Milli edebiyat-donemi

Milli edebiyat-donemi
1911 yılında Selanik’te çıkan Genç Kalemler dergisinde Ömer
Seyfettin’in Yeni Lisan adlı makalesinin yayımlanmasıyla
başlayan yeni bir dil hareketidir (Bu dil hareketi için 1908-1923
yılları arası dönemi referans alan bir tarihlendirme de söz
konusudur, bu tarihlendirme dönemin iki siyasî olay -II.
Meşrutiyet ve Cumhuriyet ilanı- arasında oluştuğunu varsayar).
Sade Türkçenin bir dava olarak ele alınması ilk kez bu dergide
ortaya konulmuş ve “Millî Edebiyat” terimi ilk defa bu dergide
kullanılmıştır. Bu dönem sanatçılarının şiir anlayışıyla, Fecr-i
Ati topluluğunun şiir anlayışı birbirinden pek farklı değildir. "Şiir
vicdani bir keyfiyettir" düşüncesinde olan şairleri bireysel
konuları işlerler. Daha sonra 1917yılında yaptıkları bir
toplantıda, hece ölçüsünü kullanma, günlük konuşma diliyle
yazma noktasında birleşen şairlerin, içerik konusunda her
birinin ayrı bir yaklaşımda olduğu gözlenir. Bu dönem
sanatçıları Divan edebiyatını, Doğu edebiyatının; sonrasını
ise Batı edebiyatınIn taklitçisi olmakla suçlarlar.
Şiirde daha çok bireysel konulara yönelen bu
dönem sanatçıları, roman ve öyküde sosyal
meselelere
eğilmişler; Milliyetçilik düşüncesi, Kurtuluş
Savaşı gibi konuları ele almışlardır.
Konuların İstanbul dışına çıkarılması da bu
dönemin belirgin özelliklerindendir. Ayrıca “aşk”
bu dönem roman ve hikâyesinin en önemli
teması olarak dikkat çeker.
Dil sadeleşmiştir.
Aruzun yanında hece ölçüsü de kullanılmıştır.
İlk defa bu dönemdeki eserlerde İstanbul dışına
çıkılmış ve sanatçılar Anadolu'ya açılmıştır.
Halk edebiyatının kurallarını benimsemiş, Millî
unsurlara dönmek amaçlanmış, Öz Türkçe felsefesi
güdülmüştür. Bu nedenlerle Cumhuriyet
Edebiyatı'na hazırlık aşaması olarak görülebilir.
Dil sadeleşmiştir.
Konuşma dili olarak İstanbul Türkçesi benimsenmiş, yazı
dili ile konuşma dili arasındaki fark kalkmıştır.
Türk dilinin kuralları belirlenmiş, Arapça ve Farsça‘ dan
gelen tamlamalar yerine Türkçe tamlamalar kullanılmış.
Türkiye Türkçesine diğer Türk lehçelerinden sözcük
alınmamalıdır görüşü savunulmuştur.
Terimler bilimle ilgili olduğu için aynen
kullanılmalıdır görüşüne vurgu yapılmıştır.
Türkçülük akımı önem kazanmıştır.
Dönemİn sanatçIlArI
ÖMER SEYFETTİN
ZİYA GÖKALP
MEHMET EMİN YURDAKUL
REFİK HALİT KARAY
HALİDE EDİP ADIVAR
Millî Edebiyat hareketinin önderlerinden olan sanatçı
daha çok hikâyeleriyle tanınmıştır. Yeni Lisan
makalesinde ortaya koyduğu görüşlerini, hikâyelerinde
uygulamaya çalışmış ve başarılı olmuştur. Dilimizin
sadeleşmesinde önemli yeri olan Ömer Seyfettin;
anılarından, tarihteki kahramanlıklardan ve günlük
yaşayışlardan yararlanarak, gücünü çekici anlatımından,
olaylardan alan, çoğunlukla beklenmedik sonuçlarla
biten hikâyeleriyle edebiyatımızda önemli bir yer tutar.
Hikayeciliği meslek haline getirmiştir. Hikayelerinde
Maupassant tarzı olarak da bilinen olay ağırlıklı konular
işlemiştir. Kısa hayatına karşılık, birçok eser vermiştir.
Bazı eserleri:
Hikâye: İlk Düşen Ak,
Yüksek Ökçeler, Bomba,
Gizli Mabet, Asılzadeler,
Bahar ve Kelebekler,
Beyaz Lale, Yalnız
Efe,Kurumuş Ağaçlar
Şiiri, düşüncelerini halka yaymak için bir araç olarak
kabul eden sanatçı, bu türde sanatsal yönden güçlü
ürünler vermemiştir. Daha çok Türkçülük düşüncesini
sistemleştiren bir düşünür ve sosyolog olarak
tanınmıştır. Önceleri, bütün dünya Türklerini bir bayrak
altında toplamayı amaçlayan Turancılık görüşüne
bağlıyken, sonraları “Türkiye Türkçülüğü” düşüncesine
yönelmiştir. Günlük konuşma diliyle yazı dilinin
birleştirilmesi gerektiğine inanan sanatçı, eserlerinde
bunu başarıyla uygular. Şiirlerinde hece ölçüsünü
kullanan sanatçı, -Turan adlı şiiri hariç- konu olarak
daha çok eski Türk tarihine, İslamiyet öncesi dönemlere
yönelir. Ayrıca yurt, millet, ahlâk, din ve uygarlık gibi
konuları da eğitici bir yaklaşımla ele alır.
