O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

گذار از پارادایم نو آوری باز و بسته

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 14 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a گذار از پارادایم نو آوری باز و بسته (20)

Anúncio

گذار از پارادایم نو آوری باز و بسته

 1. 1. ‫از‬ ‫گذار‬ ‫نوآوری‬ ‫پارادایم‬ ‫بسته‬ ‫به‬ ‫پارادایم‬ ‫باز‬ ‫نوآوری‬
 2. 2. ‫شرکت‬A ‫شرکت‬B
 3. 3. ‫ی‬ ‫پژوهش‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫توسعه‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬ -‫هزینه‬ ‫مرکز‬-‫سود‬ ‫مرکز‬ -‫کشف‬:‫چرا‬-‫ا‬‫ر‬‫اج‬:‫چگونه‬ -‫سخت‬ ‫بسیار‬‫بینی‬ ‫پیش‬-‫آنها‬ ‫به‬‫رسیده‬‫و‬ ‫اهداف‬ ‫تعیین‬ -‫سخت‬ ‫بسیار‬ ‫یزی‬‫ر‬‫برنامه‬-‫آن‬‫تحقیق‬‫و‬ ‫ا‬‫ر‬‫اج‬ ‫برنامه‬ ‫تبیین‬ -‫امکانات‬ ‫خلق‬-‫ریسک‬‫کاهش‬ -‫چگونگی‬ ‫و‬ ‫مسائل‬‫تشخیص‬-‫ها‬ ‫محدودیت‬‫چارچوب‬ ‫در‬‫مسائل‬ ‫حل‬
 4. 4. ‫ل‬‫او‬ ‫عامل‬:‫صنعت‬‫ضعف‬ ‫و‬ ‫ماهر‬‫متحرک‬ ‫کارکنان‬‫افزون‬‫روز‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬‫در‬ ‫دوم‬ ‫عامل‬:‫پذیر‬ ‫خطر‬ ‫سرمایه‬‫ار‬‫ز‬‫با‬ ‫سوم‬‫عامل‬:‫بزرگ‬‫های‬ ‫شرکت‬‫ی‬ ‫پژوهش‬‫های‬ ‫ایده‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫بیرونی‬‫های‬‫گزینه‬ ‫م‬‫ر‬‫چها‬ ‫عامل‬:‫بیرونی‬ ‫کنندگان‬ ‫تامین‬ ‫شد‬‫ر‬ ‫به‬‫رو‬ ‫قابلیت‬ ‫سازمان‬ ‫ی‬ ‫پژوهش‬ ‫فعلی‬‫ار‬‫ز‬‫با‬ ‫پروزه‬ ‫دانش‬ ‫پایگاه‬ ‫ی‬ ‫پژوهش‬‫های‬ ‫تاسیس‬ ‫تازه‬‫شرکت‬ ‫بیرونی‬ ‫توسعه‬‫سازمان‬ ‫ای‬ ‫جدید‬‫ار‬‫ز‬‫با‬
 5. 5. ‫الف‬:‫کرد‬‫استخدام‬‫ا‬‫ر‬‫ان‬‫ر‬‫پژوهشگ‬ ‫ترین‬‫شایسته‬ ‫و‬‫بهترین‬‫باید‬. ‫ب‬:‫برت‬‫نیروهای‬‫از‬‫استفاده‬ ‫با‬ ‫باید‬،‫ار‬‫ز‬‫با‬ ‫به‬‫جدید‬‫خدمت‬ ‫و‬‫ل‬‫محصو‬‫ائه‬‫ر‬‫ا‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫به‬‫ر‬ ‫ورزید‬‫مبادرت‬‫تکنولوژی‬ ‫توسعه‬ ‫و‬‫تحقیق‬. ‫ج‬:‫ر‬‫ل‬‫او‬‫رتبه‬‫جدید‬‫ل‬‫محصو‬‫عرضه‬ ‫در‬،‫دهیم‬‫انجام‬‫خودمان‬‫ا‬‫ر‬ ‫توسعه‬‫و‬‫تحقیق‬‫اگر‬‫ا‬ ‫کرد‬‫خواهم‬‫کسب‬. ‫د‬:‫بود‬‫خواهد‬‫رقابت‬‫میدان‬‫پیروز‬،‫کند‬‫عمل‬‫خوب‬‫زمینه‬‫این‬‫در‬‫که‬‫شرکتی‬. ‫ه‬:‫ف‬‫یک‬ ‫بنگاه‬ ‫توسعه‬ ‫و‬‫تحقیق‬‫در‬‫ی‬‫گذار‬‫سرمایه‬ ،‫شده‬ ‫ذکر‬‫موارد‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫عالیت‬ ‫است‬ ‫بنایی‬‫زیر‬. ‫و‬:‫ه‬ ‫ایده‬‫نتوانند‬ ‫رقبا‬ ‫تا‬ ‫کرد‬‫حفاظت‬ ‫خوبی‬ ‫به‬‫شرکت‬ ‫ی‬‫معنو‬‫مالکیت‬‫از‬ ‫باید‬‫موجود‬‫ای‬ ‫گیرند‬‫بکار‬‫ا‬‫ر‬‫آن‬ ‫در‬. ‫نوآور‬ ‫پارادایم‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬‫ی‬ ‫بسته‬:
