O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
∫√π¡ø¡π∫√ ∫∂¡∆ƒ√ ñ 125
¶ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ¢ËÌfiÛÈ· ¶ÔÏÈÙÈ΋:
∞ۇ̂·Ù˜ Û¯¤ÛÂȘ;
∆Ô ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ (‰·ÛÔÚÔÛÙ...
ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·˜ fi¯È
ÌfiÓÔÓ ÙȘ «ÁÓˆÛÙ¤˜» ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ «¿ÁÓˆ-
ÛÙ˜» Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘˜ (·˘Ù¤˜ Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜
·Ô‰›‰ÔÓÙ·...
¯ÒÚ˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ Ù˘ ˘fi-
ÛÙ·ÛË. ™‹ÌÂÚ·, Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· ÂÚÈ-
Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ‰È·¯Â›ÚÈÛË
Ù...
«Ê˘ÛÈÎÒÓ», Û ·ÓÙȉȷÛÙÔÏ‹ Ì ÙȘ ÂÚÈÙÒ-
ÛÂȘ «Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ» ηٷÛÙÚÔÊÒÓ, fiÔ˘ Ô
·ÓıÚÒÈÓÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÛÙË Á¤ÓÓËÛË Î·È
Ù...
∏ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∆Ú¿Â˙· ÌÂÙÚ¿ÂÈ ÙËÓ Â˘¿-
ıÂÈ· ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ ÛÂ Ê˘ÛÈΤ˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜
Ì ÙË ¯Ú‹ÛË «‰ÂÈÎÙÒÓ Â˘¿ıÂÈ·˜» (vulnera-
bil...
›Ù ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÚÔ˜ ÂÈÎÔ˘Ú›· ÙÔ˘
(Kouzmin-Rozenthal, 11, 1993).
™˘ÓÂÒ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ıˆڛ· Ù˘ ‰È·-
΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ Â...
ÙÈÎÒÓ, ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ
·ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˜ ÙÔÈΤ˜ Î·È ÙÔÌ·Τ˜ ÂÈ-
¯ÂÈÚËÛȷΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ ı·
¤¯Ô˘Ó...
ÌÂÓˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. ∞·ÈÙ›ٷÈ, ηْ ·Ú¯¿˜, Ô
ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ Îϛ̷η˜ Ù˘ ÈÂÚ·Ú¯›·˜
ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ ¢ÂÏÈÍ›·˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ Â͈-
Á...
ÂÎÊ¿ÓÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘.
∞ÊÂÓfi˜, Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÎÚ›ÛÂˆÓ ·ÔÙÂÏ› ÙË
ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË Î·È ·˘ıÂÓÙÈÎfiÙÂÚË ÌÔÚÊ‹
·ÍÈÔÏfi...
ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘
ηٷÛÙÚÔÊÒÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ
ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÓÙ·ÔÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ·˜ Ù˘ ‰ÈÔ›-
ÎËÛË...
ÚÈÛÙÈο Ù˘ ÎÚ›Û˘ Î·È ÙÔ˘ ÊÔÚ¤·. ™ÙÔ˘˜
·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ·˘ÙÔ‡˜ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ë
ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂΉËÏÒÓÂÙ·È Ë ÎÚ›ÛË
Î·È ...
ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÚÔ¸Ô-
ı¤ÛÂˆÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ó¿-
Ù˘ÍË Ù˘ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ Ì¿ıËÛ˘, fiˆ˜ Ë
Û˘Ì...
ÙÂÏÔ‡Ó Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ
ÂÈÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ηÈ
ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ Ô˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈ-
ÛË Î...
ÛÙÒÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ·Ê›ÛÙ·Ù·È Î·Ù¿
Ôχ ÙfiÛÔ ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘
ÂÎÙ¤ıËÎ·Ó ÚÔËÁÔ˘ÌÂÓˆ˜ fiÛÔ Î·È Ù˘ ÚÔ-
ÔÙ...
ªÂ ÙÔÓ ÓfiÌÔ ·˘Ùfi ȉڇÂÙ·È Ë °ÂÓÈ΋
°Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜, Ë ÔÔ›·
˘¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È
¤¯ÂÈ ˆ˜ ...
¶. ∫∞ƒ∫∞∆™√À§∏™, ∂. ™∆∂º√¶√À§√À, ™. ¶§Àª∞∫∏™
140 ñ ∫Oπ¡ø¡π∫O ∫∂¡∆ƒ√
NfiÌÔ˜ ŒÙÔ˜ £¤Ì·
¶ÂÚ› ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰·ÛÈ...
∫√π¡ø¡π∫√ ∫∂¡∆ƒ√ ñ 141
∞Ó¿Ù˘ÍË Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ ηÈ
Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ – ¢·ÛÔÚÔÛÙ·Û›· Î·È ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ.
...
¶. ∫∞ƒ∫∞∆™√À§∏™, ∂. ™∆∂º√¶√À§√À, ™. ¶§Àª∞∫∏™
142 ñ ∫Oπ¡ø¡π∫O ∫∂¡∆ƒ√
¶¢ ŒÙÔ˜ £¤Ì·
∂ıÓÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó...
¶√§π∆π∫∏ ∫∞π ¢∏ª√™π∞ ¶√§π∆π∫∏: ∞™Àªµ∞∆∂™ ™Ã∂™∂π™;
∫√π¡ø¡π∫√ ∫∂¡∆ƒ√ ñ 143
KYA ŒÙÔ˜ £¤Ì·
ƒ‡ıÌÈÛË ıÂÌ¿ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘
¶˘Ú...
¶. ∫∞ƒ∫∞∆™√À§∏™, ∂. ™∆∂º√¶√À§√À, ™. ¶§Àª∞∫∏™
144 ñ ∫Oπ¡ø¡π∫O ∫∂¡∆ƒ√
∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ ̤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË-
„Ë Î·È ·ÓÙÈÌ...
¶√§π∆π∫∏ ∫∞π ¢∏ª√™π∞ ¶√§π∆π∫∏: ∞™Àªµ∞∆∂™ ™Ã∂™∂π™;
∫√π¡ø¡π∫√ ∫∂¡∆ƒ√ ñ 145
YA ŒÙÔ˜ £¤Ì·
ÃÔÚ‹ÁËÛË ‰ˆÚÂ¿Ó ÎÚ·ÙÈ΋˜ ·ÚˆÁ‹˜ ÁÈ·
...
¶. ∫∞ƒ∫∞∆™√À§∏™, ∂. ™∆∂º√¶√À§√À, ™. ¶§Àª∞∫∏™
146 ñ ∫Oπ¡ø¡π∫O ∫∂¡∆ƒ√
πV. √È ‰Ô̤˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜
ÚÔÛÙ·Û›·˜
∏ ÏËıÒÚ· ÙˆÓ Ú˘...
¶√§π∆π∫∏ ∫∞π ¢∏ª√™π∞ ¶√§π∆π∫∏: ∞™Àªµ∞∆∂™ ™Ã∂™∂π™;
∫√π¡ø¡π∫√ ∫∂¡∆ƒ√ ñ 147
¶›Ó·Î·˜ 2: ŒÚÁ· ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÔÏÈ...
Πολιτική προστασία
Πολιτική προστασία
Πολιτική προστασία
Πολιτική προστασία
Πολιτική προστασία
Πολιτική προστασία
Πολιτική προστασία
Πολιτική προστασία
Πολιτική προστασία
Πολιτική προστασία
Πολιτική προστασία
Πολιτική προστασία
Πολιτική προστασία
Πολιτική προστασία
Πολιτική προστασία
Πολιτική προστασία
Πολιτική προστασία
Πολιτική προστασία
Πολιτική προστασία
Πολιτική προστασία
Πολιτική προστασία
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Πολιτική προστασία

373 visualizações

Publicada em

Publicada em: Governo e ONGs
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Πολιτική προστασία

 1. 1. ∫√π¡ø¡π∫√ ∫∂¡∆ƒ√ ñ 125 ¶ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ¢ËÌfiÛÈ· ¶ÔÏÈÙÈ΋: ∞ۇ̂·Ù˜ Û¯¤ÛÂȘ; ∆Ô ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ (‰·ÛÔÚÔÛÙ·Û›·) ¶. ∫·ÚηÙÛÔ‡Ï˘ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ∂ıÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘, ∂ȉÈÎfi˜ ∂ÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ∂. ™ÙÂÊÔÔ‡ÏÔ˘ ∞fiÊÔÈÙÔ˜ ∂ıÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘, Û٤ϯԘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ™. ¶Ï˘Ì¿Î˘ ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ ∂ÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜, ªƒ∞, ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ¢È‰¿ÎÙˆÚ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ π. ¶ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ Û ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ∏ ÛÊÔ‰Ú‹ ÎÚ›ÛË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÔÏÈÙÈ- ΋˜ Ô˘ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Î·È ÛÙ· ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·Ô‰Ò- ÛÔ˘Ó ÙÔ ·ˆÏÂÛı¤Ó ÓfiËÌ¿ Ù˘, Û˘ÁÎÚÔ- ÙÔ‡Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ Á·Ï·Í›·: «‰ËÌfiÛÈ· ÔÏÈÙÈ- ΋», «‰ËÌfiÛÈÔ Ì¿Ó·Ù˙ÌÂÓÙ», «Ó¤Ô ‰ËÌfiÛÈÔ Ì¿Ó·Ù˙ÌÂÓÙ», «¯ÚËÛÙ‹ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË» Â›Ó·È ÌÂÚÈο ÌfiÓÔÓ ·’ ·˘Ù¿. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂÈÛً̘, «ÂÈÛً̘» Î·È ÔÈÔÓ› ·Ú·Ú- Ù‹Ì·Ù· ÂÈÛÙËÌÒÓ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙȘ ·ÙÚfiÙË- Ù˜ ›Ù ÙȘ ÔÚÈ˙fiÓÙȘ Î·È Î¿ıÂÙ˜ ȉÈÔÎÙË- ۛ˜ ·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓˆÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ-Ú·ÎÙÈÎÒÓ. ∂Âȉ‹ Ô ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ Î·È Ë ·˘ÙÔÁÓˆ- Û›· ··ÓÙÒÓÙ·È Û¿ÓÈ· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Û˘Ó- ‰ÂfiÌÂÓ· ¿ÚÚËÎÙ· Ì ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ‚Ú·¯Â›·˜ ÌÓ‹Ì˘, ÛÙÔ ·ÚfiÓ ¿ÚıÚÔ ı· οÓÔ˘Ì ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÓ›Û¯˘Û‹˜ ÙÔ˘˜ ˘ÔÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: ∞) ∏ Â›ÛËÌË ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‚Ú›- ÛÎÂÙ·È Û ÎÚ›ÛË Î·È Ë ‰ËÌfiÛÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙ· Û¿ÚÁ·Ó·. «∆Ô ·ÏÈfi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Âı¿ÓÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÁÂÓÓËı›». ™’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ηٷ- ÛÙ¿ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Î·Ó›˜ Ó· ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂ- Ù·È Û ÌÈ· ·Ù˙¤ÓÙ· ·˘ÙÔÁÓˆÛ›·˜ ÂÈÛʤ- ÚÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÂΛӘ ÙȘ Ï¢- Ú¤˜ Ô˘ ÙÔ˘ Ï›Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆ- ı›. µ) ∆· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ Ï‡ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Û˘Ì- ‚·‰›˙Ô˘Ó Ì ÙÔÓ Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜ – ÎÈ ·˘Ùfi˜, Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘, Ì ÙËÓ ·Ó·‰›ÊËÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ·ÔηχÙÔ˘Ó ÙËÓ È‰ÈÔÙ˘È΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ““ ™˘ÓÂÒ˜, Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÎÚ›ÛÂˆÓ ·ÔÙÂÏ› Ì¿ÏÏÔÓ ÙËÓ ÎÔÚˆÓ›‰· Î·È fi¯È ÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ””
 2. 2. ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·˜ fi¯È ÌfiÓÔÓ ÙȘ «ÁÓˆÛÙ¤˜» ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ «¿ÁÓˆ- ÛÙ˜» Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘˜ (·˘Ù¤˜ Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È ˆ˜ «ÂÏÏËÓÈΤ˜ ȉȷÈÙÂÚfiÙË- Ù˜», «ÙÔÈÎfiÙËÙ˜», ÂÓ›ÔÙÂ Î·È ˆ˜ «‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜») Ô˘¯ ‹ÙÙÔÓ Î·È ÙˆÓ Ï‡ÛÂˆÓ (Ô˘, ηٿ ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ·Ú·ÊÈ- ÏÔÏÔÁ›·, Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È «‚ÈÒÛÈ̘», Ó· ·ÔÙ˘ÒÓÔ˘Ó ÙÔ «ÔÏÈÙÈÎfi ·ÈÛıËÙ‹ÚÈÔ» ÙÔ˘ ·ÔÊ·Û›˙ÔÓÙÔ˜, Î.Ï.). ¢È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È, ÙÒÚ· ϤÔÓ, ¤Ó· ÛÔ‚·ÚfiÙ·ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÁÓÒÛ˘ Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·ÔηÏÂ›Ù·È «Ù¯ÓÔÎÚ·ÙÈ΋», ÁÈ· Ó· ÌÔÚ› Ó· ·ÔÌÂÈ- ÒÓÂÙ·È Û˘ÁÎÚÈÓfiÌÂÓË Ì ÙËÓ «˘„ËÏ‹» ÔÏÈÙÈ΋ ÁÓÒÛË Ô˘ ·Ó··Ú¿ÁÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÈ- ÙÂÏ›ˆÓ Î·È ÙÔ˘˜ Û¯ÔÏÈ·ÛÙ¤˜ ÙˆÓ ªª∂, Î·È Û˘ÓÔ„›˙ÂÙ·È Û ·ÓÔ‡ÛȘ ÂÚÈÁڷʤ˜ ÙÔ˘ ÚÔÊ·ÓÔ‡˜. ∏ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ÔÏÈ- ÙÈ΋˜ ·Ù˙¤ÓÙ·˜ Ì ‚¿ÛË ÔÏÈÙÈο ı¤Ì·Ù· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Â›Ó·È ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ, ÎÈ ·˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È Ë ·ÚÔ‡Û· ÌÂϤÙË. °) ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· ηÈ, ȉȷ›ÙÂÚ·, Ë ‰·ÛÔÚÔÛÙ·Û›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË ÌÂϤÙË Ù˘ ÂȉÈ΋˜ ÂÚ›ÙˆÛ˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÔ˘Ì ӷ ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ٷ ıˆÚË- ÙÈο Ì·˜ ÚfiÙÂÚ·. ∞fi ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ÔÚÈ- Ṳ̂ӷ ÚÔÙ¿ÁÌ·Ù· ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù· ÔÔ›· ı· Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ì Ì ٷ ¿ÏÏ·, Ù· «Â›ÛËÌ·», Ì ·ÒÙÂÚÔ ÛÎÔfi ÙÔÓ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. II. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· ˆ˜ ‰ËÌfiÛÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ∏ Û‡Á¯ÚÔÓË ·ÓÙ›ÏË„Ë Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ ∆Ô ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙȘ ÔÈÎÔÓÔ- ÌÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ ·ÔÙÂÏ› ÙÌ‹Ì· ÌÈ·˜ ¢ڇÙÂ- Ú˘ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ Ê˘ÛÈΤ˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó Î·ı·˘- Ù¤˜ ÔÏÈÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ·, ·ÏÏ¿, Î·È ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ ÁÂÓÓ‹ÙÔÚ˜ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ (.¯. Ӥ˜ Û˘ÌÌ·¯›Â˜, ÎÚ›ÛÂȘ ËÁÂÛ›·˜, ·Ó·ıˆڋÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜) (White et all., 2005). ∏ ·Ó¿ÁÓˆ- ÛË ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ ˆ˜ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿- ÓÙˆÓ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙË ÌÂϤÙË Î·È ·Ó¿Ï˘Û‹ ÙÔ˘˜ ¤Ú· Î·È ¤Íˆ ·fi ÙË «Ê˘ÛÈ΋» ÙÔ˘˜ ‰È¿ÛÙ·ÛË. √È Ê˘ÛÈΤ˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜ Ú¤ÂÈ Â›Û˘ Ó· ÌÂÏÂÙÒÓÙ·È fi¯È ·ÔÎÔÌ̤ӷ Ì ÂÚÁ·Ï›· Î·È ÌÂıfi‰Ô˘˜ «ÂÚÁ·ÛÙËÚȷ΋˜» ·Ó¿Ï˘Û˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ (fiˆ˜ ·˘Ùfi Û˘Ó¤‚·ÈÓ ÛÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ «‰ÈÔ›ÎËÛË ÎÚ›Ûˆӻ), ·ÏÏ¿ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡, ÂıÓÈÎÔ‡, ÔÏÈÙÈ- ÛÙÈÎÔ‡ Î·È ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙfi˜ ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi˜ Ô ÙÚfiÔ˜ ηٷÓfiËÛ˘ ÙˆÓ Î·Ù·- ÛÙÚÔÊÒÓ ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÌË- Ó›· Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘, Û˘¯Ó¿, ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙȘ ηٷÛÙÚÔʤ˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ·˘ıfiÚÌËÙË ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÔÏÈÙÒÓ, ÔÈ Ù·Ú·- ¯¤˜, Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ Ù˘ ‰ËÌÔÊÈÏ›·˜ ÙˆÓ ËÁÂÙÒÓ ‹ Î·È Ë Î‹Ú˘ÍË ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜/ÂÚÈÔ¯‹˜ Û ηٿ- ÛÙ·ÛË ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ıËÎÂ, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¶. ∫∞ƒ∫∞∆™√À§∏™, ∂. ™∆∂º√¶√À§√À, ™. ¶§Àª∞∫∏™ 126 ñ ∫Oπ¡ø¡π∫O ∫∂¡∆ƒ√
