Β3. Η διανομή των εθνικών γαιών.ppsx

elnas
elnasTeacher
Β. Η ελληνική οικονομία
κατά τον 19ο αι.
Β3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων
 ορίσετε τι είναι «εθνικά
κτήματα»,
 περιγράψετε το νομικό
καθεστώς τους, το πώς
αξιοποιήθηκαν, πόσο και πώς
υπολογίζεται η έκτασή τους,
 αναφέρετε τα προβλήματα που
προέκυψαν από τη διανομή
των εθνικών γαιών,
 απαριθμήσετε τα αίτια του
πολυτεμαχισμού των εθνικών
κτημάτων
 αφηγηθείτε την οριστική
διευθέτηση του ζητήματος των
εθνικών γαιών τα έτη 1870-
Μετά τη μελέτη της παρούσας
υποενότητας αναμένεται να
2023 Β3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων 3
◄Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα
που σχετίζονταν με την αγροτική ζωή
του τόπου, το οποίο απασχόλησε όλες
τις μετεπαναστατικές κυβερνήσεις,
ήταν και το ζήτημα της διανομής των
εθνικών γαιών. Στην εικόνα αγροτικές
καλλιέργειες στην Ελλάδα του 19ου
αιώνα.
Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη.
Χριστόπουλος, Γ.(εκδ), Ιστορία του
Ελληνικού Έθνους: Νεώτερος
Ελληνισμός από 1833 ως 1881, τ. ΙΓ',
Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1977, σ. 96.
© Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αθήνα.
http://www.fhw.gr/chronos/12/gr/general/gallery/178.
html
Το ζήτημα
των εθνικών
κτημάτων
Κληροδοτήθηκε ως πρόβλημα
στην Ελλάδα από την οθωμανική
κατοχή.
Ξεχώριζε
• για την έκταση
• για τη σημασία
• για την πολυπλοκότητα
«Εθνικές γαίες»:
Ορισμός
 «Εθνικές γαίες» ήταν οι ακίνητες, οι
κτηματικές ιδιοκτησίες των Οθωμανών στις
περιοχές που περιήλθαν στον έλεγχο του
ελληνικού κράτους. Η γη αυτή ανήκε
είτε στο οθωμανικό δημόσιο
είτε σε μουσουλμανικά ιδρύματα
είτε σε ιδιώτες.
ως ιδιοκτησία ή ως δικαίωμα νομής
(εκμετάλλευσης)
 Οι περιουσίες αυτές περιήλθαν στην
κυριότητα του ελληνικού κράτους
«επαναστατικώ δικαίω».
20XX presentation title 5
http://www.fhw.gr/chronos/12/gr/general/gallery/190.
html
2023 Β3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων 6
https://museduc.gr/docs/Istoria/B/08_KEFALAIO
_B.pdf
«Εθνικές γαίες»:
 Αποτέλεσαν το πρώτο και, ουσιαστικά, το
μόνο κεφάλαιο στη διάρκεια του πολέμου.
2023 Β3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων 7
Σημασία
Χρησιμοποιήθηκαν
 ως υποθήκη για τη σύναψη δανείων.
 ως μέσα για την εξασφάλιση εσόδων, μέσω
της εκποίησής τους.
http://istoriapros.blogspot.com/2016/09/3.h
tml
«Εθνικές γαίες»:
Η έκταση των γαιών αυτών μπορεί να
υπολογιστεί μόνο κατά προσέγγιση -
περίπου 4.000.000 με 5.000.000
στρέμματα- λόγω πολυπλοκότητας:
 Του σχετικού με την έγγειο ιδιοκτησία
οθωμανικού καθεστώτος και
 Των μηχανισμών απογραφής των
περιουσιακών στοιχείων.
2023 Β3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων 8
Υπολογισμός έκτασης
https://cognoscoteam.gr/archives/25536
Προβλήματα στη διανομή των εθνικών κτημάτων [Ι]
Πολλοί από τους καλλιεργητές των κτημάτων αυτών είχαν δικαιώματα
εκμετάλλευσης της γης από τα προεπαναστατικά χρόνια.
Καλλιεργούσαν δηλαδή για πολλές γενιές τα χωράφια, αποδίδοντας ένα
ποσοστό (περίπου 15%) στον κατ’ όνομα ιδιοκτήτη καθώς και τον φόρο
επί της παραγωγής, τη δεκάτη. Είχαν ισχυρά δικαιώματα ιδιοκτησίας
πάνω στη γη και ήταν δύσκολο για το κράτος να τους ζητήσει να την
εξαγοράσουν καταβάλλοντας υψηλό τίμημα.
Η εξαγορά προϋπέθετε ξεκάθαρους τίτλους ιδιοκτησίας, προσδιορισμό
δηλαδή του προς εξαγορά αντικειμένου, πράγμα που ήταν ανύπαρκτο
στον οθωμανικό χώρο, όπου υπήρχαν συνήθως επάλληλα δικαιώματα επί
της γης.
20XX presentation title 9
Αν και αποτελούσε γενική επιθυμία, στην πράξη συναντούσε πολλά
προβλήματα:
Προβλήματα στη διανομή των εθνικών κτημάτων [ΙΙ]
Στη Στερεά Ελλάδα, σημαντικό τμήμα των εθνικών γαιών που δεν ήταν υπό
την έλεγχο των επαναστατών στο τέλος του πολέμου, πέρασαν άμεσα στα
χέρια ιδιωτών με απευθείας εξαγορά από τους οθωμανούς ιδιοκτήτες τους,
σε χαμηλή μάλιστα τιμή. Έτσι, το κράτος έχανε την ευκαιρία της
διαμεσολάβησης και της αποκόμισης προσόδων.
Δεν ήταν σπάνιες οι καταπατήσεις, ιδιαίτερα σε εποχές ταραχών και κρίσης,
καταπατήσεις που δύσκολα μπορούσαν να αποδειχθούν σε εδάφη με
αμφισβητούμενα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας.
Στο χώρο της έγγειας ιδιοκτησίας, το οθωμανικό δίκαιο διέφερε
σημαντικά από το βυζαντινορωμαϊκό, το οποίο υιοθέτησε το ελεύθερο
ελληνικό κράτος. Η προσαρμογή των πραγματικών δεδομένων στη μεταβολή
αυτή άφηνε περιθώρια για κάθε είδους ατασθαλίες (:παράνομες πράξεις).