 6. 6. ((‫پارادایم‬ ‫در‬ ‫دانش‬ ‫گسترش‬ ‫باز‬ ‫نوآوری‬))
 7. 7. ‫پاردای‬ ‫فرضیات‬‫م‬ ‫باز‬ ‫نوآوری‬:
 8. 8. ‫بر‬ ‫پا‬ ‫نو‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫ایجاد‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫مجموعه‬ ‫مبنای‬ ‫آزمایشگاه‬ ‫و‬ ‫لوسنت‬ ‫شرکت‬ ‫برای‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫از‬ ‫بل‬ ‫های‬ ‫این‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫واحد‬ ‫است‬ ‫مفید‬ ‫مجموعه‬: ‫باعث‬ ‫است‬‫ممکن‬‫حرکت‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫تکنولوژی‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫شود‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫توسط‬‫شده‬ ‫خلق‬ ‫شوند‬‫عرضه‬ ‫ار‬‫ز‬‫با‬. ‫تکنولوژ‬‫خروج‬ ، ‫آیند‬‫ر‬‫ف‬ ‫این‬‫ی‬ ‫تحقیقات‬ ‫های‬‫مایشگاه‬‫ز‬‫آ‬ ‫از‬‫ی‬ ‫کند‬ ‫می‬‫تسریع‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫شرکت‬. ‫پذ‬‫خطر‬ ‫سرمایه‬‫از‬ ‫استفاده‬‫یر‬ ‫فرصتی‬ ‫لوسنت‬ ‫شرکت‬‫در‬ ‫فر‬ ‫بل‬ ‫های‬ ‫مایشگاه‬‫ز‬‫آ‬ ‫برای‬‫اهم‬ ‫ر‬ ‫خود‬‫تکنولوژی‬ ‫تا‬‫د‬‫ز‬‫سا‬‫می‬‫ا‬ ‫مورد‬ ‫متفاوت‬ ‫های‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫با‬‫در‬ ‫دهد‬‫قرار‬ ‫مایش‬‫ز‬‫آ‬..
 9. 9. ‫نوآو‬ ‫و‬ ‫بسته‬ ‫آوري‬ ‫نو‬ ‫بر‬ ‫حاکم‬ ‫اصول‬ ‫بین‬ ‫تفاوت‬‫ري‬ ‫باز‬ ‫بسته‬ ‫نوآوري‬ ‫اصول‬‫باز‬ ‫نواوري‬ ‫اصول‬ ‫کنند‬‫مي‬ ‫کار‬ ‫ما‬ ‫اي‬‫ر‬‫ب‬ ‫هستند‬‫متخصص‬ ‫خود‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هوشمندي‬ ‫اد‬‫ر‬‫اف‬‫کن‬‫کار‬ ‫شرکت‬ ‫بیرون‬ ‫و‬ ‫درون‬ ‫هوشمند‬ ‫اد‬‫ر‬‫ف‬ ‫با‬ ‫بتوانيم‬ ‫بايد‬ ‫کنند‬‫نمي‬ ‫کار‬ ‫ما‬ ‫اي‬‫ر‬‫ب‬ ‫هوشمند‬ ‫ا‬‫ر‬‫اف‬ ‫همه‬‫يم‬ ‫اس‬ ‫مورد‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫کرده،توسعه‬‫کشف‬‫ا‬‫ر‬‫آن‬ ‫خودمان‬ ‫بايد‬ ‫توسعه‬ ‫و‬‫تحقيق‬ ‫از‬ ‫سود‬‫کسب‬ ‫اي‬‫ر‬‫ب‬‫تفاده‬ ‫دهيم‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫کند‬‫خلق‬ ‫زيادي‬ ‫ارزش‬ ‫تواند‬‫مي‬ ‫شرکت‬ ‫بیرون‬ ‫توسعه‬ ‫و‬‫تحقيق‬.