 3. 3. ¯ÒÚ˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ Ù˘ ˘fi- ÛÙ·ÛË. ™‹ÌÂÚ·, Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· ÂÚÈ- Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ, ·fi ÙËÓ ÚfiÏË„Ë Î·È ÙËÓ ¤ÁηÈÚË ‰È¿ÁÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Î·È ÙË ‰È¿ÛˆÛË Î·È ÛÙË Û˘Ó·ÎfiÏÔ˘ıË ·Ô- ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÏËÁÂÈÛÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ. ª›· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ηٷÓfiË- Û˘ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÌË ·ÓıÚˆÔÁÂÓÒÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ ‰ÂÓ ÂÚÈ- Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÌfiÓÔ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿- Á΢. √È ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÁÈ·Ù› ·Ó Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î›Ó‰˘ÓÔ (risk), Ô ÔÔ›Ô˜ ¯Ú‹- ˙ÂÈ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹- Ú· ÙÔ˘ ηÙÂ›ÁÔÓÙÔ˜, ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È ·ÚÁ¿ Î·È ÔÈ Û˘Ó¤ÂȤ˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Û˘¯Ó¿ ÌfiÓÈ̘, fiˆ˜ Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ Ù˘ ı¿Ï·Û- Û·˜. ∏ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù¤ÙÔȈÓ, Ó¤·˜ ÌÔÚÊ‹˜, ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ··ÈÙ› ·Ó·Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ ÔÏÈÙÈ- ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi Ù˘. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· ı· Ú¤ÂÈ ϤÔÓ Ó· ÌÂÙ·ÙÔ›ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ù˘ ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÎÈÓ- ‰‡ÓˆÓ ˘„ËÏ‹˜ ¯ÚÔÓÈ΋˜ Î·È ÙÔÈ΋˜ ¤ÓÙ·- Û˘ Û ÌÈ· Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋, Ë ÔÔ›· ı· ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ ÙȘ Ӥ˜ ÌÔÚʤ˜ ÎÈÓ- ‰‡ÓˆÓ, ηÈ, ÚÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ, Ó· Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔ- Ú›ÛÂÈ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Î·È ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛ‹ ÙÔ˘˜ (Birkmann, 2007). ∏ ÛËÌ·ÛÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ «Â˘¿ıÂÈ·» (vulnerability), «Î›Ó‰˘ÓÔ˜» (risk) Î·È «¤ÎıÂÛË Û ΛӉ˘ÓÔ» (exposure) ‰ÂÓ Â›Ó·È Û·Ê‹˜ Î·È ÍÂοı·ÚË ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ·Ó Î·È ÛÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·, Û˘¯Ó¿, Ë Â˘¿ıÂÈ· Î·È Ë ¤ÎıÂÛË Û ΛӉ˘ÓÔ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ˆ˜ ‰‡Ô Û˘ÛÙ·ÙÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘, ÂÓÒ Ì›· ÙÚ›ÙË ·Ú¿ÌÂÙÚfi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ «Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜» (hazard) (Alexander, 1991). ¢È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜, Â›Û˘, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È ÔÈ ÂÚÌËÓ›˜, ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ηٷÛ΢- ¤˜ Î·È ÔÈ ıˆڋÛÂȘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈ- ‰Ú¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÏË- Á¤ÓÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÛÙˆı› fiÙÈ Î·Ù¿ ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ¿ÌÂÛ˘ ÌÂٷηٷ- ÛÙÚÔÊÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ·Ú·ÙËÚ›ٷÈ, ÁÂÓÈο, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û‡ÌÓÔÈ·, Û˘ÓÔ¯‹ Î·È ·ÏÏËÏÂÁ- Á‡Ë (fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ˘Ô¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈ- ÎÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂˆÓ Î·È Ë ÚÔ- ۋψÛË ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ‰È¿ÛˆÛ˘ Î·È Ù˘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘) ηÈ, ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ÛÙÔ ÛÙ¿- ‰ÈÔ Ù˘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Â·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·, ÂÎÙÔ͇ÔÓÙ·È ·ÏÏËÏÔηÙËÁÔڛ˜ Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·- ÏËÎÙÈÛÌÔ› ÁÈ· Â›ÚÚÈ„Ë Â˘ı˘ÓÒÓ Î.Ù.Ï. [Quarantelli, 1989Ø LaPlante,1988, ÛÂÏ. 220Ø Drabek, 1986, ÛÂÏ. 229, Ô ÔÔ›Ô˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ·ÔηٿÛÙ·- Û˘ ˆ˜ «ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÁÎÚ›ÓÈ·˜» («bitch phase»)], ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ Ô ‚·ıÌfi˜ ηÈ, ÂӉ¯Ô- ̤ӈ˜, Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘ÓÔ¯‹˜ ηٿ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÌÂٷηٷÛÙÚÔÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, Â›Ó·È ¿ÏÏÔÙ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¶√§π∆π∫∏ ∫∞π ¢∏ª√™π∞ ¶√§π∆π∫∏: ∞™Àªµ∞∆∂™ ™Ã∂™∂π™; ∫√π¡ø¡π∫√ ∫∂¡∆ƒ√ ñ 127
 4. 4. «Ê˘ÛÈÎÒÓ», Û ·ÓÙȉȷÛÙÔÏ‹ Ì ÙȘ ÂÚÈÙÒ- ÛÂȘ «Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ» ηٷÛÙÚÔÊÒÓ, fiÔ˘ Ô ·ÓıÚÒÈÓÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÛÙË Á¤ÓÓËÛË Î·È ÙËÓ ÚfiÏË„‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ‰˘ÓËÙÈο ÂÓÙÔÓfiÙÂ- ÚÔ˜, ÎÈ ¿ÏÏÔÙ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ÂÍ·ÚÙÒÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔÈΤ˜ Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÈΤ˜ ȉÈÔÙ˘›Â˜ (LaPlante & Kroll-Smith, 1989). ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ, fï˜, ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë Î·Ù·ÓfiËÛË ÌfiÓÔÓ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛ‹ ÙÔ˘˜. ™‹ÌÂÚ·, ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ‰‡Ô Ù˘ÔÏÔÁ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ¿- ÓˆÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ: 1. ∆ËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·- Û›·˜ Ì ‚¿ÛË ÙÔ Û˘Ì‚¿Ó, Ô˘ Û˘ÓÂ¿- ÁÂÙ·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ˘Ë- ÚÂÛÈÒÓ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÁÈ· ÙȘ ‰È¿ÊÔ- Ú˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜. 2. ∆ËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÌÈ·˜ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÂÓÈ·›·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ Ô˘ Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÚfiÏ˄˘, Ù˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Î·È Ù˘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ηٷ- ÛÙÚÔʤ˜. ∆Ô ÚÒÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔÓ ÌÂÌÔӈ̤ÓÔ Î›Ó‰˘ÓÔ-Û˘Ì- ‚¿Ó (event-based), ÂÓÒ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜-Û˘Ì‚¿- ÓÙ· (generic). ∆Ô «ÁÂÓÈÎfi» ÌÔÓÙ¤ÏÔ, Ô˘ Â›Ó·È Â›Û˘ ÁÓˆÛÙfi Î·È ˆ˜ «Û‡ÛÙËÌ· ÔÏÔ- ÎÏËڈ̤Ó˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘/‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ» (Integrated Emergency Management Systems/IEMS), ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙËÓ ‡·ÚÍË ÎÔÈÓÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙfiÛÔ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË fiÛÔ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂ- ÙÒÈÛË ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ, οÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô, fï˜, ·ÌÊÈÛ‚ËÙÂ›Ù·È ·fi ÂΛÓÔ˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙË ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤ÓË ·ÓÙÈÌÂ- ÙÒÈÛË ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ. ∏ ÂÓÈ·›· ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÔÏÈ- ÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ›ӷÈ, Û·ÊÒ˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi- ÙÂÚË, ·ÊÔ‡ ·ÔʇÁÔÓÙ·È ÔÈ ÔÏÏ·Ϥ˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈΤ˜ ‰Ô̤˜ Î·È ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ë ÌÂÁÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ fiÚˆÓ Î·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È, ¿ÓÙˆ˜, fiÙÈ ÎÚ·ÙÔ‡Û· Â›Ó·È Ë Ù¿ÛË ˘ÈÔı¤ÙËÛ˘ «ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓˆÓ Û˘ÛÙË- Ì¿ÙˆÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ηٷ- ÛÙÚÔÊÒÓ» (Drabek, 1986, ÛÂÏ. 31Ø Buckle, 1990Ø Quarantelli, 1989). ™ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· (Gigler, 1988) ¤¯ÂÈ ÂÈÛËÌ·Óı› ÌÈ· Ù¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈΤ- ÓÙÚˆÛË Û «‰ÔÌÈο» (structural) ̤ÙÚ· Úfi- Ï˄˘ (.¯. ÔÈfiÙËÙ· Î·È ·ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÛÂÈÛÌÒÓ, ÊÚ¿Á- Ì·Ù· Î·È ·Ó·¯ÒÌ·Ù· Û ÂÚ›ÙˆÛË ÏËÌ̇- Ú·˜, Ù›¯Ô˜ ·Ó·¯·›ÙÈÛ˘ Î˘Ì¿ÙˆÓ Î.Ù.Ï.) Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ Û «ÌË ‰ÔÌÈο» ̤ÙÚ· (.¯. ηÓÔÓÈ- ÛÌÔ› ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Á˘, ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ› ηÓÔÓÈ- ÛÌÔ›, ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÔ› ÎÒ‰ÈΘ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, fiˆ˜ Ù· ÊÔÚÔÏÔÁÈο Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ΛÓËÙÚ·), Ô˘ ·ÔÛÎÔÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË Î·Ù·Û΢ÒÓ Î·È ÂÓ Á¤ÓÂÈ ·ÓıÚˆÔÁÂÓÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Û ÂÚÈÔ- ¯¤˜ ˘„ËÏ‹˜ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜. ∂›Ó·È ÚÔÊ·- Ó¤˜ fiÙÈ ÌÈ· Û˘ÛÙËÌÈ΋/ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ·ÓÙÈ- ÌÂÙÒÈÛË/‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ̤ÙÚˆÓ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô Â›‰·, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë Ù· fiÚÈ·, Ù· ÈÛÙÔÚÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ȉȷÈÙÂ- ÚfiÙËÙ˜. ¶. ∫∞ƒ∫∞∆™√À§∏™, ∂. ™∆∂º√¶√À§√À, ™. ¶§Àª∞∫∏™ 128 ñ ∫Oπ¡ø¡π∫O ∫∂¡∆ƒ√
