Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

ÜrinerSistem Terminolojisi

 1. Üriner Sistem Terminolojisi Ecz. Kübra Çakmak
 2. 1
 3. 1-ANATOMİK TERİMLER • Organa urinaria(Organa urinerya): Üriner organlar • Ren(Ren): Böbrek • Nephros(Nefros): Böbrek 2
 4. 1-ANATOMİK TERİMLER • Nephron(Nefron): Böbreğin işlev yapan en küçük anatomik birimidir. Her böbrekte yaklaşık bir milyon nefron bulunur. • Glomerulus( Glomerulus): Nefronun arteryal kılcal damar ağından oluşmuş yumak şeklindeki bölümü. 4 3
 5. 1-ANATOMİK TERİMLER • Medulla Renalis( Medulla Renalis): Böbreğin iki katmanından içte ve hiliuma yakın olanı. • Cortex Renalis( Korteks Renalis): Böbreğin iki katmanından dışta olanı. • Carpusculum Renalis( Karpuskulum Renalis): Böbrek cisimciği, glomerulusu içeren ve arada boşluk olan oluşumlar. • Hilum Renale( Hilum Renale): Böbreğin ortasında ve böbreğe giren çıkan oluşumların olduğu göbek bölgesi. 5
 6. 1-ANATOMİK TERİMLER • Pelvis Renalis( Pelvis Renalis): Böbrek pelvisi, böbrek havuzu, üreterin üst ucunun, böbrek içinde huni şeklinde genişlemesiyle oluşan anatomik boşluk. • Tubulus Renalis( Tubulus Renalis): Böbrek borucuğu, böbrekte her iki katmanda görülen ince borucuk. • Ureter( Üreter): İdrarın böbrekten mesaneye iletilmesini sağlayan ince boru. • Urethra( Üretra): İdrar kanalı, idrarın idrar torbasından alınarak vücut dışına atıldığı son kanal. 7 6
 7. 1-ANATOMİK TERİMLER • Vesico Urinaria( Vesika Ürinerya): Mesane, idrar kesesi. • Sphincter( Sfinkter): Büzücü, dış tarafa akmakta olan idrarın durdurulmasını sağlayan, irademize bağlı olarak çalışan büzücü kas. • Ductus Deferentes( Duktus Deferendes): Erbezinin epididimisten prostatik üretraya uzanan salgılayıcı kanalı • Urethra Feminina( Üretra Feminina): Kadın üretrası, idrar kesesinden başlar vulvuladan dışarı açılır. Sadece boşaltma organıdır. 8 9 10
 8. 1-ANATOMİK TERİMLER • Hilium Renale( Hilum Renale): Böbreğin ortasında böbreğe giren ve çıkan damarların, sinirlerin geçtiği bölge. • Ductus Ejeculatorius( Duktus Eyekulatoryus): Seminal kesenin salgı ve boşaltım kanallarının oluşmasıyla oluşan kanallar. • Renal Cortex( Renal Korteks): Böbreğin dış bölümü. 11 12
 9. 1-ANATOMİK TERİMLER • Vesiculae Seminales( Vesikule Seminalis): Seminal kese. • Vezical Sphincter( Vezikal Sfinkter): Mesane boynunda mesaneden çıkışı kontrol eden kaslardan oluşmuş yapı. • Urethra Masculina( Üretra Maskulina): Erkek üretrası, idrar kesesinden başlar ve penis başında dışa açılır. Boşaltma ve üreme organıdır. 13 14 15
 10. 2-SEMPTOM TERİMLERİ • Albuminuria( Albuminüri): İdrarda albumin bulunması. • Anuria(Anüri): Böbrek hastalığı veya üriner sistem blokajı dolayısıyla idrar yapamama. • Dysuria(Disüri): Ağrılı idrar yapma. • Glycosuria(Glikozüri): İdrarda şeker bulunması. • Renal Pain(Renal Pein): Böbrekle ilgili lumbal bölgede ağrı. 16
 11. 2-SEMPTOM TERİMLERİ • Hematuria(Hematüri): İdrarda kan bulunması. • Hemodialysis( Hemodiyaliz): Böbreklerin görev yapamadığı durumlarda kandaki fazla su ve protein metabolizmasında kalan maddelerin arındırılması ve elektrolit dengesinin sağlanması. • Nocturnal Enuresis( Nokturnal Enüresis): Uykuda idrar tutamama • Üreteral Spasm(Üreteral Spazm): Taş dolayısıyla üreter spazmı. 17 18
 12. 2-SEMPTOM TERİMLERİ • Proteinuria(Proteinüri): İdrarda protein bulunması. • Pyuria(Piyüri): İdrarda iltihap bulunması. • Residual Urine(Reziduel Ürin): İdrarın tam akıtılamaması ve mesanede idrar kalması. 19
 13. 2-SEMPTOM TERİMLERİ • Vesicoureteral Reflux(Vesikoureteral Reflü): İdrarın üreterden böbreğe geri dönmesi. • Cystorrhagia(Sistoraji): Mesaneden gelen kanama. • Stranguria(Strangüri): Damla damla ve ağrılı idrar yapma. 20
 14. 2-SEMPTOM TERİMLERİ • Oliguria(Oligüri): Seyrek idrar yapma. Günlük idrar miktarının azalması. • Polyuria(Poliüri): Aşırı miktarda idrar çıkışı, idrar çokluğu. • Pneumaturia(Pnömaturi): İdrarda hava(gaz) bulunuşu. 21
 15. 2-SEMPTOM TERİMLERİ • Pollakiuria(Pollakiüri): Sık idrar yapma. • Uremia(Üremi): Kanda aşırı üre. • İncontinence Of Urine(İnkontinas of ürin): İdrarı tutamama. 22
 16. 2-SEMPTOM TERİMLERİ • Nocturia(Noktüri): Geceleri sık ve bol idrara çıkma. • Retantion Of Urine( Retansiyon Of Ürin): İdrar retansiyonu, Herhangi bir nedenle idrar yapamama sonucu aşırı idrar toplanması. • Ureteral Strichture(Üretral Striktur): Taş, tümör gibi bir nedenle üreter darlığı. 23
 17. 2-SEMPTOM TERİMLERİ • Uriner Tenesmus(Üriner tenesmus): Rektum veya mesanenin iltihaplı durumlarında görülen ağrılı idrar yapma veya defekasyon duygusu. • Enürezis(Enürezis): Gece yatağı ıslatma. • Renal Kolik(Renal Kolik): Ani özellği olan böbrek ağrısı, taş veya bir başka nedenle olabilir. • Uretral Kolik(Üretral Kolik): Taş veya başka bir nedenle idrar yolunda duyulan ağrı. 24 25
