H oμαδοσυνεργατική διδασκαλία της πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. η περίπτωση της ηλεκτρονικής κοινότητας μάθησης του edmodo

Vasilis Sotiroudas
Vasilis SotiroudasIT Specialist - Adults Educator em Minstry of Education
“H ομαδοσυνεργατική διδασκαλία της
πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η
περίπτωση της ηλεκτρονικής κοινότητας μάθησης
        του Edmodo”
        Σωτηρούδας Βασίλειος1
         Γαρίτσης Ιωάννης2
        Κούνδουρος Μάρκος3
     1
      Καθηγητής Πληροφορικής, Med (AdultEd)
        2
         Δάσκαλος, Mhs (HealthSc)
     3
      Καθηγητής Πληροφορικής, Msc (CompSc)
Στόχοι της εκπαιδευτικής δράσης
1.  Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία της
   πληροφορικής
2.  Η ενεργός συμμετοχή των μαθητών
3.  Η πρόκληση του ενδιαφέροντος
4.  Η συμμετοχική εμπλοκή στη μαθησιακή
   διαδικασία
5.  Η αξιοποίηση σύγχρονων εκπαιδευτικών
   εργαλείων στην εκπαιδευτική πρακτική
Ποιος, Που, Πότε…
Ποιος:
Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δ’, Ε’ και ΣΤ’
δημοτικού
Που:
Στο 30ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης
Πότε:
Την τρέχουσα σχολική χρονιά 2012-2013
Το εργαλείο
Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν η
ηλεκτρονική κοινότητα μάθησης του Edmodo
 www.edmodo.com
Χαρακτηριστικά
-Το Edmodo Επιτρέπει τη δημιουργία ηλεκτρονικών
τάξεων, τη διαχείριση ηλεκτρονικών φακέλων
μαθητών, τη διασύνδεση μεταξύ εκπαιδευτικών,
καθώς και τη συμμετοχή τους σε ηλεκτρονικές
κοινότητες    διαφορετικών    εκπαιδευτικών
αντικειμένων.
-Το  Edmodo προσφέρει ένα προστατευμένο
περιβάλλον δημοσιεύσεων, όπου οι καθηγητές και οι
μαθητές μπορούν επιπλέον να διαμοιραστούν
σημειώσεις,  συνδέσμους,   αρχεία,  εργασίες,
ημερολόγια και να ανακοινώσουν γεγονότα χωρίς να
έχουν εξωτερικοί χρήστες δικαιώματα πρόσβασης.
Χαρακτηριστικά
-χρησιμοποιείται  ήδη από πάνω από 5.000.000
εκπαιδευτικούς   και μαθητές παγκοσμίως με
αυξανόμενη τάση
-κατατάσσεται στην 22η θέση σε σύνολο 100
μαθησιακών εργαλείων για έτος 2012, σύμφωνα με
την 6η ετήσια έρευνα για τα μαθησιακά εργαλεία, σε
σχέση με την 46η και 88η θέση που καταλάμβανε τα
έτη 2011 και 2010 αντίστοιχα, γεγονός που
αποδεικνύει την αποδοχή του στην διεθνή
εκπαιδευτική κοινότητα.
Στάδια εφαρμογής
1.  Ενημέρωση μαθητών για τον τρόπο χρήσης, τις
   δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά
2.  Δημιουργία λογαριασμών, εξοικείωση με την
   πλατφόρμα
3.  Διδασκαλία  μαθησιακών   αντικειμένων και
   ανάθεση ομαδικών εργασιών
   συνολικά ανατέθηκαν 14 εργασίες κλιμακούμενης
   δυσκολίας, κατόπιν επικοινωνίας με τους υπόλοιπους
   εκπαιδευτικούς των τμημάτων αναφορικά με το
   περιεχόμενό τους.
1.  Διόρθωση - Ανατροφοδότηση
Διαπιστώσεις από την παρατήρηση
Πρόκληση ενδιαφέροντος και κίνητρο
συμμετοχής
Oι σημαντικότεροι λόγοι για τη θετική αποδοχή
ήταν το φιλικό περιβάλλον διεπαφής, η
προσομοίωση του περιβάλλοντος εργασίας με το
Facebook, η δυνατότητα που τους δίνονταν για
σύνδεση στο διαδίκτυο και επικοινωνία μεταξύ
τους και η δυνατότητα για ενσωμάτωση
πολυμεσικού περιεχομένου (εικόνες, video, κ.λπ.)
στις αναρτήσεις τους
Διαπιστώσεις από την παρατήρηση
Συνεργατικότητα
•Αλληλοϋποστήριξη των μελών των ομάδων
•Επικοινωνία των μελών των ομάδων εντός και
εκτός σχολείου
•Περιορισμένη επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών
ομάδων
•Συμμετοχή κατά το δυνατό των μαθητών με
φυσικές αδυναμίες ή εθνικές διαφοροποιήσεις
•Συμμετοχή κατά το δυνατό των μαθητών με
παράλληλη στήριξη
Διαπιστώσεις από την παρατήρηση
Μαθησιακά αποτελέσματα
•Παράδοση όλων των εργασιών από όλες τις ομάδες
•Οι περισσότερες εργασίες ήταν αρκετά άνω του μέσου
όρου (5)
•Προέκυψε ανάγκη για πλήρη και εμπεριστατωμένη
δικαιολόγηση της βαθμολογίας
•Οι μαθητές εκτός από τις διδασκόμενες έννοιες της
πληροφορικής, εξοικειώθηκαν επιπλέον και με την
λήψη και αποστολή αρχείων μέσω του διαδικτύου, την
αναζήτηση πληροφοριών και την ενσωμάτωσή τους
στις εργασίες τους, καθώς και με την ηλεκτρονική
επικοινωνία
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
- Η ενσωμάτωση της ηλεκτρονικής κοινότητας μάθησης
του Edmodo στην εκπαιδευτική διαδικασία, κατέδειξε
ότι συμβάλει στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία της
πληροφορικής στις τρεις τελευταίες τάξεις του
δημοτικού σχολείου και επομένως βελτιώνει αισθητά
τα μαθησιακά αποτελέσματα.
- Η παρακολούθηση της όλης δραστηριότητας στην
κοινότητα, η οργάνωση κατάλληλων ασκήσεων και
συνοδευτικού εκπαιδευτικού υλικού, η επίλυση
αποριών, η διόρθωση και κυρίως η ανατροφοδότηση
των μαθητών, αναμφισβήτητα προσθέτουν επιπλέον
φόρτο στον εκπαιδευτικό εντός και εκτός σχολικής
τάξης
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
- Μολονότι η ενασχόληση των μαθητών με την
ηλεκτρονική κοινότητα μάθησης του Edmodo ήταν
έντονη και η ενσωμάτωση της εν λόγω κοινότητας στη
μαθησιακή διαδικασία σχεδόν καθημερινή, εντούτοις
στην επικοινωνία των γονιών με τον εκπαιδευτικό στις
προγραμματισμένες συγκεντρώσεις, δε διαπιστώθηκε
ενημέρωσή τους για το αντικείμενο. Το γεγονός αυτό αν
μη τι άλλο δημιουργεί προβληματισμό και προφανώς
αντικείμενο περαιτέρω διερεύνησης.
H oμαδοσυνεργατική διδασκαλία της πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. η περίπτωση της ηλεκτρονικής κοινότητας μάθησης του edmodo
H oμαδοσυνεργατική διδασκαλία της πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. η περίπτωση της ηλεκτρονικής κοινότητας μάθησης του edmodo
H oμαδοσυνεργατική διδασκαλία της πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. η περίπτωση της ηλεκτρονικής κοινότητας μάθησης του edmodo
H oμαδοσυνεργατική διδασκαλία της πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. η περίπτωση της ηλεκτρονικής κοινότητας μάθησης του edmodo
H oμαδοσυνεργατική διδασκαλία της πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. η περίπτωση της ηλεκτρονικής κοινότητας μάθησης του edmodo
Σας ευχαριστώ θερμά για την
    προσοχή σας
1 de 18

Recomendados

Edmodo por
EdmodoEdmodo
Edmodomaria_kal
556 visualizações15 slides
Edmodo por
EdmodoEdmodo
EdmodoZoi Salta
636 visualizações10 slides
σενάριο Edmodo por
σενάριο Edmodoσενάριο Edmodo
σενάριο EdmodoVasilis Sotiroudas
4.5K visualizações17 slides
E-Learning por
E-LearningE-Learning
E-LearningAristotle Univercity of Thessaloniki
43 visualizações7 slides
Ερευνώντας το σχολείο του αύριο por
Ερευνώντας το σχολείο του αύριοΕρευνώντας το σχολείο του αύριο
Ερευνώντας το σχολείο του αύριοGeorgios Dimakopoulos
367 visualizações8 slides
μάθηση20 por
μάθηση20μάθηση20
μάθηση20Γιάννης Ανδριόπουλος
476 visualizações16 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Παρουσίαση Wiki για το 2ο Συνέδριο “Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτικ... por
Παρουσίαση Wiki για το 2ο Συνέδριο “Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτικ...Παρουσίαση Wiki για το 2ο Συνέδριο “Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτικ...
Παρουσίαση Wiki για το 2ο Συνέδριο “Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτικ...Gregory Davrazos
2.1K visualizações20 slides
Τα social media στην ελληνική εκπαίδευση por
Τα social media στην ελληνική εκπαίδευσηΤα social media στην ελληνική εκπαίδευση
Τα social media στην ελληνική εκπαίδευσηBabis Georgakainas
337 visualizações19 slides
Edmodo por
EdmodoEdmodo
EdmodoMaria Pts
877 visualizações17 slides
Pake cms por
Pake cmsPake cms
Pake cmsΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
886 visualizações18 slides
Content form por
Content formContent form
Content formVasilis Sotiroudas
1.2K visualizações25 slides
Erasmus + ΚΑ1 por
Erasmus + ΚΑ1Erasmus + ΚΑ1
Erasmus + ΚΑ1Erasmus plus entrepreneurship
2K visualizações18 slides

Mais procurados(20)

