Bases Biológicas: Nós Humanas e as Diferenças

1.069 visualizações

Publicada em

Bases biológicas do comportamento humano CÉREBROS DISTINTOS

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

Bases Biológicas: Nós Humanas e as Diferenças

 1. 1. BBAASSEESS BBIIOOLLÓÓGGIICCAASS CCÉÉRREEBBRROO IINNDDIIVVIIDDUUAALL EERRAALLDDOO FFOONNSSEECCAA
 2. 2. BBAASSEESS BBIIOOLLÓÓGGIICCAASS  MMEESSMMOO SSEENNDDOO CCOONNTTRRAADDIITTÓÓRRIIOO,, TTEEMMOOSS QQUUEE RREECCOONNHHEECCEERR QQUUEE AA IINNDDIIVVIIDDUUAALLIIZZAAÇÇÃÃOO NNÃÃOO EESSTTÁÁ LLIIGGAADDAA UUNNIICCAAMMEENNTTEE AAOO PPRRÓÓPPRRIIOO SSUUJJEEIITTOO..  TTOORRNNAARR--SSEE IINNDDIIVVÍÍDDUUOO ÚÚNNIICCOO SSÓÓ ÉÉ PPOOSSSSÍÍVVEELL CCOOMM AA EEXXIISSTTÊÊNNCCIIAA DDOO OOUUTTRROO..  NNÃÃOO ÉÉ PPOOSSSSÍÍVVEELL SSEERR ÚÚNNIICCOO AA NNÃÃOO SSEERR SSEE FFOORR PPAARRAA AALLGGUUÉÉMM..
 3. 3. NNAATTUURREEZZAA EE CCRRIIAAÇÇÃÃOO  AASS AALLTTEERRAAÇÇÕÕEESS CCEERREEBBRRAAIISS SSÃÃOO CCOONNSSEEQQUUÊÊNNCCIIAA DDAA NNOOSSSSAA HHIISSTTÓÓRRIIAA DDEE VVIIDDAA EE DDAA GGEENNÉÉTTIICCAA;;  FFAATTOORREESS AAMMBBIIEENNTTAAIISS EE EEMMOOCCIIOONNAAIISS;;  AAPPRREENNDDIIZZAADDOO;;  CCRRIIAAÇÇÃÃOO EE IINNTTEERR--RREELLAAÇÇÃÃOO SSOOCCIIAALL;;  CCUULLTTUURRAA..
 4. 4. GGEENNEESS EE PPEERRSSOONNAALLIIDDAADDEE  CCEERRTTOOSS GGEENNEESS SSÃÃOO RREESSPPOONNSSÁÁVVEEIISS NNAA CCOODDIIFFIICCAAÇÇÃÃOO DDEE MMOOLLÉÉCCUULLAASS DDEE PPRROOTTEEÍÍNNAASS PPAARRAA PPRROODDUUZZIIRR SSEERROOTTOONNIINNAA OOUU DDOOPPAAMMIINNAA..  AA EEXXPPRREESSSSÃÃOO RREELLAATTIIVVAA DDEE DDEETTEERRMMIINNAADDOOSS GGEENNEESS OOUU AALLTTEERRAAÇÇÕÕEESS GGEENNÉÉTTIICCAASS ÉÉ DDEETTEERRMMIINNAANNTTEE NNOOSS TTRRAAÇÇOOSS DDAA PPEERRSSOONNAALLIIDDAADDEE..  EEXX:: IINNDDIIVVÍÍDDUUOOSS QQUUEE PPRROODDUUZZEEMM MMEENNOOSS NNEEUURROOTTRRAANNSSMMIISSSSOORREESS EEXXCCIITTAATTÓÓRRIIOOSS AAVVEENNTTUURRAAMM--SSEE MMEENNOOSS..  PPOORRTTAANNTTOO,, NNOOSSSSOO CCÓÓDDIIGGOO GGEENNÉÉTTIICCOO PPRREEDDIISSPPÕÕEE AA AALLGGUUMMAASS CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS DDEE PPEERRSSOONNAALLIIDDAADDEE..