2023 Β3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων 10
Οι τάσεις οδηγούσαν:
α. στη δημιουργία μικρών και μεσαίων ιδιοκτησιών.
β. στην αποφυγή συγκέντρωσης μεγάλων
κτημάτων σε λίγους κεφαλαιούχους.
https://www.hartismag.gr/hartis-28/klimakes/diakybeyma-toy-1821-eonikes-gaies-se-axartog
Αίτια πολυτεμαχισμού
1. Έλλειψη μεγάλων κεφαλαίων.
2. Τάση απόκτησης ακίνητης περιουσίας σε πόλεις (στην Αθήνα ιδιαίτερα).
3. Η απόκτηση μεγάλης έγγειας ιδιοκτησίας δεν ήταν στις προθέσεις των πλουσίων,
γεγονός που
 άμβλυνε τις αντιθέσεις και
δεν επέτρεπε να αναπτυχθούν σημαντικές κοινωνικές εντάσεις γύρω από το
πρόβλημα των εθνικών γαιών.
4. Η δημιουργία μικρών ιδιοκτησιών, ευπρόσβλητων στις κρίσεις και έκθετων στις
διαθέσεις της αγοράς και στις φορολογικές πιέσεις, ευνόησε την ανάπτυξη ενός
συστήματος πολιτικής προστασίας
2023 Β3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων 12
Οι τοπικοί πολιτευτές αναλάμβαναν να περιορίσουν τις ασκούμενες πιέσεις,
παρεμβαίνοντας στους κυβερνητικούς μηχανισμούς του κράτους. Επρόκειτο για ρόλο
ανάλογο με εκείνον που είχαν οι προεστοί κατά την προεπαναστατική περίοδο.
20XX presentation title 13
◄Γκραβούρα του 19ου αιώνα με
καλλιέργειες στην περιοχή της Κορινθίας.
Στις περιοχές της Πελοποννήσου υπήρχαν
μεγάλες εκτάσεις εθνικών γαιών, τις οποίες
αφορούσαν οι πρώτοι νόμοι για τη ρύθμιση
του ιδιοκτησιακού τους καθεστώτος.
Λιθογραφία 33Χ62 εκ. που σχεδίασε ο
Stackelberg και λιθογράφησε ο Dupressier.
Τόπος και Εικόνα: Χαρακτικά Ξένων
Περιηγητών για την Ελλάδα, τ. Ζ'-19ος
αιώνας, Εκδόσεις Ολκός, Αθήνα 1985, εικ.
65.
© Εκδόσεις Ολκός.
http://www.ime.gr/chronos/12/gr/general/gallery/179.
html
Οριστική αντιμετώπιση ζητήματος εθνικών κτημάτων:
Νομοθετικές ρυθμίσεις 1870-1871
Να εξασφαλιστούν κατά προτεραιότητα οι ακτήμονες χωρικοί, με
την παροχή γης, απαραίτητης για την επιβίωσή τους.
Να εξασφαλιστούν, μέσα από τη διαδικασία της εκποίησης, τα
μεγαλύτερα δυνατά έσοδα, που θα έδιναν μια ανάσα στο διαρκές
δημοσιονομικό αδιέξοδο.
20XX presentation title 14
Στόχοι
Οι στόχοι των νομοθετημάτων ήταν αντιφατικοί με αποτέλεσμα
να επιτευχθεί μόνο ο πρώτος σε ικανοποιητικό βαθμό.
Νομοθετικές ρυθμίσεις
Οι δικαιούχοι αγρότες μπορούσαν να αγοράσουν όση γη ήθελαν,
με ανώτατο όριο τα 80 στρέμματα για ξηρικά εδάφη και τα 40 για
αρδευόμενα.
20XX presentation title 15
 Από το 1870 ως το 1911 διανεμήθηκαν 2.650.000 στρέμματα
με 370.000 παραχωρητήρια.
Αποτελέσματα εφαρμογής νομοθετικών ρυθμίσεων
2023 Β3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων 16
Η διανομή 2.650.000 στρεμμάτων με 370.000 παραχωρητήρια
στο διάστημα 1870-1911 δείχνει ότι:
 οι φιλοδοξίες ή οι δυνατότητες των αγροτών για απόκτηση
καλλιεργήσιμης έκτασης ήταν περιορισμένες και
 ο πολυτεμαχισμός της γης ήδη μεγάλος.
Συμπεράσματα - Εκτιμήσεις
για τις περιοχές που χαρακτηρίζονταν ως φυτείες (ελαιόδεντρα και
αμπέλια), ο μέσος όρος έκτασης των ιδιοκτησιών ήταν σαφώς
μικρότερος
 εκείνων που προορίζονταν για καλλιέργεια δημητριακών.
Αξίζει να επισημανθεί ότι
2023 Β3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων 17
H Ιθώμη από τον Άγιο Φλώρο στις υπόγειες καρστικές πηγές του ποταμού Παμίσου στη
Μεσσηνία. Λεπτομέρεια λιθογραφίας του Prosper Baccuet με τους επιστήμονες της Expédition να
ξεκουράζονται το 1829. Στο: J.-B. Bory de Saint-Vincent. Relation de l'Expédition scientifique de
Morée: Section des sciences physiques, Paris, 1836. Πηγή: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
ΑΠΘ.
https://www.hartismag.gr/hartis-28/klimakes/diakybeyma-toy-1821-eonikes-gaies-se-axartografhth-
xwra-1
ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
 Επρόκειτο για μια σημαντική διανομή καλλιεργήσιμων γαιών
στην περίοδο 1870-1911, ιδιαίτερα αν συγκριθεί με τα 600.000
στρέμματα που είχαν διανεμηθεί τα προηγούμενα χρόνια.
 Ωστόσο, μόνο το 50% περίπου του αντιτίμου των
παραχωρούμενων γαιών πληρώθηκε τελικά στο κράτος από
τους αγοραστές της εθνικής αυτής ιδιοκτησίας.
2023 Β3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων 18
Τέλος
Πηγές:
• Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας, Γ’ Γενικού Λυκείου, Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών
Σπουδών, ΙΤΥΕ: Αθήνα 2021, 23-25.
• «Εθνικές γαίες» στο http://www.fhw.gr/chronos/12/gr/1833_1897/economy/facts/02.html
(ημ. προσπ. 25/08/23).
Επιμέλεια: Ε. Νασιώτη, ΠΕ02 (Σεπ 2023)
1 de 19

