@mwmw @mm 

. .. ... .., _.__. . . m-. ..wwwm-. mum, ,, ,, , ,, -w 

mERíF/ Là: Aê: 

LãxüUT@&ñ@m®[à%

Kâícàííwñê âcaê ...
.mm. .L'_': :.-_"'›-: :3:: .- . .. n, . . . _ . ... ... ._. ._. ___. _ _. .. :›: .:: :c; :»m: :.: . . . . . . . M. ....
u,   swim   @áreas ôxiew
': e<c~: =t'ií)*s Tm u àgvwey gy¡ o*- j-BV WM¡ _ à? 

Mbwwãí¡ mm e fo cmxàczmâvaw : g wet/ M...
,w$-_#›-: .:=1$r_-. ›.. ..___. . . 

Qbwkqdwqhn : :Y/ q *Qvxkb MSQ UK (DIR 42X-
yoâu a wqma Nívagio, YvxáH/ kà aÍVruàg
;...
Ewçoqü g : mamã Njhixçãgs_ MÍWA (Qua)

Qu “mm çvotwüào W Nvav eu @ÔVA VW# 
Ema . Cow 1 mwm 3m ? me Hwmsa» 

JD gw »MM mu¡ ...
-'. ::: .'. $=L7JF

. -== .=: =a : a:: r;a2av: ::: ::x5w: z:. _-= x=: rz. s;-= :.: z_: :=r; -:; =:m= í-; %zn: &xnmau. ..
...
___. ... .._. ... ... ... _.. T.. ... .-. wn, mumawgmmulpz, ugwkwxu“aum: muu-. Àx-&Aungm-; uzu= garnmmzmnwczrgà-zanu-. aw....
T 03m o T Náxhvxo 30H *MM e' M? CoC›C3(*

. ._. ... .,_. .m. ... umuzíau-«mmgvvx-; zr. ==m_= .=-. =r= u== ›r: -.n$: :_v: ...
.. ... ... -._. ... ... -.. . . wwuv-. x-. uvus vrxw-xvumvuinrx _. . n m. u. .. -. -.. -.-_w. -_w_-. -.-. .-. -h-. ::: :...
àwvy_ ; mew 31'? não Aêr CãToí àtz *2/ ~
foV3YÁo, Nvüb à ! QÚNQMÔQ kêf *VQNWQÊ ÂQ
“vma (xa Muào M", 7B» ? oww/ q vx? m...
,, -.s: av: =a= mmr:4x= s=zu: xm= r : azx= =:mvnsaznwvsmgzz. . _zm-z_ 7.1:. . . .: ':_'-; <:: ;r: ::. ' . .I. ... .._. ._...
-h-A-. n-: maca-amv: ::: .v. :§: .:: :g-: Jxzgrzmrgz-l: Havana: n:: carma_rnnrrüszar. w›. r:: :.. :': _?.7.7:: :1.: ':: T:...
.. .,1-umut. uwaxmuygmugwmzggwg

“MÍWQVQLQS oM/ hco? ?m3 35391 59V Ywnàc, 
*rjâíàíoã QN*;35&Y5B « mvevxà-wum“rov : em ce...
MAXWA w: voAÇÉES me se @sw ÀUWVUUÁD: :

 

A PALEV: líHbmyoo/ Màí/ ?Qííoxg (mL «em

m nã: M 99mm_ gwxnwx MÍNMA; xuxa ...
.pm-j Nm 9m e_ nm @mau M» A rWrA/ x

P: : : mm Níwcixçííáesí KemNAgeNYe Seeamgxs

w_ mg PKHOS DE WN 56W. " ? OPERAD
HXL 1x...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Segunda Carta Aberta as Autoridades Egipcias sobre Mohamed Mursi e a Democracia | Eric Campos Bastos Guedes

131 visualizações

Publicada em

SEGUNDA CARTA ABERTA AS AUTORIDADES EGIPCIAS SOBRE MOHAMED MURSI E A DEMOCRACIA. Trata-se de uma proposta para reestabelecer a democracia no Egito, restituindo o poder ao presidente Mohamed Mursi e a seus apoiadores, preservando a integridade física, econômica e moral dos militares que o depuseram e salvaguardando o sofrido povo egípcio. Bom para todos, menos para quem trama enganos contra os pacificos dessa terra. Caso essa solucao seja debatida e implementada, poderei, talvez, ganhar força moral para prosseguir em meu trabalho de SALVAR VIDAS HUMANAS. A pesquisa contra o câncer poderá ser levada mais adiante se eu tiver uma segunda testemunha ao meu lado. Por enquanto, ela não apareceu. Tenho sido submetido aos piores insultos e agressões emocionais que um homem pode tolerar. Se tivesse revidado com violência, estaria no hospício, na cadeia ou no cemitério, tal é o destino dos pesquisadores independentes. AUTOR: Eric Campos Bastos Guedes. Tags: Egito, inteligencia, mohamed mursi, mohammed mursi, mohamed morsi, mohammed morsi, Abdel Fath al Sisi, pena de morte, democracia