Παρουσίαση Wiki για το 2ο Συνέδριο “Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτικ... por Gregory Davrazos
Παρουσίαση Wiki για το 2ο Συνέδριο “Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτικ...Παρουσίαση Wiki για το 2ο Συνέδριο “Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτικ...
Παρουσίαση Wiki για το 2ο Συνέδριο “Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτικ...
Gregory Davrazos2.1K visualizações
Τα social media στην ελληνική εκπαίδευση por Babis Georgakainas
Τα social media στην ελληνική εκπαίδευσηΤα social media στην ελληνική εκπαίδευση
Τα social media στην ελληνική εκπαίδευση
Babis Georgakainas337 visualizações
Edmodo por Maria Pts
EdmodoEdmodo
Edmodo
Maria Pts877 visualizações
παρουσίαση β4 α' τετραμήνου por 2lykkomo
παρουσίαση β4 α' τετραμήνουπαρουσίαση β4 α' τετραμήνου
παρουσίαση β4 α' τετραμήνου
2lykkomo87 visualizações
Μαρτυρίες 26 πρωτοπόρων Ελλήνων εκπαιδευτικών για την ένταξη του Web 2.0 στην... por George Palaigeorgiou
Μαρτυρίες 26 πρωτοπόρων Ελλήνων εκπαιδευτικών για την ένταξη του Web 2.0 στην...Μαρτυρίες 26 πρωτοπόρων Ελλήνων εκπαιδευτικών για την ένταξη του Web 2.0 στην...
Μαρτυρίες 26 πρωτοπόρων Ελλήνων εκπαιδευτικών για την ένταξη του Web 2.0 στην...
George Palaigeorgiou11.1K visualizações
Σύστηματα διαχείρισης μάθησης: Ένας σύγχρονος τρόπος μάθησης por 2lykkomo
Σύστηματα διαχείρισης μάθησης: Ένας σύγχρονος τρόπος μάθησηςΣύστηματα διαχείρισης μάθησης: Ένας σύγχρονος τρόπος μάθησης
Σύστηματα διαχείρισης μάθησης: Ένας σύγχρονος τρόπος μάθησης
2lykkomo276 visualizações
Erasmus + KA1 por eldpappa
Erasmus + KA1Erasmus + KA1
Erasmus + KA1
eldpappa113 visualizações
Προσωπικά Περιβάλλοντα Μάθησης por George Palaigeorgiou
Προσωπικά Περιβάλλοντα ΜάθησηςΠροσωπικά Περιβάλλοντα Μάθησης
Προσωπικά Περιβάλλοντα Μάθησης
George Palaigeorgiou5.1K visualizações
γενικο και ειδικό μέρος γραμματισμοι por Georgiadou Agathi
γενικο και ειδικό μέρος γραμματισμοιγενικο και ειδικό μέρος γραμματισμοι
γενικο και ειδικό μέρος γραμματισμοι
Georgiadou Agathi636 visualizações
Παρουσίαση ενός LMS por Marilena Agiomavriti
Παρουσίαση ενός LMSΠαρουσίαση ενός LMS
Παρουσίαση ενός LMS
Marilena Agiomavriti154 visualizações
Εργασία 2η_Blackboard_educ556dl por Rodi-Sofia Kati
Εργασία 2η_Blackboard_educ556dl Εργασία 2η_Blackboard_educ556dl
Εργασία 2η_Blackboard_educ556dl
Rodi-Sofia Kati448 visualizações
WEB 2.0 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ) por Logotherapy-esslepe
WEB 2.0 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ)WEB 2.0 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ)
WEB 2.0 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ)
Logotherapy-esslepe2.3K visualizações
2011 davrazos παρουσίαση wiki τελική por Nikolaos Tselios
2011 davrazos παρουσίαση wiki τελική2011 davrazos παρουσίαση wiki τελική
2011 davrazos παρουσίαση wiki τελική
Nikolaos Tselios348 visualizações
εκπαιδευτικές δράσεις por Vasilis Sotiroudas
εκπαιδευτικές δράσειςεκπαιδευτικές δράσεις
εκπαιδευτικές δράσεις
Vasilis Sotiroudas1.7K visualizações
Blackboard Learn_Voivonta_Tsoumas_Educ556 por tboivon
Blackboard Learn_Voivonta_Tsoumas_Educ556Blackboard Learn_Voivonta_Tsoumas_Educ556
Blackboard Learn_Voivonta_Tsoumas_Educ556
tboivon317 visualizações

Destaque

Αξιολόγηση por
ΑξιολόγησηΑξιολόγηση
ΑξιολόγησηΜαργαρίτα Αβραμίδου
816 visualizações3 slides
Εξ αποστάσεως Διδασκαλία μέσω Edmodo por
Εξ αποστάσεως Διδασκαλία μέσω EdmodoΕξ αποστάσεως Διδασκαλία μέσω Edmodo
Εξ αποστάσεως Διδασκαλία μέσω EdmodoΜαργαρίτα Αβραμίδου
985 visualizações7 slides
Final3 εδεεκ 2_tuc_uoc_anakoinvsh por
Final3 εδεεκ 2_tuc_uoc_anakoinvshFinal3 εδεεκ 2_tuc_uoc_anakoinvsh
Final3 εδεεκ 2_tuc_uoc_anakoinvshVasilis Sotiroudas
6.5K visualizações17 slides
2016 05-24 vet4-apps_infoday_agenda por
2016 05-24 vet4-apps_infoday_agenda2016 05-24 vet4-apps_infoday_agenda
2016 05-24 vet4-apps_infoday_agendaVasilis Sotiroudas
5.8K visualizações1 slide
Nama infoday agenda_sp por
Nama infoday agenda_spNama infoday agenda_sp
Nama infoday agenda_spVasilis Sotiroudas
5.9K visualizações1 slide
φορμα συμμετοχης συνεδριου_εργαστηριων por
φορμα συμμετοχης συνεδριου_εργαστηριωνφορμα συμμετοχης συνεδριου_εργαστηριων
φορμα συμμετοχης συνεδριου_εργαστηριωνVasilis Sotiroudas
6.5K visualizações5 slides

