O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Målstyret læring - når pædagogikken forstummer

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 31 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a Målstyret læring - når pædagogikken forstummer (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Målstyret læring - når pædagogikken forstummer

 1. 1. Målstyret læring - når pædagogikken forstummer Niels Jakob Pasgaard
 2. 2. Hvad er målet?
 3. 3. Hvad er pædagogik? • Pædagogik som et ligeværdigt møde mellem lærer og elever, underlagt en fælles nysgerrighed på den fælles verdens ting • Pædagogik som dialog; at lytte til og vise mange forskellige perspektiver på den fælles verdens ting, at gå omveje og at fare vild • Pædagogik som det sted, hvor verdens ting genskabes i den ligeværdige dialog – nye perspektiver skaber ny fælles viden og forståelse
 4. 4. Oplæggets struktur • Del 1: Målstyret læring – et anslag mod pædagogikken • Del 2: Kompetencebaserede Fælles Mål – et opgør med pædagogikken • Del 3: Genetablering af pædagogikken?
 5. 5. MÅLSTYRET LÆRING – ANSLAG MOD PÆDAGOGIKKEN Del 1
 6. 6. Hvad er undervisning? 6 Undervisning er, at vise til rette under samvær og samtale (v. Oettingen) Undervisning er, at arbejde hen mod at nogen vises til rette i noget gennem kommunikation
 7. 7. Forskellige forståelser af didaktik 1. Didaktik handler om udvælgelse af indhold – hvad? 2. Didaktik handler om undervisningens indhold og mål – hvad og hvorhen? (Fibæk) 3. Didaktik handler om indhold og metoder – hvad og hvordan? (Harbo) 4. Didaktik handler om indhold, mål, metoder og grunde – hvad, hvorhen, hvordan og hvorfor? (Bjørndal) 5. Didaktik handler om mål og metoder – hvorhen og hvordan? (UVM, Rasmussen og Qvortrup)
 8. 8. Læringsmålsorienteret didaktik • Opstod i Tyskland i 1970’erne • Har rødder inden for amerikansk Curriculum- tradition og baserer sig på arven fra behaviorismen (fokus på adfærd) • Knytter sig til idéen om programmeret undervisning, med tydelig sekvensering og stram styring i undervisningsfaser • Læringsmålformulering er primært (og stort set eneste) didaktiske tema (Keiding 2013, Möller 1973)
 9. 9. Hvad er et læringsmål? Læringsmål består af; • Et adfærdselement, der beskriver hvad eleven skal kunne • (Et indholdselement, som angiver hvad eleven skal arbejde med) Læringsmål er ”…en beskrivelse af et adfærdsmønster, som vi ønsker, eleven skal blive i stand til at demonstrere” Möller 1973:47
 10. 10. 3 niveauer af læringsmål Type (abstraktions- niveau) Funktion Karakteristika Formulering Retningsgivende (abstraktions- niveau 3) Grundlag for formulering af læringsmål Lav entydighed og præcision Beskrives med brede, uspecifikke begreber Overordnet mål (abstraktions- niveau 2) Mål på læreplans-niveau Middel entydighed og præcision; indsnævrer niveau 3 Beskrives i vage, flertydige termer Delmål (abstraktions- niveau 1 Mål for konkret undervisning Høj grad af entydighed; udelukker alle alternativer Beskrives som slutmål for adfærd Efter Möller 1973: 80
 11. 11. Nedbrydning af læringsmål
 12. 12. Undervisningens tilrettelæggelse 1: Lærings- planlægning 2: Lærings- organisering 3: Lærings- kontrol Efter Möller 1973: 30 Læringsskridt 1 Læringsskridt 2 Læringsskridt 3 Læringsskridt 4 Læringsskridt 5
 13. 13. Ministeriets læringsmåls-”didaktik”
 14. 14. Læringsmålstyret undervisning bliver målstyret læring Undervisning er, at vise til rette under samvær og samtale (v. Oettingen) • Der er ikke længere et indhold for samtale og samvær • Undervisningsbegrebet eroderes og udtømmes • Læringen af adfærd står alene tilbage – tømt for indhold – den er både start- og slutpunkt! Altså; nogen vises til rette i noget gennem kommunikation
 15. 15. KOMPETENCEBASEREDE FÆLLES MÅL – OPGØR MED PÆDAGOGIKKEN Del 2
 16. 16. Kompetenceudvikling gennem læring ”…at læring som livsform i dag er skolens primære formål.” ”Det betyder, at lærere og pædagoger skal kunne motivere den enkelte person til at være ansvarlig for egen kompetenceudvikling gennem læring - og det er gennem dette livslange læringsarbejde, den enkelte realiserer sig selv.” Claus Holm, Institutleder, DPU
 17. 17. Kompetencebegrebet "A competency is more than just knowledge and skills. It involves the ability to meet complex demands, by drawing on and mobilising psychosocial resources (including skills and attitudes) in a particular context." DeSeCo 2005 ”…Kompetence er noget, man har, når man ved noget - og gør noget, der lever op til situationens krav. Derfor er kompetence klart noget, der omfatter både færdigheder og anvendelsen af dem i en social situation. Og vel at mærke som en personlig handling, der af omgivelserne opleves som kompetent.” Schultz Jørgensen, 2001