 5. 5. ∏ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∆Ú¿Â˙· ÌÂÙÚ¿ÂÈ ÙËÓ Â˘¿- ıÂÈ· ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ ÛÂ Ê˘ÛÈΤ˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË «‰ÂÈÎÙÒÓ Â˘¿ıÂÈ·˜» (vulnera- bility indexes), ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Û˘Ó‰¤ÂÈ Ì ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ (Briguglio, 2003). ∏ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ·˘ÙÒÓ ¤¯ÂÈ ·ÌÊÈÛ‚ËÙËı› ȉ›ˆ˜ Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÎÚ·ÙÒÓ-ÓËÛÈÒÓ (.¯. ∫‡ÚÔ˜, ª¿ÏÙ·, ™ÈÁηÔ‡ÚË), Ù· ÔÔ›·, η›ÙÔÈ ¯·Ú·- ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ˘„ËÏÔ‡˜ ‰Â›ÎÙ˜ ¢¿ıÂÈ- ·˜ ¤Ó·ÓÙÈ Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ, ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ Ú˘ıÌfi ·Ó¿Ù˘Í˘. ∆Ô Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ˆ˜ ÙÔ «·Ú¿‰ÔÍÔ Ù˘ ™ÈÁηÔ‡Ú˘». √È Û‡ÓıÂÙÔÈ ‰Â›ÎÙ˜, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ë ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∆Ú¿Â˙· ÁÈ· Ó· ηٷٿÍÂÈ ÙȘ ¯ÒÚ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ‚·ıÌfi ¢¿ıÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜, ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÛÙË ‚¿ÛË ¿ÏÏˆÓ Û‡ÓıÂÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ë ›‰È·, Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ ¢È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È Ù· ∏ӈ̤ӷ ŒıÓË. ªÂ ‚¿ÛË ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜, Ë ∂ÏÏ¿‰· ηٷٿÛÛÂÙ·È, Û ۇÓÔÏÔ 262 ¯ˆÚÒÓ, 114Ë Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â˘·ı›˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ ªÔ˘ÚÔ‡ÓÙÈ Î·È ÙË ƒÔ˘¿ÓÙ· Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ Â˘·ı›˜ ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›· Î·È ÙÔ ÃÔÓÁÎ-∫ÔÓÁÎ. ∏ ıˆڛ· Ù˘ «‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ Â›ÁÔÓÙÔ˜»: Û ·Ó·˙‹ÙËÛË ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÎÚ›ÛÂˆÓ ª›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ıˆÚËÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÎÚ›ÛÂˆÓ Î·È Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·Ù·- ÛÙÚÔÊÒÓ ·ÔÙÂÏ› Ë ıˆڛ· Ù˘ «‰È·Î˘- ‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ Â›ÁÔÓÙÔ˜» («urgent gover- nance»). ™‡Ìʈӷ Ì ·˘Ù‹, Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÎÚ›ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ ··ÈÙ› ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÓfi˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ·fi ÙÔ ÈÛ¯‡ÔÓ µÂÌÂÚÈ·Ófi, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Â˘ÂÏÈÍ›· Î·È ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ¤ÎÙ·ÎÙ˜ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜ Î·È ÙË Û˘ÓÂÚÁ·ÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒ- ÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ̤۷ ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ‰ÔÌÒÓ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ıˆڛ· ·˘Ù‹, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ› ÂÍÂȉ›Î¢ÛË Ù˘ ıˆڛ·˜ Ù˘ «¯ÚËÛÙ‹˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘», ·ÚÈÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÛÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÎÚ›ÛÂˆÓ ·ÔÙÂ- Ï› Ë ·Ô˘Û›· Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ (Kouzmin-Rozenthal, 6-8, 1997). ∏ ·Ô˘Û›· Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ‰È·- ‚Ô‡Ï¢Û˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔÓ ·Ó·Ô- ÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÚfiÏË- „˘ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ Î·È ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ‰ÚÒÓÙˆÓ Î·Ù¿ ÙË Ê¿ÛË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ÎÚ›Û˘. ∆· ·Ú·¿Óˆ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·fiÚÚÔÈ· Ù˘ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ¯ÚËÛÈ- ÌÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˘ ÁÓÒÛ˘ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ ÙÔÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÔÏÈÙÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È Ù˘ ÏËÌÌÂÏÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘- ͢ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ô ÚfiÏÔ˜ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ Û ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ, ·ÊÔ‡ ·˘Ù¤˜, Û˘¯Ó¿, ›Ù ˘ÔηıÈÛÙÔ‡Ó ÙÔÓ ÂÏÏÂÈÌÌ·ÙÈÎfi ÎÚ·ÙÈÎfi ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi ¶√§π∆π∫∏ ∫∞π ¢∏ª√™π∞ ¶√§π∆π∫∏: ∞™Àªµ∞∆∂™ ™Ã∂™∂π™; ∫√π¡ø¡π∫√ ∫∂¡∆ƒ√ ñ 129
 6. 6. ›Ù ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÚÔ˜ ÂÈÎÔ˘Ú›· ÙÔ˘ (Kouzmin-Rozenthal, 11, 1993). ™˘ÓÂÒ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ıˆڛ· Ù˘ ‰È·- ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ Â›ÁÔÓÙÔ˜, ÙÔ ÈÛ¯‡ÔÓ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÔÈÎËÙÈ- ÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÎÚ›ÓÂÙ·È ˆ˜ ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·- ÙÈÎfi. ¶ÔÈÔ, fï˜, ·ÔÙÂÏ› ÙÔ È‰Â·Ùfi ÌÔÓÙ¤- ÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÚfiÏË„Ë Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ; °È· Ó· ‰Ôı› ÌÈ· ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ, ÚÒÙ·, Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Î·È Ù· ÚÔ- ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ë ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÎÚ›ÛˆÓ. ∫ÂÓÙÚÈ΋ ·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘ ÈÛ¯‡ÔÓÙÔ˜ ÌÔÓÙ¤- ÏÔ˘ Ï‹„˘ ·fiÊ·Û˘ Â›Ó·È ÙÔ ÓÔÌÔÎÚ·ÙÔ‡- ÌÂÓÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ·˘Ùfi, ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û’ ¤Ó· ÈÂÚ·Ú¯ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ï‹„˘ ·ÔÊ¿ÛˆÓ, Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙËÓ ‡·ÚÍË ÂÓfi˜ ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ Ô˘ ÙÔ ‰È¤ÂÈ. ∏ ÔÈfiÙËÙ· ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈ- ÛÌÒÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÙË ÌÂÁÈÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÚÔ‚Ï„ÈÌfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ÁÂÁÔÓfi- ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ. √È ‰‡Ô ·Ú¯¤˜, fï˜, ·˘Ù¤˜ Ô˘ ‰È¤Ô˘Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ‰ËÌfi- ÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ˆ˜ ·ÙÂϤÛÊÔÚ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÎÚ›ÛˆÓ. √È È‰È·›ÙÂÚ˜ Û˘Óı‹Î˜, οو ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ηÏÂ›Ù·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÛÂ Û˘Ó- ı‹Î˜ ÎÚ›ÛÂˆÓ Î·È Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ, ‰ÂÓ Âȉ¤¯ÔÓÙ·È ÚÔ‚Ï„ÈÌfiÙËÙ·. ∆· ·ÚÔÛ‰fiÎËÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¯ÒÚ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÂÈ- ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙÔÓ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ (Hart-Kouzmin, 4-6, 1991). ∆· ÂÓ‰ÔÁÂÓ‹ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ‰ÈÔÈ- ÎËÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Ô͇ÓÔÓÙ·È ·fi ÙȘ Ȥ- ÛÂȘ ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë ÔÚıÔÏÔÁÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ·fi Ù· ªª∂ Î·È ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÓÙˆÓ. ø˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ȤÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ, Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ- ÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ¤ÙÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‹ Î·È Î·Ù·ÚÚ¤ÂÈ. ∂Ô̤ӈ˜, Â›ÁÂÈ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘ÔÛÙËÚȯı› Ë ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· Î·È Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ˘fi Û˘Óı‹Î˜ ÎÚ›Û˘ Î·È ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜. ∆Ô ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ·˘Ùfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÈÛfiÚÚÔË Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ ÂÓfi˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈÎÔ‡ ÎÂÓÙÚÈ- ÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Ï‹„˘ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Î·È ÂÓfi˜ ·ÔÎÂÓÙڈ̤ÓÔ˘ Î·È Â˘¤ÏÈÎÙÔ˘ ÂȯÂÈ- ÚËÛÈ·ÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ. √ ۯ‰ȷÛÌfi˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔ˜ Û’ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ·ÏÏ¿ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi ÂÈÙÂ- ÏÂ›Ô ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È ÙÔ ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÎÚ›ÛÂˆÓ (Kouzmin, 2-4, 1995). ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Û Â›Â‰Ô ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈ- ¶. ∫∞ƒ∫∞∆™√À§∏™, ∂. ™∆∂º√¶√À§√À, ™. ¶§Àª∞∫∏™ 130 ñ ∫Oπ¡ø¡π∫O ∫∂¡∆ƒ√
 7. 7. ÙÈÎÒÓ, ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ·ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˜ ÙÔÈΤ˜ Î·È ÙÔÌ·Τ˜ ÂÈ- ¯ÂÈÚËÛȷΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ ı· ¤¯Ô˘Ó, ‹‰Ë ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜, ÂίˆÚËı› ÍÂο- ı·Ú˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Î·È ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔÈ fiÚÔÈ. ¶ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÙˆÓ ·ÔÎÂÓÙÚˆÌ¤ÓˆÓ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ·ÔÙÂÏ› Ë Â˘ÂÏÈ- Í›· ÙÔ˘˜ Ó· ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌfi˙Ô˘Ó Ì ٷ¯‡ÙËÙ· ÙȘ ·Ú¯fiÌÂÓ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ú·Á‰·›Â˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÎÚ›ÛÂˆÓ (Kouzmin- Rozenthal, 8, 1993). ∏ ÂÈÙ˘¯‹˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ı· ÎÚÈı› ·fi ÙËÓ ÂÍÈ- ÛÔÚÚfiËÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ·ÔΤÓÙÚˆÛ˘ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÈ·˜ ÈÛ¯˘Ú‹˜ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ÎÔ˘Ï- ÙÔ‡Ú·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓˆÓ ÔÚÁ·ÓÒ- ÛÂˆÓ Î·È ÂÓfi˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·- ÙÔ˜ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆ- Ó›·˜ ÌÔÚ›, Û›ÁÔ˘Ú·, Ó· Â›Ó·È ˘Ô‚ÔËıËÙÈ- ο ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜. ∆Ô ·ÔÎÂÓÙڈ̤ÓÔ ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi Û‡ÛÙË- Ì· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÎÚ›ÛÂˆÓ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÙÔÌ·Τ˜ Î·È ÙÔÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, Î·È ¤Ó· ¢ڇÙÂÚÔ Û‡ÓÔÏÔ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ÎÔÈÓˆ- Ó›·˜ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡. ∞˘Ùfi ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙȘ ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ó· ‚ÂÏÙÈÒ- ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈ- ÎÒÓ ÙÔ˘˜ ̤۷ ·fi ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˘ ÁÓÒÛ˘ Î·È ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ (Quarantelli, 2-7, 1985). º˘ÛÈο, Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙËÓ ÂίÒÚËÛË ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Î·È ÙËÓ ÂÈÌfiÚ- ʈÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘˜ Û ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û’ ·˘Ù¤˜. ∏ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÎÚ›ÛÂˆÓ Î·È Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÂÓfi˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ·ÊÔÚ¿ Î·È ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓˆÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ. ∏ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÛÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ıˆڛ·, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ÂÌÊ·Ó‹ Â͈ÁÂÓ‹ Ù˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ·Ó·- ʤÚÂÙ·È Î·È ÛÙÔ Â›Â‰Ô ·ÓÙ·ÔÎÚÈÛÈÌfiÙË- Ù·˜ Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÛÙȘ ÎÚ›ÛÂȘ (Smith 1998, 2003Ø Lane, 67-9, 1996). ∂Ô̤ӈ˜, Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÂÚ› ÎÚ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi Ê·È- ÓfiÌÂÓÔ, ·ÏÏ¿ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓˆÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ. °È· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÎÚ›ÛˆÓ, Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈ- ÛÌfi˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ Î·È Ó· ·Ó·Ù‡- ÍÂÈ Ù· ÈÛ¯‡ÔÓÙ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ï‹„˘ ·ÔÊ¿ÛÂ- ˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›, ηÈ, Â›Û˘, Ó· ‚ÂÏÙÈÒ- ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Ú¯fiÌÂÓˆÓ ˘ËÚÂ- ÛÈÒÓ ÙÔ˘, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ‚·ıÌfi ·ÓÙ·fi- ÎÚÈÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ. °È· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÔÈÔÙÈÎfiÙÂÚˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Â›Ó·È ·Ó·Áη›· Ë ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿Óˆ- ÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎfi- ¶√§π∆π∫∏ ∫∞π ¢∏ª√™π∞ ¶√§π∆π∫∏: ∞™Àªµ∞∆∂™ ™Ã∂™∂π™; ∫√π¡ø¡π∫√ ∫∂¡∆ƒ√ ñ 131