Bazı eserleri:
Şiir: Kızıl Elma, Altın Işık,
Yeni Hayat
Nesir: Türkçülüğün
Esasları, Türk
Medeniyeti Tarihi, Malta
Mektupları ve Türkleşme
k, İslamlaşmak,
Muasırlaşmak
Servet-i Fünun döneminde eserler vermeye başlamıştır.
O dönem çok kullanılan Osmanlıcılık ve İslamcılık
akımlarına karşın kendisi Türkçülük akımını yaymaya
çalışmış; bu yönde eserler vermiştir. Türk edebiyatında
açık bir Türkçülüğü ilk defa bir sanat ideali haline
getiren Türk şairidir. Milliyetçi kimliği ile Milli edebiyatın
bayrağı simgesindedir. Hece ölçüsünü aruz ölçüsüne
tercih etmiş, sanatı; ülküsünü ve fikirlerini anlatmakta
bir araç olarak kullanmış, her şeyi vatanın yükselmesi
uğrunda kullanabileceğini söylemiştir. Eserlerinde
coşku, kahramanlık, vatan sevgisi ve öğreticilik bulunur.
Bazı eserleri:
Türk Sazı, Ey Türk Uyan,
Tan Sesleri, Mustafa
Kemal, Zafer Yolunda,
Ordunun Destanı,
Ankara
Millî Edebiyat ve Cumhuriyet döneminin en ünlü öykü
ve roman yazarlarındandır. Önce Fecr-i Ati edebiyatına
1917’den sonra ise Millî Edebiyat'a katılır. Kurtuluş
Savaşı’na karşı yazılarından dolayı tutuklanacağı
zaman Halep’e kaçar. Çıkarılan bir af üzerine 1938’de
Türkiye’ye döner. Güçlü bir gözlemci olan yazar,
betimlemelerinde de nesneldir. Realist bir anlayışa
sahip olan yazarın sade bir dili ve yalın bir anlatımı
vardır. Mizah ve eleştiri onun yapıtlarının ayrılmaz
unsurlarıdır. "Kirpi" lakaplı yazar, öykü ve romandan
başka, anı, deneme, fıkra ve tiyatro türlerinde de
eserler vermiştir.
Bazı eserleri:
Öykü: Memleket
Hikayeleri, Gurbet
Hikayeleri
Roman: Sürgün, Nilgün,
Çete, Kadınlar Tekkesi,
Bugünün Saraylısı,
İstanbul’un İç Yüzü,
Anahtar
Mizah ve Hiciv: Deli, Sakın
Aldanma İnanma Kanma,
Kirpinin Dedikleri
Daha çok İngiliz Edebiyatı'ndaki romanlardan etkilenen
sanatçının eserlerini; kadın psikolojisine eğildiği
romanları (Seviye Talip, Raik’ in
Annesi, Handan), Kurtuluş Savaşı’nı anlattığı romanları
(Vurun Kahpeye, Ateşten Gömlek) ve toplumsal konuları
ele aldığı töre romanları (Sinekli Bakkal, Tatarcık, Sonsuz
Panayır) olarak üç grupta toplayabiliriz. Yazın hayatına
başlamadan önce hastanelerde müfettiş olarak
çalışmıştır. Aydın Türk kadınını yaratmaya çalışmış, bu
yönde çalışmaları olmuştur. Eserlerinde de çağdaş Türk
kadınından ve kadın psikolojisinden kesitler sunar.
Kurtuluş Savaşı dönemlerinde milli irade eksenli ve
cehaleti yenmek gerektiği üzerine eserler vermiştir.
Bazı diğer eserleri:
Roman: Yeni Turan, Kalp
Ağrısı, Zeyno’ nun
Oğlu,Ateşten Gömlek
Anı: Türk’ün Ateşle
İmtihanı, Mor Salkımlı
Ev
Hikaye: Harap
Mabetler, Dağa Çıkan
Kurt, Kubbede Kalan Hoş
Sada
Realist bir anlayışa sahip olan yazar, Millî
Eğitim müfettişliği görevi ile Anadolu’yu dolaşmış,
buradaki yaşamı gözlemlemiş, bu gözlemlerini yalın bir
dil ve anlatımla eserlerinde dile getirmiştir.
Romanlarında yoğun bir Anadolu atmosferi vardır. Bu
atmosfer içinde yurt ve toplum gerçeklerini, töreden
kaynaklanan doğru ya da yanlış inanışları ele alır. Bu
konular; öykülerinde, mizah unsuruyla da
birleştirilerek verilir. Yazar ilk kez, duygusal bir aşkı dile
getirdiği ve birçok yönleriyle Anadolu’yu
anlattığı Çalıkuşu romanıyla adını duyurmuştur.
