Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Último(20)

Anúncio

Tematsko-Procesno-VI-9 (3).docx

 1. 1 TEMATСКО ПРОЦЕСНО ПЛАНИРАЊЕ - MOДУЛ 1 Наставен предмет : Aнглиски јазик Oдделение : 6 деветолетка / наставник ----- Ерсана Селманоска Број на часови неделно/годишно : 3/108 Уч.година : 2021/22 godina Време на реализација : септември/oктомври Цели на темата бр.1 Факти Ученикот / Ученичката :  Да го разбере значењето на лексичките единици, да ги репродуцира и да ги употребува во соодветни говорни ситуации  Да може да води едноставна комуникација во соодветни говорни ситуации со примена на јазичмите функции на ова ниво на изучување на јазикот,односно блиски до возраста  Да може да го разбере значењео на лексичките единици предвидени за изучување на оваа возраст  Да може да разбере куси и едноставни искази  Да може да ги разбере основните намери на својот соговорник  Правилно да ги изговара и соодветно да ги применува лексичките единици во едноставни куси искази предвидени за ова ниво на изучување на јазикот во рамките на предвидените јазични функции и граматички структури  Правилно да ги пишува усно усвоени зборови и куси состави на посочена тема и структурирани идеи со  правилна употреба на интерпункциските знаци.
 2. 2 Потребни наставни средства и помагала: Учебник, CD, касетофон, постери , наставни ливчиња ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: ФРОНТАЛНА,ИНДИВИДУАЛНА,РАБОТА ВО ПАРОВИ,РАБОТА ВО ГРУПИ Комуникативна,аудиолингуална,кооперативна (The Silent Way(SW), Total Physical Response(TPR), Suggestopedia, The Communicative Language Teaching(CLT), Natural Approach (NA), The Audio Lingual Method (ALM)) Форми ,методи,техники и инструменти за оценување: Оваа тема дава можност за користење на следните методи и техники на оценување  усни одговори на прашања поставени од наставникот  усни одговори на прашања поставени од соучениците  практични изведби  усни презентации  разговор со /меѓу учениците  писмено повторување (test) сите активности на учениците се проследени со усна повратна информација од страна на наставникот,учениците се вклучени во процесот на самооценување на сопствената работа.Во текот на часовите се користи дијагностичко оценување од почетокот на часот за поврзување на стекнатите знаења .
 3. 3 седмица/м есец бр ој. Наставна единица Лексички единици Граматички структури Jазични структури Слушање со разбирање говорење читање пишување 1 седмица/се птември 1. Вовед во материјалот Обработени лексички единици Oбработени јазични функции 2седмица /септем- ври 2. На што можеш да се сетиш? Обработени лексички единици (азбука ) Oбработенијазични функции (преставување /искази во училница ) Oбработка на песна (што е тоа?) Нешто повеќе за мене (дијалози за барање на информаци ) читање на краток текст (порака во шише) Пишување на краток состав (Нешто повеќе за мене ) 3. Искази во училницата 4. Нешто повеке за мене(примена на еко стандард 1) 3 седмица септември 5. Броеви и датуми,азбука и предмети во училница Повторување на лексички единици (броеви,датуми ,предмети во училница) Повторување на граматички структури (to be) Барање и давање на дозвола/барање и давање на помош Спелување( на случај и напиши го спелуваниот збор) Дијалози со барање и давање на помош/ дозвола 6. Барање на дозвола (примена на ИКТ)
 4. 4 7. Барање помош(примена на ИКТ) 4 седмица септември 8. Повторување на вокабулар/вежби Повторување на вокабулар/муз ички инструменти /членови на музичка група Слушање и поврзување на прашањасо одговори Читање на краток текст na kratok tekst (Svetot na azbukata) 9. Светот на азбуката 10. Дали си спремен 1 седмица октомври 11. Повторување на глаголот to be Интереси и активности Повторување на граматички структури (site formi na glagolot to be) Прашања со прашален збор Aнкета (слушање и пополнување) Дали си добар во спортот ?/ Moите интереси 12. Дали се добри во спортот? 13. Интереси и активности 2 седмица октомври 14. Држави иградови (примена на ИКТ) Држави и градови /географски поими/ Радио квиз со географски поими Поврзување на слика со географски поим /говорење за Kраток опис на местото каде што живеам 15. Географија- географски поими (примена на ИКТ)
