Konsep ilmu dalam islam

Edi Awaludin
Edi AwaludinMultisoft Indonesia
Konsep Ilmu dalam Islam* 
Adnin Armas, M.A. 
Direktur Eksekutif INSISTS 

Epistemologi  berasal  dari  bahasa  Yunani  kuno,  έπιστεήε  yang  bermakna 
pengetahuan  dan  λογος  yang  artinya  kata,  logika,  akal,  diskursus,  teori.  Epistemologi 
bermakna  diskursus  ataupun  teori  mengenai  ilmu.  Dengan  perkataan  lain,  materi 
pembahasan  dalam  epistemologi  adalah  ilmu.  Dalam  epistemologi,  akan  dibahas 
misalnya,  mengenai  proses/cara  mendapat  ilmu,  sumber­sumber  ilmu  dan  klasifikasi 
ilmu, teori tentang kebenaran, dan hal­hal lain yang terkait dengan filsafat ilmu. 
Teori  ilmu  yang  berkembang  pada  abad  modern  menunjukkan  telah  terjadi 
perceraian antara ilmu dan agama. Akibatnya, berbagai aliran pemikiran/ideologi muncul 
yang  menentang  agama  Kristen  dan  Yahudi  yang  dominant  di  Barat.  Ajaran  agama 
semakin  terpinggirkan  dan  tidak  bisa  lagi  dikaitkan  dengan  ilmu  pengetahuan 
sebagaimana  yang  terjadi  pada  zaman  pertengahan  Barat.  Makalah  ringkas  ini  akan 
memaparkan  konsep  ilmu  dalam  Islam  dan  mengaitkannya  dengan  persoalan­persoalan 
krisis  epistemologis  sehingga  diperlukan  solusi­solusi  untuk  mengatasi  persoalan­ 
persoalan tersebut. 

Islam dan Konsep Ilmu 
Islam  sangat  menghargai  sekali  ilmu.  Allah  berfirman  dalam  banyak  ayat  al­ 
Qur’an  supaya  kaum  Muslimin  memiliki  ilmu  pengetahuan.  Al­Qur’an,  al­Hadits  dan 
para  sahabat  menyatakan  supaya  mendalami  ilmu  pengetahuan.  Allah  berfirman  yang 
artinya :  “Katakanlah  “Apakah  sama,  orang­orang  yang  mengetahui  dengan  orang  yang 
tidak  mengetahui?”  Hanya  orang­orang  yang  berakal  sajalah  yang  bisa  mengambil 
1 
pelajaran.”  Allah  juga  berfirman  yang  artinya :  « Allah  mengangkat  orang­orang  yang 
2 
beriman daripada kamu dan orang­orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. » 

* Makalah ini disampaikan dalam Serial Seminar INSISTS yang diadakan di Gedung Gema Insani, Depok, 
pada tanggal 29 September 2007/17 Ramadhan 1428. 
1 
QS. Al­Zumar: 9. 
2 
QS. Al­Mujadalah, 11. Lihat juga ayat­ayat lain seperti al­Nisa 83, 113 ; Toha 114 ; al­Kahfi 65­66 ; Ali 
Imran 18 ; al­Ra‘d 19 ; al­Syura 52 ; Yunus 68 ; al­Maidah 4.
Selain  al­Qur’an,  Rasulullah  saw  juga  memerintahkan  kaum  Muslimin  untuk 
menuntut  ilmu.  Rasulullah  saw  juga  menyatakan  orang  yang  mempelajari  ilmu,  maka 
kedudukannya sama seperti seorang yang sedang berjihad di medan perjuangan. 
Rasulullah saw bersabda: 
‫ ﻣﻦ ﺟﺎء ﻣﺴﺠﺪﻯ ﻫﺬﺍ ﻟﻢ ﻳﺎﺗﻪ ﺇﻻ ﻟﺨﻴﺮ ﻳﺘﻌّﻤﻪ ﺃﻭ ﻳﻌّﻤﻪ ﻓﻬﻮ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ ﻭ ﻣﻦ ﺟﺎء ﻟﻐﻴﺮ ﺫﺍﻟﻚ ﻓﻬﻮ‬
‫ﻠ‬
‫ﻠ‬
‫ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟ ّﺟﻞ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺘﺎﻉ ﻏﻴﺮﻩ‬
‫ﺮ‬
“Barangsiapa  yang  mendatangi  masjidku  ini,  yang  dia  tidak  mendatanginya 
kecuali  untuk kebaikan  yang akan dipelajarinya  atau diajarkannya,  maka  kedudukannya 
sama  dengan  mujahid  di  jalan  Allah.  Dan  siapa  yang  datang  untuk  maksud  selain  itu, 
maka kedudukannya sama dengan seseorang yang melihat barang perhiasan orang lain.” 
3 
(HR. Ibnu Majah dari Abu Hurairah). Isnadnya hasan, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. 

Rasulullah saw juga bersabda: 
‫ ﻢ ﻓﻬﻮ ﻓﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ ﺣ ّﻰ ﻳﺮﺟﻊ‬
‫ﺘ‬
‫ ﻣﻦ ﺧﺮﺝ ﻓﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﻠ‬

“Barangsiapa  yang  pergi  menuntut  ilmu,  maka  dia  berada  di  jalan  Allah  sampai 
4 
dia kembali.” (HR. Timidzi). 

Rasulullah saw juga bersabda: 

‫ ﺎ ﺭﺿﺎ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻥ‬
ّ ‫ , ﻭﺇ‬
‫ ﻣﻦ ﺳﻠﻚ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺳﻠﻚ ﺍﷲ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺠﻨ  , ﻭﺇ ّ ﺍﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻟﺘﻀ َ ﺃﺟﻨﺤﺘﻬ‬
‫ﻊ‬
‫ّﺔ ﻥ‬
‫ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻴﺴﺘﻐﻔﺮ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﻭ ﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺤﻴﺘﺎ ُ  ﻓﻲ ﺟﻮﻑ ﺍﻟﻤﺎء ﻭﺇ ّ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪ ﻛﻔﻀﻞ‬
‫ﻥ‬
‫ﻥ‬
,  ‫ ﺍﻟﻘﻤﺮ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻜﻮﺍﻛﺐ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﻭﺭﺛﻪ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎء ﻭﺇﻥ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎء ﻟﻢ ﻳ َ ّﺛﻮْﺍ ﺩﻳﻨﺎ ًﺍ ﻭﻻ ﺩﺭﻫﻤﺎ  َﺭ ُﻮﺍ‬
‫ﻭ ﱠﺛ  ﺍﻟﻌﻠﻢ‬
‫ﺭ‬
‫ﻮﺭ‬
5 

.  ‫ ﺧﺬ ﺑﺤﻆ‬
‫ّ ﻭﺍﻓﺮ‬
‫ ﻓﻤﻦ ﺃﺧﺬﻩ ﺃ‬

Barangsiapa  melalui  satu  jalan  untuk  mencari  ilmu,  maka  Allah  akan 
memasukkannya  ke  salah  satu  jalan  di  antara  jalan­jaan  surga,  dan  sesungguhnya 
malaikat benar­benar merendahkan sayap­sayapnya karena ridha terhadap penuntut ilmu, 
dan sesungguhnya seorang alim benar­benar akan dimintakan ampun oleh makhluk yang 
ada di langit dan di bumi, bahkan ikan­ikan di dalam air. Dan sesungguhnya keutamaan 
3 

Dikutip dari buku Syaikh Abdul Qadir Abdul Aziz, Keutamaan Ilmu dan Ahli Ilmu, Pen. Abu ‘Abida al­ 
Qudsy (Solo : Pustaka al­Alaq, 2005), 59, selanjutnya disingkat Keutamaan Ilmu. 
4 
Ibid. 
5 
Ibn Qayyim al­Jawzi, ‘Awn al­Ma‘bud, sharh Sunan Abid Daud, Ed. ‘Isam al­Din al­Sababati (Kairo: Dar 
al­Hadist, 2001), jil. 6, hal. 473.
seorang alim atas seorang abid (ahli ibadah) adalah seperti keutamaan bulan purnama atas 
seluruh  bintang­bintang  yang  ada.  Dan  sesungguhnya  ulama  adalah  pewaris  para  Nabi, 
dan  sesungguhnya  para  Nabi  tidak  mewariskan  Dinar  ataupun  dirham,  mereka  hanya 
mewariskan  ilmu.  Maka  barangsiapa  mengambilnya,  maka  hendaklah  dia  mengambil 
bagian yang banyak.” (Hr. Abu Daud). 
Selain  al­Qur’an  dan  al­Hadist,  para  sahabat  juga  menyatakan  bahwa  sangat 
penting bagi kaum Muslimin memiliki ilmu pengetahuan. 
Ali bin Abi Talib ra., misalnya berkata : 
‫ ﺍﻟﻌﻠﻢ  ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺗﺤﺮﺳﻪ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻳﺤﺮﺳﻚ ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ  َﻔ ِِﻴ ُ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻳﺰﻛﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ‬
‫ﺗﻨﻪ‬
‫ ﺣﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎﺕ  ُ ّﺍ ُ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﻫﻢ ﺃﺣﻴﺎء ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺎﻗﻮﻥ ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺍﻟ ّﻫﺮ ﺃﻋﻴﺎﻧﻬﻢ ﻣﻔﻘﻮﺩﺓ ﻭ ﺁﺛﺎﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ‬
‫ﺪ‬
‫ﺧﺰ ﻥ‬
‫ﺓ‬
ٌ‫ ﻣﻮﺟﻮﺩ‬
“Ilmu  lebih  baik  daripada  harta,  oleh  karena  harta  itu  kamu  yang  menjaganya, 
sedangkan  ilmu  itu  adalah  yang  menjagamu.  Harta  akan  lenyap  jika  dibelanjakan, 
sementara  ilmu  akan  berkembang  jika  diinfakkan  (diajarkan).  Ilmu  adalah  penguasa, 
sedang  harta  adalah  yang  dikuasai.  Telah  mati  para  penyimpan  harta  padahal  mereka 
masih hidup, sementara ulama tetap hidup sepanjang masa. Jasa­jasa mereka hilang tapi 
pengaruh mereka tetap ada/membekas di dalam hati.” 6 

Mu’az bin Jabal ra. mengatakan: 
‫ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑ ﻟﻌﻠﻢ ﻓﺈ ّ ﻃﻠﺒﻪ ﷲ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻭﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺧﺸﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ ﺟﻬﺎﺩ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﻟﻤﻦ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﺻﺪﻗﺔ ﻭﻣﺬﺍﻛﺮﺗﻪ‬
‫ﻥ‬
‫ ﺎ‬
‫ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺑﻪِ  ُﻌﺮﻑ ﺍ ُ ﻭ  ُﻌﺒﺪ ﻭﺑﻪ ﻳﻬﺘﺪﻭﻥ ﺑﻬﻢ ﻭ ﻳﻨﺘﻬﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺭﺃْﻳﻬﻢ‬
‫ﷲ ﻳ‬
‫ﻳ‬

“Tuntutlah  ilmu,  sebab  menuntutnya  untuk  mencari  keridhaan  Allah  adalah 
ibadah,  mengetahuinya  adalah  khasyah,  mengkajinya  adalah  jihad,  mengajarkannya 
kepada  orang  yang  tidak  mengetahuinya  adalah  sedekah  dan  mendiskusikannya  adalah 
tasbih.  Dengan  ilmu,  Allah  diketahui  dan  disembah,  dan  dengan  ilmu  pula  Alah 
diagungkan  dan  ditauhidkan.  Allah  mengangkat  (kedudukan)  suatu  kaum  dengan  ilmu, 
dan  menjadikan  mereka  sebagai  pemimpin  dan Imam  bagi  manusia,  manusia  mendapat 
7 
petunjuk melalui perantaraan mereka dan akan merujuk kepada pendapat mereka.” 

6 
7 

Syaikh Abdul Qadir Abdul Aziz, Keutamaan Ilmu, 77. 
Ibid., 78.
Abu al­Aswad al­Duali, murid Ali bin Abi Talib mengatakan: 
‫ ﺍﻟﻤﻠﻮﻙ ﺣ ّﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ ّﺎﺱ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﺣ ّﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻮﻙ‬
‫ﻜ‬
‫ﻨ‬
‫ﻜ‬
“Para  raja  adalah  penguasa­penguasa  (yang  memerintah)  manusia,  sedangkan 
8 
para ulama adalah penguasa­penguasa (yang memerintah) para raja.” 

