Salvem Mandela - eric campos bastos guedes

195 visualizações

Publicada em

Uma tentativa de livrar Nelson Mandela da morte. Um questionamento sobre o verdadeiro estado de saúde do grande líder africano, quando Mandela se encontrava internado e todos esperavam sua morte.

Publicada em: Governo e ONGs
0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
195
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
2
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
1
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Salvem Mandela - eric campos bastos guedes

 1. 1. ». r- ~'~ RF* ›~ a «g É_ *e 'W' 'ç . ' ' 'F ^ , _~. ( l « , A _ __ g ¡ / » Í 4_ '--- Íx < "' u - v _ , , 'ç/ m . _ V_ _v › -y . . iv 1g/ x . ›.. V'. P “' ' l gçáiçggupmwxm, HLOSOHA e wemowx % «oNSNRAÇÁb mêmrbm~ (amv/ xíc TERRA? @ARLS Eãlaç CÍLxXÍxÇLwÊ @M6353 - Péísczuxsmçv. mbavenvsxxrge bííxigãj »e LÔÇ! AL1¡*+ %«z~a$í<›íí?4ÉâA96í í Bürxçrí: .A w» ÍÍã-â'. i5~ Wiírê: : DE À "/ í°«¡^›í'nS VW 5'v'<*I'. é*›. « É cAzes / íàa/ Bkazíàg-*%íí. <›* ' %; ?É? ? ? Mft › 'H0 Í . 'ã J ¡~f*= §Í¡TfÊ--C'ÍÃ~7*ʧ (BES: 'satevãow í'= *›~W“~í~› ggL) Kayky? ?*JÍZÍXCÍÊP) MEDC“: ?~3Á. ¡ TEÍÚÊÀS/ MMS¡ @Am bs. SCHORxNDwaCsR, Ma, _ voam DA CÊÉNCAQ TÊQLDQÉMF», Nçeccííb g vunxwowrsx? , MEICPW REÊNVAWÓYHA¡ l ? QÀQDEA páglçà) VÉÍKZÍÃÊÍÍÀ 923435591 *Mm (Mm qgmçvx Qua; MOWE D? ;vom NANO- ML¡ M NnVÍUíM De Mu OLHAW "meu 3mm um ÍW/ A¡ 3mm. 0 rwrzoo Hnexféo* / '~ Two ? USYXÇL Àguéíà; QUE' cmg** / I
 2. 2. % Q NQhoyÇ/ Ç? Ãhàeíâ ? ííí/ com BMW à? MWM) COM'- Í “Medos àQhMo àsz MN MOVYYÍÚ. “já «vem $192 w Dj chegou? , WM¡ (H2 MOYYQY. H2' open' aweçNe m mem 9M Mb. @WWW “WAN” No; em &Mjvmxa cown) Ú Não QCVQÀVYQ m wom. EH fo Sah* 1 (vem Q Se' Ço~Â1~ QÇL . Yw 5o Vamo) q o Yuñào àqngnà¡ 'ão ahüaào 5° “3 'xjahwaíiaàx S1 ? WN QM âxguíM 'MWM- Í-Ygvkva] 9mm' kca YOÀQ Nr gwsaào “w . ÉBLYE “WM” m* "“- Mguãm à? Mew já w ÂQSNQNW” m” hmm? xo g MN¡ casa mma, wajaíguérx QSHV Wax/ xa? Yvomiox/ eawenñz EXY'QO; Vãhth . *30 C-MÍWQ( QQYQyQS Cow Vh/ âhhdo Ylo QM Tm noí m. : à íoàos. Õ CoY _O_ “WV N. ” 'ÀXVVÀMoS YoÀQYX qrÍcxao Mei/ Je W. @VANT (uwmvwíàm ? OWÚ *W À°V°V“'“V W“^“° YQNÀQYÔQ VQMQÍMQÃ ? IV/ Â D NÊXM/ 9P àâ HÍÍÓVNL O (ohçoãío ÀQ 31% 8a Sdoywüvqev N QÇaIyQMQ, "QSNMo -lvo m, QLSO*^MWQMJYQ¡NÀO gyJS-zucc; Tica àgwüvg¡ NU, ?WM MMN¡ *garfo SONG Azi» cw çowqmam_ 0 33% Yêe ÍCVOHWWM “Nr Soy: : um_ 39h; àMxM/ m 'àQ www Cima CoWVQHWQvw (oVN/ ÀQ(à1..5 Àízevào 1M o 3119634 _
 3. 3. nã. M2 (MMM sz wa @Êíylí ÍNQ t_ réxgmu © 5¡^ÚLT^“*«F~ÍÂNENX§~(Ê3 ? ou à: «A313 (pensa: oàHà ÍÀMEY 5*" ÀPAEJ, CON rolhgd YVI“)VÀ0'“N~ 1 v se «o 321% Qdo §Í»0/ :YàrÍÊ)Q¡J 03H “WD mv woyTo, HQ es* 'Ava' JNKB E Vamu M) NV; Wo ÉEWM, L g'nkã'a= °kãã'ê“íibl ão ÀMNSVYYoS VÀÊÍÀW¡ o 33hs ? $- gm 'ou HJo ou NNoHo) *mas 'não 'AW-l/ IOÍ $<w= »'~ Twnmvfq. @WN WW) *no ~ovo“~~, «xo vw qu. ? W 3 cmva¡ : w yeahàwm ão Wan* a e 'àivfve óàeüxo h WAV/ VA 30 Q1”'¡Qrl*r0"à“í* 9 WÍQW um : Hvauo àsz ñowomívaàmíàm *WW MV~ Nom: Íóàica @AM-w *as* TWMAMÍâoS ÃV/ ¡ÀovWvoHA q à! “Éowaü ÀA CMXQ. “N79 NAJÍV°Ú^<NXW~ QYWJÍYQ o que M “Saw o ”“(›w§, fodas as °'V? ã. d9ç)o5“ '/ cc›xn. '“~rac. g¡_. ;g“* ovíwaw cw "ONXYPQ o &Qíãvâro- um vqñavàm “a Voxkàuéo «tw v~? *“vwom'~yz“g ay : Huúxções . ¡À0|0r~9%0«§0'¡_ à QMÍW 533¡ o 331o Qmm ug M goma wa? :É: ambas : mw 'kaka 1 WNAJYQ . 3g 'dôlbxéwx GFMÁQYTQ WVFÀO (X0 ñño 4,0», ÀÍW Cãhrvà, Fox-o HW¡ Yan BMW @Amy 031m7. Cowo çam m; ev o uma às; ÊÚAaVHAÔH/ wgry “RN ? W163 1MB/ 'à Caixa/ N_ 9d* Duma¡ NM com». fcjç 1 rgvmoinnve? ) Ho Sema¡