‫کس‬‫اي‬‫ر‬‫ب‬ ‫هم‬ ‫داخلي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تحقيق‬‫سود‬‫ب‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫بيشتر‬. ‫کنيم‬ ‫عرضه‬ ‫ار‬‫ز‬‫با‬ ‫به‬ ‫زودتر‬ ‫ا‬‫ر‬‫آن‬‫توانيم‬ ‫کنيم،مي‬ ‫کشف‬‫ا‬‫ر‬ ‫خود‬ ‫نيازهاي‬‫خودمان‬ ‫اگر‬‫کنيم‬ ‫ي‬‫گذار‬ ‫سرمايه‬‫آن‬ ‫روي‬‫خودمان‬ ‫حتما‬ ‫نيست‬ ‫الزم‬‫تحقيقات‬ ‫نتيجه‬ ‫از‬ ‫بردن‬ ‫سود‬ ‫اي‬‫ر‬‫ب‬ ‫است‬ ‫،برنده‬ ‫کند‬ ‫عرضه‬ ‫ار‬‫ز‬‫با‬ ‫ابه‬‫ر‬ ‫نواوري‬‫ل‬‫محصو‬ ‫زودتر‬ ‫که‬ ‫شرکتي‬.‫باشد‬ ‫ار‬‫ز‬‫با‬ ‫به‬ ‫تر‬ ‫سريع‬ ‫عرضه‬ ‫از‬‫مفيدتر‬ ‫است‬ ‫،ممکن‬ ‫بهتر‬‫کار‬ ‫و‬‫کسب‬‫مدل‬ ‫ايجاد‬ ‫ک‬ ‫ي‬‫بردار‬ ‫بهره‬‫ما‬ ‫هاي‬ ‫ايده‬‫از‬ ‫نتوانند‬ ‫رقبا‬ ‫تا‬ ‫کنيم‬‫حفاظت‬ ‫خود‬‫ي‬‫معنو‬ ‫مالکيت‬ ‫از‬‫بايد‬‫نند‬ ‫خر‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫سايرين‬‫ي‬‫معنو‬ ‫کالکيت‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫آور‬ ‫سود‬ ‫ايمان‬‫ر‬‫ب‬ ‫بايد‬ ‫ما‬‫ي‬‫معنو‬ ‫مالکيت‬ ‫از‬ ‫ديگر‬‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫استفاده‬‫و‬ ‫کرده‬‫ي‬‫يدار‬ ‫دهيم‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫خودمان‬ ‫کار‬ ‫و‬‫کسب‬‫مدل‬ ‫در‬.
 10. 10. ‫شرکت‬ ‫در‬ ‫نوآوری‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫ای‬ ‫مرحله‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫فرآیند‬ ‫داده‬ ‫بدست‬ ‫برتر‬ ‫تکنولوژی‬ ‫به‬ ‫متکی‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫است‬: ‫بنیادی‬ ‫نوآوری‬‫به‬‫مربوط‬‫های‬‫فرصت‬ ‫کشف‬ ‫نوآور‬‫مشتریان‬‫و‬‫شرکاء‬ ‫اهی‬‫ر‬‫هم‬ ‫به‬ ‫پردازی‬‫ایده‬ ‫یابنده‬‫ظهور‬ ‫های‬ ‫اتژی‬‫ر‬‫است‬ ‫گرفتن‬‫نظر‬‫در‬ ‫با‬‫مناسب‬ ‫ایده‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬‫ها‬ ‫ایده‬ ‫غربالگری‬. ‫نوآور‬‫مشتریان‬ ‫همکاری‬ ‫با‬‫سریع‬ ‫سازی‬‫مفهوم‬ ‫اولیه‬‫عرضه‬ ‫اولیه‬ ‫مشتریان‬ ‫ات‬‫ر‬‫نظ‬‫اساس‬ ‫بر‬‫الزم‬ ‫بهبودهای‬ ‫اعمال‬ ‫خاص‬ ‫ارهای‬‫ز‬‫با‬‫در‬‫جدید‬ ‫کاربردهای‬‫خلق‬ ‫خاص‬ ‫های‬ ‫ار‬‫ز‬‫با‬‫بالقوه‬‫مشتریان‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫ثانویه‬‫عرضه‬ ‫خدمت‬ ‫یا‬‫ل‬‫محصو‬‫بهبود‬ ‫و‬ ‫تدریجی‬‫نوآوری‬ ‫ل‬‫او‬ ‫مرحله‬ ‫به‬ ‫بازگشت‬