Selain pentingnya ilmu, para ulama kita juga memadukan ilmu dengan amal, fikir 
dan  zikir,  akal  dan  hati.  Kondisi  tersebut  tampak  jelas  dalam  contoh  kehidupan  para 
ulama kita, seperti Abu Hanifah, Imam Syafi’i dan Imam Bukhari. Al­Hakam bin Hisyam 
al­Tsaqafi  mengatakan:  “Orang  menceritakan  kepadaku  di  negeri  Syam,  suatu  cerita 
tentang  Abu  Hanifah,  bahwa  beliau  adalah  seorang  manusia  pemegang  amanah  yang 
terbesar. Sultan mau mengangkatnya menjadi pemegang kunci gudang kekayaan Negara 
atau memukulnya kalau  menolak. Maka  Abu Hanifah  memilih  siksaan daripada siksaan 
9 
Allah Ta’ala.”  Al­Rabi mengatakan: “Imam Syafi‘i menghkatamkan al­Qur’an misalnya, 
10 
dalam bulan Ramadhan, enam puluh kali. Semuanya itu dalam shalat. 

Imam Bukhari  menyatakan:  ‫ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﺖ ﻓﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺣﺪﻳﺜً ﺇﻻ  ﺍﻏﺘﺴﻠﺖ ﻗﺒﻞ ﺫﺍﻟﻚ ﻭ ﺻّﻴﺖ‬
‫ﻠ‬
‫ﺎ‬
‫(  ﻛﻌﺘﻴﻦ‬Aku tidak menulis hadist dalam kitab Sahih kecuali aku telah mandi sebelum itu 
‫ ﺭ‬
11 
dan telah shalat dua rakaat). 

Bukan  saja  dalam  ilmu­ilmu  agama,  ulama  kita  yang  berwibawa  telah 
mewariskan kita berbagai karya yang sehingga kini masih selalu kita rasakan manfaatnya. 
Dalam  bidang  ilmu  pengetahuan  umum  pun,  para  pemikir  Muslim  terdahulu  sangat 
berperan. Al­Khawarizmi, Bapak matematika, misalnya, dengan gagasan aljabarnya telah 
sangat mempengaruhi perkembangan ilmu matematika. Tanpa pemikiran al­Khawarizmi, 
tanpa  sumbangan  angka­angka  Arab,  maka  sistem  penulisan  dalam  matematika 
merupakan  sebuah  kesulitan.  Sebelum  memakai  angka­angka  Arab,  dunia  Barat 
bersandar  kepada  sistem  angka  Romawi.  Bilangan  3838,  misalnya,  jika  ditulis  dengan 
sistem desimal  atau angka Arab, hanya  membutuhkan empat angka. Namun,  jika ditulis 
dengan  angka  Romawi,  maka  dibutuhkan  tiga  belas  angka,  yaitu  MMMDCCCXLVIII. 

8 

Ibid. 
Al­Ghazali, Ihya ‘Ulum al­Din, Pen. Ismail Yakub (Jakarta; C.V. Faizan, 1989), cet. ke­11, hal. 120. 
10 
Ibid., 108. 
11 
Ibn Hajar al­‘Asqalani, Fath al­Bari bi Sharh Sahih al­Bukhari (Kairo: Maktabah Misr, tt), mukaddimah, 
hal. 4.
9 
Demikian  juga  ketika  dalam  bentuk  perkalian.  34  kali  35  akan  lebih  mudah 
12 
mengalikannya jika dibanding dengan XXXIV dan XXXV. 

Terbayang  oleh  kita  betapa  rumit,  dan  bertele­telenya  sistem  penulisan  angka 
Romawi. Dengan penggunaan angka­angka Romawi, maka akan banyak memakan waktu 
dan  tenaga  untuk  mengoperasikan  sistem  hitungan.  Seandainya  dunia  Barat  masih 
berkutat  dengan  menggunakan  angka  Romawi,  tentunya  mereka  masih  mundur. 
Sebabnya, angka Romawi tidak memiliki kesederhanaan. Namun, disebabkan sumbangan 
angka­angka  Arab,  disebabkan  sumbangan  pemikiran  al­Khawarizmi,  maka  pengerjaan 
hitungan yang rumit pun menjadi lebih sederhana dan mudah. Menarik untuk dicermati, 
al­Khawarizmi  menulis  karyanya  dalam  bidang  matematika  karena  didorong  oleh 
13 
motivasi agama untuk menyelesaikan persoalan hukum warisan dan hukum jual­beli. 

Selain  itu,  masih  banyak  lagi  pemikir  Muslim  yang  sangat  berperan  dalam 
mengembangkan  ilmu  pengetahuan.  Salah  seorang  diantaranya  adalah  Ibn  Sina.  Ketika 
baru  berusia  21  tahun,  beliau  telah  menulis  al­Hasil  wa  al­Mahsul  yang  terdiri  dari  20 
jilid. Selain  itu, beliau  juga telah  menulis  al­Shifa (Penyembuhan), 18 jilid; al­Qanun fi 
al­Tibb  (Kaidah­Kaidah  dalam  Kedokteran),  14  jilid;  Al­Insaf  (Pertimbangan),  20  jilid; 
14 
al­Najat (Penyelamatan), 3 jilid; dan Lisan al­’Arab (Bahasa Arab), 10 jilid. 

Karyanya  al­Qanun  fi  al­Tibb  telah  diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  Latin  di 
Toledo Spanyol pada abad ke­12. Buku al­Qanun fi al­Tibb dijadikan buku teks rujukan 
15 
utama  di  universitas­universitas  Eropa  sampai  abad  ke­17.  Disebabkan  kehebatan  Ibn 

Sina dalam  bidang kedokteran, maka para sarjana Kristen  mengakui dan kagum dengan 
Ibn Sina. Seorang pendeta Kristen, G.C. Anawati, menyatakan: “Sebelum meninggal, ia 
(Ibnu  Sina)  telah  mengarang  sejumlah  kurang  lebih  276  karya.  Ini  meliputi  berbagai 
subjek  ilmu  pengetahuan  seperti  filsafat,  kedokteran,  geometri,  astronomi,  musik,  syair, 
teologi, politik, matematika, fisika, kimia, sastra, kosmologi dan sebagainya.” 
Disebabkan  kehebatan  kaum  Muslimin  dalam  bidang  ilmu  pengetahuan,  maka 
sebenarnya  pada  zaman  kegemilangan  kaum  Muslimin,  orang­orang  Barat  meniru 
12 

Budi Yuwono, Ilmuwan Islam Pelopor Sains Modern (Jakarta: Pustaka Qalami, 2005), hal. 161. 
Ibid., hal. 166. 
14 
William E. Gohlman, The Life of Ibn Sina: A Critical Edition and Annotated Translation (New York: 
State University of New York Press), 1974, hal. 47. 
15 
W. Montgomery Watt, Islam dan Peradaban Dunia: Pengaruh Islam Atas Eropa Abad Pertengahan 
(Jakarta: Gramedia, 1997), cet. ke­2, hal. 56.
13 
kemajuan  yang  telah  diraih  oleh  orang­orang  Islam.  Jadi,  kegemilangan  Barat  saat  ini 
tidak terlepas daripada sumbangan pemikiran kaum Muslimin pada saat itu. Hal ini telah 
diakui oleh para sarjana Barat. 
Selain  itu,  para  ulama  kita  dahulu  menguasai  beragam  ilmu.  Fakhruddin  al­Razi 
(1149­1210), misalnya, menguasai al­Qur’an, al­Hadith, tafsir, fiqh, usul fiqh, sastra arab, 
perbandingan agama, logika, matematika, fisika, dan kedokteran. Bukan hanya al­Qur’an 
dan al­Hadits yang dihafal, bahkan beberapa buku yang sangat penting dalam bidang usul 
fikih seperti al­Shamil fi Usul al­Din, karya Imam al­Haramain al­Juwayni, al­Mu‘tamad 
karya  Abu  al­Husain  al­Basri  dan  al­Mustasfa  karya  al­Ghazali,  telah  dihafal  oleh 
16 
Fakhruddin al­Razi. 

Dewesternisasi Ilmu Pengetahuan Kontemporer 
Salah satu tantangan pemikiran Islam kontemporer yang dihadapi kaum Muslimin 
saat  ini  adalah  problem  ilmu.  Sebabnya,  peradaban  Barat  yang  mendominasi  peradaban 
dunia  saat  ini telah  menjadikan  ilmu  sebagai problematis. Selain telah  salah­memahami 
makna ilmu, peradaban tersebut telah menghilangkan maksud dan tujuan ilmu. Sekalipun 
peradaban  Barat  modern  telah  menghasilkan  ilmu  yang  bermanfaat,  namun,  tidak  dapat 
dinafikan  bahwa  peradaban  tersebut  juga  telah  menghasilkan  ilmu  yang  telah  merusak 
khususnya kehidupan spiritual manusia. Epistemologi Barat bersumber kepada akal dan 
panca­indera.  Konsekwensinya,  berbagai  aliran  pemikiran  sekular  seperti  rasionalisme, 
empirisme,  skeptisisme,  relatifisme,  ateisme,  agnotisme,  humanisme,  sekularisme, 
eksistensialisme,  materialisme, sosialisme, kapitalisme,  liberalisme  mewarnai peradaban 
Barat modern dan kontemporer. Westernisasi ilmu telah menceraikan hubungan harmonis 
antara manusia dan Tuhan, sekaligus telah melenyapkan Wahyu sebagai sumber ilmu. 
Dalam  pandangan  Syed  Muhammad  Naquib  al­Attas,  Westernisasi  ilmu  adalah 
hasil  dari  kebingungan  dan  skeptisisme.  Westernisasi  ilmu  telah  mengangkat  keraguan 
dan dugaan ke tahap metodologi ‘ilmiah,’ menjadikan keraguan sebagai alat epistemologi 
yang sah dalam keilmuan, menolak Wahyu dan kepercayaan agama dalam ruang lingkup 
keilmuan dan menjadikan spekulasi filosofis yang terkait dengan kehidupan sekular yang 

16 

Adnin Armas, “Fakhruddin al­Razi: Ulama Yang Dokter & filosof Yang Mufassir,” ISLAMIA, April­Juni 
2005, 106­13.
memusatkan manusia sebagai makhluk rasional sebagai basis keilmuan. Akibatnya, ilmu 
pengetahuan  dan  nilai­nilai  etika  dan  moral,  yang  diatur  oleh  rasio  manusia,  terus 
17 
menerus  berubah.  Syed  Muhammad  Naquib  al­Attas  menyimpulkan  ilmu  pengetahuan 

modern yang dibangun di atas visi intelektual dan psikologis budaya dan peradaban Barat 
18 
dijiwai  oleh  5  faktor:  (1)  akal  diandalkan  untuk  membimbing  kehidupan  manusia;  (2) 

bersikap dualistik terhadap realitas dan kebenaran; (3) menegaskan aspek eksistensi yang 
19 
memproyeksikan  pandangan  hidup  sekular;  (4)  membela  doktrin  humanisme;  (5) 

menjadikan  drama  dan  tragedi  sebagai  unsur­unsur  yang  dominant  dalam  fitrah  dan 
20 
eksistensi kemanusiaan. 

Islamisasi Ilmu Pengetahuan Kontemporer 
Ilmu  pengetahuan  modern  yang  saat  ini  dihasilkan  oleh  peradaban  Barat  tidak 
serta­merta harus diterapkan di dunia Muslim. Sebabnya, ilmu bukan bebas­nilai (value­ 
21 
free),  tetapi  sarat  nilai  (value  laden).  Ilmu  bisa  dijadikan  alat  yang  sangat  halus  dan 
22 
tajam bagi menyebarluaskan cara dan pandangan hidup sesuatu kebudayaan. 