 5. 5. GGEENNOOMMAA HHUUMMAANNOO  OO GGEENNOOMMAA ÉÉ RREEFFEERREENNTTEE AAOO CCOONNJJUUNNTTOO DDEE GGEENNEESS NNOO NNÚÚCCLLEEOO CCEELLUULLAARR QQUUEE FFOORRMMAAMM UUMM OORRGGAANNIISSMMOO..  OOSS GGEENNOOMMAASS EESSTTÃÃOO OORRGGAANNIIZZAADDOOSS EEMM CCRROOMMOOSSSSOOMMOOSS..  UUMMAA PPEESSSSOOAA SSAAUUDDÁÁVVEELL PPOOSSSSUUII 2222 PPAARREESS,, MMAAIISS UUMM PPAARR SSEEXXUUAALL..
 6. 6. MMOOLLÉÉCCUULLAA DDEE DDNNAA  EENNCCOONNTTRRAADDAA NNOO NNÚÚCCLLEEOO DDEE TTOODDAASS AASS CCÉÉLLUULLAASS,, EEXXCCEETTOO NNAASS HHEEMMÁÁCCIIAASS..  ÉÉ CCOOMMPPOOSSTTOO PPOORR UUMMAA HHÉÉLLIICCEE DDEE DDUUAASS CCAADDEEIIAASS DDEE PPOOLLIINNUUCCLLEEOOTTÍÍDDEEOOSS AAGGRREEGGAADDAASS UUMMAA AA OOUUTTRRAA..  AASS DDUUAASS FFIITTAASS DDAA HHÉÉLLIICCEE SSÃÃOO UUNNIIDDAASS PPOORR SSUUBBSSTTÂÂNNCCIIAASS QQUUÍÍMMIICCAASS,,EEMM PPAARREESS,, HHÁÁ QQUUAATTRROO DDEELLAASS CCOOMM AA CCOOMMBBIINNAAÇÇÃÃOO ((AA--TT,, CC--GG))..
 7. 7. TRANSCRIÇÃO E REPLICAÇÃO DNA
 8. 8. SÍNTESE DE PROTEÍNA RNA http://www.youtube.com/watch?v=rZvInRO6J8Q
 9. 9. FASES DA SÍNTESE DE PROTEÍNAS  RNA MENSAGEIRO
 10. 10. PPLLAASSTTIICCIIDDAADDEE CCEERREEBBRRAALL  PPEESSQQUUIISSAASS IINNDDIICCAAMM QQUUEE AA EEXXPPEERRIIÊÊNNCCIIAA EE OO AAPPRREENNDDIIZZAADDOO RREEMMOODDEELLAAMM OOSS CCIIRRCCUUÍÍTTOOSS CCEERREEBBRRAAIISS..  AA MMEEMMÓÓRRIIAA EE OO AAPPRREENNDDIIZZAADDOO GGEERRAAMM NNOOVVOOSS CCIIRRCCUUÍÍTTOOSS ((NNEEUURROOGGÊÊNNEESSEE))..  AAPPAARREENNTTEEMMEENNTTEE OO CCÉÉRREEBBRROO PPOOSSSSUUII AA CCAAPPAACCIIDDAADDEE DDEE AAUUTTOO--RREEPPAARROO,, CCOOMMOO AACCOONNTTEECCEE EEMM AALLGGUUNNSS CCAASSOOSS DDEE AAVVCC..