 11. 11. •‫ب‬ ‫تکنولوژی‬ ‫به‬ ‫متکی‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫های‬ ‫توصیه‬‫رتر‬ ‫کن‬ ‫دنبال‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫شده‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫برای‬ ‫توانند‬ ‫می‬، ‫ند‬ ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫های‬ ‫توصیه‬: •‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫در‬‫چه‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬‫های‬‫شرکت‬ ‫در‬‫چه‬ ،‫املللی‬ ‫بین‬‫های‬‫فعالیت‬ ‫در‬‫که‬‫شوند‬ ‫انتخاب‬ ‫ادی‬‫ر‬‫اف‬ ‫بین‬‫از‬ ‫باید‬‫شرکت‬ ‫ان‬‫ر‬‫مدی‬ ‫و‬ ‫بنیانگذار‬‫گروه‬‫ک‬‫ی‬‫داشته‬ ‫زیادی‬‫تجربه‬، ‫وچک‬‫باشند‬. •‫مال‬‫منابع‬ ‫تا‬‫شود‬ ‫گرفته‬‫نظر‬‫در‬‫بزرگتر‬،‫است‬ ‫پذیر‬‫امکان‬ ‫ان‬‫ر‬‫بنیانگذا‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫که‬‫آنجا‬ ‫تا‬‫کار‬‫شروع‬ ‫ابتدای‬ ‫در‬‫شرکت‬ ‫اندازه‬‫شود‬‫می‬ ‫توصیه‬، ‫ی‬‫میز‬ ‫به‬‫تجربی‬‫و‬ ‫تکنیکی‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫شرکت‬‫اختیار‬ ‫در‬‫کافی‬‫ان‬ ‫بگیرند‬. •‫عادی‬‫کنندگان‬‫مصرف‬ ‫تا‬ ‫اتولید‬‫ر‬‫صنعتی‬ ‫های‬‫واحد‬ ‫نیاز‬‫مورد‬ ‫مواد‬ ‫کنید‬‫سعی‬ ‫بیشتر‬ •‫بز‬‫ی‬‫مشتر‬‫چند‬ ‫استاندارد‬‫غیر‬‫نیازهای‬‫زندانی‬ ‫ا‬‫ر‬‫خود‬ ‫کند‬‫سعی‬‫و‬ ‫باشید‬‫داشته‬‫اختیار‬ ‫در‬‫اتکا‬ ‫قابل‬‫و‬ ‫ل‬‫قبو‬ ‫قابل‬ ‫مشتریان‬ ‫از‬‫کاملی‬‫فهرست‬‫رگ‬‫نکند‬. •‫بکند‬‫املللی‬ ‫بین‬‫های‬‫فروش‬ ‫درگیر‬‫ا‬‫ر‬‫خود‬ ‫ل‬‫او‬‫روز‬‫همان‬ ‫از‬‫شرکت‬. •‫کرد‬‫کمی‬ ‫بتوان‬ ‫ار‬‫ز‬‫با‬‫بعد‬ ‫از‬‫هم‬‫و‬ ‫حجم‬‫بعد‬ ‫از‬‫هم‬ ‫ا‬‫ر‬‫آن‬ ‫که‬‫گیرید‬ ‫بکار‬‫ا‬‫ر‬ ‫کاری‬‫و‬ ‫کسب‬‫مدل‬. •‫باشید‬‫نداشته‬‫واهمه‬ ‫املللی‬ ‫بین‬‫فروش‬ ‫و‬ ‫ار‬‫ز‬‫با‬‫توسعه‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫نیاز‬‫مورد‬‫های‬ ‫هزینه‬ ‫از‬. •‫باشد‬‫توسعه‬‫و‬‫تحقیق‬‫متمرکز‬ ‫و‬‫مستمر‬ ‫های‬‫فعالیت‬ ‫دنبال‬‫به‬‫همواره‬. •‫باشد‬‫داشته‬‫نزولی‬‫روند‬‫همواره‬‫جدید‬‫ل‬‫محصو‬ ‫ایجاد‬‫معامالتی‬ ‫هزینه‬‫کنید‬‫تالش‬. •‫نمایید‬‫شناسایی‬ ، ‫کنندگان‬‫توزیع‬‫طریق‬ ‫از‬‫فروش‬ ‫با‬‫مقایسه‬ ‫در‬‫ا‬‫ر‬‫مستقیم‬ ‫ات‬‫ر‬‫صاد‬‫ضعف‬ ‫و‬‫قوت‬ ‫نقاط‬. •‫کنید‬‫ی‬‫گیر‬‫تصمیم‬‫آن‬‫خصوص‬ ‫در‬‫و‬ ‫کرده‬‫رصد‬‫ا‬‫ر‬‫جدید‬ ‫رقبای‬‫ورود‬ ‫تا‬‫باشید‬‫آماده‬ ‫همواره‬. •‫اردهد‬‫ر‬‫ق‬ ‫توجه‬‫مورد‬ ‫ا‬‫ر‬‫پذیر‬‫خطر‬‫های‬ ‫سرمایه‬ ‫بویژه‬‫و‬‫شرکت‬ ‫از‬ ‫بیرون‬‫مالی‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫اهمیت‬ ‫و‬‫ها‬ ‫هزینه‬.
 12. 12. ‫با‬ ‫سپ‬ ‫اس‬

×