 8. 8. ÌÂÓˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. ∞·ÈÙ›ٷÈ, ηْ ·Ú¯¿˜, Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ Îϛ̷η˜ Ù˘ ÈÂÚ·Ú¯›·˜ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ ¢ÂÏÈÍ›·˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ Â͈- ÁÂÓÒÓ ÎÚ›ÛÂˆÓ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈ- ÛÙÔ‡Ó (Halachmi, 3-4, 2004). ™’ ¤Ó· ‰Â‡ÙÂ- ÚÔ Â›‰Ô, ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ- ΋˜ Ì¿ıËÛ˘, ÎÚ›ÓÂÙ·È ·Ó·Áη›· Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÈÂÚ·Ú¯ÈÎÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ Î·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯È΋˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ (Kouzmin, 8, 1993). ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÎÔÈÓˆ- ÓÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÛÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÙË ‰ÈÔ›- ÎËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ Â›Û˘ ÙÔ Â›- Â‰Ô ·ÓÙ·ÔÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·Ú¯fiÌÂÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ηıÒ˜ ·ÍÈÔ- ÔÈ› ÙËÓ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÁÓÒÛË Ô˘ η٤- ¯Ô˘Ó. ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿- ÙˆÓ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯È- ÎfiÙËÙ· (fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÔÏÈ΋˜ ÔÈfi- ÙËÙ·˜) ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÂÚÈÔÚÈÛÙÈο ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂ- ÛÌ¿ÙˆÓ (Smith, 112-7, 2006). ∆Ô fiÏÔ Û‡ÛÙËÌ· ÎÚ›ÓÂÙ·È ·Ó·Áη›Ô Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙Â- Ù·È ·fi ¤Ó· ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ Î·È ÚÔÛ‚¿ÛÈÌÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÏËÚÔ- ÊÔÚÈÒÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈ- ÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ì ÛÎÔfi ÙË ‰È·Ú΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÛÙȘ ¤ÎÙ·ÎÙ˜ Î·È Â͈ÁÂÓ›˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¯ÒÚ·. ∞fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·Ó¿Ï˘ÛË Á›ÓÂÙ·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Ë ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÙÚˆÙfiÙËÙ· Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·-ÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ÎÚ›ÛÂˆÓ –¤Ó- ÓÔȘ-ÎÏÂȉȿ ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÎÚ›ÛÂˆÓ Î·È Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ– ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÔÚÁ¿- ÓˆÛ˘ Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÔÚÁ·- ÓÒÛÂˆÓ (Halachmi, 17, 2004). ∏ ·Ó·‰ÈÔÚ- Á¿ÓˆÛË Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó, ·Ú¿ÏÏËÏ·, ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÔÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ Â͈ÁÂ- ÓÒÓ ÎÚ›ÛÂˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÛÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÈÙÒÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ Û ÂÓ‰ÔÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi Â›‰Ô. ∆¤ÙÔÈÔ˘ Ù‡Ô˘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó, Ì ‚‚·ÈfiÙËÙ·, ÛÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÎÚ›ÛÂˆÓ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰ÈÔ›- ÎËÛË ÙÔ˘ ·Ó·¿ÓÙÂ¯Ô˘ ‹ ÌË ÁÚ·ÌÌÈÎÔ‡, fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÎÚ›ÛÂˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏ› ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ‰ÈÔ›- ÎËÛ˘ Ô˘ ·ÛÎÂ›Ù·È ·fi ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ∞Ú¯¤˜. ™ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ‰È·ÎÈÓ‰‡Ó¢Û˘ Î·È ÙˆÓ Ú·Á‰·›ˆÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ, ÙÔ ·Ó·¿ÓÙÂ- ¯Ô Î·È ÙÔ ÌË ÚԂϤ„ÈÌÔ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ϤÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔ- Û›ˆÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ (Smith, 3-6, 2003). ™˘ÓÂÒ˜, Ë ÔÏÈÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÎÚ›ÛÂˆÓ ·ÔÙÂÏ› Ì›· ·fi ÙȘ ·˘ÙÔÓfiËÙ˜, ηıfiÏÔ˘ ·Ó·¿ÓÙ¯˜, ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ì ‚¿ÛË ÌÈ· ÌÂÙ·-ÓÂÔÙÂÚÈ΋ ÔÙÈ- ΋, Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÎÚ›ÛÂˆÓ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ‰‡Ô ·ÓÙ›- ıÂÙ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ·ÏÏËÏÔÛ˘ÌÏËÚÔ‡ÌÂÓ˜ ¶. ∫∞ƒ∫∞∆™√À§∏™, ∂. ™∆∂º√¶√À§√À, ™. ¶§Àª∞∫∏™ 132 ñ ∫Oπ¡ø¡π∫O ∫∂¡∆ƒ√
 9. 9. ÂÎÊ¿ÓÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘. ∞ÊÂÓfi˜, Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÎÚ›ÛÂˆÓ ·ÔÙÂÏ› ÙË ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË Î·È ·˘ıÂÓÙÈÎfiÙÂÚË ÌÔÚÊ‹ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·- ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÓÙ·ÔÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ·˜ Ù˘ ‰Ë- ÌfiÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Û ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÂÚÈÔÚÈ- Ṳ̂Ó˘ ÚÔ‚Ï„ÈÌfiÙËÙ·˜, ÔÚıÔÏÔÁÈÎfiÙË- Ù·˜ Î·È Û˘Ó¯Ҙ ·Ó·‰˘fiÌÂÓˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ, ÂÓÒ, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘, Û ηÌÈ¿ ¿ÏÏË ÔÏÈÙÈ΋ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÈÎfiÙËÙ· Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÙfiÛÔ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘. ™˘ÓÂÒ˜, Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÎÚ›- ÛÂˆÓ ·ÔÙÂÏ› Ì¿ÏÏÔÓ ÙËÓ ÎÔÚˆÓ›‰· Î·È fi¯È ÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ¶·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÎÚ›ÛÂˆÓ ª¤Û· ·fi ÙË ÌÂϤÙË Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‚È‚ÏÈÔ- ÁÚ·Ê›·˜ Î·È ÂÌÂÈÚ›·˜ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ηϤ˜ Î·È Î·Î¤˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ, ÚÔ·ÙÂÈ Ì›· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂ- ÚË ÚfiÏË„Ë Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÎÚ›ÛˆÓ. ∆Ô ÚÒÙÔ ‚‹Ì· Û ÌÈ· ηϋ ÔÏÈÙÈ΋ ‰È·- ¯Â›ÚÈÛ˘ ÎÚ›ÛÂˆÓ ·ÔÙÂÏ› Ë ·ÔÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ì›· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤- ÓË ÁˆÁÚ·ÊÈο ‹ ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÎÔÈÓfiÙËÙ·. ∏ ·ÔÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ÙˆÓ Èı·ÓÒÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Ï‹ÍÔ˘Ó ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÎÔÈÓfiÙËÙ·. ∏ ·Ô- Ù›ÌËÛË ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ·ÔÙÂÏ› Û‡ÓıÂÙË ‰È·‰Èη- Û›·, ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ë Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Ì ÙË ÁÓÒÛË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ Î·È ‰ÚÒÓÙˆÓ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ˘˜ ȉȷ›ÙÂÚÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ÎÔÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ (Quarantelli 1997, 1999). ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓÈ- ÛÙ› fiÙÈ Ë ·ÔÙ›ÌËÛË ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· de facto Î·È ÛÙ·ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, ·ÏÏ¿ ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· Ë ÔÔ›· ÔÊ›ÏÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È Û ÂÚÈÔ‰È΋ ‚¿ÛË Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÏËÚ¤ÛÙÂ- ÚË Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Î·È ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ Èı·ÓÒÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ (ongoing hazard assessment). ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ, Ï·Ì- ‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· Ë ·Ó¿Ï˘ÛË Â˘¿ıÂÈ·˜ (vulnerability analysis). ∏ ·Ó¿Ï˘ÛË Â˘¿- ıÂÈ·˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ̤۷ ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ Î·È ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ Ó· ·ÓȯÓ‡ÛÂÈ Ù· ÙÚˆÙ¿ ÙÔ˘˜ ÛËÌ›· Î·È Ù· fiÚÈ· ̤۷ ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÂÂ- ͤÏıÔ˘Ó ÈηÓÔÔÈËÙÈο ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÎÚ›ÛÂˆÓ (Smith, 2003Ø Smith-Elliott, 2004). ™˘ÓÂÒ˜, Ë ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÚˆÙfiÙËÙ·˜ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÔÙ›ÌËÛ˘ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ. ∞ÔÙÂÏ› ÙË ‚¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ÙˆÓ Û¯Â- ‰›ˆÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ Î·Ù·- ÛÙÚÔÊÒÓ. ∆Ô ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì· ·ÔÙÂÏ› Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ. ∏ ÏÔÁÈ΋ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ¶√§π∆π∫∏ ∫∞π ¢∏ª√™π∞ ¶√§π∆π∫∏: ∞™Àªµ∞∆∂™ ™Ã∂™∂π™; ∫√π¡ø¡π∫√ ∫∂¡∆ƒ√ ñ 133
 10. 10. ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ηٷÛÙÚÔÊÒÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÓÙ·ÔÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ·˜ Ù˘ ‰ÈÔ›- ÎËÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÔÈ Ôԛ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È, ·Ú¿ ÛÙË ÏÔÁÈ΋ ÏÂÙÔÌÂ- ÚÔ‡˜ ÂÓۈ̿وÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ Û˘ÓÂ- ÂÈÒÓ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ ÛÙ· ÛÙÚ·ÙËÁÈο Û¯¤‰È· (Perry-Lindell, 8-9, 2003). ∏ ‰ÈÔÈÎË- ÙÈ΋ ·˘Ù‹ ÏÔÁÈ΋ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ‰‡Ô ·Ú·- ̤ÙÚÔ˘˜. ∞ÊÂÓfi˜, ·fi ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· Â·Ú- ÎÔ‡˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ Î·È Úfi‚Ï„˘ ÙˆÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ Î·È Ù˘ ÂͤÏÈ͢ ÌÈ·˜ ηٷÛÙÚÔ- Ê‹˜ ηÈ, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘, ·fi ÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ·Ú·‰fiÍÔ˘ Ù˘ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ·˜, Û‡Ì- ʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· fiÛÔ ÈÔ Û‡ÓıÂÙÔ Î·È ÏÂÙÔÌÂÚ¤˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ‹ ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋, ÙfiÛÔ ÈÔ Â˘¿ÏˆÙÔ Â›Ó·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘. ™˘ÓÂÒ˜ Ù· Û¯¤‰È· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ηٷ- ÛÙÚÔÊÒÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ·ÏfiÙËÙ· Î·È Û·Ê‹ÓÂÈ· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. ∞Ú¯¤˜ fiˆ˜ Ë Â˘ÂÏÈÍ›·, Ë ÚÔÛ·Ú- ÌÔÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë Û·Ê‹ÓÂÈ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È¤Ô˘Ó ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙÔ˘˜. ™Ù· ÂȯÂÈÚË- Ûȷο Û¯¤‰È· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÎÚ›ÛÂˆÓ Ú¤- ÂÈ Ó· ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÍÂοı·Ú· ÔÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙË- Ù˜ Î·È ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘˜, ÔÈÔÈ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔÈ ‰ÚÒÓÙ˜ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Î¿ı ÛÙfi¯Ô˘, ÔÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ οı ∞Ú¯‹˜, ηıÒ˜ Î·È Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·- ÙÈÎÔ‡ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÛÙfi¯ˆÓ Î·È ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ (Quarantelli, 1999Ø Perry-Lindell, 11, 2003). ∏ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒ- ÈÛ˘ ηٷÛÙÚÔÊÒÓ Î·È ÙÔ Â‡ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÁÂÓÓ¿ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ¤Ó·Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi Û˘ÓÙÔ- ÓÈÛÌÔ‡. √ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÎÚ›ÛÂˆÓ ·ÔÙÂÏ› ›Ûˆ˜ ÙË ‚¿ÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ Ï‹ıÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ÂÈÙ‡ÍÂÈ ·˘Ù‹. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÂÈÎ¿Ï˘- „Ë ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎfi- ÌÂÓˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ó¤ˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Î·È ·ÚÌÔ‰ÈÔًوÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ¢ı‡ÓË Î·ÓÂÓfi˜ ÔÚÁ·ÓÈ- ÛÌÔ‡ Î·È ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·ıÒ˜ Î·È ·fi ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂ- ÓÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ‹ Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ·fi ÙË ÌÂÙ·- ÙfiÈÛË ·˘ÙÒÓ ÚÔ˜ ¿ÏÏÔ˘˜ (Rubin, 3-7, 1985Ø Kouzmin-Rozenthal, 15-7, 1993). ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÓfi˜ ÍÂοı·ÚÔ˘ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘, ̤۷ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ οı ÊÔÚ¤· Î·È ·ÏÔ- ÔÈÔ‡ÓÙ·È ‹ ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·ÏÏËÏÂÈÎ·Ï˘- ÙfiÌÂÓ˜, Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ÛÙÔÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ- Îfi Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ηٷÛÙÚÔÊÒÓ. °È· ÙËÓ ÔÚıÔÏÔÁÈÎfiÙÂÚË Î·È ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ˘Ô- ¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓˆÓ ‰ËÌfi- ÛÈˆÓ Î·È ÌË ÊÔÚ¤ˆÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ- ÓÙ·È ˘fi„Ë ÔÚÈṲ̂ӷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Î·È ¯·Ú·ÎÙË- ¶. ∫∞ƒ∫∞∆™√À§∏™, ∂. ™∆∂º√¶√À§√À, ™. ¶§Àª∞∫∏™ 134 ñ ∫Oπ¡ø¡π∫O ∫∂¡∆ƒ√
 11. 11. ÚÈÛÙÈο Ù˘ ÎÚ›Û˘ Î·È ÙÔ˘ ÊÔÚ¤·. ™ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ·˘ÙÔ‡˜ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂΉËÏÒÓÂÙ·È Ë ÎÚ›ÛË Î·È Ë ÌÔÚÊÔÏÔÁ›· ·˘Ù‹˜, ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ ÎÚ›- Û˘ Î·È Ô ‚·ıÌfi˜ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ¿˜ Ù˘, Ô ÙÚfiÔ˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘-ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÔÈ ‰Ô̤˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ë ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ÙÔ Â›Â‰Ô ¯ÚÔÓÈ΋˜ ›ÂÛ˘ Î·È ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎÔ‡ ¿Á¯Ô˘˜ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÎÚ›ÛË (Kouzmin, 6, 1995). ª¤Û· ·fi ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ·˘ÙÒÓ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÚÔ·ÙÂÈ Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· Î·È ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÂÈ¤- ‰Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÌÈ·˜ ÎÚ›Û˘ Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ηٿÏÏËÏ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜. ™˘ÌÏËڈ̷ÙÈο Ì ÙÔ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi Ï·›- ÛÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÓfi˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ Î·È ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÂÈÙÂÏ›- Ô˘, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó‹ÎÂÈ Ë ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ÎÚ›Û˘ (Kouzmin 8, 1995Ø Hart, 62-5, 2006). ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ·Ô- ÙÂÏ› Ô Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÙÔÌ·- ÎÒÓ Î·È ÙÔÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ Î·È Ë ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ¤ÎÙ·ÎÙ˜ ·Ó¿ÁΘ ÔÈ Ôԛ˜ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÎÚ›Û˘. °È· ÙȘ ÚÔ·- ÙÔ˘Û˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È ¤ÎÙ·ÎÙ˜ ·Ó¿ÁΘ, Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÂÓËÌÂÚÒ- ÓÂÙ·È ·fi ÙȘ ÙÔÈΤ˜ Î·È ÙÔÌ·Τ˜ ·ÚÌfi- ‰È˜ ∞Ú¯¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ˘‡ı˘Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘. √ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ·˘Ùfi˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈ- ÛÌfi˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì¤Û· ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È. °È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÓfi˜ ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ˘ Î·È Û‡Á¯ÚÔ- ÓÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ÙȘ ·ÔÎÂÓÙÚˆ- ̤Ó˜ ˘ËÚÂۛ˜ ηıÒ˜ Î·È Ë ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Ì ÚÔÛˆÈÎfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÓÙÈ- ηÙÔÙÚ›˙ÂÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ô˘ ÂÚÈ- Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÎÚ›ÛÂˆÓ Î·È ·ÓÙÈÚÔ- Ûˆ‡ÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. ¶¤Ú· ·fi ÙË ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· ÂÓfi˜ ·ÓÙÈÚÔ- Ûˆ¢ÙÈÎÔ‡ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Û˘ÓÙÔÓÈ- ÛÌÔ‡ ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÎÚ›ÛˆÓ, Ô Û˘ÓÙÔÓÈ- ÛÌfi˜ Î·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÌÏÂ- ÎfiÌÂÓˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ Î·È Ù˘ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ- ΋˜ Ì¿ıËÛ˘ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. √ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·- ÙÈÎfi˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÂÈ Ô˘ÛÈ·- ÛÙÈο ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÎÔÈÓÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÚÔÛ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜, ¤ÎÙ·ÎÙ˜ Î·È ÌË, Ô˘ Â¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘˜ (Smith, 5, 2003). ™˘ÓÂÒ˜, Ô ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜ Û˘ÓÙÔ- ÓÈÛÌfi˜ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Û˘ÓÂÚÁ·- ÙÈ΋˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ÙÔÓ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ, ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ıÂÛÌÔıÂÙË- Ì¤ÓˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¶√§π∆π∫∏ ∫∞π ¢∏ª√™π∞ ¶√§π∆π∫∏: ∞™Àªµ∞∆∂™ ™Ã∂™∂π™; ∫√π¡ø¡π∫√ ∫∂¡∆ƒ√ ñ 135
 12. 12. ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÚÔ¸Ô- ı¤ÛÂˆÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ó¿- Ù˘ÍË Ù˘ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ Ì¿ıËÛ˘, fiˆ˜ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯È΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È Ë Â˘ÂÏÈÍ›·. ∏ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Ë ÚÔ‹ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔ- ÚÈÒÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰ÚÒÓÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ªª∂ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÎÚ›ÛˆÓ. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ‰È¿¯˘Û˘ Î·È ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ÏËÚÔÊfi- ÚËÛ˘, ÙfiÛÔ ÛÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, fiÛÔ Î·È ÛÙ· ªª∂ Î·È ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ‰È·ÌÔÚÊÒ- ÓÂÈ Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ- ÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ‹ ÌË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘˜ (Quarantelli, 1985, 1999). Ÿˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÂÌÂÈÚ›· Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÂÓfi˜ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ Î·È ·ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ÂȯÂÈÚË- Ûȷ΋˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜. ∆ËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔ- ÚÈÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· η٤¯Ô˘Ó ÔÈ ·ÔÎÂÓÙڈ̤- Ó˜ ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, ÔÈ Ôԛ˜, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÙË ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Û ̛· ÎÂÓÙÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰·, Ë ÔÔ›· ·ÊÔ‡ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ› Ù· ÛÙÔȯ›· ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÈ Û‡Ìʈӷ Ì ·˘Ù¿ ÙÔ ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘. ¢›ÎÙ˘· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Î·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÔÎÂ- ÓÙÚˆÌ¤ÓˆÓ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Ù·¯‡ÙÂÚË ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Ô˘ Â¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÎÚ›ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ¢ÂÏÈÍ›·˜ Û ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi Â›‰Ô. ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, ¢ı‡ÓË Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÌÔÓ¿- ‰·˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ·ÔÙÂ- Ï› Ë ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ªª∂ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ Û˘Ì‚¿ÓÙÔ˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ÛÙȘ Ôԛ˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÚÔ‚Ô‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ (Hart, 76- 8, 2006). ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÂÎ·›‰Â˘- Û˘ Î·È Î·Ù¿ÚÙÈÛ˘ Û ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔ- ÚÔ‡Ó ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ·ÓÙÈ- ÌÂÙÒÈÛË ÎÚ›ÛÂˆÓ ·ÔÙÂÏ› Ì›· ·ÎfiÌ· Û˘ÓÈ- ÛÙÒÛ· ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. √È ·˘ÍË̤Ó˜ ·Ó¿ÁΘ Î·È ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔÓ ‰ÈÔÈ- ÎËÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ··ÈÙÔ‡Ó ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÚÔÁÚ·Ì- Ì¿ÙˆÓ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ̤۷ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘Ú- Á›· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔÈ ÊÔÚ›˜ ı· ÂÈÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Û ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÔÏÈÙÈ΋˜ ˘fi Û˘Óı‹Î˜ Ê˘ÛÈ- ÎÒÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ fiˆ˜ ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÎÚ›ÛˆÓ, ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ·Ô- ÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Û˘ÓÙÔÓÈ- ÛÌÔ‡, ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıË- ÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ (Perry-Lindell, 12, 2003Ø Farazmand 8-9, 2007). π‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ú¿ÌÂÙÚÔ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·˘ÙÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ·Ô- ¶. ∫∞ƒ∫∞∆™√À§∏™, ∂. ™∆∂º√¶√À§√À, ™. ¶§Àª∞∫∏™ 136 ñ ∫Oπ¡ø¡π∫O ∫∂¡∆ƒ√