 4. 4. fãhns YYNOSF, V~, DL Emas, Mw *A reüzoshx “Íoua ® l À: cmmq F0MÍQ'YYÍ'0<A§“xf~C2l: FE. )°'*°“*° 3 çvwíl numa reüíóêaãe ÍQVWNQ 97” “”““*“ yoaMàAàq MN” ãcyoàHav “WA *HM 0 _í/3““"^°T mw kum» 60H, íwmxo<e 1 m. HÁ “M3 VJIÀVIO x», »à<°)e*«. ~a @w “We ? em ›«*7°°^'J'a; xr'“%-o°5 “WdmYv (3'0W§_. ¡Q ? Mao A. '.'HA¡. C:"<'"KVÃD 'ÍQ (WWW Wywojiàor , à . ¡' u, _À ÀÁQVNMNAaU 'x(Àí»“= “5 à? "°V*3?*^“Ú° 3 : MÁQ- Tá°°°3 0g , JYQ«)(; ~_ÓY<›$ ; VÀOYJÚQ *Vibe “VÊ ¡VÔ“3Í“1 Êsdo MEnmeÍ. Asa ao 'Ú Ú 39 <0*CX°“›”~'<*V(<~'“ : í NMÀYQ WQYWQRNN à? ("àxty &WWW; ÀWWV @X157 YA? " Q ) t Sgyqm çào VFXMQX_ Õ XKÂMAA) àü ÉDMNO QAQ HÉÀH QSÀV/ “líxwqyxàíà xé°^“°" °*°"*^(¡(o) IVÊW 391.1 (1]›L le WÃNQV Y'›~. _cíjxa(~'f'*¡y_ Õ? íhàíb3) JXOÓQ~ N11¡ '<<voà“v1s1yy: TM* ° VNFMM 0)* mçxiavn_ Àcw/ QASÊqpa/ ANM m woüa 053 (VNC: 05 NQX/ Ng_ CMM 35:51.¡ *KM KQYNMÍÍ/ ÀCPV à( (DH Àq &VLO ? às : Mv Nim ? ow 0 *WWW me _. ('Q ÀÚVÊÔQÊ SÔMVQ O xv'lwé^fà) Q a¡ WVQVÍQ YQFNOVÀQY_ ÀS Àúwlüüs 350mm JWV (M0339 *mw
 5. 5. A! ! q. A_ 1X 32x. ” a_ x a 4 rt. : , ,a fm é 7' Y? " 1!* Ç Lí LL 'Ú 0 Yi? T 'NN Í 33s": V0 'TOWO *J A( Wwwo 3IPb*¡*n&29;-3e 7'** “ íí, ;E "qYÊgaQ, 'B-YQOVWÀÀÇÍ/ &íí 9 “Xwr M? a n_ . LA 3 _ã ApHS 'i9 _Hywovqxsíy EN? “f” ”°^'° W N M S 'v ; x VIVXwHi r 1"- àq com naio x¡ 'Aí MM: d n Àm Tzu; 'y . a Têm o». H m1 V3 V: .L a, »No Éh 39 "Zfwwoxou 1x0 'vii T-)'-”; '^'. 9 ÊOLW' *x3 ak IX o¡ m (y à “A 'à 'm a; Q x rf¡ pr o ; L Mode) g mw; m mm <'«*aowuo 'A › da* Luh *Vw 'MMM um 'N VOCÊ 'àcvaàüka', on °q'= ^o '. nu^Ã-^v«›*z a ~3ra“~«àxàq ~ ra › 2x¡ o Hx» às G ñxem “fe ? can't/ q 3*? 3 33u¡, .j_33 3x, p uma à. q); ;py , , t¡ , vn» 'çovhx , ci ; ê . ç c 'f' ) o D Qu 3 ? Q 3h13¡ à V ow 'A W 0*/ JJQ Y°*Af»'~› *fr 79V MMN , A “f” O. meu¡ 3 àyjuq¡ J '“ 1'"? VOTTQÊ ~ Q“. .Ê1l¡¡: '¡s. §o3 QWM são 3M aàmí XM¡ nWo m WMM 3o WW V sq ¡x-v-x, Jo o › M O ôVíb5 “V WN 1 xvmumgb Q *OÔÁ Môl WM M; Mk *í MAMHVQ SoM/ Q [À VaTTà Q 703,4 Q Nude 1km ÀmÃWoÍ ~-~- guy TÁQ »AàO vv( QNÊWoY Qxw SÊÔQ GW Vuc? ? Émm ÚAYQ “amu Ê-ÀQ_
 6. 6. ÍYQS wzy -- «l › 1 0 Wk Vocownkue Q Conymgw ® oAüewyuãYnVh; SQVÍQ YOYHIVKX voy? ” QV(- jqwovxÍos Y(A. QM(I'A_YFQYV àunmawgygrq t ' 3 SW- VÃCEB à( VXÔÂ su WoHLQ 8° 3,# à SQMOWVÕÍVQQV (MAI q' OA Q . o , o coywyo à? ” h1 j- Àaà <o cm. ,- H “H1 mu) à** N30 km, ao 3M»- Wo? 1 (an: onda de n11) wlwàa** Àóu-"à R' "t uíevuâ MH Êíwa o vqsu1iào¡aw~ bO Yvx¡ AQ xoíroí Qox/ Htwox/ Ías e à( mono YU¡ AQ cvwçaf 3g¡ um; Tm a Wen . n “x *QNQ “zvcuTe à( HWQ (MW , (5 Knqyg. ÀWV-WHTFQ 'ã MM¡ 5:1 Ínvxezudax d( QV¡ ckahâà à 0 Q Ei: : “ÍÀÍCSÍÇBYLXXÍÁÍÊÍÍOKQÍ3 Ma: Tum e nxüçvçnàaüq g3 NÇVR: ÉVÉÍN SUIÍXQMQX . CkQ3OK a wm W M: a w ? Wwâçâa à N o ; Ívcàxêgh Tammy Q um M3 Q9131 Q ›'à«xàe3) jywwq WWH 33 WH o xV' ~- ›~ , ., . tCY a à SQVQÊÀÊ* *racaa
 7. 7. '33' *ésjíwaá -WvVJíM L. ..____. .M*IAANKAVSw TW “N TÍo Éeirq ÀWVHHào “VH WÍÔW W «um (ÂVÍHV ogdü. ESÍQMào Ndíom Nm» Ádq | IL›¡ CYQKÂWoT W770 Q ÍHLSWQWU' (ow a(“(° Vaya xQ d( COV~)“^( ÍWO Q 73.31 tNb r( Cow Mkíà( V” TW MOM? ° “N” mas XWO n_ S( Çhewvxos- Yfo d( 73W: : HVo M f/ (m-¡úx gqhva” um yvo ahhàqàa wmv 3g ? MV two MYR¡ súuçía. N” Ye N¡ “own mu, 3 Tey 'àyxumcmàh (Yoqnq Àwc- 'mog acyeàxhy NM? NW Wàl, M¡ kWNNrHH- Em¡ Nm “nas ou xv/ àbàkàvwñs WQS? qu¡ V”- “gw M31.. M? few? rmvúvwh www a “NOMA/ AM e ãjvaôãv 1 Var-Mi. @um á rehcão evKTÉYq%Í. s$À/3V*Í41Ç“ão 5g Mgwqh q A SWMQÇÉQ Àas MWFH 5a ñsroaS TW AÍ wo Nwào/ l. MMMH “S à; gw. Wu( xí &Em; 'Yo Wkvxào¡ TAG xí xqímss q, «jwzüwoxwwai qu; “h 6 toôcv" ÀM-WoÍPvã 005. YÚo *z jVHaoy »Ylh 133MB_ (alivskxkb Ííyxç, 505: W335 VmvR-; Ê %
