O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

φυσικη ασκηση

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

φυσικη ασκηση

 1. 1.  Η ζεκαζία ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζηελ εθεβεία (νζηά , κπο , νξκόλεο). Σσκαηηθή άζθεζε θαη πλεπκαηηθή επεμία(θαιύηεξε απόδνζε ζηα καζήκαηα, θαιή δηάζεζε,ζηγνπξηά θαη απηνπεπνίζεζε, ραξά , δσληάληα,θαιύηεξνο ύπλνο). Η ζσκαηηθή άζθεζε σο όπιν απνθπγήο ηνπθαπλίζκαηνο ηνπ αιθνόι θαη άιισλ αλζπγηεηλώλζπλεζεηώλ. Οη επεξγεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο άζθεζεο ζεαζζέλεηεο όπσο ε θαηάζιηςε, νη θαξδηνινγηθέοπαζήζεηο , ν δηαβήηεο. Σσκαηηθή άζθεζε θαη παρπζαξθία.
 2. 2.  Οη αξραίνη Έιιελεο είραλαλαπηύμεη έλα νινθιεξσκέλν ζύζηεκαγύκλαζεο ην νπνίν παξνπζηάδεη πνιιέονκνηόηεηεο κε ην ζεκεξηλό. ΢ηνζύζηεκα απηό έρνπκε: - Γηάθξηζε ησλ αζθήζεσλ ζηα«γπκλάζηα» ηηο ζεκεξηλέοπξναζθήζεηο, ζηελ «πξνπαξαζθεπή» ηελ ζεκεξηλή πξνζέξκαλζε θαη ζηελ«θαηαζθεπή» ην αληίζηνηρν γηα καοθύξην κέξνο ηεο γύκλαζεο.
 3. 3.  Ζ νκνξθηά , ε θαιή θπζηθή θαηάζηαζε , επγεία θαη ε δύλακε βξίζθνληαη ζην ζώκα* .(Πλάηωνας από Αθήνα) . ςπρήο γαξ όξγαλνλ ην ζώκα* . (Ιπποκράηης απόηην Κω , 460 - 370 π.τ.) . : Γειαδή θνκκάηη ηεοςπρήο είλαη ην ζώκα . Όπνηνο ινγαξηάδεη όηη κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηελπγεία ηνπ ηεκπειηάδνληαο, θέξεηαη ην ίδην αλόεηαόπσο θαη ν άλζξσπνο πνπ λνκίδεη όηη κε ηε ζησπήζα βειηηώζεη ηε θσλή ηνπ* . (Πλούηαρτος) . *ζασηού μη αμελεί* . Να κελ παξακειείο ηνλ εαπηόζνπ . (Πεξίαλδξνο από Κόξηλζν)
 4. 4.  Σα αγσλίζκαηα πνπ έθαλαλ ήηαλ νηαξκαηνδξνκίεο, ν δξόκνο ε πάιε, ηναθόληην, ε άξζε βαξώλ θαη άιιαπαηδηθά θαη πλεπκαηηθά παηγλίδηα.
 5. 5.  Το βάδιζμα και ηο ηροτάδην Το ζημάδι Το λιθάρι Σήκωμα βάροσς Η πάλη ή ηο πάλεμα Το άλμα ή πήδημα Η ιππαζία Ο τορός
 6. 6.  1- Άξζε βαξώλ 2- Βόιετκπνι 3- Μπηηο βόιετ 4- Δλόξγαλε γπκλαζηηθή 5- Ηππαζία 6- Ηζηηνπινΐα 7- Καλόε-Καγηάθ 8- Κσπειαζία 9- Μνληέξλν πέληαζιν 10- Μπάληκηληνλ 11- Μπάζθεη 12- Μπέηδκπνι 13- Ξηθαζθία 14- Πάιε 15- Πηλγθ-πνλγθ 16- Πνδειαζία 17- Πνδόζθαηξν 18- Ππγκαρία 19- ΢θνπνβνιή 20- ΢όθηκπνι 21- ΢ηίβνο 22- Σαεθβνληό 23- Σέληο 24- Σδνύλην
 7. 7.  ΢αλ θπζηθή δξαζηεξηόηεηα νξίδνπκε θάζε κνξθήθηλεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηελ νπνίαελεξγνπνηνύληαη κεγάιεο κπτθέο νκάδεο ηνπζώκαηνο. Έηζη νη αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαηθάζε άιιε κνξθή ζσκαηηθήο άζθεζεο ήθηλεηηθνύ παηρληδηνύ είλαη θπζηθέοδξαζηεξηόηεηεο, ελώ θπζηθέο δξαζηεξηόηεηεοείλαη επίζεο ν πεξίπαηνο θαη νη κεηαθηλήζεηο κεηα πόδηα ή ην πνδήιαην, νη εξγαζίεο ζην ζπίηη ήζηνλ θήπν, ε ζσκαηηθή εξγαζία ζε δηάθνξαεπαγγέικαηα, θαζώο θαη νη ππαίζξηεοδξαζηεξηόηεηεο ή ζπνξ αλαςπρήο.