Destaque(12)

Final3 εδεεκ 2_tuc_uoc_anakoinvsh por Vasilis Sotiroudas
Final3 εδεεκ 2_tuc_uoc_anakoinvshFinal3 εδεεκ 2_tuc_uoc_anakoinvsh
Final3 εδεεκ 2_tuc_uoc_anakoinvsh
Vasilis Sotiroudas6.5K visualizações
2016 05-24 vet4-apps_infoday_agenda por Vasilis Sotiroudas
2016 05-24 vet4-apps_infoday_agenda2016 05-24 vet4-apps_infoday_agenda
2016 05-24 vet4-apps_infoday_agenda
Vasilis Sotiroudas5.8K visualizações
Nama infoday agenda_sp por Vasilis Sotiroudas
Nama infoday agenda_spNama infoday agenda_sp
Nama infoday agenda_sp
Vasilis Sotiroudas5.9K visualizações
φορμα συμμετοχης συνεδριου_εργαστηριων por Vasilis Sotiroudas
φορμα συμμετοχης συνεδριου_εργαστηριωνφορμα συμμετοχης συνεδριου_εργαστηριων
φορμα συμμετοχης συνεδριου_εργαστηριων
Vasilis Sotiroudas6.5K visualizações
24052016program por Vasilis Sotiroudas
24052016program24052016program
24052016program
Vasilis Sotiroudas6.7K visualizações
Diamonh xania 2016 por Vasilis Sotiroudas
Diamonh xania 2016Diamonh xania 2016
Diamonh xania 2016
Vasilis Sotiroudas6.3K visualizações
Το πολυποίκιλο της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην Αλβανία por Vasilis Sotiroudas
Το πολυποίκιλο της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην ΑλβανίαΤο πολυποίκιλο της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην Αλβανία
Το πολυποίκιλο της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην Αλβανία
Vasilis Sotiroudas5.8K visualizações
τσακιριδου γριβα-σωτηρουδας por Vasilis Sotiroudas
τσακιριδου γριβα-σωτηρουδαςτσακιριδου γριβα-σωτηρουδας
τσακιριδου γριβα-σωτηρουδας
Vasilis Sotiroudas5.6K visualizações
Good practices in intercultural education por Vasilis Sotiroudas
Good practices in intercultural educationGood practices in intercultural education
Good practices in intercultural education
Vasilis Sotiroudas6K visualizações

Similar a H oμαδοσυνεργατική διδασκαλία της πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. η περίπτωση της ηλεκτρονικής κοινότητας μάθησης του edmodo

Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011) por
Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011)Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011)
Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011)Giorgos Basmatzidis
1.6K visualizações10 slides
1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning por
1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning
1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinningPanagiotis Papadopoulos
147 visualizações8 slides
1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning por
1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning
1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinningPanagiotis Papadopoulos
197 visualizações8 slides
3 γνωρίζω το διαδίκτυο por
3 γνωρίζω το διαδίκτυο3 γνωρίζω το διαδίκτυο
3 γνωρίζω το διαδίκτυοPanagiotis Papadopoulos
167 visualizações8 slides
3 γνωρίζω το διαδίκτυο por
3 γνωρίζω το διαδίκτυο3 γνωρίζω το διαδίκτυο
3 γνωρίζω το διαδίκτυοPanagiotis Papadopoulos
147 visualizações8 slides
Blogs-Πρόταση καλής πρακτικής por
Blogs-Πρόταση καλής πρακτικήςBlogs-Πρόταση καλής πρακτικής
Blogs-Πρόταση καλής πρακτικήςMaria Maheridou
1.1K visualizações7 slides

Similar a H oμαδοσυνεργατική διδασκαλία της πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. η περίπτωση της ηλεκτρονικής κοινότητας μάθησης του edmodo(20)

Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011) por Giorgos Basmatzidis
Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011)Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011)
Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011)
Giorgos Basmatzidis1.6K visualizações
1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning por Panagiotis Papadopoulos
1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning
1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning
Panagiotis Papadopoulos147 visualizações
1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning por Panagiotis Papadopoulos
1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning
1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning
Panagiotis Papadopoulos197 visualizações
3 γνωρίζω το διαδίκτυο por Panagiotis Papadopoulos
3 γνωρίζω το διαδίκτυο3 γνωρίζω το διαδίκτυο
3 γνωρίζω το διαδίκτυο
Panagiotis Papadopoulos167 visualizações
3 γνωρίζω το διαδίκτυο por Panagiotis Papadopoulos
3 γνωρίζω το διαδίκτυο3 γνωρίζω το διαδίκτυο
3 γνωρίζω το διαδίκτυο
Panagiotis Papadopoulos147 visualizações
Blogs-Πρόταση καλής πρακτικής por Maria Maheridou
Blogs-Πρόταση καλής πρακτικήςBlogs-Πρόταση καλής πρακτικής
Blogs-Πρόταση καλής πρακτικής
Maria Maheridou1.1K visualizações
η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1 por KONSTANTINOS KALEMIS
η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1
η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1
KONSTANTINOS KALEMIS485 visualizações
σχεδιασμός μαθήματος μικτής μάθησης por mirallis
σχεδιασμός μαθήματος μικτής μάθησηςσχεδιασμός μαθήματος μικτής μάθησης
σχεδιασμός μαθήματος μικτής μάθησης
mirallis571 visualizações
Απόψεις Εκπαιδευτικών για τo Πρόγραμμα της Πρακτικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικώ... por Chrysanthi Tziortzioti
Απόψεις Εκπαιδευτικών για τo Πρόγραμμα της Πρακτικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικώ...Απόψεις Εκπαιδευτικών για τo Πρόγραμμα της Πρακτικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικώ...
Απόψεις Εκπαιδευτικών για τo Πρόγραμμα της Πρακτικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικώ...
Chrysanthi Tziortzioti2.1K visualizações
ερωτήσεις εξέτασης por Annaa77
ερωτήσεις εξέτασηςερωτήσεις εξέτασης
ερωτήσεις εξέτασης
Annaa77200 visualizações
Manaras nikolaos M.E._2014 por Nikolaos Manaras
Manaras nikolaos M.E._2014Manaras nikolaos M.E._2014
Manaras nikolaos M.E._2014
Nikolaos Manaras229 visualizações
Αναστασιάδης, Π. & Μουζάκης, Χ. (2014). Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη... por hmouzak
Αναστασιάδης, Π. & Μουζάκης, Χ. (2014). Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη...Αναστασιάδης, Π. & Μουζάκης, Χ. (2014). Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη...
Αναστασιάδης, Π. & Μουζάκης, Χ. (2014). Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη...
hmouzak2.9K visualizações
Ενότητα 1 por humacapiact1
Ενότητα 1Ενότητα 1
Ενότητα 1
humacapiact155 visualizações
Μελέτη περίπτωσης- Μικτή μάθηση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση por Aikaterini Oikonomou
Μελέτη περίπτωσης- Μικτή μάθηση στην Πρωτοβάθμια ΕκπαίδευσηΜελέτη περίπτωσης- Μικτή μάθηση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Μελέτη περίπτωσης- Μικτή μάθηση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Aikaterini Oikonomou1.3K visualizações
Mobile leaning nik amanatidis.τπε por Nikos Amanatidis
Mobile leaning nik amanatidis.τπεMobile leaning nik amanatidis.τπε
Mobile leaning nik amanatidis.τπε
Nikos Amanatidis873 visualizações
Ex apostaseos didaskalia.. por gvlachos
Ex apostaseos didaskalia..Ex apostaseos didaskalia..
Ex apostaseos didaskalia..
gvlachos520 visualizações
Educ556 dl lms - edmodo por Yiota Koumpouli
Educ556 dl  lms - edmodoEduc556 dl  lms - edmodo
Educ556 dl lms - edmodo
Yiota Koumpouli625 visualizações
κλιματικη αλλαγη κι εμεις por Dimitris Gkotzos
κλιματικη αλλαγη κι εμειςκλιματικη αλλαγη κι εμεις
κλιματικη αλλαγη κι εμεις
Dimitris Gkotzos1.5K visualizações
διαλέγω διαδίκτυο αλλά... επιλέγω! por zetabokola
διαλέγω διαδίκτυο αλλά... επιλέγω!διαλέγω διαδίκτυο αλλά... επιλέγω!
διαλέγω διαδίκτυο αλλά... επιλέγω!
zetabokola749 visualizações
Nees texnologies por polianthi
Nees texnologiesNees texnologies
Nees texnologies
polianthi192 visualizações

Mais de Vasilis Sotiroudas

ProfilPASS.pdf por
ProfilPASS.pdfProfilPASS.pdf
ProfilPASS.pdfVasilis Sotiroudas
1.3K visualizações136 slides
Ο θεσμός των φροντιστηρίων Ελληνικής Γλώσσας στην Αλβανία por
Ο θεσμός των φροντιστηρίων Ελληνικής Γλώσσας στην ΑλβανίαΟ θεσμός των φροντιστηρίων Ελληνικής Γλώσσας στην Αλβανία
Ο θεσμός των φροντιστηρίων Ελληνικής Γλώσσας στην ΑλβανίαVasilis Sotiroudas
1.7K visualizações13 slides
evaluation.pdf por
evaluation.pdfevaluation.pdf
evaluation.pdfVasilis Sotiroudas
7 visualizações4 slides
Τα σχολικά εγχειρίδια στη μητρική γλώσσα στις εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλω... por
Τα σχολικά εγχειρίδια στη μητρική γλώσσα στις εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλω...Τα σχολικά εγχειρίδια στη μητρική γλώσσα στις εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλω...
Τα σχολικά εγχειρίδια στη μητρική γλώσσα στις εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλω...Vasilis Sotiroudas
2.6K visualizações22 slides
αξιολόγηση αξιολόγησης por
αξιολόγηση αξιολόγησηςαξιολόγηση αξιολόγησης
αξιολόγηση αξιολόγησηςVasilis Sotiroudas
102 visualizações9 slides
Book por
BookBook
BookVasilis Sotiroudas
1.2K visualizações110 slides

Mais de Vasilis Sotiroudas(20)

