O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Ega แนวทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย 20140917_k.airada

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
e-Government Thailand
e-Government Thailand
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 35 Anúncio

Ega แนวทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย 20140917_k.airada

Baixar para ler offline

แนวทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย โดยคุณไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ในงานสัมมนา 40 องค์การมหาชน 17 กันยายน 2557

แนวทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย โดยคุณไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ในงานสัมมนา 40 องค์การมหาชน 17 กันยายน 2557

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a Ega แนวทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย 20140917_k.airada (20)

Anúncio

Mais de Electronic Government Agency (Public Organization) (9)

Anúncio

Ega แนวทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย 20140917_k.airada

 1. 1. แนวทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย (Guiding Priciples for Successful e-Government) ไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 1
 2. 2. Topic • สถานภาพ e-Government ของประเทศไทย • นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา e-Government ของ ประเทศไทย 2
 3. 3. สถานภาพ e-Government ของประเทศไทย 3
 4. 4. e-Government วิธีการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ โดยการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ เครือข่ายสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานภาครัฐ ปรับปรุงการ บริการแก่ประชาชน การบริการด้านข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ประชาชนมีความใกล้ชิดกับภาครัฐมากขึ้น ประการสำคัญจะต้องมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและเต็มใจจากทั้ง 3 ฝ่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ประชาชน 4 e-Government ความหมายและเป้าหมาย
 5. 5. เป้าหมายของ e-Government • เพื่อปฏิรูปกระบวนการทำงานของภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ • เพื่อนำบริการของรัฐไปสู่ประชาชนอย่างสะดวก รวดเร็ว • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของภาครัฐ • เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความรับผิดชอบของภาครัฐต่อประชาชน 5
 6. 6. United Nations e-Government Survey United Nations e-Government Survey คือ รายงานการจัดอับดับความพร้อมของรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Readiness) โดย องค์การสหประชาชาติ ซึ่งทำการเผยแพร่ รายงานผลการสำรวจรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2003 จนถึงปัจจุบัน Indicators - Online service index (OSI) - Telecommunication infrastructure index (TII) - Human capital index (HCI) and supplementary e-participation index (EPI) 6 e-Government Ranking 2014
 7. 7. การเปลี่ยนแปลงของระดับคะแนนและการจัดอับดับปี 2012 – 2014 Index 2014 2012 Rank Change UN e-Government Development Index (EGDI) 102 92 -10 - Telecommunication Infrastructure Index (TII) 107 103 -4 - Online Service Index (OSI) 76 67 -9 - Human Capital Index (HCI) 118 104 -14 e-Participation (EPI) 54 48 -6 7
 8. 8. E-Government Development Index 2003-2014 Year e-Government (Rank) Online Service x 1/3 (Rank) Infrastructure x 1/3 (Rank) Human Capital x 1/3 (Rank) e-Participation (Rank) Countries 2014 0.4631(102) 0.1470 (76) 0.0948 (107) 0.2213 (118) 0.5490 (54) 193 2012 0.5093 (92) 0.1699 (67) 0.0787 (103) 0.2606 (104) 0.3158 (48) 193 2010 0.4653 (76) 0.1133 (67) 0.0576 (94) 0.2943 (66) 0.0857 (110) 192 2008 0.5031 (64) 0.1683 0.0503 0.2843 0.2955 (41) 192 2005 0.5518 (46) 0.2218 0.0433 0.2867 0.2540 (28) 191 2004 0.5096 (50) 0.178 0.039 0.293 0.2131(25) 191 2003 0.446 (56) 0.127 0.039 0.280 0.103 (31) 191 http://unpan3.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/169-Thailand 8
 9. 9. E-Government Development Index 2014 : Southeast Asia No Country E-Government 2014 Rank 2014 Rank 2012 Rank Change 1 Singapore 0.90762 3 10 +7 2 Malaysia 0.61152 52 40 -12 3 Brunei Darussalam 0.50424 86 54 -32 4 Philippines 0.47681 95 88 -7 5 Viet Nam 0.47045 99 83 -16 6 Thailand 0.46308 102 92 -10 7 Indonesia 0.44874 106 97 -9 8 Cambodia 0.29986 139 155 +16 9 Lao People's Democratic Republic 0.26588 152 153 +1 10 Timor-Leste 0.25276 161 170 +9 11 Myanmar 0.18694 175 160 -15 9