Syed Muhammad Naquib al­Attas menyadari terdapatnya persamaan antara Islam 
dengan  filsafat  dan  sains  modern  menyangkut  sumber  dan  metode  ilmu,  kesatuan  cara 
mengetahui  secara  nalar  dan  empiris,  kombinasi  realisme,  idealisme  dan  pragmatisme 
sebagai  fondasi  kognitif  bagi  filsafat  sains;  proses  dan  filsafat  sains.  Bagaimanapun,  ia 
menegaskan  terdapat  juga  sejumlah  perbedaan  mendasar  dalam  pandangan  hidup 
(divergent  worldviews)  mengenai  Realitas  akhir.  Baginya,  dalam  Islam,  Wahyu 
merupakan sumber ilmu tentang realitas dan kebenaran akhir berkenaan dengan makhluk 

17 

Lihat definisi Syed Muhammad Naquib al­Attas mengenai ‘peradaban Barat’ dalam karyanya Islam and 
Secularism  (Kuala  Lumpur:  ISTAC,  edisi  kedua,  1993),  hal.  133­35,  selanjutnya  diringkas  Islam  and 
Secularism. 
18 
Ibid., hal. 137. 
19 
Lihat kritikan S. M. N. al­Attas terhadap sekularisasi dalam karyanya Islam and Secularism, hal. 38­43. 
20 
S. M. N. al­Attas, Prolegomena to the Metaphysics of Islam: An Exposition of the Fundamental Elements 
of  the  Worldview  of  Islam  (Kuala  Lumpur:  ISTAC,  1995),  hal.  88;  99­108,  selanjutnya  disingkat 
Prolegomena. 
21 
Syed Muhammad Naquib al­Attas, Islam and Secularism, hal. 134. 
22 
Syed Muhammad Naquib al­Attas, Risalah Untuk Kaum Muslimin (Kuala Lumpur: ISTAC, 2001), hal. 
49.  Sekalipun  Risalah  diterbitkan  pada  tahun  2001,  namun  sebenarnya  naskah  tersebut  sudah  ada  sejak 
tahun 1973. Gagasan yang ada di dalam naskah tersebut dikembangkan menjadi beberapa karya monograf.
23 
ciptaan  dan  Pencipta.  Wahyu  merupakan  dasar  kepada  kerangka  metafisis  untuk 

mengupas  filsafat  sains  sebagai  sebuah  sistem  yang  menggambarkan  realitas  dan 
24 
kebenaran dari sudat pandang rasionalisme dan empirisesme.  Tanpa Wahyu, ilmu sains 

dianggap  satu­satunya  pengetahuan  yang  otentik  (science  is  the  sole  authentic 
25 
knowledge).  Tanpa  Wahyu,  ilmu  pengetahuan  ini  hanya  terkait  dengan  fenomena. 

Akibatnya,  kesimpulan  kepada  fenomena  akan  selalu  berubah  sesuai  dengan 
perkembangan zaman. Tanpa Wahyu, realitas yang dipahami hanya terbatas kepada alam 
26 
nyata  ini  yang  dianggap  satu­satunya  realitas.  Islam  adalah  agama  sekaligus 
27 
peradaban.  Islam adalah agama yang mengatasi dan melintasi waktu karena sistem nilai 

yang  dikandungnya  adalah  mutlak.  Kebenaran  nilai  Islam  bukan  hanya  untuk  masa 
dahulu,  namun  juga sekarang dan akan datang. Nilai­nilai yang  ada dalam Islam adalah 
sepanjang  masa.  Jadi,  Islam  memiliki  pandangan­hidup  mutlaknya  sendiri,  merangkumi 
persoalan  ketuhanan,  kenabian,  kebenaran,  alam  semesta  dll.  Islam  memiliki  penafsiran 
ontologis,  kosmologis  dan  psikologis  tersendiri  terhadap  hakikat.  Islam  menolak  ide 
28 
dekonsekrasi nilai karena merelatifkan semua sistem akhlak. 

Mendiagnosa virus  yang terkandung dalam  Westernisasi  ilmu, Syed  Muhammad 
29 
Naquib  al­Attas  mengobatinya  dengan  Islamisasi  ilmu.  Alasannya,  tantangan  terbesar 

yang  dihadapi  kaum  Muslimin  adalah  ilmu  pengetahuan  modern  yang  tidak  netral  dan 
telah  diinfus  ke  dalam  praduga­praduga  agama,  budaya  dan  filosofis,  yang  sebenarnya 

23 

Sumber dan Metode Ilmu pengetahuan menurut Naquib al­Attas adalah (I) Panca­indera yang meliputi 5 
indera  eksternal  seperti  sentuh,  bau,  rasa,  lihat,  dan  dengar,  serta  5  indera  internal  seperti  represntasi, 
estimasi,  retensi  (retention),  mengimbas  kembali  (recollection)  dan  khayalan.  (II)  Khabar  yang  benar 
didasarkan kepada otoritas (naql): yaitu otoritas absolut yaitu otoritas ketuhanan (al­Qur’an) dan otoritas 
kenabian  (rasul)  dan  otoritas  relatif,  yaitu  konsensus  para  ulama  (tawatur)  dan  khabar  dari  orang­orang 
yang  terpecaya  secara  umum  dan  (III)  Akal  yang  sehat  dan  intuisi.  Lihat  skema  struktur  epistemologi 
Naquib al­Attas dalam Adi Setia, “Philosophy of Science of Syed Muhammad Naquib al­Attas,” Islam & 
Science 1 (2003), No. 2., hal. 189. 
24 
Syed Muhammad Naquib al­Attas, Islam and the Philosophy of Science (Kuala Lumpur: ISTAC, 1989), 
hal. 9. 
25 
Ibid., hal. 4. 
26 
Ibid., hal. 5. 
27 
Wan Mohd Nor Wan Daud , The Educational Philosophy,  hal. 298. 
28 
Syed Muhammad Naquib al­Attas, Islam and Secularism, hal. 30­32. 
29 
Syed Muhammad Naquib al­Attas telah membahas isu­isu Islamisasi dan Westernisasi pada akhir tahun 
60­an dan awal tahun 70­an. Lihat Wan Mohd Nor Wan Daud, The Educational Philosophy and Practice of 
Syed Muhammad Naquib al­Attas ­ An Exposition of the Original Concept of Islamization (Kuala Lumpur: 
ISTAC, 1998), hal. 237, selanjutnya diringkas The Educational Philosophy.
berasal  dari  refleksi  kesadaran  dan  pengalaman  manusia  Barat.  Jadi,  ilmu  pengetahuan 
30 
modern harus diislamkan. 

Mengislamkan ilmu bukanlah pekerjaan mudah seperti labelisasi. Selain itu, tidak 
semua  dari  Barat  berarti  ditolak.  Sebabnya,  terdapat  sejumlah  persamaan  antara  Islam 
dan filsafat dan sains Barat. Oleh sebab itu, seseorang yang mengislamkan ilmu, ia perlu 
memenuhi  pra­syarat,  yaitu  ia  harus  mampu  mengidentifikasi  pandangan­hidup  Islam 
31 
(the  Islamic  worldview)  sekaligus  mampu  memahami  budaya  dan  peradaban  Barat. 

Pandangan­hidup dalam Islam adalah visi mengenai realitas dan kebenaran (the vision of 
reality  and  truth).  Realitas  dan  kebenaran  dalam  Islam  bukanlah    semata­mata  fikiran 
tentang  alam  fisik  dan  keterlibatan  manusia  dalam  sejarah,  sosial,  politik  dan  budaya 
sebagaimana  yang  ada  di  dalam  konsep  Barat  sekular  mengenai  dunia,  yang  dibatasi 
kepada  dunia  yang  dapat  dilihat.  Realitas  dan  kebenaran  dimaknai  berdasarkan  kajian 
kepada metafisika terhadap dunia yang nampak dan tidak nampak. Jadi, pandangan­hidup 
Islam  mencakup  dunia  dan  akhirat,  yang  mana  aspek  dunia  harus  dihubungkan  dengan 
cara yang sangat mendalam kepada aspek akhirat, dan aspek akhirat memiliki signifikansi 
yang  terakhir  dan  final.  Pandangan–hidup  Islam  tidak  berdasarkan  kepada  metode 
dikotomis  seperti  obyektif  dan  subyektif,  historis  dan  normatif.  Namun,  realitas  dan 
kebenaran dipahami dengan  metode yang  menyatukan (tawhid). Pandangan­hidup Islam 
bersumber kepada wahyu yang didukung oleh akal dan intuisi. Substansi agama seperti: 
nama, keimanan dan pengamalannya, ibadahnya, doktrinya serta sistem teologinya telah 
ada dalam wahyu dan dijelaskan oleh  Nabi. Islam telah  lengkap, sempurna dan otentik. 
Tidak memerlukan progresifitas, perkembangan dan perubahan dalam hal­hal yang sudah 
sangat  jelas  (al­ma'lum  min  al­din  bi  al­darurah).  Pandangan­hidup  Islam  terdiri  dari 
berbagai konsep  yang saling terkait seperti konsep Tuhan, wahyu, pencipatan, psikologi 
manusia, ilmu, agama, kebebasan, nilai dan kebaikan serta kebahagiaan. Konsep­konsep 
tersebut yang  menentukan  bentuk perubahan, perkembangan dan kemajuan. Pandangan­ 
hidup Islam dibangun atas konsep Tuhan yang unik, yang tidak ada pada tradisi filsafat, 
32 
budaya, peradaban dan agama lain. 

30 

Ibid., hal. 291. 
Ibid., hal. 313­14. 
32 
Lihat uraian komprehensif Syed Muhammad Naquib al­Attas mengenai pandangan­hidup Islam dalam 
Prolegomena, hal. 1­39.
31 
Setelah  mengetahui  secara  mendalam  mengenai  pandangan­hidup  Islam  dan 
Barat,  maka  proses  Islamisasi  baru  bisa  dilakukan.  Sebabnya,  Islamisasi  ilmu 
pengetahuan saat ini (the Islamization of present­day knowledge), melibatkan dua proses 
yang saling terkait: 
i) mengisoliir unsur­unsur dan konsep­konsep kunci yang membentuk budaya dan 
peradaban  Barat  (5  unsur  yang  telah  disebutkan  sebelumnya),  dari  setiap  bidang  ilmu 
pengetahuan  modern  saat  ini,  khususnya  dalam  ilmu  pengetahuan  humaniora. 
Bagaimanapun,  ilmu­ilmu  alam,  fisika  dan  aplikasi  harus  diislamkan  juga  khususnya 
33 
dalam penafsiran­penafsiran akan fakta­fakta dan dalam formulasi teori­teori. 

Menurut Syed Muhammad Naquib al­Attas, jika tidak sesuai dengan pandangan­ 
hidup  Islam,  maka  fakta  menjadi  tidak  benar.  34  Selain  itu,  ilmu­ilmu  modern  harus 
diperiksa  dengan  teliti.  Ini  mencakup  metode,  konsep,  praduga,  simbol,    dari  ilmu 
modern; beserta aspek­aspek empiris dan rasional, dan yang berdampak kepada nilai dan 
etika; penafsiran historisitas ilmu tersebut, bangunan teori ilmunya, praduganya berkaitan 
dengan  dunia,  dan  rasionalitas  proses­proses  ilmiah,  teori  ilmu  tersebut  tentang  alam 
semesta,  klasifikasinya,  batasannya,  hubung  kaitnya  dengan  ilmu­ilmu  lainnya  serta 
35 
hubungannya dengan sosial harus diperiksa dengan teliti. 

ii)  memasukkan  unsur­unsur  Islam  beserta  konsep­konsep  kunci  dalam  setiap 
36 
bidang dari ilmu pengetahuan saat ini yang relevant. 

Jika kedua proses tersebut selesai dilakukan, maka Islamisasi akan membebaskan 
manusia  dari  magik,  mitologi,  animisme,  tradisi  budaya  nasional  yang  bertentangan 
37 
dengan Islam, dan kemudian dari kontrol sekular kepada akal dan bahasanya.  Islamisasi 

akan membebaskan akal manusia dari keraguan (shakk), dugaan (zann) dan argumentasi 
kosong (mira’) menuju keyakinan akan kebenaran mengenai realitas spiritual, intelligible 
38 
dan  materi.  Islamisasi  akan  mengeluarkan  penafsiran­penafsiran  ilmu  pengetahuan 

33 

Wan Mohd Nor Wan Daud, The Educational Philosophy, hal. 313. 
Ibid., hal. 313. 
35 
Syed Muhammad Naquib al­Attas, Prolegomena, hal. 114. 
36 
Wan Mohd Nor Wan Daud, The Educational Philosophy, hal. 313. 
37 
Al­Attas menyatakan: “Islamization is the liberation of man first from magical, mythological, animistic, 
national­cultural  tradition  opposed  to  Islam,  and  then  from  secular  control  over  his  reason  and  his 
language.” Lihat Syed Muhammad Naquib al­Attas, Islam and Secularism, hal. 44. 
38 
Wan Mohd Nor Wan Daud , The Educational Philosophy, hal. 312.
34 
39 
kontemporer dari ideologi, makna dan ungkapan sekular.  Sebagai  kesimpulan,  untuk 

menjawab tantangan hegemoni westernisasi ilmu yang sedang melanda peradaban dunia 
saat  ini,  kaum  Muslimin  memerlukan  sebuah  “revolusi  epistemologis”  dan  itu  dapat 
dilakukan melalui Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer. 

39 

Syed Muhammad Naquib al­Attas, The Concept of Education in Islam, hal. 43.

Recomendados

Aqidah salaf dan khalaf ust hasrizal por
Aqidah salaf dan khalaf ust hasrizalAqidah salaf dan khalaf ust hasrizal
Aqidah salaf dan khalaf ust hasrizalAlFakir Fikri AlTakiri
3.1K visualizações11 slides
Perbezaan mazhab ilmu kalam por
Perbezaan mazhab ilmu kalamPerbezaan mazhab ilmu kalam
Perbezaan mazhab ilmu kalamInstitut Pendidikan Guru Kampus Tawau
5.3K visualizações3 slides
Tuntutan taubat por
Tuntutan taubatTuntutan taubat
Tuntutan taubatshahhafizhamdzani
2.2K visualizações13 slides
2.1 sifat wajib,mustahil dan harus bagi Allah por
2.1 sifat wajib,mustahil dan harus bagi Allah2.1 sifat wajib,mustahil dan harus bagi Allah
2.1 sifat wajib,mustahil dan harus bagi Allahwk_aiman
37.3K visualizações23 slides
pendidikan islam tingkatan 1_Adab menuntut ilmu por
pendidikan islam tingkatan 1_Adab menuntut ilmupendidikan islam tingkatan 1_Adab menuntut ilmu
pendidikan islam tingkatan 1_Adab menuntut ilmuFarhan Aziz
15.8K visualizações11 slides
Nota lengkap tasawwur islam ting 4 por
Nota lengkap tasawwur islam ting 4Nota lengkap tasawwur islam ting 4
Nota lengkap tasawwur islam ting 4Muhammad Rezel Masah
23.9K visualizações187 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Ilmu cahaya kehidupan por
Ilmu cahaya kehidupanIlmu cahaya kehidupan
Ilmu cahaya kehidupanAtikah Sulong
745 visualizações9 slides
khawarij , murjiah , qadariah, muktazillah, aswj degree sem 1 por
khawarij , murjiah , qadariah, muktazillah, aswj  degree sem 1khawarij , murjiah , qadariah, muktazillah, aswj  degree sem 1
khawarij , murjiah , qadariah, muktazillah, aswj degree sem 1Salam Salleh
24.8K visualizações32 slides
Kesan iman por
Kesan imanKesan iman
Kesan imanUstajah ILa AzieLa
12.5K visualizações37 slides
Slide sunnah dan bid ah por
Slide sunnah dan bid ahSlide sunnah dan bid ah
Slide sunnah dan bid ahKesuma Wahida
5.8K visualizações65 slides
UITM-(CTU) AQIDAH TERAS PEMBANGUNAN MUSLIM por
UITM-(CTU) AQIDAH TERAS PEMBANGUNAN MUSLIMUITM-(CTU) AQIDAH TERAS PEMBANGUNAN MUSLIM
UITM-(CTU) AQIDAH TERAS PEMBANGUNAN MUSLIMsakura rena
23.3K visualizações32 slides
Allah swt maha pembalas dan perkasa Tingkatan 4 2020 por
Allah swt maha pembalas dan perkasa Tingkatan 4 2020Allah swt maha pembalas dan perkasa Tingkatan 4 2020
Allah swt maha pembalas dan perkasa Tingkatan 4 2020Farid Nazie
2.1K visualizações8 slides

Mais procurados(20)

Ilmu cahaya kehidupan por Atikah Sulong
Ilmu cahaya kehidupanIlmu cahaya kehidupan
Ilmu cahaya kehidupan
Atikah Sulong745 visualizações
khawarij , murjiah , qadariah, muktazillah, aswj degree sem 1 por Salam Salleh
khawarij , murjiah , qadariah, muktazillah, aswj  degree sem 1khawarij , murjiah , qadariah, muktazillah, aswj  degree sem 1
khawarij , murjiah , qadariah, muktazillah, aswj degree sem 1
Salam Salleh24.8K visualizações
Kesan iman por Ustajah ILa AzieLa
Kesan imanKesan iman
Kesan iman
Ustajah ILa AzieLa12.5K visualizações
Slide sunnah dan bid ah por Kesuma Wahida
Slide sunnah dan bid ahSlide sunnah dan bid ah
Slide sunnah dan bid ah
Kesuma Wahida5.8K visualizações
UITM-(CTU) AQIDAH TERAS PEMBANGUNAN MUSLIM por sakura rena
UITM-(CTU) AQIDAH TERAS PEMBANGUNAN MUSLIMUITM-(CTU) AQIDAH TERAS PEMBANGUNAN MUSLIM
UITM-(CTU) AQIDAH TERAS PEMBANGUNAN MUSLIM
sakura rena23.3K visualizações
Allah swt maha pembalas dan perkasa Tingkatan 4 2020 por Farid Nazie
Allah swt maha pembalas dan perkasa Tingkatan 4 2020Allah swt maha pembalas dan perkasa Tingkatan 4 2020
Allah swt maha pembalas dan perkasa Tingkatan 4 2020
Farid Nazie2.1K visualizações
Iman, islam, ihsan por Najihah Azhar
Iman, islam, ihsanIman, islam, ihsan
Iman, islam, ihsan
Najihah Azhar4.4K visualizações
AA101 - Konsep Akidah por Zawawi Mohamad
AA101 - Konsep AkidahAA101 - Konsep Akidah
AA101 - Konsep Akidah
Zawawi Mohamad14.2K visualizações
Definisi ilmu kalam por Yusri Mohamad Ramli
Definisi ilmu kalamDefinisi ilmu kalam
Definisi ilmu kalam
Yusri Mohamad Ramli3.4K visualizações
teks syarahan kebersihan lambang keimanan por shafikah zakaria
teks syarahan kebersihan lambang keimananteks syarahan kebersihan lambang keimanan
teks syarahan kebersihan lambang keimanan
shafikah zakaria7.8K visualizações
18.9.2012 hadis qudsi complete por Angah Rahim
18.9.2012  hadis qudsi complete18.9.2012  hadis qudsi complete
18.9.2012 hadis qudsi complete
Angah Rahim9.3K visualizações
Beriman Kepada Malaikat por E wan
Beriman Kepada MalaikatBeriman Kepada Malaikat
Beriman Kepada Malaikat
E wan19.3K visualizações
Pel. 14 beriman dengan kitab kitab suci por Zuraihi Razali
Pel. 14 beriman dengan kitab kitab suciPel. 14 beriman dengan kitab kitab suci
Pel. 14 beriman dengan kitab kitab suci
Zuraihi Razali15.3K visualizações
Pengenalan kepada ahli sunnah wal jamaah por Mohd Syahir Ismail
Pengenalan kepada ahli sunnah wal jamaahPengenalan kepada ahli sunnah wal jamaah
Pengenalan kepada ahli sunnah wal jamaah
Mohd Syahir Ismail35.3K visualizações
Ilmu Mantiq (Tasawur dan Tashdiq) por Islamic Studies
Ilmu Mantiq (Tasawur dan Tashdiq)Ilmu Mantiq (Tasawur dan Tashdiq)
Ilmu Mantiq (Tasawur dan Tashdiq)
Islamic Studies1.1K visualizações
Islam sebagai ad din por safwanpbs
Islam sebagai ad dinIslam sebagai ad din
Islam sebagai ad din
safwanpbs56K visualizações
Akidah ahli sunnah wal jamaah2 por Khairul Anwar
Akidah ahli sunnah wal jamaah2Akidah ahli sunnah wal jamaah2
Akidah ahli sunnah wal jamaah2
Khairul Anwar19.8K visualizações
Ta’zir por shahirah44
Ta’zirTa’zir
Ta’zir
shahirah4413.6K visualizações
Pengajian islam zaman umawiyyah dan abbasiyyah por mzaidin
Pengajian islam zaman umawiyyah dan abbasiyyahPengajian islam zaman umawiyyah dan abbasiyyah
Pengajian islam zaman umawiyyah dan abbasiyyah
mzaidin23.4K visualizações

Destaque

Konsep ilmu por
Konsep ilmuKonsep ilmu
Konsep ilmuMuheshvarman Govindasamy
25.6K visualizações24 slides
Konsep Ilmu Dalam Islam por
Konsep Ilmu Dalam IslamKonsep Ilmu Dalam Islam
Konsep Ilmu Dalam Islamtaufiqakbar
30.3K visualizações101 slides
Konsep ilmu por
Konsep ilmuKonsep ilmu
Konsep ilmumyfaisal
11.9K visualizações6 slides
Ilmu dalam agama islam por
Ilmu dalam agama islamIlmu dalam agama islam
Ilmu dalam agama islamHelmyy Kkuerniakediri
20.1K visualizações18 slides
Nota pengajian islam mpw 1143 t4 por
Nota pengajian islam mpw 1143 t4Nota pengajian islam mpw 1143 t4
Nota pengajian islam mpw 1143 t4Fadhil Ismail
10.3K visualizações39 slides
Ddpz2613 topic9 java por
Ddpz2613 topic9 javaDdpz2613 topic9 java
Ddpz2613 topic9 javaMohamad Sahiedan
673 visualizações52 slides

Destaque(20)

Konsep Ilmu Dalam Islam por taufiqakbar
Konsep Ilmu Dalam IslamKonsep Ilmu Dalam Islam
Konsep Ilmu Dalam Islam
taufiqakbar30.3K visualizações
Konsep ilmu por myfaisal
Konsep ilmuKonsep ilmu
Konsep ilmu
myfaisal11.9K visualizações
Ilmu dalam agama islam por Helmyy Kkuerniakediri
Ilmu dalam agama islamIlmu dalam agama islam
Ilmu dalam agama islam
Helmyy Kkuerniakediri20.1K visualizações
Nota pengajian islam mpw 1143 t4 por Fadhil Ismail
Nota pengajian islam mpw 1143 t4Nota pengajian islam mpw 1143 t4
Nota pengajian islam mpw 1143 t4
Fadhil Ismail10.3K visualizações
Ddpz2613 topic9 java por Mohamad Sahiedan
Ddpz2613 topic9 javaDdpz2613 topic9 java
Ddpz2613 topic9 java
Mohamad Sahiedan673 visualizações
Bab 2.tauhid paksi kehidupan por Mohamad Sahiedan
Bab 2.tauhid paksi kehidupanBab 2.tauhid paksi kehidupan
Bab 2.tauhid paksi kehidupan
Mohamad Sahiedan3.2K visualizações
Islam dan Ilmu Pengetahuan por Asri Yunita
Islam dan Ilmu PengetahuanIslam dan Ilmu Pengetahuan
Islam dan Ilmu Pengetahuan
Asri Yunita37.4K visualizações
Pandangan semesta alam por Ifwat Arif
Pandangan semesta alamPandangan semesta alam
Pandangan semesta alam
Ifwat Arif4K visualizações
MPW1143 - Bab 2 pandangan semesta islam (mum) por Mimi Mokhtar
MPW1143 - Bab 2 pandangan semesta islam (mum)MPW1143 - Bab 2 pandangan semesta islam (mum)
MPW1143 - Bab 2 pandangan semesta islam (mum)
Mimi Mokhtar3.5K visualizações
Guarda de informacion iga por pepingo
Guarda de informacion igaGuarda de informacion iga
Guarda de informacion iga
pepingo448 visualizações
Konsep suci por tikahmusa
Konsep suciKonsep suci
Konsep suci
tikahmusa550 visualizações
Spiritual Meditative PPT Template por The Weird Box
Spiritual Meditative PPT TemplateSpiritual Meditative PPT Template
Spiritual Meditative PPT Template
The Weird Box623 visualizações
CV 29-06-2015 por Abdo Ahmed
CV 29-06-2015CV 29-06-2015
CV 29-06-2015
Abdo Ahmed301 visualizações
Tableeghi jamaat and wahabis in ahadith por Other
Tableeghi jamaat and wahabis in ahadithTableeghi jamaat and wahabis in ahadith
Tableeghi jamaat and wahabis in ahadith
Other1.3K visualizações
Assignment 2 econ report revised with econ brief por Alwin Ng
Assignment 2 econ report revised with econ briefAssignment 2 econ report revised with econ brief
Assignment 2 econ report revised with econ brief
Alwin Ng397 visualizações
Beenish por Beenish Iqbal
BeenishBeenish
Beenish
Beenish Iqbal263 visualizações
VisiRelease - Revolution in Residential Mortgage Lien Release por Visionet Systems, Inc.
VisiRelease - Revolution in Residential Mortgage Lien ReleaseVisiRelease - Revolution in Residential Mortgage Lien Release
VisiRelease - Revolution in Residential Mortgage Lien Release
Visionet Systems, Inc.421 visualizações

