Anúncio

Dealurile

31 de Oct de 2012
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Dealurile

 1. DEALURILE • forme de relief mai joase decât munţii, cu înălţimi cuprinse între 200 m – 800 m; • au pantele înclinate; • culmile sunt rotunjite.
 2. VEGETAŢIA: • păduri de foioase (stejari, fagi) şi păşuni; • viţă de vie şi pomi fructiferi.
 3. OCUPAŢIILE LOCUITORILOR: • agricultura–cultivarea viţei de vie şi a pomilor fructiferi; • creşterea animalelor; • exploatarea şi prelucrarea zăcămintelor de petrol, gaze naturale, cărbuni, sare.
 4. I. SUBCARPAŢII: - mărginesc Carpaţii Orientali şi Meridionali,spre exterior; - s-au format prin încreţirea scoarţei Pământului; - sunt foarte populaţi. GRUPE: 1. Subcarpaţii Moldovei; 2. Subcarpaţii de Curbură; 3. Subcarpaţii Getici.
 5. 1. Subcarpa ţ ii Moldovei
 6. Subcarpaţii Moldovei – Ora ş ul
 7. Depresiunea Neamţ
 8. OBIECTIVE TURISTICE Casa memorială Ion Creangă, Humuleşti, jud. Neamţ
 9. Casa memorială Mihai Eminescu, Ipoteşti, jud. Botşani
 10. Casa memorială George Enescu, Liveni, jud. Botoşani Muzeul memorial George Enescu, Dorohoi, jud. Botoşani
 11. Mănăstirea Agapia
 12. Mănăstirea Agapia este renumită pentru pictura interioară a bisericii, operă a celebrului pictor român Nicolae Grigorescu . Picturi de Nicolae Grigorescu din biserică “Iisus rugându-se în grădina Ghetsimani”
 13. Cetatea Neamţ
 14. Salina Târgu Ocna, jud. Bacău Aici se află cel mai mare sanatoriu subteran din Europa, situat într-o mină de sare.
 15. Salina Tg. Ocna – Cascada si Lacul cu saramură
 16. În Salina Târgu Ocna există o biserică subterană cu hramul "Sfânta Varvara“, ocrotitoarea minerilor. Iconostasurile, altarul şi scaunul arhieresc sunt realizate din sare. Interiorul bisericii şi altarul Intrarea în biserică
 17. Icoana Sfintei Varvara Iconostasul
 18. Exerciţiul 1 Încercuiţi literele din faţa afirmaţiilor corecte şi veţi afla cum se numeşte mănăstirea din Moldova pictată de Nicolae Grigorescu: B Dealurile sunt forme de relief mai înalte decât munţii. A Ele au pantele înclinate şi culmile rotunjite. G Subcarpaţii se află la poalele Carpaţilor Orientali şi Meridionali, spre exterior. R În Subcarpaţi predomină pădurile de brad. A Vegetaţia naturală din Subcarpaţi este alcătuită din păduri de foioase şi păşuni. P Subcarpaţii s-au format prin încreţirea scoarţei pământului, la fel ca munţii. S Principala activitate a locuitorilor din Subcarpaţi este cultivarea cerealelor. I În subsolul Subcarpaţilor Moldovei se află un important zăcământ de sare. A În jud. Botoşani din Subcarpaţii Moldovei s-au născut mari oameni de cultură: scriitori, muzicieni etc. A G A P I A Răspuns: ......................................................
 19. . Subcarpa ţ ii de Curbură
 20. OBIECTIVE TURISTICE Vulcanii Noroioşi, Berca - Buzău
 21. Explozie Con vulcanic
 22. Focul Viu – Andreiaşul de Jos, jud. Vrancea Rezervaţia Geologică Focul Viu este un monument al naturii, fiind cel mai extins câmp de "focuri vii" din România atât ca întindere, cât şi ca debit de metan. Flăcările au cam o jumătate de metru înălţime şi se datorează emanaţiilor de gaze ce se autoaprind la frecarea cu rocile dure.
 23. Focul Viu
 24. Muntele de sare Slănic Prahova
