O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

www.elearnica.ir

5.690 visualizações

Publicada em

آموزش نحوه دانلود رایگان مقالات علمی، دانلود رایگان مقالات ISI

Publicada em: Educação
  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

www.elearnica.ir

  1. 1. www.elearnica.ir ‫روش‬ ‫آموزش‬‫مقاالت‬ ‫رایگان‬ ‫دانلود‬1ISI ‫پایان‬ ‫و‬ ‫کتب‬ ،‫مقاالت‬ ‫رایگان‬ ‫دانلود‬ ‫روش‬ ‫داریم‬ ‫قصد‬ ‫آموزش‬ ‫این‬ ‫در‬‫نامه‬‫وب‬ ‫از‬ ‫علمی‬ ‫های‬‫کاربران‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫ایلرنیکا‬ ‫سایت‬‫گ‬‫رامی‬ ‫کتاب‬ ‫اهداف‬ ‫و‬ ‫ماموریت‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫ابتدا‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫منظور‬ ‫بدین‬ .‫دهیم‬ ‫آموزش‬.‫کنیم‬ ‫ارائه‬ ‫مختصری‬ ‫توضیح‬ ‫ایلرنیکا‬ ‫خانه‬ ‫کتاب‬ ‫ایلرنیکا‬‫هرچه‬ ‫دسترسی‬ ‫امکان‬ ‫آوردن‬ ‫فراهم‬ ‫ایلرنیکا‬ ‫هدف‬ .‫است‬ ‫شما‬ ‫پژوهشی‬ ‫حامی‬ ‫و‬ ‫شخصی‬ ‫خانه‬‫بیش‬‫ا‬ ‫و‬ ‫تر‬‫یجاد‬ ‫پایان‬ ‫و‬ ‫کتاب‬ ،‫مقاله‬ ‫از‬ ‫اعم‬ ‫دانشگاهی‬ ‫علمی‬ ‫اسناد‬ ‫منابع‬ ‫رایگان‬ ‫دانلود‬ ‫امکان‬‫می‬ ‫نامه‬‫پایگاه‬ ‫جدیدترین‬ ‫از‬ ‫اطالع‬ ‫برای‬ .‫باشد‬‫های‬ ‫کتاب‬ ‫پوشش‬ ‫تحت‬ ‫علمی‬‫ایلرن‬ ‫خانه‬‫می‬ ،‫یکا‬‫به‬ ‫توانید‬‫کتاب‬ ‫منابع‬ ‫صفحه‬‫خانه‬.‫کنید‬ ‫رجوع‬ ‫نحوه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫آموزش‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫درصورتی‬‫پایگاه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ی‬‫نحوه‬ ‫درمورد‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫دارید‬ ‫را‬ ‫علمی‬ ‫مقاالت‬ ‫دانلود‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫های‬‫ی‬ ‫پایان‬ ‫نگارش‬‫احتیا‬ ‫خود‬ ‫مقاله‬ ‫یا‬ ‫نامه‬‫می‬ ‫توصیه‬ ،‫دارید‬ ‫راهنمایی‬ ‫به‬ ‫ج‬،‫خبرنامه‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫ایمیل‬ ‫ثبت‬ ‫با‬ ً‫ا‬‫حتم‬ ‫کنیم‬‫وب‬‫الگ‬ ‫ایلرنیکا‬.‫کنید‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫کتاب‬‫در‬ ‫ایلرنیکا‬ ‫خانه‬2‫از‬ ‫بیش‬ ‫است‬ ‫توانسته‬ ‫خود‬ ‫فعالیت‬ ‫سال‬5‫پایان‬ ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫فصل‬ ،‫کتاب‬ ،‫مقاله‬ ‫از‬ ‫(اعم‬ ‫سند‬ ‫میلیون‬)‫نامه‬ .‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫کشور‬ ‫علمی‬ ‫جامعه‬ ‫و‬ ‫پژوهشگران‬ ،‫اساتید‬ ،‫دانشجویان‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫دانلود‬ ‫جهت‬ ،‫کرده‬ ‫تهیه‬ ‫را‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫عضویت‬ ‫برای‬‫می‬ ،‫خانه‬‫ثبت‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫زیر‬ ‫لینک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫توانید‬:‫نمایید‬ ‫نام‬ ‫ایلرنیکا‬ ‫در‬ ‫عضویت‬ ‫لینک‬ 1 ‫پایگاه‬ ‫از‬‫هم‬ ‫معتبری‬ ‫علمی‬ ‫های‬‫چون‬ScienceDirect،IEEE،Springer،Wiley... ‫و‬
  2. 2. www.elearnica.ir ‫عمده‬ ‫روش‬ ‫دو‬ ‫به‬‫می‬ ‫زیر‬ ‫ی‬‫کتاب‬ ‫درگاه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ،‫خود‬ ‫موردنیاز‬ ‫علمی‬ ‫اسناد‬ ‫دانلود‬ ‫و‬ ‫جستجو‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫توانید‬‫ایلرنیک‬ ‫خانه‬‫ا‬ :‫نمایید‬ 1-‫اول‬ ‫روش‬-‫پایگاه‬ ‫در‬ ‫مستقیم‬ ‫جستجوی‬‫ژورنال‬ ‫منتشرکننده‬ ‫علمی‬ ‫های‬‫علمی‬ ‫های‬isi ‫پایگاه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫درخواستی‬ ‫عناوین‬ ‫ابتدا‬ ‫باید‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬‫مهم‬ .‫نمایید‬ ‫جستجو‬ ‫مدنظر‬ ‫علمی‬ ‫های‬‫پایگاه‬ ‫ترین‬‫علمی‬ ‫های‬‫که‬ ‫از‬ ‫بیش‬80‫داده‬ ‫جای‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫پژوهشگران‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫کتب‬ ‫و‬ ‫مقاالت‬ ‫درصد‬:‫مهم‬ ‫علمی‬ ‫پایگاه‬ ‫چهار‬ ‫از‬ ‫عبارتند‬ ،‫اند‬ Science Direct،IEEE،Wileyُ ،Springer.