УПКО-Младшибр.2

E

Брой 2

„Ние, малките                                        Брой 2

  славейковци”                       Брой 2, 2009 декември                       ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
                      25 години Соу "петко рачов Славейков"
                      Училището, което означава повече!

                     Честит празник на всички ученици и учители!
                     Пожелаваме ви здраве, творчески дух и воля
                            за нови успехи!


         вСИЧкИ На ХороТо
   В спортна зала “Арпезос” се проведе кон-
 курсът “Всички на хорото”.Най- малките, с най-
 голяма награда! Участниците бяха оценявани от
 жури с председател доц. д-р Антон Андонов и
 членове г-н М. Багдасаров, Г. Бояджиев и Кр.
 Александрова.
                  /Четете на стр.2/


урок по зДраве                                   11 .XII.
На 2.ХІІ.2009г. в актова
зала №1 всички уче-
                                        Ден на планината
ници от третите кла-                            Ученици от IV клас пред-
сове взеха активно                             ставиха свои презентации,
участие в презента-                             посветени на българските
цията: „Който здраво-                            планини. Водещи бяха Ве-
словно живее, няма да                            селина и Стиляна от IV б
се разболее”. Първият                            клас.
урок по здраве предиз-                                   /Четете на стр.2/
вика много размисли.
      /Четете на стр.2/
                   По случай патронния ни празник,     Да поздравим
                стартита вестник “УПКО-Младши”
                                      математиците!
                .Пред ученици, учители и гости се пред-
                стави първия брой. Учениците, които же-    На математическите
                                     състезания с най- добри
                лаят да публикуват материали могат да
                                     резултати са:
 Специален позд-        ги изпращат на е- мейла и сайта на вест-   Станислав- 3ж
 рав за юбилея от       ника:                    Митко- 3е
 ЦДГ “Райна Кня-           upkomladshi@abv.bg           Лили- 3г
    гиня”                                Кристиан- 4е
                 http://upko.webnode.com/                /Четете на стр.2/
Брой 2, 2009 декември                                     II
  вСИЧкИ На ХороТо      и подкрепата на своите ро-
     I МЯСТО       дители те изиграха    с
 С много ентусиазъм и же-   много настроение своето
 лание малките учениците    хоро „Опни ми, тропни ми”
 от Iб клас, с класен ръко-  и спечелиха одобрението
 водител госпожа Анета Ви-   на журито и публиката.
 зева,   се включиха в    НАЍ–МАЛКИТЕ , С НАЍ-
 надиграването по случаѝ    ГОЛЯМАТА НАГРАДА!
 25 годишния юбилеѝ на            1”б“ клас
 училището ни. С помощта


  урок по зДраве                        заедно си направиха меж-
     А вечерта учени-                     дучасие на здравослов-
 ците от ІІІ „е” представиха                   ното  хранене  и  си
 пред родители, учители и                     похапнаха от вкусните
 гости своето тържество                      плодове. Учениците уча-
 „Който    здравословно                    стващи във „Виртуалния
 живее, няма да се разбо-                     справочник” ще продължа-
 лее”. Всички стигнаха до                     ват да творят по темата,
 извода, че здравето ни за-                    свързана със здравослов-
 виси от самите нас. В края                    ния начин на живот.
 на урока техните приятели                    Всички получиха книжки и
 от ІІІ„ж” клас- Станислав и   „С този коктейл от вита-     пирамида на храненето.
 Али им подариха кошница     мини, да живеете 100 го-             3”е“ клас
 с плодове с пожеланието:    дини!”. На следващия ден

                        11 .XII.          Да поздравим
                     ДеН На плаНИНаТа        математиците!
                        Четвъртокласниците:
                                        Отлично предста-
                    Васил от IVг представи пре-
                                     вяне на участниците в
                    зентация за Стара планина,
                                     математическите   тур-
                    Бисер от IVб – за Рила, Андреа
                                     нири: “Иван Салабашев”
                    от IVе – “Родопите –планината
                                     и Девети областен мате-
                    на Орфей”. Участваха още
                                     матически турнир с меж-
                    Мерил от IV д, Гюлис ІVг. и
                                     дународно   участие,
                    представиха табло за българ-
По случай 25 годишния юбилей -                      където безспорен шам-
                    ските планини. Всички участ-
Славейковци, от втори „В” клас за-                    пион бе Станислав от 3ж
                    ници получиха награди.
садиха дръвчета.                             клас. Успех!   3 клас
                              4 клас
                       Коледно наст-
                    роение   създадоха
                    третокласниците като
                    украсиха елхата на
                    паркинга на учили-
                    щето. Всеки клас пос-
                    тави своята украса и
                    ръчно изработените
                    играчки и гирлянди.
                          3 клас
Брой 2, 2009 декември                                       III

