran Sains di sekolah yang bergantung kepada kemudahan yang disediakan disekolah. Guru-guru Sains didapati kurang menggemari kaedah pengajaran menggunakan ICT atas beberapa faktor. Salah satu daripadanya adalah dari segi kekangan masa. Kekangan masa yang dimaksudkan adalah dari segi masa penyediaan untuk memulakan P&P. Untuk memulakan pengajaran didalam makmal komputer, pergerakan pelajar adalah dari kelas ke makmal komputer tersebut mengambil masa dari lima hingga sepuluh minit. Ini akan menyebabkan masa pengajaran sebenar berkurang. Penyediaan peralatan dan perkakasan komputer seperti pemasangan projector LCD. Ini kerana peralatan tersebut perlu dibawa dari bilik persediaan ke dalam kelas. Kerosakan kemudahan peralatan ICT yang ada seperti projector LCD yang tidak berfungsi dan bilangan bilik multimedia yang terhad dan bilik ini haruslah ditempah terlebih dahulu sebelum digunakan. Penggunaan ICT ini turut dipengaruhi dengan tajuk-tajuk yang diajarkan.
 • 20. Penggunaan ICT oleh guru Sains ini hanya digunakan untuk sesetengah tajuk yang memerlukan daya imaginasi pelajar. Melalui penggunaan ICT dalam tajuk-tajuk yang tertentu ini akan membantu memudahkan pemahaman pelajar dalam tajuk yang diajarkan. Semua ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan ICT dikalangan guru Sains dalam proses pengajaran dan pembelajaran Matematik semasa menjalani latihan mengajar. . RUJUKAN Azizi Yahaya et al. (2007). Menguasai Penyelidikan dalam Pendidikan : Teori, Analisis dan Interpretasi Data. Kuala Lumpur. PTS Profesional Publishing Sdn Bhd. Best, J. W. and Kahn, J. V. (1998). Research in Education. 8th ed. Needham Height, MA: Ally & Bacon. Cleborne D. Maddux, D. Lamont Johnson and Jerry W. Willis (2001), Educational Computing Learning With Tomorrow’s Technologies. Ally & Bacon. Criswell, J.R., 1989, ''Rethinking microcomputer instruction as part of teacher education reform'', Educational Technology, 23(11): 40–43. Faharol Razi Shaari, 1998, ''Psikologi kognitif dalam pembinaan bahan pengajaran pembelajaran berbantukan komputer'', Jurnal IPDA, 5: 38–44. Intel Education. (2007). Intel Brings ICT for Education Initiative To Malaysia. School Adoption project: 1 : 1 e-Learning on April 24, 2007 1. Kuala Lumpur: Intel Malaysia John P. D. & Wheeler S. (2008), The Digital Classroom Harnessing Technology for the Future. Routledge Taylor & Francis Group, London & Newyork. Merriam, S. B. (1998). Qualitative Research and Case Study Application in Education, Revised and Expanded from Case Study Research in Education. California: Jossey- Bass Publisher. Mohamad Najib Abdul Ghafar (1999). “Penyelidikan Pendidikan.” Skudai : Penerbit Universiti Teknologi Malaysia Pusat Perkembangan Kurikulum. (2001). ICT Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia.