Anúncio
Anúncio

Efdc Investments 1965 2009

  1. ‫היק ההשקעה בפיתוח החו הצפוני באילת‬ ‫ע"י החברה לפיתוח חו אילת בע"מ, 5691 - 9002‬ ‫%04‬ ‫השקעות עבר‬ ‫מלש"ח‬ ‫322‬ ‫השקעות עתיד‬ ‫033 מלש"ח‬ ‫%06‬ ‫1‬
  2. ‫עיקרי הפיתוח הקיי‬ ‫במתח התיירות בחו הצפוני‬ ‫נותרו לפיתוח כ- 7.3 ק"מ‬ ‫טיילות - כ- 5.3 ק"מ‬ ‫מתוכ כ- 1 ק"מ בלבד חופי מוכרזי לרחצה‬ ‫חופי – כ- 6.1 ק"מ‬ ‫נותרו לפיתוח כ- 9.1 ק"מ‬ ‫חמשה גשרי , מה שלשה נפתחי‬ ‫גשר קול, גשר שלמה, גשר אנטיב‬ ‫שלש לגונות‬ ‫לגונה מערבית/מרינה, לגונה אמצעית, לגונה מזרחית/לגונת השלו‬ ‫תשתיות ותכסיות בשטחי הציבוריי‬ ‫ביוב, מי , מדרכות, כבישי , מגרשי חניה, תאורה, גינו , ריהוט רחוב, שילוט‬ ‫2‬
  3. ‫טיילות‬ ‫קיי )5.3 ק"מ(‬ ‫3‬‫3‬ ‫עתידי )7.3 ק"מ(‬
  4. ‫חופי‬ ‫פיתוח קיי )6.1 ק"מ(‬ ‫מוכרז לרחצה )רק כ- 1 ק"מ(‬ ‫4‬‫4‬ ‫פיתוח עתידי )9.1 ק"מ(‬
  5. ‫חופי י מוכרזי באילת‬ ‫באילת )מגבול מצרי עד גבול ירד (‬ ‫סה"כ אור חופי הי‬ ‫006,11 מ'‬ ‫7002.1.13‬ ‫חופי מוכרזי באילת‬ ‫קוב התקנות 6556‬ ‫692 מ' אור‬ ‫מפר השמש‬ ‫1‬ ‫152 מ' אור‬ ‫חו הרודס‬ ‫2‬ ‫824 מ' אור‬ ‫חו צפוני מערבי‬ ‫3‬ ‫)כ- %8(‬ ‫סה"כ 579 מ'‬ ‫הכרזת חו הוילג' בוטלה ב- 9002 )15 מ"א(‬ ‫5‬
  6. ‫גשרי‬ ‫3‬ ‫2‬ ‫1‬ ‫4‬ ‫רגילי‬ ‫גשרי‬ ‫5‬ ‫6‬ ‫32‬ ‫גשרי נפתחי‬ ‫6‬
  7. ‫שלש הלגונות‬ ‫לגונה אמצעית‬ ‫לגונה מזרחית‬ ‫לגונה‬ ‫מערבית‬ ‫7‬ ‫7‬
  8. ‫הלגונה המערבית‬ ‫נחפרה בסו שנות ה- 06, משמשת כמרינה לכ- 053 כלי‬ ‫שיט. נמסרה לעירית אילת ללא תמורה, להפעלה ותחזוקה.‬ ‫סביבה טיילת ותשתיות למסעדות, בתי קפה ושרותי מרינה.‬ ‫8‬‫8‬
  9. ‫הלגונה האמצעית‬ ‫נחפרה בשני 5-4991‬ ‫מחוברת ללגונה המערבית‬ ‫בתעלת שיט )שמעליה 2 גשרי‬ ‫נפתחי (.‬ ‫מכילה כ- 05 מקומות‬ ‫עגינה פוטנציאליי‬ ‫9‬ ‫9‬
  10. ‫הלגונה המזרחית‬ ‫• נחפרה בשני 5-4991‬ ‫• מיועדת לרחצה‬ ‫בשטחה העיקרי‬ ‫• 47 דונ מי‬ ‫• 5.2 מ' עומק מירבי‬ ‫• קרקעית חולית‬ ‫• 4 דונ אי מרכזי‬ ‫• מידות התעלה כ- 006 ‪ 60 X‬מ'‬ ‫• מידות הלגונה כ- 015 ‪ 580 X‬מ'‬ ‫01‬ ‫01‬ ‫– כ- 0051 מ'‬ ‫• אור חו‬
Anúncio