Recomendados

Η εκμετάλλευση των ορυχείων por
Η εκμετάλλευση των ορυχείωνΗ εκμετάλλευση των ορυχείων
Η εκμετάλλευση των ορυχείωνΣΟΦΙΑ ΦΕΛΛΑΧΙΔΟΥ
3.1K visualizações16 slides
Η βιομηχανία por
Η βιομηχανίαΗ βιομηχανία
Η βιομηχανίαΣΟΦΙΑ ΦΕΛΛΑΧΙΔΟΥ
4.2K visualizações21 slides
5. H δημιουργία του τραπεζικού συστήματος por
5. H δημιουργία του τραπεζικού συστήματος5. H δημιουργία του τραπεζικού συστήματος
5. H δημιουργία του τραπεζικού συστήματοςVassiliki Yiannou
2K visualizações13 slides
το αγροτικό ζήτημα por
το αγροτικό ζήτηματο αγροτικό ζήτημα
το αγροτικό ζήτημαgiouli
41.8K visualizações9 slides
Oι παραγωγικές δυνάμεις μέσα και έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα por
Oι παραγωγικές δυνάμεις μέσα και έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη ΙδέαOι παραγωγικές δυνάμεις μέσα και έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα
Oι παραγωγικές δυνάμεις μέσα και έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη ΙδέαΣΟΦΙΑ ΦΕΛΛΑΧΙΔΟΥ
5.8K visualizações10 slides
Tα δημογραφικά δεδομένα por
Tα δημογραφικά δεδομέναTα δημογραφικά δεδομένα
Tα δημογραφικά δεδομέναΣΟΦΙΑ ΦΕΛΛΑΧΙΔΟΥ
7.6K visualizações19 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

2. H εμπορική ναυτιλία por
2. H εμπορική ναυτιλία2. H εμπορική ναυτιλία
2. H εμπορική ναυτιλίαKvarnalis75
23.3K visualizações28 slides
4. H εκμετάλλευση των ορυχείων por
4. H εκμετάλλευση των ορυχείων4. H εκμετάλλευση των ορυχείων
4. H εκμετάλλευση των ορυχείωνKvarnalis75
18.7K visualizações18 slides
Tο δίκτυο των σιδηροδρόμων por
Tο δίκτυο των σιδηροδρόμωνTο δίκτυο των σιδηροδρόμων
Tο δίκτυο των σιδηροδρόμωνΣΟΦΙΑ ΦΕΛΛΑΧΙΔΟΥ
2K visualizações27 slides
6. H βιομηχανία por
6. H βιομηχανία6. H βιομηχανία
6. H βιομηχανίαKvarnalis75
21.6K visualizações33 slides
Η διανομή των εθνικών κτημάτων por
Η διανομή των εθνικών κτημάτωνΗ διανομή των εθνικών κτημάτων
Η διανομή των εθνικών κτημάτωνΣΟΦΙΑ ΦΕΛΛΑΧΙΔΟΥ
1.1K visualizações18 slides
5. Η δημιουργία τραπεζικού συστήματος por
5. Η δημιουργία τραπεζικού συστήματος5. Η δημιουργία τραπεζικού συστήματος
5. Η δημιουργία τραπεζικού συστήματοςKvarnalis75
20.6K visualizações17 slides

Mais procurados(20)