 10. 10. The Waseda University International e-Government Ranking The Waseda University International e-Government Ranking จัดทำโดย The Waseda University Institute of e-Government เป็นการจัดอันดับการพัฒนา e-Government จาก 55 ประเทศทั่วโลก (ข้อมูลปี 2013) ซึ่งประกอบไปด้วย - 7 ตัวชี้วัดหลัก - 30 ตัวชี้วัดย่อย The Waseda University International e-Government Ranking 2013: Thailand อันดับที่ 20 จาก 55 ประเทศ 10
 11. 11. Waseda University International e-Government Ranking 2013 การเปลี่ยนแปลงการจัดอับดับปี2008 - 2013 Rank Year Index Value Countries Rank Change 20 2013 69.49 55 + 3 23 2012 67.1 55 - 23 2011 67.67 50 + 2 25 2010 63.2 40 - 4 21 2009 64.51 34 - 1 20 2008 44.9 34 11
 12. 12. เปรียบเทียบในระดับ Southeast Asia No Country E-Government 2013 Rank 2013 Rank 2012 1 Singapore 94.00 1 1 2 Thailand 69.49 20 23 3 Malaysia 66.26 24 23 4 Brunei Darussalam 60.89 31 38 5 Viet Nam 55.42 37 38 6 Indonesia 53.05 40 33 7 Philippines 50.88 41 31 8 Cambodia 33.52 50 51 12
 13. 13. การวัดผล (1/2) 13
 14. 14. การวัดผล (2/2) 14
 15. 15. สรุป ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการพัฒนา e-Government ของประเทศไทย ตาม Waseda Ranking • ส่งเสริมให้มีการจัดทำกรอบแนวคิดในการขับเคลื่อนและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (Thailand e-Government Readiness Framework) • Government CIO: ส่งเสริมให้ CIO มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารหน่วยงาน รวมถึงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน เป็นหลัก • Management Optimization/Efficiency: ส่งเสริมการบริหารจัดการภายในหน่วยงานภาครัฐให้มีการแลกเปลี่ยน และเชื่อมโยงทางด้านข้อมูลและบริการ เพื่อขับเคลื่อนการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก • e-Government Services: ยกระดับบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐให้สามารถทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ ประชาชนสามารถใช้บริการ ณ จุดเดียวแบบครบวงจร (One stop service) • e-Participation: หน่วยงานภาครัฐควรบริหารจัดการ e-Participation เพื่อตอบสนองต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 15
 16. 16. Cloud Readiness Index 2014 The Asia Cloud Computing Association’s Cloud Readiness Index 2014 (CRI 2014) Assesses 14 countries 10 indicators which contribute to the infrastructural and regulatory preparedness for cloud computing adoption in the region 16 http://www.asiacloudcomputing.org/research/cri2014 Source: Asia Cloud Computing Research 2014
 17. 17. ACCA’’s Cloud Readiness Index 2014 Source: Asia Cloud Computing Research 2014 17
 18. 18. Highlights of Thailand Climbed from 2012’s 13 th placement RECENT GOVERNMENT LEGISLATION • Ministry of ICT : drafting the third five-year national ICT master plan to upgrade the country's technology sector. • The Electronic Government Agency (EGA) : announced plans to enhance the development and use of cloud in Thailand in 2013. • Ministry of Education: Technology Master plan includes five strategies designed to improve the use of technology in learning and improve students’ access to digital content. Source: Asia Cloud Computing Research 2014 18
 19. 19. 19 Since 2007 the FutureGov Awads have been Asia Pacific’s only international celebration of public sector excellence. over 650 nominations from government, education and healthcare organisations from 16 countries  Public Service Organisation of the Year – Oceania  Public Service Organisation of the Year – SAARC  Public Service Organisation of the Year – North Asia  Public Service Organisation of the Year – ASEAN  Citizen Engagement  Government Cloud  Government Transformation of the Year  Digital Inclusion  Business Process  Green Government  Data Centers  Information Management  Service Innovation  E-Government  Information Security  Connected Government  Wireless Government  Technology Leadership  FutureCity of the Year  Education Organisation of the Year  Government Organisation of the Year EGA won 2 categories Information Management , Government Cloud