 11. 11. GGEENNÉÉTTIICCAA EE CCÉÉRREEBBRROO  AASS PPRROOTTEEÍÍNNAASS DDEESSEENNVVOOLLVVEEMM MMUUIITTAASS FFUUNNÇÇÕÕEESS NNOO OORRGGAANNIISSMMOO,, CCOOMMOO AASS EESSTTRRUUTTUURRAASS,, OOUUTTRRAASS CCOOMMOO EENNZZIIMMAASS,, AASS QQUUAAIISS RREEGGUULLAAMM VVÁÁRRIIOOSS PPRROOCCEESSSSOOSS..  AALLGGUUNNSS GGEENNEESS CCOODDIIFFIICCAAMM EESSSSAASS MMOOLLÉÉCCUULLAASS NNAA PPRROODDUUÇÇÃÃOO DDEE:: SSEERROOTTOONNIINNAA,,AADDRREENNAALLIINNAA,,DDOOPPAAMMIINNAA EE MMUUIITTOOSS OOUUTTRROOSS  OO DDEESSEEMMPPEENNHHOO DDEESSSSAA PPRROODDUUÇÇÃÃOO AATTRRAAVVÉÉSS DDEE DDIIFFEERREENNÇÇAASS GGEENNÉÉTTIICCAASS CCOOMMOO TTAAMMBBÉÉMM AASS EEMMOOÇÇÕÕEESS AALLTTEERRAAMM AA QQUUAANNTTIIDDAADDEE DDEESSSSEESS HHOORRMMÔÔNNIIOOSS EEMM CCAADDAA IINNDDIIVVÍÍDDUUOO..  AASS DDIIFFEERREENNÇÇAASS HHOORRMMOONNAAIISS AALLTTEERRAARRAAMM OO CCOOMMPPOORRTTAAMMEENNTTOO DDEE CCAADDAA SSUUJJEEIITTOO
 12. 12. AASS DDIIFFEERREENNÇÇAASS  DDIIFFEERREENNÇÇAASS EENNTTRREE IINNDDIIVVÍÍDDUUOOSS NNÃÃOO SSÃÃOO AAPPEENNAASS NNAA AAPPAARRÊÊNNCCIIAA..  CCÉÉRREEBBRROOSS TTAAMMBBÉÉMM NNÃÃOO SSÃÃOO DDIISSTTIINNTTOOSS..  DDIIFFEERREENNÇÇAASS DDEE GGÊÊNNEERROO SSEE EEVVIIDDEENNCCIIAAMM NNAASS EESSTTRRUUTTUURRAASS..
 13. 13. GGÊÊNNEERROO EE AA AANNOOTTOOMMIIAA  TTAANNTTOO OO CCOORRPPOO CCAALLOOSSOO QQUUAANNTTOO AA CCOOMMIISSSSUURRAA AANNTTEERRIIOORR SSÃÃOO MMAAIIOORREESS NNAASS MMUULLHHEERREESS..  AA CCOOMMIISSSSUURRAA ÉÉ AA PPAARRTTEE QQUUEE IINNTTEERRLLIIGGAA AASS ÁÁRREEAASS DDOOSS DDOOIISS HHEEMMIISSFFÉÉRRIIOOSS..  TTAAMMBBÉÉMM AA MMAASSSSAA IINNTTEERRMMEEDDIIÁÁRRIIAA QQUUEE CCOONNEECCTTAA OOSS DDOOIISS TTÁÁLLAAMMOOSS ÉÉ AAPPRROOXXIIMMAADDAAMMEENNTTEE 5500%% MMAAIIOORR DDOO QQUUEE NNOOSS HHOOMMEENNSS..  NNOO HHOOMMEEMM,, AAPPAARREENNTTEEMMEENNTTEE PPAARREECCEE SSEERR MMAAIISS SSEENNSSIITTIIVVOO OO LLAADDOO DDIIRREEIITTOO DDAA AAMMÍÍGGDDAALLAA..  OO NNÚÚCCLLEEOO PPRRÉÉ--ÓÓPPTTIICCOO MMEEDDIIAALL DDOO HHIIPPOOTTÁÁLLAAMMOO ÉÉ MMAAIIOORR NNOO HHOOMMEEMM,, EELLEEMMEENNTTOO EESSSSEE RREESSPPOONNSSÁÁVVEELL PPEELLOO CCOOMMPPOORRTTAAMMEENNTTOO SSEEXXUUAALL..
