Anúncio

Bitcoin.Sta je to?

Photographer,photojournalist em Jugoslovo.com
15 de Mar de 2017
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Último(20)

Anúncio

Bitcoin.Sta je to?

 1. BitcoinBitcoin Šta je to?
 2. KriptovalutaKriptovaluta digitalni novac kojim nedigitalni novac kojim ne upravlja nikakva vladaupravlja nikakva vlada niti banka. To je novacniti banka. To je novac koji je predviđen dakoji je predviđen da funkcioniše u svetu bezfunkcioniše u svetu bez posrednikaposrednika
 3. KriptografijaKriptografija je proučavanje načina na kojije proučavanje načina na koji obezbeđujemo komunikaciju iobezbeđujemo komunikaciju i odnosi se na dve zaista važneodnosi se na dve zaista važne stvari - maskiranje informacijastvari - maskiranje informacija tako da se mogu sakriti natako da se mogu sakriti na vidnom mestu i proveru delavidnom mestu i proveru dela izvora informacije.izvora informacije.
 4. BitcoinBitcoin distribuiranadistribuirana digitalna valutadigitalna valuta koja se koristi zakoja se koristi za prenos vrednosti uprenos vrednosti u bitcoin platnojbitcoin platnoj mreži.mreži.
 5. Glavne karakteristikeGlavne karakteristike bitcoina kao valute su:bitcoina kao valute su: -bitcoin je digitalna valuta-bitcoin je digitalna valuta -bitcoin je distribuirana valuta-bitcoin je distribuirana valuta -bitcoin nema središnju-bitcoin nema središnju bankubanku -bitcoin je otporan na-bitcoin je otporan na krivotvorenjekrivotvorenje -bitcoin nije regulisan-bitcoin nije regulisan
 6. Bitcoin jeBitcoin je digitalnadigitalna valutavaluta Digitalna valuta je oblikDigitalna valuta je oblik novca koji postoji samo unovca koji postoji samo u elektronskom oblikuelektronskom obliku
 7. Bitcoin jeBitcoin je distribuiranadistribuirana valutavaluta Bitcoin transakcije seBitcoin transakcije se provode tako da se o svakojprovode tako da se o svakoj transakciji obaveste svitransakciji obaveste svi bitcoin novčanici na mreži.bitcoin novčanici na mreži.
 8. BitcoinBitcoin nema središnjunema središnju bankubanku Bitcoin kao valuta nemaBitcoin kao valuta nema centralnu banku. Količinacentralnu banku. Količina bitcoina u opticaju kontinuiranobitcoina u opticaju kontinuirano se povećava svakih 10 minutase povećava svakih 10 minuta kroz proces rudarenja.kroz proces rudarenja.
 9. Bitcoin jeBitcoin je otporan naotporan na krivotvorenjekrivotvorenje Ukoliko zlonamerni korisnikUkoliko zlonamerni korisnik pokuša lažno povećati broj bitcoinapokuša lažno povećati broj bitcoina na nekoj od svojih adresa, svi ostalina nekoj od svojih adresa, svi ostali korisnici u mreži će istog trenakorisnici u mreži će istog trena primetiti ovaj pokušaj prevare.primetiti ovaj pokušaj prevare.
 10. BitcoinBitcoin nije regulisannije regulisan Bitcoin nije službeno platno sredstvoBitcoin nije službeno platno sredstvo niti u jednoj državi.Ali zakonodavciniti u jednoj državi.Ali zakonodavci raznih država sve više se interesujuraznih država sve više se interesuju za bitcoin i za očekivati je da ćeza bitcoin i za očekivati je da će uskoro razne države početi regulisatiuskoro razne države početi regulisati bitcoin.bitcoin.
 11. Bitcoin je platna mreža jer omogućava prenos vrednosti na daljinu. Razlika između bitcoina i drugih platnih mreža je da je prenos vrednosti bitcoinom: -brz -jeftin -transparentan -decentraliziran -nepovratan -pseudoanoniman