 8. 8. ñ r ' 4x3( N 1m_ f: í J ° * ^ ~ se 3 WJQVM o(/ 1 r ça n, a r» ~ ~" Çfã à ("PE , lx “MMN 0 1m , A f) l A “' › 0M 3 M? 0mm o KL ç, HÁ¡ *TM W um' r _ 3 x g I Hi- 1 “ 1 i u i l › í 0 06v ¡yjiãã ) r U *, d ) J: : | g F › M ~ / )& WNQ sv a” R 1* . ~ . ' '1 P. lr < u. . Sgm_ ça *'M<wi x ~ 3860C AX( m1.. ~ . x 'L m? x' x (Jg , É MMN_ . Í '3¡À Cx( r - A/ A m: (k I h »V7 K B p¡ “à (Sr) *N'Í: <«p W L TÀÊ , x r MRAM CJUNW w QQ" '°F~C*~íí§« mm qm x kk É “A qX_ uk Qà Ex , .30 Qu ? um «a3 3,, r,(§)¡“x¡( A” Ejmsxawwkyàç; Wu Wma Tsw; &Reímzxxzjx M X a. KV$Ê'*íLi; :NyV-_ r A vga_ 'k Ansg) T “WUÀCAQ i ? df . o '_ Qwxç» W › (3ç§1Í%°s'› a n. .K JL ; § A “Eu 3 QWÀYJM)
 9. 9. QUEM 533 Tcxuí/ xxi: : VÉKÂÉZÍLÇÉÊIA~íJTg É VÀÚJÉ” M3 cw m *jmxrxvx I*31í*íf1ê? í QC( (MM: Lfl_'à<gxk MMM: o ¡= ;“T°S vu/ Lhfo? ? AQ . YÚÊQÍQN *AM . YWjQ ? QM àf°“°“°7 "°&““ °”'&°5› e 'à Vuc: Yu: um» ~'>“_/ .__L*¡JAÉJ : xcaMnA 7@VfÕo WWF* çaàos vn; wovwa: @Wow vw Wwáwx ÉÀWM¡ CON/ o Mo KRYQÍÚQ à” ÍWW 3° ? Mmj " Ao? 32 à ovxàe Losmxym* E** *Âgoàiv à( “m3 Q WW O WWW/ WM O<°KFÔ°U “V” ; WM ! W Not” M? n; fo» xongvm eícovàeu Jos @Mm 0 m” YKÍDǰ›'3'NQV*O SO5°WHWÃY h “Ao, 'Wà/ ÂWQ. rara “VW 0 FYM¡ e wwdsv-Vvw? X: xQ'à: ÀOLCÊQP*ÍAÀ^ÀÇ? ÉÍÀÍVÍÁ 'àí°3C5°. N° wwhx** Q 3m í-Wím rniiÁWo ão GÊNTÍ? , oà°“”“”l0lr Àeâñu o wykwaíe: '(<›“. .-o$ (MMS Â/ e Vw: YoYWÁ*4'«“= ›^ as (HM: àus komgms, às 1mm We¡ àqmw MWM', mas” (avaw MÚOYÕQL¡ kgs. õyíkxi. (My . gf'gc~tañ"xt(? § k2k¡ . ...11 Javãos 3m whom( , wa ammíÍÍxtàâàeV, NW O 39mm . w a wHàâàe ão Mgwqm S2 Mama WVNÀHVÊCÂÔD “A *WM 9 “t” KVA caMHAwaNQhJÍQ ? MK
 10. 10. JRQÇXQ ÀQÃNÍWÉFAEU àb TOM covaÇrâÚíôgmyjs @amy «gmà wa w w M: uma < *MPWL r°(e. »co3* M ríÍaÇão 3mm: : 77m 03 ¡Q›/ ›3'. S' N'&'«"=0?<33 &JWBÊ ÍOWVKWÉ 3“= «^*°%J5“. 'à S' “hj O 'Àyiàç' ÁS* Í¡ g"? Ir : j , M p L J » m* , Í * “M0303 @va Em ? migas T7771 ; da "ata/ A. Owvxaxoy Xnvvtk. :lê Àwà” Pl) JíqhçH V» *V-/ éX-ÍsÉU Úeswã “Íwiia -~-~ %":3*/ o ÊV/ “rrc “QhK_j«a'í'; Ê.~, ›. (_4Á›. _¡v__&«¡, ,“¡~, ¡ g J'0“[Í3àçà àJo QÀX. ) Y3°<G¡Úx. uma Hog à àxz . HÃMHVA Ãw? ) NYfoT C à? ¡CÃÇNQQ ? OT jVwYc-T xuzxwgnroz 'md à23<; '3¡ NÃ'/ Ú§; '4'Í7”Ã<)oí 9 %'¡“r~! Íg' Àw. É fo? , Wo É?1n0*¡. dm que ? eu eñmyqo $43,38 (woàôo cow UKyÍVÚ/ oí Q 9h01 SOQ/ Hvpvá”. ímx” e' O ÍI&Q] àq JXQàDÍ O? O3 XPQVOÍÂS) HH cowo Hugo C<“: ›'; ~.›<e›1 e NQhX-Wx Nwâüi¡ WWW» KK ; Tava Qu ("O àÔ 03k 3 (QUÊ m CÀEÊ'ÃQ Ê: <'n(x<axr *novos '“n<m«>*í*›“ P' Sãí/ Êígíüv 0 QVóVf-. O exkívvíío àrz WW que. Mvíã WM ÍQYMÃNW a. . S3*7)¡'àd3_ Hâéxuíkdâ cw og/ xvíjvo? (gy 303a @oww/ A 3a Nwdxàa, @Anis o ÍÃÁWKIXÀIAQ; Ao QN/ &SÍNÊ QÀ. %Â/ *«v“~/ Í-391 Socíeàaaq YJÃÍJVJ? às Bram, 3003, 12,01¡ (ngm: 53%-$9-?1x~19o-%)
 11. 11. se “Q0641 ("aíeà/ 'ÉXYAÍ)'1<v$§§)í°í'N'<ovH$/ 'a Dqqíníam 32v» YUÚÀÍÔQ &m; TTYO. .YÊVWQL WÓÂWÍW) *QNLNÍÍM _g_ M a 'WHRA 313mm Vcfvvq CXMQW/ Jo 59h; / l . '74 ¡__ f/ NÚÀQM às *oh/ WW* R' ! I'M NV' “MMWQMQ” JN MMX qxuwzvdo Tm Swcoôq ' _N V / / . 9v~JI9$x) / IVAVQ/ &ç; 352 Vzvowâ Q m/ Dw é? ? j/ Ix / w “ À v' 1h' a Novh % Y . L 'É aaa rwm @Mtv “W M3» ç°'l“°“)gvà, BV? ? QNIÍ/ &Swcraw e M( vx ou Iãva ÕQÓMÓQV à Q É? °) 4m 3 vãwn *fan ? Mw HW. É o NW 3a coisa m: Ênàevm 511W v? ” 3° “V” VQYQVAQV à( VwS *w çvsaào. Nwkum VIU/ m MW WOVVW V” QWV* 7 ç/ QYWS-w ÇHMS 3m Úewi qu( Íuvjfvxvxv “VW M/ “W dwxfro- QM _QSIYAÉM UM QÔVWÍHSOW/ 'Q 3 ÀDWÇ ÀR Mmmàúxñ 30km juã 'SHUVAÇÃD a (No Ma. 15 íejwwor obrowàüêf: «~ '7 m wÉeccXes veswníívíã¡ “ã°°w" myxiqm QÇLVQÉCQV ? MMM MVK”, Vã°_ ua ML' vmçnxx o 3o WM *V1““^%°“ “I