Ние творим!                                   Със сръчните си
                                         малки ръчички
                                         учениците от II в
                                         клас изработиха
     УЧениЧКа – ПЧелиЧКа                           чудесни творби.
Аз съм ученичка, като пъргава пчеличка.                     Всяко дете вложи
Събирам знания безчет,                              много старание и
както пчеличката мед.                              фантазия.Про-
Работливката своята пита завършва,                        изведенията на
както моето училище свършва.                           тяхното изкуство
Децата усвояват знания безкрай,                         бяха изложени в
Както пчеличките- прашеца си,знай.                        близост до клас-
Нека всички да бъдат работни като пчелица,                    ната им стая.
Защото за това ще получат шестица!
                 Мила II г кл                   ФАНТАЗИИ С
                                         МАТЕРИАЛИ ОТ
     РУсалКа                                  КУХНЯТА НА
                                          МАМА И ОТ
Аз плувам в морето                                 КОШЧЕТО
с риби красиви.
Някои ми казват момиче-риба,
а други ме наричат Русалка.
                          ТреТИ клаС
     Онур Ергюн -3„д” клас
                              аКО Бях МнОгО БОгат
    МОетО УЧилиЩе
                       Ако бях много богат бих зарадвал близките си с мечта-
С нетърпение очаквах          ните от тях подаръци.
да дойде топла есен,          Голяма част от сумата ще даря на детски домове.
в училище да влезем           Ще отделя средства, за да подпомогна образованието.Ще пор-
отново всички с песен.         ъчам стъклена статуя на УПКО и ще я поставя в центъра на
                    града. Искам да направя училището още по-приятно.Ще ре-
Будилникът тиктака,                   монтирам стаите,ще ги обзаведа с нови ме-
почти крещи със глас:                  бели и ще сложа във всяка класна стая
-Момиче, бързо ставай                  компютри.
за първия учебен час!                                 Иван Асен-3г
Школото ми е най- високо!                 МОята МеЧта за Пътешествие
Пристигам с радост и надежда!                Мечтая да пътешествам на Северния
А госпожата се усмихва                  полюс. Защо искам в тоя студ ли? Защото
и малко строго ме поглежда.               това за мен ще е един сървайвър. Винаги
Училище едно си имам                   съм искал да поживея в иглу при ескимо-
и най-мечтано е от нас.        сите. Да се возя през снеговете на шейна теглена от кучешки
Славейков- неговото име.!       впряг. Да ловувам бели мечки, тюлени и моржове.
И трети „ж”- страхотния ни клас!    После да се завърна в Родината и да разказвам за преживява-
        Синем Ерджан III ж клас нията си.            Иван Асен-3г

             МОята МеЧта за Пътешествие        сет и пет години е двадесет и
                                  шест метра. После ще се
                 животни там е най-голямо.
         Моята                      кача на кораб и ще отплавам
                 Ще видя едно от най-силните
        най-го-                      по река Амазонка. Там има
                 животни - лъвът. Чела съм,
        л я м а                      страшни крокодили, змии
                 че е бърз и ловък. След това
        мечта е                      анаконди и много риби пи-
                 искам да видя най-голямото
        да оби-                      рани. Покрай тази река има
                 животно- синия кит. Новоро-
        коля зем-                     вековни гори. Това ще е
                 деният е седем метра, на
        н о т о                      моето голямо и забавно
                 една година е шестнадесет
кълбо. Първо ще отида в                      пътешествие.
                 метра, на пет години е даде-
Африка. Разнообразието от                       Л ил и Гр иго р о ва ІІІ г к л а с
                 сет и два метра, а на дваде-
Брой 2    Брой 2, 2009 декември                               IV


