O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Pa titull
Pa titull
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 25 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais recentes (20)

Anúncio

RM1.ppt

 1. 1. Lenda: Konceptet baze te kontabilitetit RM1: Njohuri per kontabilitetin si teori dhe praktike. a- Organizimi i kontabilitetit, forma dhe mbajtja e llogarise. b- Librat kontabel, (Ditari, partitari, libri i madh etj) plani i llogarive, dhe prezantimi i tyre. c- Detyrimet ligjore per dokumentet baze te kontabilitetit (Fatura, Flete-hurje, Flete-dalje etj)
 2. 2. ORGANIZIMII KËTIJleksioni NJOHURI PËR KONTABILITETIN SI TEORI DHE PRAKTIKË Organizimi i kontabilitetit dhe sistemet më të përdorshme të tij Detyrimet ligjore për dokumentet bazë të kont. Forma dhe mbajtja e llogarive Librat e kontabël të detyrueshëm Nocioni i sistemit kontabël Plani i llogarive Dokumentet e magazinës dhe rregullat e ndërtimit të tyre. Dokumentat e arkës/bankë dhe rregullat e ndërtimit të tyre.
 3. 3. a/1 Ditari. Ditari është një libër që rregjistron të gjitha veprimet që përcaktojnë pasurinë e njësive ekonomike. I quajtur ende “ditar i përgjithshëm”, ai mund të ndahet në “ditarë ndihmës”, në mënyrë që të bëhet një zgjedhje e parë e veprimeve kontabël. Ditari quhet edhe libri i regjistrimeve kronologjike, pasi veprimet në të regjistrohen sipas datave të kryerjes së tyre, e plotësuar kjo edhe me shpjegimet përkatëse. Në këtë libër regjistrohet i gjithë dokumentacioni bazë: (faturë blerje-shitje, dokumentet e arkës: mandat arkëtimi, mandat pagesa: dokumentet e bankës, urdhër-xhirimi, çeku, arkëtim banke, etj.). Ky libër ka këto të dhëna: Data, ku shënohet muaji, viti, data kur është kryer veprimi ekonomik, dmth. data e dokumentit kontabël që vërteton kryerjen e veprimit, si dhe numri i tij. Përshkrimi, ku shënohet përshkrimi i natyrës së veprimit dhe numri e data e dokumentit që shoqëron dokumentin bazë që shënohet në ditar (p.sh. fatura e shitjes që mund të shoqërojë dokumentin e arkëtimit etj.) Shuma, ku shënohet shuma (në lekë) e veprimit të kryer (pra, debiti apo krediti i llogarisë sipas llojeve të ditarëve, arkës, bankës, shitjeve, blerjeve, etj.) Në kolonat pas shumës analizohen llogaritë që debitohen apo kreditohen sipas rastit.
 4. 4. Forma e ditarit a/2. Për veprimet e hyrjeve të arkës: Ditari 1 janar 2020 Në lekë Dokumenti Shuma Llogaritë që kreditohen Nr. Tipi I d o k. Nr Data Përshkrimi debi llog.5311 581.0 M.B/A lek 411.000 Njësia x 411.001 Njësia y Etj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 MA MA 1 2 2.01.20 3.01.20 Tërheqje me çek.Nr.__ Lik.fat.nr.1, dt.2.1.20 5.000 10.000 5.000 - - 10.000 - - - - 15.000 5.000 10.000 1- Llogarite që debitohen: 5311 “Arka” = 15.000 lekë 2- Llogaritë që kreditohen: 581.0 Xhirime të brendshme = 5.000 lekë 411.000 Njësia x = 10.000 lekë -------------------------------- Shuma 15.000 lekë Shënim: Artikujt kontabël në fund të çdo muaji regjistrohen në llogaritë përkatëse të Librit të Madh dhe në partitarët përkatës. Kontabiliteti i informatizuar, këto artikuj kontabël i krijon në mënyrë informatike që në momentin e kontabilizimit të dokumentit-bazë (MA apo MP)