2. H εμπορική ναυτιλία por Kvarnalis75
2. H εμπορική ναυτιλία2. H εμπορική ναυτιλία
2. H εμπορική ναυτιλία
Kvarnalis7523.3K visualizações
4. H εκμετάλλευση των ορυχείων por Kvarnalis75
4. H εκμετάλλευση των ορυχείων4. H εκμετάλλευση των ορυχείων
4. H εκμετάλλευση των ορυχείων
Kvarnalis7518.7K visualizações
6. H βιομηχανία por Kvarnalis75
6. H βιομηχανία6. H βιομηχανία
6. H βιομηχανία
Kvarnalis7521.6K visualizações
5. Η δημιουργία τραπεζικού συστήματος por Kvarnalis75
5. Η δημιουργία τραπεζικού συστήματος5. Η δημιουργία τραπεζικού συστήματος
5. Η δημιουργία τραπεζικού συστήματος
Kvarnalis7520.6K visualizações
2. Τα αντιβενιζελικά κόμματα por Kvarnalis75
2. Τα αντιβενιζελικά κόμματα2. Τα αντιβενιζελικά κόμματα
2. Τα αντιβενιζελικά κόμματα
Kvarnalis7520.8K visualizações
2. Τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος por Kvarnalis75
2. Τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος2. Τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος
2. Τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος
Kvarnalis7520.3K visualizações
4.η εκμετάλλευση των ορυχείων. pptx por giouli
4.η εκμετάλλευση των ορυχείων. pptx4.η εκμετάλλευση των ορυχείων. pptx
4.η εκμετάλλευση των ορυχείων. pptx
giouli4.5K visualizações
Η εμπορική ναυτιλία por Nasia Fatsi
Η εμπορική ναυτιλίαΗ εμπορική ναυτιλία
Η εμπορική ναυτιλία
Nasia Fatsi191 visualizações
7. Tα δημόσια έργα por Kvarnalis75
7. Tα δημόσια έργα7. Tα δημόσια έργα
7. Tα δημόσια έργα
Kvarnalis7519.2K visualizações
1. Η πρόνοια για τους πρόσφυγες κατά την Οθωνική περίοδο por Kvarnalis75
1. Η πρόνοια για τους πρόσφυγες κατά την Οθωνική περίοδο1. Η πρόνοια για τους πρόσφυγες κατά την Οθωνική περίοδο
1. Η πρόνοια για τους πρόσφυγες κατά την Οθωνική περίοδο
Kvarnalis7511.3K visualizações
5. Η αρμοστεία του Αλέξανδρου Ζαΐμη (1906-1908) por Kvarnalis75
5. Η αρμοστεία του Αλέξανδρου Ζαΐμη (1906-1908) 5. Η αρμοστεία του Αλέξανδρου Ζαΐμη (1906-1908)
5. Η αρμοστεία του Αλέξανδρου Ζαΐμη (1906-1908)
Kvarnalis758.5K visualizações
8. Το δίκτυο των σιδηροδρόμων por Kvarnalis75
8. Το δίκτυο των σιδηροδρόμων8. Το δίκτυο των σιδηροδρόμων
8. Το δίκτυο των σιδηροδρόμων
Kvarnalis7529.9K visualizações
5. η δημιουργία τραπεζικού συστήματος. pptx por giouli
5. η δημιουργία τραπεζικού συστήματος. pptx5. η δημιουργία τραπεζικού συστήματος. pptx
5. η δημιουργία τραπεζικού συστήματος. pptx
giouli4K visualizações
10. Η πτώχευση του 1893 και ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος por Kvarnalis75
10. Η πτώχευση του 1893 και ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος10. Η πτώχευση του 1893 και ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος
10. Η πτώχευση του 1893 και ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος
Kvarnalis7521.8K visualizações
6. Η ελληνική οικονομία κατά την περίοδο του μεσοπολέμου por Kvarnalis75
6. Η ελληνική οικονομία κατά την περίοδο του μεσοπολέμου6. Η ελληνική οικονομία κατά την περίοδο του μεσοπολέμου
6. Η ελληνική οικονομία κατά την περίοδο του μεσοπολέμου
Kvarnalis7516.4K visualizações
3. Πρόσφυγες από τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη por Kvarnalis75
3. Πρόσφυγες από τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη3. Πρόσφυγες από τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη
3. Πρόσφυγες από τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη
Kvarnalis7514.3K visualizações
2. Η περίοδος της δημιουργίας por Kvarnalis75
2. Η περίοδος της δημιουργίας2. Η περίοδος της δημιουργίας
2. Η περίοδος της δημιουργίας
Kvarnalis758.4K visualizações

Similar a Β3. Η διανομή των εθνικών γαιών.ppsx

3. Η διανομή των Εθνικών Κτημάτων por
3. Η διανομή των Εθνικών Κτημάτων3. Η διανομή των Εθνικών Κτημάτων
3. Η διανομή των Εθνικών ΚτημάτωνKaterina Tzamou
3.3K visualizações17 slides
23 - Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται por
23 - Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται23 - Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται
23 - Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονταιtzormbas
136 visualizações1 slide
3.η διανομή των εθνικών κτημάτων. pptx por
3.η διανομή των εθνικών κτημάτων. pptx3.η διανομή των εθνικών κτημάτων. pptx
3.η διανομή των εθνικών κτημάτων. pptxgiouli
4.3K visualizações11 slides
Το αγροτικό ζήτημα por
Το αγροτικό ζήτημαΤο αγροτικό ζήτημα
Το αγροτικό ζήτημαorfeas70
3K visualizações11 slides
C:\Fakepath\σ το αγροτικό ζήτημα por
C:\Fakepath\σ το αγροτικό ζήτημαC:\Fakepath\σ το αγροτικό ζήτημα
C:\Fakepath\σ το αγροτικό ζήτημαeustathia24
218 visualizações3 slides
Η διανομή των εθνικών κτημάτων.ppsx por
Η διανομή των εθνικών κτημάτων.ppsxΗ διανομή των εθνικών κτημάτων.ppsx
Η διανομή των εθνικών κτημάτων.ppsxNasia Fatsi
108 visualizações15 slides

Similar a Β3. Η διανομή των εθνικών γαιών.ppsx(17)

3. Η διανομή των Εθνικών Κτημάτων por Katerina Tzamou
3. Η διανομή των Εθνικών Κτημάτων3. Η διανομή των Εθνικών Κτημάτων
3. Η διανομή των Εθνικών Κτημάτων
Katerina Tzamou3.3K visualizações
23 - Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται por tzormbas
23 - Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται23 - Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται
23 - Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται
tzormbas136 visualizações
3.η διανομή των εθνικών κτημάτων. pptx por giouli
3.η διανομή των εθνικών κτημάτων. pptx3.η διανομή των εθνικών κτημάτων. pptx
3.η διανομή των εθνικών κτημάτων. pptx
giouli4.3K visualizações
Το αγροτικό ζήτημα por orfeas70
Το αγροτικό ζήτημαΤο αγροτικό ζήτημα
Το αγροτικό ζήτημα
orfeas703K visualizações
C:\Fakepath\σ το αγροτικό ζήτημα por eustathia24
C:\Fakepath\σ το αγροτικό ζήτημαC:\Fakepath\σ το αγροτικό ζήτημα
C:\Fakepath\σ το αγροτικό ζήτημα
eustathia24218 visualizações
Η διανομή των εθνικών κτημάτων.ppsx por Nasia Fatsi
Η διανομή των εθνικών κτημάτων.ppsxΗ διανομή των εθνικών κτημάτων.ppsx
Η διανομή των εθνικών κτημάτων.ppsx
Nasia Fatsi108 visualizações
23. Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται por George Margartis
23. Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται23. Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται
23. Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται
George Margartis28 visualizações
2. Η ελληνική οικονομία το 19ο αιώνα (1) por Mary Plessa
2. Η ελληνική οικονομία το 19ο αιώνα (1)2. Η ελληνική οικονομία το 19ο αιώνα (1)
2. Η ελληνική οικονομία το 19ο αιώνα (1)
Mary Plessa1.4K visualizações
τα θεσσαλικά τσιφλίκια por Thanos Stavropoulos
τα θεσσαλικά τσιφλίκιατα θεσσαλικά τσιφλίκια
τα θεσσαλικά τσιφλίκια
Thanos Stavropoulos1.2K visualizações
Ιστορία Ε΄ 5.23. ΄΄ Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται΄΄ por Χρήστος Χαρμπής
Ιστορία Ε΄ 5.23. ΄΄ Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται΄΄Ιστορία Ε΄ 5.23. ΄΄ Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται΄΄
Ιστορία Ε΄ 5.23. ΄΄ Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται΄΄
Χρήστος Χαρμπής5.1K visualizações
23. Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυχρονίζονται por Dimitra Mylonaki
23. Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυχρονίζονται23. Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυχρονίζονται
23. Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυχρονίζονται
Dimitra Mylonaki30.1K visualizações
το αγροτικό ζήτημα por giouli
το αγροτικό ζήτηματο αγροτικό ζήτημα
το αγροτικό ζήτημα
giouli681 visualizações
το αγροτικό ζήτημα por giouli
το αγροτικό ζήτηματο αγροτικό ζήτημα
το αγροτικό ζήτημα
giouli12.5K visualizações
κεφ. 23 η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυχρονίζονται por atavar
κεφ. 23 η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυχρονίζονταικεφ. 23 η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυχρονίζονται
κεφ. 23 η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυχρονίζονται
atavar64.4K visualizações