 18. 18. Moderne adfærdstermer • Eleverne kan finde og præsentere oplysninger om erhvervsfordeling og udvikling i kommunen. • Eleverne kan sammenholde data for erhvervsfordeling og udvikling i egen kommune med data for andre kommuner og nationale data. emu.dk/modul/vi-undersøger-kemisk-industri
 19. 19. Problemer med kompetencebaseret læringsmålstyring 1. Undervisningens indhold underlægges anvendelseskravet 2. Undervisningens mål retter sig mod fortidens udfordringer 3. Dannelsen gøres til internalisering af samfundets eksisterende værdier 4. Mennesket værdisættes ud fra dets evne til at bringe sig ”kompetent” i spil
 20. 20. 1: Undervisningens indhold ”Dannelsesindholdet kan derved bestemmes ud fra hvilke [prototypiske] udfordringer vi møder og kan forventes at møde i nutidens og fremtidens liv som personer, borgere, arbejdere, æstetisk nydende og som forbrugere.” (Bundsgaard, 2009). Problem: • Eleven gives med afsæt i FFM viden og færdigheder til at løse de udfordringer, som staten tror han vil møde i et fremtidigt liv • Kun viden og færdigheder som staten kan forestille sig anvendt i disse udfordringer, har værdi
 21. 21. 2: Undervisningens mål Nutidens kompetencemål udpeger viden og færdigheder, som eleverne skal besidde for at kunne svare kompetent på fremtidens udfordringer. Problem: • Kompetencemålene baserer sig på repræsentationel epistemologi – verden er, som den er ”Dårlige mål er fortidens fremtid. De binder fremtiden i fortidens fejltagelser, som så kan bestyre og tæmme fremtidens muligheder.” Rømer 2015:413
 22. 22. 3: Den almene dannelse Det sociale bedømmer om individet anvender sin viden og sine færdigheder kompetent. Grundlaget for bedømmelse kan godt nok diskuteres – men deltagelse i en sådan diskussion må være kompetent! Problem: • Den almene dannelse handler om overskridelse; ikke kun af egne forståelser, men også af omgivelsernes • Kompetencetilgangen giver ikke rum for overskridelse af de eksisterende forståelser – overskridelse opfattes som inkompetence!
 23. 23. 4: Menneskesynet Overskridelsen (dannelsen) er uendelig – vi er altid på vej mod at blive hele mennesker, uanset hvor ”dygtige” vi er. Kompetenceudviklingen baseres på samfundets krav; du er enten inkompetent eller kompetent. Problem: • Mennesket ses ikke som uerstatteligt, men som mere eller mindre kompetent – dets værdi fastsættes ud fra dets kompetence • Fra demokrati til meritokrati; mennesket værdisættes ud fra dets handlinger, ikke ud fra dets væsen
 24. 24. Opgør med pædagogikken • Indholdet underlægges snævert anvendelseskriterie • Målene formuleres i præcise og målbare adfærdstermer (ud fra fortidens behov) • Dannelsens overskridelse dømmes ude som inkompetence • Menneskets værdi bestemmes af dets kompetence eller ”egnethed”
 25. 25. SPØRGSMÅLET SOM AFSÆT - GENETABLERING AF PÆDAGOGIKKEN? Del 3
 26. 26. Kundskabsbegrebet “[Kundskaber er]… fordybelsen i et samfunds kultur, historie og videnskab, der på den måde hele tiden findes og genskabes og holdes ved lige.” (Rømer 2015:338) Kundskaberne er ikke kun indre, som viden, færdigheder og holdninger, men heller ikke kun ydre, som adfærden og anvendelsen (i kompetencetilgangen) ”Erfaring bliver først og fremmest en virksomhed…” (Dewey, 1969:67)
 27. 27. Handling eller anvendelse • Ud fra en kompetencetilgang har viden og færdigheder kun værdi, hvis de kan anvendes • Situationen kræver noget af individets viden og færdigheder • Ud fra en kundskabstilgang handles der i verden • Handling er både aktiv og passiv; jeg handler aktivt, og min omverden handler over for mig, hvorved jeg gøres passiv og opmærksom
 28. 28. Fra synlige læringsmål til pædagogiske mål
 29. 29. Gode pædagogiske mål ”Et samfund, der leder efter mål og hele tiden finder dem, holder altid tænkning og handling i tæt forbindelse og har dermed muligheden for ustandselig at genskabe sig selv som et moderne folk, hvilket er det, pædagogik handler om.” (Rømer 2015:413) ”I komplicerede situationer kaster forsøg på realiseringen af målet lys over oversete ting. Dette kræver, at det oprindelige mål revideres. Man må lægge til og trække fra. Et mål må derfor være fleksibelt. Det må være i stand til at forandre sig alt efter omstændighederne. Et mål der er etableret udenfor handlingssituationen er altid rigidt” (Dewey 1916 (2005):121).
 30. 30. Udgangspunktet er et SPØRGSmål • Pædagogikkens afsæt er et spørgsmål man ikke selv har stillet, men som man er stillet i • Pædagogik handler ikke om at ville noget med nogen, men om at ville nogen noget • Målene kommer til syne i bestræbelserne på at besvare spørgsmålene
 31. 31. Spørgsmål? Niels Jakob Pasgaard Mail: NJP@eDidaktik.dk Twitter: @eDidaktik Facebook: NJ.Pasgaard