 5. 5. Pra, siç shihet, kontabilizohen vetëm MA, të dorëzuara nga arkëtari, duke debituar llogarinë 5311 “Arka” dhe kredituar llogaritë përkatëse sipas natyrës së veprimit kontabël (411.000, 411.001, 581, etj) Kur subjektet private punojnë me disa monedha (USD, Euro, etj) ditari mbahet sipas modelit të mësipërm në lekë, por i veçantë për secilën monedhë, duke bërë evidentimin në kolona të veçanta për monedhën e huaj dhe më vete për konvertimin në lekë. Në këto raste forma e ditarit paraqitet : Në monedhë të huaj Ditari 2 Janar 200X Nr. Tipi i Dokumenti Përshkrimi Shuma debi 5314 USD Llogaritë që kreditohen dokum. Nr. Data USD lekë 581.0 411.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 MA MA 1 2 2.01.2 0 3. 0 1. 0 x Tërheqje me çek Lik.fat.nr.2, dt.2.1.0x Etj. 5.000 2.000 675.000 270.000 675.000 - - 270.000 Totali 7.000 945.000 675.000 270.000
 6. 6. Shënim: Për çdo monedhë mbahet ditar i veçantë sipas këtij modeli Artikulli kontabël 1- Llogaritë që debitohen: -5314.0 “Arka USD” = 7.000 USD = 945.000 lekë 2- Llogaritë që kreditohen: - 581.1 “Xhirime të brendshme B/A” = 675.000 lekë - 411.000 “Njësia x.” = 270.000 lekë --------------------------- Shuma 945.000 lekë Pra, siç shihet, kontabilizohen mandat-arkëtimet në monedha të huaja (USD, Euro, etj), duke debituar llogarinë 53140 “Arka USD” dhe kredituar llogaritë 581, 411, etj., sipas natyrës së veprimit. 4.1.2.1.b Për veprimet e daljes së arkës Në lekë Ditari 3 Janar 2020 në lekë Dokumenti Shuma Llogaritë që debitohen Nr. Tipi Dok. Nr Data Përshkrimi Kredi Llog. 5311 401.000 Njësia x 615 Rip. etj. Etj. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 MP MP 1 2 2.01… 3.01… Lik.f.f.1, dt.2.01… Fat.rip.1, dt.2.01… Etj. 5.000 10.000 5.000 - - 10.000 - - Totali 15.000 5.000 10.000
 7. 7. Artikull kontabël 1- Llogaritë që debitohen: - Llogaria 401.000 Njësia x = 5.000 lekë - Llogaria 615 riparime = 10.000 lekë -------------------------- Shuma 15.000 lekë 2- Llogaritë që kreditohen: - 5311 “Arka lekë” = 15.000 lekë Pra, siç shihet, kontabilizohen mandat-pagesat që kanë të bëjnë me veprimet në lekë, duke debituar, sipas natyrës së veprimit, llogaritë 401.000 Njësia “x” (Furnitorë), llogarinë 615 “Riparime, etj.” dhe kredituar llogarinë 5311 “Arka lekë”. Në monedha të huaja Ditari 4 Janar 2020 Nr. Tipi i dok Dokumenti Përshkrimi Shuma Kredi 5314 Arka USD Llogaritë që debitohen Nr. Data USD lekë 401.000 604, etj. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 MP MP 1 2 2.01.20 2.01.20 Lik.f.f.Nr.1 dt2.01.20 Fat.e.ele.Dhjetor 19 Etj. 1.000 1.000 135.000 135.000 135.000 - - 135.000 Totali 2.000 270.000 135.000 135.000