Publicada em: Notícias e política
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Segunda Carta Aberta as Autoridades Egipcias sobre Mohamed Mursi e a Democracia | Eric Campos Bastos Guedes

 1. 1. @mwmw @mm . .. ... .., _.__. . . m-. ..wwwm-. mum, ,, ,, , ,, -w mERíF/ Là: Aê: LãxüUT@&ñ@m®[à% Kâícàííwñê âcaê MQàHMEYà mccmâü g Es &Mmwxü »nenem WS M: OUTKJWG De, ams_ EPQNDSNT PGÊQKHÊADOR e - ? KS «now
 2. 2. .mm. .L'_': :.-_"'›-: :3:: .- . .. n, . . . _ . ... ... ._. ._. ___. _ _. .. :›: .:: :c; :»m: :.: . . . . . . . M. .. -M Níjíâvóm W àe Lõvãfukvs Je 10W Saw àaqíes ew1§0§=7Z47<'Mr/ I›nfxcmcxfawszvxvtmtaawwsmsmavp-xmmmskgmxwm Éu S09( Em: CAMDS wxm &Umas; kvâsei~ V6¡ W ams¡ SQÀHNQ ccÀocàào “à QÚWÍÃDÀ» XÉSEHXMQÍLKANA M. MAYQNÃVCA JNNQRSXWHÃRKA q» AÀMEQX AMM» àg «elogck j/ @ÓKMULÀÊ ? AM NÚMFÁLU: ?YÔMoSÍ e “waíoamzaàa üwahmenh WM ? EmmSMoíL wbs. ?zâwo<swvra_ O *meu kífàjpkgyg. .. ah à( m: g SIMM HVM HUMÀNM g #em m àçàxuao a me &QQMW ewqvrqwpéc Ve~ «Wei gVÕw/ W?, Ú: TW QYQÀYQMG e' o Âzx/ ôo Veüoníwiwmcxêíb à( meu xvmm w Émv à; e 2:; à? à . à ! R E¡ à a* mas aos §es~s~oas. -- ÍvaLÀk» me que Àevovf, hecesíâviãmemügà commmv Àeuñvawom ? aí/ a WNQMNQVÉB V<l›-5às~»~-QX&QcÀÍÁ-%^§1» à( Hàl 307 ? em &WWMW; g *mx/ x *WA Ndkowà àà MNÕÀMM HÁÀ êfà gg cm o'R. %1'6_SH~91 " CN * °°ó313Lf11W~o atua : AM0: Mmsisuavc; ,
 3. 3. u, swim @áreas ôxiew ': e<c~: =t'ií)*s Tm u àgvwey gy¡ o*- j-BV WM¡ _ à? Mbwwãí¡ mm e fo cmxàczmâvaw : g wet/ M 'Dwkjiamgxàq com NKAWoS 34: FNS 'àwo'ààoreg CQVKQNQMÀVQ ÍÍVÚÊ &Qymày ÀQTCOÂÍÊMÊÊ? com o ow: @Cow-um 92Vvwkav% um govemo Àzmocvahcawgàg . QQÍ*Q e' 133o TxüYoàq Àqswçgyãyax¡ ç óàw a «a ÀQYQjo É» 5M)“çà 3K mudas gcswoaji Comãomàv Hxyvxfíahwaâíe VWB” 'à Monk “ao sm"" veramv YVIÂJQNÁ 'Qñxxhm Às CoxÃYíwu¡ (Vãíwkí @MM/ Dil Éw Hp¡ ek íwxka ¡ÍQ : um e, CMM a Yvdgérn¡ à( Âañmàev NMÊN komvl. ; Wíáíweax Yêàãíâñb¡ *PW &Mau; 1M WR; ?V1 3 CoYFÀ ÇQVTE ? à N( çQÚà_ N73:: NÂO (Axl VÔO_ “pm “Ti QVÀY Te Tm “tb kWÃ ÕVÀÍVÓ C/ ÀWW/ k-o Je “www 1 : v2 Ho_ ÊvxÍv'g5Y'3~vxÍ'a¡-. Te (em g3 _ À Ç CVFxQÍÃÍHKSÍÃ-“àl em cmgsà @Amy mem u” WKBQÍMKLOA _ É : ã í* É É: â É E Ê 3* â: mmaasmm' »m r-r- : m - -. › . - . m. . . - vu , . . . . -, É? ?? 5°** **f. .“““ “". ."f? '”. ff°*'? fízfí. ?íãr? ãflàá'fñíí'MW. Walmir¡ _ _v- vg