               Ние творим!
    Бяла зиМа                       зиМа
  Джан Ридван Бекир- 3е                Берат Бюлент-3 е
Всяка сутрин като стана               Сняг заваля!
Искам да видя хубава премяна.            Колко хубаво е сега!
Ще ми се да грабна шейната              Слънчице, не грей така,
И да прекося тайгата.                Защото ще стопиш снега.
                           Ако пекнеш ти сега,
Зима бяла пухкава,
                           Снежинките ще станат на
Колко си ми хубава!
                           вода.
Слънчице недей, недей да грееш
Снежния човек да не ми разпилееш!            Tа Ра леЖ     Без   БОд ли
    дядО КОледа                     Имало едно време един таралеж. Той се
    Берке Малинов- 3е                казвал Боцко. Боцко живял в гората под есен-
                            ните листа на един стар дъб.Той имал много
Дядо Коледа, ела при нас,               остри бодли като игли. Малко по-надолу в гората
Да донесеш подаръци за нас!              в една стара хралупа живяла хитрата Лиса.
За едни колички,                    Скоро щяло да настъпи мразовита зима. На
а за други куклички,                  Лиса, за да и е топло през зимата, решила да си
За трети книжки с Дядо Мраз,              ушие кожух. Но нямала игли и така не можела
а на мене топка, както искам аз. да си го ушие, а зимата постепенно настъпвала. Една сутрин
                   Лиса се разхождала и случайно минала през дъба, където
       зиМа          живял Боцко. Видяла неговите остри бодли. Помислила си:
Пролет, лято, есен, зима-       -Тези бодли са толкова остри, точно като игли. На Лиса точно
четири сезона има,          това и трябваше да си ушие кожуха. Отишла до Боцко. Усми-
а когато есента си мина        хнала се и му казала:
ето, че настъпи зима.         -Здравей таралежче! Как се казваш?-попитала тя.
                   -Ами, казвам се Боцко.-отговори той
Зайчетата, птичките          -А ти как се казваш?
отишли са си всичките.        -Казвам се Лиса.
Бягат, търсят да се скрият.      –Виждам,че имаш много остри бодли.-подмазала се Лиса.
Със какво ще се покрият?       –Да така е, благодаря!- казал Боцко.
Мисля, мисля аз            –Може ли да ми дадеш една игличка?- попитала Лиса
защо ли нямат къщи, щом на-      -Не съм сигурен! Ще боли ли?
                   -Не бъди страхлив, няма да боли.- излъгала тя.
стъпи мраз?
                   –Добре, тогава вземи си една.- съгласил се Боцко.
Защо ли да не им помогна?
                   –Аауууу!- изкрещя той.
Но как ли аз ще смогна?
                   –Заболя ме много .-каза Боцко.
Как никой не видях?          –Е, няма нищо!- присмя му се Лиса.
Колко аз следях.           Лиса реши да си тръгне.
Търсех, търсех никой не съзрях. –Довиждане Боцко!
От търсенето прегладнях.       –Довиждане Лиса!
                   Лиса веднага започна да шие кожуха си. Но тя беше много не-
Пролет, лято, есен, зима-       сръчна шивачка и така винаги бодлите се чупеха.Всеки ден тя
четири сезона има,          взимаше по-една две иглички от Боцко. Така той остана без
а когато есента си мина        бодли. Боцко беше много тъжен, защото нямаше какво да го
ето, че настъпи зима.         топли през зимата. А Лиса така и не можа да си ушие кожуха,
    Николета Димитрова IV "a" клас защото нямаше повече игли.       Радослав Антонов 4г клас

Recomendados

2 11 por
2 112 11
2 11eclass
465 visualizações4 slides
упко младши-12.2010. por
упко младши-12.2010.упко младши-12.2010.
упко младши-12.2010.eclass
446 visualizações4 slides
Otchet 2 srok ucebna 2018 2019 g por
Otchet 2 srok ucebna 2018 2019 gOtchet 2 srok ucebna 2018 2019 g
Otchet 2 srok ucebna 2018 2019 gElena Kondilova
333 visualizações34 slides
училищен вестник por
училищен вестникучилищен вестник
училищен вестникШермин Ахмедова
1.6K visualizações10 slides
Open Source per Donne / Girl Geek por
Open Source per Donne / Girl GeekOpen Source per Donne / Girl Geek
Open Source per Donne / Girl GeekSara Rosso
1.5K visualizações63 slides
Presentatie process mining_Zorgoverleg BI_2014_12 por
Presentatie process mining_Zorgoverleg BI_2014_12Presentatie process mining_Zorgoverleg BI_2014_12
Presentatie process mining_Zorgoverleg BI_2014_12Daan Blinde
523 visualizações25 slides