Bazı eserleri:
Roman: Çalıkuşu,
Damga, Yeşil Gece, Yaprak
Dökümü, Bir Kadın
Düşmanı, Miskinler
Tekkesi, Kan Davası
Öykü: Tanrı Misafiri, Leyla
ile Mecnun, Olağan İşler
Oyun: Hançer, Hülleci,
Tanrı Dağı Ziyafeti
Gezi yazısı: Anadolu
Notları
Türk Edebiyatı araştırmalarını sistemleştiren ve
edebiyat tarihçisi olarak ün kazanan sanatçının
eserleri de bu yoldadır. Bugün bilinen birçok şair,
yazarın yoğun araştırmaları sonucunda ortaya
çıkmıştır.
Bazı eserleri:
Türk Edebiyat Tarihi,
Türk Edebiyatında İlk
Mutasavvuflar, Divan
Edebiyatı Antolojisi, Türk
Saz Şairleri Antolojisi
Romanlarında kusursuz bir anlatım ve sağlam
tekniği ile dikkat çeken sanatçı, tarihi ve sosyal
olaylardan her birini bir romanına konu
edinerek, Tanzimat dönemi ile Atatürk Türkiyesi
arasındaki dönem ve kuşakların geçirdikleri sosyal
değişiklik ve bunalımları yaşayış ve görüş ayrılıklarını
işlemiş, düşünce ve teze dayalı özlü yapıtlar
vermiştir.
Bazı eserleri ve içerikleri:
Hep O Şarkı - Abdülaziz döneminin yaşamı
Bir Sürgün - II. Abdülhamit’in baskılı yönetimiyle savaşmak
için Fransa’ya kaçan Jön Türkler
Hüküm Gecesi - 31 Mart Olayı’ndan sonra iktidarı ele
geçiren İttihat ve Terakki Cemiyeti ile muhalefet arasındaki
siyasi çekişme
Kiralik Konak - Tanzimat’tan I. Dünya Savaşı’na kadar yetişen üç
kuşaktaki görüş ayrılığı
Sodom ve Gomore - Mütareke döneminde, işgal
altındaki İstanbul’da ortaya çıkan ahlâki çöküntü
Yaban - Kurtuluş Savaşı yıllanrındaki bir Anadolu köyü
Ankara - Yeni başkentin üç dönemi
Panorama I, II - Cumhuriyet döneminin 1952’ye kadarki
durumu
Bazı diğer eserleri:
Anı: Zoraki Diplomat, Politikada
45 Yıl, Vatan Yolunda, Gençlik ve
Edebiyat Hatıraları
Monografi: Ahmet Haşim,
Atatürk
Mensur şiir: Erenlerin Bağından,
Okun Ucundan
Hikâye: Bir Serencam, Rahmet,
Milli Savaş Hikayeleri
Tiyatro: Nirvana, Veda,
Sağanak, Mağara
Makale: İzmir’den Bursa’ya,
Ergenekon, Kadınlık ve
Kadınlarımız
Belirli bir topluluğa katılmamış özgür bir şairdir, her
dönemde örnek şiirleri vardır. Neo klasik eğilimli yazarın
kendine özgü farklı bir anlayışı vardır. İstanbul şairi
olarak tanınır.Osmanlı İmparatorluğunun geçmişteki
parlak günlerine büyük bir özlem duyar.
Eserlerinde İstanbul, tarih, yurt sevgisi, aşk, ölüm ve
sonsuzluk konularını işlemiştir. Divan şiirinin özünü
anlatma çabası içinde olan sanatçı, eski şiirin ölçü, uyak
ve ahenk unsurunu ön planda tutmuştur. Bu açıdan
eserlerinde malzeme eski, şiir ise yenidir denilebilir.
Şiirlerinde aşırı titiz olmasından dolayı yazarın bütün
eserleri ölümünden sonra kitaplaştırılmıştır.