 12. 12. *3,§, 4”Q(çfi»s$ VQ5¡-q*§s¡'í'33 Sã: AA'ÍÉÉÍJ". VÍ“¡WA4J Y 5a: NN? co= ¡~]›, ».a. ›3“ 'âíomãoí TW “o3“Y»*"¡: -*? -¡« acowüov a' 7?? ” I“AW”3Á”'°3 ÀWÔQ MSN YÇHÊ na akx›'zà'àa~wzà àcànffarreã ? vã bw- xáxnxü xVWJVAÊXÓíEJQ <bv<3*3'”v°< O QVWWÍKHO à? hmm, Çgouus xmax3¡ &Lbj Jum_ 13? 3 N_ O JXYÀÀ*N~Q¡= Ío g0. *WW-Í* Nvxomíàb Yvxxíurhoyíãír “ - N TN N1FY99V“ (mA ÚEYQ 9 W 'êiQ§”(í“/ *ÉÔ? YY Qjãvxwiwo MM (quíãxxóa 'A VÁOCÇZW (9 YTA írpxsyç» . sro M313 503 I'3V“ÔÂ' a “x I * gq Àq às(o«~qvfíe'i 01' «W933 Q 9M Wñwôl (o*~ñ'§'nâ~zQ“v' @TJÍQ NHVooVñÀMHWo (ow. Q N? ” ÀMAWOMU mkwsíúñ g5? gw “W JUYQ (umas, o aHNxÂ-vyao @NÇQQÍÓCD @MAH/ à ? Miracle çwwjo; ?i2 Évv AWQ DQCNÉVÍ/ À) O à'“. ~JÍ'. ); UM1(*D Vómw QÉIH a m; *aüacwmai ie (av '«°)“^M ma* SXÂXÀ¡ WMA 3”-^-. 03: Ã^'Lc§ 'ÀÓVÚIYÂÕQ YQVÀ MAM», '«V'§Â”°-° W3^“*1 Qi” N” M* a “um Nemo wa WÂTÍ-rããríd VH? ” um Kahn com w.
 13. 13. › % 19 323mm õ? *MMS Some o ÀYQWQ ve QM Co'v. 'íkr~”! e'¡ ÉÍJVEXPA <, W›~”a3'*”JÍ9fE«o Soçmào ÚATAQQÊ 1M à¡<§'«*]~)ã“›% @WOW war-avisa *rr-ím Hâãütíáj) 1v~<o«$er &Mwúmxxex *Qoàow SW mai? “absyhçaaâí 3g ÂXMQÚÇW : av sxvhwa ~. ~c«= ~«~n«. slo'-g¡rg g0 'àçãqxi. â*q P3 ? W735 Úãríào¡ o (FAQ ros*uwa OCÊVNY 03v (M55 à? auoy-xhy (ow JMÚÍ/ ÂN 0V- ? w WN? ÀQ VQÀHQM WQS com CAWM¡ Nvhmx NÍYEJNÔQNà WW ^ J. Mm mm cava? 42 *crxàãrxíca vzoêzva? N93/ HW gw dq xsosrc urna "uma ouJh/ a Tm Í°“= ¡WÉ*NQ*¡“~ÀÍQ “SQYW WW m” NQWYQ à3*«¡x›! v~)'E; ôn WY Lcàa Níàla V'ç4[“; (¡<_m¡~pgx YQMQ NWWÍGS Q( YHTTC) «vg a QQYXÀÀÇQ 'ACVOÔÚÃ__ Éuwvmjíxru» XQVWOVÍYQ¡ &HH-Jo 615m2 "A “ÍyÂíw-dQ 'ñrÍÔi AQ *mlffl em' q» jzw. ..x. ,gv : a *çàqxlaríea Ã? &Íoõo "x^~«, xàca (em *Dr9»'<*1*-«9«3 À¡3VJ~3*(“V= -3 É: QuNwÕD ê›935=.3tr; °”v¡›3 “O wümi 7300/0 g9? V mççccàrs YqYÍ'3Á“-x$ví3í na àokghàar QM ou AIÍWÂZQÍÍQS) NQTWO @m ? Q AQ YÂCÉNMKdXQY HÓQVQS ÇQXCUÍb NCM/ A m oval _ígÉx-Ow àe ÃWÍ/ HÂN w Cüxwo-*Àx
 14. 14. WM Nqhw Nríà*~«çog 3:; csi: : no$YxnYã~ ® b gq YWÉQTFS_ @à kmb (oww 3m Sabelv 'ÚMAMÉ à; "phgjíg 1M] N¡ CVOOVÓÀÃVWÁJÍ¡ 3 93% @UEL 5” ? it-it ? Aí/ x do YW ? avós 1K a» 937a víow”w^~ryâíà3 e' NF t' ) ^ 13.9% x_, xqoê~. g;xsgaqiq @Vá Ye evxíovàw O “f” 3:2 *MTM cow em *MWM MVUW ? zé/ VW vo. Sou eãhóa ÀQ ? Nida üuwí°a M39 uq ? Q Máàwywwz à (5 f” “V” ÃVÍ-QVM 9&OQ<Õ(b 93H f'A,4ÊÁ*p«Ôü 'J F-FÍEP(Ç«_Lð «Ma» NEIMQM, X330 Ãvvoruà 1X9? ? año à XNÚCCÉÂO Q»'N~o. n1r 9m kídÍouw i'= ›'*«a~. ao- . s 'í . g = t ÍW'73“. '9:%Yiz Àíw*~›“)“4° “TÔ” 1° mrw* 613 QÍMÂÍ "VAÇCX/ WÂÇÕQT PO-Smq ÇOVOMÇLÔ** m» o #xvw a e Ú 2x w o T* e *a rw 9” ñ“í^W“c-ía @ü à' (Àuíãvxdbàà wnfouçu» çv%í*a^fvv'«âí/ Aàe NÃXIKÔQÍà o ? as pda Sowàv m: .~: ›. e:, « (“0, wTrra GWS U3F^ íwibào WÍÚV” ¡o *VH «mma Wdâdfàçfazo vov*N9*f~0íM« (e mãe» *fox ? o @amd/ a ovwavxoceÇÀ vo av, KÃO Mm; memkuwã wwoüh . La