‫پایگاه‬ ‫این‬‫ها‬‫رشته‬ ‫اغلب‬ ‫دانشجویان‬ ‫علمی‬ ‫نیازهای‬‫برآورده‬ ‫را‬ ‫علمی‬ ‫های‬ ‫می‬‫این‬ ‫با‬ ‫ّا‬‫م‬‫ا‬ ‫سازند؛‬‫رشته‬ ‫برخی‬ ‫دانشجویان‬ ‫وجود‬‫دیتابیس‬ ‫به‬ ‫ها‬‫به‬ .‫کرد‬ ‫خواهند‬ ‫پیدا‬ ‫نیاز‬ ‫خاصی‬ ‫های‬‫دانشجو‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬‫یان‬ ‫رشته‬‫ممک‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬‫علمی‬ ‫پایگاه‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫به‬ ‫تمایل‬ ‫است‬ ‫ن‬Emerald‫با‬ ‫نفت‬ ‫رشته‬ ‫دانشجویان‬ ‫یا‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫علمی‬ ‫پایگاه‬OnePetro‫دیتابیس‬ ‫با‬ ‫عمران‬ ‫رشته‬ ‫دانشجویان‬ ،ASCE.‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫بیشتری‬ ‫سروکار‬ ... ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫تالش‬‫پایگاه‬ ‫اکثر‬ ‫از‬ ‫بتواند‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بوده‬ ‫براین‬ ‫ایلرنیکا‬ ‫خانه‬‫موردنیاز‬ ‫علمی‬ ‫های‬‫خوبی‬ ‫پشتیبانی‬ ‫دانشجویان‬‫عمل‬ ‫به‬ .‫آورد‬ ‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫مستند‬ ‫این‬ ‫در‬‫نحوه‬ ‫تصویری‬ ‫آموزش‬ ،‫نمونه‬ ‫عنوان‬‫از‬ ‫مقاله‬ ‫دانلود‬ScienceDirect.‫است‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫مثال‬ ‫با‬ I.‫وب‬ ‫به‬ ‫مراجعه‬ ‫با‬ ‫ابتدا‬‫عنوان‬ ،‫پایگاه‬ ‫این‬ ‫جستجوی‬ ‫نوار‬ ‫در‬ ،‫دایرکت‬ ‫ساینس‬ ‫سایت‬‫می‬ ‫جستجو‬ ‫را‬ ‫موردنظر‬‫کن‬.‫یم‬
  3. 3. www.elearnica.ir II..‫کنید‬ ‫کپی‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫لینک‬ ،‫کرده‬ ‫باز‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مقاله‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫لیست‬ ‫از‬ III.‫وب‬ ‫به‬‫ذره‬ ‫برروی‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫کپی‬ ‫آن‬ ‫دانلود‬ ‫نوار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫دریافتی‬ ‫لینک‬ ،‫رفته‬ ‫ایلرنیکا‬ ‫سایت‬.‫کنید‬ ‫کلیک‬ )‫(جستجو‬ ‫بین‬
  4. 4. www.elearnica.ir IV.‫نمایش‬ ‫کپچا‬ ‫ورود‬ ‫صفحه‬ ‫تا‬ ‫شوید‬ ‫منتظر‬‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫کادر‬ ‫در‬ ‫عدد‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫عدد‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پس‬ .‫شود‬ ‫داده‬ .‫کنید‬ ‫وارد‬ V.‫که‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫ارائه‬ ‫آن‬ ‫دانلود‬ ‫لینک‬ ،‫مقاله‬ ‫بودن‬ ‫موجود‬ ‫درصورت‬ ،‫ثانیه‬ ‫چند‬ ‫از‬ ‫پس‬‫می‬‫تهیه‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫آن‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫توانید‬ .‫خودنمایید‬ ‫موردنظر‬ ‫سند‬
  5. 5. www.elearnica.ir 2.‫دوم‬ ‫روش‬–‫جستجوی‬ ‫سرویس‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫کتاب‬ ‫پیشنهادی‬ ‫(روش‬ ‫ایلرنیکا‬ ‫مقاالت‬)‫ایلرنیکا‬ ‫خانه‬ ‫ساده‬ ‫بسیار‬ ‫روش‬ ‫این‬‫می‬ ‫قبلی‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫تر‬‫بدین‬ ،‫باشد‬‫به‬ ‫که‬ ‫ترتیب‬‫می‬ ‫راحتی‬‫کتاب‬ ‫به‬ ‫مراجعه‬ ‫با‬ ‫توانید‬‫اص‬ ‫نوار‬ ‫در‬ ،‫ایلرنیکا‬ ‫خانه‬‫لی‬ ‫از‬ ‫پس‬ ،‫نموده‬ ‫وارد‬ ،‫کنید‬ ‫جستجو‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مقاالت‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫مایلید‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫پایگاهی‬ ‫ابتدا‬ ‫دانلود‬‫مقاله‬ ،‫جستجو‬ ‫دکمه‬ ‫برروی‬ ‫کلیک‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫دانلود‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ،‫کرده‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫موردنظر‬.‫نمایید‬

×