Bazı eserleri:
Şiir: Kendi Gök
Kubbemiz, Eski Şiirin
Rüzgarıyla, Rubailer
Nesir: Aziz İstanbul, Eğil
Dağlar, Siyasî ve Edebî
Portreler, Siyasî
Hikayeler, Edebiyata
Dair
1 de 25

Recomendados

Milli Edebiyat por
Milli EdebiyatMilli Edebiyat
Milli Edebiyatderslopedi
4K visualizações13 slides
Mehmet Emi̇n Yurdakul por
Mehmet Emi̇n YurdakulMehmet Emi̇n Yurdakul
Mehmet Emi̇n YurdakulBuğrahan Dönmez
6.3K visualizações11 slides
Mi̇lli̇ Edebi̇yat Dönemi Özellikleri por
Mi̇lli̇ Edebi̇yat Dönemi ÖzellikleriMi̇lli̇ Edebi̇yat Dönemi Özellikleri
Mi̇lli̇ Edebi̇yat Dönemi Özellikleriemina24
2K visualizações21 slides
Orhan veli̇ kanik (1) por
Orhan veli̇ kanik (1)Orhan veli̇ kanik (1)
Orhan veli̇ kanik (1)Ece Kaya
4.7K visualizações29 slides
Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum por
Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunumMi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum
Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunumMümin Yılmaz
22.1K visualizações53 slides
Garip şiiri por
Garip şiiriGarip şiiri
Garip şiirieda14
5.9K visualizações21 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

1980 sonrasi türk şi̇i̇ri̇ por
1980 sonrasi türk şi̇i̇ri̇1980 sonrasi türk şi̇i̇ri̇
1980 sonrasi türk şi̇i̇ri̇orhanacar
2.4K visualizações14 slides
1980 sonrası türk şiiri por
1980 sonrası türk şiiri1980 sonrası türk şiiri
1980 sonrası türk şiirislayturk
8K visualizações17 slides
Orhan Veli̇ Kanik ve Sabahatti̇n Ali̇ por
Orhan Veli̇ Kanik ve Sabahatti̇n Ali̇Orhan Veli̇ Kanik ve Sabahatti̇n Ali̇
Orhan Veli̇ Kanik ve Sabahatti̇n Ali̇dilaybulut
805 visualizações32 slides
Nazan diler milli edebiyat döneminde roman por
Nazan diler  milli edebiyat döneminde romanNazan diler  milli edebiyat döneminde roman
Nazan diler milli edebiyat döneminde romannazandiler
3.1K visualizações10 slides
Fecr i ati edebiyatı por
Fecr i ati edebiyatıFecr i ati edebiyatı
Fecr i ati edebiyatıslayturk
4.2K visualizações24 slides
1980 Sonrası Türk Şiiri por
1980 Sonrası Türk Şiiri1980 Sonrası Türk Şiiri
1980 Sonrası Türk Şiiriİlhan Gül
2.1K visualizações25 slides

Mais procurados(18)

1980 sonrasi türk şi̇i̇ri̇ por orhanacar
1980 sonrasi türk şi̇i̇ri̇1980 sonrasi türk şi̇i̇ri̇
1980 sonrasi türk şi̇i̇ri̇
orhanacar2.4K visualizações
1980 sonrası türk şiiri por slayturk
1980 sonrası türk şiiri1980 sonrası türk şiiri
1980 sonrası türk şiiri
slayturk8K visualizações
Orhan Veli̇ Kanik ve Sabahatti̇n Ali̇ por dilaybulut
Orhan Veli̇ Kanik ve Sabahatti̇n Ali̇Orhan Veli̇ Kanik ve Sabahatti̇n Ali̇
Orhan Veli̇ Kanik ve Sabahatti̇n Ali̇
dilaybulut805 visualizações
Nazan diler milli edebiyat döneminde roman por nazandiler
Nazan diler  milli edebiyat döneminde romanNazan diler  milli edebiyat döneminde roman
Nazan diler milli edebiyat döneminde roman
nazandiler3.1K visualizações
Fecr i ati edebiyatı por slayturk
Fecr i ati edebiyatıFecr i ati edebiyatı
Fecr i ati edebiyatı
slayturk4.2K visualizações
1980 Sonrası Türk Şiiri por İlhan Gül
1980 Sonrası Türk Şiiri1980 Sonrası Türk Şiiri
1980 Sonrası Türk Şiiri
İlhan Gül2.1K visualizações
çAlişma kağidi por Mümin Yılmaz
çAlişma kağidiçAlişma kağidi
çAlişma kağidi
Mümin Yılmaz743 visualizações
FECR-İ ATİ DÖNEMİ ŞİİRİ por tulayakdemir
FECR-İ ATİ DÖNEMİ ŞİİRİ FECR-İ ATİ DÖNEMİ ŞİİRİ
FECR-İ ATİ DÖNEMİ ŞİİRİ
tulayakdemir7.2K visualizações
2.yeni edebiyati-sunu por mche66
2.yeni edebiyati-sunu2.yeni edebiyati-sunu
2.yeni edebiyati-sunu
mche666.3K visualizações
Hazır por burakgeylani