 4. 4. ,w$-_#›-: .:=1$r_-. ›.. ..___. . . Qbwkqdwqhn : :Y/ q *Qvxkb MSQ UK (DIR 42X- yoâu a wqma Nívagio, YvxáH/ kà aÍVruàg ; em »um Mex/ m. © w w Ww ã QÇÉÃTAQQX] WM eum/ b ? QV kWWÀF-o (M “Xwkà iñVLoVãMÚQ¡ s *Ya QWQMQ WMM¡ êuvêuíx à( “Ma, 'M' í 1m m°~«: «(a (ox Wwxkà ¡WV- çãm m, 3MVaxxÍq Wan Qaàvàfüu me NoYYM Q Vçcuãcâíuvmfz, AXTÁÊWNQVÍÍÉL¡ N” à( ^°]“¡ TúYtgxÕb (MMA : um ÀÚçoH, @Mex Íow aum. ) W JíeWo eríavkwaàao_ Em cívím N( mayígx/ X à( WOÔO “Qñà¡b) ÍQYVAÀMMCEQ” NQVÂ-m AQ “WMM : amu CNP ¡ M (Bm/ MM W ào wm &Mimas; “à QMWÚW (Q WV“ jàñyúg 1x5 CVÊXÂVP| ¡MÍB 3g I'A, ku'A @P03 qm (DSM @Vwvdãçâm 'A 30mm» o? ?QV/ www ÕQ *WA ÚQVBAYÀÕQ “QVojYãWW, ea *A39 *em C<>N9ÀFJR= <§= fe ÍQF-f um; bg xuwu'"cxo amv: : »am yaàhvh. cvs; o1a_3:¡ s11~34 «x . ez M' &Wiãliâ-: íãiã&ãâõísliehxzleà-: víñí? EMMãímíáüx-ítmmzmmsksàrwzâzazzmsmwsmmmmaam mr!1
 5. 5. Ewçoqü g : mamã Njhixçãgs_ MÍWA (Qua) Qu “mm çvotwüào W Nvav eu @ÔVA VW# Ema . Cow 1 mwm 3m ? me Hwmsa» JD gw »MM mu¡ NTÊÂV Cãkãüxãçío WH QMMM ; Huwà Yvbxünãçp, 'M mar» m VFÀO t** EN ÉWWVRVN @Ê CMWk” ÀQQHRMR ààvÕà L2 Ywqvaxw Çêwê àk ; axo Q( @SUV QVQÀTQ®YQ»ÃÇ~< à fàüy/ QTTÉÊT Çííxcãf¡ é CWà WÃKWEH ? Wicca w Wíb mm : :Mm evíumgv um jaãrm «k myawõx 9 WWW MBWV. <iiZ$MZ§và§wm a1MwñüàE&mwmmáiavxzszzí 3X ñm/ nvàküv) àVài (DW ÇVK-t xkãhkkyà) ! à NOVÀTQ? ÀQTV°CUTʧ'*ÀT¡ . Yêvêà Êm : YmvÍÉv e JNKM/ bfe QVQIQÍDS 5m Aà&'V0Í. 'àmPV“u- cxom. e wüevkl). Ííñokm h wawàn 5.9_ ›'›*^6%Te7¡ Wwbüõàü Vw www MU quam a T Lãvwà¡ Wwàh QVGWCQVMà MWHAQXL Àajer¡ . -. r_-. ... ... .__. ... ..w. ... ... .__. ... ... ... ._ . ... .. . ,.. .., ... ... ..~. ... ..__. _.. _.Hu. ,.. «.. .._. _.. ._~_. ..~~. .. -, _ . ... ... ... ... . . .._ñ__. ._. ... ... ... ._. ... ._. _.. .._. . - à cve;01af53r$&. S14~91 em cAwusxsAmr @aver % °¡= °%. “13C. *H*L0 _q_