 15. 15. WPMMMW AÉHÍVIQ ¡Yukahcmàaíâ/ “Ao SWQ A10 QE Íakuuíílevygshs Y? ?3í*3^°v§**líã ou ¡cjuvxh Sax/ mn¡ (xuàtwovíííd Q 32 WMM» wyovlíâxxcka que Qw Hum_ 52v: Tao um m ÂMQYMoVÀWQVWL° m ocowç» Aa mn Mnwypéwq. EM “NYMÀÍWQK/ ÍÉ goi/ AH: : Je à “Mv . vo. 93Í1Ôs§”°9.co amwxao QYJÍÂYIQ à Camamu aÂh/ Çocíãó Quwwàv gwg N'êv~ô<z'à›~ : Wo o" r›'àr3Í°ñ. ?Wjke- Wow( Tok ÀÍMVQWQMJÍD (M (WVCÍÚWMAÍQÍÉ covxwvãôm? % Ésbwos (dama àe wx xevíz wwxvx dnM w YVÊWWO Nokql 2 Qx-WomucteÍ Âo *arenas “um 'Qui TOM? 3? Wçwwacber 5mm Qívüdãv ¡ÍUNEÍYÂVKÔQ ›evà1ae¡ a (um QQ que M); Awtvxíwwfà Xvxmsmyñvcxa 2 Mex/ WMM (Xuxu-À à¡ WQVÀQ Qu) Jívüêwqmn Wuq yum; oluçmgn Nâvxôdà @VT/ cf VíQfekwéu. % à , ® QWWÀQ @bmw Se Qyxcovxhà voíwüxzaao Q @WH/ WH vma ão WOVÍQVYÀ§U sñuação ÀQXLMHÀ ÊQV- &/ ÂYAQV1'Q_ çgyrNQL *Lx ko @NAN «vw o kúxcayg wwmka UNÊ CÃWÊVAÀ 'Y*~Õrào _o &ÁWMAQ . êéjQ Úoãv QÂVM : í . ov Jízwfç Meivy 5K 0"
 16. 16. Nmva àecxdq HÕIWV o Urvírh 0h02 M' 19 “W (og/ Yo ? iv 637m? ) Q' WUQ. PPÀÓ Q' àq wma íúñkyww Nüvi-xy w” Yvwcra ? W411 “M43 °$I5”v3 x) M 3 Ím; ;x F Í “à à? “X “N” 37 V Íirwova? . , | TW NÃMQM 'Wan íohgvi' *AevÍMw*n~. üevhao (ovw *VK ? MA ? Ãgàq Ya¡ YÃÂQ 807 YYJ/ KIVYUÍ Yvoçlífão- xeír NM @STM <›HÔ'À*: “=Ô° Ãoíex - z r * “VÃVN MQ Nqhx¡ x^/ Ãwàv9là g [(D? ?T0 o wnmsv M w . Xtxâaf 0351 NÍh/ x /3¡Ú à/ À djgnprãkfxa Ab? vo/ Wun ? ANWKXWS W5N*No5, LAWM «)›-1 . ¡fy. ^0Yd›v Âf5 Nuke¡ 22x13** ? Mw íluomTeS ? WA WVQN WW/ ÀW. Nãb P, 3 &rf; TW O YVQVHO 312m3" Ci/ ñb ÀHYN l/ NWMS evxívqq/ (VJXQ 03 Nus vzóyknos ÍVWÕÉWÉ , Yan ? tavam NoVXaS¡ 9_ o? &HÃY Q¡', ÀAJE_! Q°ÊZ§¡¡^HQ°Q w 4'* ('¡M03_ Os @Wax fecavlga" 'oxxLn u? *vzvíx . gv x ' x _Q 0g' wahvau* Um» 'n~<°u É. : Nate s) gay/ NÃo 103 wovíívmo Éúm-WúTLWçàj N: &Wíwas ADJMNJS que Mw( àcz NQWM MANHA. *VÂVÊNÍJKÍYKW 69H15 es' avas- ças) QoXS (ou Co. ~.“~›v1<ÍÔn 1M o quai:
 17. 17. íkxâQíJ$k 'Aíaxgvgxpg o=5Í'à”-sa YGVSÚWWHÓQ ? um awxxm w” Sé . SQWN/ ÀV n) CÊYx/ xàs íVQ Tw^°“í“ra“~z'”à”~xà Q ronÍm= uía wow%'q mamy Àe ? eu @hexa ? Ma 3p¡ cammàççgàg (Íltüílt) ÇDÉTQWÀÇÂm (DW À¡U§)IÀÔO M_ “a a. ,3¡›vuaasq Mun M7363 a gqvxmasq ãQavoMQveeã/ íq ? Mãàoml czfqvoííhãmzf/ cvíísfo, *PIM °3W(”**°'Í ? V3 '^, à¡(ç¡, o oñâôo Êac ? EMM &c; Nwxàohü_ ; A jmhwía »vg @MMA wfàuo wo @xm- ("gwq Cowo o Qñãâo 312 ? Qxíwãe 5M @WWW Qàwçg gm, '§Mu. wííà*~noavxrxovdú Viajíàío Q_ Q§«(f¡g* Êmn MH wa 3Wv^? ovw%<5°7.) Êííríusgcádo MW 2h55 @TMB boa: »Mí- (313: 'ÇSTTQYVMS SMVXH/ QQN/ óxógy 5.31M a 51M- «Jação à; movia àz Nehom Mamma. ÊSMM vxxwüxqgvào à 0C0V= Yêx-~'“~. àr 'Aíríw cvíxwivm LÉÇEÀLTLELÀWYNÊBÉ- M Mm e píwca“vwexéfq “AA Nfñààí? AD S“) bag? 5M? eñd' híovwxaóu Nabo». Ndràoh. ÍXYÍYPTj'w-J°"11Y ¡; ,§%. ~a_; i=: y3 yxàxrãw uq ''A1<*'I 'A “NMÀMÍMEW ÁQ wjyxoygçãg OÉYWQ "uw (xpfimwã ? N IMMT @E1130 Aí m? ?? Terms* *M713 C°“*°“a¡“ WW*
 18. 18. “gyMg avg ÇWTAN Cãàà íel WWW? , íwvaxy. xmgç pm m waxxshta àe Qvoauíoç *W Íhokíígxrgü¡ 9V V5^“°5 o 9a vxçovwãh(a_ mw 3mm wimõêêos *um “nas ? em kweco wuHÚçhtâdo KRW q YWY *ÃHVNOY 33H75. Ma** _ VQVÚYQNQMÍQ, 'àY *WHY mu? ?e emrwüyaw Íààwnã*m @w oxfhãí Yãx/ ÍQY Às vxwyàbx Qmcg ÇQXNWQsz ; va (MMA, qu? e' 0 VM? que, 32 hugo¡ WWW VENHYMÍQ 33 *Kriyqr Vavá? “a “Yvwàóo SPM. A àQYDOMVH e 1' QKNQYÂÇÍD ÀQ *uvas warm (ou CMM Vuànma uokmy A xoqcwohkâv &meu; *a3 QX1bH~ ção àus míudvícs Ma? 'AàVWÃvF-*Wrra Sçyg¡ wvWo Sqmçu-? Ííwjo *à Yxíwl ÀQ ? Cm »own vxTevWà ? MMM 3 “^°°Vã*/ “5°3 M; MWM WMM CVQÊCQÉFQ WWW WAN. xaxàaypm Ea Nüzra àg RJ g' que (em "Aákoá-&MÔD SYo QVONTÂ ? ev Covx61v'¡^~“3°l.3 Qmjh &um; ¡wàúSJ-ÍMFVÂ 2 wíyqmção mhhàa W g m IWMCA Ào Sud o W950 3,2. M50 Àe ohà ? m3 baum D whcxem vam ovmw A Lexqúovaçãujgg ÂWVVÀT JÀHÉ HT êígYYilwâYvWPnfTe CowKvÚWL