 18. 3-AMELİYAT TERİMLERİ • Renal Transplantation(Renal Transplantasyon): Böbrek nakli, hasta böbreğin çıkarılarak yerine sağlıklı böbreğin nakledilmesi. • Nephrectomy(Nefrektomi): Böbreğin çıkarılması. • Nephrostomy(Nefrostomi): Böbreğin bir tüp aracılığıyla deriyle ağızlaştırması. • Nephrotomy(Nefrotomi): Böbreğin açılarak operasyon yapılması, örneğin kist çıkarılması. • Nephrolithotomy(Nefrolitotomi): Böbrekte bulunan taşların ameliyatla alınması. 26 27 28
 19. 3-AMELİYAT TERİMLERİ • Nephrolithotripsy(Nefrolitotripsi): Böbrek taşlarının kırılması. • Nephropexy(Nefropeksi): Böbreğin ameliyatla yerine tespit edilmesi. • Suprapubik Kateterizasyon(Suprapubik Kateterizasyon): Suprapubik bölgeden idrar kesesine bir kateter yerleştirilerek idrar kesesinin boşaltılmasının sağlanması. • Cystolithotomy(Sistolitomi): İdrar kesesindeki taşların ameliyatla alınması. • Cystolithotripsy(Sistolitotripsi): İdrar kesesindeki taşların kırılması. 29 30 31
 20. 3-AMELİYAT TERİMLERİ • Cystectomy(Sistektomi): İdrar kesesinin çıkarılması. • Cystoscopy(Sistoskopi): Fiberoptik bir aletle idrar kesesinin incelenmesi. • Cystography(Sistografi): Kontres bir madde ile doldurulan idrar kesesinin radyografisi. • İntravenous Pyelography(İntravenöz Piyelografi): Böbreklerin, üreter ve mesanenin, intravenöz radyopak madde verilerek X ışınları ile görüntülenmesi. • Nephrouretectomy(Nefroureterektomi): Böbrek ve üreterin alınması. 32 33
 21. 3-AMELİYAT TERİMLERİ • Nephrolysis(Nefroliz): Renal adezyonlarının cerrahi yolla onarımı . • Pyelolithotomy(Piyelolitotomi): Böbrek pelvisine kesi yaparak içindeki taşı çıkarma. • Pyeloplasty(Piyeloplasti): Böbrek pelvisinin plastik ameliyatı. • Pyelotomy(Piyelotomi): Böbrek pelvisi enzisyonu. • Cystostomy(Sistostomi): İdrarın drenajı için mesaneye fistül koyma. 34 35
 22. 3-AMELİYAT TERİMLERİ • Cytorrhaphy(Sistorafi): Yırtılan mesanenin dikilmesi. • Transurethral Resection( Transüretral rezeksiyon): Üretradan girilerek üriner sistemdeki patolojik oluşumu almak. • Ureteral Resection(Üreteral Rezeksiyon) Anestezi olarak ameliyatla kesilip çıkarılması. • Ureterectomy(Üreterektomi): Üreterin kısmen veya tamamen alınması. • Ureterolithotomy(Üreterolitotomi): Taşı almak için üreter ensizyonu . • Ureteropyelostomy(Üreteropiyelostomi): Üreter ve renal pelvis arasında anastomaz bağlantı oluşturmak 36
 23. 4-TANI TERİMLERİ • Chronic Renal Failure(Kronik Renal Feylür): Böbreğin filtrasyon ve düzenleme işlevlerinde bozulma ve yetmezliğe yol açan patolojik tablo. • Acute Renal Failure( Akut Renal Feylür): Kısa sürede oligüri ya da anüriye azoteminin eşlik ettiği tablo. • Dialysis(Diyaliz): Bir çözeltinin içindeki elementlerin yarı geçirgen bir zarın bir yanından öbür yanına difüzyon yolu ile geçirilerek ayrılması. • Peritoneal Dialysis(Periton Diyalizi): Karın ön duvarından yapılan bir kesit ile periton boşluğuna dializ sıvısı verilir. Kandaki toksik maddeler dializ sıvısına difüzyon yoluyla geçer. 37 38
 24. 4-TANI TERİMLERİ • Hemodialysis(Hemodiyaliz): Toksik maddelerin hemodiyaliz aygıtları ve sıvıları aracılığıyla kandan uzaklaştırılması. • Glomerulonephritis(Glomerulonefrit): Glomerüllerin iltihabı. • Nephrotic syndrome(Nefrotik Sendrom): Ödem, proteinüri(idrarda protein bulunması) hipoalbünemi(Kandaki albumin oranının düşmesi), lipidüri(İdrarda yağ varlığı) ve hiperlipemi(Kandaki çeşitli yağların yüksekliğidir) ile ortaya çıkan bir grup hastalık. • Renal Glucosuria(Renal Glikozüri): Kan glikoz düzeyi normal veya düşük olmasına rağmen idrara glikoz çıkarılması. 39 40
 25. 4-TANI TERİMLERİ • Nephrogenic Diabetes İnsipidus(Nefrojenik Diabetes İnsipidus): Böbrek tubuluslarının antidiüretik hormona duyarsız olması. • Renal Solea (Atnalı Böbrek): Her iki böbreğin normal konumlarını alamayarak alt uçlarından birleşmeleri sonucu oluşan doğumsal bir anomalidir. • Acute Tubulointerstitial Nephritis(Akut Tubulointerstisyel Nefrit): Çoğunlukla ilaçlara karşı aşırı duyarlılık durumunun neden olduğu bşr akut böbrek yetmezliği sendromudur. • Chronic tubulointerstitial Nephropathy(Kronik İnterstisiyel Nefropati): Tubulointerstisyel alandaki lezyonların ön planda olduğu kronik böbrek hastalığı tablosu. 41
 26. 4-TANI TERİMLERİ • Toxic Nephropathy(Toksik Nefropati): Böbrekte ilaç, yenilen içilen, absorbe edilen veya solunan kimyasal ya da biyolojik bir madde tarafından oluşturulan morfolojik ve ya fonksiyonel değişiklik. • Pyelonephritis(Piyelonefrit): Böbrek pelvis ve parankim dokusunun iltihabıdır. Akut ve kronik şekli vardır • Urethritis(Üretrit): Üretranın iltihabı. • Cystitis(Sistit): İdrar kesesinin iltihabı • Fanconi Syndrome(Fankomi Sendromu): Glikozüri(İdrarda glikozun bulunması), fosfatüri(İdrarda fosfat bulunması), aminoasitüri(İdrarda aminoasit oranının artması) ve bikarbonat kaybıyla belirgin özellikle çocuklarda görülen bir hastalık. Dudaklarda şişkinlik belirtileri verebilir. 42
 27. 4-TANI TERİMLERİ • Hydronephrosis(Hidronefroz): Böbrek pelvisinin idrar birikmesinden dolayı genişlemesi. • Renal Ectopia(Renal Ektopi): Böbreğin normal yerinin dışında bir yerde olması. • Renal Agenesis(Renal Ajenezis):Böbreğin oluşamaması. Tek taraflı olursa semptom vermeyebilir. • Hypernephroma(Hipernefroma): Böbrek üstü korteksinden meydana gelen tümör. • Nephrolithiasis(Nefrolityaz): Böbreklerde taş oluşması. 43 44
 28. 4-TANI TERİMLERİ • Vesicoureteral Reflux(Vesikoüreteral Refluks): İdrar kesesindeki idrarın üretere geri kaçması. • Nephroptosis(Nefroptazis): Böbreğin aşağı sarkması. • Hypospadias(Hipospadias): Üretranın penisin ventraline açılması. • Epispadias(Epispadias): Üretranın penisin dorsaline açılması. • Renal Hypertrophy (Böbrek Hipertrofisi): Böbrekte büyüme 45 46
 29. 4-TANI TERİMLERİ • Nephritis(Nefrit): Böbrek iltihabı. • Uremia(Üremi): Böbreklerde meydana gelen hastalığa bağlı olarak kanda üre miktarının artması. • Anephrogenesis(Anefrojenezis): Doğuştan böbreğin olmaması • Renal Cell Carcinoma(Renal Sel Karsinoma): Böbrek kanseri. • Wilms Tumor(Wilms Tümörü): Böbrekte görülen kötü huylu embriyonel tümör • Ureteritis(Üreterit): Üreter iltihabı. 47 48 49
 30. 4-TANI TERİMLERİ • Neuroblastoma(Nöroblastoma): Adrenal medulla veya sempatik zincirin herhangi bir yerinde kaynaklanabilen kötü huylu tümör. • Cystocele(Sistosel): Mesane fıtığı, mesanenin vajina ön duvarını da sürükleyerek dışarıya doğru bombelik denk gelmesi. • Cystorrhagia(Sistoraji): Mesaneden gelen kanama. • Cystouretritis(Sistoüreterit): Mesane ve üreterlerin bir arada iltihabı. • Prolopse of bladder(Prolaps of Blader): Mesanenin sarkması. 50 51
 31. • 25, E. şiddetli böbrek ağrısı, hipertansif( TA: 150/65 mmHg) Hastanın Gelişen öyküsü ise şöyledir; Yaklaşık 2 yıl önce ürolithiazis(idrar yolunda taş bulunması.) tanısı koyulan 25 yaşında erkek hasta, inguinal(kasık) olarak gelişen ve dorsalise doğru yayılan ağrı sonucunda hastaneye başvurmuş. Hastada gözlem sırasında emezis(bulantı-kusma), sürekli hareketliklik hali görülmüş ve hematüri şikayetlerine eşlik etmiş. Hastadan alınan anemnez(öykü) sonucunda hastanın 2016 yılında ESWL(Ekstrakorporeal şok dalga litotripsi) *yüksek frekanslı ses dalgalarını dış bir kaynaktan (vücudun dışından) göndererek böbrek taşını küçük parçalara ayırıp idrar yollarından düşmesini sağlamaya yarar* tedavisi uygulanmış ve hastanın taşının çapı 2 santimetrenin altında olduğu için başarı sağlanmış.Fakat hastada yeniden gelişen şikayetler sonucunda USG(Ultrasonografi) çekilmiş ve hastanın şikayetlerinin ürolithiazis(idrar yolunda taş bulunması) dolayısıyla olduğu tanısı koyulmuş.Hastaya yeni bir tedavi olarak taşı 4 santimetre olduğu için PNL(Perkütan nefrolitotomi) * ciltten bir iğne ile taşın bulunduğu böbrek sistemine girildikten sonra, bu iğne içinden bir kılavuz tel sisteme yerleştirilmesi.* uygulanmasına karar verilmiş.Hastaya genel anestezi uygulanarak regio lumbalisten(bel bölgesinden) 1 santimetrelik kesi açılarak pnomotik(akciğer-göğüs bölgesi taş kırmaya yarayan alet) taş kırıcılar ile taş kırılarak çıkarılmıştır.
 32. • 70, E. Hipertansif(160/70 mmHg) İdrar yaparken prostat ağrısı. Hastanın gelişen öyküsü şu şekildedir;Vakamız hematüri(idrarda kan bulunması) ve rezidüel (idrar yapıldıktan sonra çıkartılamıyarak geride kalan idrar.)idrar şikayetleri ile hastaneye başvurmuş. Hastanın kan kültüründe PSA(Prostat spesifik antijen)*Prostat kanserini erken yakalamak için ilk yapılan test* bakılmış ve azotemi(Kanda üre vb. azotlu bileşiklerin aşırı miktarda artışı.) görülmüş. TİT(Tam idrar tahlili) tetkikleri yapılmış.Transrektal biyopsi ve hastada gözlemlenen bulgular sonucunda hastaya BPH(Bening prostat hiperplazisi) *iyi huylu prostat büyümesi* tanısı konulmuş. Tedavi yöntemi olarak TUR-P(Transüretral rezeksiyon prostatektomi) uygulamaya karar verilmiş.Genel anestezi uygulanmış. TUR-P(orta ile ciddi düzeyde iyi huylu prostat bezi büyümelerini (BPH) tedavi etmek için kullanılır) için rezektoskop(Prostat ya da mesanedeki lezyonun rezektoskop aracılığıyla kesilip çıkarılması) kullanılmış.Hastaya işlem sonrasında üriner kateter takılmış.Hastanın TUR-P sonrasında dysuria(ağrılı işeme) şikayeti olmuş ve 2 hafta içerisinde iyileşme görülmüş.Yeniden tekrarlama durumundan dolayı yılda bir kez rektal(makat) muayene ile kontrol yapılması gerektiği hastaya söylenmiş.
 33. SOLUNUM SİSTEMİ TERMİNOLOJİSİ
 34. Solunum Sistemine İlişkin Anatomik Terimler  Ventilation (ventilasyon): Havalanma  Respiration (respirasyon): Solunum  Expiration (ekspirasyon): Soluk verme.  Inspiration (inspirasyon): Soluk alma.
 35.  Vital kapasite: Tam bir inspirasyondan sonra tam bir ekspirasyonla çıkarılan hava miktarı.  Tidal volüm: Normal bir solunumdan sonra ekspirasyon ile dışarı atılan havanın yoğunluğu.  Rezidüel volüm: Tam bir ekspirasyondan sonra akciğerlerde kalan gazın yoğunluğu.
 36.  Nasus (nazus): Burun.  Apex nasi (apeks nazi): Burun ucu.  Dorsum nasi (dorsum nazi): Burun sırtı.  Radix nasi (radiks nazi): Burun sırtının alınla bileştiği kısım. (2)
 37.  Septum nasi (septum nazi): Burun boşluğunu dikey olarak ikiye bölen kısım.  Vestibulum nasi (vestibulum nazi): Burun boşluğunun giriş bölümü.  Cavitas nasi (kavitas nazi): Burun boşluğu.  Concha (konka): Burun boşluğunun yan duvarlarında görülen, önden arkaya uzanan kıkırdak dokudan, yaprak şeklindeki üç adet oluşum. (3) (4)
 38.  Pharynx (farinks): Yutak. Burundan alınan havayı trakea’ya (soluk borusuna) ve ağızdan alınan besinleri özafagus’a (yemek borusuna) ileten organdır. Farinksin burun boşluğu, ağız boşluğu ve gırtlakla bağlantısı vardır. Bu nedenle farinks üç bölümde incelenir. 1. Nasopharynx(nazofarinks): Farinksin burun boşluğuyla bağlantı yapan kısmıdır. 2. Orapharynx(orafarinks): Farinksin ağız boşluğuyla bağlantı yapan kısmıdır. 3. Laryngopharynx(laringofarinks): Farinksin gırtlakla(larinks) bağlantı yapan kısmıdır.  Epiglottis (epiglot/epiglottis): Gırtlak kapağı. Glottis‟i üstten örten, larinks boşluğunu yutma sırasında kapatan, fibröz kıkırdaktan yapılı ince, yaprak şeklinde kapakçık. (5)
 39.  Larynx (larinks): Gırtlak. Mekanik uyarılma üzerine aniden kapanarak solunum yolunu koruyan böylece solunumu durduran ve hava yoluna yabancı madde girmesini önleyen organdır.  Laryngeal prominence (laringeal- larenjeal prominens): Adem elması. Larynx üzerindeki kabartı ya da çıkıntı.  Glottis (glotis): Gırtlaktaki ses telleri ve bunların arasındaki bölgeyi kapsayan organ  Chorda vocalis/plica vokalis (korda vokalis/plika vokalis): Ses telleri.  Tonsilla(Tonsil):Bademcik (6) (7) (75)
 40.  Uvulae/staphyle (uvula/stepli): Küçük dil  Choana(koana): Arka burun deliği  Trachea (trake/trakea): Nefes borusu.  Cartilago trachea (kartilago trekea): Trekeayı yapan, at nalı şeklindeki kıkırdak. (8) (9)
 41.  Pulmo (pulmo): Akciğer.  Bronchus/ bronchi (bronkus/bronş): Akciğer borusu. Nefes borusunun iki kolundan biri.  Bronchiole (bronşiyol): Bronşcuk. Nefes yollarının akciğer lobülleri içindeki parçası.  Alveolus (alveol): Akciğer hava keseciği. Bronşcuktan sonra ve en uçtaki kesecikler. (10)
 42.  Thorax (toraks): Göğüs boşluğu.  Pleura (plevra): Göğüs zarı. Akciğerlerin dış yüzeyini ve göğüs duvarının iç yüzüne yapışarak örten ince zar.  Diaphragma (diyafragma/diyafram): Göğüs ile karın boşluklarını birbirinden ayıran kas liflerinden zengin kalın zar.  Mediastinum (mediastinum): Yanda akciğerler, arkada omurga ve önde sternum arasında kalan aralık. (11) (12)
 43. Sinus Paranasalis: kafatasında burun boşlukları etrafındaki kemiklerin içerisinde bulunan ve burun boşluklarına açılan kemik boşluklarına verilen isimdir. 1)Sinus Maxillaris 2)Sinus Frontalis 3)Sinus Ethmoidalis 4)Sinus Sphenoidalis (13)
 44. Solunum Sistemi Hastalıklarına İlişkin Tanısal Terimler  Atresia of choanae/choana (atrezi of koana): Burun deliğinin arkasının doğuştan kapalı oluşu.  Coryza (koriza): Akut burun nezlesi. Burun mukozasının iltihaplanması sonucu salgı artışı ile belirgin akut nezle hali.  Rhinitis (rinit): Burun içi mukozasının iltihabı.  Sinusitis (sinüzit): Sinus veya sinuslerin iltihaplanması.  Pansinusitis (pansinüzit): Bütün sinüslerin iltihabı. (14) (15)
 45.  Septum deviation (septum deviasyonu): Burun bölmesinin sağa ya da sola doğru eğik olması.  Laryngitis (larenjit): Larenksin iltihabı.  Laryngeal stridor (laringeal-larenjeal sitridor): Larenksteki kasılma dolayısıyla solunumun sesli olması.  Laryngotracheobronc hitis (laringotrakeobronşit ): Larinksin, trakeanın ve bronşların iltihaplı durumu (16) (17)
 46.  Pharyngitis (farenjit): Yutak iltihabı.  Nasopharyngitis (nazofarenjit): Nazofarenks iltihabı.  Asphyxia (asfiksi): Solunum durması. Oksijen yetersizliği nedeniyle boğulma.  Asthma (astım):Solunum yollarının süregelen bir iltihap sonucu aşırı derecede duyarlı olmasına ve bazı etkenlerle zaman zaman daralmasına neden olan bir solunum yolu hastalığı. Nöbetler şeklinde ortaya çıkan nefes darlığı. Nefes vermede güçlük vardır. (18) (19)
 47.  Aplasia of bronchus (aplazi of bronkus): Bronşun gelişmemesi veya kusurlu gelişmesi.  Aplasia of lung (aplazi of lang): Akciğerin gelişmemesi veya kusurlu gelişmesi.  Atelectasis (atelektazi): Akciğerin bazı bölümlerinin veya akciğerlerden birinin tamamının büzüşerek fonksiyonunu kaybetmesi.  Pulmonary collapse (pulmoner kollaps): Akciğer kollapsı. Akciğerin ya da bir kısmının havasız kalması ile birlikte büzüşmesi. (20) (21)
 48.  Pleuritis/ pleurisy (plörit/ plörezi): Akciğer zarı iltihabı.  Pneumonia (pnömoni): Akciğer iltihabı.  Anthracosis (antrakoz): Kömür tozunun, uzun süre solunum yoluyla alınması nedeniyle akciğerlerde oluşan hastalık.  Asbestosis (asbestoz): Asbest tozunun, uzun süre solunum yoluyla alınması nedeniyle akciğerlerde meydana gelen hastalık.  Pneumoconiosis (pnömokonyoz): Belirli tozların, sürekli olarak solunmasıyla oluşan akciğer hastalığı. (22) (23) (24 )
 49.  Pulmonary embolism (pulmoner emboli): Bir pıhtı veya yabancı maddenin pulmoner arterin bir dalını tıkaması ve dolaşımın engellenmesi.  Pulmonary oedema (pulmoner ödem): Akciğer ödemi. Akciğer dokularında ve alveollerde anormal, yaygın sıvı birikimi.  Pulmonary hypertension (pulmoner hipertansiyon): Pulmoner arterde kan basıncının yüksek oluşu.  Pulmonary thrombosis (pulmoner tromboz): Herhangi bir pulmoner kan damarında pıhtı meydana gelmesi ve dolaşımın engellenmesi.  Pulmonary infarction (pulmoner enfarktüs): Çok defa embolizm sebebiyle akciğerin bir kısım dokusuna kan gitmemesi. Embolizm: Embolizm, bir arterin emboli (kan dolaşımında taşınan bir madde parçası) ile tıkanmasını tanımlayan bir durumdur. (25) (26)
 50.  Pulmonary tuberculosis (pulmoner tüberküloz): Akciğer tüberkülozu, akciğer veremi.  Bronchopneumonia (bronkopnömoni): Akciğer dokusunun bronşiyolleri de içine alan iltihabı.  Bronchiectasis (bronşektazi): Bronşların, doğuştan ya da sonradan «geri dönüşümsüz» biçimde genişlemesi.  Bronchitis (bronşit): Bronş ve bronşçukların iltihaplanması.  Bronchorrhagia (bronkoraji): Bronşlardan gelen kanama.  Tonsillitis(tonsilit): Bademcik iltihabı. (27) (28) (29) (30)
 51.  Empyema (ampiyem): Plevra boşluğunda iltihap toplanması.  Hemothorax (hemotoraks): Göğüs (plevra) boşluğuna kan toplanması.  Hydropneumothorax (hidropnömotoraks): Göğüs boşluğuna hava ve sıvı dolması.  Pneumothorax (pnömotoraks): Göğüs boşluğunda hava veya gaz toplanması.  Pyopneumothorax (piyopnömotoraks): Göğüs boşluğuna irin ve hava toplanması.  Thoracalgia (torakalji): Göğüs ağrısı (31) (32)
 52. Solunum Sisteminde Ameliyatlara İlişkin Terimler  Cricotracheotomy (krikotrakeotomi): Krikoid kıkırdak aracılığıyla trakeaya kesit yapma, krikoid kıkırdak üzerinden geçrekleştirilen trakeotomi (Acil durumlarda uygulanır).  Tracheotomy /Tracheostomy (trakeotomi / trakeostomi): Trakeadan vücut dışına ağız açılması.  Endotracheal intubation (endotrakeal entubasyon): Trekea ve bronşlara bir tüp yerleştirerek hava yolunun açılması. (33) (34) (35) (36)
 53.  Ethmoidectomy (etmoidektomi): Etmoid hücerlerin veya etmoid kemiğinin bir kısmının ameliyetla alınması işlemi.  Caldwell-Luc Operation (Kaldwel-Luk ameliyatı): Maksiller sinüsün cerrahi olarak açılıp temizlenmesi.  Dilatation of the larynx (larenks dilatasyonu): Larenksin aletle genişletilmesi.  Laryngectomy (larenjektomi): Larenksin ameliyatla kesilip alınması.  Laryngostomy (larengostomi): Larenksten vücut dışına ağız açılması işlemi. (37) (38)
 54.  Bronchoplasty (bronkoplasti): Bronştaki bir fistülün, ameliyatla kapatılması.  Bronchotomy (bronkotomi): Bir bronşun, ameliyatla çıkarılması  Decortication of lung (akciğer dekortikasyonu): Akciğerlere rahat hava dolmasını sağlamak amacı ile visseral plevranın çıkarıldığı cerrahi işlem.  Mediastinotomy (mediastinotomi): Mediastinumun açılması işlemi.  Pleurectomy (plörektomi): Plevranın kısmen veya tamamen ameliyatla kesilip alınması. (39) (40)
 55.  Pneumonectomy (pnömonektomi): Akciğer dokusunun bir parçasını çıkarma ameliyatı.  Thoracotomy (torakotomi): Göğüs kafesinin cerrahi girişimle açılması.  Tracheoplasty (trakeaplasti): Trakeanın plastik ameliyatı.  Thoracentesis (torasentez): Bir enjektör yardımı ile göğüs duvarından plevra boşluğuna girilerek bu alanda biriken sıvının alınması işlemidir. (41) (42) (43)
 56. Solunum Sistemi Hastalıklarında Semptomlara İlişkin Terimler  Anosmia (anosmi): Koku alma hissinin kaybolması.  Aphonia (afoni): Ses kaybı.  Dysphonia (disfoni): Ses kısıklığı nedeniyle konuşmada güçlük çekme.  Epistaxis (epistaksis): Burun kanaması.  Rhinorrhea (rinore): Burundan gelen berrak veya pürülan (irinli) akıntı (44)
 57.  Expectoration (ekspektorasyon): Akciğer ve trakeadaki maddelerin, öksürükle balgam olarak dışarı çıkarılması.  Hemoptysis (hemoptizi): Öksürükle kan gelmesi, kan tükürülmesi.  Hiccough/ hiccup/ singultus (hikkaf/ hikkap/ singultus): Hıçkırık.  Bradypnea (bradipne): Solunumun, normalden az sayıda oluşu. (45) (46)
 58.  Eupnea (öpne): Solunumun normal olması.  Apnea/ apnoea (apne): Solunumun, geçici olarak durması.  Dyspnea/ dyspnoea (dispne): Nefes darlığı. Solunum güçlüğü.  Asidoz: Akciğer(pulmo) ve böbreklerin(nephros/nefros) vücutta biriken asitleri dışarı atamaması sonucu ortaya çıkan hastalık.  Alkaloz: Sindirim bozukluğu, travma, postoperatif dönemde ve akciğerlerin suni havalandırması ile gelişebilir. (48) (73) (74)
