Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Digital Agenda_Sak og Portal_27april2016(20)

Anúncio

Digital Agenda_Sak og Portal_27april2016

 1. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Digital agenda for Norge - IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet Fagdirektør Espen Sjøvoll Trondheim, 27.04 2016
 2. Kommunal- og moderniseringsdepartementet aldrende befolkning lav oljepris flere flyktninger teknologisk omstilling
 3. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Brukerrettet og effektiv offentlig forvaltning Verdiskaping og deltakelse for alle
 4. Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 5. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Produktivitetskommisjonen • Stort effektiviseringspotensial i offentlig sektor • Potensialet som ligger i bruk av IKT må utnyttes bedre
 6. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norge er et modent digitalt marked Men vi må gjøre mer – særlig offentlige tjenester
 7. Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 8. Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 9. Kommunal- og moderniseringsdepartementet 5. Personvern, informasjons- sikkerhet 2. IKT innsats- faktor for innovasjon og produktivitet 1. Brukeren i sentrum 3. Styrket digital kompetanse og deltakelse 4. Effektiv digitalisering av offentlig sektor
 10. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Del II: IKT-politikk for en brukerrettet og effektiv forvaltning
 11. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Høyere krav til gevinster  Bedre samhandling stat – kommune Brukernes behov i sentrum
 12. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Digitalt førstevalg
 13. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Offentlige tjenester: sammenhengende og helhetlige - uavhengig av tilbyder
 14. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Offentlig sektor spør ikke om noe den vet Du trenger ikke søke om noe du har rett til Du kan enkelt få vite hva offentlig sektor vet om deg og hvem som har sett dette
 15. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Prinsipper for digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor: = Redusert risiko og større gevinster 1. Start med behov 2. Tenk stort – start smått 3. Velg riktig samarbeids- partner 4. Sørg for riktig kompetanse og god lederforståelse 5. Lever hyppig - Skap nytte hele veien
 16. Kommunal- og moderniseringsdepartementet • Kommunene har i liten grad digitalisert sine tjenester • Arbeidet med digitalisering av kommunale tjenester har vesentlige hindringer • Kommunal- og moderniseringsdepartementets virkemiddelbruk er ikke godt nok tilpasset mål og hindringer på området Kilde: Riksrevisjonen Digitalisering i kommunesektoren
 17. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Økt samhandling stat – kommune Difi skal få oversikt over digitaliseringsinitiativ i statlig sektor som påvirker kommunesektoren, inkludert en oversikt over mulige gevinster og planer for å realisere disse.
 18. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kan frigjøre 400 mill. kr årlig Bedre IKT-samarbeid i kommunene:
 19. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Del III: IKT-politikk for verdiskaping og deltakelse for alle
 20. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Viktige tema • EUs Digitale indre marked • Datadrevet innovasjon og verdiskaping • En digital hverdag for alle • Digitalisering i mediesektoren • Digitalisering i næringslivet • Avansert IKT-kompetanse og – forskning • Personvern i en digital verden • IKT-sikkerhet
 21. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nasjonal plan for elektronisk kommunikasjon
 22. Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 23. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Regjeringen vil at offentlige virksomheter vurderer bruk av skytjenester som alternativ ved anskaffelser
 24. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Den juridiske gjennomgangen • Det ble avdekket relativt få hindringer for bruk av skytjenester i regelverket • Tre typer informasjon stilles det spesielle krav til behandlingen av: – finans (bokføring – krav om lagring i Norden) – arkiv ("skal ikkje førast ut or landet") – personopplysninger (EØS/Safe harbour) • Ulik praksis for tilsyn
 25. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Viktige tiltak • Prinsipp i digitaliseringsrundskrivet: – Statlige virksomheter skal vurdere skytjenester på linje med andre løsninger • Fjerne juridiske hindringer – Revisjon av arkivforskriften, herunder vurdering av krav som må oppfylles for å kunne tillate lagring av arkiv i utlandet – Vurdere utvidelse av hvor man kan lagre bokføringsdata – Harmonisering av tilsynspraksis – Delta i arbeid i EU • Etablere veiledningsressurser – Vurdere markedsplass for skytjenester – Legge til rette for bedre utnyttelse av eksisterende ressurser
 26. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Takk for oppmerksomheten Espen Sjøvoll Trondheim, 27. april 2016