 19. 19. QA. 'BRM 9379 $232: uáw / /vooooüvOQ W«Q4l1ü. ) mn s: :www CVRWNEQS àwn ÃO *xâ›~«_¡~. .yx, .çmàgà ow Éovxãyñovçí 340 wvxwxàm) WÃHJÍQETQÇN Íuàg c? Qâha 'EKNHÇNo *“¡'°= ›**~^”›“~*“ M *eqypyúfznà) WOÔO) *WN/ MF Q ÍQXÍÍTÀVJMÀ WW* x Íúxáqàüt 'ôWN O' “WW 'ÍnFW *wmv «ao f_ 3K*m~“-o3 B; Ff'§°>'0”«l'à 9 WMM** “à "**<“'3*? >'? **: r (om/ s à 'QÇÍQWWÍ V/ ÀÊNÂWM? Cs3“~, r1~ íW-“ífxtíêx JW v-WD' ÇKSÍWMXB 42 “(“+0ó'“a¡-: ›Yo c? WN Kona Qííyàwow" QM à méxvamrzàv ? .33 IVWOT M “rã vg : ox/ Nao M que M); xswxlhtxg, voovàqvx~ C30 e OV°j%Y/ "Z_ÊC3c 3m? 3,750; à (run ÀQ »Em e“v«*'›r<›°~y'à*szeàrm Som mJí“vW-Ê°anfa2;ã mwoyu; Hb (%'A<x. *s“v~°“<**»2 e *ão oavüa j>~õví“¡a &amava; , | o? Ê0A? “§'ao¡¡03' 30 NWAÔO. wLoY“«í? a QGSM Qük "íã”íàãk*"ãíãjêí @pc &v; “mapa Aàacavr§lvàca° Wyàxcã_ &Nwuíwr Jqzw FevÚílísanxa -ÀeSHWV x ? sua ? xã*s“z"? a^~a o: wxvw>íwxíT **? '*9 <*¡°É*»3!? . ›, «aA«*-À~. fx= ~V. 'à
 20. 20. NÚAà aMo' t , Àf w VU 9 W WWÕUA TÃMÔMãWH/ MÊX? ;N TA( (OVA qm Úhôwe *M3 MW 1 Íhvoàmw: “í^“^*lúr VTN” DÁ lyJQ(/ 3Õ0. _l _x à (3121 g y ¡» JYHV- 3 Nmmw em mosw x / /T'0AH__, Q km3- / à *A* . É. NPCXWWQ' Yockgçwzyl WoH wvx mc'w<1o , “ @w ' M. «zw (sw~^~“*^çàs WP NOVQWÍVÍO, WM? u? M1653 1” “WM P f_ qymh' Ão 5,. , QN¡^~. _r-q*¡Q. WÍÔOY 9 N / 3 M; w 'àowmvxrMLQ 0 à"" “O Q -É V x . “N f Í ~ LN um Ç$CMHÍOMÍO Q Êo W*~arQ'ã'-, ^WJ- jan Q 3km A 'WO hcWào ? d VW* “a m» '”* : ÍD*/ 3 JOÇQ «O AMV e ÂMSÍYMW. QV* WM V” TA( Vou 1V ¡ w '' &VMMÕÂMÚL eu 'à hukkh Mw , à AYQVANÂN ÍৠQ MON 331w, M" a uda «A v. o v , . SOM o ÍM Q®-¡Í^0XT_«3© 'MÉKCÉNÀRXO* “V” QQY Tum* u ' f S* osa'^â7' WÃU HM mas» ~ vam** * _, gwtx ms Num àÊNÊ b XQ')O çkêdní/ S Àgvàm o uam a i c' 1_ 1QELIS a n? aowomào_ ÉMW ° ° o Var “Õ MEME” Ó Ovo p . M** q( TRWMM “Mg WMM '° x" ~ ge WVOÍLTA WW A VXNHÊWLM ç m” - ÀMCBQS) q x . M “Wu JH? _. 0CLWTÉ%/ 'QN 'm1, 2" HOP** V” ° Uwçvcwa , 0 Mmvà . (j A e 'u MvveüâfYâdàí ma" / /Q_W“'°~Ó¡Ãà-° o
 21. 21. àÊÊ%à/ ào) o 9 0 “t^°'= ríov”; íêiib® K¡ . a, WHO À)_; ›Ç“: *o= ,=, ~a ett-sva-_Bw Q ANÀO KOF 'ÔC'QC/ ÔVQQ°P«*~ “DO “YÀQ í+g7gnrñjy *ajJ/ À* WVVÂN M3(«, «co o “õãwào í“*à^”êís*ü'í*-aÍo ç Ão soh CViFqraÇ M? W vokíãffiâfíã o “ÍHM- xãm &Ve; '¡<_›*; ,LÉÉ"(; ;W_ Ã7É>3/ Â;%Çàr§3? «x i r AJ. ~ . x - . " , @E ? T3 “”~0“°JÍKT›'HÀFNYWÍQ : agf-Kg XM. HcwaA êeàxcãrfçav_ 935Mb o Erow“í›''; d3à<2 “v r. _' _A f. Não Qm 433500 í? C23. , . “ã 2 "n *à 0 3' : à o : n a: 9( "a aos Pa. , 15'/ :: WP . . . _ 9 *a 'EW m 5 <, WW¡ à ao ? e '~' -> 'v 'z " c oj0¡¡~__ Vw Jo QY-1, «ov. “¡1:3;í Alado c YVxQvçwM/ xg ! z Nodam KVOKÚQÂÍMN? à! ! exmÀmvz VPN *§A'À; ¡;'A§k“›“3 àgyxíõgxxtQ g “§›Q'vãx*~w›~z, ~«"x2 ow m; “'50 x¡ NNGÃÊ (H/ WJN (Q1Qy_ é( YQMÊQ 'Jtluq ? › 39“§ã° ? OÚÀX 'Àz', “xP-ã ; (3:2ñ›”: '“ À own o? Ndàums e Àoxxm: vb(¡çy¡omn ; Q Sàxxàq ÀíVÃLÓ? 77?Y/ ÀQ mago HWQ13“M_¡, Y“*“W°~Q 501639? “oww s-_uà 5° VÛ°Ê" WOVÃX M ? em JHALHHa
 22. 22. (vê gem; ÃXoÍMm/ «QVVXQ ? uibwoüido A (Tugjckugy MÀÉMKD : ve wuÀHuoyK9TT0ã «vpxvesre (Any com YQWQÚb ao Íyxkalka wahnàc* IX &YÃYYVQAYÉMÕA sem Wu_ a (um àq @fmz “A30 Yoxxwzm WYQQWRS) V 3 (VM àq Tum COMÊCWMQS áQ Wà ? QM *Vâtaãlho ? ÚÃNÀ ? Qvxào QVNÀWQWXQWQXAÍQ QXQQNÍÃX-ÀÚO) &Hxümàq Q mwaao¡ (Na Mxkalívàdov Ya HÊYQ NoÀHmao a 33h¡ Ào NQWW Wado YOTFÀMQM Qwxamxmmo <vo'“9*n¡ãmtv*níq 0T póçm; ¡uwamwhs e aínuaos, a (m 3a CoYMñÍ* ox o uwk ÍM/ JÍOT evâúnf Jíoôorv- @SH f' MN? àwyosvív¡ chvo¡ “WS W- Qwcxrwa çÃÍIQÍl / ÀWVÊHQ Ken" às cohlWãyío Q'À çodnvx: *NUA (À -ç-, A ? ÉS m”. qffçdnñyh COMÀXÂYBO q, Tlm .03 KWOÇWVROVQÂS Àâ ÍYOQ Wdàxca Yo vxcwev (gwdva íxvxíag guy. ” rüwgvxar) *m yu? àQ ÚÂÔOT Q HOS 'Sbkyq m °*^*“ ° W <*›<2*1«o% M3030 (wmb 4%