 6. 6. -'. ::: .'. $=L7JF . -== .=: =a : a:: r;a2av: ::: ::x5w: z:. _-= x=: rz. s;-= :.: z_: :=r; -:; =:m= í-; %zn: &xnmau. .. (se os owfsex "voxdmvw w covmm jam mm bis: : vÍÉñ íízxvnw &WSX 'X «um um; güw¡ 3g *gw 'CoVVÍM/ Ôb QVWMWÉKQ? *QM/ Á Qynipxy Q C. ,0NQ; 'Q§¡ 3,, IL'*›¡S%K, _ WYQVQ QWbJ' MM &Níhv WMA ÀVHÚÍMQ") “Vüxwwyg Numa¡ ÊQÊYQIÀÊ NQYYQVQW »xo Íwmwx CM DQgT h Ãetcmlvb àkàmw VH BMNM Àc AMM NW MWM AW" VM “N” "N" e «da (d. T x><: <2»xxx^: w J>, veNw%g¡ k çmnmàwcxíx é: 1x @mA vc: NPuÉKMAÇÉQY : mm No www cam' (M ? A '““°~3°1°7 mamy 3x MM MMM . .a-v--rvw-n-«w-vw-íl ? voàuzík íhhHjê ma -à ihfmvkvxaçláqs «XMS e" *MNE Wkcxfiaváa Yan ÍOÔOASW *çoxior* g YQTÇÊMQS, govÍzvxJ-Ye_ QFQM àQÀÍP-Vvx Wah YOÀQ? TzvÔm/ í ÍYVÔQQÀXV 3m 'wõrewàmxg -Ckegxq aÍe' , '[2 q' 44s. hnuúüaüê” v '“Í) $ , 4 cveaoxífzíxswrái É m; cgwujm? Guam? C13 WHKQÍWVQ â É â É à ã Éã : f: ã. ã É: 5*) . FSÊÊÊFVWFF WÍ*É%"*Í“Y5*ÍJEÂ? WWMFÊ*”VC~*=
 7. 7. ___. ... .._. ... ... ... _.. T.. ... .-. wn, mumawgmmulpz, ugwkwxu“aum: muu-. Àx-&Aungm-; uzu= garnmmzmnwczrgà-zanu-. aw. ::4-:4-_1 - -- 37;* -r-r: :""*'*' "*: *='"'W›- *~;7:(: _: "~". '."«' -. -.-. -.-: -:~. 1 . V, _› ÕVWYOÊ WQMQ (ÂVOVCÚÔÚ): _U“(N. ky›oàuz§; j, WWE V 93% (.31 *du › 303 MMS Fvácoy' SOA/ wa'- OYOÍXÇÉD woñü Âo ymço Nm fome_ Sm _Til_ wu WQMXM e' ÚH ÊÀMÃÍdNÊMKAÀQàEQVsfO k0k; . ..ía amy 'soívem em "oyggçãg íggygxgw W @Mex/ ias àç Qínsywuüw w as ÍoVb h *M060 VUAHVUNVo_ 1579 WW NQJÍNÀ. 3g meu “Yvawko @Wa “Éêkwx 'Újvüvx 'Jg' Jíevxà 5MB_ 5a w @em 63m e swwwowü ; mw n 'wxmM “M, eu Yoêevâx www awàa NNW? EMM. »Mw QXÀWQÊ à( TÀKjkQÁLQYÍnA g àg Nagm WoW/ AM àg Mobo www cmo “vw “E” “Wo Yxevxkkwà Àoekg NÁMN um AÚYÂVQ_ Não N l_ “Em Íçxygko FMM. Yêmhíw V710 Àíevxko Weào Àa movie¡ &QIWÕQ 'à MM VÊCÍQCÍAW mk/ Úo KÂCÍÔLQ q ? amy-h *o : eum/ Às o MÀ Hack *rmMb dava 'gm/ Q . . cve»01a_%1$. S71~9§Lv% EVA( ÇAMQJASXM @em ÚW>%. “13Q. Í”*1~C› % A ' ' L_ 2 b. ? 'EM ›? '$915' : M427 D' ffâêàâmmõ @urazmwmzv- ArÊÊÍÍ$QÊSf 'sxtuszxizxáammagcszssnúwg-M-MaLsMmasmwmMuMWmWMuMMMMqWWFHJQj É É ã É ã ; à ? “.Í? *É'W*»FW'›TEÉ“V'Ê7J*É? ÍÉÍWÉWÉWWÊÊÊTÉNÊW@ÃWW? ~“77É4K§§ÍÃPÀFÉ$R$§*?5Êx*%? i*3âí4”$§? ñ