HazırHazır
Hazır
burakgeylani3.2K visualizações
Tanzimat dönemi edebiyatinin genel özellikleri por aysenurdag
Tanzimat dönemi edebiyatinin genel özellikleriTanzimat dönemi edebiyatinin genel özellikleri
Tanzimat dönemi edebiyatinin genel özellikleri
aysenurdag2.7K visualizações
İkinci Yeni Şiiri por yasarderin
İkinci Yeni Şiiriİkinci Yeni Şiiri
İkinci Yeni Şiiri
yasarderin8.3K visualizações
Tasavvuf edebi̇yatı por umitbozkurt
Tasavvuf edebi̇yatıTasavvuf edebi̇yatı
Tasavvuf edebi̇yatı
umitbozkurt1K visualizações
Orhan Veli Kanık por dilaybulut
Orhan Veli KanıkOrhan Veli Kanık
Orhan Veli Kanık
dilaybulut560 visualizações
Anonim halk-şiiri-nazim-biçimleri por ozturkgozde
Anonim halk-şiiri-nazim-biçimleriAnonim halk-şiiri-nazim-biçimleri
Anonim halk-şiiri-nazim-biçimleri
ozturkgozde2.3K visualizações
Emin Bülent SERDAROĞLU por ozerfurkan
Emin Bülent SERDAROĞLUEmin Bülent SERDAROĞLU
Emin Bülent SERDAROĞLU
ozerfurkan4K visualizações
Edebiyat ve Musiki por memonavdar72
Edebiyat ve MusikiEdebiyat ve Musiki
Edebiyat ve Musiki
memonavdar7214.2K visualizações
Dini tasavvufi türk halk şiiri 10.05 por kumandan174
Dini tasavvufi türk halk şiiri 10.05Dini tasavvufi türk halk şiiri 10.05
Dini tasavvufi türk halk şiiri 10.05
kumandan1741.6K visualizações

Similar a Milli edebiyat-donemi

Tanzimat Edebiyati por
Tanzimat EdebiyatiTanzimat Edebiyati
Tanzimat Edebiyatiderslopedi
1.8K visualizações23 slides
Tanzimat edebiyatı por
Tanzimat edebiyatıTanzimat edebiyatı
Tanzimat edebiyatıCihan Yılmaz
3.6K visualizações38 slides
285 oztekin berna_moran por
285 oztekin berna_moran285 oztekin berna_moran
285 oztekin berna_moranemelce
284 visualizações23 slides
Berna MORAN - ELEŞTİRİ KURAMI por
 Berna MORAN - ELEŞTİRİ KURAMI Berna MORAN - ELEŞTİRİ KURAMI
Berna MORAN - ELEŞTİRİ KURAMIemelce
451 visualizações23 slides
Berna MORAN - ELEŞTİRİ KURAMI por
Berna MORAN - ELEŞTİRİ KURAMIBerna MORAN - ELEŞTİRİ KURAMI
Berna MORAN - ELEŞTİRİ KURAMIemelce
1.3K visualizações23 slides
Halk Edebiyati por
Halk EdebiyatiHalk Edebiyati
Halk Edebiyatiderslopedi
3.4K visualizações46 slides

Similar a Milli edebiyat-donemi(20)

Tanzimat Edebiyati por derslopedi
Tanzimat EdebiyatiTanzimat Edebiyati
Tanzimat Edebiyati
derslopedi1.8K visualizações
Tanzimat edebiyatı por Cihan Yılmaz
Tanzimat edebiyatıTanzimat edebiyatı
Tanzimat edebiyatı
Cihan Yılmaz3.6K visualizações
285 oztekin berna_moran por emelce
285 oztekin berna_moran285 oztekin berna_moran
285 oztekin berna_moran
emelce284 visualizações
Berna MORAN - ELEŞTİRİ KURAMI por emelce
 Berna MORAN - ELEŞTİRİ KURAMI Berna MORAN - ELEŞTİRİ KURAMI
Berna MORAN - ELEŞTİRİ KURAMI
emelce451 visualizações
Berna MORAN - ELEŞTİRİ KURAMI por emelce
Berna MORAN - ELEŞTİRİ KURAMIBerna MORAN - ELEŞTİRİ KURAMI
Berna MORAN - ELEŞTİRİ KURAMI
emelce1.3K visualizações
Halk Edebiyati por derslopedi
Halk EdebiyatiHalk Edebiyati
Halk Edebiyati
derslopedi3.4K visualizações
120110112225555 por srdr8
120110112225555120110112225555
120110112225555
srdr81.8K visualizações
Yaşadığım Gibi por kaosakatki
Yaşadığım GibiYaşadığım Gibi
Yaşadığım Gibi
kaosakatki3.4K visualizações
Tanzimattan Itibaren TüRk şIiri por blackdark238
Tanzimattan Itibaren TüRk şIiriTanzimattan Itibaren TüRk şIiri
Tanzimattan Itibaren TüRk şIiri
blackdark2381.2K visualizações
Servet I FûNun Devri por derslopedi
Servet I FûNun DevriServet I FûNun Devri
Servet I FûNun Devri
derslopedi1.2K visualizações
Yazarlarimiz Ve Eserleri por sharekolik .