 23. 23. ›' . f 5 ~ o. .., c/ 'Êí-Ad 'à jQVziÕvWbí [C69 Ã<3]NÀ ; QNím gârãv, a9â® Q ÃÊTÃVVÀVAXQS CYVQ JÊQXNCM . VQMO ; WS 'NgÀVÃg/ Q àgguuw. fm “ação (â7o“= m &ÊJCTÕ Qov 9T<»0u“ô. A wxzx ah'*vo°'a°›Mv. WH www Qowyq swrwwovnow h nuYCÂW/ QTQ faàegww A &m; mJYwÍu 'a owmxxzacaonzz Y*-'V'~Q“><XYÍ<**AÍQ (DVR 'Q VM# WQNLQ QNVWJNAÀEÀ. ”HÍQ”›'>*DÀLA~ MM P' 9 MW» Ix/ LXWÀ NHNÂMFRN-OKVÍQ ? N QWXQ/ &Yyxrtg Wñfstãn ÀQTYQ ÊYTHWA àq Cohãí_ i? Máq t: *~xa<: . @lap YÚçíàüWwoHo) Á káí k” . ”É', ";; F:-_3 ã rzíimçjxis às Ó* f" _ I í SY4›Q“f= à Tao raw *XW"H“À<áe 13* : *~~›: <l;1r3a§* ›^ ? a r *QWÇM mas ? ru V? 9 às No; 3331233 às ÊÀÊQÂFuÍ-ê W050 dq; - Q KEVUCÍÃQW ? ,9Íí“ííf>sfíí>*vê›°faí ÚíãrA e” 4*: &ÉLÍXWWTKJSWCÀÃAD w N. ÊÊíxJí [à, FÍ? J à¡ a Ç? ; $147 V i P; [AKWMÍÍL ÀQ 12 1km Coyjjjà_ ¡Eà '- *s Q¡L¡, ¡-Wp ' ' i ' ” ^ tia ÇHH/ ÍLÍ (irg*~nô'~^c à) $']'«p”“À]ÀA› n % x w ; w s. Km . w jà g. ; a: gch5(ah›xüy+gt QXQ-. "v1 ? Vlw à* “MV W 900/o à3 Vüvvkxcão Nühào ¡JQJÊ _KÍQML "'o'¡ (43%) ? Wa
 24. 24. C630 NeÊWYx Nwdüà Joñçx ; x &zmhv e? vAT'cíalr: í*: *1/rafe7. AYQSy-, QÃA ek @j NÍVÀQÊÍÊATHA_W__M - . m PA/ MÉ) sohwiudo *m3 1M? ?ao mm A ~ 9Ãc ÇÇEfXV , ÊNREW/ s. EM ? AVA WÀÉ° 3° “37-3 WMM» 9 VW” lí” YJ"n! vxr»<ar (gw ? W ÉWA %Q¡íf= íwjyíg . _. WJÍQH^«À(O) bx» VOEAÉÍj-Jq 3 Fñf . a ¡ e 1 ^° *"í)«; ¡Wobwzm *"'¡”? *í3°*. <~; ', q QMÀMM CON W707_ Cow» 42¡”: ” M que od 'w as” ko ? YoífS l z , à Yw [à N 01( I/ Q 8o Q ? n10 “à . C Êh ^ QV( 10 “iv Ú “Fig O) EM CMM? *BAÊWÊ MEDQS Wesgu x SA box; utàiííxkavexwxiçuTxzíT " CNlís'"/ ,›”xVU Em 91 VE / XÇ*»3Ê“; &3 o: : gm; M amam». ) 3T! ? 1V? 70 (iAH: 'mui iogur 1,5%¡ '=
 25. 25. . . ..VW . _, , ..__. .?_, __ _ __ __ c) AUUQR se ÀVREÊÉÉEÀJTÉ/ í MEU NQMQ ç: gm( CANVDÊ *õ/ AÊTOS CÊSAÉÇDÉS E Temo wrzAxsAtsaraoo uuiA/ AMEAJN Co/ *Ao ? É3* QUÍÊJXKIAJY( “¡*«~. )Ê3<E. '¡ê; §àãíáíêeane_ Miíàkká: ÊBÉÍVÓÊÍÍÊEÍÕ NUÍTAS ííãÍ a í. EW ÉIí*'VL<>5”~ T'*íAA%ê“ x-¡sçwrxçt ? oii ÊÕQÃÍAíJWQNE): É Voíãíwçaít (AEJÊ/ tãíã_ ç) cÂncgR 'xxfjjãuãgíx V= :%; “S“Ê“LAA FAíEmVo @SS/ IA WS» SUA mçucâí/ ííTi *D *“%'A? à'v: =?”; s“ía”ãa5 í QAA¡ 9g UM “FU; ~<: >K CANCEYZmo DE OKJÍÍZÍ5= Í7A<í3“3”<“~. ~f: (cas, ?ELO MENOS) ? M5235 X771WNEMJTAAL. ÍAE? ~EEÊ( 330 Vb33f“= ê:ã”í_ VE SER FÃÉÍÉÂA: com CAAUAAAJAMÀAS) ã í UM MA Wo VAÍUL Q xí o QAiACííZ E, ("Auszzlüo ? w R, s í * l ͧXKI= Ç1 g¡ Emma *JM 90W: : WIÍA %A_i'aAA"íA; : ** Í ? à “SOWM W . AW exqmzuxvoí , _ E x x» u. * ; A W; Í^“/ Í¡«-JÍ%*À ; A V0 "O90 VA ñ” _ , ¡,F›ñ. Íl¡91<. ;f: Aê T; ia'¡›ÂA¡Í/ ÂIV Nr) 'TKAAMxAãÍALAíã'ta VA. 2*. ç; : m r» (í É' à. : “ k “à i3 ? Í ATV/ ix Q Mais 39H39 COMUM TRAWTAR : gm Voam çA com UM ? Eruísáffíca @na WOWQCA A NWMA 006mm) O E, t~qcrzâaãkxí. zí? e V›R: A“SíLEIRo ÉCYLASEÉÍ** zwmíig ¡~^U%*; "b. M/. f5“ zememç g CÂÍNÇÉ. QA¡ os TRIH/ &Nrdvms CoNWÇNCÍQtJ/ AXS_ o cNüvomçcLAgíogq x VESSXNÊJWQR rhxíx» "/ A“"Z›“íí. <c_x Íóí3fÍ”í; :3 ViloxJaua (VE ÇÍÍVYD¡ q) E com- QQSLIAIA) )(§? feí>? A/í*~u , 7'= ~J/ aw<7“; ;<›.1*f*. í ÇUMA TRANÊWAÀBA *H . › ; . I