 14. 14. DDIIFFEERREENNÇÇAASS CCOOGGNNIITTIIVVAASS DDEE GGÊÊNNEERROO  EESSSSAASS DDIIFFEERREENNÇÇAASS ““PPOODDEEMM EEXXPPLLIICCAARR”” PPOORR QQUUEE EELLAASS SSÃÃOO MMAAIISS SSEENNSSÍÍVVEEIISS..  PPOOIISS OO LLAADDOO AANNAALLÍÍTTIICCOO SSEE CCOONNEECCTTAA MMEELLHHOORR AAOO EEMMOOCCIIOONNAALL..  AA EEMMOOÇÇÃÃOO AAGGEE MMAAIISS RRÁÁPPIIDDOO AAOO PPEENNSSAAMMEENNTTOO EE AA FFAALLAA,, IISSSSOO ““PPOODDEE EEXXPPLLIICCAARR”” OO FFAATTOO DDEELLAASS SSEERREEMM AAPPTTAASS AA TTAARREEFFAASS CCOOMMPPLLEEXXAASS SSIIMMUULLTTÂÂNNEEAAMMEENNTTEE..  OO HHOOMMEEMM UUSSAA OO LLAADDOO MMAAIISS AADDEEQQUUAADDOO AA TTAARREEFFAA..
 15. 15. MMÃÃOO DDIIRREEIITTAA OOUU EESSQQUUEERRDDAA  QQUUAASSEE 9900%% SSÃÃOO DDEESSTTRROOSS EE AA AARRQQUUEEOOLLOOGGIIAA DDEEMMOONNSSTTRRAA QQUUEE IISSSSOO OOCCOORRRREE DDEESSDDEE AA IIDDAADDEE DDAA PPEEDDRRAA..  PPRREESSSSUUPPOONNDDOO QQUUEE SSEERRIIAA DDEEVVIIDDOO AAOO UUSSOO DDOO HHEEMMIISSFFÉÉRRIIOO EESSQQUUEERRDDOO PPAARRAA AA LLIINNGGUUAAGGEEMM..  SSEE PPAARRTTIIRRMMOOSS DDEESSSSAA PPRREEMMIISSSSAA,, PPOODDEEMMOOSS DDIIZZEERR QQUUEE AA MMAAIIOORRIIAA DDAA PPOOPPUULLAAÇÇÃÃOO SSUUPPOOSSTTAAMMEENNTTEE UUSSAA OO HHEEMMIISSFFÉÉRRIIOO EESSQQUUEERRDDOO PPAARRAA AA FFAALLAA..
 16. 16. AASS PPEERRSSOONNAALLIIDDAADDEESS EE OO MMEEIIOO  CCAARRAACCTTEERRIIZZAA CCOOMMOO SSEENNDDOO UUMM CCOONNJJUUNNTTOO DDEE CCOOMMPPOORRTTAAMMEENNTTOO QQUUEE DDIIFFEERREENNCCIIAA UUMM IINNDDIIVVÍÍDDUUOO DDOO OOUUTTRROO..  SSEENNDDOO MMOOLLDDAADDOO CCOONNFFOORRMMEE OO AAMMBBIIEENNTTEE EEMM QQUUEE VVIIVVEE EE SSEEUUSS RREELLAACCIIOONNAAMMEENNTTOOSS,, CCOOMMOO CCUUIIDDAADDOORREESS OOUU PPEELLAA MMIIDDIIAA EE TTOODDAASS AASS IINNTTEERR--RREELLAAÇÇÕÕEESS..  AA CCUULLTTUURRAA IINNFFLLUUÊÊNNCCIIAA OO AASSPPEECCTTOO DDEE FFUUNNCCIIOONNAAMMEENNTTOO DDOO CCÉÉRREEBBRROO CCOONNFFOORRMMEE AASS PPEESSQQUUIISSAASS..  OO CCÉÉRREEBBRROO AASSIIÁÁTTIICCOO TTRRAABBAALLHHAA MMEENNOOSS AA NNÍÍVVEELL DDEE PPEERRCCEEPPÇÇÃÃOO,, CCOOMMPPAARRAADDOO AAOOSS AAMMEERRIICCAANNOOSS.. ??????  AAMMBBOOSS FFOORRAAMM EESSTTUUDDAADDOOSS PPOORR EESSCCAANNEEAAMMEENNTTOO DDEE RREESSSSOONNÂÂNNCCIIAA..??????