 8. 8.  Πξόιεςε θαξδηαθώλ θαη εγθεθαιηθώλεπεηζνδίσλ Πξόιεςε ηεο νζηενπόξσζεο Πξόιεςε ηνπ ζαθραξώδνπο δηαβήηε Πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ Βειηίσζε λεπξηθώλ παζήζεσλ Απώιεηα βάξνπο-ιίπνπο Ελίζρπζε ησλ θαιώλ ζπλεζεηώλ
 9. 9.  Αθόκα θαη ε ιίγε ζσκαηηθή άζθεζε αιιάδεη ηελιεηηνπξγία ηνπ κπαινύ καο, θαη ηηο ρεκηθέο ηνπαληηδξάζεηο πνπ επζύλνληαη γηα ην πώο αηζζαλόκαζηε.Η ζσκαηηθή άζθεζε ειαηηώλεη ην άγρνο, καοραιαξώλεη, θαη γεληθά βειηηώλεη ηελ πγεία καο. Με ην λα είκαζηε ζσκαηηθά δξαζηήξηνη ζηακαηάκε λααπαζρνινύκε ην κπαιό καο. Σπλέρεηα κε ηα θαζεκεξηλάκαο πξνβιήκαηα θαη αξλεηηθέο ζθέςεηο. Χαιαξώλνπκεθαη βάδνπκε ηνλ εαπηό καο ζε έλα ζεηηθό πιαίζην κέζααπό ην νπνίν κπνξνύκε λα αληηκεησπίδνπκε ηαπξνβιήκαηα καο πην εύθνια. Η πξνζνρή θαη ε κλήκεκαο βειηηώλνληαη, θαη ζαλ απνηέιεζκα ε δνπιεηά καοθαη ε πνηόηεηα ησλ θνηλσληθώλ καο ζρέζεσλ λαεπδνθηκνύλ.
 10. 10.  Ζ ζεξνηνλίλε είλαη κηα νξκόλε πνπ ειέγρεη ηεδηάζεζε καο Σα νθέιε ηεο άζθεζεο ζηελ πγεία είλαη πνιύκεγαιύηεξα νπνηαζδήπνηε θαξκαθεπηηθήοαληηθαηαζιηπηηθήο αγσγήο ή νπνηνπδήπνηεζπκπιεξώκαηνο δηαηξνθήο. Καη επεηδή ηααπνηειέζκαηα ηεο άζθεζεο κπνξνύλ λα δηαξθέζνπλγηα κέξεο, ε άζθεζε κπνξεί λα είλαη έλαο πνιύ πηνθπζηθόο θαη αζθαιήο ηξόπνο γηα λα απμήζεη θαλείοηα επίπεδα ηεο ζεξνηνλίλεο ηνπ θαη λααλαθνπθηζηεί από ηελ θαηάζιηςε.
 11. 11.  Ζ πξνώζεζε ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο θαηηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο πξνζθέξεη ηεδπλαηόηεηα κείσζεο ηεο παρπζαξθίαοόπσο θαη ησλ θηλδύλσλ πνπ έρνπλ ζρέζεκε ηελ ππέξηαζε, ηηο θαξδηαθέο λόζνπο,ην δηαβήηε θαη νξηζκέλεο κνξθέοθαξθίλνπ. ΢ε πην γεληθέο γξακκέο, επγηεηλή δηαηξνθή θαη ε ζσκαηηθή άζθεζεβειηηώλνπλ ζεκαληηθά ηελ πνηόηεηα ηεοδσήο.