 59.  Tachypnea (takipne): Hızlı solunum. Solunum sayısının, normalin çok üstüne çıkması.  Orthopnea/orthopnoea (ortopne): Ayakta veya dik oturuş halinde rahat nefes alma. Dik duruş dışındaki her hangi bir pozisyonda nefes alırken güçlük çekme.  Platypnea (platipne): Otururken veya ayağa kalkınca nefes darlığı hissetme. Sırtüstü yatınca solunumun rahatlaması.  Hyperpnea (hiperpne): Dakikadaki solunum sayısı ve derinliğinin artması ile belirgin solunum. (47) (49) (50)
 60.  Hiypopnea (hipopne): Dakikadaki solunum sayısı ve derinliğinin azalması ile belirgin solunum. Yüzeysel solunum.  Hyperventilation (hiperventilasyon ): Akciğerlerde hava değişiminin hızlanması.  Hypoventilation (hipoventilasyon): Akciğerlerde hava değişiminin yetersiz oluşu.  Paroxysmal (paroksismal): Aniden belirlenen şiddetli fakat geçici nöbetlerle kendini gösteren.  Nocturnal (noktürnal): Gece olan. (51) (52)
 61.  Paroxysmal nocturnal dyspnea (paroksismal noktürnal dispne): Gece, nöbetler halinde gelen nefes darlığı.  Ataxic respiration (ataksik respirasyon): Solunum hareketlerinin bazen yavaş, bazen hızlı, bazen derin, bazen sığ olması düzensiz aralıkları izleyen geçici solunum durması; bazen az bazen çok uzamış derin solumaların görüldüğü patolojik bir solunum şekli.  Biot’s respiration (biot respirasyon): Düzensiz bir solunum tipidir. Değişik tip solunumlar görülür. Solunum durabilir. Hasta, solunum durmasından sonra derin bir hava alır. Yani içini çeker. Hiperpne- apne-hiperpne şeklindedir. (54) (55)
 62.  Cheyne-Stokes respiration (Çeyn stoks respirasyon): Periyodik solunum. Solunumun geçici olarak durmasının ardından giderek solunum derinliği ve hızı artar. Sonra hız ve derinlik azalmaya başlar; ardından solunum tekrar geçici olarak durur. Bu sürecin tekrarlaması.  Kussmaul Respiration (Kussmaul Respirasyon): Kussmaul solunum. Hava açlığı nedeniyle derin soluk alıp verme ile belirgin solunum şeskli.  Stridor (stridor): Gürültülü solunum. Gırtlaktaki darlıktan dolayı nefes alışın ıslık çalar gibi sesli olması. (56) (57)
 63.  Pectus excavatum (pektus ekskavatum): Kunduracı göğsü. Göğüs kafesinin içeriye doğru çöküklük göstermesi ile belirgin göğüs şekli; çukur göğüs.  Pectus carinatum (pektus karinatum): Göğüs kafesinin, öne doğru çıkıntı yapması ile belirgin göğüs şekli; tavuk veya güvercin göğüs.  Hypoxemia (hipoksemi): Kanda oksijenin azalması.  Hypercapnia (hipercapni): Kanda karbondioksit artması. (58) (59)
 64. Solunum Sistemine Ait Özel Tanı Yöntemleri • Akciğer Sintigrafisi: İnhalalasyon ya da intravenöz yolla radyoizotop madde verilerek akciğer tarafından tutulumunun kaydedilmesi. • Bronchoscope(bronkoskop): Trekea ve bronşların içini muayene için ya da solunum yollarına kaçan yabancı bir cismi çıkarmak amacıyla kullanılan alet. • Bronchoscopy(bronkoskopi): Bronkoskop ile solunum yollarının içini tanı amacıyla inceleme tekniği. • Laryngoscopy(laringoskopi): Larinksin laringoskopi ile incelenmesi (60)
 65. • Tracheoscope(trakeoskop): Soluk borusunun (trachea) içini muayene etmek için kullanılan alet. • Tracheoscopy(trakeoskopi): Soluk borusunun (trachea) içinin, Trakeoskop (tracheoscope) aracılığı ile gözle muayenesi. • Thoracentesis(torasentez): Tanı ya da tedavi amacıyla göğüs duvarından özel iğne ile plevra boşluğuna girilerek sıvı çekme. (43)
 66. VAKALAR  Pneumonia(Pnömoni): Akciğer parankim dokusunun enflamasyonu.  Parankim Doku: Bir organ ya da bezin işlev gören dokusu.  Hemothorax(Hemotoraks): Plevral boşluğa kan toplanması.
 67. Pneumonia(Pnömoni) 15 yaş 3 aylık erkek hasta  Symptom/Semptom(Bulgular): • Tussive ( Tussif ): Öksürük • Dyspnea (Dispne): Nefes darlığı  Öykü 15 gün önce önce sol ekstremite ağrısı ve abdomen(karın) ağrısı başlamış. Bunları takiben thorax/toraks(Göğüs) ağrısı ve son 2-3 gündür de dyspnea/dispne(Nefes darlığı) şikayeti olmuş. Var olan tussive/tussif(Öksürük) de giderek artmış. Hasta bu şikayetlerle Karamürsel Devlet Hastanesi’ne başvurmuş.(5 Aralık 2011) Çekilen P-A AC grafisinde (Ön-Arka Akciğere Grafisi) sol AC (Akciğer)’de hypoventilation/hipoventilasyon(Solunum hız ve derinliğinin azalması) görülmesi üzerine hastaya Clarithromycin/Klaritromisin (Solunum yolu enfeksiyonlarında kullanılabilen bir antibiyotik) tedavisi başlanmış. (64)
 68. 3 gün sonraki kontrolde radyolojik bulgularda gerileme olmayınca hastaya yüzeyel USG(UltraSonoGrafi) çekilmiş.’’Sol hemithorax/hemitoraks(Göğüs boşluğunun sol yarısı)’da minimal pleural effusion/minimal plevral efüzyon(Plevra zarında az miktarda ödem bulunması)’’ saptanmış. 8 Aralık 2011’de hasta Derince EAH’ne sevkedilmiş. Önce Göğüs Cerrahisi servisine yatırılan hastanın çekilen thorax BT/toraks BT(Göğüs boşluğu tomografisi)’nde ’’en kalın yerinde 2cm’ye kadar hydropneumothorax/hidropnömotoraks(Göğüs boşluğunda hava ve sıvı toplanması)’’ rapor edilmiş. Thoracentesis/Torasentez(Göğüs boşluğunda biriken sıvının bir enjektörle boşaltılması) yapılamayacağı düşünülerek çocuk servisine sevkedilmiş. Hastaya 11-15 Aralık tarihleri arasında Cefuroxime/Sefuroksim(Genellikle solunum yolu enfeksiyonlarında kullanılan bir antibiyotik) ve Clindamycin/Klindamisin(Solunum yolu enfeksiyonlarında kullanılabilen, bakterilerin toksin üretmesini engelleyerek etkisiz hale getiren bir antibiyotik) tedavisi verilmiş. Ancak klinik iyileşmesi yavaş olan ve radyolojik kötüleşmesi olan hasta ileri tetkik ve tedavi amacıyla üniversitemiz hastanesine sevk edilmiş. (65) (66)