 8. 8. T 03m o T Náxhvxo 30H *MM e' M? CoC›C3(* . ._. ... .,_. .m. ... umuzíau-«mmgvvx-; zr. ==m_= .=-. =r= u== ›r: -.n$: :_v: .~: :xaue: :.= -:: ::: .z: :.: É.; -:: _-: :;:2:: :_›-= --: s-›. .- . ,.. . ; Tvm r- n. «sk. ›e. .-: ;'. YVÓN Tx( WÀAM°VHQSkkYAÀÍQÍ3ÍA ? gm vç “May 'às Ãào Àê WYNM Q à¡ «SMSÀÍYÉQ Q ; mn fàwuvawdwexzàe 'à Íüwâ Ez Íoààor oy 59m* Mamma, Khmer ? ele ; W 95W' Âz RM: 33* Kqsvomx Àwevàaõüvü VON» (Exu Q' : Atum WWW HUMANAS”, *gm/ a em 3mm Saxlqwg; a n65 Ntmxao: (em Kãíbuíãík õ YWàLEMA VÊ 75%? Ns mm: % % Sghcmvxav à: 5% (qwkehà YQYTOÀY (gõuvàêwçmíe LoHx Tek? (QMHMQQ ow( 'gwgííà _ wawràwx e vcwwevêh "à ÃQWWLABA às 3o» ígyvw &Qwoüíhíãhqwxãñ QMÀÚM t? MQHÂMÃFL” P ¡' ' lIr'>*'I, ' YxSÂYF-«Qyü Soa: (wwwkñvñi »Cão seví 'g0~g93Xav°íà3maQgÃÍQ WWE** o Wãmvo Wi"" www a rssin-'rêvzáê' <""”<^ 'MPM/ r "' 'J ' í cVÇi»01fZ'-P3;S11~3q »Em vCÀWVñS'-"3À$'W" @sua í CM ñífiãtNíW-Q à
 9. 9. .. ... ... -._. ... ... -.. . . wwuv-. x-. uvus vrxw-xvumvuinrx _. . n m. u. .. -. -.. -.-_w. -_w_-. -.-. .-. -h-. ::: :.: _-. ._ Õ 3oxlcwxoejíycio “mesas/ á mva a yovhçãs, em àncuvym em eum» 33m' ÀQyQ-XÀ g 3oiQr/ o ! se Êgüo go ? VqS<›Q&xQ Nokamzã Muvsx, s ? à (m ÀQNMHMCÀWQVÀQ ÚàHLg_ É TW; as % (guy me, a: SWÊ°*^°~NM°AT @mas Nm Àeywrevâh Mokawzà MOV” e TW “É” S( SewJHvð em Sejwmwçg Cow b WMM 3o «jowymp gm ? VQÚÀQVÀQ MDVSK¡ àÚXÀYð o Ê3~**b e VÍD BNQV 'EW “N” ? QI/ ñ 0V” às( Se swxía» w fczjxorçmgâ; $378? *gastam tàqv3ã QO; 3km; X3333 ? sign wma OY-xàxâíâ 3u§s'cçm°rgmçv~5g õvavxàa 5a Âãvxkctw a ver ¡Ugêâfàãã com ená ÂNQVÉÀÃEEÚ WUÊÂM. . à YQÃWÊ Mv W». ÊQSJÊÊVwVYm/ à @mpg mxããâràãxw “My wÂÍNcgj¡ o CÁ “À VQwàQ ÊHDY . yu/ ny y ° V $<; s2 e as YQYSDÀY um àmkdn “em ye? ? www hmm Mw) em covxfex/ "ro g #ahh &Ww Âa Mmâaàe Àe pfvàdor q : ervwços a TM M*MMc”§e§óxa§à13.511-3: EKÍÇ%CA? YDS'_, $ASXBS @mas da méiãeflvi-o . __. %.. __ . .,. .. ,.. .¡ . .. .,_ ___________? ,___ ____ __ *â%? êêãêíãviitéíã-ãímêíãmfmwümãããwzíàíãíêxâfáãzwmífw3arameümãàs: Koãsmmía@s«z›: ›2m§~ ymrgmwxumvmmagaz: mm: :ezszamxmzmgayfruwmcçxxxm: a-vmwwzgmsgkmmzçummwmmnã __ naavxngawkng, xyz. g