 17. 17. TTEESSTTEESS PPAARRAA AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO DDAA PPEERRSSOONNAALLIIDDAADDEE  TTEESSTTEESS DDEE PPEERRSSOONNAALLIIDDAADDEE SSÃÃOO AAPPLLIICCAADDOOSS PPAARRAA VVÁÁRRIIOOSS FFIINNSS,, CCOOMMOO::  AADDEEQQUUAAÇÇÃÃOO AA UUMM EEMMPPRREEGGOO..  AAPPTTIIDDÃÃOO DDEE CCOONNDDUUTTOORREESS..  TTEESSTTEESS PPSSIICCOOLLÓÓGGIICCOOSS..  FFOORRÇÇAASS AARRMMAADDAASS..  SSEEGGUURRAANNÇÇAASS..  TTEESSTTEESS DDEE PPEERRSSOONNAALLIIDDAADDEE TTRRAAÇÇAAMM UUMM PPEERRFFIILL DDOOSS IINNDDIIVVÍÍDDUUOOSS ..
 18. 18. OO MMYYEERRSS--BBRRIIGGGGSS SSEEPPAARRAA AASS PPEESSSSOOAASS EEMM CCAATTEEGGOORRIIAASS
 19. 19. TTDDII  TTRRAANNSSTTOORRNNOO DDIISSSSOOCCIIAATTIIVVOO DDEE IIDDEENNTTIIDDAADDEE OOUU DDEE PPEERRSSOONNAALLIIDDAADDEE MMÚÚLLTTIIPPLLAA..  SSEE AAPPRREESSEENNTTAA NNUUMM MMEESSMMOO IINNDDIIVVÍÍDDUUOO AA AALLTTEERRNNÂÂNNCCIIAA EENNTTRREE DDUUAASS OOUU MMAAIISS PPEERRSSOONNAALLIIDDAADDEESS,, AALLTTEERRAANNDDOO OO CCOOMMPPOORRTTAAMMEENNTTOO..
 20. 20. CCÉÉRREEBBRROO BBIIPPAARRTTIIDDOO  PPAACCIIEENNTTEESS CCOOMM EEPPIILLEEPPSSIIAA,, EEMM AALLGGUUMMAASS SSIITTUUAAÇÇÕÕEESS DDEEVVEEMM SSUUBBMMEETTEERR--SSEE AA CCIIRRUURRGGIIAA PPAARRAA SSEECCCCIIOONNAARR OOSS DDOOIISS HHEEMMIISSFFÉÉRRIIOOSS..  IINNDDIICCAADDAA AA PPAACCIIEENNTTEESS CCOOMM CCRRIISSEESS DDEE QQUUEEDDAA,, EESSSSEESS PPAACCIIEENNTTEESS AAPPRREESSEENNTTAAMM MMUUIITTAASS CCIICCAATTRRIIZZEESS..  AASSSSIIMM,, AA CCOONNTTIINNUUIIDDAADDEE DDAASS CCRRIISSEESS ÉÉ RREESSTTRRIITTAA AA UUMM HHEEMMIISSFFÉÉRRIIOO EE AA PPEESSSSOOAA NNÃÃOO TTEEMM MMAAIISS QQUUEEDDAASS..  EESSSSAA SSEEPPAARRAAÇÇÃÃOO ÉÉ FFEEIITTAA AATTRRAAVVÉÉSS DDAA SSEECCÇÇÃÃOO DDOO CCOORRPPOO CCAALLOOSSOO..  CCAALLOOSSOOTTOOMMIIAA ÉÉ OO NNOOMMEE DDEESSSSEE PPRROOCCEESSSSOO CCIIRRÚÚRRGGIICCOO..
