O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Model de proiect de lectie

66.995 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação
  • Entre para ver os comentários

Model de proiect de lectie

  1. 1. ŞCOALA NR.27 ,,PRINCIPESA ILEANA” CLASA a II-a B PROPUNĂTOR ELENA ŞERBĂNOIU DATA: 19.05.2009 ARIE CURRICULARĂ: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINłE DISCIPLINA: CUNOAŞTEREA MEDIULUI PROIECT DE LECłIE UNITATEA DE ÎNVĂłARE: Mediul înconjurător şi protejarea lui CONłINUT: Mediul înconjurător şi protejarea lui (acŃiuni care dăuneză/protejează mediul înconjurător) TIPUL LECłIEI: recapitulare SCOPUL LECłIEI: Formarea unei atitudini active şi protective faŃă de mediu OBIECTIVE OPERAłIONALE: La sfârşitul orei elevii vor fi capabili: O1 – să stabilească legături tematice pornind de la concepte date (mediu, poluare, protejare, grădină), realizând o schemă; obiectivul va fi considerat atins dacă vor rezolva corect cel puŃin 3 corelaŃii; O2 – să coreleze acŃiunile dăunătoare/de protejare a mediului cu îndemnurile corespunzătoare, realizând un afiş tematic; obiectivul va fi considerat atins dacă vor rezolva corect cel puŃin 3 corelaŃii; O3 – să grupeze acŃiuni de poluare/protejare a mediului înconjurător, realizând un tabel corespunzător; obiectivul va fi considerat atins dacă vor rezolva corect cel puŃin 3 corelaŃii; O4 – să evoce propriile experienŃe în legătură cu tema protejării mediului înconjurător; obiectivul va fi considerat atins dacă vor corela propria experienŃă cu cea ştiinŃifică; O5 – să enumere modalităŃi de protejare a mediul înconjurător; obiectivul va fi considerat atins dacă vor enumera corect cel puŃin 5 modalităŃi
  2. 2. STRATEGIA DIDACTICĂ: TIPUL: euristică, algoritmică Resurse procedurale: METODE ŞI PROCEDEE: brainstorming, Ciorchinele, exerciŃiul, problematizarea, explicaŃia, conversaŃia euristică, jocul didactic, munca independentă, observaŃia, testul de sinceritate, lectura explicativă, povestirea , instructajul verbal TIP DE INTERACłIUNE: dirijat - dependent, independent MOD DE GRUPARE: frontal, grupe conform tipurilor de inteligenŃă Resurse materiale MIJLOACE DE INVĂłĂMÂNT: - mijloace informativ - demonstrative: - materiale intuitive naturale: obiecte - materiale sau reprezentări figurative: planşe, desene - mijloace de evaluare a rezultatelor învăŃării: fişe de lucru, fişe de evaluare Evaluare TIP DE EVALUARE: formativă, orală, scrisă, individuală, frontală, de grup FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE: observaŃia sistematică, probă scrisă, probă orală, temă de lucru în clasă, autoevaluare, evaluare reciprocă BIBLIOGRAFIE: o Curriculum NaŃional - Programa şcolară pentru clasa a II-a. Bucureşti: 2006-2007; o Metodica predării cunoştintelor despre natură la clasele I-IV, Bucureşti: Ed. Didactică şi Pedagogică,1988 o Tudora PiŃilă, Cleopatra Mihăilescu. Cunoaşterea mediului. Manual pentru clasa a II-a. Bucureşti: Ed Aramis, 2004 o Formarea conceptelor în învăŃământul primar –perspectiva inteligenŃei multiple. AplicaŃi la ştiinŃele naturii, Lucrare metodico- ştiinŃifică pentru obŃinerea gradului I