Yazarlarimiz Ve EserleriYazarlarimiz Ve Eserleri
Yazarlarimiz Ve Eserleri
sharekolik .6.4K visualizações
Dadaizm (Kuralsızlık)+Kübizm + Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri por İlhan Gül
Dadaizm (Kuralsızlık)+Kübizm + Cumhuriyet Döneminde Halk ŞiiriDadaizm (Kuralsızlık)+Kübizm + Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri
Dadaizm (Kuralsızlık)+Kübizm + Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri
İlhan Gül1.9K visualizações
Akimlar por mali590
AkimlarAkimlar
Akimlar
mali590898 visualizações
Kurk mantolu madonna sabahattin ali por ozankagan
Kurk mantolu madonna  sabahattin aliKurk mantolu madonna  sabahattin ali
Kurk mantolu madonna sabahattin ali
ozankagan1.7K visualizações
Sunu12 por Nurullah Türk
Sunu12Sunu12
Sunu12
Nurullah Türk2K visualizações
ikinci-yeniciler.pptx por hikoyavuz
ikinci-yeniciler.pptxikinci-yeniciler.pptx
ikinci-yeniciler.pptx
hikoyavuz16 visualizações
Ahmet Hamdi̇ Tanpinar por dilaybulut
Ahmet Hamdi̇ TanpinarAhmet Hamdi̇ Tanpinar
Ahmet Hamdi̇ Tanpinar
dilaybulut2.5K visualizações
Orhan veli̇ kanik ve sabahatti̇n ali̇ por ozgeok
Orhan veli̇ kanik ve sabahatti̇n ali̇Orhan veli̇ kanik ve sabahatti̇n ali̇
Orhan veli̇ kanik ve sabahatti̇n ali̇
ozgeok810 visualizações
Serveti fünun öğretici metinler 2 por Samet Güneş
Serveti fünun öğretici metinler 2Serveti fünun öğretici metinler 2
Serveti fünun öğretici metinler 2
Samet Güneş1.3K visualizações
TüRk Edebiyati Tarihi 3 por derslopedi
TüRk Edebiyati Tarihi 3TüRk Edebiyati Tarihi 3
TüRk Edebiyati Tarihi 3
derslopedi2.2K visualizações

Milli edebiyat-donemi

 • 2. 1911 yılında Selanik’te çıkan Genç Kalemler dergisinde Ömer Seyfettin’in Yeni Lisan adlı makalesinin yayımlanmasıyla başlayan yeni bir dil hareketidir (Bu dil hareketi için 1908-1923 yılları arası dönemi referans alan bir tarihlendirme de söz konusudur, bu tarihlendirme dönemin iki siyasî olay -II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet ilanı- arasında oluştuğunu varsayar). Sade Türkçenin bir dava olarak ele alınması ilk kez bu dergide ortaya konulmuş ve “Millî Edebiyat” terimi ilk defa bu dergide kullanılmıştır. Bu dönem sanatçılarının şiir anlayışıyla, Fecr-i Ati topluluğunun şiir anlayışı birbirinden pek farklı değildir. "Şiir vicdani bir keyfiyettir" düşüncesinde olan şairleri bireysel konuları işlerler. Daha sonra 1917yılında yaptıkları bir toplantıda, hece ölçüsünü kullanma, günlük konuşma diliyle yazma noktasında birleşen şairlerin, içerik konusunda her birinin ayrı bir yaklaşımda olduğu gözlenir. Bu dönem sanatçıları Divan edebiyatını, Doğu edebiyatının; sonrasını ise Batı edebiyatınIn taklitçisi olmakla suçlarlar.
 • 3. Şiirde daha çok bireysel konulara yönelen bu dönem sanatçıları, roman ve öyküde sosyal meselelere eğilmişler; Milliyetçilik düşüncesi, Kurtuluş Savaşı gibi konuları ele almışlardır. Konuların İstanbul dışına çıkarılması da bu dönemin belirgin özelliklerindendir. Ayrıca “aşk” bu dönem roman ve hikâyesinin en önemli teması olarak dikkat çeker.
 • 4. Dil sadeleşmiştir. Aruzun yanında hece ölçüsü de kullanılmıştır. İlk defa bu dönemdeki eserlerde İstanbul dışına çıkılmış ve sanatçılar Anadolu'ya açılmıştır. Halk edebiyatının kurallarını benimsemiş, Millî unsurlara dönmek amaçlanmış, Öz Türkçe felsefesi güdülmüştür. Bu nedenlerle Cumhuriyet Edebiyatı'na hazırlık aşaması olarak görülebilir.
 • 5. Dil sadeleşmiştir. Konuşma dili olarak İstanbul Türkçesi benimsenmiş, yazı dili ile konuşma dili arasındaki fark kalkmıştır. Türk dilinin kuralları belirlenmiş, Arapça ve Farsça‘ dan gelen tamlamalar yerine Türkçe tamlamalar kullanılmış. Türkiye Türkçesine diğer Türk lehçelerinden sözcük alınmamalıdır görüşü savunulmuştur. Terimler bilimle ilgili olduğu için aynen kullanılmalıdır görüşüne vurgu yapılmıştır. Türkçülük akımı önem kazanmıştır.
 • 6. Dönemİn sanatçIlArI ÖMER SEYFETTİN ZİYA GÖKALP MEHMET EMİN YURDAKUL REFİK HALİT KARAY HALİDE EDİP ADIVAR
 • 7. Millî Edebiyat hareketinin önderlerinden olan sanatçı daha çok hikâyeleriyle tanınmıştır. Yeni Lisan makalesinde ortaya koyduğu görüşlerini, hikâyelerinde uygulamaya çalışmış ve başarılı olmuştur. Dilimizin sadeleşmesinde önemli yeri olan Ömer Seyfettin; anılarından, tarihteki kahramanlıklardan ve günlük yaşayışlardan yararlanarak, gücünü çekici anlatımından, olaylardan alan, çoğunlukla beklenmedik sonuçlarla biten hikâyeleriyle edebiyatımızda önemli bir yer tutar. Hikayeciliği meslek haline getirmiştir. Hikayelerinde Maupassant tarzı olarak da bilinen olay ağırlıklı konular işlemiştir. Kısa hayatına karşılık, birçok eser vermiştir.
