O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Portafoli docent

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Portafoli docent

 1. 1. L’AVALUACIÓ A TRAVÉS DEL PORTAFOLI O CARPETA DOCENT Formació del professorat interí
 2. 2. QUÈ ÉS UN PORTAFOLI? O CARPETA DOCENT? La representació de la concepció del procés d’ensenyament-aprenentatge i de les competències professionals i/o el progrés que s’ha realtzat professionalment. Es construeix i reconstrueix al llarg del procés reflexiu i formatiu. Cada carpeta és única i personal . Evidencia la reflexió sobre l’acció docent per tant és un element d’autonomia. (Aprendre a aprendre) Evidencia els aprenentatges i els avenços realitzats, per tant és un instrument d’avaluació. (Acreditació)
 3. 3. DEFINICIONS: CARPETA DOCENT <ul><li>“ Una carpeta docent també es defineix com un espai on el docent pot rescatar i sistematitzar les accions, experiències i moments de reflexió que ha desenvolupat al llarg del seu treball. La carpeta docent permet una reflexió escrita de nous qüestionaments de la tasca educativa” </li></ul><ul><li>(Universitat Iberoamericana, Golfo Centro, 2000) </li></ul><ul><li>“ Una carpeta és definida com un seguit de col·leccions de treballs especialitzats dels docents, amb els quals enregistren, avaluen i milloren el seu treball. Se’ls considera com un reflex del desenvolupament professional del treball dels professors” </li></ul><ul><li>(Martin-Kniep, 2001) </li></ul>
 4. 4. COM ÉS UNA CARPETA DOCENT? <ul><li>Un recull. </li></ul><ul><li>estructurat </li></ul><ul><li>d’evidències </li></ul><ul><li>d’aprenentatge </li></ul><ul><li>que elabora el professor/a </li></ul><ul><li>amb finalitat formativa i/o avaluativa </li></ul><ul><li>Poder lligar o casar la teoria amb la pràctica=portafoli. </li></ul>
 5. 5. OBTENIR UNA VISIÓ FONAMENTADA DE LA CARPETA DOCENT (Aprenentatge escola activa) Escolto i oblido, Veig i crec, Faig i comprenc CONFUCIO ESTRUCTURA DE LA PRÀCTICA REFLEXIVA … REFLEXIONO I APRENC PRÀCTICA REFLEXIVA CARPETA DOCENT REFLEXIÓ SOBRE LA REFLEXIÓ EN L’ACCIÓ CONEIXEMENT EN L’ACCIÓ REFLEXIÓ EN L’ACCIÓ
 6. 6. OBTENIR UNA VISIÓ FONAMENTADA DE LA CARPETA DOCENT <ul><li>PRÀCTICA APRENENTATGE </li></ul><ul><li>REFLEXIVA CONSTRUCTIVISTA </li></ul><ul><li>AVALUACIÓ </li></ul><ul><li>FORMATIVA </li></ul>CARPETA DOCENT
 7. 7. LA PRÀCTICA REFLEXIVA <ul><li>La reflexió sobre la pràctica implica una determinada manera de concebre la professió docent: </li></ul><ul><li>Rol del professor/a </li></ul><ul><li>Procés d’ensenyament/aprenentatge </li></ul><ul><li>Ús del currículum. </li></ul><ul><li>Avaluació </li></ul><ul><li>La pràctica ha d’estar fonamentada. </li></ul>
 8. 8. APRENENTATGE CONSTRUCTIVISTA <ul><li>La carpeta docent és una eina útil des d’una perspectiva constructivista del procés d’ensenyament-aprenentatge. </li></ul><ul><li>Caràcter formatiu de la carpeta. </li></ul><ul><li>Segons el constructivisme, cada persona, en un procés de formació i desenvolupament personal i professional, construeix el seu propi coneixement significativament. </li></ul><ul><li>Aquest model diu que perquè hi hagi aprenentatge: </li></ul><ul><li>L’alumne ha de ser un subjecte actiu. </li></ul><ul><li>Els alumnes han d’interaccionar amb el context, observant i manipulant objectes i és en aquesta interacció on prenen significat i es construeix l’aprenentatge. </li></ul><ul><li>Molta importáncia a l’activitat col·laborativa, l’aprenentatge entre iguals. </li></ul>
 9. 9. AVALUACIÓ FORMATIVA S’obté durant el procés d’ensenyament-aprenentatge, per a millorar-lo. Avaluació continuada. Durant el procés, interactivament. Avaluació complexa i multidimensional. De tot els tipus d’aprenentatge, relacionants. Avaluació orientada a la retroacció. Per a millorar els aprenentatges, no per determinar. Avaluació contextualitzada i personalitzada. Avaluació col·laborativa. Participativa