 20. 20. นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา e-Government ของประเทศไทย 20
 21. 21. ICT 2020: Framework Smart Thailand 2020 Stronger Economy Social Equality Environmental Friendly Smart Agriculture Smart Services Smart Health Smart Learning Environmental Friendly Smart Environment (ICT for Green & Green ICT) Smart Government ICT Humana Resources and ICT Competent Workforce ICT Infrastructure ICT Industry 21 นโยบายที่เกี่ยวกับการพัฒนา ICT ของประเทศไทย
 22. 22. ICT2020: ตัวชี้วัดการพัฒนา  ร้อยละ 80 ของประชากรทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงโครงข่ายโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายในปี พ.ศ. 2558 และร้อยละ 95 ภายในปี พ.ศ. 2563  ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 มีความรอบรู้ เข้าถึง สามารถพัฒนาและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทัน  สัดส่วนมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรม ICT (รวมอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนด์) ต่อ GDP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 18  ยกระดับความพร้อมด้าน ICT โดยรวมของประเทศไทย โดยให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาสูงที่สุดร้อยละ 25 (Top quartile) ของ Networked Readiness Index  เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม) โดยเกิดการจ้างงานแบบ ใหม่ๆ ที่เป็นการทำงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทของ ICT ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม ที่มา: บทสรุปผู้บริหาร กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย หน้าที่ 7 22
 23. 23. (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) สืบเนื่องจากแผนแม่บท ICT ฉบับที่ 2 จะสิ้นสุดลงในปี 2556 กระทรวง ICT จึงร่วมมือกับสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง ม.ธรรมศาสตร์ ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บท ICT ฉบับที่ 3 ของประเทศไทย พ.ศ. 2557 – 2563 โดยมีกรอบ ระยะเวลา 7 ปี เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายการ พัฒนาตามกรอบนโยบาย ICT2020 โดยจะมีการปรับแผนแม่บท ICT ฉบับที่ 3 ทุกๆ 2 ปี หรือตามความเหมาะสมของสถานการณ์ “พัฒนาสังคมอุดมปัญญาด้วย ICT เพื่อก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน โดยทั่วถึง เท่า เทียม และมั่นคงปลอดภัย ในทุกชุมชนและท้องถิ่น” (Shape-up Smart Thailand toward Digital Economy) วิสัยทัศน์ ที่มา: (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557-2563 23
 24. 24. ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของ ประเทศไทย พ.ศ.2557– 2563 1.การพัฒนาทุนมนุษย์ให้เป็นกำลัง สำคัญในการพัฒนา ICT ของ ประเทศ และมีความพร้อมใน การมี ส่วนร่วมในการพัฒนา (Participatory People) 2.การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานที่คุ้มค่าและ พอเพียง (Optimal Infrastructure) 3.การพัฒนาระบบ บริการของภาครัฐอย่าง ฉลาด (Smart Government) 4.การพัฒนาภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม ICT ให้ เติบโตสดใส (Vibrant Business) ที่มา : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 24
 25. 25. เป้าหมายของ(ร่าง)แผนแม่บทฯ ฉบับที่ 3 • เยาวชน ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น มีทักษะในการประยุกต์ใช้ ICT ในการศึกษาเรียนรู้เพื่อการ ดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพอย่างพอเพียงด้วยแนวคิดเชิงนวัตกรรมในระดับประเทศและ ระดับสากล • มีโครงสร้างพื้นฐาน ICT ความเร็วสูงที่กระจายอย่างทั่วถึงและคุ้มค่าต่อการลงทุน ประชาชน สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกันเสมือนการเข้าถึงบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั่วไปในราคา ที่เหมาะสมและเป็นธรรม • บริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐไร้ตะเข็บรอยต่อ และเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน • เพิ่มบทบาทและความสำคัญของการใช้ ICT ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพที่ เกี่ยวข้องกับ ICT ให้กับธุรกิจ อุตสาหกรรม และบริการ ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่าง สร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม • ยกระดับความพร้อมด้าน ICT โดยรวมของประเทศไทยในการประเมินวัดระดับระหว่างประเทศ ที่มา: (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557-2563 25