Similar a Konsep ilmu dalam islam

Materi kuliah-agama-etika-islam por
Materi kuliah-agama-etika-islamMateri kuliah-agama-etika-islam
Materi kuliah-agama-etika-islamSyarif Utsman
2.3K visualizações34 slides
materi kuliah-agama-etika-islam por
materi kuliah-agama-etika-islammateri kuliah-agama-etika-islam
materi kuliah-agama-etika-islamArib Herzi
1.3K visualizações34 slides
PROSES REPRODUKSI WANITA DALAM PERSPEKTIF HADIS NABI por
PROSES REPRODUKSI WANITA DALAM PERSPEKTIF HADIS NABIPROSES REPRODUKSI WANITA DALAM PERSPEKTIF HADIS NABI
PROSES REPRODUKSI WANITA DALAM PERSPEKTIF HADIS NABIEpisteme IAIN Tulungagung
1.5K visualizações19 slides
MATERI_AGAMA_ISLAM_UNRAM_ppt.ppt por
MATERI_AGAMA_ISLAM_UNRAM_ppt.pptMATERI_AGAMA_ISLAM_UNRAM_ppt.ppt
MATERI_AGAMA_ISLAM_UNRAM_ppt.pptAliRohma
8 visualizações34 slides
Islam dan Ilmu Pengetahuan por
Islam dan Ilmu PengetahuanIslam dan Ilmu Pengetahuan
Islam dan Ilmu PengetahuanNoorshahida Kassim
2.1K visualizações15 slides
PKU ISID syamun salim (khabar shadiq) por
PKU ISID syamun salim (khabar shadiq)PKU ISID syamun salim (khabar shadiq)
PKU ISID syamun salim (khabar shadiq)Edi Awaludin
718 visualizações17 slides

Similar a Konsep ilmu dalam islam(20)

Materi kuliah-agama-etika-islam por Syarif Utsman
Materi kuliah-agama-etika-islamMateri kuliah-agama-etika-islam
Materi kuliah-agama-etika-islam
Syarif Utsman2.3K visualizações
materi kuliah-agama-etika-islam por Arib Herzi
materi kuliah-agama-etika-islammateri kuliah-agama-etika-islam
materi kuliah-agama-etika-islam
Arib Herzi1.3K visualizações
PROSES REPRODUKSI WANITA DALAM PERSPEKTIF HADIS NABI por Episteme IAIN Tulungagung
PROSES REPRODUKSI WANITA DALAM PERSPEKTIF HADIS NABIPROSES REPRODUKSI WANITA DALAM PERSPEKTIF HADIS NABI
PROSES REPRODUKSI WANITA DALAM PERSPEKTIF HADIS NABI
Episteme IAIN Tulungagung1.5K visualizações
MATERI_AGAMA_ISLAM_UNRAM_ppt.ppt por AliRohma
MATERI_AGAMA_ISLAM_UNRAM_ppt.pptMATERI_AGAMA_ISLAM_UNRAM_ppt.ppt
MATERI_AGAMA_ISLAM_UNRAM_ppt.ppt
AliRohma8 visualizações
Islam dan Ilmu Pengetahuan por Noorshahida Kassim
Islam dan Ilmu PengetahuanIslam dan Ilmu Pengetahuan
Islam dan Ilmu Pengetahuan
Noorshahida Kassim2.1K visualizações
PKU ISID syamun salim (khabar shadiq) por Edi Awaludin
PKU ISID syamun salim (khabar shadiq)PKU ISID syamun salim (khabar shadiq)
PKU ISID syamun salim (khabar shadiq)
Edi Awaludin718 visualizações
1. ilmu, ijtihad & jihad 2 por Abdul Aziz
1. ilmu, ijtihad & jihad 21. ilmu, ijtihad & jihad 2
1. ilmu, ijtihad & jihad 2
Abdul Aziz2.2K visualizações
Islam Mendorong Pengembangan Ilmu Pengetahuan por Muhammad Mauladi
Islam Mendorong Pengembangan Ilmu Pengetahuan Islam Mendorong Pengembangan Ilmu Pengetahuan
Islam Mendorong Pengembangan Ilmu Pengetahuan
Muhammad Mauladi5.5K visualizações
Pengertian & ruang lingkup PSI por Marhamah Saleh
Pengertian & ruang lingkup PSIPengertian & ruang lingkup PSI
Pengertian & ruang lingkup PSI
Marhamah Saleh8.3K visualizações
Studi pemikiran filsafat islam por Apri Kusanto
Studi pemikiran filsafat islamStudi pemikiran filsafat islam
Studi pemikiran filsafat islam
Apri Kusanto4.7K visualizações
Quranik por nurannissa96
QuranikQuranik
Quranik
nurannissa961.4K visualizações
Falsafah KTI.docx por MahathirAMuhammad
Falsafah KTI.docxFalsafah KTI.docx
Falsafah KTI.docx
MahathirAMuhammad179 visualizações
Ebook syiah por Muhammad Saad
Ebook syiahEbook syiah
Ebook syiah
Muhammad Saad2.6K visualizações
Kritik & solusi syiah di indonesia por Edi Awaludin
Kritik & solusi syiah di indonesiaKritik & solusi syiah di indonesia
Kritik & solusi syiah di indonesia
Edi Awaludin3.3K visualizações
Prinsip kaidah agama por Pandi Yusup
Prinsip kaidah agama Prinsip kaidah agama
Prinsip kaidah agama
Pandi Yusup7.2K visualizações
Modul 13 kb 1 por kasmuddin nanang
Modul 13 kb 1Modul 13 kb 1
Modul 13 kb 1
kasmuddin nanang207 visualizações
Jurnal. usuluddin.30.2009.09.basri.ilmu. por Faseha 3
Jurnal. usuluddin.30.2009.09.basri.ilmu.Jurnal. usuluddin.30.2009.09.basri.ilmu.
Jurnal. usuluddin.30.2009.09.basri.ilmu.
Faseha 3424 visualizações
Materi hadits menuntut ilmu por ilmupendidikan
Materi hadits menuntut ilmuMateri hadits menuntut ilmu
Materi hadits menuntut ilmu
ilmupendidikan648 visualizações
Kedudukan Dan Pengujian Otensitas Sejarah (Tarikh) Islam por MaulanaFirdaus19
Kedudukan Dan Pengujian Otensitas Sejarah (Tarikh) IslamKedudukan Dan Pengujian Otensitas Sejarah (Tarikh) Islam
Kedudukan Dan Pengujian Otensitas Sejarah (Tarikh) Islam
MaulanaFirdaus1929 visualizações
Filsafat hukum islam por Azah Cobra
Filsafat hukum islamFilsafat hukum islam
Filsafat hukum islam
Azah Cobra51 visualizações

Mais de Edi Awaludin

Diktat rehab hati 2016 por
Diktat rehab hati 2016Diktat rehab hati 2016
Diktat rehab hati 2016Edi Awaludin
3.8K visualizações44 slides
Ebook 7-tulisan-terbaik-mardigu-wp por
Ebook 7-tulisan-terbaik-mardigu-wpEbook 7-tulisan-terbaik-mardigu-wp
Ebook 7-tulisan-terbaik-mardigu-wpEdi Awaludin
29.7K visualizações53 slides
Asep sobari (sejarah dan pemikiran khawarij) por
Asep sobari (sejarah dan pemikiran khawarij)Asep sobari (sejarah dan pemikiran khawarij)
Asep sobari (sejarah dan pemikiran khawarij)Edi Awaludin
1.3K visualizações14 slides
Akmal sjafril (perkembangan aktual islam liberal) por
Akmal sjafril (perkembangan aktual islam liberal)Akmal sjafril (perkembangan aktual islam liberal)
Akmal sjafril (perkembangan aktual islam liberal)Edi Awaludin
704 visualizações7 slides
Dr. budi handrianto (kritik terhadap sains barat modern perspektif nasr) por
Dr. budi handrianto (kritik terhadap sains barat modern perspektif nasr)Dr. budi handrianto (kritik terhadap sains barat modern perspektif nasr)
Dr. budi handrianto (kritik terhadap sains barat modern perspektif nasr)Edi Awaludin
3.7K visualizações20 slides
M. pizaro novelan (konspirasi zionis syiah) por
M. pizaro novelan (konspirasi zionis syiah)M. pizaro novelan (konspirasi zionis syiah)
M. pizaro novelan (konspirasi zionis syiah)Edi Awaludin
772 visualizações44 slides

Mais de Edi Awaludin(20)

Diktat rehab hati 2016 por Edi Awaludin
Diktat rehab hati 2016Diktat rehab hati 2016
Diktat rehab hati 2016
Edi Awaludin3.8K visualizações
Ebook 7-tulisan-terbaik-mardigu-wp por Edi Awaludin
Ebook 7-tulisan-terbaik-mardigu-wpEbook 7-tulisan-terbaik-mardigu-wp
Ebook 7-tulisan-terbaik-mardigu-wp
Edi Awaludin29.7K visualizações
Asep sobari (sejarah dan pemikiran khawarij) por Edi Awaludin
Asep sobari (sejarah dan pemikiran khawarij)Asep sobari (sejarah dan pemikiran khawarij)
Asep sobari (sejarah dan pemikiran khawarij)
Edi Awaludin1.3K visualizações
Akmal sjafril (perkembangan aktual islam liberal) por Edi Awaludin
Akmal sjafril (perkembangan aktual islam liberal)Akmal sjafril (perkembangan aktual islam liberal)
Akmal sjafril (perkembangan aktual islam liberal)
Edi Awaludin704 visualizações
Dr. budi handrianto (kritik terhadap sains barat modern perspektif nasr) por Edi Awaludin
Dr. budi handrianto (kritik terhadap sains barat modern perspektif nasr)Dr. budi handrianto (kritik terhadap sains barat modern perspektif nasr)
Dr. budi handrianto (kritik terhadap sains barat modern perspektif nasr)
Edi Awaludin3.7K visualizações
M. pizaro novelan (konspirasi zionis syiah) por Edi Awaludin
M. pizaro novelan (konspirasi zionis syiah)M. pizaro novelan (konspirasi zionis syiah)
M. pizaro novelan (konspirasi zionis syiah)
Edi Awaludin772 visualizações
PKU ISID fuad m. zein (problem teori kedaulatan rakyat dalam demokrasi) por Edi Awaludin
PKU ISID fuad m. zein (problem teori kedaulatan rakyat dalam demokrasi)PKU ISID fuad m. zein (problem teori kedaulatan rakyat dalam demokrasi)
PKU ISID fuad m. zein (problem teori kedaulatan rakyat dalam demokrasi)
Edi Awaludin1.8K visualizações
PKU ISID anton ismunanto (tauhid dan ilmu) por Edi Awaludin
PKU ISID anton ismunanto (tauhid dan ilmu)PKU ISID anton ismunanto (tauhid dan ilmu)
PKU ISID anton ismunanto (tauhid dan ilmu)
Edi Awaludin563 visualizações
Ensiklopedia jual beli dalam islam por Edi Awaludin
Ensiklopedia jual beli dalam islamEnsiklopedia jual beli dalam islam
Ensiklopedia jual beli dalam islam
Edi Awaludin4.1K visualizações
Kompilasi dauroh muscat 1=ekonomi islam por Edi Awaludin
Kompilasi dauroh muscat 1=ekonomi islamKompilasi dauroh muscat 1=ekonomi islam
Kompilasi dauroh muscat 1=ekonomi islam
Edi Awaludin584 visualizações
Ayat ayat ruqyah plus por Edi Awaludin
Ayat ayat ruqyah plusAyat ayat ruqyah plus
Ayat ayat ruqyah plus
Edi Awaludin11K visualizações
Tutorial ruqyah syariyyah [50 tehnik self healing] por Edi Awaludin
Tutorial ruqyah syariyyah [50 tehnik self healing]Tutorial ruqyah syariyyah [50 tehnik self healing]
Tutorial ruqyah syariyyah [50 tehnik self healing]
Edi Awaludin13.4K visualizações
Islamia-idealisme politik islam por Edi Awaludin
Islamia-idealisme politik islamIslamia-idealisme politik islam
Islamia-idealisme politik islam
Edi Awaludin551 visualizações
Ayat ayat syifa por Edi Awaludin
Ayat ayat syifaAyat ayat syifa
Ayat ayat syifa
Edi Awaludin3.4K visualizações
Pendidikan islam membangun manusia berkarakter dan beradab por Edi Awaludin
Pendidikan islam membangun manusia berkarakter dan beradabPendidikan islam membangun manusia berkarakter dan beradab
Pendidikan islam membangun manusia berkarakter dan beradab
Edi Awaludin3.4K visualizações
Jatuh bangunnya peradaban por Edi Awaludin
Jatuh bangunnya peradabanJatuh bangunnya peradaban
Jatuh bangunnya peradaban
Edi Awaludin518 visualizações
Demokrasi sejarah makna dan respon muslim por Edi Awaludin
Demokrasi sejarah makna dan respon muslimDemokrasi sejarah makna dan respon muslim
Demokrasi sejarah makna dan respon muslim
Edi Awaludin875 visualizações
Pendidikan karakter penting tapi tidak cukup por Edi Awaludin
Pendidikan karakter penting tapi tidak cukupPendidikan karakter penting tapi tidak cukup
Pendidikan karakter penting tapi tidak cukup
Edi Awaludin423 visualizações
Bulletin Islamia 12 20 desember 2012 - Jihad Pembebasan Nusantara por Edi Awaludin
Bulletin Islamia 12 20 desember 2012 - Jihad Pembebasan NusantaraBulletin Islamia 12 20 desember 2012 - Jihad Pembebasan Nusantara
Bulletin Islamia 12 20 desember 2012 - Jihad Pembebasan Nusantara
Edi Awaludin295 visualizações
Bulletin Islamia 06 20 juni 2013 - Jihad & Pemikiran KH Hasyim Asy'ari por Edi Awaludin
Bulletin Islamia 06 20 juni 2013 - Jihad & Pemikiran KH Hasyim Asy'ariBulletin Islamia 06 20 juni 2013 - Jihad & Pemikiran KH Hasyim Asy'ari
Bulletin Islamia 06 20 juni 2013 - Jihad & Pemikiran KH Hasyim Asy'ari
Edi Awaludin317 visualizações