Mais de elnas

Β7. Τα δημόσια έργα.ppsx por
Β7. Τα δημόσια έργα.ppsxΒ7. Τα δημόσια έργα.ppsx
Β7. Τα δημόσια έργα.ppsxelnas
4 visualizações19 slides
Β1_Το εμπόριο.ppsx por
Β1_Το εμπόριο.ppsxΒ1_Το εμπόριο.ppsx
Β1_Το εμπόριο.ppsxelnas
5 visualizações26 slides
Β2. Η εμπορική ναυτιλία.ppsx por
Β2. Η εμπορική ναυτιλία.ppsxΒ2. Η εμπορική ναυτιλία.ppsx
Β2. Η εμπορική ναυτιλία.ppsxelnas
9 visualizações24 slides
Α2_Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα κι έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα.ppsx por
Α2_Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα κι έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα.ppsxΑ2_Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα κι έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα.ppsx
Α2_Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα κι έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα.ppsxelnas
30 visualizações12 slides
Α1. Τα δημογραφικά δεδομένα por
Α1. Τα δημογραφικά δεδομέναΑ1. Τα δημογραφικά δεδομένα
Α1. Τα δημογραφικά δεδομέναelnas
27 visualizações22 slides
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Οι λαοί της Μεσοποταμίας por
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Οι λαοί της ΜεσοποταμίαςΟι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Οι λαοί της Μεσοποταμίας
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Οι λαοί της Μεσοποταμίαςelnas
266 visualizações49 slides

Mais de elnas(20)

Β7. Τα δημόσια έργα.ppsx por elnas
Β7. Τα δημόσια έργα.ppsxΒ7. Τα δημόσια έργα.ppsx
Β7. Τα δημόσια έργα.ppsx
elnas4 visualizações
Β1_Το εμπόριο.ppsx por elnas
Β1_Το εμπόριο.ppsxΒ1_Το εμπόριο.ppsx
Β1_Το εμπόριο.ppsx
elnas5 visualizações
Β2. Η εμπορική ναυτιλία.ppsx por elnas
Β2. Η εμπορική ναυτιλία.ppsxΒ2. Η εμπορική ναυτιλία.ppsx
Β2. Η εμπορική ναυτιλία.ppsx
elnas9 visualizações
Α2_Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα κι έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα.ppsx por elnas
Α2_Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα κι έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα.ppsxΑ2_Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα κι έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα.ppsx
Α2_Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα κι έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα.ppsx
elnas30 visualizações
Α1. Τα δημογραφικά δεδομένα por elnas
Α1. Τα δημογραφικά δεδομέναΑ1. Τα δημογραφικά δεδομένα
Α1. Τα δημογραφικά δεδομένα
elnas27 visualizações
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Οι λαοί της Μεσοποταμίας por elnas
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Οι λαοί της ΜεσοποταμίαςΟι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Οι λαοί της Μεσοποταμίας
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Οι λαοί της Μεσοποταμίας
elnas266 visualizações
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Αίγυπτος por elnas
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: ΑίγυπτοςΟι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Αίγυπτος
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Αίγυπτος
elnas118 visualizações
Κλασική Εποχή: Ο "Χρυσός Αιώνας" του Περικλή (5ος αι. π.Χ.) por elnas
Κλασική Εποχή: Ο "Χρυσός Αιώνας" του Περικλή (5ος αι. π.Χ.)Κλασική Εποχή: Ο "Χρυσός Αιώνας" του Περικλή (5ος αι. π.Χ.)
Κλασική Εποχή: Ο "Χρυσός Αιώνας" του Περικλή (5ος αι. π.Χ.)
elnas485 visualizações
Ομηρική Εποχή: Οικονομική-Κοινωνική-Πολιτική Οργάνωση por elnas
Ομηρική Εποχή: Οικονομική-Κοινωνική-Πολιτική ΟργάνωσηΟμηρική Εποχή: Οικονομική-Κοινωνική-Πολιτική Οργάνωση
Ομηρική Εποχή: Οικονομική-Κοινωνική-Πολιτική Οργάνωση
elnas1.7K visualizações
Ομηρική Εποχή: Μεταναστεύσεις εντός ελλαδικού χώρου - Ο Α' Ελληνικός Αποικισμός por elnas
Ομηρική Εποχή: Μεταναστεύσεις εντός ελλαδικού χώρου - Ο Α' Ελληνικός ΑποικισμόςΟμηρική Εποχή: Μεταναστεύσεις εντός ελλαδικού χώρου - Ο Α' Ελληνικός Αποικισμός
Ομηρική Εποχή: Μεταναστεύσεις εντός ελλαδικού χώρου - Ο Α' Ελληνικός Αποικισμός
elnas323 visualizações
Ομηρική Εποχή: Ο πολιτισμός por elnas
Ομηρική Εποχή: Ο πολιτισμόςΟμηρική Εποχή: Ο πολιτισμός
Ομηρική Εποχή: Ο πολιτισμός
elnas462 visualizações
Εποχή του Χαλκού - Ο Μυκηναϊκός Πολιτισμός por elnas
Εποχή του Χαλκού - Ο Μυκηναϊκός ΠολιτισμόςΕποχή του Χαλκού - Ο Μυκηναϊκός Πολιτισμός
Εποχή του Χαλκού - Ο Μυκηναϊκός Πολιτισμός
elnas870 visualizações
Α.1_Το συνέδριο της Βιέννης (1814 1815) por elnas
Α.1_Το συνέδριο της Βιέννης (1814 1815)Α.1_Το συνέδριο της Βιέννης (1814 1815)
Α.1_Το συνέδριο της Βιέννης (1814 1815)
elnas125 visualizações
Οι διάδοχοι του Ιουστινιανού και η κρίση της αυτοκρατορίας por elnas
Οι διάδοχοι του Ιουστινιανού και η κρίση της αυτοκρατορίαςΟι διάδοχοι του Ιουστινιανού και η κρίση της αυτοκρατορίας
Οι διάδοχοι του Ιουστινιανού και η κρίση της αυτοκρατορίας
elnas470 visualizações
Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας (res publica) por elnas
Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας (res publica)Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας (res publica)
Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας (res publica)
elnas693 visualizações
Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της por elnas
Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή τηςΗ ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της
Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της
elnas111 visualizações
Ο Ελληνιστικός Πολιτισμός (Μέρος Γ) por elnas
Ο Ελληνιστικός Πολιτισμός (Μέρος Γ)Ο Ελληνιστικός Πολιτισμός (Μέρος Γ)
Ο Ελληνιστικός Πολιτισμός (Μέρος Γ)
elnas72 visualizações
Ο ελληνιστικός πολιτισμός (Μέρος Β) por elnas
Ο ελληνιστικός πολιτισμός (Μέρος Β)Ο ελληνιστικός πολιτισμός (Μέρος Β)
Ο ελληνιστικός πολιτισμός (Μέρος Β)
elnas101 visualizações
Ο ελληνιστικός πολιστισμός (Μέρος Α) por elnas
Ο ελληνιστικός πολιστισμός (Μέρος Α) Ο ελληνιστικός πολιστισμός (Μέρος Α)
Ο ελληνιστικός πολιστισμός (Μέρος Α)
elnas77 visualizações
Αναγέννηση και Ανθρωπισμός (Μέρος Δ) por elnas
Αναγέννηση και Ανθρωπισμός (Μέρος Δ)Αναγέννηση και Ανθρωπισμός (Μέρος Δ)
Αναγέννηση και Ανθρωπισμός (Μέρος Δ)
elnas246 visualizações