ProfilPASS.pdf por Vasilis Sotiroudas
ProfilPASS.pdfProfilPASS.pdf
ProfilPASS.pdf
Vasilis Sotiroudas1.3K visualizações
Ο θεσμός των φροντιστηρίων Ελληνικής Γλώσσας στην Αλβανία por Vasilis Sotiroudas
Ο θεσμός των φροντιστηρίων Ελληνικής Γλώσσας στην ΑλβανίαΟ θεσμός των φροντιστηρίων Ελληνικής Γλώσσας στην Αλβανία
Ο θεσμός των φροντιστηρίων Ελληνικής Γλώσσας στην Αλβανία
Vasilis Sotiroudas1.7K visualizações
Τα σχολικά εγχειρίδια στη μητρική γλώσσα στις εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλω... por Vasilis Sotiroudas
Τα σχολικά εγχειρίδια στη μητρική γλώσσα στις εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλω...Τα σχολικά εγχειρίδια στη μητρική γλώσσα στις εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλω...
Τα σχολικά εγχειρίδια στη μητρική γλώσσα στις εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλω...
Vasilis Sotiroudas2.6K visualizações
αξιολόγηση αξιολόγησης por Vasilis Sotiroudas
αξιολόγηση αξιολόγησηςαξιολόγηση αξιολόγησης
αξιολόγηση αξιολόγησης
Vasilis Sotiroudas102 visualizações
Ο Θεσμός των Φροντιστηρίων Ελληνικής Γλώσσας στην Αλβανία por Vasilis Sotiroudas
Ο Θεσμός των Φροντιστηρίων Ελληνικής Γλώσσας στην ΑλβανίαΟ Θεσμός των Φροντιστηρίων Ελληνικής Γλώσσας στην Αλβανία
Ο Θεσμός των Φροντιστηρίων Ελληνικής Γλώσσας στην Αλβανία
Vasilis Sotiroudas2.3K visualizações
Greek language abroad framework por Vasilis Sotiroudas
Greek language abroad frameworkGreek language abroad framework
Greek language abroad framework
Vasilis Sotiroudas2.2K visualizações
Outdoor sustainable education and school outdoor area por Vasilis Sotiroudas
Outdoor sustainable education and school outdoor areaOutdoor sustainable education and school outdoor area
Outdoor sustainable education and school outdoor area
Vasilis Sotiroudas1.8K visualizações
Πρόγραμμα Διημερίδας por Vasilis Sotiroudas
Πρόγραμμα ΔιημερίδαςΠρόγραμμα Διημερίδας
Πρόγραμμα Διημερίδας
Vasilis Sotiroudas1.9K visualizações
Διαχείριση Συγκρούσεων. Η περίπτωση των σχολικών μονάδων por Vasilis Sotiroudas
Διαχείριση Συγκρούσεων. Η περίπτωση των σχολικών μονάδωνΔιαχείριση Συγκρούσεων. Η περίπτωση των σχολικών μονάδων
Διαχείριση Συγκρούσεων. Η περίπτωση των σχολικών μονάδων
Vasilis Sotiroudas3.3K visualizações
Itpr 32639 402927014 por Vasilis Sotiroudas
Itpr 32639 402927014Itpr 32639 402927014
Itpr 32639 402927014
Vasilis Sotiroudas2K visualizações
Conference programme education across borders por Vasilis Sotiroudas
Conference programme education across bordersConference programme education across borders
Conference programme education across borders
Vasilis Sotiroudas2.6K visualizações
Η διγλωσσία ως εγγενές χαρακτηριστικό της διεθνοποίησης και των πολυπολιτισμι... por Vasilis Sotiroudas
Η διγλωσσία ως εγγενές χαρακτηριστικό της διεθνοποίησης και των πολυπολιτισμι...Η διγλωσσία ως εγγενές χαρακτηριστικό της διεθνοποίησης και των πολυπολιτισμι...
Η διγλωσσία ως εγγενές χαρακτηριστικό της διεθνοποίησης και των πολυπολιτισμι...
Vasilis Sotiroudas3.1K visualizações
Διαχείριση Κρίσεων στα Σχολεία - Εγχειρίδιο por Vasilis Sotiroudas
Διαχείριση Κρίσεων στα Σχολεία - ΕγχειρίδιοΔιαχείριση Κρίσεων στα Σχολεία - Εγχειρίδιο
Διαχείριση Κρίσεων στα Σχολεία - Εγχειρίδιο
Vasilis Sotiroudas3.7K visualizações
Ebook intercultural education por Vasilis Sotiroudas
Ebook intercultural educationEbook intercultural education
Ebook intercultural education
Vasilis Sotiroudas4.5K visualizações
Developing / Enhancing language skills in bilingual learning environment por Vasilis Sotiroudas
Developing / Enhancing language skills in bilingual learning environmentDeveloping / Enhancing language skills in bilingual learning environment
Developing / Enhancing language skills in bilingual learning environment
Vasilis Sotiroudas4.3K visualizações
επιμορφωτικη δραση por Vasilis Sotiroudas
επιμορφωτικη δρασηεπιμορφωτικη δραση
επιμορφωτικη δραση
Vasilis Sotiroudas4.7K visualizações
«Η Πόλη Δικτυώνεται – Μαθαίνει να λέει ΝΑΙ στο συνάνθρωπο και στη ζωή» por Vasilis Sotiroudas
 «Η Πόλη Δικτυώνεται – Μαθαίνει να λέει ΝΑΙ στο συνάνθρωπο και στη ζωή» «Η Πόλη Δικτυώνεται – Μαθαίνει να λέει ΝΑΙ στο συνάνθρωπο και στη ζωή»
«Η Πόλη Δικτυώνεται – Μαθαίνει να λέει ΝΑΙ στο συνάνθρωπο και στη ζωή»
Vasilis Sotiroudas4.3K visualizações
Final synergasia edeek_chania [4545291] por Vasilis Sotiroudas
Final synergasia edeek_chania [4545291]Final synergasia edeek_chania [4545291]
Final synergasia edeek_chania [4545291]
Vasilis Sotiroudas3.9K visualizações