 8. 8. Shënim: Për çdo monedhë të huaj mbahet ditar i veçantë Artikull kontabël: 1- Llogaritë që debitohen: - Llogaria 401.000 “Njësia x = 135.000 lekë - Llogaria 604 “Energji elektrike” = 135.000 lekë --------------------------- Shuma 270.000 lekë --------------------------- 2- Llogaritë që kreditohen - Llogaria 5314.0 “Arka usd” = 2.000 $ = 270.000 lekë Pra, siç shihet, kontabilizohen mandat-pagesat që kanë të bëjnë me veprimet me monedha të huaja, duke debituar sipas natyrës së veprimit llogaritë 401.001”Njësia y”, llogaria 604 “Energji elektrike”, etj., dhe kredituar llogarinë 5314.0 “Arka USD”. 4.1.2.1.c. Për veprimet e hyrjes së bankës: a) Në lekë Ditari 5 Janar 200X Dokumenti Shuma Llogaritë që kreditohen Nr. Tipi D o k Nr. Data Përshkrimi Debi llog. 5121 411.000 Njësi a x 581 Etj. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 U.H AB 050300 051301 5.01... 5.01... Lik.f.nr.1,dt.31.12… Derdhje në bankë 10.000 5.000 10.000 - - 5.000 - - Totali 15.000 10.000 5.000
 9. 9. Artikull kontabël: 1- Llogaritë që debitohen: - llogaria 5121 “Banka në lekë” = 15.000 lekë 2- Llogaritë që kreditohen: - Llogaria 411.000 Njësia x = 10.000 lekë - Llogaria 581.0 “Xhirime të brendshme B/A” = 5.000 lekë ------------------ Shuma 15.000 lekë Pra, siç shihet, kontabilizohen dokumentet e veprimeve të hyrjes ne bankës nga klienti,MA banke etj., që kanë të bëjnë me veprimet me lekë, duke debituar sipas natyrës së veprimit kontabël, llogarinë 5121 “Banka në lekë” në kredi të llogarive përkatëse 411.000 “Njësia x”, llogarinë 581.0 “Xhirime të brendshme”, etj. Shënim: N.q.s. kemi disa llogari bankare në lekë, do të hapim aq ditarë të veçantë sa llogari kemi. Kjo metodë është e thjeshtë dhe nuk lejon gabime. Kontabiliteti i informatizuar edhe për veprimet e bankës është i organizuar në këtë mënyrë, me ditar të veçantë, për çdo llogari bankare të hapur në banka të ndryshme, sipas nevojës së veprimtarisë së njësisë ekonomike . Në monedha të huaja Ditari 6 Janar 200X Nr. Tipi i dok Dokumenti Përshkrimi Shuma Debi 5124 Banka USD Llogaritë që kreditohen Nr. Data USD lekë 411.000 581.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 U.XH. A.B. 050301 051302 6.01.0x 6.01.0x Lik.f.nr.2 dt2.01.0x Derdhje në bankë 1.000 1.000 135.000 135.000 135.000 - - 135.000 Totali 2.000 270.000 135.000 135.000
 10. 10. Artikull kontabël: 1- Llogaritë që debitohen: - Llogaria 5124.0 “Banka USD” = 270.000 lekë 2.000 $ 2- Llogaritë që kreditohen: - Llogaria 411.000 “Njësia x 135.000 lekë - Llogaria 581.0 “Xhirime B/A” 135.000 lekë Pra, siç shihet kontabilizohen dokumentet e veprimeve të hyrjes së bankës nga klienti, AB etj., që kanë të bëjnë me veprimet kontabël, duke debituar llogarinë 5124.0 “Banka në USD” në kredi të llogarive përkatëse 411.000 “Njësia x”, llogaria 581.0 “Xhirime të brendshme”, etj. a/3 Për veprimet e daljes nga banka. Në lekë Ditari 7 Janar 2020 Dokumenti Shuma Llogaritë që debitohen Nr. Tipi Dok Nr. Data Përshkrimi Kredi llog. 5121 401.00 Njësia x 604 E.elekt. 581 Xhirim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 U.XH Çek U.XH 015060 056070 015061 5.01.20 5.01.20 6.01.20 Lik.f.nr.1,dt.05.01.20 Tërheqje me çek Lik.fat.10, dt.5.01.20 100.000 200.000 50.000 100.000 - - - - 50.000 - 200.000 - Totali 350.000 100.000 50.000 200.000