Konsep ilmu dalam islam

 • 1. Konsep Ilmu dalam Islam*  Adnin Armas, M.A.  Direktur Eksekutif INSISTS  Epistemologi  berasal  dari  bahasa  Yunani  kuno,  έπιστεήε  yang  bermakna  pengetahuan  dan  λογος  yang  artinya  kata,  logika,  akal,  diskursus,  teori.  Epistemologi  bermakna  diskursus  ataupun  teori  mengenai  ilmu.  Dengan  perkataan  lain,  materi  pembahasan  dalam  epistemologi  adalah  ilmu.  Dalam  epistemologi,  akan  dibahas  misalnya,  mengenai  proses/cara  mendapat  ilmu,  sumber­sumber  ilmu  dan  klasifikasi  ilmu, teori tentang kebenaran, dan hal­hal lain yang terkait dengan filsafat ilmu.  Teori  ilmu  yang  berkembang  pada  abad  modern  menunjukkan  telah  terjadi  perceraian antara ilmu dan agama. Akibatnya, berbagai aliran pemikiran/ideologi muncul  yang  menentang  agama  Kristen  dan  Yahudi  yang  dominant  di  Barat.  Ajaran  agama  semakin  terpinggirkan  dan  tidak  bisa  lagi  dikaitkan  dengan  ilmu  pengetahuan  sebagaimana  yang  terjadi  pada  zaman  pertengahan  Barat.  Makalah  ringkas  ini  akan  memaparkan  konsep  ilmu  dalam  Islam  dan  mengaitkannya  dengan  persoalan­persoalan  krisis  epistemologis  sehingga  diperlukan  solusi­solusi  untuk  mengatasi  persoalan­  persoalan tersebut.  Islam dan Konsep Ilmu  Islam  sangat  menghargai  sekali  ilmu.  Allah  berfirman  dalam  banyak  ayat  al­  Qur’an  supaya  kaum  Muslimin  memiliki  ilmu  pengetahuan.  Al­Qur’an,  al­Hadits  dan  para  sahabat  menyatakan  supaya  mendalami  ilmu  pengetahuan.  Allah  berfirman  yang  artinya :  “Katakanlah  “Apakah  sama,  orang­orang  yang  mengetahui  dengan  orang  yang  tidak  mengetahui?”  Hanya  orang­orang  yang  berakal  sajalah  yang  bisa  mengambil  1  pelajaran.”  Allah  juga  berfirman  yang  artinya :  « Allah  mengangkat  orang­orang  yang  2  beriman daripada kamu dan orang­orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. »  * Makalah ini disampaikan dalam Serial Seminar INSISTS yang diadakan di Gedung Gema Insani, Depok,  pada tanggal 29 September 2007/17 Ramadhan 1428.  1  QS. Al­Zumar: 9.  2  QS. Al­Mujadalah, 11. Lihat juga ayat­ayat lain seperti al­Nisa 83, 113 ; Toha 114 ; al­Kahfi 65­66 ; Ali  Imran 18 ; al­Ra‘d 19 ; al­Syura 52 ; Yunus 68 ; al­Maidah 4.
 • 2. Selain  al­Qur’an,  Rasulullah  saw  juga  memerintahkan  kaum  Muslimin  untuk  menuntut  ilmu.  Rasulullah  saw  juga  menyatakan  orang  yang  mempelajari  ilmu,  maka  kedudukannya sama seperti seorang yang sedang berjihad di medan perjuangan.  Rasulullah saw bersabda:  ‫ ﻣﻦ ﺟﺎء ﻣﺴﺠﺪﻯ ﻫﺬﺍ ﻟﻢ ﻳﺎﺗﻪ ﺇﻻ ﻟﺨﻴﺮ ﻳﺘﻌّﻤﻪ ﺃﻭ ﻳﻌّﻤﻪ ﻓﻬﻮ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ ﻭ ﻣﻦ ﺟﺎء ﻟﻐﻴﺮ ﺫﺍﻟﻚ ﻓﻬﻮ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﻠ‬ ‫ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟ ّﺟﻞ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺘﺎﻉ ﻏﻴﺮﻩ‬ ‫ﺮ‬ “Barangsiapa  yang  mendatangi  masjidku  ini,  yang  dia  tidak  mendatanginya  kecuali  untuk kebaikan  yang akan dipelajarinya  atau diajarkannya,  maka  kedudukannya  sama  dengan  mujahid  di  jalan  Allah.  Dan  siapa  yang  datang  untuk  maksud  selain  itu,  maka kedudukannya sama dengan seseorang yang melihat barang perhiasan orang lain.”  3  (HR. Ibnu Majah dari Abu Hurairah). Isnadnya hasan, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban.  Rasulullah saw juga bersabda:  ‫ ﻢ ﻓﻬﻮ ﻓﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ ﺣ ّﻰ ﻳﺮﺟﻊ‬ ‫ﺘ‬ ‫ ﻣﻦ ﺧﺮﺝ ﻓﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﻠ‬ “Barangsiapa  yang  pergi  menuntut  ilmu,  maka  dia  berada  di  jalan  Allah  sampai  4  dia kembali.” (HR. Timidzi).  Rasulullah saw juga bersabda:  ‫ ﺎ ﺭﺿﺎ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻥ‬ ّ ‫ , ﻭﺇ‬ ‫ ﻣﻦ ﺳﻠﻚ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺳﻠﻚ ﺍﷲ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺠﻨ  , ﻭﺇ ّ ﺍﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻟﺘﻀ َ ﺃﺟﻨﺤﺘﻬ‬ ‫ﻊ‬ ‫ّﺔ ﻥ‬ ‫ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻴﺴﺘﻐﻔﺮ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﻭ ﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺤﻴﺘﺎ ُ  ﻓﻲ ﺟﻮﻑ ﺍﻟﻤﺎء ﻭﺇ ّ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪ ﻛﻔﻀﻞ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻥ‬ ,  ‫ ﺍﻟﻘﻤﺮ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻜﻮﺍﻛﺐ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﻭﺭﺛﻪ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎء ﻭﺇﻥ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎء ﻟﻢ ﻳ َ ّﺛﻮْﺍ ﺩﻳﻨﺎ ًﺍ ﻭﻻ ﺩﺭﻫﻤﺎ  َﺭ ُﻮﺍ‬ ‫ﻭ ﱠﺛ  ﺍﻟﻌﻠﻢ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻮﺭ‬ 5  .  ‫ ﺧﺬ ﺑﺤﻆ‬ ‫ّ ﻭﺍﻓﺮ‬ ‫ ﻓﻤﻦ ﺃﺧﺬﻩ ﺃ‬ Barangsiapa  melalui  satu  jalan  untuk  mencari  ilmu,  maka  Allah  akan  memasukkannya  ke  salah  satu  jalan  di  antara  jalan­jaan  surga,  dan  sesungguhnya  malaikat benar­benar merendahkan sayap­sayapnya karena ridha terhadap penuntut ilmu,  dan sesungguhnya seorang alim benar­benar akan dimintakan ampun oleh makhluk yang  ada di langit dan di bumi, bahkan ikan­ikan di dalam air. Dan sesungguhnya keutamaan  3  Dikutip dari buku Syaikh Abdul Qadir Abdul Aziz, Keutamaan Ilmu dan Ahli Ilmu, Pen. Abu ‘Abida al­  Qudsy (Solo : Pustaka al­Alaq, 2005), 59, selanjutnya disingkat Keutamaan Ilmu.  4  Ibid.  5  Ibn Qayyim al­Jawzi, ‘Awn al­Ma‘bud, sharh Sunan Abid Daud, Ed. ‘Isam al­Din al­Sababati (Kairo: Dar  al­Hadist, 2001), jil. 6, hal. 473.
 • 3. seorang alim atas seorang abid (ahli ibadah) adalah seperti keutamaan bulan purnama atas  seluruh  bintang­bintang  yang  ada.  Dan  sesungguhnya  ulama  adalah  pewaris  para  Nabi,  dan  sesungguhnya  para  Nabi  tidak  mewariskan  Dinar  ataupun  dirham,  mereka  hanya  mewariskan  ilmu.  Maka  barangsiapa  mengambilnya,  maka  hendaklah  dia  mengambil  bagian yang banyak.” (Hr. Abu Daud).  Selain  al­Qur’an  dan  al­Hadist,  para  sahabat  juga  menyatakan  bahwa  sangat  penting bagi kaum Muslimin memiliki ilmu pengetahuan.  Ali bin Abi Talib ra., misalnya berkata :  ‫ ﺍﻟﻌﻠﻢ  ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺗﺤﺮﺳﻪ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻳﺤﺮﺳﻚ ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ  َﻔ ِِﻴ ُ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻳﺰﻛﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ‬ ‫ﺗﻨﻪ‬ ‫ ﺣﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎﺕ  ُ ّﺍ ُ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﻫﻢ ﺃﺣﻴﺎء ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺎﻗﻮﻥ ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺍﻟ ّﻫﺮ ﺃﻋﻴﺎﻧﻬﻢ ﻣﻔﻘﻮﺩﺓ ﻭ ﺁﺛﺎﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﺧﺰ ﻥ‬ ‫ﺓ‬ ٌ‫ ﻣﻮﺟﻮﺩ‬ “Ilmu  lebih  baik  daripada  harta,  oleh  karena  harta  itu  kamu  yang  menjaganya,  sedangkan  ilmu  itu  adalah  yang  menjagamu.  Harta  akan  lenyap  jika  dibelanjakan,  sementara  ilmu  akan  berkembang  jika  diinfakkan  (diajarkan).  Ilmu  adalah  penguasa,  sedang  harta  adalah  yang  dikuasai.  Telah  mati  para  penyimpan  harta  padahal  mereka  masih hidup, sementara ulama tetap hidup sepanjang masa. Jasa­jasa mereka hilang tapi  pengaruh mereka tetap ada/membekas di dalam hati.” 6  Mu’az bin Jabal ra. mengatakan:  ‫ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑ ﻟﻌﻠﻢ ﻓﺈ ّ ﻃﻠﺒﻪ ﷲ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻭﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺧﺸﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ ﺟﻬﺎﺩ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﻟﻤﻦ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﺻﺪﻗﺔ ﻭﻣﺬﺍﻛﺮﺗﻪ‬ ‫ﻥ‬ ‫ ﺎ‬ ‫ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺑﻪِ  ُﻌﺮﻑ ﺍ ُ ﻭ  ُﻌﺒﺪ ﻭﺑﻪ ﻳﻬﺘﺪﻭﻥ ﺑﻬﻢ ﻭ ﻳﻨﺘﻬﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺭﺃْﻳﻬﻢ‬ ‫ﷲ ﻳ‬ ‫ﻳ‬ “Tuntutlah  ilmu,  sebab  menuntutnya  untuk  mencari  keridhaan  Allah  adalah  ibadah,  mengetahuinya  adalah  khasyah,  mengkajinya  adalah  jihad,  mengajarkannya  kepada  orang  yang  tidak  mengetahuinya  adalah  sedekah  dan  mendiskusikannya  adalah  tasbih.  Dengan  ilmu,  Allah  diketahui  dan  disembah,  dan  dengan  ilmu  pula  Alah  diagungkan  dan  ditauhidkan.  Allah  mengangkat  (kedudukan)  suatu  kaum  dengan  ilmu,  dan  menjadikan  mereka  sebagai  pemimpin  dan Imam  bagi  manusia,  manusia  mendapat  7  petunjuk melalui perantaraan mereka dan akan merujuk kepada pendapat mereka.”  6  7  Syaikh Abdul Qadir Abdul Aziz, Keutamaan Ilmu, 77.  Ibid., 78.