Último

Xmas_2023.pptx por
Xmas_2023.pptxXmas_2023.pptx
Xmas_2023.pptx41dimperisteriou
183 visualizações17 slides
MitsiPikramenouSinSig-3F.pdf por
MitsiPikramenouSinSig-3F.pdfMitsiPikramenouSinSig-3F.pdf
MitsiPikramenouSinSig-3F.pdfTassos Karampinis
42 visualizações9 slides
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ... por
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...gymkeram
12 visualizações16 slides
Είδη ζώων.pptx por
Είδη ζώων.pptxΕίδη ζώων.pptx
Είδη ζώων.pptxpeikoulini11
11 visualizações4 slides
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx por
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxΜύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxgymkeram
48 visualizações19 slides
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό por
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμόΑπό τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμόDimitra Mylonaki
10 visualizações41 slides

Último(20)

Xmas_2023.pptx por 41dimperisteriou
Xmas_2023.pptxXmas_2023.pptx
Xmas_2023.pptx
41dimperisteriou183 visualizações
MitsiPikramenouSinSig-3F.pdf por Tassos Karampinis
MitsiPikramenouSinSig-3F.pdfMitsiPikramenouSinSig-3F.pdf
MitsiPikramenouSinSig-3F.pdf
Tassos Karampinis42 visualizações
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ... por gymkeram
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
gymkeram12 visualizações
Είδη ζώων.pptx por peikoulini11
Είδη ζώων.pptxΕίδη ζώων.pptx
Είδη ζώων.pptx
peikoulini1111 visualizações
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx por gymkeram
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxΜύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
gymkeram48 visualizações
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό por Dimitra Mylonaki
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμόΑπό τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό
Dimitra Mylonaki10 visualizações
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου por Roy Akanthopoulou
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμουΘ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
Roy Akanthopoulou76 visualizações
Τεστ στην Πληροφορική por Penelope Markellou
Τεστ στην ΠληροφορικήΤεστ στην Πληροφορική
Τεστ στην Πληροφορική
Penelope Markellou418 visualizações
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023 por gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
gymkeram14 visualizações
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023 por gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
gymkeram28 visualizações
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023 por gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
gymkeram26 visualizações
36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx por 36dimperist
36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx
36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx
36dimperist30 visualizações
Imerida_36_Dec_2023.pptx por 36dimperist
Imerida_36_Dec_2023.pptxImerida_36_Dec_2023.pptx
Imerida_36_Dec_2023.pptx
36dimperist40 visualizações
1ος περιπατος.pptx por ssuser6a63b0
1ος περιπατος.pptx1ος περιπατος.pptx
1ος περιπατος.pptx
ssuser6a63b09 visualizações
σχολ αθλητισμος 24.pptx por ssuser6a63b0
σχολ αθλητισμος 24.pptxσχολ αθλητισμος 24.pptx
σχολ αθλητισμος 24.pptx
ssuser6a63b010 visualizações
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ... por gymkeram
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
gymkeram14 visualizações
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx por alexandrabouts
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docxΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx
alexandrabouts12 visualizações
Xmas_2023_Sillogos_Goneon_kai_Kidemonon.pptx por 36dimperist
Xmas_2023_Sillogos_Goneon_kai_Kidemonon.pptxXmas_2023_Sillogos_Goneon_kai_Kidemonon.pptx
Xmas_2023_Sillogos_Goneon_kai_Kidemonon.pptx
36dimperist25 visualizações

H oμαδοσυνεργατική διδασκαλία της πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. η περίπτωση της ηλεκτρονικής κοινότητας μάθησης του edmodo