  3. 3. Nr. SecvenŃele Ob. ConŃinutul învăŃării Metode şi Material Evaluare crt. lecŃiei op. procedee didactic 1. Moment Crearea condiŃiilor necesare desfăşurării activităŃii organizatoric Gruparea elevilor conform caracteristicilor inteligenŃelor Simbolurile frontală multiple instructajul echipelor orală 2. AnunŃarea verbal subiectului Se anunŃă subiectul lecŃiei şi obiectivele conversaŃia observare lecŃiei şi a Se subliniază utilitatea acestei teme euristică sistematică obiectivelor. explicaŃia 3. Crearea O1 Se lucrează în echipe – conform tipurilor de inteligenŃă situaŃiilor de Naturalistă - RealizaŃi o hartă a temei sub forma unui ciorchine. învăŃare/ CompletaŃi ciorchinele, în funcŃie de ideile discutate de voi. brainstorming fişa de lucru frontală consolidare Ciorchinele markere orală apă aer sol moarte dispariŃie îmbolnăvire lectura explicativă manual probă scrisă conversaŃia portofolii observare euristică reviste de ştiinŃe sistematică Ce se Efectele problematizarea poluează poluării evaluare Poluarea MEDIUL ProtecŃia reciprocă mediului mediului Deşeuri Măsuri hârtie metal protecŃia plantare plastic vieŃuitoarelor resturi alimentare depozitarea corectă a deşeurilor
  4. 4. Nr. SecvenŃele Ob. ConŃinutul învăŃării Metode şi Material Evaluare crt. lecŃiei op. procedee didactic 3. Crearea O2 Kinestezică şi Vizuală- SpaŃială frontală situaŃiilor de 1. MimaŃi acŃiuni dăunătoare/de protejare a mediului. jocul didactic poster orală învăŃare/ 2. DesenaŃi un parc. DecupaŃi şi lipiŃi pancarde potrivite. Mima fişa de lucru probă practică consolidare problematizarea coală A3 observare desenul explicativ creioane colorate sistematică conversaŃia lipici explicaŃia foarfecă evaluare reciprocă O3 Logico-matematică problematizarea 1. „Povestind despre păduri, Ana, Dan şi Sorin se contrazic. Ana conversaŃia fişa de lucru frontală susŃine că pădurile opresc vânturile puternice. Dan spune că euristică markere orală pădurile produc mult oxigen. Sorin zice că pădurile dau doar explicaŃia imagini sugestive lemne şi atât. Cine greşeşte?” portofolii observare 2. GrupaŃi, într-un tabel, acŃiunile dăunătoare şi pe cele de sistematică protejare a mediului natural : plantarea copacilor, arunca- rea hârtiilor în pădure, ruperea florilor, colectarea evaluare deşeurilor. CompletaŃi tabelul şi cu alte acŃiuni cunoscute reciprocă de voi.
  5. 5. Nr. SecvenŃele Ob. ConŃinutul învăŃării Metode si Material Evaluare crt. lecŃiei op. procedee didactic 3. Crearea O4 Intrapersonală Testul de fişa de lucru frontală situaŃiilor de 1. RezolvaŃi testul de sinceritate. sinceritate teste de sinceritate orală învăŃare/ povestire pagină de TEST DE SINCERITATE consolidare explicaŃia jurnal observare Pune in casute “DA” sau “NU”: evocare sistematică 1. Arunci hartia pachetlului la cos? 2. Ai plantat flori sau pomi? 3. Ingrijesti florile din clasa sau de acasa? 4. Ingrijesti animalele? 5. Vorbesti frumos si iti respecti colegii? evaluare 6. Rupi florile din parcuri? 7. Cand mergi la picnic? reciprocă 8. Distrugi cuiburile pasarelelor? 9. Dai drumul tare la televizor? 10. Zgarii scoarta copacilor cu obiecte dure? Daca ai raspuns cu “DA” la primele 5 intrebari si cu “NU” la ultimele 5 poti fi numit “PRIETENUL NATURII!” proba orală auto-evaluare 2. EvocaŃi propriile voastre experienŃe în legătură cu tema dată. Lingvistică O5 CUM POT AJUTA COPIII MEDIUL…DE LA A LA Z conversaŃie fişa de lucru frontală AdoptaŃi o stradă, un parc sau un râu pe care să-l menŃineŃi curat şi sănătos! euristică manual orală BucuraŃi-vã de naturã: mergeŃi la iarbã verde, faceŃi excursii, dar aveŃi grijã ce acrostih portofolii observare lăsaŃi în urma voastrã! lectura explicativă cărŃi sistematică CumpãraŃi obiecte solide pe care le puteŃi folosi mai mult timp! reviste proba scrisă DonaŃi hainele care vã rãmân mici cuiva mai sãrac! evaluare E F reciprocă ……