Notas do Editor

 • Om mig:
  Folkeskolelærer
  Kandidat i pædagogisk filosofi
  Underviser i pædagogik og didaktik på pædagoguddannelsen
 • På vej hjem fra arbejde, har selv sat mine mål

  Hvem har sat mål for grisene?

  Alt har ledt mod målet – halens længde, pladsen i stalden, mængden af foder – der er ingen slinger i valsen

  Hvorfor smiler grisene?
 • Grundantagelsen i oplægget; pædagogik er dialogisk

  Ligeværdighed er ikke ligestillethed – læreren er mere erfaren.

  Både elever og lærer bør udvise ydmyghed over for andres perspektiver

  Genskabelsen findes i den åbne dialog

 • Herbart

  Vi viser altid noget til nogen – der må være et indhold at vise til rette i

  Man må hellere ville nogen noget, end at ville noget med nogen
 • Forskellige forståelser af hvad didaktikkens spørgsmål er

  Fra simpel til mere og mere kompleks – til simpel

  Alle positioner har indholdsudvælgelsen som det primære – undtagen den sidste, som slet ikke nævner indholdet!
 • Möller i Tyskland i 1970’erne, kombination af tysk og amerikansk tænkning, pga for stor afstand mellem statslige krav og aktuelt udbytte af undervisning i grundskolen
 • Adfærdselementet er centralt – indholdselementet inddrages kun, fordi det ikke er muligt at beskrive adfærdsmål uden at koble dem til et indholdseksempel

  Anvendelsesorientering; viden er kun værdifuld, hvis den kan anvendes!
 • 1: Formål for skolen og faget
  2: Kompetencemålsbeskrivelser med videns- og færdighedsmål
  3: Jeres læringsmål Det centrale er det nedrste niveau – det er her tingene bliver SYNLIGE OG OBSERVERBARE
 • Fagformål som overniveau

  De konkrete og præcise mål kan deduceres ud fra de overliggende kompetencemål – og gør læreren det ordentligt, kan eleverne leve op til kompetencemålene.

  HUSK: Det er kompetencemålene I står til regnskab for!
 • Behavioristisk grundstruktur

  Først læringsmål – så stimuli – til sidst kontrol

  Bemærk ”læringsskridtene” under punkt 2

 • Hvilken adfærd skal eleven udvise (læringsmål)?
  Hvilke stimuli skal eleven udsættes for, for at indlære adfærden (aktiviteter)?
  Hvad er tegnene på at han er ved at lære denne adfærd (tegn på læring)?
  Kan eleven udvise denne adfærd? (evaluering)?

  Indholdet bestemmes under ”Undervisningsaktiviteter” – men det er skam ikke her vi skal starte!

  Nej; vi starter med hvilken adfærd der skal udvises – hvilke kompetencer man skal vise (og indholdet bliver sekundært)

 • Der er ikke længere noget at tale om, og dialogen forstummer

  Undervisning uden indhold er ikke undervisning

  Man bør ikke kalde det, der foregår, for læringsmålstyret undervisning – der er tale om målstyret læring eller adfærdstræning.
 • Hvis vi ikke kan tale om undervisning – hvad kan vi så tale om?

