Anúncio
DVMS tạo module joomla 2.5
DVMS tạo module joomla 2.5
DVMS tạo module joomla 2.5
DVMS tạo module joomla 2.5
Anúncio
DVMS tạo module joomla 2.5
Próximos SlideShares
Cài đặt JoomplaCài đặt Joompla
Carregando em ... 3
1 de 5
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a DVMS tạo module joomla 2.5(20)

Anúncio
Anúncio

DVMS tạo module joomla 2.5

  1. HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH MODULE CHO JOOMLA 2.5 www.dvms.vn
  2. Lịch sử chỉnh sửa Ngày tháng Version Mô tả Người viết 06/2012 Joomla 2.5.4 DVMS Mục lục 1. Cấu trúc thư mục chuẩn của một module: .................................................................. 3 2. Mod_newday.xml : ........................................................................................................ 3 3. File đầu vào của module ( mod_newday.php ) ............................................................. 4 4. File xử lý (helper.php) ................................................................................................... 4 5. file layout (default.php) ................................................................................................. 5 THÔNG TIN LIÊN HỆ HỖ TRỢ..................................................................................... 5 www.dvms.vn
  3. 1. Cấu trúc thư mục chuẩn của một module: 2. Mod_newday.xml : - là file đặc tả module và các tham số của module. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <extension type="module" version="2.5.0" method="install"> <name>New Day!</name> <creationDate>07/06/2012</creationDate> <author>N.V.L</author> <authorEmail>vanlinh@vht.com.vn</authorEmail> <authorUrl>http://www.vht.com.vn</authorUrl> <copyright>Copyright Info</copyright> <license>License Info</license> <version>1.0</version> <description>Chào ngày mới </description> <!-- khai bao file cua --> <files> <filename module="mod_newday">mod_newday.php</filename> <filename>mod_newday.xml</filename> <filename>helper.php</filename> <folder>tmpl</folder> <folder>language</folder> </files> <!-- khai bao file ngon ngu --> <languages folder="language"> <language tag="vi-VN">vi-VN/vi-VN.mod_newday.ini</language> <language tag="vi-VN">vi-VN/vi-VN.mod_newday.sys.ini</language> </languages> <!-- tham so cua module --> www.dvms.vn
  4. <config> <fields name="params"> <fieldset name="basic"> <field name="greeting" type="text" default="new day" label="MOD_NEWDAY_GREETING_LABEL" description="MOD_NEWDAY_GREETING_DESC" /> </fieldset> </fields> </config> </extension> 3. File đầu vào của module ( mod_newday.php ) <?php // No direct access to this file defined('_JEXEC') or die; JLoader::register('modNewDayHelper', JPATH_BASE.'/modules/mod_newday/helper.php'); require JModuleHelper::getLayoutPath('mod_newday', $params->get('layout', 'default')); 4. File xử lý (helper.php) <?php // No direct access to this file defined('_JEXEC') or die; class modNewDayHelper { public static function getGreeting() { return "Message from the helper"; } /* đếm số session trong bảng session */ public static function getCurrentUsers() { $db = JFactory::getDBO(); $db->setQuery($db->getQuery(true) ->select("COUNT(*) as users") ->from("#__session") ); return $db->loadResult(); } } www.dvms.vn
  5. 5. file layout (default.php) <?php // No direct access to this file defined('_JEXEC') or die; ?> <p><?php echo $params->get('greeting', JText::_('MOD_NEWDAY_GREETING_DEFAULT')); ?></p> <p><?php echo modNewDayHelper::getGreeting(); ?></p> <p>There are <?php echo modNewDayHelper::getCurrentUsers(); ?> user(s) logged in</p> Tài liệu tham khảo: http://docs.joomla.org/User:Rvsjoen/tutorial/Developing_a_Module http://www.youtube.com/watch?v=Qd93be8YRNY CHÚC THÀNH CÔNG! THÔNG TIN LIÊN HỆ HỖ TRỢ DVMS (08) 360 289 37 info@dvms.vn www.DVMS.vn www.dvms.vn
Anúncio