 5. 5 16. Повторување на нов вокабулар и граматика местото на живеење 3 седмица октомври 17. Живот и култура : Oбед.кралстрво Повторување на обработени лексички единици Повторување на обработени граматички структури Споредување на нашата држава со Обединетото кралствоe Читање на текст ( Обедин,кралст- во –живот и култура ) Краток состав на тема Се за мене (fakti za mene) 18. Повторување на тема 1 4 седмица октомври 19. Повторување на тема 1 Повторување на обработени лексички единици (test) Повторување на обработени граматички структури (test) Повторување на обработ.јазички функции (test) Согледувања на наставникот од реализацијата на наставната целина : ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ Tематско процесно планирање -модул 2 Време на реализација : октомври/ноември Цели на темата број 2 Предмети и луѓе
 6. 6 Ученикот/ученичката :  да го разбере значењето на лексичките единици ,да ги репродуцира и да ги употребува во соодветни говорни ситуации  да може да води едноставна комуникација во соодветни говорни ситуации со примена на јазичните функции на ова ниво на изучување на јазикот , односно блиски до возраста  да може да го разбере значењето на лексичките единици предвидени за изучување на ова возраст поврзани со опис на личности физички карактеристики и интереси  да може да разбере куси и едноставни искази  да може да ги разбере основните намери на својот соговорник  правилно да ги изговара и соодветно да ги применува лексичките единици во едноставни куси искази предвидени за ова ниво на изучување на јазикот во рамките на предвидените јазични функции и грамат.структури  правилно да пишува усно усвоени зборови и куси состави на посочена тема и структуирани идеи со правилна употреба на интерпункциските знаци (опишување на личности,физички карактеристики и интереси ) потребни наставни средства и помагала : учебник , CD, касетофон,постери ,наставни ливчиња ,test форми и методи на работа : фронтална , индивидуална , работа во парови и групи, комуникативна,аудолингуална ,кооперативна (The Silent Way(SW), Total Physical Response(TPR), Suggestopedia, The Communicative Language Teaching(CLT), Natural Approach (NA), The Audio Lingual Method (ALM)) Форми ,методи,техники и инструменти за оценување:Оваа тема дава можност за користење на следниве методу и техники за оценување  усни одговори на прашања поставени од наставникот
 7. 7  усни одговори на прашања поставени од со учениците  практични изведби  усни презентации  разговор со меѓуучениците  писмено повторување сите активности на уч.се проследени со усна повратна информација од страна на наставникот,учен.се вклучени во процесот на самооценување на сопствената работа . во текот на часовите се користи дијагностичко оценување на почетокот на часот за поврзување на стекнатите знаења како и на крајот на часот за проверка на стекнатите знаења . Сед./мес ец/ Бр. . Настав.единица Лексички единици Грамат.структу ри Jазични функции Слушање со разбирање Говорење Читање пишување 4сед.окто мври 20. Што има ? (секојдневни предмети ) Повторување на обработени лексички единици Повтор.на граматички структури (have got) a/an i some/any Слушање и поврзување на 2 дела од реченица Говорење на тема Што имам јас ? 21. Have got/неопределен член/ 5сед. .октомври 22. Презентација Тоа е кутијата за ручек на Xo Повторување на вокаб.за Усвојување на граматички структури Поставување и одговарање на Слушање и препознавањ Читање на дијалог за препознавање
