Anúncio

Om regelverket rundt fremtidsfullmakter.pptx

jurist em Fylkesmannen I Rogaland
30 de Jan de 2023
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Destaque(20)

Anúncio

Om regelverket rundt fremtidsfullmakter.pptx

 1. Fremtidsfullmakt -et fullmakts-alternativ til vergemål Eivind Kalvatn - Statsforvalteren i Rogaland
 2. • Bakgrunn og historikk -om hensyn bak ordningen -om retten til å inngå avtaler/fullmakter -om rettstilstanden før vergemålsloven av 2013 -om forskjellen mellom fullmakt og fremtidsfullmakt • Den typiske fremtidsfullmakten -hvordan gå frem (enkelt forklart) -eksempler på fremtidsfullmakter -hva kan fremtidsfullmakten omfatte? -hva må en fremtidsfullmakt inneholde? (formkrav) -hva kan ikke overlates til fullmektigen • Ikrafttredelse – når begynner den å gjelde? • Stadfesting av ikrafttredelse -hva innebærer stadfesting formelt? -hva innebærer stadfesting i praksis? Statsforvalterens kontroll/tilsyn med fremtidsfullmakter
 3. - Ny vergemålslov trådte i kraft i 2013 hvor ordningen med fremtidsfullmakter for første gang ble introdusert i vergemeålslovens kapittel 10:
 4. Bakgrunn og historikk • Behovet for formelle fremtidsfullmakter har vokst frem i takt med økt levealder • Om lag 101 000 personer lever med demens i Norge i dag, og det forventes mer enn en dobling innen år 2050 på grunn av økende antall eldre. Bakgrunn og historikk, hensyn bak ordningen
 5. • Bruken av fremtidsfullmakter har lenge vært vanlig i angloamerikanske land som «continuing powers of attorney» • I enkelte land, f. eks Skottland, opprettes fremtidsfullmakter nærmest rutinemessig tidlig i livet og ikke sjelden samtidig med investering i bolig. • Av de nordiske landene vedtok Finland, Sverige og Danmark ganske sammenfallende regelverk om fremtidsfullmakter som Norge. Bakgrunn og historikk, hensyn bak ordningen
 6. • I Danmark registreres fremtidsfullmakter både ved opprettelse og ved ikraftsettelse. Registrering ved opprettelse er en gyldighetsbetingelse. • I Danmark var det etter at loven hadde virket i snaut fire år, opprettet 91 371 fremtidsfullmakter. Av disse fullmaktene var 880 satt i kraft. • Om vi legger til grunn at forholdet mellom opprettelse og ikraftsettelse av fremtidsfullmakter er om lag det samme i Danmark og Norge, er det en rimelig antakelse at det er opprettet ca. 60 000 fullmakter Norge (ca. 43 000 vergemål) Bakgrunn og historikk, hensyn bak ordningen
 7. Hensyn bak fremtidsfullmaktsordningen • Styrker den enkeltes selvbestemmelsesrett på en forsvarlig og gjennomtenkt måte som sikrer notoritet (etterviselig og kontrollerbar). • Ikke nødvendig å avvente eller innhente en avgjørelse fra en offentlig myndighet, men allikevel mulighet for «stadfestelse» • Sparer det offentlige for utgifter til opprettelse og oppfølging av et ordinært vergemål (kan helt eller delvis erstatte vergeordningen) Mindre byråkrati. Bakgrunn og historikk, hensyn bak ordningen
 8. Utgangspunktet: Retten til å inngå avtaler/gi fullmakter • Alle som har passert myndighetsalderen har i utgangspunktet rettslig handleevne • I dette ligger at man kan forplikte seg rettslig, for eksempel ved å inngå avtaler. • Hvis en persons mentale kapasitet blir redusert, for eksempel på grunn av demens, kan dette medføre reduksjon eller bortfall av den rettslige handleevnen. • I Norge er det et ulovfestet prinsipp at man ikke kan inngå en avtale med en person med en alvorlig sinnslidelse (demens). Dette følger og av regler om ugyldige viljeserklæringer i avtaleloven (redelighet og god tro) • I slike tilfeller blir det behov for at andre kan treffe avgjørelser på personens vegne. Bakgrunn og historikk, hensyn bak ordningen