 13. 13. ÙÂÏÔ‡Ó Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ Ô˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈ- ÛË ÎÚ›ÛˆÓ. ∏ ¿ÛÎËÛË ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÎÚ›ÛÂˆÓ ··ÈÙ›, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ó·ÊÂÚı›, ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ‰ÚÒÓÙˆÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¤Ú· ·fi ÙË ÛÊ·›Ú· ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈ- ÛÌÔ‡ (Quarantelli, 1999Ø Quarantelli- Stallings, 4-11, 1985). √È ‰ÚÒÓÙ˜ fï˜ ·˘ÙÔ›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÎÔÈ- ÓˆÓÈÎfi ˘ÔÛ‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡, ··ÈÙÔ‡Ó ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘Û‹ ÙÔ˘˜ Û ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÂȯÂÈÚËÛȷ΋˜ Ù·ÎÙÈ΋˜ Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Û ı¤Ì·Ù· Ô˘ ¿ÙÔÓÙ·È ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÂίˆÚËı›. ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, Ë ÂÈÌfiÚʈÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÊÔÚ¿ Î·È ÙÔÓ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ∞Ú¯ÒÓ. ™ÙȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù· ÂÈÌÔÚʈÙÈο ÛÂÌÈ- Ó¿ÚÈ· ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ˙ËÙ‹Ì·Ù· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÎÚ›ÛˆÓ, Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ΤÓÙÚˆÓ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Î·È ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·Û΋ÛÂˆÓ ÚÔÛÔÌÔ›ˆ- Û˘ ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ, ̤۷ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ‹- ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚË- ÛÈ·ÎÒÓ ÙÔ˘˜ ۯ‰›ˆÓ Î·È ÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡. ∆¤ÏÔ˜, Ô ÚfiÏÔ˜ Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂıÂ- ÏÔÓÙÒÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·ÎfiÌ· ·Ú¿ÁÔÓÙ· Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈ- ÛË ÎÚ›ÛÂˆÓ (Smith, 156-61, 2006Ø Quaran- telli-Stallings, 6, 1985). √È ÂıÂÏÔÓÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÎÚ›ÛÈÌÔ ÎÚ›ÎÔ ÛÙËÓ ·Ï˘- Û›‰· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙÚÔ- ÊÒÓ Î·ıÒ˜ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙËÓ ÎÈÓËÙÔ- Ô›ËÛË fiÚˆÓ Î·È ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂ- ÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÂÈ- ÚfiÛıÂÙ· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ‰ÈÎÙ‡ˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. √ ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·- ÓÙÈÎfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ˘fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÏËÌÌÂÏÔ‡˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÎÙ¿ÎÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Î·È ·Ó·ÁÎÒÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ë ÎÏÈ̿ΈÛË Ì›·˜ ÎÚ›Û˘. °È· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂ- ÛÌ·ÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÈÎÒÓ ÔÌ¿- ‰ˆÓ, fï˜, ÛÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÎÚ›- ÛÂˆÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Ô Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ∞Ú¯¤˜, Ë ÂίÒÚËÛË Û·ÊÒÓ ·ÚÌÔ- ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÚÔ˜ ·˘Ù¤˜ Î·È Ù¤ÏÔ˜ Ë ÂÈÌfiÚ- ʈÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘˜. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· ∞Ó ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙfiÛÔ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÚfiÛÊ·ÙˆÓ ˘ÚηÁÈÒÓ (∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ 2007) fiÛÔ Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Î·ÓÔÓÈÛÙÈÎÒÓ ÎÂÈ̤ӈÓ, ı· ‰È·È- ¶√§π∆π∫∏ ∫∞π ¢∏ª√™π∞ ¶√§π∆π∫∏: ∞™Àªµ∞∆∂™ ™Ã∂™∂π™; ∫√π¡ø¡π∫√ ∫∂¡∆ƒ√ ñ 137
 14. 14. ÛÙÒÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ·Ê›ÛÙ·Ù·È Î·Ù¿ Ôχ ÙfiÛÔ ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÎÙ¤ıËÎ·Ó ÚÔËÁÔ˘ÌÂÓˆ˜ fiÛÔ Î·È Ù˘ ÚÔ- ÔÙÈ΋˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ‰ÈÂıÓÒ˜. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙfiÛÔ Ì ·Ú·ÌÔÚÊÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÚ·- ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â˘Ô‰ÒıËΠÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, fiÛÔ Î·È Ì ȉÈÔ- Ù˘›Â˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È È‰È·È- ÙÂÚfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ‰È·- ÈÛÙÒÛÂÈ fiÙÈ ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿- ÙˆÓ Â›ÙÂ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÁÂÓÈΤ˜ Ì ·ÔÙ¤- ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› ¤Ó·˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˜ ›Ù ÂÚ¢ÓËÙ‹˜ Ó· ÙÂÎÌËÚÈÒÛÂÈ ÌÈ· ·ÍÈÔÏÔÁÈ΋ ÎÚ›ÛË ÂÚ› ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÂÈÏÔÁÒÓ ÙÔ˘, ›Ù fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ·ÏÏfi- ÙÚÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›·, Ì οÔÈÔ ÙÚfiÔ, Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Û·Ê‹˜ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÌÂÙ·- ͇ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·Ù˙¤ÓÙ·˜ Î·È Ù˘ ·Ù˙¤ÓÙ·˜ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›·. ŒÓ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: ∂ÓÒ Ë ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÔÏÈÙÈ- ΋ [·ÓÙÈÔϛ٢ÛË] ·Ô‰›‰ÂÈ ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ˘ÚηÁȤ˜ ÛÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 24 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È ıˆÚ› fiÙÈ Ë Â·- Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ ηÓÔÓÈÛÙÈ΋˜ ·˘Ù‹˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ıÂÚ·‡ÛÂÈ ÙȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜, ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔ˙fiÌÂÓ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Ë ·ÈÙ›· ÙˆÓ ‰ÂÈÓÒÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ‰È·- ÛÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔًوÓ, ÔÈ Î·Ù·ÎÂÚÌ·ÙÈ- Ṳ̂Ó˜ ‰Ô̤˜ Î·È ÙÔ ·ÓÂ·ÚΤ˜ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, Î·È ÂȉÈ- ÎfiÙÂÚ· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ˘ÚηÁÈÒÓ, Â›Ó·È Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ÔÏÈ- ÙÈ΋ Î·È ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂ- Ú˜ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. ∏ ‰ËÌfiÛÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÎÔfi Ô‡Ù ӷ ˘ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋, Ô‡Ù ӷ ·ÏÏÔÈÒÛÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜. ªÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ Û˘ÏÏÔÁÈÛÙÈ΋ ı· ·Ó·Ï˘ı› Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙË ‰·ÛÔÚÔÛÙ·Û›· Î·È ı· ÚÔÙ·ı› ÌÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË, Ë ÔÔ›· ÌÔÚ›, ÌÂÏÏÔÓÙÈο, Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Î·È ÙËÓ Ù˘È΋ ÔÏÈÙÈ΋. ÀÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ Û‹ÌÂÚ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂ- Ù·È Î·È Ó· ·ÛÎÂ›Ù·È Ì ‚¿ÛË ÙȘ ·Ú¯¤˜ Î·È ÙȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. ∂ÎÙÈÌ¿- ÌÂ, ‰Â, fiÙÈ Ë ÌË Û˘˙‹ÙËÛË Á‡Úˆ ·fi Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ‰ËÌfi- ÛÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ·ÔÙÂÏ› ÙË ‚·ÛÈ΋ ·ÈÙ›· ηÎÔ- ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÎfi Úfi- ‚ÏËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. πππ. ∆Ô Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ √ ¡. 3013/2002 ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÈÔ «Û‡Á- ¯ÚÔÓÔ» ηÓÔÓÈÛÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∫·ıÔÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÛÎÔfi Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜, ÚÔÛ‰ÈÔ- Ú›˙ÂÈ Ù· ÎÂÓÙÚÈο Î·È ·ÔÎÂÓÙڈ̤ӷ fiÚÁ·- Ó· Î·È ÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Î·È Ù· ̤۷ Ù˘. ¶. ∫∞ƒ∫∞∆™√À§∏™, ∂. ™∆∂º√¶√À§√À, ™. ¶§Àª∞∫∏™ 138 ñ ∫Oπ¡ø¡π∫O ∫∂¡∆ƒ√
 15. 15. ªÂ ÙÔÓ ÓfiÌÔ ·˘Ùfi ȉڇÂÙ·È Ë °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜, Ë ÔÔ›· ˘¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙË ÌÂϤÙË, ÙÔÓ Û¯Â‰È·- ÛÌfi, ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÙÔÓ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë, ÙËÓ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·, ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ. ∞ÔÙÂÏ› ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚfiÔ‰Ô ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÔÏÈÙÈ΋˜, Ë ÔÔ›· ‹Ù·Ó ·Ó‡- ·ÚÎÙË Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙÂ. ¢È¿ÊÔÚ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Û ÔÏÏ·ÏÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Ì ÔÈΛϘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙË- Ù˜ ‹Ù·Ó ÂÁηÙÂÛ·Ṳ́Ó˜ Û fiÏ· Ù· Â›- ‰· ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡. √ ¡. 3013/2002 ÂÍÂȉÈ·ÙËΠ·ÚÁfiÙÂ- Ú· Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÀÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈηÈÚÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ì ÙËÓ Îˆ‰È΋ ÔÓÔ- Ì·Û›· «•∂¡√∫ƒ∞∆∏™», ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ıÂÛ ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÂÎÙ¿ÎÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ. ∆Ô ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ‹Ù·Ó Ë Û‡ÛÙ·ÛË Î·È Ô Î·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹- ÙˆÓ ÂÓfi˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜, ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ¤ˆ˜ ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ı· ·Ó·Ï¿Ì‚·Ó·Ó ÙÔÓ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙË ÌÂϤÙË Î·È ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·È ·ÓıÚˆÔÁÂÓÒÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ. ŸÏ˜, fï˜, ÔÈ Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÂÚ› ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙÚÔ- ÊÒÓ ·Ú¤ÌÂÓ·Ó Û ÈÛ¯‡, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ·Ó¤·- ÊË ÙË Û‡Á¯˘ÛË, ÙËÓ ÔÏ˘ÓÔÌ›· Î·È ÙËÓ ÂÈο- Ï˘„Ë ·ÚÌÔ‰ÈÔًوÓ. ¶ÔÏÏ·Ï¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ÔÏÈÙÈο Î·È ÚÔÛˆÈο ÂÂӉ‰˘Ì¤Ó· Û˘Ì- ʤÚÔÓÙ· Û ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ‰È·ÛÊ¿ÏÈ˙·Ó ÌÈ· ·ÛÙ·ı‹ ÈÛÔÚÚÔ›· ‰ÂÓ ¤ÚÂ ӷ ıÈÁÔ‡Ó (›Ûˆ˜ ‰ÈfiÙÈ, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο, Ë Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ϤÁÌ·ÙÔ˜ ı· ¤ÚÂ ӷ ˘ÔηٷÛÙ·ı› ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ ÔÈ Ôԛ˜ ·- ڷ̤ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË ·‰È·ÌfiÚʈÙ˜ Î·È ·‰È¢- ÎÚ›ÓÈÛÙ˜). ŒÙÛÈ, Û‹ÌÂÚ·, ÙÔ ϤÁÌ· ÙˆÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· ÂÎÙ›ÓÂÙ·È Ôχ ¤Ú·Ó ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ¡. 3013. ™ÙÔÓ ¶›Ó·Î· 1 ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ù· Ú˘ıÌÈÛÙÈο ΛÌÂÓ·, ÛÙ· ÔÔ›· ··ÓÙÒÓÙ·È ÔÈΛϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÚfiÏË- „Ë, ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Î·È ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ·fi Ê˘ÛÈΤ˜ Î·È ·ÓıÚˆÔÁÂÓ›˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜. ¶√§π∆π∫∏ ∫∞π ¢∏ª√™π∞ ¶√§π∆π∫∏: ∞™Àªµ∞∆∂™ ™Ã∂™∂π™; ∫√π¡ø¡π∫√ ∫∂¡∆ƒ√ ñ 139