 • 1. “H ομαδοσυνεργατική διδασκαλία της πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η περίπτωση της ηλεκτρονικής κοινότητας μάθησης του Edmodo” Σωτηρούδας Βασίλειος1 Γαρίτσης Ιωάννης2 Κούνδουρος Μάρκος3 1 Καθηγητής Πληροφορικής, Med (AdultEd) 2 Δάσκαλος, Mhs (HealthSc) 3 Καθηγητής Πληροφορικής, Msc (CompSc)
 • 2. Στόχοι της εκπαιδευτικής δράσης 1. Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία της πληροφορικής 2. Η ενεργός συμμετοχή των μαθητών 3. Η πρόκληση του ενδιαφέροντος 4. Η συμμετοχική εμπλοκή στη μαθησιακή διαδικασία 5. Η αξιοποίηση σύγχρονων εκπαιδευτικών εργαλείων στην εκπαιδευτική πρακτική
 • 3. Ποιος, Που, Πότε… Ποιος: Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δ’, Ε’ και ΣΤ’ δημοτικού Που: Στο 30ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Πότε: Την τρέχουσα σχολική χρονιά 2012-2013
 • 4. Το εργαλείο Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ηλεκτρονική κοινότητα μάθησης του Edmodo www.edmodo.com
 • 5. Χαρακτηριστικά -Το Edmodo Επιτρέπει τη δημιουργία ηλεκτρονικών τάξεων, τη διαχείριση ηλεκτρονικών φακέλων μαθητών, τη διασύνδεση μεταξύ εκπαιδευτικών, καθώς και τη συμμετοχή τους σε ηλεκτρονικές κοινότητες διαφορετικών εκπαιδευτικών αντικειμένων. -Το Edmodo προσφέρει ένα προστατευμένο περιβάλλον δημοσιεύσεων, όπου οι καθηγητές και οι μαθητές μπορούν επιπλέον να διαμοιραστούν σημειώσεις, συνδέσμους, αρχεία, εργασίες, ημερολόγια και να ανακοινώσουν γεγονότα χωρίς να έχουν εξωτερικοί χρήστες δικαιώματα πρόσβασης.
 • 6. Χαρακτηριστικά -χρησιμοποιείται ήδη από πάνω από 5.000.000 εκπαιδευτικούς και μαθητές παγκοσμίως με αυξανόμενη τάση -κατατάσσεται στην 22η θέση σε σύνολο 100 μαθησιακών εργαλείων για έτος 2012, σύμφωνα με την 6η ετήσια έρευνα για τα μαθησιακά εργαλεία, σε σχέση με την 46η και 88η θέση που καταλάμβανε τα έτη 2011 και 2010 αντίστοιχα, γεγονός που αποδεικνύει την αποδοχή του στην διεθνή εκπαιδευτική κοινότητα.
 • 7. Στάδια εφαρμογής 1. Ενημέρωση μαθητών για τον τρόπο χρήσης, τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά 2. Δημιουργία λογαριασμών, εξοικείωση με την πλατφόρμα 3. Διδασκαλία μαθησιακών αντικειμένων και ανάθεση ομαδικών εργασιών συνολικά ανατέθηκαν 14 εργασίες κλιμακούμενης δυσκολίας, κατόπιν επικοινωνίας με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς των τμημάτων αναφορικά με το περιεχόμενό τους. 1. Διόρθωση - Ανατροφοδότηση
 • 8. Διαπιστώσεις από την παρατήρηση Πρόκληση ενδιαφέροντος και κίνητρο συμμετοχής Oι σημαντικότεροι λόγοι για τη θετική αποδοχή ήταν το φιλικό περιβάλλον διεπαφής, η προσομοίωση του περιβάλλοντος εργασίας με το Facebook, η δυνατότητα που τους δίνονταν για σύνδεση στο διαδίκτυο και επικοινωνία μεταξύ τους και η δυνατότητα για ενσωμάτωση πολυμεσικού περιεχομένου (εικόνες, video, κ.λπ.) στις αναρτήσεις τους
 • 9. Διαπιστώσεις από την παρατήρηση Συνεργατικότητα •Αλληλοϋποστήριξη των μελών των ομάδων •Επικοινωνία των μελών των ομάδων εντός και εκτός σχολείου •Περιορισμένη επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών ομάδων •Συμμετοχή κατά το δυνατό των μαθητών με φυσικές αδυναμίες ή εθνικές διαφοροποιήσεις •Συμμετοχή κατά το δυνατό των μαθητών με παράλληλη στήριξη
 • 10. Διαπιστώσεις από την παρατήρηση Μαθησιακά αποτελέσματα •Παράδοση όλων των εργασιών από όλες τις ομάδες •Οι περισσότερες εργασίες ήταν αρκετά άνω του μέσου όρου (5) •Προέκυψε ανάγκη για πλήρη και εμπεριστατωμένη δικαιολόγηση της βαθμολογίας •Οι μαθητές εκτός από τις διδασκόμενες έννοιες της πληροφορικής, εξοικειώθηκαν επιπλέον και με την λήψη και αποστολή αρχείων μέσω του διαδικτύου, την αναζήτηση πληροφοριών και την ενσωμάτωσή τους στις εργασίες τους, καθώς και με την ηλεκτρονική επικοινωνία
 • 11. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - Η ενσωμάτωση της ηλεκτρονικής κοινότητας μάθησης του Edmodo στην εκπαιδευτική διαδικασία, κατέδειξε ότι συμβάλει στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία της πληροφορικής στις τρεις τελευταίες τάξεις του δημοτικού σχολείου και επομένως βελτιώνει αισθητά τα μαθησιακά αποτελέσματα. - Η παρακολούθηση της όλης δραστηριότητας στην κοινότητα, η οργάνωση κατάλληλων ασκήσεων και συνοδευτικού εκπαιδευτικού υλικού, η επίλυση αποριών, η διόρθωση και κυρίως η ανατροφοδότηση των μαθητών, αναμφισβήτητα προσθέτουν επιπλέον φόρτο στον εκπαιδευτικό εντός και εκτός σχολικής τάξης
 • 12. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - Μολονότι η ενασχόληση των μαθητών με την ηλεκτρονική κοινότητα μάθησης του Edmodo ήταν έντονη και η ενσωμάτωση της εν λόγω κοινότητας στη μαθησιακή διαδικασία σχεδόν καθημερινή, εντούτοις στην επικοινωνία των γονιών με τον εκπαιδευτικό στις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις, δε διαπιστώθηκε ενημέρωσή τους για το αντικείμενο. Το γεγονός αυτό αν μη τι άλλο δημιουργεί προβληματισμό και προφανώς αντικείμενο περαιτέρω διερεύνησης.
 • 18. Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας