O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Utvecklingsstadium 1
- Utvecklingsstadium 1 riktar sig
främst för de allra yngsta barnen
(0-4 år) och deras föräldrar.
- S...
 Utvecklingsstadium 2 riktar sig
till verksamhet för barn i ålder
4-8 år. Verksamheten
innehåller roliga, utmanande
och p...
 Utvecklingsstadium 3 riktar
sig till verksamhet för barn i
7-12 års åldern. Genom
målrelaterade lekar och
övningar vidar...
 Utvecklingsstadium 4 riktar sig till
barn från ca 9-10 år och upp till
att puberteten inleds. Under
utvecklingsstadium 4...
 Utvecklingsstadium 5 riktar sig till
verksamhet för ungdomar i
början, under och precis efter
puberteten. Detta stadium ...
 Utvecklingsstadium 6 riktar sig till
verksamhet för ungdomar som har gått
igenom puberteten och är villiga att
satsa på ...
 Utvecklingsstadium 7 riktar sig
till de vuxna simmare som
valt att satsa fullt ut på
simningen, minst på halvtid.
Här ha...
 Detta stadium går man in i
när man bestämt sig för att
inte göra den
tävlingssatsning som
stadierna 6 & 7 innebär.
Inträ...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Simning från grunden

292 visualizações

Publicada em

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Simning från grunden

  1. 1. Utvecklingsstadium 1 - Utvecklingsstadium 1 riktar sig främst för de allra yngsta barnen (0-4 år) och deras föräldrar. - Syftet är att barnet blir vattenvant och grundlägger intresse för simning som en fysisk aktivitet. - Målen med detta stadium är att både barn och föräldrar ska ha ett intresse för vatten och simning, barnet ska vara vattenvant och kunna utföra elementära rörelser i de fyra simsätten och barnet ska även vara medvetet om sitt kroppsläge i vatten. Stage 1 is intended mainly for the youngest children (0-4 years) and their parents. The aim is that the child becomes water shrouds and founds interest in swimming as a physical activity. The objectives of this stage is that both children and parents will have an interest in water and swimming, the child should be water shrouds and perform basic movements of the four swimming strokes and the child should also be aware of their body position in the water.
  2. 2.  Utvecklingsstadium 2 riktar sig till verksamhet för barn i ålder 4-8 år. Verksamheten innehåller roliga, utmanande och progressiva övningar, både i vatten och på land.  Syftet är att utveckla grundläggande rörelsefärdigheter genom kroppskännedom och kroppskontroll.  Barnet ska vara simkunnig enligt den nordiska definitionen: falla i vattnet, ta sig upp till ytan och simma 200 meter i en följd på djupt vatten varav 50 meter på rygg. Barnet ska även besitta en grundläggande teknik i de fyra simsätten. Utvecklingsstadium 2 Stage 2 is aimed at activities for children aged 4-8 years. The activities include fun, challenging and progressive exercises, both in water and on land. The aim is to develop fundamental movement skills through body awareness and body control. The child must be able to swim, according to the Nordic definition: fall into the water, get up to the surface and swim 200 meters in a succession of deep water including 50 meters at the back. The child must also possess a basic technique in all four strokes.
  3. 3.  Utvecklingsstadium 3 riktar sig till verksamhet för barn i 7-12 års åldern. Genom målrelaterade lekar och övningar vidareutveckla grunderna i de fyra simsätten utifrån varje individs förutsättningar. Målet kan vara att börja tävlingssimma, ta simmärken eller simma för välmåendes skull.  Syftet är att utveckla ytterligare vidareutveckla tekniken i de fyra simsätten vilket även är ett slutmål i detta utvecklingsstadium. Utvecklingsstadium 3 Stage 3 is aimed at activities for children of 7-12 years of age. Through goal-related games and exercises to further develop the fundamentals of the four swimming strokes based on each individual's circumstances. The goal may be to start racing swim, take swim marks or swim for health sake. The aim is to develop further technology in the four swimming strokes, which also is an ultimate goal in this stage of development.