 8. 8 23. Повторување на вокаб.и граматика облека и предмети (prisvoen genitiv) Prisvojni pridavki едноставни прашања е на кратки информации на кратки информации 24. Присвојност и присвојни придавки 1 седмица / ноември 25. Семејства (примена на ИКТ) Повторување на вокабулар за членови на семејството Повторување на усвоени граматички структури Слушање и препознавањ е на кратки информации Говорење на тема- Moeto semejstvo Читање на текст за препознавање на кратки информации Пишување на краток состав на тема - Moeto semejstvo 26. Читање -The Silent Powers – 2 пораки за Софи 27. Повторување на вокабулар и граматика 2 Седмица /ноември 28. Живот и култура – Колекции (примена на ИКТ) Усвојување на нов вокабулар -opisni pridavki Редослед на придавките во реченица та Поставување и одговарање на прашања Читање на текст за препознавање на кратки информации 29. Oписни придавки- описи 30. Редослед на придавки те 3 седмица /ноември 31. Презентација –Изглед и карактер Усвојување на вокабулар за опис на Oпишување на личности и карактери Поврзување на слика со дадена реценица – Читање на текст за препознавање Пишување на краток состав на тема – 32. Tвоето тело
 9. 9 33. Читање -The Silent Powers – сонот на Софи личности и карактери /Нашето тело oпис на личност на кратки информации Моето тело (опис) 4 сед. Ноември 34. Живот и култура - London Повторување на усвоен вокабулар Повторување на обработени грамат.структу ри Обработени јазични функции Читање на текст (London- Живот и култура ) 35. Повторување na темата 2 36. Повторување на тените 1 и 2 5 седмица/ ноември 37. Подготовка за писмена работа Повторување на обработени лексички единици Повторување на обработени граматички структури Повторување на обработени јазични функции 38. Писмена работа Согледувања на наставникот од реализација на наставната целина : ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ Tематско процесно планирање –модул3 Време на реализација : декември /јануари Цели на темата бр.3 Секојдневен живот (Mладите и нивното секојдневие)
 10. 10 Ученикот /ученичката :  да го разбере значењето на лексичките единици,да ги репродуцира и да ги употребува во соодветни говорни ситуации (секојдневни нешта ,дневни рутини ,храна и пијалок )  да може да поставува едноставни прашања со прашален збор  правилно да го употребува сегашно просто време во сите форми  да може да восди едноставна комуникација во содветни говорни ситуации со примена на јазичните функции на ова ниво на изучување на јазикот ,односно блиски до возраста * да може да се идентификува секојдневни предмети  правилно да ги употребува прилозите за зачестеност  правилно да ги изговара и соодветно да ги применува лексичките единици во едноставни куси искази предвидени за ова ниво на изучување на јазикот во рамките на предвидените јазични функции и граматички структури  Правилно да пишува усно усвоени зборови и куси состави на посочена тема и структуирани идеи со правилбна употреба на интерпункциските знаци (секојдневниот живот на младите ,навики при исхрана )  Да ги развива вештините на шитање ,пишување ,слушање и говорење Потребни наставни средства и помагала : Учебник , CD, касетофон , постери , настасвни ливчиња ,test Форми и методи на работа :Фронтална,индивидуална ,работа во парови ,работа во групи Kомуникативна ,аудиолингуална и кооперативна (The Silent Way(SW), Total Physical Response(TPR), Suggestopedia, The Communicative Language Teaching(CLT), Natural Approach (NA), The Audio Lingual Method (ALM)) Форми ,методи ,техники и инструменти за оценување :
 11. 11 Оваа тема дава можност за користење на следниве методи и техники за оценување  Усни одговори на прашања поставени од наставникот  Усни одговори на прашања поставени од соучениците  Самооценување  Усни презентации  Разговор со /меѓу учениците  Писмено повторување Сите активности на уч.се проследени со усна повратна информација од стр.на наставникот ,учениците се вклучени во процесот на самооценување на сопствената работа.Во текот на часовите се користи дијагностичко оценување ма почетокот на часот за поврзување на стекнатите знаења како и на крајот на часот за проверка на стекнатите знаењa. Седмица/ месец Бр. Наставна единица Лексички единици Граматички структури Jaзични функции Слушање со разбирање говорење Читање Пишување 2 седм .декемвр и 39. Секојдневни активноти и навики aktivnosti (примена на 8 ЕКО стандард) Oбработка на лексички единици (секојдневни активности ) Искажување на секојдневни активности и навики Слушање и препознавање на кратки нформации Говорење на тема na - Moite aktivnosti i naviki Пишување на краток состав на тема - Sekojdnevni aktivnosti i naviki 40. Сегашно просто време (site formi)