 9. Gyldigheten av fullmakter når en har blitt dement? • Før 2013 var det ikke klart om en gyldig kunne opprette fullmakter som skulle fortsette å gjelde etter at fullmaktsgiverens mentale kapasitet var blitt så redusert at han eller hun selv ikke lenger kunne inngå rettslig bindende disposisjoner. • Tidligere avtalelov § 22 bestemte bare at fullmakter mistet sin virkning hvis fullmaktsgiveren ble umyndiggjort ved dom. • Loven regulerte ikke spørsmålet om hva som ville skje med en fullmakt hvis fullmaktsgiveren bare rent faktisk mistet sin handleevne (demens), uten formelt å bli fratatt den ved umyndiggjøring. • Det var derfor behov for ny lovgivning for å sikre at man skal kunne opprette fullmakter som vil være i kraft også etter at man eksempelvis har pådratt seg alvorlig demens. Bakgrunn og historikk, hensyn bak ordningen
 10. Forskjell mellom vanlig fullmakt og fremtidsfullmakt • Med den nye vergemålsloven ble avtaleloven § 22 endret til å omfatte ugyldighet for vanlige fullmakter i alle tilfeller der fullmaktsgiver blir ute av stand til å inngå rettslig bindende disp. • En ny fullmaktstype presenteres med strengere krav til form: fremtidsfullmakten. • Til forskjell fra en vanlig fullmakt fortsetter altså en fremtidsfullmakt å gjelde OGSÅ etter at fullmaktsgiver har mistet sin faktiske rettslige handleevne. Bakgrunn og historikk, hensyn bak ordningen
 11. Enkelt forklart: • De fullmakter fullmaktsgiver tidligere har utstedt faller bort når fullmaktsgiver ikke lenger forstår betydningen av og innholdet i disse • Hensynet bak regelen er at fullmaktsgiver fra dette tidspunktet gjerne vil være ute av stand til å vurdere om fullmektigen ivaretar hans eller hennes interesser på en god måte, og å trekke tilbake fullmakten (skal ikke blir «fanget»). Fra dette tidspunkt vil det derfor kun være gyldig opprettede fremtidsfullmakter som kan benyttes. Bakgrunn og historikk, hensyn bak ordningen
 12. Den typiske fremtidsfullmakten • Stor variasjon i utforming, fra mange sider til kun et håndskrevet ark. • Noen bruker advokat, men de fleste oppretter fullmakten selv • Fullmaktsgiveren har passert 60 år • Fullmektig er oftest barn • En del felles/gjensidige fullmakter mellom ektefeller • Typisk innhold: • Begrenset økonomisk fullmakt • Selge bolig/leilighet når fullmaktsgiver får fast sykehjemsplass • Fordele overskudd fra salget (gave/arveforskudd/testament) • Betale fullmaktsgivers utgifter • Disposisjonsfullmakt over bankkonti Hvordan ser en fremtidsfullmakt ut?
 13. Hvordan gå frem – enkelt forklart: • Det må fremgå at det skal være en fremtidsfullmakt. • Man må utpeke en eller helt flere fullmektiger • Man må si noe om hva fullmektigen skal gjøre på ens vegne, typisk betaling av regninger, salg av hus, utdeling av arveforskudd, utpeke nærmeste pårørende osv. • Det må være to vitner som er til stede når du signerer.
 14. Hva kan fullmakten omfatte? Utgangspunktet er at det er opp til fullmaktsgiveren å bestemme hva fullmakten skal omfatte. Fullmaktens omfang må fastlegges ved tolking, der formålet vil være å komme frem til hva som var fullmaktsgiverens hensikt ved opprettelsen av fullmakten. • Økonomiske og personlige forhold (særlig personlige forhold krever hjemmel i lov, kommer tilbake til) • Kan være vid (generalfullmakt) eller konkret (med eksempler). • Kan begrenses til kun å gjelde bestemte områder som for eksempel salg av bolig og betaling av regninger • Kan omfatte rettigheter som nærmeste pårørende kan ha etter helselovgivningen (pbrl 1-3), rett til medvirkning og informasjon - helsehjelp Hva kan fullmakten omfatte?
 15. Hvordan ser en fremtidsfullmakt ut?
 16. Hva må en fremtidsfullmakt inneholde? (innholds og formkrav) • Må fremgå at fullmakten skal ha fremtidsvirkning (§ 80) • De øvrige formkravene følger av vergemålsloven § 81 og er absolutte krav • Skal gjøres skriftlig med to vitner • Fullmaktsgiver må signere fremtidsfullmakten eller vedkjenne seg sin underskrift mens to vitner sammen er tilstede • Vitnene skal signere mens fullmaktsgiveren er tilstede • Fullmektigen kan ikke være vitne. Heller ikke fullmektigens nærmeste familie kan være vitner (ektefelle, samboer, foreldre, barn og barnebarn) Formkrav