Mais conteúdo relacionado

Destaque

Konyvtaroskepzes 2010 por
Konyvtaroskepzes 2010Konyvtaroskepzes 2010
Konyvtaroskepzes 2010bara1
401 visualizações76 slides
Kerdoiv por
KerdoivKerdoiv
Kerdoivbara1
317 visualizações11 slides
Hawai'i Workshop por
Hawai'i WorkshopHawai'i Workshop
Hawai'i WorkshopLen Edgerly
278 visualizações34 slides
Innovachron Offering por
Innovachron OfferingInnovachron Offering
Innovachron Offeringremicote
300 visualizações20 slides
The ant and the corporation - Talent Management Gone Wrong ... por
The ant and the corporation - Talent Management Gone Wrong ...The ant and the corporation - Talent Management Gone Wrong ...
The ant and the corporation - Talent Management Gone Wrong ...Frances Kazan
873 visualizações25 slides
Web2-es képzés kérdőívek összesítése por
Web2-es képzés kérdőívek összesítéseWeb2-es képzés kérdőívek összesítése
Web2-es képzés kérdőívek összesítésebara1
253 visualizações12 slides

Destaque(20)

Konyvtaroskepzes 2010 por bara1
Konyvtaroskepzes 2010Konyvtaroskepzes 2010
Konyvtaroskepzes 2010
bara1401 visualizações
Kerdoiv por bara1
KerdoivKerdoiv
Kerdoiv
bara1317 visualizações
Hawai'i Workshop por Len Edgerly
Hawai'i WorkshopHawai'i Workshop
Hawai'i Workshop
Len Edgerly278 visualizações
Innovachron Offering por remicote
Innovachron OfferingInnovachron Offering
Innovachron Offering
remicote300 visualizações
The ant and the corporation - Talent Management Gone Wrong ... por Frances Kazan
The ant and the corporation - Talent Management Gone Wrong ...The ant and the corporation - Talent Management Gone Wrong ...
The ant and the corporation - Talent Management Gone Wrong ...
Frances Kazan873 visualizações
Web2-es képzés kérdőívek összesítése por bara1
Web2-es képzés kérdőívek összesítéseWeb2-es képzés kérdőívek összesítése
Web2-es képzés kérdőívek összesítése
bara1253 visualizações
OpenMI Developers Training por Jan Gregersen
OpenMI Developers TrainingOpenMI Developers Training
OpenMI Developers Training
Jan Gregersen270 visualizações
Qliktechcorporateoverview por ivango1
QliktechcorporateoverviewQliktechcorporateoverview
Qliktechcorporateoverview
ivango1207 visualizações
Podcast Your Passion: 12 Steps to Mastery por Len Edgerly
Podcast Your Passion: 12 Steps to MasteryPodcast Your Passion: 12 Steps to Mastery
Podcast Your Passion: 12 Steps to Mastery
Len Edgerly297 visualizações
Kerdoivvalaszokosszesitese por bara1
KerdoivvalaszokosszesiteseKerdoivvalaszokosszesitese
Kerdoivvalaszokosszesitese
bara1197 visualizações
Caims 2009 por J_H_Davenport
Caims 2009Caims 2009
Caims 2009
J_H_Davenport387 visualizações
Central Asian countries por investoralist
Central Asian countriesCentral Asian countries
Central Asian countries
investoralist434 visualizações
Shape 2013 developing multi targeting windows store and windows phone apps por Jose Luis Latorre Millas
Shape 2013  developing multi targeting windows store and windows phone appsShape 2013  developing multi targeting windows store and windows phone apps
Shape 2013 developing multi targeting windows store and windows phone apps
Jose Luis Latorre Millas458 visualizações
Designer Fund por Melissa Miranda
Designer FundDesigner Fund
Designer Fund
Melissa Miranda424 visualizações
Свой среди чужих por Grigoriy Pechenkin
Свой среди чужихСвой среди чужих
Свой среди чужих
Grigoriy Pechenkin418 visualizações
Job quitting por Frances Kazan
Job quittingJob quitting
Job quitting
Frances Kazan434 visualizações
20160418_JTS Overview por Jon-Paul deLange
20160418_JTS Overview20160418_JTS Overview
20160418_JTS Overview
Jon-Paul deLange488 visualizações