 12. 12.  Ζ ζπζηεκαηηθή άζιεζε είλαη γλσζηό πσοπξνάγεη ηε ζσκαηηθή επξσζηία θαη νκαιήιεηηνπξγία ηνπ θαξδηαγγεηαθνύ ζπζηήκαηνο, ελώνη αζιεηέο απνηεινύλ θαηά θαλόλα ην πιένλπγηέο θνκκάηη ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ. Με ηελ άζθεζε κπνξεί λα απνθεπρζνύλ: Σηεθαληαία λόζνο θαη νμύ έκθξαγκα ηεοθαξδηάο Αξηεξηαθή ππέξηαζε Αξξπζκία Καξδηαθή αλεπάξθεηα
 13. 13. Ζ άζθεζε ζηνλ ζαθραξώδε δηαβήηεαλαγλσξηδόηαλ κεηαμύ ησλ ειάρηζησλκέζσλ ζεξαπείαο ηνπ ΢.Γ. από ηελεπνρή ηνπ Αξηζηνηέιε όπνπ θαηπαξαηεξήζεθε όηη ηα ζπκπηώκαηα ηνπδηαβήηε βειηηώλνληαλ κεηά απόζσκαηηθή άζθεζε. Απηό ηεθκεξηώζεθεηα ηειεπηαία ρξόληα από δεδνκέλα κηαοζεηξάο κειεηώλ, ηα νπνία απνθαιύπηνπληηο επεξγεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ έρεη εάζθεζε γηα ηνπο δηαβεηηθνύο αζζελείο.
 14. 14. Ζ ζσκαηηθή άζθεζε βειηηώλεη ηνλ ύπλν, επεηδή απνηειείηνλ πην θπζηθό ηξόπν λα "θνπξάζνπκε" ην ζώκα καο. ΢εαπηή ηελ θνύξαζε ε απάληεζε ηνπ νξγαληζκνύ είλαη εαύμεζε ηεο δηάξθεηαο ηνπ "βαζέσο ύπλνπ" κεαπνηέιεζκα έλαλ πην αλαδσνγνλεηηθό ύπλν."Απνηειέζκαηα κειεηώλ έρνπλ δείμεη όηη, ηόζν νη άλδξεοόζν θαη νη γπλαίθεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζπζηεκαηηθά ζεπξνγξάκκαηα άζθεζεο, πεξηζζόηεξεο ηεο κηαο θνξάοηελ εβδνκάδα ή αθόκε θαη κόλν ζε βάδηζε κε ήπηνξπζκό, ζε εκεξήζηα βάζε, γηα κηα απόζηαζε έμηνηθνδνκηθώλ ηεηξαγώλσλ, είραλ θαιύηεξε πνηόηεηα θαηπνζόηεηα ύπλνπ από ηα άηνκα κε ρακειόηεξα επίπεδαζσκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο"
 15. 15.  Ζ άζθεζε πξνηείλεηαη σο ζπκπιεξσκαηηθήζεξαπεπηηθή ζηξαηεγηθή θαη ζηε ζεξαπείαεμαξηήζεσλ, όπσο ην αιθνόι "Ζ άζθεζε νδεγεί ζε έλαλ πγηεηλό ηξόπν δσήο, πνπκπνξεί λα πξνζθέξεη ζηα εμαξηεκέλα άηνκαζσκαηηθή θαη ςπρηθή επεμία, θαζώο επίζεο θαηπνηόηεηα δσήο» Μπνξεί ε ζσκαηηθή άζθεζε λα είλαη ηδηαίηεξασθέιηκε, σζηόζν αλ έρεη πξνεγεζεί έθζεζε ηνπαζθνύκελνπ ζε παζεηηθό θάπληζκα, ηόηε εγπκλαζηηθή ελέρεη πνιύ κεγάιν ξίζθν γηα επηπινθέοζηελ πγεία θπξίσο αηόκσλ κεγάιεο ειηθίαο,ππέξβαξσλ ή αλζξώπσλ κε θαθή θπζηθή θαηάζηαζε
 16. 16. Ζ έξεπλά καο έγηλε κεεξσηεκαηνιόγην θιεηζηνύ ηύπνπζηελ επξύηεξε πεξηνρή Άξηαο -Φηιηππηάδαο θαηά ην κήλαΑπξίιην. ΢πλνιηθά απαληήζεθεαπό 105 άηνκα δηαθόξσλειηθηώλ.