 12. BrzinaBrzina Prenos bitcoina izvršava se bitcoinPrenos bitcoina izvršava se bitcoin transakcijama i traje od par sekundi dotransakcijama i traje od par sekundi do sat vremena . Ovo vreme prenosa jesat vremena . Ovo vreme prenosa je neovisno o tome u kojim državama seneovisno o tome u kojim državama se nalaze pošiljatelj i primatelj. Prenosnalaze pošiljatelj i primatelj. Prenos sredstava bitcoinom nema radno vreme,sredstava bitcoinom nema radno vreme, izvršava se 24 sata dnevno, 365 dana uizvršava se 24 sata dnevno, 365 dana u godini.godini.
 13. CenaCena Bitcoin mreža na prvom mestu ima stabilnostBitcoin mreža na prvom mestu ima stabilnost i sigurnost, a ne profit.Bitcoin nemai sigurnost, a ne profit.Bitcoin nema zaposlenika, potvrđivanje transakcijazaposlenika, potvrđivanje transakcija provode dobrovoljci (rudari) koji su za svojprovode dobrovoljci (rudari) koji su za svoj trud plaćeni na rubu isplativosti. Bitcointrud plaćeni na rubu isplativosti. Bitcoin nema odeljenja za reklamacije, nemanema odeljenja za reklamacije, nema poslovnica i nema zaposlenika koje jeposlovnica i nema zaposlenika koje je potrebno plaćati.potrebno plaćati.
 14. TransparentnostTransparentnost Bitcoin transakcije su potpuno javne iBitcoin transakcije su potpuno javne i transparentne. Svega par sekunditransparentne. Svega par sekundi nakon što je pošiljatelj poslao bitcoinenakon što je pošiljatelj poslao bitcoine sa svoje adrese na adresu primatelja, tasa svoje adrese na adresu primatelja, ta transakcija je vidljiva svim bitcointransakcija je vidljiva svim bitcoin novčanicima, te preko raznih webnovčanicima, te preko raznih web servisa.servisa.
 15. DecentraliziranostDecentraliziranost Bitcoin sastav nema centar koji bi mogao bitiBitcoin sastav nema centar koji bi mogao biti napadnut ili propasti. Bitcoin jenapadnut ili propasti. Bitcoin je decentralizovani sastav i čak i da se cela bitcoindecentralizovani sastav i čak i da se cela bitcoin mreža svede na svega nekoliko novčanika imreža svede na svega nekoliko novčanika i nekoliko rudara, bilo kojem korisniku jenekoliko rudara, bilo kojem korisniku je dovoljno da se poveže sa samo jednim oddovoljno da se poveže sa samo jednim od novčanika i on može koristiti bitcoin mrežu.novčanika i on može koristiti bitcoin mrežu.
 16. NepovratnostNepovratnost Jednom kada se bitcoin transakcija unese u blok-Jednom kada se bitcoin transakcija unese u blok- lanac, ne postoji način da se ista poništi. Bitcoinlanac, ne postoji način da se ista poništi. Bitcoin mreža nema odeljenje za reklamacije, žalbu nijemreža nema odeljenje za reklamacije, žalbu nije moguće uložiti obzirom da je bitcoinmoguće uložiti obzirom da je bitcoin decentralizirana mreža i ne postoji nekodecentralizirana mreža i ne postoji neko centralno telo kojem bi se mogli žaliti. To znači dacentralno telo kojem bi se mogli žaliti. To znači da jednom kada je transakcija kreirana, povratkajednom kada je transakcija kreirana, povratka natrag nema – sve transakcije su nepovratne.natrag nema – sve transakcije su nepovratne.
 17. PseudoanonimnostPseudoanonimnost Bitcoin transakcije su potpuno javne, ali i gotovoBitcoin transakcije su potpuno javne, ali i gotovo anonimne.O vlasnicima adresa ne znamoanonimne.O vlasnicima adresa ne znamo ništa.sve transakcije javne omogućava svakomeništa.sve transakcije javne omogućava svakome od nas da prati tok novca. Pogledamo li opet ovuod nas da prati tok novca. Pogledamo li opet ovu transakciju, koristeći linkove lako možemotransakciju, koristeći linkove lako možemo videti od kuda su došla sredstva korišćena u ovojvideti od kuda su došla sredstva korišćena u ovoj transakciji te kamo su se dalje kretala.transakciji te kamo su se dalje kretala.
Anúncio