 21. 21. CCIIRRUURRGGIIAA CCEERREEBBRRAALL
 22. 22. DIVISÃO DDOO CCOORRPPOO CCAALLOOSSOO ((CCaalloossoottoommiiaa))
 23. 23. TTEESSTTEE CCOORRPPOO CCAALLOOSSOO
 24. 24. CCÉÉRREEBBRROOSS MMIISSTTEERRIIOOSSOOSS  EEMMBBOORRAA OOSS CCÉÉRREEBBRROOSS SSEEJJAAMM MMUUIITTOO PPAARREECCIIDDOOSS,, AALLGGUUNNSS SSÃÃOO DDRRÁÁSSTTIICCAAMMEENNTTEE DDIIFFEERREENNCCIIAADDOOSS DDAA NNOORRMMAALLIIDDAADDEE..  MMEESSMMOO CCOOMM AA MMEETTAADDEE IINNAATTIIVVAA,, AA MMEENNIINNAA FFAALLAA DDOOIISS IIDDIIOOMMAASS..
 25. 25. MMAASSSSAA CCEERREEBBRRAALL  MMAASSSSAA NNÃÃOO TTEEMM CCOORRRREELLAAÇÇÃÃOO CCOOMM QQII..  IIVVAANN PPAAVVLLOOVV TTIINNHHAA UUMM CCÉÉRREEBBRROO CCOOMM 11551177ggrr  OO CCÉÉRREEBBRROO DDEE JJOONNAATTHHAANN SSWWIIFFTT PPEESSAAVVAA 22kkgg..
 26. 26. OO CCÉÉRREEBBRROO DDEE EEIINNSSTTEEIINN  MMEESSMMOO SSEENNDDOO MMAAIISS LLAARRGGOO QQUUEE OO NNOORRMMAALL,, FFAALLTTAAVVAA UUMM SSUULLCCOO QQUUEE PPEERRCCOORRRREE OO LLOOBBOO PPAARRIIEENNTTAALL,, ÁÁRREEAA RREEFFEERREENNTTEE AA MMAATTEEMMÁÁTTIICCAA EE RRAACCIIOOCCÍÍNNIIOO EESSPPAACCIIAALL..  TTAALLVVEEZZ AA AAUUSSÊÊNNCCIIAA PPEERRMMIITTIISSSSEE QQUUEE OOSS NNEEUURRÔÔNNIIOOSS SSEE CCOOMMUUNNIICCAASSSSEEMM CCOOMM MMAAIISS FFAACCIILLIIDDAADDEE..
 27. 27. ““DDEE TTOODDAASS AASS CCOOIISSAASS SSEEGGUURRAASS,, AA MMAAIISS SSEEGGUURRAA ÉÉ AA DDÚÚVVIIDDAA..”” BBEERRTTOOLLDD BBRREECCHHTT
 28. 28. RREEFFEERRÊÊNNCCIIAASS  hhttttpp::////wwwwww..yyoouuttuubbee..ccoomm//wwaattcchh??vv==00__QQBB--__OOGGssRRII http://www.youtube.com/watch?v=9H4VGQ6fO4I&feature=related http://psicofadeup.blogspot.com/2011/05/desenvolvimento-pessoal-freud.html O desenvolvimento psicossocial do jovem adulto em Erik Erikson Nelso Antonio Bordignon1, fsc http://www.youtube.com/watch?v=rZvInRO6J8Q

×