 11. 11. Artikulli kontabël: 1- Llogaritë që debitohen: - Llogaria 401.000 “Njësia x” = 100.000 lekë - Llogaria 604.0 “E.Elektrike” = 50.000 lekë - Llogaria 581.0 “Xhirime të brend.” = 200.000 lekë ---------------- Shuma 350.000 lekë 2- Llogaritë që kreditohen: - Llogaria 5121 “Banka lekë” = 350.000 lekë Pra, siç shihet, kontabilizohen dokumentet e veprimeve të daljeve të bankës, si MP e faturës sëfurnitorit,për pagesën e faturës së energjisë elektrike, çeku, etj., sipas natyrës së veprimit kontabël, duke debituar llogaritë: 401.000 Njësia “X”, 604.0 “Energjia elektrike”, 581 “Xhirime të brendshme”, etj., dhe duke kredituar llogarinë 5121 “Banka në lekë”. Në monedha të huaja Ditari 8 Janar 2020 Nr. Tipi i Doku Dokumenti Përshkrimi Shuma Kredi 5124 Banka USD Llogaritë që debitohen Nr. Data USD lekë 401.000 604.0 581.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 U.XH Çek U.XH 015061 025071 015062 6.01.20 7.01.20 7.01.20 Lik.f.2 dt 5.01.20 Tërheqje me çek Lik.fat.10 1. 20 1.000 1.000 1.000 135.000 135.000 135.000 135.000 - - - - 135.000 - 135.000 - Totali 3.000 405.000 135.000 135.000 135.000
 12. 12. Shënim: Për çdo monedhë të huaj, sipas bankave ku janë hapur llogari mbahet ditar i veçantë Artikull kontabël: 1- Llogaritë që debitohen: - Llogaria 401.000 “Njësia x” = 135.000 lekë - Llogaria 604.0 “E.Elektrike” = 135.000 lekë - Llogaria 581 “Xhirime të brendshme.” = 135.000 lekë ------------------------------ Shuma 405.000 lekë 2- Llogaritë që kreditohen: - llogaria 5124.0 “Banka USD” = 3.000 USD 405.000 lekë Pra, siç shihet, kontabilizohen dokumentet e veprimeve të daljeve të bankës, si MP për pagesën e faturës së furnitorit, për pagesën e energjisë elektrike, etj., që kanë të bëjnë me veprimet në monedha të huaja, sipas natyrës së veprimit kontabël, duke debituar llogaritë: 401.000 “Njësia x”, 604.0 “E.Elektrike”, 581 “Xhirime të brendshme”, etj.dhe duke kredituar llogarinë 5124.0 “Banka USD”.
 13. 13. a/4 Për veprimet e magazinës (Shitje-blerje) a) Për Shitje Ditari 9 Janar 2020 Dokumenti Shuma Llogaritë që debitohen Nr. Tipi i Dok. Nr . Data Përshkrimi Kredi 705 Shitje Kredi 445 TVS H Kredi 35 Mallra 6035 Nd.gj. m all ra. 41100 Njësia x 41101 Njësia y E t j. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 1 2 Fat. Fat. 1 2 2.01.20 2.01.20 Shitjenjësia_ Shitjenjësia_ 10.000 20.000 2.000 4.000 8.000 17.000 8.000 17.000 12.000 - - 24.000 - - 30.000 6.000 25.000 25.000 12.000 24.000 Shënim: Veprimet në llogarinë inventariale 351 “Mallra” dhe 6035 “Ndryshimi i gjendjes së mallrave” bëhen me çmim kosto.
 14. 14. Artikulli kontabël: 1- Llogaritë që debitohen: - Llogaria 6035 “Ndryshimi i gjendjes së mallrave” 25.000 lekë - Llogaria 41100 “Njësia x” 12.000 lekë - Llogaria 41101 “Njësia y” 24.000 lekë ----------------- Shuma 61.000 lekë 2- Llogaritë që kreditohen: - Llogaria 705 “Shitje mallra” 30.000 lekë - Llogaria 445 “TVSH e llogaritur” 6.000 lekë - Llogaria 351 “Mallra” 25.000 lekë ---------------- Shuma 61.000 lekë Siç shihet, kontabilizohen dokumentet e veprimeve të shitjes (faturat), pra dalja e mallrave nga magazina, duke debituar llogaritë 6035, 41100, 41101, etj., sipas rastit, dhe duke kredituar llogaritë 705, 445, 351, etj. Për Blerjet: Ditari 10 Janar 2020 Dokumenti Shuma Llogaritë që kreditohen Nr. Tipi i Dok. Nr. Data Përshkrimi Debi 605 Debi 445 Debi 35 6035 Nd.gj. mallra. 40100 Njësia x 4010 1 Njësi E t j. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 Fat. Fat. 10 13 5.01.19 6.01.19 Blerje njësia____ Blerje njësia____ 10.000 20.000 2.000 4.000 10.000 20.000 10.000 20.000 12.000 24.000 - - - - 30.000 6.000 30.000 30.000 36.000
 15. 15. Artikulli kontabël: 1- Llogaritë që debitohen: - Llogaria 605 “Blerje Mallra” 30.000 lekë - Llogaria 445 “TVSH e zbritshme” 6.000 lekë - Llogaria 351 “Mallra” 30.000 lekë ------------------------- Shuma 66.000 lekë 2- Llogaritë që kreditohen: - Llogaria 6035 “Ndryshimi gjendjes së mallrave” 30.000 lekë - Llogaria 40100 Njësia x 36.000 lekë -------------------------- Shuma 66.000 lekë Pra, kontabilizohen dokumentet e veprimeve të blerjes (faturat), hyrja e mallrave në magazinat e shoqërisë tregtare, duke debituar llogaritë 605, 445, 351, etj., sipas rastit dhe duke kredituar llogaritë 6035, 40100, 40101, etj. Pasi janë kontabilizuar veprimet në ditarët përkatës sipas natyrës së veprimit kontabël, me artikuj kontabël përmbledhës, bëhet regjistrimi i tyre në partitarët përkatës (analizat e llogarive furnitorë, klientë, detyrime, etj) dhe në llogaritë e Librit të Madh.
 16. 16. a/5. Partitari dhe teknikat e regjistrimit Mbartja e të dhënave nga ditari i përgjithshëm në partitarë bëhet sipas kësaj radhe: 1- Në fillim gjendet llogaria (furnitorë apo klientë) me numrin përkatës, në artikullin kontabël të muajit (P.sh. në rastin tonë muaji janar 200X). 2- Shënohet numri rendor. 3- Shënohet muaji në të cilin referohet artikulli kontabël, në kolonën e periudhës. 4- Te kolona “referim” shënohet numri i faqes së ditarit të përgjithshëm ku ndodhet artikulli kontabël. 5- Te shuma “debi” apo “kredi” shënohet shuma përkatëse në lekë e debitimit apo kreditimit sipas veprimit kontabël të kryer. 6- Në kredi të artikullit kontabël në ditarin e përgjithshëm shënohet numri i faqes së partitarit (p.sh. të furnitorit), ku është mbartur shuma nga ditari, duke bërë kështu lidhjen e veprimit midis ditarit dhe partitarit. E njëjta procedurë ndiqet dhe për mbajtjen e artikujve kontabël nga ditari në Librin e Madh. Shembull praktik për të ilustruar mbartjen e të dhënave të artikullit kontabël në partitarë dhe në Librin e Madh.
 17. 17. Partitari i llogarisë 401 “Furnitorë” Kartela e llogarisë 40100 “Njësia x” Nr. Muaji Përshkrimi Ref. Shuma Teprica Debi Kredi Debi Kredi 1 2 3 4 5 Janar 20 Janar 20 Janar 20 Janar 20 Janar 20 Pagesa me arkë Pagesa me arkë Pagesa me bankë Pagesa me bankë Fatura blerjeje 3/1 4/1 7/1 8/1 10/1,2 5.000 135.000 100.000 135.000 - - - - 36.000 5.000 140.000 240.000 375.000 339.000 - - - - - Janar 2020 375.000 36.000 339.000 Shënim: Me këtë teknikë mbarten të dhënat e ditarit të përgjithshëm dhe në partitarin e klientëve apo të detyrimeve të tjera debitore, si dhe në partitarin e detyrimeve kreditore. Kartela llogarie brenda librit të partitarit hapen aq sa furnitorë, klientë, debitorë apo kreditorë të ndryshëm ka.
 18. 18. Libri i Madh. Përsa i përket Librit të Madh, ai është një dokument që centralizon të gjitha veprimet e së njejtës natyrë, me qëllim që të ndërtojë një listë të përgjithshme llogarish. Kujtohemi që për secilin prej tyre, Libri i Madh jep tre informacione thelbësore për kontrollin dhe ndërtimin e dokumenteve përmbledhës të kontabilitetit:a)situatën fillestare të llogarisë,b)lëvizjet e bëra gjatë periudhës dhe ,c)situatën e saj përfundimtare e quajtur, gjëndje ose teprica e llogarisë. Libri i Madh Kartela e llogarisë 5311 “Arka lekë” Nr. Muaji Përshkrimi Ref Lëvizjet Teprica Debi Kredi Debi Kredi 1 2 3 01.01. 20 Janar 20 Janar 20 Mbartur nga viti X Arkëtuar në arkë Pagesa me arkë - 1/1 3/1 - 15.000 - - 15.000 10.000 25.000 10.000 - Gjendja më31.01.2020 15.000 15.000 10.000 Shënim: Me këtë teknikë mbarten të dhënat e ditarit të përgjithshëm në artikuj kontabël në Librin e Madh, në kartelat përkatëse të secilës llogari si 5314.arka USD, në llogaritë e bankës, të shpeznimeve, të ardhurave, llogarive inventariale, etj.
 19. 19. Libri i inventarit. Së fundi, libri i inventarit ndryshon në funksion të formës juridike të njësisë ekonomike. Në fakt, për shoqëritë aksionere dhe shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, të detyruara të depozitojnë llogaritë e tyre vjetore pranë gjykatës tregtare, libri i inventarit duhet të përmbledhë të dhënat e inventarit, duke detajuar veçanërisht zërat e ndryshëm të bilancit (psh.makinerit dhe paisjet,mallrat gjëndje,paratë në arkë e në bankë, klientë,furnitorë etj.) dhe vlerësimet e tyre. Nga ana tjetër, për tregtarët e tjerë që nuk janë të detyruar të depozitojnë llogaritë e tyre pranë gjykatës tregtare, libri i inventarit, në shumë prej informacioneve të njejta me shoqëritë e sipërpërmendura duhet të përshkruajë llogaritë vjetore, d.m.th. bilancin, llogarinë e rezultatit dhe aneksin. Në përfundim, vemë në dukje që dokumentet dhe librat e kontabilitetit duhet të ruhen për dhjetë vjet. Ky formalizim, si në mbajtjen e librave kontabël, ashtu edhe në kohëzgjatjen e ruajtjes së tyre, përbën një nga boshtet e forcës së mundshme të informacionit kontabël.
 20. 20. Nomenklatura e përgjithshme. Plani kontabël i llogarive ndahet në tre kategori të mëdha: 1)llogaritë e bilancit ose të situatës, që lejojnë të ndërtohet bilanci; 2)llogaritë e drejtimit, që lejojnë të ndërtohet llogaria e rezultatit; 3)së fundi, llogaritë speciale, të rezervuara, qoftë për përdorim të brendshëm, qoftë për kontabilitetin analitik. Kjo nomenklaturë, e përcaktuar shprehimisht , prezantohet në formën e mëposhtme: LLOGARITË E BILANCIT Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5 Llogaritë e kapitaleve (kap. vet,hua dhe detyrime të ngjashme) Llogari të aktiveve të AAGJ Llogari të inventareve dhe prodhimit në proçes Llogari të të tretëve Mjete monetare të ngjashëme 10. Kapitali dhe rezervat 20.Aktive AGJM 30. 40.Llogari të detyrimeve 50.Letëra me vlerë afat- shkurtëra 11.Fonde të tjera. 21. Aktive AGJM 31.Materialet 41. Llogari për t`u arkëtuar 51. Banka,institucione financiare të ngjashme 12. Rezultati i ushtrimit 22. Aktive AGJF(financiare) 32. Furnizime të tjera 42. Personel dhe llogari të lidhura 52. 13.Interesi i pakcës 23. Aktive AGJ në proçes 33. Prodhimi në proçes 43. Sigurime shoqërore dhe organizma të tjerë socialë 53.Para në dorë dhe vlera të tjera