 26. 26. 33 นโยบายการบูรณาการงบประมาณด้าน ICT
 27. 27. 27 EX: -จำนวนหน่วยงานภาครัฐที่มีการใช้ โครงสร้างพื้นฐานกลางมากกว่าร้อยละ 70 ในปี 2560 -โครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรที่สำคัญ Critical Infrastructure and Key Resource) มีความสามารถในการฟื้นฟู (Resiliency) สู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว เมื่อประสบเหตุภัยคุกคามทางอินเตอร์เน็ต แแนนวททาางยย่่อย ตตััวชชีี้้ววััด EX: -e-Mail กลางภาครัฐ -G-Cloud -G-Data Center -DR Site (Disaster Recovery Site) EX: -ระดับการพัฒนาการบริการ อิเล็กทริอนิกส์ภาครัฐ (Maturity Level)เพิ่มสูงขึ้น -เว็บไซต์ของภาครัฐมีการเปิดเผย ข้อ มูล ป ร ะ สิท ธิภ า พ ข อ ง ก า ร ดำ เ นิน ง า น ข อ ง รัฐ บ า ล ค ร บ ทุก กระทรวง EX: -มาตรฐานการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน ข้อ มูล / ก า ร เ ชื่อ ม โ ย ง ข้อ มูล ทุก หน่วยงาน / Government API - IT Enterprise Architecture EX: หน่วยงานภาครัฐในระดับ กรมขึ้นไปมีผู้บริหารเทคโนโลยี สารสนเทศระดับสูง (CIO) ที่มี ความรู้ความเข้าใจในการนำ เทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนา งาน EX: พัฒนา CIO/CISO/CEO
 28. 28. 28 ตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสำนักงาน ก.พ.ร. I. โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) 1) รายงานสถานะการใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ (Government Information Network:GIN) แบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่ - กรณีหน่วยงานมีการใช้ระบบเครือข่าย GIN - กรณีหน่วยงานไม่มีการใช้ระบบเครือข่าย GIN 2) การใช้งานเครื่องแม่ข่ายบริการคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud Service: G-Cloud) แบ่งเป็น 2 กรณี -กรณีหน่วยงานมีการใช้งานระบบเครื่องแม่ข่าย G-Cloud -กรณีหน่วยงานไม่มีการใช้งานระบบเครื่องแม่ข่าย G-Cloud II. ระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Services) 1) ข้อมูลระบบเว็บไซต์ของหน่วยงานและการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2) การพิสูจน์ตัวบุคคลในการเข้าใช้งานระบบบริการ e-Service ของหน่วยงาน (e-Authentication) III. ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการ สื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai) แบ่งเป็น 2 กรณี -กรณีหน่วยงานมีการใช้งานระบบ MailGoThai -กรณีหน่วยงานไม่มีการใช้งานระบบ MailGoThai
 29. 29. 29 แแนนวททาางกกาารปรระะเเมมิินผลแแลละะกกาารใใหห้้คคะะแแนนน (1/4) I. โโคครงสรร้้าางพพืื้้นฐฐาานททาางเเททคโโนนโโลลยยีีสสาารสนเเททศ (IT Infrastructure) 1.รายงานสถานะการใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ (Government Information Network:GIN)
 30. 30. 30 แแนนวททาางกกาารปรระะเเมมิินผลแแลละะกกาารใใหห้้คคะะแแนนน (2/4) I. โโคครงสรร้้าางพพืื้้นฐฐาานททาางเเททคโโนนโโลลยยีีสสาารสนเเททศ (IT Infrastructure) 2. การใช้งานเครื่องแม่ข่ายบริการคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud Service: G-Cloud)
 31. 31. 31 แแนนวททาางกกาารปรระะเเมมิินผลแแลละะกกาารใใหห้้คคะะแแนนน (3/4) II. รระะบบเเวว็็บไไซซตต์์กลลาางบรริิกกาารออิิเเลล็็กทรอนนิิกสส์์ (Electronic Government Services) 1) ข้อมูลระบบเว็บไซต์ของหน่วยงานและการพัฒนาเว็บไซต์ของ หน่วยงาน 2) การพิสูจน์ตัวบุคคลในการเข้าใช้งานระบบบริการ e-Service ของหน่วยงาน (e-Authentication)
 32. 32. 32 แแนนวททาางกกาารปรระะเเมมิินผลแแลละะกกาารใใหห้้คคะะแแนนน (4/4) III. รระะบบจดหมมาายออิิเเลล็็กทรอนนิิกสส์์กลลาางเเพพืื่่อกกาารสสืื่่อสสาารใในนภภาาครรััฐ (MailGoThai)
 33. 33. แผนยุทธศาสตร์ด้าน e-Government ยุทธศาสตร์ที่ 4: ผลักดันให้เกิดความพร้อม เพื่อรองรับแนวความคิดใหม่ ของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ยุทธศาสตร์ที่ 1: ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน ICT ของภาครัฐไปสู่ระบบรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างกลไกเชื่อมโยงเพื่อนำไป สู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ Transformation ยุทธศาสตร์ที่ 3: ขับเคลื่อนรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์อย่างมีส่วนร่วม ด้วยนวัตกรรมบริการรูปแบบใหม่ Collaboration Connecting Readiness 33
 34. 34. 34 ยุทธศาสตร์ที่ 3 Collaboration ยุทธศาสตร์ที่ 2 Connecting ยุทธศาสตร์ที่ 1 Transformation ยุทธศาสตร์ที่ 4 Readiness
 35. 35. 35 Thank You www.ega.or.th EGANews www.facebook.com/itegov

×