 10. 10. àwvy_ ; mew 31'? não Aêr CãToí àtz *2/ ~ foV3YÁo, Nvüb à ! QÚNQMÔQ kêf *VQNWQÊ ÂQ “vma (xa Muào M", 7B» ? oww/ q vx? m°)w(scavx~ “ñ, Não M çwYàLTyqTJ HÚCÉQT ? Eb me» www: a= v, ?Míêwtà mx à» *vwwwxm b &m; e' «um agvaàãveí¡ ? NKEWIANN 30H03 km 9M; CDM ; Sem : x?›>1 %NvJ mxxxwe (o “bx/ am «iam 533 mma: Yesqvxm Ag Mm Ami (KB NWÔÀ. ) o ñvgmg q : Mau QCoVxc' Nm às “W553 QYNÀS WHY à( #DMT 03 *MWM “Vjkqvgg mmHg &cum; sz Úaevahj MWM §vb, qwgy ÀQTTQ WH; se as eram? K juçã 'WD gbvêfú¡ QÃÍ 6Ka~ a ê *Ê à ã ã à ã Não gufíaxIem À Yuâb çQMLQT ? kw Yvwocav KJVDHQYWÀS AK VW- ÍWQLI ewecakl ? M ÍWÊL CV<>'~'›CÊ“«'” ? M3 »WM va m àxrmàa @um @um Cauv ? ngm WQS àvÍHav *iv/ AMD 'àñ ? eu Cãvíñh ("sur »VVOTQÊLLQLÇX/ QÀQÀAYQV MQ 934m, gm VWCQ 32 WoVJíQ' (. °““5° N VQVààÁo vxmáñ @Hj Jc_ QMÀYV° QVQÂQWQ cwsongmmíía EW CMOS 'ÕJXSTBS @em Ú* °°5-“3°= -““'° . .._ 3 _. ._ 'W979'33?KPWÍÊÉ'HiE$$§ÉWÃ7KWÉEÉÍ<§É3WWWãIÉHQZà 51'_ é: : a? 5': : â. g5 K: : a a* r. . *Í
 11. 11. ,, -.s: av: =a= mmr:4x= s=zu: xm= r : azx= =:mvnsaznwvsmgzz. . _zm-z_ 7.1:. . . .: ':_'-; <:: ;r: ::. ' . .I. ... .._. .__r:1:_. ... .:. ::: ':c:1=_- . x. - zmamux: z:ümu7:; ::; :: m gñ %v.3y ? ía QNQ ÇOYVMYÇÉÕ¡ 1V( Coídtuwà¡ “à qgyàgm Cãvcvecw Txew AMM MMS Àlnkoêx vo_ UM “www RWHGM¡ e' à Vomhmôa» 32 3,1 agxmr % WA wa @Áwhàg WQTYOMÍQ/ Víú" à? ?Újwlx YVmàQVàe q** 79 “Dwxvlays Roy àgçygTg CM "àwb QÉFANÚQMÀÍQ, or vemàwqmh? 39 399W** C3XYXM) WMLNQ” O QX-KVQFÚQMJÍQ @ÉÍKNNMM COLLH 96 Mw, OhTAQOW cowm baxa/ asma: àz wN/ ãer AQ oY1Y'Q/ B3~*""'NÀY 65» um @Ywóàís yohàm @CCA/ Mão WWW à( QQ) §'-^ÀÍ° gw” g erra Kvnsàqwk ? cú/ w @M ? Qjwààê O KLoCQNo 5a_ M%DWÉNW¡ Avíwàághàb O @Mb AQ KvQ$àqyÕ[*g_ E332 foi o &Ãvxzço QHT5: à Àxo¡ _cüg_2_x§§_a3bg, (xe Àwtucio ÀVÍÚÍCO Êze iàv-MQ1V›D IVÍQS*ÍÔQÍ @uma com: ?e Àec1~ àxy§w&a'v wa 0V (ÔYÀYÚ, *NWLW W” à( m'méãszêmüzüâ-&Zézwwmmzübzt¡wázáwmeza: www: szzauewxzrmmcoscazsazeumw an» «mn m. EWñD-*fyemñ mNKamux-Ôre VÚQVNÀTQ W mmmíargn s4.›, z'¡vnr. ›:-2§›15§U % » À cVe=0m5nz. Sn-31 5M- CMEW? 3mm: G«›aD6,y°¡“°°5^“3°°-11H"° -1o~ ÉWÉWÉ3TW“*Ê““Ê”