 12. 12 41. Презентација –Дали сакаш височини ? (примена на ИКТ) 3седм./де кември 42. Повторување и утврдување на сегашно просто време Утврдување на лексички единици (секојдневни активности и страшни нешта ) Повторување и утврдувањена сегашно просто време Зборување за секојдневни среашни нешта Слушање и препознавање кратки информации Читање на текст за препознавање на кратки информации 43. Страшни нешта (примена на ИКТ) 44. Читање -The Silent Powers – куќата во дрвјата (ЕКО 4стандард ) 4 седмица/ декември 45. Повторување на вокабулар и граматика Oбработка на лексички единици (училиши предмети ) Oбработка на прилози за зачестеност и нивна местоположба во реченицата Разговарање за училишни предмети Говорење на тема - Moите училишни предмети Читање на текст за препознавање на кратки информации 46. Живот и култура – Училичта (училишни предмети ) 47. Прилози за зачестеност 48. Божични и новогодични Oбработка на лексички Oпишување на активност Слушање и препознавање Дијалог во ресторант Пишување на краток
 13. 13 5 седмица декември празнувања (примена на ИКТ) единици (храна и пијалоци ,предмети во ресторант ) поврзани со Божик и Нова година на кратки информации во прашалник (нарачување на храна и пијалок ) дијалог на тема - Vo restoran 49. Храна и пијалок (Vo restoran) (примена на ИКТ) 50. Hrana i pijalok (вежби ) 3 и 4 сед/ .јануари 51. Прашалник –Твоите навики при јадење Утврдување на лексички единици (dnevni rutini) Утврдување на прашалните зборови Oбработени јазични структури Говорење на тема – Навики при јадење Пишување на краток состав на тема - Moite dnevni rutini 52. Дневни рутини 53. Повторување и утврдување на усвоен вокабулар 4 и 5 седмица /јануари 54. Читање -The Silent Powers – Белата дама Повторување на обработени лексички единици Повторување на обработени граматички структури Повторување на обработени јазични функии Слушање и препознавање кратки информации Читање на текст за препознавање на кратки информации 55. Живот и култура - Moeto ime e Dion (примена на ИКТ) 56. Повторување и утврдување на тема3
 14. 14 Согледување на наставникот од реализацијата на наставната целина : ____________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Tематско процесно планирање - модул 4 Време на реализација : февруари/март Цели на темата бр.Внатре и надвор (тинејџери и технологија ) Ученикот/ученичката :  Да го разбере значењето на лексичките единици, да ги репродуцира и да ги употребува во соодветни говорни ситуации (вокабулар поврзан со домови,предмети во собата ,места )  Да ги употебува There is/ There are во сите форми за да може да се опише место .куќа или соба и сл.  Да се оспособи правилно да ги употребува глаголот Can во разни говорни ситуации  Правилно да ги изговара и соодветно да ги применува лексичките единициво едноставни куси искази предвидени за ова ниво на изучување на јазикот во рамките на предвидените јазични функции и граматички структури .  Правилно да ги пишува усно усвоени зборови и куси состави на посочената тема и структуирани идеи со правилна употреба на интерпункциските знаци (domovi, sobi, sposobnosti,sekojdnevni predmeti)  Да може да води едноставна комуникација во соодветни говорни ситуации со примена на јазичните функции на ова ниво на изучување на јазикот , односно блиски до возраста (sekojdnevni aktivnosti, omilena hrana i pijalok)  Да може да води едноставна комуникација за секојдневниот живот и за своите способности  Да може да пишува кратки состави користејќи го изучениот вокабулар во оваа тема  Да може да зборува за местоположба на предмети и места со помош на прилозите за место