 26. 26. CÂNCER E âeWA TO-XKALFÀKEKÉIÍÁF: Amwg_ NECÊSÊWQ DE MUDA WNANCEHLA , ?Mw CONWUAR Meu wvr; ›.%s= ¡xx%xrj j Nf* ? WÉÊR D0 CÂNCER DE TERIV74LEÀKs~ í D0 ÉVATÀNÊÃVYE Qgí CÔNSVS, ÍNWO F A? ~.ç~Í›D'~»xCíLLg”j7-g1) (um &Dvíbíãgdm 'Z~Lo cw ! um mwuomç A mm CUSTO E, @mL g Vígkx CENW M DE <a_? i› VC~OV_; KCQ*. A_§. ; )Q Vs; [0 CNIYNFVXCÊLLOX Mm CNM ÍJHKVKQ * VE CIXYACCV. ESTW @omewo g3 IXTAQNGS MAS AQMZDQ: ç Cpugif; V077Í*~%<~§x5 com rx cxwmmn( vc Fixíriík m ? ífííc, qf3 “Em AKç. ;/ED1TA @QM EM AMM-Um PALMMS É m» ? mm COM A mmxuwe VE ¡wvuxxk [x3 ? ÉÊQMMS @me MNma Dmexwuwux» um MM Cowmwa rm NMNPÀA QEÊQUWB_ CQNÍRA Q CÀNCQÇL) ÇAÇA l" UNIX ÔVDÉM'QE çÂÇf-Qíwfkwgm NG v ? nunca Vo ãvsxsm ? MLM É Dómtm Sekmeeíàxvo ? AM Tíimwz q, ¡ . .. _,-_ _ -. .u _h_ ___. â%_< < V “ "“'”"””'”" ""~“"'“"“-~
 27. 27. c s: MFWONNMQ *› cN~“›: ow. %nz.511wwia. (MMA Co@? ÉN°E'~ WWNX AGÊNCIA: 313%- S N10 FAÇA 069mm NCSíA (eum, ?M3 NÃQ cowlcauxvaí mu( VETWVÀS) 'M' me NEW ; xcassa A MMM vwm u. ..__. _.. .%. .-. .___: ______ . ._. ... _._. ___ “NTATÍLÉPNÇÂVÍN Fo NLOQNEADO M( 3 ; »MNHQYVÓWMN wâxç. .. eu me vwvx f ME WMA “mm mdfxíã Vsmxyxmxs HNEQG NDQKNÂEÊ PN MG M” N70 DES<§x›oLi~ V Nxmxm @ST/ í Ymotãxxétixño WM) CMNVE Clxmfmk Çmmxxxcàxvo meawwomug KM @W NNW* somem ATemmxvos CONN/ x W WWE VWKA) MÇJN-“XLÊ ÇNNHMQQÁQQ VBR ' Dc: ;macas c; íjNNxRLÉ/ XÍZÉS VRóVxíNoY. Nííí): ! g3 : ndo: NE “JESUS (www me M me; @Nwmgm c): uma: VARA í~^oxzxz_r. ík 'a Ç¡çfí¡ gm | VI'Ç_)§ '&: :ê NR SW ? ÍWNE/ ñ_ Q no r: EXATAN›Er›31'â 0 'NN m* ã a l . ! í
 28. 28. Hmxocfiíkçlís % a [13 ? mam SÀGMQA. TR/ VUIXDA GP* ? oñlwuewêv WA 30% 953mm Ve ALrmDA. Rsxtmwx E ÃTUÍXLXÍJÂQÍ No âkxxsíga sv. ?Slxkuem-sp: souenrme_ Maua; 0o 3mm, Em_ um_ xsYm: 31%”%S“31'-/ 'Qo-H É [93 o : me wesmksxwo ~ Nm Tmwucko m Umeurxçevx VE HOW. %AZ1El-S>; SoCE- wwe_ &uma; Va vamu, amu. 310?_ ÇWQDEL-Ssw À _ N [33 mun SAGYLAVA~ EWÇAD VASWUKAL. TKI§~ mzm EM vorzwwês ? ora No STowoLo, @mas MAKLNNS õAt/ xvucw. São ? Mtoz VAULUS¡ 103W_ 11W V. í % ggwgs Tmmguig) Do MÇÊMQ mm ¡AAÍNIERNÊTE "Q 90x49 cega : K3 Hxmgxã W: ?axu 3EV *A 'xegxfm Wo Caríãxmdñío IÀYUCALWTKQ Nwemê q: um Do Hwowwsoxvxsvo 6. A CMM Vo H WQRTWÃSGHNS N o** II A (um. VA Ê3®¡7.oPVí*§Íí§§ › 0 çowuuxs YAXUxNUMcXÍoS Wife? ” "SEM sauna . ..a . .._. ... ... .. r. ... _.. ... ... _ Sara CULPA_ 33W? exmç 0U›T1u5'. ._ Mame**
 29. 29. ê i l MMS *ziuxmuxus Do Mr. §% »^ͧ fí”ãê? ;íà Granma/ ss &or; ÍJ*~J›'~, ; . . / Içoxzçzóg xm mma: : *joga ARHMgíKQ* (Vuetsrnvo HA '*(~I“0a)í>; í«. .CÍí»3 ; JJEJGJW/ .Yíif/ x- H^ ÍNT-“x/ ?YW/ Êx N°'°5/1°)- “.11 ç»: ~:? ) VV ÍÍÍ*”; ÇKD DE Wwoí* ÇVENHÊTA Do ? Romy 30K DE mxwc ; vía ; v3 3*) “um GUAVIWAÍÀA. . í.77›í*~c'7í. i; ükWYixÂü Ri: : 'Ví/ mfí' ¡Ífakíi o( m1:: M31 3 4 A ? Roma 7,3';7í: í MATEMJSTHA Nwq) WM 'Jogo IXWMÉMCG” (WWWTA VE h/ Aw“<~. zvxziiwírrx M91) / MçxTÇÉ % für? u . v "W t" em M» (Ranma vu VWoFEWoR ve io V? « É 70K E N Com w g: : o NA HxüíííNÊTz @RMT uxmrPawlr-“Srá NA CONVNNVÀVÉ/ “ÍR mam? çãa/ &Êgyfáfkíkíãikâ lfí M? E ? cume ANWiWt? 9mm: HDmHDWMWCQ ? )“9'*~°°“”^ a azmzbwwca aoiwaê . (r CANYQÊ %. zw; Lâ S/ 5 Jrsaonzonâb @ w: ›%. <°v~« Bmg; wwqw. ?ouve à? "gwüi "3~~">l°”3$x¡"°4^ C WWW_ qtm BUSH; "JWWÓJÊÍ O3_ OSOQÊYC ¡çtgçumeva Lê93%3§1*à"ã°)f1 CVÉTVO? ” im W @xwosm En ? AMM ¡Jx/ xvnxã* §IE>TVIW~› ir: (WVü : ' : :vâ- > "F . r D93 co*imxc, ¡fzizír'3~ TP›Í= '*: -“!3 Í”.1'7»*~"~%'A> °5Í *V* '¡374>). 9ngq1°y993 HLYTEL foRk EM Nwem WA SISCONUE no Rio Qmçxxco, 'an/ CQK/ ARTD 47:0 ~ QÊNTW) . ..__-__ Ô TL' N , Cow

×