 • 4. Abu al­Aswad al­Duali, murid Ali bin Abi Talib mengatakan:  ‫ ﺍﻟﻤﻠﻮﻙ ﺣ ّﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ ّﺎﺱ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﺣ ّﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻮﻙ‬ ‫ﻜ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻜ‬ “Para  raja  adalah  penguasa­penguasa  (yang  memerintah)  manusia,  sedangkan  8  para ulama adalah penguasa­penguasa (yang memerintah) para raja.”  Selain pentingnya ilmu, para ulama kita juga memadukan ilmu dengan amal, fikir  dan  zikir,  akal  dan  hati.  Kondisi  tersebut  tampak  jelas  dalam  contoh  kehidupan  para  ulama kita, seperti Abu Hanifah, Imam Syafi’i dan Imam Bukhari. Al­Hakam bin Hisyam  al­Tsaqafi  mengatakan:  “Orang  menceritakan  kepadaku  di  negeri  Syam,  suatu  cerita  tentang  Abu  Hanifah,  bahwa  beliau  adalah  seorang  manusia  pemegang  amanah  yang  terbesar. Sultan mau mengangkatnya menjadi pemegang kunci gudang kekayaan Negara  atau memukulnya kalau  menolak. Maka  Abu Hanifah  memilih  siksaan daripada siksaan  9  Allah Ta’ala.”  Al­Rabi mengatakan: “Imam Syafi‘i menghkatamkan al­Qur’an misalnya,  10  dalam bulan Ramadhan, enam puluh kali. Semuanya itu dalam shalat.  Imam Bukhari  menyatakan:  ‫ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﺖ ﻓﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺣﺪﻳﺜً ﺇﻻ  ﺍﻏﺘﺴﻠﺖ ﻗﺒﻞ ﺫﺍﻟﻚ ﻭ ﺻّﻴﺖ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﺎ‬ ‫(  ﻛﻌﺘﻴﻦ‬Aku tidak menulis hadist dalam kitab Sahih kecuali aku telah mandi sebelum itu  ‫ ﺭ‬ 11  dan telah shalat dua rakaat).  Bukan  saja  dalam  ilmu­ilmu  agama,  ulama  kita  yang  berwibawa  telah  mewariskan kita berbagai karya yang sehingga kini masih selalu kita rasakan manfaatnya.  Dalam  bidang  ilmu  pengetahuan  umum  pun,  para  pemikir  Muslim  terdahulu  sangat  berperan. Al­Khawarizmi, Bapak matematika, misalnya, dengan gagasan aljabarnya telah  sangat mempengaruhi perkembangan ilmu matematika. Tanpa pemikiran al­Khawarizmi,  tanpa  sumbangan  angka­angka  Arab,  maka  sistem  penulisan  dalam  matematika  merupakan  sebuah  kesulitan.  Sebelum  memakai  angka­angka  Arab,  dunia  Barat  bersandar  kepada  sistem  angka  Romawi.  Bilangan  3838,  misalnya,  jika  ditulis  dengan  sistem desimal  atau angka Arab, hanya  membutuhkan empat angka. Namun,  jika ditulis  dengan  angka  Romawi,  maka  dibutuhkan  tiga  belas  angka,  yaitu  MMMDCCCXLVIII.  8  Ibid.  Al­Ghazali, Ihya ‘Ulum al­Din, Pen. Ismail Yakub (Jakarta; C.V. Faizan, 1989), cet. ke­11, hal. 120.  10  Ibid., 108.  11  Ibn Hajar al­‘Asqalani, Fath al­Bari bi Sharh Sahih al­Bukhari (Kairo: Maktabah Misr, tt), mukaddimah,  hal. 4. 9 
 • 5. Demikian  juga  ketika  dalam  bentuk  perkalian.  34  kali  35  akan  lebih  mudah  12  mengalikannya jika dibanding dengan XXXIV dan XXXV.  Terbayang  oleh  kita  betapa  rumit,  dan  bertele­telenya  sistem  penulisan  angka  Romawi. Dengan penggunaan angka­angka Romawi, maka akan banyak memakan waktu  dan  tenaga  untuk  mengoperasikan  sistem  hitungan.  Seandainya  dunia  Barat  masih  berkutat  dengan  menggunakan  angka  Romawi,  tentunya  mereka  masih  mundur.  Sebabnya, angka Romawi tidak memiliki kesederhanaan. Namun, disebabkan sumbangan  angka­angka  Arab,  disebabkan  sumbangan  pemikiran  al­Khawarizmi,  maka  pengerjaan  hitungan yang rumit pun menjadi lebih sederhana dan mudah. Menarik untuk dicermati,  al­Khawarizmi  menulis  karyanya  dalam  bidang  matematika  karena  didorong  oleh  13  motivasi agama untuk menyelesaikan persoalan hukum warisan dan hukum jual­beli.  Selain  itu,  masih  banyak  lagi  pemikir  Muslim  yang  sangat  berperan  dalam  mengembangkan  ilmu  pengetahuan.  Salah  seorang  diantaranya  adalah  Ibn  Sina.  Ketika  baru  berusia  21  tahun,  beliau  telah  menulis  al­Hasil  wa  al­Mahsul  yang  terdiri  dari  20  jilid. Selain  itu, beliau  juga telah  menulis  al­Shifa (Penyembuhan), 18 jilid; al­Qanun fi  al­Tibb  (Kaidah­Kaidah  dalam  Kedokteran),  14  jilid;  Al­Insaf  (Pertimbangan),  20  jilid;  14  al­Najat (Penyelamatan), 3 jilid; dan Lisan al­’Arab (Bahasa Arab), 10 jilid.  Karyanya  al­Qanun  fi  al­Tibb  telah  diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  Latin  di  Toledo Spanyol pada abad ke­12. Buku al­Qanun fi al­Tibb dijadikan buku teks rujukan  15  utama  di  universitas­universitas  Eropa  sampai  abad  ke­17.  Disebabkan  kehebatan  Ibn  Sina dalam  bidang kedokteran, maka para sarjana Kristen  mengakui dan kagum dengan  Ibn Sina. Seorang pendeta Kristen, G.C. Anawati, menyatakan: “Sebelum meninggal, ia  (Ibnu  Sina)  telah  mengarang  sejumlah  kurang  lebih  276  karya.  Ini  meliputi  berbagai  subjek  ilmu  pengetahuan  seperti  filsafat,  kedokteran,  geometri,  astronomi,  musik,  syair,  teologi, politik, matematika, fisika, kimia, sastra, kosmologi dan sebagainya.”  Disebabkan  kehebatan  kaum  Muslimin  dalam  bidang  ilmu  pengetahuan,  maka  sebenarnya  pada  zaman  kegemilangan  kaum  Muslimin,  orang­orang  Barat  meniru  12  Budi Yuwono, Ilmuwan Islam Pelopor Sains Modern (Jakarta: Pustaka Qalami, 2005), hal. 161.  Ibid., hal. 166.  14  William E. Gohlman, The Life of Ibn Sina: A Critical Edition and Annotated Translation (New York:  State University of New York Press), 1974, hal. 47.  15  W. Montgomery Watt, Islam dan Peradaban Dunia: Pengaruh Islam Atas Eropa Abad Pertengahan  (Jakarta: Gramedia, 1997), cet. ke­2, hal. 56. 13 
 • 6. kemajuan  yang  telah  diraih  oleh  orang­orang  Islam.  Jadi,  kegemilangan  Barat  saat  ini  tidak terlepas daripada sumbangan pemikiran kaum Muslimin pada saat itu. Hal ini telah  diakui oleh para sarjana Barat.  Selain  itu,  para  ulama  kita  dahulu  menguasai  beragam  ilmu.  Fakhruddin  al­Razi  (1149­1210), misalnya, menguasai al­Qur’an, al­Hadith, tafsir, fiqh, usul fiqh, sastra arab,  perbandingan agama, logika, matematika, fisika, dan kedokteran. Bukan hanya al­Qur’an  dan al­Hadits yang dihafal, bahkan beberapa buku yang sangat penting dalam bidang usul  fikih seperti al­Shamil fi Usul al­Din, karya Imam al­Haramain al­Juwayni, al­Mu‘tamad  karya  Abu  al­Husain  al­Basri  dan  al­Mustasfa  karya  al­Ghazali,  telah  dihafal  oleh  16  Fakhruddin al­Razi.  Dewesternisasi Ilmu Pengetahuan Kontemporer  Salah satu tantangan pemikiran Islam kontemporer yang dihadapi kaum Muslimin  saat  ini  adalah  problem  ilmu.  Sebabnya,  peradaban  Barat  yang  mendominasi  peradaban  dunia  saat  ini telah  menjadikan  ilmu  sebagai problematis. Selain telah  salah­memahami  makna ilmu, peradaban tersebut telah menghilangkan maksud dan tujuan ilmu. Sekalipun  peradaban  Barat  modern  telah  menghasilkan  ilmu  yang  bermanfaat,  namun,  tidak  dapat  dinafikan  bahwa  peradaban  tersebut  juga  telah  menghasilkan  ilmu  yang  telah  merusak  khususnya kehidupan spiritual manusia. Epistemologi Barat bersumber kepada akal dan  panca­indera.  Konsekwensinya,  berbagai  aliran  pemikiran  sekular  seperti  rasionalisme,  empirisme,  skeptisisme,  relatifisme,  ateisme,  agnotisme,  humanisme,  sekularisme,  eksistensialisme,  materialisme, sosialisme, kapitalisme,  liberalisme  mewarnai peradaban  Barat modern dan kontemporer. Westernisasi ilmu telah menceraikan hubungan harmonis  antara manusia dan Tuhan, sekaligus telah melenyapkan Wahyu sebagai sumber ilmu.  Dalam  pandangan  Syed  Muhammad  Naquib  al­Attas,  Westernisasi  ilmu  adalah  hasil  dari  kebingungan  dan  skeptisisme.  Westernisasi  ilmu  telah  mengangkat  keraguan  dan dugaan ke tahap metodologi ‘ilmiah,’ menjadikan keraguan sebagai alat epistemologi  yang sah dalam keilmuan, menolak Wahyu dan kepercayaan agama dalam ruang lingkup  keilmuan dan menjadikan spekulasi filosofis yang terkait dengan kehidupan sekular yang  16  Adnin Armas, “Fakhruddin al­Razi: Ulama Yang Dokter & filosof Yang Mufassir,” ISLAMIA, April­Juni  2005, 106­13.
 • 7. memusatkan manusia sebagai makhluk rasional sebagai basis keilmuan. Akibatnya, ilmu  pengetahuan  dan  nilai­nilai  etika  dan  moral,  yang  diatur  oleh  rasio  manusia,  terus  17  menerus  berubah.  Syed  Muhammad  Naquib  al­Attas  menyimpulkan  ilmu  pengetahuan  modern yang dibangun di atas visi intelektual dan psikologis budaya dan peradaban Barat  18  dijiwai  oleh  5  faktor:  (1)  akal  diandalkan  untuk  membimbing  kehidupan  manusia;  (2)  bersikap dualistik terhadap realitas dan kebenaran; (3) menegaskan aspek eksistensi yang  19  memproyeksikan  pandangan  hidup  sekular;  (4)  membela  doktrin  humanisme;  (5)  menjadikan  drama  dan  tragedi  sebagai  unsur­unsur  yang  dominant  dalam  fitrah  dan  20  eksistensi kemanusiaan.  Islamisasi Ilmu Pengetahuan Kontemporer  Ilmu  pengetahuan  modern  yang  saat  ini  dihasilkan  oleh  peradaban  Barat  tidak  serta­merta harus diterapkan di dunia Muslim. Sebabnya, ilmu bukan bebas­nilai (value­  21  free),  tetapi  sarat  nilai  (value  laden).  Ilmu  bisa  dijadikan  alat  yang  sangat  halus  dan  22  tajam bagi menyebarluaskan cara dan pandangan hidup sesuatu kebudayaan.  Syed Muhammad Naquib al­Attas menyadari terdapatnya persamaan antara Islam  dengan  filsafat  dan  sains  modern  menyangkut  sumber  dan  metode  ilmu,  kesatuan  cara  mengetahui  secara  nalar  dan  empiris,  kombinasi  realisme,  idealisme  dan  pragmatisme  sebagai  fondasi  kognitif  bagi  filsafat  sains;  proses  dan  filsafat  sains.  Bagaimanapun,  ia  menegaskan  terdapat  juga  sejumlah  perbedaan  mendasar  dalam  pandangan  hidup  (divergent  worldviews)  mengenai  Realitas  akhir.  Baginya,  dalam  Islam,  Wahyu  merupakan sumber ilmu tentang realitas dan kebenaran akhir berkenaan dengan makhluk  17  Lihat definisi Syed Muhammad Naquib al­Attas mengenai ‘peradaban Barat’ dalam karyanya Islam and  Secularism  (Kuala  Lumpur:  ISTAC,  edisi  kedua,  1993),  hal.  133­35,  selanjutnya  diringkas  Islam  and  Secularism.  18  Ibid., hal. 137.  19  Lihat kritikan S. M. N. al­Attas terhadap sekularisasi dalam karyanya Islam and Secularism, hal. 38­43.  20  S. M. N. al­Attas, Prolegomena to the Metaphysics of Islam: An Exposition of the Fundamental Elements  of  the  Worldview  of  Islam  (Kuala  Lumpur:  ISTAC,  1995),  hal.  88;  99­108,  selanjutnya  disingkat  Prolegomena.  21  Syed Muhammad Naquib al­Attas, Islam and Secularism, hal. 134.  22  Syed Muhammad Naquib al­Attas, Risalah Untuk Kaum Muslimin (Kuala Lumpur: ISTAC, 2001), hal.  49.  Sekalipun  Risalah  diterbitkan  pada  tahun  2001,  namun  sebenarnya  naskah  tersebut  sudah  ada  sejak  tahun 1973. Gagasan yang ada di dalam naskah tersebut dikembangkan menjadi beberapa karya monograf.