 • 8. Bazı eserleri: Hikâye: İlk Düşen Ak, Yüksek Ökçeler, Bomba, Gizli Mabet, Asılzadeler, Bahar ve Kelebekler, Beyaz Lale, Yalnız Efe,Kurumuş Ağaçlar
 • 9. Şiiri, düşüncelerini halka yaymak için bir araç olarak kabul eden sanatçı, bu türde sanatsal yönden güçlü ürünler vermemiştir. Daha çok Türkçülük düşüncesini sistemleştiren bir düşünür ve sosyolog olarak tanınmıştır. Önceleri, bütün dünya Türklerini bir bayrak altında toplamayı amaçlayan Turancılık görüşüne bağlıyken, sonraları “Türkiye Türkçülüğü” düşüncesine yönelmiştir. Günlük konuşma diliyle yazı dilinin birleştirilmesi gerektiğine inanan sanatçı, eserlerinde bunu başarıyla uygular. Şiirlerinde hece ölçüsünü kullanan sanatçı, -Turan adlı şiiri hariç- konu olarak daha çok eski Türk tarihine, İslamiyet öncesi dönemlere yönelir. Ayrıca yurt, millet, ahlâk, din ve uygarlık gibi konuları da eğitici bir yaklaşımla ele alır.
 • 10. Bazı eserleri: Şiir: Kızıl Elma, Altın Işık, Yeni Hayat Nesir: Türkçülüğün Esasları, Türk Medeniyeti Tarihi, Malta Mektupları ve Türkleşme k, İslamlaşmak, Muasırlaşmak
 • 11. Servet-i Fünun döneminde eserler vermeye başlamıştır. O dönem çok kullanılan Osmanlıcılık ve İslamcılık akımlarına karşın kendisi Türkçülük akımını yaymaya çalışmış; bu yönde eserler vermiştir. Türk edebiyatında açık bir Türkçülüğü ilk defa bir sanat ideali haline getiren Türk şairidir. Milliyetçi kimliği ile Milli edebiyatın bayrağı simgesindedir. Hece ölçüsünü aruz ölçüsüne tercih etmiş, sanatı; ülküsünü ve fikirlerini anlatmakta bir araç olarak kullanmış, her şeyi vatanın yükselmesi uğrunda kullanabileceğini söylemiştir. Eserlerinde coşku, kahramanlık, vatan sevgisi ve öğreticilik bulunur.
 • 12. Bazı eserleri: Türk Sazı, Ey Türk Uyan, Tan Sesleri, Mustafa Kemal, Zafer Yolunda, Ordunun Destanı, Ankara
 • 13. Millî Edebiyat ve Cumhuriyet döneminin en ünlü öykü ve roman yazarlarındandır. Önce Fecr-i Ati edebiyatına 1917’den sonra ise Millî Edebiyat'a katılır. Kurtuluş Savaşı’na karşı yazılarından dolayı tutuklanacağı zaman Halep’e kaçar. Çıkarılan bir af üzerine 1938’de Türkiye’ye döner. Güçlü bir gözlemci olan yazar, betimlemelerinde de nesneldir. Realist bir anlayışa sahip olan yazarın sade bir dili ve yalın bir anlatımı vardır. Mizah ve eleştiri onun yapıtlarının ayrılmaz unsurlarıdır. "Kirpi" lakaplı yazar, öykü ve romandan başka, anı, deneme, fıkra ve tiyatro türlerinde de eserler vermiştir.
 • 14. Bazı eserleri: Öykü: Memleket Hikayeleri, Gurbet Hikayeleri Roman: Sürgün, Nilgün, Çete, Kadınlar Tekkesi, Bugünün Saraylısı, İstanbul’un İç Yüzü, Anahtar Mizah ve Hiciv: Deli, Sakın Aldanma İnanma Kanma, Kirpinin Dedikleri
 • 15. Daha çok İngiliz Edebiyatı'ndaki romanlardan etkilenen sanatçının eserlerini; kadın psikolojisine eğildiği romanları (Seviye Talip, Raik’ in Annesi, Handan), Kurtuluş Savaşı’nı anlattığı romanları (Vurun Kahpeye, Ateşten Gömlek) ve toplumsal konuları ele aldığı töre romanları (Sinekli Bakkal, Tatarcık, Sonsuz Panayır) olarak üç grupta toplayabiliriz. Yazın hayatına başlamadan önce hastanelerde müfettiş olarak çalışmıştır. Aydın Türk kadınını yaratmaya çalışmış, bu yönde çalışmaları olmuştur. Eserlerinde de çağdaş Türk kadınından ve kadın psikolojisinden kesitler sunar. Kurtuluş Savaşı dönemlerinde milli irade eksenli ve cehaleti yenmek gerektiği üzerine eserler vermiştir.