  KOMPETENCEUDVIKLING!
 • Demokratiet som livsform knytter sig til den dialogiske forståelse af pædagogik

  Den brydes der med – og i stedet indsættes læring som livsform

  Den enkelte gøres ansvarlig for egen kompetenceudvikling gennem læring
 • Kompetencebegrebet oprindeligt et opgør med ’død’ viden – vi vil have viden der kan bruges til noget!

  Det vigtige er anvendelsesmuligheden; kompetencemål er ADFÆRDSMÅL

  Kompetencen bedømmes af omgivelserne. Den må være SYNLIG!

  Bemærk; viden, færdigheder (og holdninger) har kun værdi, hvis de kan anvendes kompetent!

  Jan Jaap; At være kompetent er at være EGNET!

 • Kompetencemål = adfærdsbeskrivelser

  Et klart fokus på adfærdselementet; hvad skal eleverne kunne (og med hvad – vi er (desværre) nødt til at have et indhold)

  Kompetencetilgangen har fokus på ANVENDELSEN af viden og færdigheder – altså på adfærden!
 • Kompetencetilgangen har en række indbyggede faldgruber når den anvendes indenfor pædagogikken
 • Sociologiske analyser må danne afsæt for udvælgelse af prototypiske situationer

  Indholdet indsnævres ud fra hvad staten tror eleven vil møde af udfordringer

  Kun viden og færdigheder som kan anvendes direkte har værdi
 • Dewey: Transaktionel epistemologi bør foretrækkes frem for den repræsentationelle ”tilskuer-erkendelsesteori”

  Mennesker intervenerer; de GENSKABER deres fremtid, så vi ved ikke hvilken viden og hvilke færdigheder vi får brug for!  Staten gør sig stærk; den nøjes ikke med brede formål, men udstikker snævre kompetencemål (på abstraktionsniveau 2, jf. tidligere model)

  Der gives et minimalt rum for fortolkning – og rummet indsnævres yderligere, fordi reformens succes måles på resultater i Nationale Test
 • Overskrider man omverdenens krav og forventninger, er man INKOMPETENT

  Hvad så med de KRITISKE og INNOVATIVE kompetencer? De må stadig ”passe ind” og være EGNEDE – der findes kun én form for kompetence: KONFORMITETSKOMPETENCEN!
 • Ethvert menneske kan gennemgå en dannelsesproces ud fra hans eget udgangspunkt og med individuelle mål –

  Kompetenceudviklingen bygger på standardiserede mål; alle skal blive så dygtige de kan (ud fra en række foruddefinerede statslige krav – som svarer til et 10-tal, iflg. ARC!), og så er det SLUT!
 • Kompetencetilgangen og Forenklede Fælles Mål skubber os længere hen mod læringsmålsdidaktikken og medvirker til at lukke dialogen

  Det er muligt ministeriet ikke vil tvinge til målstyret læring – men de kræver afsæt i FFM, og det er det samme som tvang til læringsmålstyring!
 • Hvis vi vil pædagogik må vi genåbne muligheden for dialog, og gøre op med læringsmålstyringen.

  Det er ikke noget man kan nu og her – men noget man kan arbejde hen mod!

  Kræver opgør med kompetencetilgangen – tilgangen understøtter læringsmålstyringen og lukningen af dialogen – men hvad kan så anvendes?
 • Kundskaber er ikke ’død’ viden, men nærmere en proces

  Kundskaberne er en erfaringsvirksomhed; en fortsat fordybelse i samfundets kultur, historie og videnskab

 • Central forskel på kompetencer og kundskaber

  Tænkning og handling er tæt forbundne i kundskabstilgangen – der er et dialogisk forhold mellem organisme og omverden

  Det er i passiviteten man har mulighed for at LÆRE NOGET!
 • I stedet for at vise til rette i kompetencebaserede læringsmål, som er sat forud for undervisningen, må vi vise til rette i fordybelsen i stoffet!

 • 100 år imellem

  Mål må være fleksible
  Mål må etableres og justeres i handlingssituationen
  Mål må hele tiden ledes efter og findes

  Hvor går man hen og finder disse mål? -> Man går ind i indholdet ved hjælp af et spørgsmål!
 • Afsæt i spørgsmål i stedet for læringsmål – som en form for genfortryllelse af verden

  Spørgsmålet som den undring, der sætter dialogen i gang: Tager afsæt i den verden vi altid allerede er i; altså i et indhold!

  Skal eleverne læse en hel roman, eller kun de sider, der er relevante for opfyldelsen af læringsmålet?
  Man må give sine elever et indhold i vold, så de selv ser, hvad de må lære!

  De må i DIALOG med dette indhold!

  Lad verdens intentionalitet få forrang – lad eleverne finde deres egne spørgsmål at være stillede i!

×