 69.  Bulgular: • Ateş: 36,9°C • Nabız: 106/dk • TA: 120/70mmHg • SS: 24/dk • SpO₂ saturasyonu: %98 • Boy: 167cm (25-50p) • Kg: 59,7kg (50p) • AFN(Femoral Arter Nabızları): +/+
 70.  Fizik Muayene: • Genel durum: İyi, aktif. • Cilt: Turgor(dolgunluk), tonus(esneklik) doğal. Oedema/ödem(sıvı birikmesi sonucu oluşan şişlik), ikter (Sarılık), Cyanosis/Siyanoz(ciltte morarma), petesia/peteşi(cilt altı kanama), purpura(Kırmızı-mor renkte basmakla solmayan deri döküntüsü), pigmentasyon bozukluğu (renk bozukluğu) yok. • Baş boyun: Saç ve saçlı deri doğal. Kafa yapısı simetrik. Boyunda kitle ve Lenfadenopaty/Lenfadenopati- LAP(Lenf bezlerinin şişmesi) yok. • Gözler: Işık refleksi bilateral (çift taraflı) mevcut. Pupiller(Göz bebekleri) izokorik(Eşit Büyüklükte). Konjonktivalar(Gözün dış kısmını kaplayan zar) ve skleralar(Gözlerin beyaz kısmı) doğal. Göz kürelerin her yöne hareketi doğal. • Kulak-burun-boğaz: Bilateral(Çift taraflı) kulak zarları doğal. Burun tıkanıklığı, akıntısı yok. Oropharynx/Orofarenks (Yutağın ağıza açılan kısmı) ve tonsiller (Bademcikler) doğal.
 71. • Kardiyovasküler Sistem: S1, S2 doğal. S3 yok. Üfürüm yok. AFN her iki alt ekstremitede alınıyor. Kalp tepe atımı 5. interkostal aralıkta. S1:Mitral ve triküspit kapakların kapanma sesi(Lup) S2:Aort ve triküspit kapakların kapanma sesi(Dup) S3:Ventriküller normalden hızlı dolduğunda duyulan ses • Solunum sistemi: AC(Akciğer)’ler eşit havalanmıyor. Sol AC(Akciğer)’de solunum sesleri azalmış. Sol bazal(Taban kısmı)’de belirgin krepitan ralleri(Çıtırtı sesi) var. • Gastrointestinal sistem: Batın(karın) normal bombelikte. Bağırsak sesleri doğal. Palpatio/Palpasyon(Elle Hissetme)la defans, rebound(Sekme) yok. Hepatomegali(Karaciğer Büyümesi) ve splenomegali(Dalağın büyümesi) yok. Traube alanı (Dalak muayenesi için kullanılan alan) açık. • Genitoüriner sistem: Haricen erkek. Anomali yok. Testisler bilateral skrotumda. • Nöromüsküler sistem: Bilinç açık. Koopere(İletişim kurulabilen), oryante(Bilinci açık), çevreyle ilgili. Ense sertliği, kernig(Bacağı flexiyona getirip açmaya çalışırken bacak arkasında ağrı duyulması), brudzunski(boynun fleksiyona getirilmesiyle alt ekstremitelerin kendiliğinden fleksiyon halini alması) negatif. Babinski(Ayak tabanının dış kısmının künt bir cisimle çizilmesi sonucu baş parmağın ekstansiyon yapması ve diğer parmakların yelpaze gibi açılması), klonus(Ritmik, istemsiz kas kasılmaları) negatif. Kranial sinir (Kafa Sinirleri) muayeneleri doğal. • Ekstremiteler: Kas kitlesi ve tonusu(Esnekliği) doğal. Deformite(Şekil Bozukluğu) yok. (67)
 72. HEMOGRAM  WBC:13,900X 10³/Ul  ANS:10.700X 10³/Ul  Lenf:2030X 10³/Ul  HGB: 8,96 gr/dL  HCT: %26,6  PLT: 1177 X 10³/Ul  ESH:120mm/h BİYOKİMYA  Glu:90mg/dl Na:134mEq/L  Üre:21mg/dl K:4,5mEq/L  Krea:0,49mg/dl Ca:8.9mg/dL  AST:101U/L Mg:2,1mg/dL  ALT:87U/L Cl:102mEq/L  T.prot:7gr/dL  Alb:3,68gr/dL  CRP:15.6mg/dl
 73.  KLİNİK İZLEM • Hasta Çocuk hastalıkları servisine Pneumonia/pnömoni(Zatürre) ve Parapneumonic Effusion/Parapnömonik Effüzyon(Pnömoniye ek olarak plevral boşlukta sıvı birikmesi) öntanısıyla yatırıldı. • Hastanın BT(Bilgisayarlı Tomografi)’si çekildi. Çekilen Thorax BT (Toraks BT)’de: Sol akciğerde necrotising pneumonia/nekrotizan pnömoni(doku ölümleri görülen pnömoni) ile uyumlu görünüm. Sol plevrada yer yer Loculation/lokülasyon(Sıvı birikimi) gösteren effusion/effüzyon(Ödem bulunması). Sağ akciğer alt lob anterobasalis segmentte/anterobazal segmentte(Alt ön kısım) fokal buzlu cam ve lineer atelectasis/lineer atelektazi(Akciğerin belli bir bölümünün büzüşerek fonksiyonunu kaybetmesi). • Hastaya tube thoracostomy/tüp torakostomi (göğüs tüpü) takıldı ve sıvıdan örnek alındı. • Plevral sıvı pH:7,5, dans(dansite/yoğunluk):1015, LDH(Laktat Dehidrogenaz/Yüksek olması doku hasarının belirtisidir.):870, prot:5,1, glu:59 olarak sonuçlandı. • Plevra LDH / Serum LDH:3,1 (>0.6 EKSUDA!!) • Plevra prot / Serum prot:0,72 (>0,5 EKSUDA!!!) • LDH>200, prot:>3 EKSUDA(İltihabi bir sürecin ardından o bölgede biriken sıvı) ile uyumlu olarak değerlendirildi. (61)