 21. 21. 14. Provizione ligjore 24. Aktive AGJ biollogjike 34. Produkte të gatshëme 44. Shteti dhe kolektivitete të tjerë publike 54.Borxhe dhe letra me vlerë 15. Provizione për risqe e shpenzime 25.Aktive AGJ për shitje 35. Mallra 45. Të drejta dhe detyrime 55.Derivativët dhe aktivet për tregëti 16. Hua dhe detyrime të ngjashme 26. Investime financiare afat- gjata. 36.Aktive biollogjike afat- shkurtra 46. Debitorë dhe kreditorë të ndryshëm 56. 17.Detyrime të lidhur me pjesëmarrjet 27. Të tjera AA financiare 37. Gjëndje të pambritura ose tek të tretët. 47. Llogari të përkoshme ose në pritjes 57. 18. Llogari të brëndshme 28. Amortizime të AAGJ 38. 48. Llogari të përkohshme 58. Xhirime të brendshme 19. 29. Rënie në vlerë AAGJ 39. Zhvlerësimi i inventarëve 49.Llogari të zhvlerësimeve për të drejtat 59.Zhvlerësimi i aktiveve financiare
 22. 22. LLOGARITË E DREJTIMIT LLOGARI TË POSACME Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8 Llogaritë e shpenzimeve Llogaritë e të ardhurave 60. Blerje të ndryshme 70. Të nga shitjet Kjo klasë rigrupon gjithë llogaritë që nuk kanë vend në klasat 1 deri 7 61.Shërbime nga të tretë 71.Ndryshimi i gjëndjeve të prodhimit 62. Të tjera shërbime 72. Prodhime A.A.GJ 63. Tatime, taksa dhe të tjera derdhje të ngjashme 73. Të ardhura nga subvencionet 64. Shpenzime të personelit 74. 65. Shpenzime të tjera 75. Të ardhura të tjera 66. Shpenzime financiare 76. Të ardhura financiare 67. Shpenzime të veçanta 77. 68. Amortizime dhe zhvlerësime 78. Rimarrje për zhvlerësimet 69.Tatim mbi fitimin 79. Transferim i shpenzimeve
 23. 23. Shembulli 1 Një njësi ekonomike blen me likujdim të mëvonshëm një A.A.Gj(Makine) me vlerë 1 000. Gjendja e llogarive në formë T-je është e mëposhtmja: Pozicioni i llogarive të bilancit 1000 1000 1000 1 000 Debi 2. Akt. A.GJ. Kredi Debi 4. Furnitorë Kredi Faza 1 Faza 1 Debi 2. Akt. A.GJ. Kredi Faza 2 Shitja e A.A.GJata -Gjatë fazës 1, një njësi ekonomike blen një A.A.GJ me vlerë 1 000. Disa vjet më vonë, faza 2, ajo e shet këtë aktiv. -Regjistrimi i artikujve tregon që llogaria e aktiveve të qëndrueshme është debitore ose zero -Kjo është e vërtetë për llogaritë e klasës 2 dhe 3.
 24. 24. Këto llogari të detyrimeve(borxheve) paraqesin gjithmonë një tepricë kreditore ose zero për dy arsye: Nga njëra anë, burimi (sjellja e fondeve) është gjithmonë më i hershëm se përdorimi. Nga ana tjetër, është e qartë që nuk mund të përdorohen më shumë mjete(para,makineri etj) se sa shuma e burimit të finacimit. 1000 400 1000 1000 X 600 400 600 1000 X 400 Debi Banka Kredi Debi Banka Kredi Debi Banka Kredi 01/01/2020 Debi Hua Kredi Debi Hua Kredi Debi Hua Kredi 01/06/200x 01/10/200x Tepricë kreditore 1 000 lek Tepricë kreditore 6000 lek Llogari e mbyllur Kështu, llogaritë që regjistrojnë detyrimet janë gjithmonë kreditore ose zero.
 25. 25. 100 100 100 100 Debi Shitje Kredi Debi Shitje Kredi Debi Kliente Kredi Debi Kliente Kredi Llogaritë debitore ose kreditore. Llogaritë e klasës 4 (llogaritë e të tretëve) dhe një pjesë e llogarive të klasës 5 (llogaritë financiare) mund të jenë debitore ose kreditore. Dimë që llogaritë e klasës 4 tregojnë, me tepricën e tyre, pozicionin e njësisë ekonomike kundrejt të tretëve “Debitore ose kreditore”, në funksion të marrëdhënies që njësia ekonomike ka me partnerët e saj (kredi ose detyrime), ato vendosen qoftë në aktiv, qoftë në pasiv. Llogaritë debitore ose kreditore 2 1

×