 15. 15  Да ги развива вештините на читање ,пишување ,слушање и говорење Потребни наставни помагала и средства : Учебник, CD, kасетофон, постери, наст.ливчиња ,test Форми и методи на работа : Фронтална,индивидуална,работа во групи и парови ,комуникативна,аудиолингуална ,кооператтивна (The Silent Way(SW), Total Physical Response(TPR), Suggestopedia, The Communicative Language Teaching(CLT), Natural Approach (NA), The Audio Lingual Method (ALM)) Форми,методи,техники и инструменти за оценување : Oваа тема дава можност за користење на сл.методи и техники на оценување  Усни одговори на прашања поставени од наставникот  Усни одговори на прашања поставени од соучениците  самооценување  усни презентации  разговор со /меѓу учениците  писмено повторување сите активности на уч.се проследени со усна повр.информација од страна на наставникот ,учениците се вклучени во процесот на самооценување на сопствената работа . во текот на часовите се користи дијагностичко оценување на почетокот на часот за поврзување на стекнатите знаења како и на крајот на часо за проверка на стекнатите знаења .
 16. 16 Седмица/ месец/ бр. Наст.единица Лексички единици Граматички структури Jaзични функции Слушање со разбирање Говорење Читање Пишување 2седм Февруари 57. Домови и соби (примена на ИКТ) Oбработка на лексички единици (domovi i sobi) Oбработка на грамат.структу ри -There is/There are Слушање и препознавање кратки информации Говорење на тема – Moите активности и навики Пишување на краток состав на тема - - Mojoт дом од соништата 58. Повторување и утврдување на грамат.единици и вокабулар 59. Презентација -Dali ima sok? (There is/There are) 3 седмица sedmica февруари 60. Повторување и утврдување на There is/ there are Утврдување на лексички единици (domovi, sobi, brojni i nebrojni imenki) Повторување и утврдување на There is/There are Соодветна употреба на предлози за место Слушање и препознавање на кратки информации Разговатрање за храна – поставување и одговарање на кратки прашања Пишување на краток состав ма тема - Mojata soba 61. Kejt kупува (brojni i nebrojni imenki) 62. Predmeti vo sobata- predlozi za mesto (примена на ИКТ) 4 седмица 63. Читање -The Silent Powers – Kругот на 7 Повторување и утврдување на Говорење на тема – Mојот Читање на текстза
 17. 17 Февруари 64. Повторување на вокабуларот и граматика усвоени лексички единици Разговарање за домовите кај нас и во OK дом и собите во него препознавање на кратки информации 65. Живот и култура - домови во OK (примена на ИКТ) 5 седм/фев руари 66. Modalni glagoli- can/can’t (способности) Oбработка на лексички единици (aktivnosti) Moдални глаголи (can/can’t) Oпишување на активности кои можеме и не можеме да ги правиме , давање на дозвола Говорење на тема -Mesta vo mojot grad Читање на краток текст за препознавање на информации Пишување на краток состав на тема - Mestata vo mojot grad 67. Mesta vo eden grad (примена на ИКТ) 68. Дозвола со can Прва седмица март 69. Повторување и утврдување на модалните глаголи Повторување и утврдување на лексичките единици Модални глаголи (must/mustn’t) Повторување и утврдување на модалните глаголи Oбработени јазични функции Слушање и препознавање кратки информации Говорење на тема – Што морам и што не смеам да правам 70. Moдални глаголи - must/mustn’t
 18. 18 Втора седмица март (oбврска и забрана ) 71. Презентација- Можам да го слушнам сообраќајот 72. Повторување и утврдување на усвоен вокабулар 3 Сед. Март 73. читање-The Silent Powers – Mостот на ѓaволот Повторување на обработени лексички единици Повторување на обработ.грамат .структури Повторување на обраб.јазични функции Читање на текст за препознавање на кратки информации 74. Живот и култура - Stiven Hokins (примена на ИКТ) 75. Повторување и утврдување на тема4 Согледување на наставникот од реализацијата на наставната целина : ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ Tематско процесно планирање - Mодул 5 Време на реализација : март/април/мај Цели на темата број 5 Денес и утре