 10. 10. CARACTERÍSTIQUES DE LA CARPETA DOCENT <ul><li>És un document personal. </li></ul><ul><li>Acumulació de documentació. </li></ul><ul><li>Es basa en dades i opinions sistemàtiques: recull d’evidències de la professió docent. </li></ul><ul><li>Potencia l’organització personal del coneixement pedagògic: recopilació, selecció, estructuració i comunicació. </li></ul><ul><li>Documenta un procés: des d’un punt de partida, (d’on vinc) fins a un punt d’arribada (avenços assolits) </li></ul><ul><li>Fomenta la reflexió sobre la pràctica docent, el pensament crític i la implicació activa en el propi procés formatiu. </li></ul><ul><li>Permet demostrar els propis mèrits i el desenvolupament professional com a docent durant un període de temps concret. </li></ul>
 11. 11. CONTINGUTS DE LA CARPETA DOCENT <ul><li>Superar el marc de l’aula: relacions amb la comunitat educativa, tutoria, formació, innovació, replantejaments teòrics,.... (Cursos realitzats, grups de treball….) </li></ul><ul><li>Comunicar la part creativa i personal de la docència: innovacions, solucións personals, la màgia” de l’aula. (+significatives) </li></ul><ul><li>Ha de ser una selecció acurada d’evidències que representin, acreditin les capacitats que es vol comunicar que es tenen. </li></ul><ul><li>Cal explicar allò que fem. Imatge real del tipus de docents que som. Punts forts i punts febles. </li></ul><ul><li>Cal documentar els processos. Reflexió dels errors, de les innovacions que no han funcionat,… </li></ul>Per tant la carpeta docent pot contenir:
 12. 12. CONTINGUTS <ul><li>MATERIALS DEL PROPI </li></ul><ul><li>PROFESSOR/A </li></ul><ul><li>Apartat inicial. </li></ul><ul><li>Índex o apartat organitzador. </li></ul><ul><li>Explicació de l’organització. </li></ul><ul><li>Referents teòrics. </li></ul><ul><li>Filosofia docent i objectius. </li></ul><ul><li>Diaris, textos anecdòtics. </li></ul><ul><li>Aspectes ètics i morals de </li></ul><ul><li>l’ensenyament. </li></ul><ul><li>Materials curriculars. </li></ul><ul><li>Esborranys. </li></ul><ul><li>Autoavaluació. </li></ul><ul><li>Aprenentatges propis. </li></ul><ul><li>Anàlisis de processos </li></ul><ul><li>realitzats,.. </li></ul><ul><li>MATERIALS ELABORATS </li></ul><ul><li>PER ALTRES </li></ul><ul><li>Avaluacions o informes </li></ul><ul><li>externs. </li></ul><ul><li>Notes, comentaris del </li></ul><ul><li>tutor/a, del curs o </li></ul><ul><li>d’activitats de formació </li></ul><ul><li>realitzades.. </li></ul><ul><li>Observacions de la pròpia </li></ul><ul><li>classe. </li></ul><ul><li>Observacions d’altres </li></ul><ul><li>classes. </li></ul><ul><li>Satisfacció d’alumnes, </li></ul><ul><li>famílies,… </li></ul><ul><li>MATERIALS ELABORATS </li></ul><ul><li>PER L’ALUMNAT </li></ul><ul><li>Exercicis realitzats per </li></ul><ul><li>alumnes. </li></ul><ul><li>Avaluacions. </li></ul><ul><li>Opinions de l’alumnat sobre </li></ul><ul><li>el seu aprenentatge. </li></ul><ul><li>Reflexions en el temps. </li></ul><ul><li>Resultats d’aprenentatge. </li></ul>
 13. 13. ESTRUCTURA DE LA CARPETA DOCENT LA CARPETA DOCENT CONTEXTUALITZACIÓ.Punts forts/febles. TASQUES DOCENTS. Anàlisi. Diagnosi del alumnes. Programacions, activitats,… APROXIMACIÓ A LA DOCÈNCIA. Filosofia. Referent teòric. AVALUACIÓ ENSENYAMENT-APRENENTATGE. Diaris Reflexions, processos, avaluacions. PROGRESSIÓ I RESULTATS EN L’ALUMNAT. Motivació del professorat RECURSOS. Que elaborem, utilitzem. TUTORIA-RELACIÓ FAMÍLIES. DESENVOLUPAMENT PROFESSIONALCONTINUAT
 14. 14. SINTESI AVALUATIVA DEL SEMINARIS I TALLERS Reflexió sobre la seva experiència i pràctica docent <ul><li>Títol </li></ul><ul><li>Índex </li></ul><ul><li>Introducció: Presentació del professor/a, Tipologia de centre i context … </li></ul><ul><li>Elements de reflexió: casos… </li></ul><ul><li>Plantejament del problemes o interrogants a resoldre.. </li></ul><ul><li>Explicació del procés (agents, documentacions (del curs,articles,experiències,...) , actuacions..) </li></ul><ul><li>Resultats i Valoració </li></ul><ul><li>El Blog: Activitats aportades al bloc, Reflexió sobre el desenvolupament del </li></ul><ul><li>blog i les possibles potencialitats didàctiques. </li></ul><ul><li>Reflexió final: sobre el curs, sobre la pràctica docent,... </li></ul>CARPETA DOCENT

×