Notas do Editor

 1. Som vi alle har hørt står Norge overfor noen store utfordringer som har blitt veldig synlige de siste året: - Gjennomsnittsalderen stiger og det store kull mennesker som ble født i tiåret etter andre verdenskrig som har og nå går ut i pensjon. Oljeprisen har falt betydelig med konsekvenser for både mange arbeidstakere, virksomheteter og statens inntekter Vi opplever den største migrasjon av flyktninger i Europa siden andre verdenskrig De teknologiske endringene i samfunnet er overveldende og krever at vi gjør endringer i både privat og offentlig sektor. Regjeringen har derfor samlet sin politikk på IKT området i en ny stortingsmleding – Ny Digital agenda for Norge
 2. Utgangspunktet for regjeringens IKT-politikk er to hovedmål: En brukerrettet og effektiv offentlig forvaltning og, Verdiskaping og deltakelse for alle Regjeringens digitale agenda dreier seg om at teknologien gir oss muligheter: - Til å gjøre hverdagen enklere for innbyggerne. - Til å modernisere offentlig sektor. - Og til å legge til rette for at næringsliv, gründere, kan skape flere arbeidsplasser. Men denne meldingen løfter vi ambisjonene og vi styrker gjennomføringen. Meldingen er omfattende. Den har både grundige beskrivelser og den angir mål og tiltak.
 3. Kort oppsummert disposisjonen i meldingen
 4. Produktivitetskommisjonen Analyse av situasjonen: Ny teknologi, økonomiske utfordringer, produktivitet, etc. Innbyggerne Forventer mer Brukervennlige løsninger Kan spare tid Ikke alle er på nett Næringslivet Økonomiske utfordringer Forenkle innrapportering og offentlig pålagte oppgaver for å spare adm. Kan bruke digitalisering til å effektivisere Forvaltningen Effektivisere, øke kvalitet, samarbeide bedre
 5. Norge gjør det bra i sammenlikning med andre europeiske land på digitaliseringsområdet. Men vi må gjøre mer. Vi må jobbe aktivt for å opprettholde forspranget. Særlig når det gjelder offentlige digitale tjenester.
 6. Hovedprioriteringene i Stortingsmeldingen
 7. Meldingen er et uttrykk for regjeringens ambisjoner på feltet. Ambisjonene som markeres med meldingen er: Brukernes - innbyggere og næringsliv - behov skal være i sentrum - ikke statens behov. Høyere krav til gevinster. Bedre samhandling staten og kommunene. Meldingen er dermed også en marsjordre til ledere og medarbeidere i stat - og kommune - om å gjøre mer for å ta i bruk teknologi og for å digitalisere.
 8. Mange kommuner oppgir at digitalisering er viktig for dem. Store kommuner mer enn små kommuner. Kommunene tilbyr ikke offentlige digitale tjenester til innbyggere og næringsliv i tråd med Stortingets mål. Et flertall av kommunene oppgir at de ikke arbeider systematisk med å realisere gevinster av digitalisering. Riksrevisjonens undersøkelse fremlagt i januar 2016 viser status og hindringer for digitalisering i kommunal sektor. Noen hovedpunkter fra undersøkelsen er: Kommunene har i liten grad digitalisert sine tjenester Arbeidet med digitalisering av kommunale tjenester har vesentlige hindringer Kommunal- og moderniseringsdepartementets virkemiddelbruk er ikke godt nok tilpasset mål og hindringer på området
 9. Regjeringen tar grep som ingen har gjort tidligere. Det er for dårlig sammenheng mellom det vi gjør i staten og det kommunene gjør. Innbyggerne tenker ikke forvaltningsnivå, de tenker offentlige tjenester, Skal vi lykkes med å lage gode digitale tjenester til innbyggerne må vi bygge bro mellom stat og kommune. Statlige virksomheter skal nå i større grad sørge for at det utvikles digitale løsninger som kommunesektoren kan benytte. I stortingsmeldingen Digital agenda for Norge tas det for første gang til orde for en mer systematisk samordning av statlige og kommunale IKT-løsninger. Regjeringen vil at statlige virksomheter skal være pådrivere og ta en koordinerende rolle i arbeidet med å lage gode digitale tjenester på tvers av statlig og kommunal sektor.
 10. Analyser viser at det er stordriftsfordeler som små og mellomstore kommuner ikke klarer å dra ut alene. Vurderingene er at norske kommuner kan frigjøre rundt 400 millioner kroner årlig på å organisere og bruke IKT bedre. For å få det til må kommunene enten: - bli større ved å slå seg sammen og på den måten få kostnadsfordeler, eller: så må kommunene samarbeide slik at de kan få gevinster til tross for størrelsen. Gjennom kommunereformen og tettere IKT-samarbeid kan Kommune-Norge få vesentlig mer ut av sine investeringer her.
 11. SDs plan – ekomplan
 12. Et lite tillegg. I etterkant av stortingsmeldingen har Regjeringen også lagt frem en strategi for bruk av skytjenester.
 13. Dei viktigaste tiltaka i strategien: Det skal etablerast eit rettleiings- og kompetansemiljø som kan støtte verksemdene når dei skal vurdere, og eventuelt kjøpe inn, skytenester. Rettleiinga skal blant anna omfatte risikovurderingar og tryggleikstiltak i samband med bruk av skytenester Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil undersøke og vurdere ulike modellar for ein mogleg marknadsplass/innkjøpsordning for skytenester retta mot offentleg sektor. Arkivforskrifta og eventuelt delar av arkivlova vil bli revidert, blant anna for å tilpasse arkivregelverket betre til digitalisering. Som ein del av dette vil ein vurdere behov for endring slik at offentlege organ kan ta i bruk skytenester med serverar utanfor Noreg for arkiv. Det vil bli gjort ei vurdering av grunnlaget og handlingsrommet for å utvide tilgangen til å lagre bokføringsdata utanfor Noreg. På dette området er det òg viktige initiativ i gang i EU, som Noreg vil følge tett Ein vil søke å harmonisere praksis for tilsyn med skytenester så langt som mogleg, slik at verksemdene ikkje opplever at ulike tilsyn stiller motstridande krav Noreg vil bidra i EU sitt arbeid med å få på plass sameinte kriterier (standardar, sertifiseringsordningar og liknande) for skytenester og harmonisere krav til lagring
Anúncio