 16. 16. ¶. ∫∞ƒ∫∞∆™√À§∏™, ∂. ™∆∂º√¶√À§√À, ™. ¶§Àª∞∫∏™ 140 ñ ∫Oπ¡ø¡π∫O ∫∂¡∆ƒ√ NfiÌÔ˜ ŒÙÔ˜ £¤Ì· ¶ÂÚ› ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰·ÛÈÎÒÓ ÂÓ Á¤ÓÂÈ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∫‡ÚˆÛË Ù˘ ™˘Ìʈӛ·˜ ÌÂٷ͇ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ √˘ÁÁÚÈ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ÙËÓ ·ÌÔÈ‚·›· ·ÚÔ¯‹ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÚfiÏ˄˘ Î·È ÂÍ¿ÏÂȄ˘ ÙˆÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·È ·ÓıÚˆ- ÔÁÂÓÒÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ Î·È ÛÔ‚·ÚÒÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ. ∫‡ÚˆÛË ÙˆÓ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ۇ̂·Û˘ Ù‹˜ µ·ÚÎÂÏÒÓ˘ ÙÔ˘ 1976 «ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ £¿Ï·ÛÛ·˜ ·fi ÙË Ú‡·ÓÛË ·fi ¯ÂÚÛ·›Â˜ ËÁ¤˜». ∫‡ÚˆÛË ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ ÌÂٷ͇ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ù˘ ∆Ô˘ÚΛ·˜ ÁÈ· ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÌÈÎÙ‹˜ ∂ÏÏËÓÔÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ∂ʉÚÈ΋˜ ªÔÓ¿‰·˜ ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ∫·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ. ¶ÂÚ› ΢ÚÒÛˆ˜ Ù˘ ·fi 22.12.1979 ¶Ú¿Íˆ˜ ÓÔÌÔ- ıÂÙÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÂÚ› ·ÔηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ˙ËÌÈÒÓ ÂÎ ÙˆÓ ÛÂÈÛÌÒÓ 1979 ÂȘ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÓÔÌÔ‡ £ÂÛÚˆÙ›·˜. ¶ÂÚ› ΢ÚÒÛˆ˜ Ù˘ ·fi 31.7.80 ¶Ú¿Íˆ˜ ÓÔÌÔıÂÙÈ- ÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÂÚ› ·ÔηٷÛÙ¿Ûˆ˜ ˙ËÌÈÒÓ ÂÎ ÙˆÓ ÛÂÈÛÌÒÓ 1980 ÂȘ Ù·˜ ÂÚÈÔ¯¿˜ ÙˆÓ ¡ÔÌÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, §·Ú›Û˘ Î·È ºıÈÒÙȉԘ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÙÈÓÒÓ Û˘Ó·ÊÒÓ ‰È·Ù¿ÍˆÓ. ¶ÂÚ› ΢ÚÒÛˆ˜ Ù˘ „ËÊÈÛı›Û˘ ÂÓ °ÂÓÂ‡Ë ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1960 ˘’ ·ÚÈıÌfi 115 ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ™˘Ì‚¿Ûˆ˜ ÂÚ› ÚÔ- ÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi Ù·˜ ÈÔÓÙ›˙Ô˘Û·˜ ·ÎÙÈÓÔ- ‚ÔÏ›·˜. ¶›Ó·Î·˜ 1: ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ NNOOMMOOII º∂K ¢ËÌÔÛ›Â˘Û˘ º∂∫ 289 ∞’¡. 998 1979 ¡. 2998 2002 º∂∫ 70 ∞’ º∂∫ 144 ∞’ ¡. 3022 2002 º∂∫ 111 ∞’¡. 3339 2005 º∂∫ 101 ∞’¡. 1048 1980 º∂∫ 54 ∞’¡. 1133 1981 º∂∫ 195 ∞’¡. 1181 1981
 17. 17. ∫√π¡ø¡π∫√ ∫∂¡∆ƒ√ ñ 141 ∞Ó¿Ù˘ÍË Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ – ¢·ÛÔÚÔÛÙ·Û›· Î·È ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ. ∫‡ÚˆÛË ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ۇ̂·Û˘ «ÁÈ· ÙËÓ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·, Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ·fi ÂÙڤϷÈÔ 1990» Î·È ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ. °È· ÙËÓ Î‡ÚˆÛË Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ™‡Ì‚·Û˘ «ÂÚ› ÚÔÏ‹- „ˆ˜ Ù˘ Ú˘¿ÓÛˆ˜ Ù˘ ı·Ï¿ÛÛ˘ ·fi ÏÔ›·» ÙÔ˘ 1973 Î·È ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ ÙÔ˘ 1978, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂ- Ù·È Û’ ·˘Ù‹ ÙË Û‡Ì‚·ÛË. ∫‡ÚˆÛË Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ÌÂٷ͇ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ™˘Ì- ‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ √˘ÎÚ·Ó›·˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ ÚfiÏ˄˘ ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ, ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ Î·È Ù˘ ÂÍ¿ÏÂȄ˘ ÙˆÓ Û˘ÓÂÂÈ- ÒÓ ÙÔ˘˜. ∫‡ÚˆÛË Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ÌÂٷ͇ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ƒˆÛÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÚfiÏ˄˘ Î·È Ù˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·È ·ÓıÚˆÔÁÂÓÒÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ. ∞Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ÏÔÈ¤˜ ‰È·- Ù¿ÍÂȘ. ∫‡ÚˆÛË Ù˘ ™˘Ìʈӛ·˜ ÌÂٷ͇ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ª¿ÏÙ·˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ √ÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜ Î·È ÏÔÈ¤˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ. ƒ‡ıÌÈÛË ıÂÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ Î·È ¶·Ú·- ÔÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 2004 Î·È ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ. ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi. ¶√§π∆π∫∏ ∫∞π ¢∏ª√™π∞ ¶√§π∆π∫∏: ∞™Àªµ∞∆∂™ ™Ã∂™∂π™; º∂∫ 102 ∞’ º∂∫ 192 ∞’ º∂∫ 89 ∞’ º∂∫ 246 ∞’ º∂∫ 247 ∞’’ º∂∫ 102 ∞’ º∂∫ 315 ∞’ º∂∫ 176 ∞’ º∂∫ 137 ∞’ º∂∫ 48 ∞’ ¡. 1845 1989 ¡. 2252 1994 ¡. 1269 1982 ¡. 2950 2001 ¡. 2951 2001 ¡. 3013 2002 ¡. 3081 2002 N. 3370 2005 ¡. 3254 2004 ¡. 3320 2005
 18. 18. ¶. ∫∞ƒ∫∞∆™√À§∏™, ∂. ™∆∂º√¶√À§√À, ™. ¶§Àª∞∫∏™ 142 ñ ∫Oπ¡ø¡π∫O ∫∂¡∆ƒ√ ¶¢ ŒÙÔ˜ £¤Ì· ∂ıÓÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ Ú‡·ÓÛ˘ ·fi ÂÙڤϷÈÔ Î·È ¿ÏϘ ÂÈ- ‚Ï·‚›˜ Ô˘Û›Â˜. √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔ- ÛÙ·Û›·˜. √ÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∂Ó·¤ÚÈˆÓ ª¤ÛˆÓ ÙÔ˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜. ™‡ÛÙ·ÛË, ‰È¿ÚıÚˆÛË, ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∆ÚÔʛ̈Ó. ¶ÂÚ› ÎËڇ͈˜ ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ¢·ÈÛı‹ÙˆÓ ÂȘ ˘Úη˚¿˜ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ‰·ÛÒÓ Î·È ‰·ÛÈÎÒÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ ˆ˜ ÂÈÎÈÓ‰‡ÓˆÓ. ¶¢ 616 1977 ¶ÂÚ› ÂΉfiÛˆ˜ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÒÓ ‰È·Ù¿ÍˆÓ. ¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ¶Ú¿ÍË ŒÙÔ˜ £¤Ì· ∞ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ÛÂÈÛÌfi Ù˘ 13˘ ª·›Ô˘ 1995 Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙˆÓ ¡ÔÌÒÓ ∆ÚÈοψÓ, ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜, ºÏÒÚÈÓ·˜, ∏Ì·ı›·˜ Î·È §¿ÚÈÛ·˜, Ù˘ 15˘ πÔ˘Ó›Ô˘ 1995 Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙˆÓ ¡ÔÌÒÓ ∞¯·˝·˜, ºˆÎ›‰·˜ Î·È µÔȈٛ·˜, ·Ú¿Ù·ÛË ÚÔıÂÛÌ›·˜ ˘Ô‚Ô- Ï‹˜ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· Ù· ‰È·ÙËÚËÙ¤· ‹ ·Ú·‰ÔÛȷο ÎÙ›ÚÈ· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ∞¯·˝·˜ Ô˘ ÂÏ‹ÁËÛ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÛÂÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ 1993 Î·È ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ∫Ú˘fi‚Ú˘Û˘, ∞Á. ª·Ú›Ó·˜, §¿Îη˜ Î·È ∞ÌÂÏÈÒÓ ¡ÔÌÔ‡ £ÂÛÚˆÙ›·˜ Ô˘ ÂÏ‹ÁËÛ·Ó ·fi ÙÔÓ ÛÂÈÛÌfi ÙÔ˘ 1979 Î·È ¯ÔÚ‹ÁËÛË ‰·Ó›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔÏÈÛı·›ÓÔÓÙ˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ¶·ÓÙ¿Ó·ÛÛ·˜ Î·È ∞ÙÛÈ¿‰ˆÓ ¡ÔÌÔ‡ ƒÂı‡ÌÓ˘. ¶¶ƒƒ∞∞••∂∂ππ™™ ÀÀ¶¶√√ÀÀƒƒ°°ππ∫∫√√ÀÀ ™™ÀÀªªµµ√√ÀÀ§§ππ√√ÀÀ ¶¶ƒƒ√√∂∂¢¢ƒƒππ∫∫∞∞ ¢¢ππ∞∞∆∆∞∞°°ªª∞∞∆∆∞∞ º∂K ¢ËÌÔÛ›Â˘Û˘ º∂K ¢ËÌÔÛ›Â˘Û˘ º∂∫ 65 ∞’ ¶¢ 11 2002 ¶¢ 151 2004 ¶¢ 177 2004 ¶¢ 264 2005 ¶¢ 575 1980 ¶¢ 55 1998 75/4.4. 1996 1996 º∂∫ 107 ∞’ º∂∫ 152 ∞’ º∂∫ 6 ∞’ º∂∫ 319 ∞’ º∂∫ 157 ∞’ º∂∫ 166 ∞’ º∂∫ 58 ∞’
 19. 19. ¶√§π∆π∫∏ ∫∞π ¢∏ª√™π∞ ¶√§π∆π∫∏: ∞™Àªµ∞∆∂™ ™Ã∂™∂π™; ∫√π¡ø¡π∫√ ∫∂¡∆ƒ√ ñ 143 KYA ŒÙÔ˜ £¤Ì· ƒ‡ıÌÈÛË ıÂÌ¿ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜ Ì ÙȘ ŒÓÔϘ ¢˘Ó¿ÌÂȘ, ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÙË ¢·ÛÈ΋ ÀËÚÂÛ›·, ÙÔ˘˜ √∆∞, ÙȘ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Î·È ÚfiÛˆ· Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë Î·È Î·Ù·ÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ‰·ÛÈÎÒÓ ˘ÚηÁÈÒÓ. ∆ÚÔÔÔ›ËÛË Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ¶ÚÔÁÚ·Ì- Ì·ÙÈÎÒÓ ∞ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÂÚ› ·ÚÔ¯‹˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜. √ÚÈÔı¤ÙËÛË ÂÚÈÔ¯ÒÓ Î·È ÈÛÙˆÙÈΤ˜ ‰È¢ÎÔχÓÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ ·fi ÙÔÓ ÛÂÈÛÌfi Ù˘ 14˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2003 ÛÙÔÓ ¡ÔÌfi §Â˘Î¿‰·˜, ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∫ÂÎÚÔ›·˜ Î·È ∞Ó·ÎÙÔÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·˜ Î·È ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ ¶Ú‚¤˙˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ¶Ú‚¤˙˘. ŒÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ Ù˘ 9˘ ™˘Ófi‰Ô˘ Ù˘ ªÈÎÙ‹˜ ∂ÏÏËÓÔ·Ï‚·ÓÈ΋˜ ¢È·Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜, ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ Î·È Ù¯ÓÈÎÔ-ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ (πˆ¿ÓÓÈÓ·, 29 ª·ÚÙ›Ô˘ 2005). ∆ÚÔÔÔ›ËÛË Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ‰È·Ù¿- ÍÂˆÓ Ù˘ ˘’ ·ÚÈıÌ. 9/2000 ¶˘ÚÔ- Û‚ÂÛÙÈ΋˜ ¢È¿Ù·Í˘ «∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ Ú‡ıÌÈ- Û˘ ̤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë Î·È ·ÓÙÈÌÂ- ÙÒÈÛË ˘ÚηÁÈÒÓ Û ‰·ÛÈΤ˜ Î·È ·ÁÚÔÙÈ- Τ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ». ∫∫√√ππ¡¡∂∂™™ ÀÀ¶¶√√ÀÀƒƒ°°ππ∫∫∂∂™™ ∞∞¶¶√√ºº∞∞™™∂∂ππ™™ º∂K ¢ËÌÔÛ›Â˘Û˘ º∂∫ 713 µ’12030 º109.1 1999 º∂∫ 1185 µ’¶2/ÔÈÎ2673 2001 º∂∫ 1221 B’6214/∞32 2003 º∂∫ 318 µ’º0544/∞™382/ª.5725 2005 º∂∫ 1554 µ’ 94/2005 2005 (¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË)
 20. 20. ¶. ∫∞ƒ∫∞∆™√À§∏™, ∂. ™∆∂º√¶√À§√À, ™. ¶§Àª∞∫∏™ 144 ñ ∫Oπ¡ø¡π∫O ∫∂¡∆ƒ√ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ ̤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË- „Ë Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ˘ÚηÁÈÒÓ Û ‰È¿- Ù·ÍË)‰·ÛÈΤ˜ Î·È ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ. ª¤ÙÚ· ÚfiÏ˄˘ ˘ÚηÁÈÒÓ Û ÔÈÎfi‰· Î·È ÏÔÈÔ‡˜ ·Î¿Ï˘ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔ- ÓÙ·È Ì¤Û· ‹ ÎÔÓÙ¿ Û ηÙÔÈÎË̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ™˘ÁÎÚfiÙËÛË ÔÌ¿‰·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÁÈ· ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ Î·È ¶ÚfiÓÔÈ·˜ Î·È ˘·ÁÔÌ¤ÓˆÓ Û’ ·˘Ùfi ÊÔÚ¤ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË, ¯ËÌÈÎÒÓ, ‚ÈÔÏÔ- ÁÈÎÒÓ, Ú·‰ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ˘ÚËÓÈÎÒÓ (Ã.µ.ƒ.¶.) ·ÂÈÏÒÓ. ª¤ÙÚ· Î·È fiÚÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ·fi ÙË ÓÈÙÚÔÚ‡·ÓÛË ÁˆÚÁÈ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘. ∫·ıÔÚÈÛÌfi˜ ̤ÙÚˆÓ Î·È fiÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂ- ÙÒÈÛË ÙˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ·fi ·Ù˘¯‹Ì·Ù· ÌÂÁ¿Ï˘ ¤ÎÙ·Û˘ Û ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ‹ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ‡·Ú͢ ÂÈΛӉ˘ÓˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ. ∫Ò‰ÈΘ ÔÚı‹˜ ÁˆÚÁÈ΋˜ Ú·ÎÙÈ΋˜. ∆ÚÔÔÔ›ËÛË Ù˘ ˘’ ·ÚÈıÌ. 568/ 125347/20.1.2004 ÎÔÈÓ‹˜ ÀÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞fiÊ·Û˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ÎÒ‰ÈΘ ÔÚı‹˜ ÁˆÚÁÈ΋˜ Ú·ÎÙÈ΋˜. ¶ÚfiÏË„Ë Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÁÚ›˘ ÙˆÓ ÙËÓÒÓ. √ÚÈÔı¤ÙËÛË ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ Û ÎÙ›ÚÈ· ·fi ÙȘ ˘ÚηÁȤ˜ ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2007 Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙˆÓ ¡ÔÌÒÓ ∏Ï›·˜, ªÂÛÛËÓ›·˜, §·ÎˆÓ›·˜, ∞Ú牛·˜, ∫ÔÚÈÓı›·˜, ∂˘‚Ô›·˜, ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È ∞ÈÙˆÏÔ- ·Î·ÚÓ·Ó›·˜. 9/2000 (¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ 2000 ‰È¿Ù·ÍË) ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ 1987 ‰È¿Ù·ÍË 4 º∂∫ 1459 µ’ º∂∫ 724 µ’ º∂∫ 1784 µ’ º∂∫ 519 µ’ º∂∫ 405 µ’ º∂∫ 142 µ’ º∂∫ 1710 µ’ º∂∫ 31 µ’ º∂∫ 1744 µ’ ¢À1‰/ÔÈÎ.114571 2003 16190/1335 1997 5697/590 2000 125347/568 2004 140920 2005 251455 2006 √ÈÎ./5285/∞32 2007