 19. 19 Уќеникот/ученичката :  да го разбере значењето на лексичките единици,да ги репродуцира и да ги употребува во соодветни говорни ситуации  да ги употребува Сегачно трајно време и going to за да искаже моментални активности .идни планови и сл.  Да се оспособи правилно да искажува предлози и сугестии  Правилно да ги изговара и соодветно да ги применува лексичките единици во едноставни куси искази предвидени за ова ниво на изучување на јазикот во рамките на предвидените јазични функции и грамат.структури  Правилно да пишува усно усвоени зборови и куси состави на посочената тема и структуирани идеи со правилна употреба на интерпункциските знаци  Да може да води едноставна комуникација во соодветни говорни ситуации со примена на јазичните функции на ова ниво на изучување на јазикот ,односно блиски до возраста (momentalni aktivnosti, idni planovi i nameri)  Да може да води едноставна комуникација за да прави опис на облека и да зборува за временските услови  Да може да пишува кратки состави користејќи го изучениот вокаб.во оваа тема  Да ги развива вештините за читање ,пишување ,слушање и говорење Потребни наставни средства и помагала: Учебник , CD, касетофон,постери ,наст.ливчиња ,тест Форми и методи на работа : Фронтална,индинидуална,работа во парови и групи ,комуникативна,аудиолингуална и кооперативна (The Silent Way(SW), Total Physical Response(TPR), Suggestopedia, The Communicative Language Teaching(CLT), Natural Approach (NA), The Audio Lingual Method (ALM)) Форми,методи техники и инструменти за оценување :
 20. 20 Oваа тема дава можност за користење на след.методи и техникина оценување  Усни одговори на прашања поставени од наставникот  Усни одговори на прашања поставени од соучениците  Самооценување  Усни презентации  Разговор со /меѓу уцениците  Писмено повторување Сите активности на учениците е проследени со усна повратна информација од страна на наставникот ,учениците се вклучени во процесот на самооценување на сопствената работа.Во тек на часовите се користи дијагностичко оценување на почетокот на часот за поврзување на стекнатите знаења како и на крајот на часот за проверка на стекнатите знаења . Седмица/ месец бр. Наставна единица Лексички единици Граматички структури Jазични функции Слушање со разбирање Говорење Читање Пишување 4седмица март 76. Во моментот (примена на ИКТ) Oбработка на лексички единици Обработка на грам.структури –Present Continuous tense Зборување за моментални дејствија Пишување на краток состав на тема -Што се случува во моментот ? 5 седмица Март 77. Повторување и утврдување на грамат.единици и вокабулар Oбработка на лексички единици Повторување и утврдување на Present Слушање и препознавање кратки информации Разговарање за моментални дејствија
 21. 21 78. Презентација –дали ме слушаш ? (примена на ИКТ) Continuous tense 79. Повторување и утврдување на Present Comtinuous tense 1седмица април 80. Предметни заменки Утврдување на лексички единици na (obleka) Усвојување на предметни заменки Разговарање за облека Читање на текст за препознавање на кратки информации Пишување на краток состав на тема - Mojata omilena obleka 81. Oблека (примена на ИКТ) 82. Читање -The Silent Powers – Слики во водата 2седмица април 83. Повторување на вокабулар и граматика Повторување и утврдување на усвоени лексички единици Разговарање за спорт и за спортски фанови Говорење на тема - Mojot omilen sport 84. Живот и култура - Sportski fanovi (примена на ИКТ) 85. Проект- Различни екстремни спортови 3 седмица 86. Временски изрази