 • 16. Bazı diğer eserleri: Roman: Yeni Turan, Kalp Ağrısı, Zeyno’ nun Oğlu,Ateşten Gömlek Anı: Türk’ün Ateşle İmtihanı, Mor Salkımlı Ev Hikaye: Harap Mabetler, Dağa Çıkan Kurt, Kubbede Kalan Hoş Sada
 • 17. Realist bir anlayışa sahip olan yazar, Millî Eğitim müfettişliği görevi ile Anadolu’yu dolaşmış, buradaki yaşamı gözlemlemiş, bu gözlemlerini yalın bir dil ve anlatımla eserlerinde dile getirmiştir. Romanlarında yoğun bir Anadolu atmosferi vardır. Bu atmosfer içinde yurt ve toplum gerçeklerini, töreden kaynaklanan doğru ya da yanlış inanışları ele alır. Bu konular; öykülerinde, mizah unsuruyla da birleştirilerek verilir. Yazar ilk kez, duygusal bir aşkı dile getirdiği ve birçok yönleriyle Anadolu’yu anlattığı Çalıkuşu romanıyla adını duyurmuştur.
 • 18. Bazı eserleri: Roman: Çalıkuşu, Damga, Yeşil Gece, Yaprak Dökümü, Bir Kadın Düşmanı, Miskinler Tekkesi, Kan Davası Öykü: Tanrı Misafiri, Leyla ile Mecnun, Olağan İşler Oyun: Hançer, Hülleci, Tanrı Dağı Ziyafeti Gezi yazısı: Anadolu Notları
 • 19. Türk Edebiyatı araştırmalarını sistemleştiren ve edebiyat tarihçisi olarak ün kazanan sanatçının eserleri de bu yoldadır. Bugün bilinen birçok şair, yazarın yoğun araştırmaları sonucunda ortaya çıkmıştır.
 • 20. Bazı eserleri: Türk Edebiyat Tarihi, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvuflar, Divan Edebiyatı Antolojisi, Türk Saz Şairleri Antolojisi
 • 21. Romanlarında kusursuz bir anlatım ve sağlam tekniği ile dikkat çeken sanatçı, tarihi ve sosyal olaylardan her birini bir romanına konu edinerek, Tanzimat dönemi ile Atatürk Türkiyesi arasındaki dönem ve kuşakların geçirdikleri sosyal değişiklik ve bunalımları yaşayış ve görüş ayrılıklarını işlemiş, düşünce ve teze dayalı özlü yapıtlar vermiştir.
 • 22. Bazı eserleri ve içerikleri: Hep O Şarkı - Abdülaziz döneminin yaşamı Bir Sürgün - II. Abdülhamit’in baskılı yönetimiyle savaşmak için Fransa’ya kaçan Jön Türkler Hüküm Gecesi - 31 Mart Olayı’ndan sonra iktidarı ele geçiren İttihat ve Terakki Cemiyeti ile muhalefet arasındaki siyasi çekişme Kiralik Konak - Tanzimat’tan I. Dünya Savaşı’na kadar yetişen üç kuşaktaki görüş ayrılığı Sodom ve Gomore - Mütareke döneminde, işgal altındaki İstanbul’da ortaya çıkan ahlâki çöküntü Yaban - Kurtuluş Savaşı yıllanrındaki bir Anadolu köyü Ankara - Yeni başkentin üç dönemi Panorama I, II - Cumhuriyet döneminin 1952’ye kadarki durumu
 • 23. Bazı diğer eserleri: Anı: Zoraki Diplomat, Politikada 45 Yıl, Vatan Yolunda, Gençlik ve Edebiyat Hatıraları Monografi: Ahmet Haşim, Atatürk Mensur şiir: Erenlerin Bağından, Okun Ucundan Hikâye: Bir Serencam, Rahmet, Milli Savaş Hikayeleri Tiyatro: Nirvana, Veda, Sağanak, Mağara Makale: İzmir’den Bursa’ya, Ergenekon, Kadınlık ve Kadınlarımız
 • 24. Belirli bir topluluğa katılmamış özgür bir şairdir, her dönemde örnek şiirleri vardır. Neo klasik eğilimli yazarın kendine özgü farklı bir anlayışı vardır. İstanbul şairi olarak tanınır.Osmanlı İmparatorluğunun geçmişteki parlak günlerine büyük bir özlem duyar. Eserlerinde İstanbul, tarih, yurt sevgisi, aşk, ölüm ve sonsuzluk konularını işlemiştir. Divan şiirinin özünü anlatma çabası içinde olan sanatçı, eski şiirin ölçü, uyak ve ahenk unsurunu ön planda tutmuştur. Bu açıdan eserlerinde malzeme eski, şiir ise yenidir denilebilir. Şiirlerinde aşırı titiz olmasından dolayı yazarın bütün eserleri ölümünden sonra kitaplaştırılmıştır.
 • 25. Bazı eserleri: Şiir: Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgarıyla, Rubailer Nesir: Aziz İstanbul, Eğil Dağlar, Siyasî ve Edebî Portreler, Siyasî Hikayeler, Edebiyata Dair

Notas do Editor

 1. Dersimiz.com