Similar a УПКО-Младшибр.2

Otchet 2 srok ucebna 2016 2017 g por
Otchet 2 srok ucebna 2016 2017 gOtchet 2 srok ucebna 2016 2017 g
Otchet 2 srok ucebna 2016 2017 gElena Kondilova
778 visualizações35 slides
Otchet za ii srok na uchebna 2014 2015 god por
Otchet za ii srok na uchebna 2014 2015 godOtchet za ii srok na uchebna 2014 2015 god
Otchet za ii srok na uchebna 2014 2015 godElena Kondilova
2.5K visualizações26 slides
Buditeli por
BuditeliBuditeli
Buditelivalentinrusev
980 visualizações8 slides
Otchet 1 srok ucebna 2016 2017 g por
Otchet 1 srok ucebna 2016 2017 gOtchet 1 srok ucebna 2016 2017 g
Otchet 1 srok ucebna 2016 2017 gElena Kondilova
1.5K visualizações29 slides
Portfolio na grupa por
Portfolio na grupaPortfolio na grupa
Portfolio na grupaМарияна Христова
844 visualizações22 slides
упко младши 3 por
упко младши 3упко младши 3
упко младши 3eclass
518 visualizações4 slides

Similar a УПКО-Младшибр.2(13)

Otchet 2 srok ucebna 2016 2017 g por Elena Kondilova
Otchet 2 srok ucebna 2016 2017 gOtchet 2 srok ucebna 2016 2017 g
Otchet 2 srok ucebna 2016 2017 g
Elena Kondilova778 visualizações
Otchet za ii srok na uchebna 2014 2015 god por Elena Kondilova
Otchet za ii srok na uchebna 2014 2015 godOtchet za ii srok na uchebna 2014 2015 god
Otchet za ii srok na uchebna 2014 2015 god
Elena Kondilova2.5K visualizações
Buditeli por valentinrusev
BuditeliBuditeli
Buditeli
valentinrusev980 visualizações
Otchet 1 srok ucebna 2016 2017 g por Elena Kondilova
Otchet 1 srok ucebna 2016 2017 gOtchet 1 srok ucebna 2016 2017 g
Otchet 1 srok ucebna 2016 2017 g
Elena Kondilova1.5K visualizações
упко младши 3 por eclass
упко младши 3упко младши 3
упко младши 3
eclass518 visualizações
Projekt_BE.pptx por viliDaf
Projekt_BE.pptxProjekt_BE.pptx
Projekt_BE.pptx
viliDaf22 visualizações
Отчет за втори срок на учебната 2015/2016 година por Elena Kondilova
Отчет за втори срок на учебната 2015/2016 годинаОтчет за втори срок на учебната 2015/2016 година
Отчет за втори срок на учебната 2015/2016 година
Elena Kondilova7.9K visualizações
Otchet 1 srok ucebna 2019 2020 g por Elena Kondilova
Otchet 1 srok ucebna 2019 2020 gOtchet 1 srok ucebna 2019 2020 g
Otchet 1 srok ucebna 2019 2020 g
Elena Kondilova182 visualizações
Forum por souhs
ForumForum
Forum
souhs2.7K visualizações
упко младши бр.1 por eclass
упко младши бр.1упко младши бр.1
упко младши бр.1
eclass418 visualizações
Gramotniche 6 por Kamelia Racheva
Gramotniche 6Gramotniche 6
Gramotniche 6
Kamelia Racheva67 visualizações