  4. 4.  Utvecklingsstadium 4 riktar sig till barn från ca 9-10 år och upp till att puberteten inleds. Under utvecklingsstadium 4 fortsätter guldåren för utveckling av motoriska färdigheter. Utvecklingen sker bäst genom lekfulla övningar och varierande simträning.  Syftet är att barnet ska få en grundläggande förståelse för simträningens olika delmoment.  Målet är att barnet ska ha goda tekniska färdigheter, snabbhet och uthållighet i samtliga fyra simsätt. Man ska även ha börjat tävla. Utvecklingsstadium 4 Stage 4 is aimed at children from around 9-10 years and up to puberty begins. During stage 4 the golden years continues for the development of motor skills. The development is best done through playful exercises and varying swim practice. The aim is to provide children with a basic understanding of the different exercise modules. The goal is that the child must have good technical skills, speed and endurance in all four swimming strokes. You should also have started competing.
  5. 5.  Utvecklingsstadium 5 riktar sig till verksamhet för ungdomar i början, under och precis efter puberteten. Detta stadium är viktigt för att framförallt utveckla ”motorn”, det vill säga hjärta och egenskaper som har med kondition och uthållighet att göra. Möjligheten att ”styrketräna hjärtat” kommer ha stor betydelse för god kondition och uthållighet senare i livet.  Syftet är att barnet ska etablera sig som tävlingssimmare.  Målet är att man ska ha deltagit på lite större inbjudningstävlingar på lokal och regional nivå. Utvecklingsstadium 5 Stage 5 is aimed at activities for young people at the beginning, during and just after puberty. This stage is important, in particular to develop the "engine", that is the heart and properties that have with the stamina and endurance to do. The possibility of "strength training heart" will be very important for good fitness and stamina in later life. The aim is for the child to establish themselves as competitive swimmers. The goal is that you should have taken part in some major invitationalcompetition at local and regional level.
  6. 6.  Utvecklingsstadium 6 riktar sig till verksamhet för ungdomar som har gått igenom puberteten och är villiga att satsa på simning fullt ut. Under detta stadium är det viktigt att simmaren har utvecklat goda mentala, tekniska och fysiologiska grundfärdigheter.  Syftet är att man ska kunna presentera simmaren som tävlingssimmare och att utveckla färdigheter och kapaciteter som kommer ha betydelse för den kommande prestationsutvecklingen.  Målet är att ha de grundläggande kapaciteter och färdigheter (fysiska, tekniska, taktiska, mentala och sociala) som har betydelse för den fortsatta simutvecklingen i stadium 7. Utvecklingsstadium 6 Stage 6 is directed to activities for young people who have gone through puberty and is willing to go for swimming to the full. During this stage it is important that the swimmer has developed good mental, technical and physiological basic skills. The aim is to be able to present the swimmer as competitive swimmers and to develop skills and capabilities that will be important for the upcoming performance development. The goal is to have the basic abilities and skills (physical, technical, tactical, mental and social) that are important for the continued development in stage 7.
  7. 7.  Utvecklingsstadium 7 riktar sig till de vuxna simmare som valt att satsa fullt ut på simningen, minst på halvtid. Här handlar det om att nå topprestationer och även kunna upprepa dem över tid.  Syftet är att simmaren ska optimera förutsättningarna för att nå sin fulla potential.  Målet är helt enkelt att träna för att uppnå toppresultat såväl som topprestationer. Utvecklingsstadium 7 Stage 7 is aimed at the adult swimmers who have chosen to invest fully in swimming, at least half-time. This is about to reach peak performance and also to repeat them over time. The aim is that the swimmer will optimize their chances of reaching their full potential. The goal is simply to exercise to achieve top results as well as top performance.
  8. 8.  Detta stadium går man in i när man bestämt sig för att inte göra den tävlingssatsning som stadierna 6 & 7 innebär. Inträdet kan ske både i unga och äldre år.  Syftet är att stimulera till ett livslångt deltagande inom simidrotten för en aktiv och hälsosam livsstil.  Målet är alltså förbättrade fysiska egenskaper, som kondition, styrka, uthållighet och rörlighet. Utvecklingsstadium 8 This stage you can go in to when you decide to not do the race bet that stages 6 & 7 means. Admission can take place in both young and elderly years. The aim is to encourage lifelong participation in the sport for an active and healthy lifestyle. The goal is improved physical properties, such as fitness, strength, endurance and mobility.

×