 • 8. 23  ciptaan  dan  Pencipta.  Wahyu  merupakan  dasar  kepada  kerangka  metafisis  untuk  mengupas  filsafat  sains  sebagai  sebuah  sistem  yang  menggambarkan  realitas  dan  24  kebenaran dari sudat pandang rasionalisme dan empirisesme.  Tanpa Wahyu, ilmu sains  dianggap  satu­satunya  pengetahuan  yang  otentik  (science  is  the  sole  authentic  25  knowledge).  Tanpa  Wahyu,  ilmu  pengetahuan  ini  hanya  terkait  dengan  fenomena.  Akibatnya,  kesimpulan  kepada  fenomena  akan  selalu  berubah  sesuai  dengan  perkembangan zaman. Tanpa Wahyu, realitas yang dipahami hanya terbatas kepada alam  26  nyata  ini  yang  dianggap  satu­satunya  realitas.  Islam  adalah  agama  sekaligus  27  peradaban.  Islam adalah agama yang mengatasi dan melintasi waktu karena sistem nilai  yang  dikandungnya  adalah  mutlak.  Kebenaran  nilai  Islam  bukan  hanya  untuk  masa  dahulu,  namun  juga sekarang dan akan datang. Nilai­nilai yang  ada dalam Islam adalah  sepanjang  masa.  Jadi,  Islam  memiliki  pandangan­hidup  mutlaknya  sendiri,  merangkumi  persoalan  ketuhanan,  kenabian,  kebenaran,  alam  semesta  dll.  Islam  memiliki  penafsiran  ontologis,  kosmologis  dan  psikologis  tersendiri  terhadap  hakikat.  Islam  menolak  ide  28  dekonsekrasi nilai karena merelatifkan semua sistem akhlak.  Mendiagnosa virus  yang terkandung dalam  Westernisasi  ilmu, Syed  Muhammad  29  Naquib  al­Attas  mengobatinya  dengan  Islamisasi  ilmu.  Alasannya,  tantangan  terbesar  yang  dihadapi  kaum  Muslimin  adalah  ilmu  pengetahuan  modern  yang  tidak  netral  dan  telah  diinfus  ke  dalam  praduga­praduga  agama,  budaya  dan  filosofis,  yang  sebenarnya  23  Sumber dan Metode Ilmu pengetahuan menurut Naquib al­Attas adalah (I) Panca­indera yang meliputi 5  indera  eksternal  seperti  sentuh,  bau,  rasa,  lihat,  dan  dengar,  serta  5  indera  internal  seperti  represntasi,  estimasi,  retensi  (retention),  mengimbas  kembali  (recollection)  dan  khayalan.  (II)  Khabar  yang  benar  didasarkan kepada otoritas (naql): yaitu otoritas absolut yaitu otoritas ketuhanan (al­Qur’an) dan otoritas  kenabian  (rasul)  dan  otoritas  relatif,  yaitu  konsensus  para  ulama  (tawatur)  dan  khabar  dari  orang­orang  yang  terpecaya  secara  umum  dan  (III)  Akal  yang  sehat  dan  intuisi.  Lihat  skema  struktur  epistemologi  Naquib al­Attas dalam Adi Setia, “Philosophy of Science of Syed Muhammad Naquib al­Attas,” Islam &  Science 1 (2003), No. 2., hal. 189.  24  Syed Muhammad Naquib al­Attas, Islam and the Philosophy of Science (Kuala Lumpur: ISTAC, 1989),  hal. 9.  25  Ibid., hal. 4.  26  Ibid., hal. 5.  27  Wan Mohd Nor Wan Daud , The Educational Philosophy,  hal. 298.  28  Syed Muhammad Naquib al­Attas, Islam and Secularism, hal. 30­32.  29  Syed Muhammad Naquib al­Attas telah membahas isu­isu Islamisasi dan Westernisasi pada akhir tahun  60­an dan awal tahun 70­an. Lihat Wan Mohd Nor Wan Daud, The Educational Philosophy and Practice of  Syed Muhammad Naquib al­Attas ­ An Exposition of the Original Concept of Islamization (Kuala Lumpur:  ISTAC, 1998), hal. 237, selanjutnya diringkas The Educational Philosophy.
 • 9. berasal  dari  refleksi  kesadaran  dan  pengalaman  manusia  Barat.  Jadi,  ilmu  pengetahuan  30  modern harus diislamkan.  Mengislamkan ilmu bukanlah pekerjaan mudah seperti labelisasi. Selain itu, tidak  semua  dari  Barat  berarti  ditolak.  Sebabnya,  terdapat  sejumlah  persamaan  antara  Islam  dan filsafat dan sains Barat. Oleh sebab itu, seseorang yang mengislamkan ilmu, ia perlu  memenuhi  pra­syarat,  yaitu  ia  harus  mampu  mengidentifikasi  pandangan­hidup  Islam  31  (the  Islamic  worldview)  sekaligus  mampu  memahami  budaya  dan  peradaban  Barat.  Pandangan­hidup dalam Islam adalah visi mengenai realitas dan kebenaran (the vision of  reality  and  truth).  Realitas  dan  kebenaran  dalam  Islam  bukanlah    semata­mata  fikiran  tentang  alam  fisik  dan  keterlibatan  manusia  dalam  sejarah,  sosial,  politik  dan  budaya  sebagaimana  yang  ada  di  dalam  konsep  Barat  sekular  mengenai  dunia,  yang  dibatasi  kepada  dunia  yang  dapat  dilihat.  Realitas  dan  kebenaran  dimaknai  berdasarkan  kajian  kepada metafisika terhadap dunia yang nampak dan tidak nampak. Jadi, pandangan­hidup  Islam  mencakup  dunia  dan  akhirat,  yang  mana  aspek  dunia  harus  dihubungkan  dengan  cara yang sangat mendalam kepada aspek akhirat, dan aspek akhirat memiliki signifikansi  yang  terakhir  dan  final.  Pandangan–hidup  Islam  tidak  berdasarkan  kepada  metode  dikotomis  seperti  obyektif  dan  subyektif,  historis  dan  normatif.  Namun,  realitas  dan  kebenaran dipahami dengan  metode yang  menyatukan (tawhid). Pandangan­hidup Islam  bersumber kepada wahyu yang didukung oleh akal dan intuisi. Substansi agama seperti:  nama, keimanan dan pengamalannya, ibadahnya, doktrinya serta sistem teologinya telah  ada dalam wahyu dan dijelaskan oleh  Nabi. Islam telah  lengkap, sempurna dan otentik.  Tidak memerlukan progresifitas, perkembangan dan perubahan dalam hal­hal yang sudah  sangat  jelas  (al­ma'lum  min  al­din  bi  al­darurah).  Pandangan­hidup  Islam  terdiri  dari  berbagai konsep  yang saling terkait seperti konsep Tuhan, wahyu, pencipatan, psikologi  manusia, ilmu, agama, kebebasan, nilai dan kebaikan serta kebahagiaan. Konsep­konsep  tersebut yang  menentukan  bentuk perubahan, perkembangan dan kemajuan. Pandangan­  hidup Islam dibangun atas konsep Tuhan yang unik, yang tidak ada pada tradisi filsafat,  32  budaya, peradaban dan agama lain.  30  Ibid., hal. 291.  Ibid., hal. 313­14.  32  Lihat uraian komprehensif Syed Muhammad Naquib al­Attas mengenai pandangan­hidup Islam dalam  Prolegomena, hal. 1­39. 31 
 • 10. Setelah  mengetahui  secara  mendalam  mengenai  pandangan­hidup  Islam  dan  Barat,  maka  proses  Islamisasi  baru  bisa  dilakukan.  Sebabnya,  Islamisasi  ilmu  pengetahuan saat ini (the Islamization of present­day knowledge), melibatkan dua proses  yang saling terkait:  i) mengisoliir unsur­unsur dan konsep­konsep kunci yang membentuk budaya dan  peradaban  Barat  (5  unsur  yang  telah  disebutkan  sebelumnya),  dari  setiap  bidang  ilmu  pengetahuan  modern  saat  ini,  khususnya  dalam  ilmu  pengetahuan  humaniora.  Bagaimanapun,  ilmu­ilmu  alam,  fisika  dan  aplikasi  harus  diislamkan  juga  khususnya  33  dalam penafsiran­penafsiran akan fakta­fakta dan dalam formulasi teori­teori.  Menurut Syed Muhammad Naquib al­Attas, jika tidak sesuai dengan pandangan­  hidup  Islam,  maka  fakta  menjadi  tidak  benar.  34  Selain  itu,  ilmu­ilmu  modern  harus  diperiksa  dengan  teliti.  Ini  mencakup  metode,  konsep,  praduga,  simbol,    dari  ilmu  modern; beserta aspek­aspek empiris dan rasional, dan yang berdampak kepada nilai dan  etika; penafsiran historisitas ilmu tersebut, bangunan teori ilmunya, praduganya berkaitan  dengan  dunia,  dan  rasionalitas  proses­proses  ilmiah,  teori  ilmu  tersebut  tentang  alam  semesta,  klasifikasinya,  batasannya,  hubung  kaitnya  dengan  ilmu­ilmu  lainnya  serta  35  hubungannya dengan sosial harus diperiksa dengan teliti.  ii)  memasukkan  unsur­unsur  Islam  beserta  konsep­konsep  kunci  dalam  setiap  36  bidang dari ilmu pengetahuan saat ini yang relevant.  Jika kedua proses tersebut selesai dilakukan, maka Islamisasi akan membebaskan  manusia  dari  magik,  mitologi,  animisme,  tradisi  budaya  nasional  yang  bertentangan  37  dengan Islam, dan kemudian dari kontrol sekular kepada akal dan bahasanya.  Islamisasi  akan membebaskan akal manusia dari keraguan (shakk), dugaan (zann) dan argumentasi  kosong (mira’) menuju keyakinan akan kebenaran mengenai realitas spiritual, intelligible  38  dan  materi.  Islamisasi  akan  mengeluarkan  penafsiran­penafsiran  ilmu  pengetahuan  33  Wan Mohd Nor Wan Daud, The Educational Philosophy, hal. 313.  Ibid., hal. 313.  35  Syed Muhammad Naquib al­Attas, Prolegomena, hal. 114.  36  Wan Mohd Nor Wan Daud, The Educational Philosophy, hal. 313.  37  Al­Attas menyatakan: “Islamization is the liberation of man first from magical, mythological, animistic,  national­cultural  tradition  opposed  to  Islam,  and  then  from  secular  control  over  his  reason  and  his  language.” Lihat Syed Muhammad Naquib al­Attas, Islam and Secularism, hal. 44.  38  Wan Mohd Nor Wan Daud , The Educational Philosophy, hal. 312. 34 
 • 11. 39  kontemporer dari ideologi, makna dan ungkapan sekular.  Sebagai  kesimpulan,  untuk  menjawab tantangan hegemoni westernisasi ilmu yang sedang melanda peradaban dunia  saat  ini,  kaum  Muslimin  memerlukan  sebuah  “revolusi  epistemologis”  dan  itu  dapat  dilakukan melalui Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer.  39  Syed Muhammad Naquib al­Attas, The Concept of Education in Islam, hal. 43.