 17. Hva kan ikke overlates til fullmektigen • Særlig personlig forhold § 80 (3): • «Kompetansen til å stemme ved valg, inngå ekteskap,​ erkjenne farskap,​ samtykke til donasjon av organer,​ opprette eller tilbakekalle testament​ eller samtykke til tvang og kompetansen i andre særlig personlige forhold kan ikke omfattes av fullmakten uten særskilt hjemmel i lov» • En fullmektig kan blant annet ikke samtykke til donasjon av organer eller til tvang mot fullmaktsgiveren, uten at det kan påvises en særskilt hjemmel i lov for at fullmektigen kan inneha en slik kompetanse • Inhabilitetsregler: Fullmektigen kan ikke representere fullmaktsgiveren i saker der han eller hun ville vært inhabil som verge. MEN kan gjennomføre disp som fremgår av fullmakten. Hva kan fullmakten omfatte?
 18. Ikrafttredelse: Når begynner den å gjelde? • Fremtidsfullmakten trer i kraft når fullmaktsgiveren er i en tilstand som beskrevet i vergemålsloven §78: • «….på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten» • Det er fullmektigen som skal ta stilling til når fullmakten trer i kraft • En fullmektig vil ha et objektivt erstatningsansvar for at han eller hun handler etter gyldig fullmakt, jf. avtaleloven § 25 og har derfor en egeninteresse i å sørge for å ikke handle før det er på det rene at fremtidsfullmakten er i kraft • Både psykiske og fysiske forhold kan medvirke til at personen ikke lenger evner å ivareta sine interesser • Det rettslige begrepet «sinnslidelse» vil omfatte alle tilstander som etter den rådende medisinske oppfatning til enhver tid regnes som dette. Demens er nevnt særskilt fordi dette anses som svært praktisk. • Med «alvorlig svekket helbred» siktes det til alle former for alvorlig helsesvikt som kan medføre at en person ikke selv kan ivareta sine interesser. En slik helsesvikt vil oftest være av fysisk karakter. Skal forstås likt som vgml § 20. Begrepet er også ment å omfatte «Blindhed, manglende Taleevne eller anden legemlig Mangel eller Skrøbelighed» i umyndiggjørelsesloven § 1 nr. 2. Ikrafttredelse
 19. Stadfesting av ikrafttredelse • Man har i loven ikke gått inn for en ordning med obligatorisk offentlig stadfesting av fremtidsfullmakter slik som i Danmark. • I stedet har vi en mellomløsning, der Statsforvalteren kan stadfeste at en fremtidsfullmakt er trådt i kraft på forespørsel fra fullmektigen. • Oppfyller fremtidsfullmakten lovens vilkår er den gyldig uavhengig av Statsforvalterens stadfesting av ikrafttredelse • Behov for stadfesting kan for eksempel oppstå der en tredjeperson ikke ønsker å inngå avtale med fullmektigen bare på grunnlag av fullmektigens egen vurdering av ikrafttredelsen av fullmakten. Statsforvalterens stadfesting av fremtidsfullmakten
 20. Hva innebærer stadfesting formelt? • Stadfesting av fremtidsfullmaktens ikrafttredelse har bare betydning som bevismoment overfor tredjepersoner. • Den har ikke betydning for om en fremtidsfullmakt er gyldig eller i kraft, og er ikke å anse som et enkeltvedtak. • Spørsmål om fullmaktens gyldighet kan prøves for de alminnelige domstolene. Statsforvalterens stadfesting av fremtidsfullmakten
 21. Hva innebærer stadfesting i praksis? • I praksis er imidlertid stadfestelse svært viktig: Statens Kartverk: Vilkår for tinglysning: Banker • Gjør det enklere for fullmektigen å handle i forhold til tredjepersoner • Blir ikrafttredelsen stadfestet skal fullmektigen motta en attest • Attesten blir tinglyst/registrert i aktuelle registre før dokumentet sendes til fullmektigen (Løsørereg., grunnboka, folkereg osv.) • Attesten kan fremvises når fullmektigen handler på fullmaktsgivers vegne Statsforvalterens stadfesting av fremtidsfullmakten
 22. Statsforvalterens kontroll/tilsyn • Statsforvalteren fører ingen løpende kontroll med fullmektigen. Avhengig av bekymringsmelding fra nærstående. • Statsforvalteren kan kreve opplysninger om fullmaktsforholdet, og kan pålegge regnskapsplikt • Kan opprette vergemål som tilsidesetter fremtidsfullmakten (§ 91) • Ved vurderingen av om det er behov for vergemål, skal det legges vekt på om fullmektigen ivaretar fullmaktsgiverens interesser som forutsatt i fremtidsfullmakten, og om det er behov for ytterligere bistand Statsforvalterens kontroll
Anúncio