O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Španska književnost 1 - o tekstu i knjizi

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Španska književnost 1 - o tekstu i knjizi

 1. 1. О ТЕКСТУ И КЊИЗИ
 2. 2. <ul><li>Ne postoji bez prirodnog jezika? </li></ul><ul><li>Poseduje značenje? </li></ul><ul><li>Sastavljen je od manjih jedinica? </li></ul><ul><li>Mogu se ustanoviti zakonitosti po kojima se sklapa, organizaciona načela? </li></ul><ul><li>Zapisuje se? Sluša se? Misli se? </li></ul><ul><li>Ima autora? </li></ul><ul><li>Utvrđen je? </li></ul><ul><li>Tekst je zapis? Audio zapis? Zapis na papiru? </li></ul>
 3. 3. <ul><li>“ ... Savko pravilima regulisano nizanje ili kombinovanje jedinica nekog znakovnog sistema u vremenu ili prostoru” </li></ul>Tekst književnog dela je niz prirodnojezičkih jedinica koje su ulančane po pravilima jezičkoga sistema
 4. 4. Možemo li tvrditi da je na ovim slikama tekst?
 5. 5. <ul><li>Šta je neophodno da bi postajao jezički tekst? </li></ul><ul><ul><li>Jezik? </li></ul></ul><ul><ul><li>Misao? </li></ul></ul><ul><ul><li>Govorimo/pišemo da bi smo komunicirali? </li></ul></ul><ul><li>Da li je u usmenim kulturama koje nisu znale za pismo postojao tekst ? </li></ul><ul><li>Kako je nastajao? </li></ul><ul><li>Da li se tekst čuvao? Zašto? </li></ul><ul><li>Kako se tekst čuvao ? Gde se čuvao zapis ? </li></ul><ul><li>Da li je bio utvrđen? Zašto? </li></ul><ul><li>Kako se danas sastavljaju tekstovi? </li></ul><ul><ul><li>Postoje li danas prevashodno usmeni tekstovi? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vic? </li></ul></ul></ul><ul><li>Kako se čuvaju? </li></ul><ul><li>Zašto su nekada pesme ponavljane s varijacijama, a danas ih učimo napamet? </li></ul><ul><li>Zašto je danas originalnost toliko važna? </li></ul><ul><li>Kako je pismenost uticala na čuvanje teksta? Kako se ponaša ljudski mozak (pamćenje), a kako papir? </li></ul><ul><li>Da li je pismo samo kod (grafički zapis) ili organizator misli? </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Предавање Алебрта Б. Лорда </li></ul><ul><li>Певање Авда Међедовића </li></ul><ul><li>Запис песме Авда Међедовића </li></ul>
 7. 7. <ul><li>U prirodi čoveka je da stvara smisao , da prenosi informacije u najširem smislu – da komunicira . Stoga ih organizuje tako da najvažnije može da sačuva u pamćenju ili na papiru. Stoga je funkcija govornog i psanog teksta komunikativna. </li></ul><ul><li>Jezik je skup procesa koji omogućavaju semantičko struktuiranje informacije spoznajne prirode, i postupaka koji omogućavaju sintaksičko strukturianje skupa markera koji pred s tavljaju tu informaciju. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>“ ... Zajedničko je svojstvo svih tekstova semantička organizovanost znakova , tj. jezik, materijalna podloga (rukopis, glas, knjiga, traka, ploča i sl.), autorstvo . </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Najmanja jedinica teksta je rečenica, tj. ne postoji veća gramatička kategorija od rečenice, već samo komunikativna, a to je tekst/diskurs . </li></ul><ul><li>Rečenice se grupišu u rečeničke grupe i dele se na: </li></ul><ul><ul><li>Glavnu rečenicu ( topic sentence ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Pomo ćne rečenice ( supportive sentences ) </li></ul></ul><ul><li>Tekst je jedinica koja nastaje tek u procesu komuniciranja. </li></ul><ul><li>Stoga nam tekst nešto radi – KOMUNICIRA s nama. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Da bismo razumeli jezičku poruku nije dovoljno da razumemo samo njeno tekstualno značenje. Moramo da uzmemo u obzir i karakteristike ostalih elemenata komunikacionog čina. </li></ul><ul><ul><li>Pošiljalac – expresivna/emotivna funkcija (pošiljalac je u centru pažnje) </li></ul></ul><ul><ul><li>Primalac – konativna (primalac je u centru pažnje; vokativna ili imperativna funkcija) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kod – metajezička funkcija (jezik je u centru pažnje) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kanal – fatička funkcija (provera rada kanala) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kontekst – referencijalna (pažnja je usmerena na kontekst) </li></ul></ul><ul><ul><li>Poruka - poetska funkcija jezika (pažnja je usmerena na formu poruke; estetska funkcija). </li></ul></ul>
 11. 11. <ul><li>Postiže se vanrečeničkim vezama/konektorima/ </li></ul><ul><li>diskurs markerima </li></ul><ul><ul><li>Gramatičke i leksičke supstitucije (predloz, veznici, sinonimi, parafraze) : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Anafora </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Katafora </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Vokabular iz istog semantičkog polja </li></ul></ul><ul><ul><li>Logički i vremenski konektori (naporedni i zavisni veznici, prilozi itd.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Glagolska vremena </li></ul></ul><ul><ul><li>Frazeološki </li></ul></ul><ul><ul><li>Tonski </li></ul></ul><ul><ul><li>Formulni (klišetirana mesta) </li></ul></ul>
 12. 12. <ul><li>Konektori vode kroz tekst u svim mogućim smerovima </li></ul><ul><li>Nalaze se na konstruktivnim granicama teksta – grade ga. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Usmenost – misao koja se izgovara – govor </li></ul><ul><ul><li>Tekst ne nastaje da bi ostao, nego da bi nestao </li></ul></ul><ul><li>Pismenost – misao koja se zapisuje – tekst </li></ul><ul><li>Elektronska obrada misli? </li></ul><ul><li>Govor nije nezapisani tekst zato što </li></ul><ul><ul><li>Sadrži netekstualne karakteristike koje grade značenje (npr. ritam, gestikulacija, pauze ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Podrazumeva varijaciju, neutvrđenost i ima sopstvenu gramatiku koja ne zavisi od pismenosti. </li></ul></ul><ul><ul><li>Organizacija misli/znanja/iskustva u usmenoj kulturi nije ista kao organizacija misli/znanja/iskustva u pisanoj kulturi zato što zavisi od pamćenja – ponavljanja obrazaca. </li></ul></ul>
 14. 14. <ul><li>Usmena komunikacija koja zavisi od pisane komunikacije (elektronska era: telefon, radio, televizija, internet) </li></ul><ul><li>Kultura medija – narušen koncept komunikacije </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Rap </li></ul><ul><li>Hip-hop </li></ul>
 16. 18. <ul><li>Linearna struktura teksta </li></ul><ul><li>Hipertekstualna struktura teksta </li></ul>
 17. 19. <ul><li>Book are funny little portable pieces of thought – Susan Sontag </li></ul>
 18. 20. <ul><li>P-book: </li></ul><ul><ul><li>Нема општеприхваћене дефиниције </li></ul></ul><ul><ul><li>UNESCO: Непериодична литерарна публикација која има више од 49 страна. </li></ul></ul><ul><ul><li>Штампана на папиру </li></ul></ul><ul><li>E-book: </li></ul><ul><ul><li>Дигитална верзија p-book </li></ul></ul><ul><li>Парадокс: </li></ul><ul><ul><li>DRAE у папирном формату 4% порез </li></ul></ul><ul><ul><li>DRAE у CD- формату 16% порез </li></ul></ul>

×