 22. 22 април (правење договори) Oбработка на лексички единици Present Continuous (потврдна,нега тивна и прашална форма)и Going to Oпишување на активности ,што ќе ги правиме Говорење на тема -Moite idni planovi читање на краток текст за препознавање на информации пишување на краток состав на тема na tema -Idni planovi i nameri 87. Present Continuous за идни дејствија ,предлози 88. Презентација –што ќе направиш? (going to) (примена на 5 еко стандард) 4седмица април 89. Повторување и утврдување на сегашно трајно време Усвојување на лексички единици (vremenski uslovi) Повторување и утврдување на сегашно трајно време Oбработени јазичнни функции Слушање и препознавање кратки информации Говорење на тема - Kakvo e vremeto denes? Пишување на краток состав на тема - Vremeto vo mojot grad 90. Време и временска состојба (примена на ИКТ) 91. Повторување и утврдување на усвоен вокабулар 1 седмица мај 92. Читање -The Silent Powers – Sredbata Повторување на обработени Повторување на обработени Повторување на обработени Читање на текст за
 23. 23 93. Живот и култура - Razmena na studenti (примена на ИКТ) лексички единици граматички структури јазични функции препознавање на кратки информации 94. Повторување и утврдување на тема4 Согледување на наставникот од реализацијата на настав.целина : Tематско процесно планирање -модул 6 Време на реализацијата : Мај / Jуни Цели на темата бр.6 Гледајќи во минатото Ученикот / ученичката :  да го разбере значењето на лексичките единици, да ги репродуцира и да ги употребува во сооветни говорни ситуации (вокабулар поврзан со професии, опис на настани и луѓе) • да го разбере, разликува и правилно да ја употребува формата на глаголот TO BE во минато време во потврдна, прашална и негативна форма * да ја употребува правилно формата на минато просто време за да зборува за минати дејствија • да се оспособи правилно да искажува и опишува минати настани и професии • правилно да пишува куси состави на дадена тема (професии, минат настан) со правилна употреба на минато време и правилна употреба на интерпункциски знаци • да може да води едноставна комуникација за да прави опис на професии, минати настани и сл/
 24. 24 • да разбира, репродуцира и да зборува користејќи го изучениот вокабулар во оваа тема • да ги разбере, изговара и правилно да ги применува лексичките единици во соодветните говорни ситуации * да ги развива вештините на читање, пишување, слушање и говорење Потребни наставни средства и помагала : Учебник , CD, kасетофон,, постери ислики, радио, табла , настав.ливчињa,листови за проверка на знаење Форми и методи на работа : Фронтална , индивидуална , работа во парови ,работа во групи ,комуникативна,аудио-лингуална,кооперативна Работа на текст , метод на пишување , (The Silent Way(SW), Total Physical Response(TPR), Suggestopedia, The Communicative Language Teaching(CLT), Natural Approach (NA), The Audio Lingual Method (ALM)) Форми , методи,техники и инструменти за оценување : Оваа тема дава можност за користење на следните методи и техники за оценување  активности на учениците според целите на темата  усни одговори на прашања поставени од наставникот  усни одговори на прашања поставени од соученици те  практични изведби , препознавање и реагирање на поставени задачи  усни презентации / дисусија  разговор со/меѓу учениците  писмено повторување (самооценување/меѓусебно оценување)
 25. 25 Сите активности на учениците е проследени со усна повратна информација од страна на наставникот ,учениците се вклучени во процесот на самооценување на сопствената работа.Во тек на часовите се користи дијагностичко оценување на почетокот на часот за поврзување на стекнатите знаења како и на крајот на часот за проверка на стекнатите знаења . *Компонента 8: Култура Содржините од Култура се застапени во сите компоненти во изучувањето на јазикот ,односно не се изучуваат изолирано како посебна компонента .Целта е да се создаде сензибилизација за воочување на културолошките разлики преку воспитни и социолошки содржини како основа на развивање на толеранција и емпатија кон другиот и различниот ( na pr. Преку имиња ,празници,песни ,игри,бројалки, комуникативни модели и др.) Седмица /месецa бр. Наст.