Último

ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf por
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfChrisa Kokorikou
54 visualizações5 slides
Veroia in Autumn.pdf por
Veroia in Autumn.pdfVeroia in Autumn.pdf
Veroia in Autumn.pdfdpavlidou
11 visualizações35 slides
Triti_Hlikia_2023.pptx por
Triti_Hlikia_2023.pptxTriti_Hlikia_2023.pptx
Triti_Hlikia_2023.pptx36dimperist
63 visualizações3 slides
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx por
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxΜύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxgymkeram
37 visualizações19 slides
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023 por
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023gymkeram
14 visualizações93 slides
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf por
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf2lykkomo
915 visualizações1 slide

Último(20)

ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf por Chrisa Kokorikou
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
Chrisa Kokorikou54 visualizações
Veroia in Autumn.pdf por dpavlidou
Veroia in Autumn.pdfVeroia in Autumn.pdf
Veroia in Autumn.pdf
dpavlidou11 visualizações
Triti_Hlikia_2023.pptx por 36dimperist
Triti_Hlikia_2023.pptxTriti_Hlikia_2023.pptx
Triti_Hlikia_2023.pptx
36dimperist63 visualizações
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx por gymkeram
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxΜύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
gymkeram37 visualizações
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023 por gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
gymkeram14 visualizações
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf por 2lykkomo
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
2lykkomo915 visualizações
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf por ssuser369a35
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ssuser369a3517 visualizações
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ... por gymkeram
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
gymkeram14 visualizações
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023 por gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
gymkeram27 visualizações
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ por ssuser43d27b
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ssuser43d27b36 visualizações
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023 por gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
gymkeram21 visualizações
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023 por gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
gymkeram54 visualizações
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx por psipsa
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
psipsa12 visualizações
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. por ssuser43d27b
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
ssuser43d27b28 visualizações
Έγκυρη ενημέρωση por ssuser43d27b
Έγκυρη ενημέρωσηΈγκυρη ενημέρωση
Έγκυρη ενημέρωση
ssuser43d27b27 visualizações
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx por gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptxΓυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
gymkeram12 visualizações
Politexneio_2023.pptx por 36dimperist
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx
36dimperist34 visualizações
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf por Nikolaos Ziakas
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdfΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
Nikolaos Ziakas8 visualizações
32 Δραστηριότητες Nezha.pdf por Tassos Karampinis
32 Δραστηριότητες Nezha.pdf32 Δραστηριότητες Nezha.pdf
32 Δραστηριότητες Nezha.pdf
Tassos Karampinis15 visualizações
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf por 2lykkomo
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
2lykkomo1.1K visualizações