Mais de eclass

Годишен отчет на мет. обединения 1-4кл.11-12 por
Годишен отчет на мет. обединения 1-4кл.11-12Годишен отчет на мет. обединения 1-4кл.11-12
Годишен отчет на мет. обединения 1-4кл.11-12eclass
6.1K visualizações10 slides
Мет.обединение 1 4кл. -2012г. por
Мет.обединение 1 4кл. -2012г.Мет.обединение 1 4кл. -2012г.
Мет.обединение 1 4кл. -2012г.eclass
664 visualizações17 slides
Merry christmas por
Merry christmasMerry christmas
Merry christmaseclass
453 visualizações18 slides
Vestnik upko kalendar por
Vestnik upko kalendarVestnik upko kalendar
Vestnik upko kalendareclass
152 visualizações1 slide
брошура за Славейков por
брошура за Славейковброшура за Славейков
брошура за Славейковeclass
468 visualizações2 slides
упко младши 1година por
упко младши 1годинаупко младши 1година
упко младши 1годинаeclass
605 visualizações12 slides

Mais de eclass(10)

Годишен отчет на мет. обединения 1-4кл.11-12 por eclass
Годишен отчет на мет. обединения 1-4кл.11-12Годишен отчет на мет. обединения 1-4кл.11-12
Годишен отчет на мет. обединения 1-4кл.11-12
eclass6.1K visualizações
Мет.обединение 1 4кл. -2012г. por eclass
Мет.обединение 1 4кл. -2012г.Мет.обединение 1 4кл. -2012г.
Мет.обединение 1 4кл. -2012г.
eclass664 visualizações
Merry christmas por eclass
Merry christmasMerry christmas
Merry christmas
eclass453 visualizações
Vestnik upko kalendar por eclass
Vestnik upko kalendarVestnik upko kalendar
Vestnik upko kalendar
eclass152 visualizações
брошура за Славейков por eclass
брошура за Славейковброшура за Славейков
брошура за Славейков
eclass468 visualizações
упко младши 1година por eclass
упко младши 1годинаупко младши 1година
упко младши 1година
eclass605 visualizações
упко младши-4 por eclass
упко младши-4упко младши-4
упко младши-4
eclass145 visualizações
Бр por eclass
БрБр
Бр
eclass498 visualizações
Presentation упко младши. por eclass
Presentation упко младши.Presentation упко младши.
Presentation упко младши.
eclass456 visualizações
бр.1 por eclass
бр.1бр.1
бр.1
eclass445 visualizações

УПКО-Младшибр.2

 • 1. „Ние, малките Брой 2 славейковци” Брой 2, 2009 декември ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ! 25 години Соу "петко рачов Славейков" Училището, което означава повече! Честит празник на всички ученици и учители! Пожелаваме ви здраве, творчески дух и воля за нови успехи! вСИЧкИ На ХороТо В спортна зала “Арпезос” се проведе кон- курсът “Всички на хорото”.Най- малките, с най- голяма награда! Участниците бяха оценявани от жури с председател доц. д-р Антон Андонов и членове г-н М. Багдасаров, Г. Бояджиев и Кр. Александрова. /Четете на стр.2/ урок по зДраве 11 .XII. На 2.ХІІ.2009г. в актова зала №1 всички уче- Ден на планината ници от третите кла- Ученици от IV клас пред- сове взеха активно ставиха свои презентации, участие в презента- посветени на българските цията: „Който здраво- планини. Водещи бяха Ве- словно живее, няма да селина и Стиляна от IV б се разболее”. Първият клас. урок по здраве предиз- /Четете на стр.2/ вика много размисли. /Четете на стр.2/ По случай патронния ни празник, Да поздравим стартита вестник “УПКО-Младши” математиците! .Пред ученици, учители и гости се пред- стави първия брой. Учениците, които же- На математическите състезания с най- добри лаят да публикуват материали могат да резултати са: Специален позд- ги изпращат на е- мейла и сайта на вест- Станислав- 3ж рав за юбилея от ника: Митко- 3е ЦДГ “Райна Кня- upkomladshi@abv.bg Лили- 3г гиня” Кристиан- 4е http://upko.webnode.com/ /Четете на стр.2/
 • 2. Брой 2, 2009 декември II вСИЧкИ На ХороТо и подкрепата на своите ро- I МЯСТО дители те изиграха с С много ентусиазъм и же- много настроение своето лание малките учениците хоро „Опни ми, тропни ми” от Iб клас, с класен ръко- и спечелиха одобрението водител госпожа Анета Ви- на журито и публиката. зева, се включиха в НАЍ–МАЛКИТЕ , С НАЍ- надиграването по случаѝ ГОЛЯМАТА НАГРАДА! 25 годишния юбилеѝ на 1”б“ клас училището ни. С помощта урок по зДраве заедно си направиха меж- А вечерта учени- дучасие на здравослов- ците от ІІІ „е” представиха ното хранене и си пред родители, учители и похапнаха от вкусните гости своето тържество плодове. Учениците уча- „Който здравословно стващи във „Виртуалния живее, няма да се разбо- справочник” ще продължа- лее”. Всички стигнаха до ват да творят по темата, извода, че здравето ни за- свързана със здравослов- виси от самите нас. В края ния начин на живот. на урока техните приятели Всички получиха книжки и от ІІІ„ж” клас- Станислав и „С този коктейл от вита- пирамида на храненето. Али им подариха кошница мини, да живеете 100 го- 3”е“ клас с плодове с пожеланието: дини!”. На следващия ден 11 .XII. Да поздравим ДеН На плаНИНаТа математиците! Четвъртокласниците: Отлично предста- Васил от IVг представи пре- вяне на участниците в зентация за Стара планина, математическите тур- Бисер от IVб – за Рила, Андреа нири: “Иван Салабашев” от IVе – “Родопите –планината и Девети областен мате- на Орфей”. Участваха още матически турнир с меж- Мерил от IV д, Гюлис ІVг. и дународно участие, представиха табло за българ- По случай 25 годишния юбилей - където безспорен шам- ските планини. Всички участ- Славейковци, от втори „В” клас за- пион бе Станислав от 3ж ници получиха награди. садиха дръвчета. клас. Успех! 3 клас 4 клас Коледно наст- роение създадоха третокласниците като украсиха елхата на паркинга на учили- щето. Всеки клас пос- тави своята украса и ръчно изработените играчки и гирлянди. 3 клас
 • 3. Брой 2, 2009 декември III Ние творим! Със сръчните си малки ръчички учениците от II в клас изработиха УЧениЧКа – ПЧелиЧКа чудесни творби. Аз съм ученичка, като пъргава пчеличка. Всяко дете вложи Събирам знания безчет, много старание и както пчеличката мед. фантазия.Про- Работливката своята пита завършва, изведенията на както моето училище свършва. тяхното изкуство Децата усвояват знания безкрай, бяха изложени в Както пчеличките- прашеца си,знай. близост до клас- Нека всички да бъдат работни като пчелица, ната им стая. Защото за това ще получат шестица! Мила II г кл ФАНТАЗИИ С МАТЕРИАЛИ ОТ РУсалКа КУХНЯТА НА МАМА И ОТ Аз плувам в морето КОШЧЕТО с риби красиви. Някои ми казват момиче-риба, а други ме наричат Русалка. ТреТИ клаС Онур Ергюн -3„д” клас аКО Бях МнОгО БОгат МОетО УЧилиЩе Ако бях много богат бих зарадвал близките си с мечта- С нетърпение очаквах ните от тях подаръци. да дойде топла есен, Голяма част от сумата ще даря на детски домове. в училище да влезем Ще отделя средства, за да подпомогна образованието.Ще пор- отново всички с песен. ъчам стъклена статуя на УПКО и ще я поставя в центъра на града. Искам да направя училището още по-приятно.Ще ре- Будилникът тиктака, монтирам стаите,ще ги обзаведа с нови ме- почти крещи със глас: бели и ще сложа във всяка класна стая -Момиче, бързо ставай компютри. за първия учебен час! Иван Асен-3г Школото ми е най- високо! МОята МеЧта за Пътешествие Пристигам с радост и надежда! Мечтая да пътешествам на Северния А госпожата се усмихва полюс. Защо искам в тоя студ ли? Защото и малко строго ме поглежда. това за мен ще е един сървайвър. Винаги Училище едно си имам съм искал да поживея в иглу при ескимо- и най-мечтано е от нас. сите. Да се возя през снеговете на шейна теглена от кучешки Славейков- неговото име.! впряг. Да ловувам бели мечки, тюлени и моржове. И трети „ж”- страхотния ни клас! После да се завърна в Родината и да разказвам за преживява- Синем Ерджан III ж клас нията си. Иван Асен-3г МОята МеЧта за Пътешествие сет и пет години е двадесет и шест метра. После ще се животни там е най-голямо. Моята кача на кораб и ще отплавам Ще видя едно от най-силните най-го- по река Амазонка. Там има животни - лъвът. Чела съм, л я м а страшни крокодили, змии че е бърз и ловък. След това мечта е анаконди и много риби пи- искам да видя най-голямото да оби- рани. Покрай тази река има животно- синия кит. Новоро- коля зем- вековни гори. Това ще е деният е седем метра, на н о т о моето голямо и забавно една година е шестнадесет кълбо. Първо ще отида в пътешествие. метра, на пет години е даде- Африка. Разнообразието от Л ил и Гр иго р о ва ІІІ г к л а с сет и два метра, а на дваде-
 • 4. Брой 2 Брой 2, 2009 декември IV Ние творим! Бяла зиМа зиМа Джан Ридван Бекир- 3е Берат Бюлент-3 е Всяка сутрин като стана Сняг заваля! Искам да видя хубава премяна. Колко хубаво е сега! Ще ми се да грабна шейната Слънчице, не грей така, И да прекося тайгата. Защото ще стопиш снега. Ако пекнеш ти сега, Зима бяла пухкава, Снежинките ще станат на Колко си ми хубава! вода. Слънчице недей, недей да грееш Снежния човек да не ми разпилееш! Tа Ра леЖ Без БОд ли дядО КОледа Имало едно време един таралеж. Той се Берке Малинов- 3е казвал Боцко. Боцко живял в гората под есен- ните листа на един стар дъб.Той имал много Дядо Коледа, ела при нас, остри бодли като игли. Малко по-надолу в гората Да донесеш подаръци за нас! в една стара хралупа живяла хитрата Лиса. За едни колички, Скоро щяло да настъпи мразовита зима. На а за други куклички, Лиса, за да и е топло през зимата, решила да си За трети книжки с Дядо Мраз, ушие кожух. Но нямала игли и така не можела а на мене топка, както искам аз. да си го ушие, а зимата постепенно настъпвала. Една сутрин Лиса се разхождала и случайно минала през дъба, където зиМа живял Боцко. Видяла неговите остри бодли. Помислила си: Пролет, лято, есен, зима- -Тези бодли са толкова остри, точно като игли. На Лиса точно четири сезона има, това и трябваше да си ушие кожуха. Отишла до Боцко. Усми- а когато есента си мина хнала се и му казала: ето, че настъпи зима. -Здравей таралежче! Как се казваш?-попитала тя. -Ами, казвам се Боцко.-отговори той Зайчетата, птичките -А ти как се казваш? отишли са си всичките. -Казвам се Лиса. Бягат, търсят да се скрият. –Виждам,че имаш много остри бодли.-подмазала се Лиса. Със какво ще се покрият? –Да така е, благодаря!- казал Боцко. Мисля, мисля аз –Може ли да ми дадеш една игличка?- попитала Лиса защо ли нямат къщи, щом на- -Не съм сигурен! Ще боли ли? -Не бъди страхлив, няма да боли.- излъгала тя. стъпи мраз? –Добре, тогава вземи си една.- съгласил се Боцко. Защо ли да не им помогна? –Аауууу!- изкрещя той. Но как ли аз ще смогна? –Заболя ме много .-каза Боцко. Как никой не видях? –Е, няма нищо!- присмя му се Лиса. Колко аз следях. Лиса реши да си тръгне. Търсех, търсех никой не съзрях. –Довиждане Боцко! От търсенето прегладнях. –Довиждане Лиса! Лиса веднага започна да шие кожуха си. Но тя беше много не- Пролет, лято, есен, зима- сръчна шивачка и така винаги бодлите се чупеха.Всеки ден тя четири сезона има, взимаше по-една две иглички от Боцко. Така той остана без а когато есента си мина бодли. Боцко беше много тъжен, защото нямаше какво да го ето, че настъпи зима. топли през зимата. А Лиса така и не можа да си ушие кожуха, Николета Димитрова IV "a" клас защото нямаше повече игли. Радослав Антонов 4г клас