 17. 17. ΑΝΓΡΔ΢ ΓΤΝΑΗΚΔ΢57%43%Γξάθεκα 1: ην δείγκα
 18. 18. 0%5%10%15%20%25%30%Γηαρείξηζε άγρνπο πξόιεςε αζζελεηώλ Καιύηεξε εκθάληζε ράζηκν βάξνπο -ιίπνπο27%26%22%26%
 19. 19. 0%5%10%15%20%25%Τδόθηλγθ ρνξόο θνιύκπη νκαδ. Σπνξ γπκλαζηήξην άιιν22%16%6%19% 19%18%
 20. 20. 0%5%10%15%20%25%30%35%40%Έιιεηςε ρξόλνπ έιιεηςε θηλήηξνπ Ειι. Φπζ. Καηαηάζηαζεο νηθνλνκηθνί ιόγνη40%12%23%25%
 21. 21. αδύλαην23%θαλνληθό56%παρύ21%
 22. 22. 0%5%10%15%20%25%30%35%θαζόινπ ιίγν πνιύ πάξα πνιύ15%32%27%26%
 23. 23. ζπρλά (1-2 θνξέο ηελ εβδ αξαηά (1-2 θνξέο ην κήλα ζπάληα (2-3 θνξέο ην ρξόλν) πνηέ43%31%15%10%
 24. 24. πνηέ κηα θνξά 3-4 θνξέο θάζε κέξα12%25%27%36%
 25. 25.  ΢ηελ εξώηεζε γηα πνην ιόγν ζα μεθηλνύζαηε έλαπξόγξακκα θπζηθήο άζθεζεο ζρεδόλ κε ίδηαπνζνζηά 27%, 26% θαη 26% νη εξσηώκελνηαπαληνύλ γηα ηελ απνβνιή ηνπ άγρνπο, ηελπξόιεςε αζζελεηώλ θαη ην ράζηκν βάξνποαληίζηνηρα. Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αξέζνπλ πεξηζζόηεξν είλαηθαηά ζεηξά ην ηδόθηλγθ, ην γπκλαζηήξην θαη ηανκαδηθά ζπνξ. Οη βαζηθόηεξνη ιόγνη γηα ηελ κε εθηέιεζε θάπνηαοθπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο είλαη ε έιιεηςε ρξόλνπθαη νη νηθνλνκηθνί ιόγνη
 26. 26.  Ζ εμσηεξηθή εκθάληζε θαίλεηαη λααπαζρνιεί από ιίγν έσο πάξα πνιύ κε ίδηαπεξίπνπ πνζνζηά. Πεξίπνπ ην κηζό πνζνζηό ηνπ δείγκαηνοαζρνιείηαη κε θάπνηα δξαζηεξηόηεηα 1-2θνξέο ηε βδνκάδα (41%) Δπίζεο έλα πνζνζηό 36% πξνζέρεη ηεζσζηή δηαηξνθή θαη θαηαλαιώλεη θξνύηαθαη ιαραληθά θάζε κέξα, ελώ ην 27% 3-4θνξέο ηε βδνκάδα
 27. 27.  Ομάδα Α: Αρκέηεο Φώηηνο Θεηόπνπινο Αλδξέαο Παπαβαζηιείνπ Κπξηάθνο ΢ηακάηεο Γεώξγηνο Ομάδα Β: Γεσξγηάδεο Παλαγηώηεο Καδνύθαο Διεπζέξηνο Λάδαξνο Πάξηο Νίθνπ Αλδξέαο Παπαηζίκπαο Ησάλλεο Ομάδα Γ : Αδακίδεο ΢σηήξηνο Βαιάξε Δπαγγειία Γηάλλε Μαξία Εέξβαο Γεώξγηνο Εέξβαο Παλαγηώηεο Οη ππεύζπλνη θαζεγεηέο: Παππάο Ζιίαο θαη Σζαληνύιε Υξηζηίλα

×