Β3. Η διανομή των εθνικών γαιών.ppsx

 • 1. Β. Η ελληνική οικονομία κατά τον 19ο αι. Β3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων
 • 2.  ορίσετε τι είναι «εθνικά κτήματα»,  περιγράψετε το νομικό καθεστώς τους, το πώς αξιοποιήθηκαν, πόσο και πώς υπολογίζεται η έκτασή τους,  αναφέρετε τα προβλήματα που προέκυψαν από τη διανομή των εθνικών γαιών,  απαριθμήσετε τα αίτια του πολυτεμαχισμού των εθνικών κτημάτων  αφηγηθείτε την οριστική διευθέτηση του ζητήματος των εθνικών γαιών τα έτη 1870- Μετά τη μελέτη της παρούσας υποενότητας αναμένεται να
 • 3. 2023 Β3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων 3 ◄Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που σχετίζονταν με την αγροτική ζωή του τόπου, το οποίο απασχόλησε όλες τις μετεπαναστατικές κυβερνήσεις, ήταν και το ζήτημα της διανομής των εθνικών γαιών. Στην εικόνα αγροτικές καλλιέργειες στην Ελλάδα του 19ου αιώνα. Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη. Χριστόπουλος, Γ.(εκδ), Ιστορία του Ελληνικού Έθνους: Νεώτερος Ελληνισμός από 1833 ως 1881, τ. ΙΓ', Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1977, σ. 96. © Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αθήνα. http://www.fhw.gr/chronos/12/gr/general/gallery/178. html
 • 4. Το ζήτημα των εθνικών κτημάτων Κληροδοτήθηκε ως πρόβλημα στην Ελλάδα από την οθωμανική κατοχή. Ξεχώριζε • για την έκταση • για τη σημασία • για την πολυπλοκότητα
 • 5. «Εθνικές γαίες»: Ορισμός  «Εθνικές γαίες» ήταν οι ακίνητες, οι κτηματικές ιδιοκτησίες των Οθωμανών στις περιοχές που περιήλθαν στον έλεγχο του ελληνικού κράτους. Η γη αυτή ανήκε είτε στο οθωμανικό δημόσιο είτε σε μουσουλμανικά ιδρύματα είτε σε ιδιώτες. ως ιδιοκτησία ή ως δικαίωμα νομής (εκμετάλλευσης)  Οι περιουσίες αυτές περιήλθαν στην κυριότητα του ελληνικού κράτους «επαναστατικώ δικαίω». 20XX presentation title 5 http://www.fhw.gr/chronos/12/gr/general/gallery/190. html
 • 6. 2023 Β3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων 6 https://museduc.gr/docs/Istoria/B/08_KEFALAIO _B.pdf
 • 7. «Εθνικές γαίες»:  Αποτέλεσαν το πρώτο και, ουσιαστικά, το μόνο κεφάλαιο στη διάρκεια του πολέμου. 2023 Β3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων 7 Σημασία Χρησιμοποιήθηκαν  ως υποθήκη για τη σύναψη δανείων.  ως μέσα για την εξασφάλιση εσόδων, μέσω της εκποίησής τους. http://istoriapros.blogspot.com/2016/09/3.h tml
 • 8. «Εθνικές γαίες»: Η έκταση των γαιών αυτών μπορεί να υπολογιστεί μόνο κατά προσέγγιση - περίπου 4.000.000 με 5.000.000 στρέμματα- λόγω πολυπλοκότητας:  Του σχετικού με την έγγειο ιδιοκτησία οθωμανικού καθεστώτος και  Των μηχανισμών απογραφής των περιουσιακών στοιχείων. 2023 Β3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων 8 Υπολογισμός έκτασης https://cognoscoteam.gr/archives/25536
 • 9. Προβλήματα στη διανομή των εθνικών κτημάτων [Ι] Πολλοί από τους καλλιεργητές των κτημάτων αυτών είχαν δικαιώματα εκμετάλλευσης της γης από τα προεπαναστατικά χρόνια. Καλλιεργούσαν δηλαδή για πολλές γενιές τα χωράφια, αποδίδοντας ένα ποσοστό (περίπου 15%) στον κατ’ όνομα ιδιοκτήτη καθώς και τον φόρο επί της παραγωγής, τη δεκάτη. Είχαν ισχυρά δικαιώματα ιδιοκτησίας πάνω στη γη και ήταν δύσκολο για το κράτος να τους ζητήσει να την εξαγοράσουν καταβάλλοντας υψηλό τίμημα. Η εξαγορά προϋπέθετε ξεκάθαρους τίτλους ιδιοκτησίας, προσδιορισμό δηλαδή του προς εξαγορά αντικειμένου, πράγμα που ήταν ανύπαρκτο στον οθωμανικό χώρο, όπου υπήρχαν συνήθως επάλληλα δικαιώματα επί της γης. 20XX presentation title 9 Αν και αποτελούσε γενική επιθυμία, στην πράξη συναντούσε πολλά προβλήματα:
 • 10. Προβλήματα στη διανομή των εθνικών κτημάτων [ΙΙ] Στη Στερεά Ελλάδα, σημαντικό τμήμα των εθνικών γαιών που δεν ήταν υπό την έλεγχο των επαναστατών στο τέλος του πολέμου, πέρασαν άμεσα στα χέρια ιδιωτών με απευθείας εξαγορά από τους οθωμανούς ιδιοκτήτες τους, σε χαμηλή μάλιστα τιμή. Έτσι, το κράτος έχανε την ευκαιρία της διαμεσολάβησης και της αποκόμισης προσόδων. Δεν ήταν σπάνιες οι καταπατήσεις, ιδιαίτερα σε εποχές ταραχών και κρίσης, καταπατήσεις που δύσκολα μπορούσαν να αποδειχθούν σε εδάφη με αμφισβητούμενα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας. Στο χώρο της έγγειας ιδιοκτησίας, το οθωμανικό δίκαιο διέφερε σημαντικά από το βυζαντινορωμαϊκό, το οποίο υιοθέτησε το ελεύθερο ελληνικό κράτος. Η προσαρμογή των πραγματικών δεδομένων στη μεταβολή αυτή άφηνε περιθώρια για κάθε είδους ατασθαλίες (:παράνομες πράξεις). 2023 Β3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων 10