 12. 12. -h-A-. n-: maca-amv: ::: .v. :§: .:: :g-: Jxzgrzmrgz-l: Havana: n:: carma_rnnrrüszar. w›. r:: :.. :': _?.7.7:: :1.: ':: T:; í': ::*: í:.7:: :na: ::nzr. TJ'nT. '«: ::': :.Y: '.': ;'rãnzíxicrüzxfütn%tJTICCLLTLLY):11-2535? 1n: :;. ::: -"M. Max . w . ~ tavam: . (ÂÍÉ/ &Yofíq 32 ¡Wfovvvxãçãey NQoVÍQHQS Coñxuvxem xvxovvw um «T/ Wôà? à? 'acvomwwv “mm QM: (zwavxqMY: ?WYD &Mâwo/ W/ÀÊ ÃSYQÊSXMÀSW¡ Vw_ cêvxchàüo a Yveikàêyxcaà 'Éàwv às CQWWYDÀ¡ OUMÍÍQÉ guãNàYâéQTkmsyoxi/ íwü âc- g3 aqàqüqy »MMA 73o QTÚQYQNÕQÉÚ_ Punch ÍDWQ Q ÊNQSÚ: WW? 'cÚ-Vxkàwví BÉÊR/ ÀWÉQ com 3 cuWwa e @Wma às? Éüaàm; Umào? ck] Ànz-@vxcgj A me “MÓDO V” QNYVC” ficava" 3a- ÀHTÉQYK Cow ü YQJYbvYvb às YQYÔQV'Q *me Úeàeq ÉVWVÉVMQJJN NWYWÉ® Q: 50g (Wwúmxumxññ TM; ÊJIUXQVBD 0 Eññh AÊV We_ V A Cwêvoãñ &WQMWÀV »uma max: e Qvañ kum ssàa cowéovíãxxah®üs QMMÀÊÉBÉ à? Nm e o vsyvxg MWM &tam; «ex/ M- NQVWQ¡ NUWb ? QMTÍQWDT 'VV ÔWQWM Ô mygíp e cavxcüêwewTo 581 TW? ” “fm/ NY -5 b¡ _à . o l ¡ a É “W 55 y ? W É . ÊÊÊHÍÍWQÍÊÊÉVÊÍFME? ?535¡3%? ??RÊÊêÉÉPWÉPÃQR¡MiiãíüwüãfiZÍRãSÉWÁêíWZZQEKFKíQMZSEYKÍ-Blãfíâlãlílàtíâifiiàüflilâmâmmêããxmzwxzyímxmzjwmmmimyáxsskté: B4tam: :4mm: Rammazmmsvsvwxmms-Imxzguammnn: Myanmar: Ch UBNSQ§11H~Q -”H- . E35 . .Tê 37%? ??
 13. 13. .. .,1-umut. uwaxmuygmugwmzggwg “MÍWQVQLQS oM/ hco? ?m3 35391 59V Ywnàc, *rjâíàíoã QN*;35&Y5B « mvevxà-wum“rov : em cevh @mm- Aq çwmg M39 @em @kgs comum/ aa» yàxyfúávxoüwàn fev SQMSHJYÓVWà ® A Toüeôààit ggívçm ewwam »um coymvw : o : cbn : ev «mx um M @Hwvxâtxwa . a Qhxzo g7 ÊDQKÇVAEWMQMÊbQ saivxãw Am km3 evquàvñlo o çvqvxàemàhz Nwkãwõ WXÉVFÊ Q *gem* gkokãõwgy IDWQYÍÊWA Bo Yoànv Q *mp7, hmm 2, seu? Woíaàms “e 07 “VW Yvowmúszvam SRA àejosxgí° Yecebevíãw “NK “B5W M/ QLA QEKAL É YCKÊ3TWÀ_, Cow b YWÀÊÂÊ ÀcS CVM/ xe: à? @MBM/ N YÊVÊQY* ' ›-__. ,í _. _.. ç_ ç. .. í E9 30k) em: uma: wmv? (M6967, ? Emxsvw vox woefeewvemwe ÃYÚÀNVO em YKoL ve : uma: g3 SSKEÍÉAQMÀNNS, em @Azmk vopçãeg: 'sweNíe “MÍXBS”, WD"'KETAMNYS A MUN# ? ELOS (Dimmu: »em ? eus Wma? , ? sw Nim M: com -_____ Qv lecawsxk 1mm ? um emowm. QVANHÀ asp: Éi3í1;%1$'j%'s 11955, : ::: _"'~. ›.~. .' - "-'T5TZ. '.T. T.T ? ¡§I Í 'A °"-“°"í*“. “7'5“'f'>”“. "*'^“°'“*75”57””?595É*É*E'WiWWWWWVWW? !#WãmWW Ií›â@§mâzãmmâãázàxísmíâxáízgãwggmzmmswzzvmz, v : uezwmaxgmzazewzgzmmuzmmmma&zsnmemmyaummmxmawgmw fÍ7r-Êí7ft*". f_l7““. .'^tv"l"lau(›ttqsl. .QE4': ?'lãx: !ÊshV23.7.'Í/1.Hi1 . . ~