единица Лексичка единица Грамат.структу ри Jaзички функции Слушање со разбирање говорење Читање Пишување Втора седмица мај 95. Професии – вокабулар (примена на ИКТ) Oбработка на лексички единици (vokabular za професии) Обработка на граматички структури – минато просто време од глаголот -to be Слушање и препознавање на кратки информации Разговарање за минати дејствија и личности од минатото Читање на кратки информации 96. Презентација на глаголот TO BE во минато просто в. (сите форми) 97. Утврдување на усвоен вокабулар и граматика 98. Минато просто време – прашање и одговори Утврдување на лексички единици Утврдување на граматички структури Слушање и препознавање на кратки информации Разговор за минати дејствија Читање на текстови Пишување краток состав на дадена 99. Презентација – Таа работела во
 26. 26 Трета седмица мај Африка / Од север до југ тема (моето рано детство) 100 Развивање вештини на зборување и пишување (кратки реченици за себе) Четврта седмица мај Прва седмица јуни 101 Развивање вештини на читање – The Silent Powers Повторување и утврдување на усвоени лексички единици Разговор за истражување Препознавање на кратки информации Читање на текстови (правилен изговор) 102 Развивање вештини на читање – The Silent Powers 103 Живот и култура – Квиз – ВБ и САД – (интернет истражување) (примена на ИКТ) 104 Вежби за писмена работа 105 Вежбање за писмена работа 106 Четврта писмена работа 107 108 Повторуванја и утврдување на материјалот за целата година Повторување и утврдување Согледување на наставникот од реализацијата на наст.целина :
 27. 27 ___________________________________________________________________________________________________ Годишно глобално планирање на наставата по предметот англиски јазик за шесто одделение (деветтолетка) Наставен предмет : Aнглиски јазик Oдделение : 6 / наставник ---Ерсана Селманоска Број на часови неделно/годишно : 3/108 Уч.година : 2021/22 година Глобални цели * Содржини Време на реализација Меѓупредметна корелација Koристени извори за реализација на содржините ** Ученикот/ученичката : Септември/октомври МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
 28. 28 -да се оспособи слуховно и визуелно да препознава нови зборови и куси искази и да го разбере нивното значење ; -да може да репродуцира и продуцира зборови и едноставни јазични искази ; -да се оспособи да чита куси текстови за идентификување конкретни, и глобални информации ; -да се оспособи да пишува едноставни јазични искази и куси текстови со правилна употреба на интерпункциските знаци ; -да може да води едноставна комуникација Tема 1: Факти (уметност –музички инструменти ) (географски поими ) Музичко образование Географија - Diana Goodey, Noel Goodey -Messages 1 (Cambridge university press) -CD од учебникот - Министерство за образование и наука, Биро за развој на образованието - Наставна програма за англиски јазик за VI одделение (деветгодишно образование) - списанија и Интернет пристап - образовен софтвер Teма2 : Предмети и луѓе (МОЕТО СЕМЕЈСТВО И ПРИЈАТЕЛИ - опишување на личности,физички карактеристики и интереси) Oктомври / Ноември Mакедонски јазик
 29. 29 на ниво на усвоен вокабулар и со примена на јазичните функции блиски до возраста на учениците ; -да се здобие со знаења за др.култури Teма 3: секојдневен живот (mladite i nivnoto sekojdnevie/Vo restoran) Ноември/декември Maкедонски јаз. Teма 4:Внатре и надвор (Тинејџери и технологија /филм ) Jaнуари/февруари Македонски јазик. Информатика Teма5 : Денес и утре (oпишување на личности,физички изглед ) Maрт/април Maкедонски јазик
 30. 30 Teмa 6:Гледајќи назад (oпишување на личности ) Mај/јуни Maкедонски јазик Историја ***Празници и карнрвали Септември-јуни Maкедонски јазик Историја *се однесуваат заеднички на сите теми /**се однесуваат заеднички на сите теми ***содржините се обработуваат во текот на целата уч.година
Anúncio