 • 11. Οι τάσεις οδηγούσαν: α. στη δημιουργία μικρών και μεσαίων ιδιοκτησιών. β. στην αποφυγή συγκέντρωσης μεγάλων κτημάτων σε λίγους κεφαλαιούχους. https://www.hartismag.gr/hartis-28/klimakes/diakybeyma-toy-1821-eonikes-gaies-se-axartog
 • 12. Αίτια πολυτεμαχισμού 1. Έλλειψη μεγάλων κεφαλαίων. 2. Τάση απόκτησης ακίνητης περιουσίας σε πόλεις (στην Αθήνα ιδιαίτερα). 3. Η απόκτηση μεγάλης έγγειας ιδιοκτησίας δεν ήταν στις προθέσεις των πλουσίων, γεγονός που  άμβλυνε τις αντιθέσεις και δεν επέτρεπε να αναπτυχθούν σημαντικές κοινωνικές εντάσεις γύρω από το πρόβλημα των εθνικών γαιών. 4. Η δημιουργία μικρών ιδιοκτησιών, ευπρόσβλητων στις κρίσεις και έκθετων στις διαθέσεις της αγοράς και στις φορολογικές πιέσεις, ευνόησε την ανάπτυξη ενός συστήματος πολιτικής προστασίας 2023 Β3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων 12 Οι τοπικοί πολιτευτές αναλάμβαναν να περιορίσουν τις ασκούμενες πιέσεις, παρεμβαίνοντας στους κυβερνητικούς μηχανισμούς του κράτους. Επρόκειτο για ρόλο ανάλογο με εκείνον που είχαν οι προεστοί κατά την προεπαναστατική περίοδο.
 • 13. 20XX presentation title 13 ◄Γκραβούρα του 19ου αιώνα με καλλιέργειες στην περιοχή της Κορινθίας. Στις περιοχές της Πελοποννήσου υπήρχαν μεγάλες εκτάσεις εθνικών γαιών, τις οποίες αφορούσαν οι πρώτοι νόμοι για τη ρύθμιση του ιδιοκτησιακού τους καθεστώτος. Λιθογραφία 33Χ62 εκ. που σχεδίασε ο Stackelberg και λιθογράφησε ο Dupressier. Τόπος και Εικόνα: Χαρακτικά Ξένων Περιηγητών για την Ελλάδα, τ. Ζ'-19ος αιώνας, Εκδόσεις Ολκός, Αθήνα 1985, εικ. 65. © Εκδόσεις Ολκός. http://www.ime.gr/chronos/12/gr/general/gallery/179. html
 • 14. Οριστική αντιμετώπιση ζητήματος εθνικών κτημάτων: Νομοθετικές ρυθμίσεις 1870-1871 Να εξασφαλιστούν κατά προτεραιότητα οι ακτήμονες χωρικοί, με την παροχή γης, απαραίτητης για την επιβίωσή τους. Να εξασφαλιστούν, μέσα από τη διαδικασία της εκποίησης, τα μεγαλύτερα δυνατά έσοδα, που θα έδιναν μια ανάσα στο διαρκές δημοσιονομικό αδιέξοδο. 20XX presentation title 14 Στόχοι Οι στόχοι των νομοθετημάτων ήταν αντιφατικοί με αποτέλεσμα να επιτευχθεί μόνο ο πρώτος σε ικανοποιητικό βαθμό.
 • 15. Νομοθετικές ρυθμίσεις Οι δικαιούχοι αγρότες μπορούσαν να αγοράσουν όση γη ήθελαν, με ανώτατο όριο τα 80 στρέμματα για ξηρικά εδάφη και τα 40 για αρδευόμενα. 20XX presentation title 15  Από το 1870 ως το 1911 διανεμήθηκαν 2.650.000 στρέμματα με 370.000 παραχωρητήρια. Αποτελέσματα εφαρμογής νομοθετικών ρυθμίσεων
 • 16. 2023 Β3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων 16 Η διανομή 2.650.000 στρεμμάτων με 370.000 παραχωρητήρια στο διάστημα 1870-1911 δείχνει ότι:  οι φιλοδοξίες ή οι δυνατότητες των αγροτών για απόκτηση καλλιεργήσιμης έκτασης ήταν περιορισμένες και  ο πολυτεμαχισμός της γης ήδη μεγάλος. Συμπεράσματα - Εκτιμήσεις για τις περιοχές που χαρακτηρίζονταν ως φυτείες (ελαιόδεντρα και αμπέλια), ο μέσος όρος έκτασης των ιδιοκτησιών ήταν σαφώς μικρότερος  εκείνων που προορίζονταν για καλλιέργεια δημητριακών. Αξίζει να επισημανθεί ότι
 • 17. 2023 Β3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων 17 H Ιθώμη από τον Άγιο Φλώρο στις υπόγειες καρστικές πηγές του ποταμού Παμίσου στη Μεσσηνία. Λεπτομέρεια λιθογραφίας του Prosper Baccuet με τους επιστήμονες της Expédition να ξεκουράζονται το 1829. Στο: J.-B. Bory de Saint-Vincent. Relation de l'Expédition scientifique de Morée: Section des sciences physiques, Paris, 1836. Πηγή: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ. https://www.hartismag.gr/hartis-28/klimakes/diakybeyma-toy-1821-eonikes-gaies-se-axartografhth- xwra-1
 • 18. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ  Επρόκειτο για μια σημαντική διανομή καλλιεργήσιμων γαιών στην περίοδο 1870-1911, ιδιαίτερα αν συγκριθεί με τα 600.000 στρέμματα που είχαν διανεμηθεί τα προηγούμενα χρόνια.  Ωστόσο, μόνο το 50% περίπου του αντιτίμου των παραχωρούμενων γαιών πληρώθηκε τελικά στο κράτος από τους αγοραστές της εθνικής αυτής ιδιοκτησίας. 2023 Β3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων 18
 • 19. Τέλος Πηγές: • Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας, Γ’ Γενικού Λυκείου, Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, ΙΤΥΕ: Αθήνα 2021, 23-25. • «Εθνικές γαίες» στο http://www.fhw.gr/chronos/12/gr/1833_1897/economy/facts/02.html (ημ. προσπ. 25/08/23). Επιμέλεια: Ε. Νασιώτη, ΠΕ02 (Σεπ 2023)