 25. Exerciţiul 2 DA sau NU ? Tăiaţi varianta greşită. 1. Subcarpaţii de curbură sunt zone deluroase aflate la poalele Carpaţilor din zona de curbură. (DA / NU) 2. Râul Jiu traversează Carpaţii de Curbură. (DA / NU) 3. Muntele de sare şi Vulcanii noroioşi se află în Carpaţii de Curbură. (DA / NU) 4. Focurile vii de la Andreiaşu sunt un fenomen natural deosebit, unde gazele naturale care ies din pământ se aprind şi ard la frecarea cu rocile dure. (DA / NU) 5. Mănăstirea Văratic se află în Subcarpaţii de Curbură. (DA / NU) 6. Cele mai puternice şi mai dese cutremure de pământ se produc în zona Subcarpaţilor de Curbură (Vrancea). (DA / NU) 7. Localitatea Humuleşti, locul naşterii sciitorului Ion Creangă, se află în Subcarpaţii de Curbură. (DA / NU)
 26. 3. Subcarpa ţ ii Getici .
 27. OBIECTIVE TURISTICE Mănăstirea Curtea de Argeş
 28. “Mormântul Anei”, nevasta meşterului Manole Se spune că pecetea marchează locul în care a fost zidită Ana
 29. Fântâna Meşterului Manole
 30. Casa memorială Anton Pann, Râmnicu Vâlcea
 31. Ansamblul sculptural Constantin Brancuşi, Târgu-Jiu Masa tăcerii Coloana infinitului Poarta sărutului
 32. Casa memorială Constantin Brâncuşi, Hobiţa, jud. Gorj
 33. Staţiuni de odihnă şi tratament Călimăneşti Băile Govora Băile Olăneşti
 34. Exerciţiul 3 Subliniaţi numele râurilor care curg prin Subcarpaţii Getici. Câte râuri aţi descoperit ? Enumeraţi-le. Crişul Alb Argeş Olt Mureş Prahova Siret Jiu Trei râuri: ARGEŞ, OLT şi JIU. Răspuns:.......................................................................................................................
 35. II. DEALURULE DE VEST - mărginesc Carpaţii Occidentali, spre vest; - sunt alcătuite din pietrişuri şi nisipuri depuse de râuri; - dealuri domoale cu înălţimea medie de 250 m; - nu se prezintă ca un şir continuu, fiind separate de văi largi; - acoperite cu păduri, păşuni, livezi şi viţă de vie. GRUPE: 1. Dealurile Banatului; 2. Dealurile Crişurilor; 3. Dealurile Silvaniei.
 36. 1. Dealurile Banatului
 37. 2. Dealurile Crişurilor
 38. OBIECTIVE TURISTICE Lacul Peţea (Lacul cu nuferi), lângă Oradea este: - un lac cu temperatura constantă de 30 grade Celsius aflat în arealul staţiunii “Băile 1 Mai” (aria specifică de răspândire a unei specii de plante sau de animale); - adapost al unor relicte terţiare (specie de plante sau de animale care s-a menținut până astăzi dintr-o floră sau dintr-o faună dispărută, din perioada geologică când pe scoarța terestră apar formele de relief).
 39. N uf ă rul subtropical (Nymphaea lotus thermalis)
 40. Melcul de ap ă (Melanopsis parreyssi)
 41. Ro ş ioara de ap ă cald ă (Scardinus racovitzae)
 42. 3. Dealurile Silvaniei (localitatea Şimleul Silvaniei)
 43. Exerciţiul 4 Încercuiţi varianta corectă. 1. Dealurile de Vest se află la poalele a) Carpaţilor Meridionali; b) Carpaţilor Occidentali, spre vest; c) Carpaţilor Occidentali, spre est. 2. Ele s-au format prin a) depunerea pietrişului şi a nisipului aduse de apele curgătoare din munţi; b) încreţirea scoarţei Pământului; c) erupţiile unor vulcani. 3. Părţile principale ale Dealurilor de Vest sunt: a) Dealurile Banatului; d) Dealurile Crişurilor; b) Dealurile Dobrogei; e) Dealurile Vrancei; c) Dealurile Moldovei; f) Dealurile Silvaniei. 4. Dealurile de Vest sunt cultivate cu a) cereale şi legume; b) plante exotice; c) pomi fructiferi şi viţă de vie. 5. Lacul Peţea (de lângă Oradea) se află în a) Dealurile Banatului; b) Dealurile Crişurilor; c) Dealurile Silvaniei.
 44. S F Â R Ş I T Înv. Lucia Bălan
Anúncio