 21. 21. ¶√§π∆π∫∏ ∫∞π ¢∏ª√™π∞ ¶√§π∆π∫∏: ∞™Àªµ∞∆∂™ ™Ã∂™∂π™; ∫√π¡ø¡π∫√ ∫∂¡∆ƒ√ ñ 145 YA ŒÙÔ˜ £¤Ì· ÃÔÚ‹ÁËÛË ‰ˆÚÂ¿Ó ÎÚ·ÙÈ΋˜ ·ÚˆÁ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ΢‹ ÎÙÈÚ›ˆÓ Ô˘ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ‚Ï¿- ‚˜ ·fi ÙȘ ÏËÌ̇Ú˜ Ù˘ 8˘ πÔ˘Ï›Ô˘ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙˆÓ ¡∞ ∞ıËÓÒÓ Î·È ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜. ŒÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ·fi 7.4.2003 °ÂÓÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ì ÙË Û˘Ó- ıËÌ·ÙÈ΋ ϤÍË «•∂¡√∫ƒ∞∆∏™». ¡¤Ô˜ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ·ÓÙÈÛÂÈÛÌÈÎfi˜ ηÓÔÓÈ- ÛÌfi˜. ∫·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹- Û˘ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ, ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÚÔ- ÛˆÈÎÔ‡ §™ ηٿ ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÂÚÈ- ÛÙ·ÙÈÎÒÓ Ú‡·ÓÛ˘ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜. ∞Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ·Ôηٿ- ÛÙ·Û˘ ÛÂÈÛÌÔÏ‹ÎÙˆÓ µÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∆ÚÔÔÔ›ËÛË Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Ù˘ 33538º100.2/20.9.1994 ·fiÊ·Û˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ∆¿Í˘ (µ 762) «∂ÛˆÙÂÚÈ΋ ‰È¿ÚıÚˆÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∞Ú¯ËÁ›Ԣ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ·˘ÙÒÓ». ∂ÛˆÙÂÚÈ΋ ‰È¿ÚıÚˆÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∞Ú¯ËÁ›Ԣ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ·˘ÙÒÓ. ŒÁÎÚÈÛË ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÛÂÈÛÌÈÎÔ‡ ηÓÔÓÈ- ÛÌÔ‡. √È 47 ·ÓˆÙ¤Úˆ ηÓÔÓÈÛÙÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÙÂÚÔÁ¤ÓÂÈ·, ÂÈηχ„ÂȘ Î·È ·ÓÙÈÊ¿ÛÂȘ Û ÔÏϤ˜ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È Â›ÁÂÈ Ë ¿ÌÂÛË Îˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ÂÓ‰Âϯ‹ ·Ó¿- Ï˘ÛË ÙˆÓ ÂÈÙÒÛÂÒÓ ÙÔ˘˜. ™‹ÌÂÚ·, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÌÂϤÙ˘, ¤¯Ô˘Ì ÙË ‰˘Ó·- ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÈÙÂϤÛÔ˘Ì ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÚÁÔ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ·fi fi,ÙÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ‰È·ı¤ÙÔÓÙ·˜ Ӥ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ Î·È Ó¤· ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ‰È·ÛÒÛÔ˘Ì fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ ·Ô‰Âȯı› ¯Ú‹ÛÈÌÔ Î·È Ó· ηٷÚÁ‹ÛÔ˘Ì fi,ÙÈ Â›Ó·È ÂÚÈÙÙfi Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û·Ê‹ÓÂÈ·˜ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ÀÀ¶¶√√ÀÀƒƒ°°ππ∫∫∂∂™™ ∞∞¶¶√√ºº∞∞™™∂∂ππ™™ º∂K ¢ËÌÔÛ›Â˘Û˘ º∂∫ 1157 µ’À∞ ¶∂Ãø¢∂ ÔÈÎ7154 2002 À∞ 1299 •∂¡√∫ƒ∞∆∏™ 2003 ¢17·/08/32/º.¡.275 1992 3221.2/4/99 1999 ¢√/√/1/74/º.1094 2001 29127 ÔÈÎ. º.109.1 2004 33538 º100.2 1994 ¢17·/141/3/º¡275 1999 º∂∫ 423 µ’ º∂∫ 613 µ’ º∂∫ 1372 µ’ º∂∫ 1102 µ’ º∂∫ 1466 µ’ º∂∫ 762 µ’ º∂∫ 2184 µ’
 22. 22. ¶. ∫∞ƒ∫∞∆™√À§∏™, ∂. ™∆∂º√¶√À§√À, ™. ¶§Àª∞∫∏™ 146 ñ ∫Oπ¡ø¡π∫O ∫∂¡∆ƒ√ πV. √È ‰Ô̤˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ∏ ÏËıÒÚ· ÙˆÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ ··ÓÙ¿Ù·È Î·È ÛÙȘ ‰Ô̤˜. ∫·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ËÌÈ- Ô˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙȘ ÔÏϤ˜, ·ÓÙÈÊ·ÙÈΤ˜ ηÈ, Û˘¯Ó¿, ηΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛȘ ÂÈÙ›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ‡·ÚÍË ÔÏÏÒÓ, ·ÏÏËÏÂÈÎ·Ï˘ÙfiÌÂÓˆÓ ‰ÔÌÒÓ. º·›ÓÂÙ·È Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ‰ÔÌÈ΋˜ ‰È·ÛÔÚ¿˜ Â›Ó·È ÂÓ‰ÔÁÂÓ¤˜ ÛÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ÓÔÌÔı¤ÙË, ·ÊÔ‡ ·ÎfiÌË ÎÈ fiÙ·Ó ‰È·ÎËÚ‡ÛÛÂÈ ÙËÓ ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ¤¯ÂÈ Ì›· ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Û· ‰ÔÌ‹, ÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ (°°¶¶), ÂÌÊ·Ó›˙Ô- ÓÙ·È, ˆ˜ ‰È¿ Ì·Á›·˜, Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ¿ÏϘ ·ÎfiÌË. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÂÓÒ ˆ˜ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË Î·È Î·ÈÓÔÙÔÌ›· ÙÔ˘ ¡. 3013/2002 ·Ó·ÎÔÈ- ÓÒÓÂÙ·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ °°¶¶, ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿- ÓÂÙ·È, ¤Ú·Ó Ù˘ ÂÍ·ÁÁÂÏ›·˜ Ù˘, η̛· ̤ÚÈ- ÌÓ· ÁÈ· Ó· ¢‰ÔÎÈÌ‹ÛÂÈ. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ·Ú¿- Ï¢ڷ ·˘Ù‹˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ¿ÏÏ·, ÎÂÓÙÚÈο Î·È ·ÔÎÂÓÙڈ̤ӷ fiÚÁ·Ó·, Ù· ÔÔ›· ÙËÓ Î·Ù·‰Èο˙Ô˘Ó Û η¯ÂÍ›·. ¢‡Ô ÎÂÓÙÚÈο fiÚÁ·Ó·, Ë ¢È¸ËÚÂÛȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ Ì ‚·ÛÈ΋ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙË- Ù· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi ŸÚÁ·ÓÔ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·- Û›·˜ ÌÂ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Û ηٷ- ÛÙÚÔʤ˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ¤ÓÙ·Û˘ Î·È ¤ÎÙ·Û˘, Ì·˙› Ì ÙȘ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔ- ÛÙ·Û›·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÏÂÈ- ÙÔ˘ÚÁÈÎfi Î·È ‰ÔÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ô˘ Ô‰ËÁ› Û ·›Û¯Ó·ÓÛË Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜. ∞Ó ÚÔÛı¤ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÛÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‰Ô̤˜ ÙȘ ·ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, Ô˘ Â›Ó·È Ù· °Ú·Ê›· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Û ¡ÔÌ·Ú¯›Â˜ Î·È ¢‹ÌÔ˘˜, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ÔÙ¤ ‰ÂÓ ·ÔÛ·ÊËÓ›ÛıËÎÂ Â¿Ó Î·È ÔÈ·˜ ¤ÎÙ·- Û˘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ·ÛÎÔ‡Ó (‹ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÛÎÔ‡Ó), ÙfiÙ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ô ‚·ÛÈÎfi˜ η̂¿˜ Ù˘ ÔÏ˘Â›‰˘ ·Û˘ÓÂÓÓÔËÛ›·˜ Î·È ‰ÔÌÈ΋˜ ·Ú¿Ï˘Û˘, ÔÈ Â·¯ı›˜ Û˘Ó¤- ÂȘ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â‹Ïı·Ó Ì ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ˘ÚηÁȤ˜ ÙÔ˘ 2007. H ‰ÔÌÈ΋ ÂÚÈÏÔÎfiÙËÙ· ‰ÂÓ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È, ·ÏÏ¿ Ì¿ÏÏÔÓ ÂÈÙ›ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ‡·ÚÍË ¤ÚÁˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, fiˆ˜ ·˘Ù¿ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· 2. ∂›Ó·È ·ÌÊ›- ‚ÔÏÔ, Â¿Ó Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ °’ ∫¶™, ηıÒ˜ Î·È ÂΛӷ Ô˘ Úfi- ÎÂÈÙ·È Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ¢’ ∫¶™, ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË ·Í›· ÛÙËÓ ·Ô‰ÔÙÈÎfi- ÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÔÏÈÙÈ- ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ηı·˘Ù¿ Ù· ¤ÚÁ· ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, ·ÏÏ¿ ÙË Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÔÚÁ·ÓˆÙÈΤ˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Â˜ ÁÈ· Ó· ÂÈʤÚÔ˘Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ Â·ÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·È.
 23. 23. ¶√§π∆π∫∏ ∫∞π ¢∏ª√™π∞ ¶√§π∆π∫∏: ∞™Àªµ∞∆∂™ ™Ã∂™∂π™; ∫√π¡ø¡π∫√ ∫∂¡∆ƒ√ ñ 147 ¶›Ó·Î·˜ 2: ŒÚÁ· ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· √ÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·Îfi ™‡ÛÙËÌ· °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·- Û›·˜. ∫·Ù·ÁÚ·Ê‹ Î·È Îˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· §ÂÍÈÎÔ‡ ŸÚˆÓ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ∂ÎÙ¿ÎÙˆÓ ∞Ó·ÁÎÒÓ – ∫·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ. ∫·Ù¿ÚÙÈÛË ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎfiÓË- ÛË ÌÂÏÂÙÒÓ ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ Î·È ÂÎÙ›ÌËÛ˘ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜. ªÂϤÙË Î·Ù·ÁÚ·Ê‹˜ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˘ ηٿ- ÛÙ·Û˘ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ¤ÁηÈÚ˘ ÚÔÂȉÔÔ›- ËÛ˘. ªÂϤÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ Î·È Ù¯ÓÈÎÒÓ Úԉȷ- ÁÚ·ÊÒÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÚÔÂȉÔ- Ô›ËÛ˘. ªÂϤÙË Î·Ù¿ÚÙÈÛ˘ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ ÔÚÁ¿- ÓˆÛ˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ΤÓÙÚˆÓ ÂȯÂÈÚ‹- ÛÂˆÓ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜. ªÂϤÙË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÓÈ·›Ô˘ Û˘ÛÙ‹Ì·- ÙÔ˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ηٿ ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Î·Ù·- ÛÙÚÔÊÒÓ. ªÂϤÙË Ù¯ÓÈÎÒÓ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ Úԉȷ- ÁÚ·ÊÒÓ ÚÔÙ‡Ô˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙËÏÂʈÓÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ. ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ Î·È ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ¤ÓÙ·Í˘, ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ÛÙÔ ÂıÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÔÏÈÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›·˜. ∫·Ù¿ÚÙÈÛË ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ηٿٷ͢ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È Ì¤ÛˆÓ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·Ó¿ ‰Ú¿ÛË ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È Ù·ÍÈÓfiÌË- Û‹ ÙÔ˘˜ Û ηÙËÁÔڛ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÂÈ- ¯ÂÈÚËÛȷΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜. ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· «∫ÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜» (°’ ∫¶™) ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· «¶ÔÏÈÙ›·» ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· «¶ÔÏÈÙ›·» ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· «¶ÔÏÈÙ›·» ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· «¶ÔÏÈÙ›·» ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· «¶ÔÏÈÙ›·» ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· «¶ÔÏÈÙ›·» ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· «¶ÔÏÈÙ›·» ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· «¶ÔÏÈÙ›·» ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· «¶ÔÏÈÙ›·» ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· «¶ÔÏÈÙ›·» AÓÙÈΛÌÂÓÔ ŒÚÁÔ˘ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ŒÙÔ˜ (¢ÚÒ) 5.124.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 2006 (¶ÂÚ¿ÙˆÛË 2008) 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2006

×