  6. 6. Nr. SecvenŃele Ob. ConŃinutul învăŃării Metode si Material Evaluare crt. lecŃiei op. procedee didactic O1 Muzicală- Ritmică interpretare vocală casetofon formativa 1. AscultaŃi şi învăŃaŃi cântecul „Flori de măr”. conversaŃia CD orala 2. GăsiŃi cât mai multe legături între acest cântec şi tema euristică fişe de lucru frontala lecŃiei noastre. explicaŃia exerciŃiul produsele realizate evaluare 4. Analiza Interpersonală problematizarea planşă reciprocă rezultatelor 1. Elevii îşi împărtăşesc unii altora rezultatele activităŃii lor. Copacul activităŃii şi 2. Copacul aşteptărilor (fiecare elev scrie pe un fluturaş observaŃia aşteptărilor elaborarea aşteptările pe care le are de la oameni pentru protejarea conversaŃia fluturaşi probă orală concluziilor O5 mediului înconjurător) euristica evaluare 3. Evaluarea explicaŃia Fişa Mă verific! individuală 4. Tema pentru acasă exerciŃiul Containerul şi de grup Reciclarea deşeurilor produse în ora de abilităŃi practice (la problematizarea de reciclare sumativă containerul din faŃa şcolii)
  7. 7. Anexe. CUM POT AJUTA COPIII MEDIUL…DE LA A LA Z AdoptaŃi o stradă, un parc sau un râu pe care să-l menŃineŃi curat şi sănătos! BucuraŃi-vã de naturã: mergeŃi la iarbã verde, faceŃi excursii, dar aveŃi grijã ce lăsaŃi în urma voastrã! CumpãraŃi obiecte solide pe care le puteŃi folosi mai mult timp! DonaŃi hainele care vã rãmân mici cuiva mai sãrac! EconomisiŃi spaŃiu, aplatizând cutiile şi conservele goale! FormaŃi echipe în care sã colectaŃi împreunã sticla, plasticul şi diverse recipiente metalice! GãsiŃi etichete care indicã dacã produsul cumpãrat are consecinŃe negative asupra mediului! Hârtia poate fi economisitã folosind ambele pãrŃi ale unei coli! InsistaŃi sã cãutaŃi şi sã cumpãraŃi acele produse ambalate în materiale reciclabile! JucaŃi-vã în aer liber şi mai puŃin în faŃa calculatorului care consumã energie electricã! LimitaŃi consumul de prefabricate. AmuzaŃi-vã, construind singuri lucrurile de care aveŃi nevoie! MergeŃi pe jos sau cu mijloacele de transport în comun sau, şi mai bine, plimbaŃi-vã, mergeŃi cu rolele sau cu bicicleta! Nu aruncaŃi gunoiul la întâmplare. FolosiŃi containerele de gunoi şi locurile special amenajate pentru colectarea produselor reciclabile! ObişnuiŃi-vã sã închideŃi apa cât vã spãlaŃi pe dinŃi. LasaŃi-o deschisã numai pentru a vã umezi periuŃa şi pentru a vã clãti!
  8. 8. PlantaŃi un copac pentru a preveni eroziunea solului, ca sã aveŃi umbrã şi ca sã le daŃi pãsãrilor un adãpost! ReduceŃi cantitatea de apã pe care o folosiŃi! StingeŃi lumina când ieşiŃi din camerã! ÎnchideŃi aparatura de uz casnic, dacã nu o folosiŃi! TransformaŃi-vã într-o persoanã cãreia îi pasã de viitorul ei si al planetei! UtilizaŃi produse fãrã ambalaje suplimentare, coloranŃi sau substanŃe chimice dãunãtoare! ValorificaŃi fiecare produs cumpãrat folosindu-l de mai multe ori sau gãsindu-i cât mai multe întrebuinŃãri! Zâmbeşte! Ai ajutat şi tu la reducerea poluãrii! MĂ VERIFIC! Scrie B (bine) în dreptul enunŃurilor care îndeamnă la protejarea mediului şi R (rău) în dreptul celor care îndeamnă la poluarea mediului: • Nu rupeŃi florile! • AruncaŃi gunoiul menajer laolaltă cu deşeurile reciclabile! • DistrugeŃi cuiburile păsărilor! • PlantaŃi copaci! • FolosiŃi, pentru aruncarea deşeurilor, numai locurile special amenajate! • Când mergeŃi să luaŃi masa la iarbă verde, strângeŃi gunoaiele în pungi, pe care să le puneŃi în coşuri de gunoi/tomberoane! • Când mergeŃi cu părinŃii pe malul unei ape curgătoare, îndemnaŃi-vă părinŃii să spele maşina în apă!

×