 74. • Hücre sayımında bol erythrocyte/eritrosit(Kırmızı kan hücresi) görüldü. Gram’da bakteri ve leukocyte/lökosit(Beyaz kan hücresi) görülmedi. • Hastanın BT, laboratuvar ve klinik bulguları göz önüne alınarak hastaya necrotising pneumonia/nekrotizan pnömoni(doku ölümleri görülen pnömoni) Parapneumonic Effusion/Parapnömonik Effüzyon(Pnömoniye ek olarak plevral boşlukta sıvı birikmesi) tanısı kondu. • Hastaya Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD(Bilim Dalı) ile de görüşülerek Ampisilin-Sulbactam(Solunum sistemi hastalıklarında da kullanılan bir antibiyotik), Klindamisin ve Klaritromisin tedavisi başlandı. • Hastanın gönderilmiş olan plevral sıvı örneğinde Enterococcus faecium/Enterekok fasiyum(Gram pozitif enterekok sınıfı bir bakteri) üremesi oldu. Bunun üzerine almakta olduğu Ampisilin-Sulbactam tedavisi kesilerek Teikoplanin(Enterococcus Faecium’un bu antibiyotiğe karşı duyarlılığı vardır) tedavisi eklendi. • Hasta tedavi edildikten sonra yapılan radyolojik incelemeler sonucu iyileşme olduğuna karar verildi ve hasta taburcu edildi. (68) (69) (70)
 75. HEMOTHORAX(HEMOTORAKS) Elli bir yaşında erkek hasta  Symptom • Dyspnea/Dispne: Ağrılı ve güç solunum • Tachypnea /Takipne: Sık soluma  Öykü • Bacaklarda güçsüzlük şikayeti ile sağlık kuruluşuna başvuran hasta tetkik edilirken, ani gelişen nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikayeti olması üzerine acil servisimize sevk edilmiş. Özgeçmişinde hypertension/hipertansiyon(yüksek tansiyon)’u olan hastanın, düzensiz ilaç kullanım öyküsü mevcuttu. Acil servisimizde yapılan değerlendirmede; genel durum orta, bilinç açık, tachypnea(takipne) ve dyspnea(dispne) bulunmaktaydı. (76)
 76. Fizik Muayene Tansiyon arterial/arteriyel(atar damarda) 80/50 mmHg, nabız 116/dk solunum sayısı 26/dk olarak saptandı. Her iki alt ve üst extremity/ekstremitede (kol ve bacaklar) nabızlar palpation/palpe edildi (el muayenesinde hissedilen). Oscultation/oskültasyonda (dinleyerek muayene) sol hemithorax/sol hemitoraksta (toraksın sol yarısı) tüm zone/zonlarda (bölge, kısım) solunum seslerinde azalma, percussion/perküsyonda (hafifçe vurarak muayene) sol orta- alt zonlarda matite/matit (titreşimsiz ses) mevcuttu.
 77.  Tanısal Girişimler Çekilen posteroanterior(ön-arka) akciğer grafisi (Resim 1) ve yapılan fizik muayene sonrasında sol hemithorax/sol hemitoraksda(toraksın sol yarısı) pleural effusion/plevral efüzyon(akciğer zarında sıvı birikmesi) saptanan hastaya thoracentesis/torasentez (bir sıvının özel bir iğneyle dışarı alınması) işlemi yapıldı. Hemorrhage/Hemorajik (Kanamalı) vasıfta pleural(plevral) sıvı aspire edildi. Pleural(plevral) sıvıda yapılan incelemede; Htc: 14.5% , LDH(Laktat Dehidrogenaz):278 U/L, total protein: 6.8 mg/dl, glukoz: 119 mg/dl olan hastanın, periferik kanda; Htc: 28.1%, Hb: 9.7 gr/dl, PLT: 358 mm3, serumda; LDH: 410 U/L, total protein: 5.6 mg/dl, glukoz: 154 mg/dl, olarak saptandı. Pleural(plevral) sıvı hematocriti/periferik(Yüzeyel) kan hematocriti oranı 0.5’ten büyük olması nedeniyle hemothorax(hemotoraks) tanısı konan, trauma(travma) öyküsü olmayan hastaya thorax(toraks) BT(Bilgisayarlı Tomografi)’si çekildi.  Hematocrit/Hematokrit(Kırmızı kan hücrelerinin oluşturduğu hacmin toplam kan hacmine oranı) (62) Ön-arka akciğer grafisi; sol akciğerin görüntüsündeki yoğunlukta artış var, iki akciğerin arasındaki boşluk sağa itilmiş.
 78. Thorax(toraks) BT’de (Resim 2) rupture thoracic aortae dissection/rüptüre torasik aort diseksiyonu (göğüssel aort yırtığı) saptanması üzerine acil operasyona alındı. Operasyonda hastaya eş zamanlı sol posterolateral(arka-dış) thoracotomy/torakotomi (göğüs duvarına kesi yapma) ve sağ femoral kanülasyonla(sağ femoral artere tüp yerleştirmek) düşük akımlı pompa desteği sağlandı. Dissection/Diseksiyonun(Damar duvarı katlarının yırtılarak birbirinden ayrılması), sol subclavian/subklavyen (köprücük altı) arterin distalinden(merkeze uzak olan tarafından) başlayıp abdominal aortaya(Aortun karın bölgesindeki kısmı) uzanım gösterdiği ve sol hemitoraksa (göğüs boşluğunun sol tarafı) rupture/rüptür(Yırtılma) olduğu saptandı. Hastanın sol subclavian/subklavyen(köprücük altı) arterinin distaline(merkeze uzak olan taraf) vascular clamp/vasküler klemp (damar klempi) konuldu.
 79. Dissection/Diseksiyonun(Damar duvarı katlarının yırtılarak birbirinden ayrılması) distaldeki(merkeze uzak olan taraf) sonlanma noktası aranırken, proximale/proksimale(merkeze yakın olan taraf) konan clamp noktasından dissectionun proximale retrograd(Ters yönde) ilerlediği ve rupture olduğu(Yırtıldığı) görüldü. Bu haliyle hastaya acil sternotomy/sternotomi (sternuma kesi yapma) yapıldı. Retrograd dissectionun(ters yönde ilerleyen diseksiyon) arcus aortae/arkus aortaya (aort kemeri) kadar ilerlediği ve arcus elemanlarını içine aldığı saptandı. Massive hemorrhage/masif hemoraji (birden gelişen hayatı tehdit edici kanama) olan hastada cardiac arrest/kardiyak arrest (kalp durması) gelişti. İntraoperative/intraoperatif (ameliyat esnasında) açık kalp masajı yapılarak resuscitation/resüsitasyona (yeniden canlandırma) başlandı. Yapılan müdahalelere cevap vermeyen hasta operasyon esnasında hayatını kaybetti. (63)
Anúncio