 14. 14. MAXWA w: voAÇÉES me se @sw ÀUWVUUÁD: : A PALEV: líHbmyoo/ Màí/ ?Qííoxg (mL «em m nã: M 99mm_ gwxnwx MÍNMA; xuxa HÁ_ Nm: @QQ-Mb M1530 s/ .xugmg na» P/ scarwzw» m ? em YMWxLNS ; ZM vnovowms_ A. Rega-uk VDAÇÉSGS M: (meu cohweewvesk A MVoKxLxNMA va Mu wwwmmb; M6 s ? ítâsávxweg m» www, mas : cacem As w; MG. 60mm, Nem um SNXCA “DMÍÃD ? DKK CoYuU-: my (VALE, QoxmQ, NET* Voík OYUJQM D6 ? ÍÁGÀNSVNWD No WW Co Do YJÍÍÀÊÍQ¡ “GM Voík VS? ÕSW QM CÇNTA Mamma CN CAVEKKNEM 9g ? QWÍÁNÇÀ-JNHA- (MM QÉTÃ IxmbíULAoo A 969W ? N MCEWÉXK voíxçáer ? m NN mw¡@é YoWíwL “ gw vompóesvewíwtrxmxy A NM ÉÊTÉÍAM Sewoo omeouumxwa MBWMMIAS 6 &tomam- om Mk ? AXLTWÁXQM se QMTAY KLM: 36 QMCLAMM cnmügs¡ AQNDo com mira» 6h WA çmm nomAcANxugL @Am rã ? grow oe, Ê. .Ê_. Í'§; ÚÍÉI^ ? é “ÊYKWE 6 3659mb °o~ Mm e sem: ?sikvcmoorw KNYIFTAb WÊI* puxam e &emo YUNWoÊ , É % cvs ma. °sí; êíswáíég; crsv^ro3 &ÀÊTDS mama C* = °°5~*3°›-°”“1*° -1§-~ . ._. _.. ._. ---. ... ... ... .,. .., ... . . ,.. .: -.= .-. -.. _-. .-. ›x-. -,. -.. ~.-. -,. -._~_. -:. -.. ..v-7.: v . ... .. .hmm-à- a. -., ? Pimwwãwãzlàfáíñüiàlàmmâtjâii32mâaàewéxazbrm: axmrrxsswmwmámmvmz-Mnmwzmmmav : É: É; ã¡
 15. 15. .pm-j Nm 9m e_ nm @mau M» A rWrA/ x P: : : mm Níwcixçííáesí KemNAgeNYe Seeamgxs w_ mg PKHOS DE WN 56W. " ? OPERAD HXL 1x vrzowzm Nvszutaêxxscxàx e. NPORWÇÉáÊ (oh A @amv/ wa 9M QM TENHQ WWVKÇJAVO, KPEBÃQMAEEEETÀCQZÍñÍ-T' '°" ' " "RÚÍJPWLQEXIKC ? Rgvwíñ/ Ãox : ewxag 0mm ALCA» êxwsa txbXâNf, Í me ve, ?mam : um WA CEU/ x? VOGWS; MAS MU TRAMAUM ? Fm ? oemzo ? Wei <1Wongbãৠ' $343: kvemcms/ xwamvg: 19' EMC CAMPUS @mms mw CY* eu 01355135 11-31 ds o°s. wzn; gwww«o_ É*$712?? ??F13*fwãwãêêíêíâüííílmãñítífíãüáãwyfã7 'V"“'É'7*ÃS*KÉ""*›§ÃE" NW. .. ? V/&Wffüfíãüvírvnyxxgm »uva › . :: suas r¡'gwyiyfxnszviiuusznvxazunmrcoz«Ltmzu = .:J: ~L2K, ;Ç. Y gqygp ,75.457guhfvw-çixkçããaírxvpíiám 7:4 ' . ~:. ».. ~au›: .-. J_. :. . .. _r . . ›. .. « . -. - . . .

×