pdf-dbd-vsa.pptx

D
GIÁO TRÌNH VSA
Liên hệ: Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 1
PHẦN I. GIỚI THIỆU CHUNG
PHẦN 2: THUYẾT THỊ TRƢỜNG HIỆU QUẢ VÀ BƢỚC ĐI NGẪU NHIÊN
PHẦN 3: THỊ TRƢỜNG BỊ ĐIỀU KHIỂN
PHẦN 4: GIỚI THIỆU SƠ BỘ VỀ VSA:
PHẦN 5: CÁC THÀNH PHẦN THAM GIA THỊ TRƢỜNG
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN I. GIỚI THIỆU CHUNG
1. NỘI DUNG
➢ Học viên sẽ được giới thiệu Quy luật Cung Cầu sẽ điều khiển thị trường.
➢ Nghiên cứu các thành phần tham gia thị trường và hành vi của họ.
➢ Nghiên cứu để hiểu rõ tại sao thị trường lại vận động theo cách của nó.
2. ĐỐI TƢỢNG
➢ Khóa học này không dành cho những người mới bắt đầu học.
➢ Đối tượng chủ yếu là những Trader đã từng nghiên cứu về PTKT cũng
như một ít về VSA.
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN II.
THUYẾT THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ VÀ BƯỚC ĐI NGẪU NHIÊN
1. Thuyết thị trƣờng hiệu quả ( Efficient Market Hypothesis)
➢ Được giới thiệu đầu tiên bởi nhà toán học người Pháp Louis Bachelier
➢ Sau đó được phát triển bởi giáo sư Eugene tại trường đại học Chicago.
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN II.
THUYẾT THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ VÀ BƯỚC ĐI NGẪU NHIÊN
2. Các giả thuyết của thuyết thị trƣờng hiệu quả:
a)Giả thuyết tiền đề: Nó đòi hỏi một số lượng lớn các đối thủ cạnh tranh
tham gia thị trường với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, họ tiến hành phân tích
và định giá các loại chứng khoán một cách hoàn toàn độc lập với nhau.
b)Giả thuyết thứ hai: Những thông tin mới về chứng khoán được công bố trên
thị trường một cách ngẫu nhiên và tự động. Việc quyết định về thời điểm công
bố thông tin cũng được độc lập với nhau.
c)Giả thuyết thứ ba: Các nhà đầu tư lớn luôn tìm mọi cách điều chỉnh giá
chứng khoán thật nhanh nhằm phản ánh chính xác ảnh hưởng của thông tin.
Giá chứng khoán được điều chỉnh một cách nhanh chóng là bởi số lượng lớn
các nhà đầu tư với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận cạnh tranh với nhau.
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN II.
THUYẾT THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ VÀ BƯỚC ĐI NGẪU NHIÊN
3. Các giả thuyết thị trƣờng:
a)Giả thuyết thị trường thể yếu: Tất cả các mức giá của thị trường và các dữ
liệu trong quá khứ đều được phản ánh trong giá của các chứng khoán. Nói
một cách khác: Phân tích kỹ thuật trở lên vô dụng.
b)Giả thuyết thị trường thể trung bình: Tất cả các thông tin mang tính đại
chúng đã được phản ánh trong giá của các chứng khoán. Nói một cách khác:
Phân tích cơ bản chỉ là tờ giấy lộn.
c)Giả thuyết thị trường thể mạnh: Tất cả các thông tin đều được phản ánh
đầy đủ trong giá của các loại chứng khoán. Nói một cách khác: Thậm chí
ngay cả đến những nguồn tin MẬT cũng chỉ giống như bất kỳ một lời tán phét
trên thị trường.
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN II.
THUYẾT THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ VÀ BƯỚC ĐI NGẪU NHIÊN
4. Thuyết bƣớc đi ngẫu nhiên (random walk):
a) Được Maurice Kendall đưa ra năm 1953.
b) Trở lên phổ biến bởi Burton Malkiel năm 1973.
c)Thuyết này cho rằng sự thay đổi giá của một chứng khoán, hoặc chỉ
số c
dh
ựứ
b
ná
gokc
h
h
o
o
án
sự
ch
th
ua
ny
gđ
cổ
ủiatr
co
ảnt
g
hịtư
tr
ơ
ư
n
ờ
gnl
g
ait
.rong quá khứ đều không thể dùng
để
Khả năng tăng hay giảm của CK trong tương lai là tương đương nhau.
Vậy có thật giá cổ phiếu là ngẫu nhiên???
và thị trƣờng thực sự là hoàn hảo ???
Từ các dẫn chứng
tại TTCKMỹ &TTCKVN cho thấy:
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN II.
THUYẾT THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ VÀ BƯỚC ĐI NGẪU NHIÊN
5. Nhận xét của Tom William:
a) Thị trường chứng khoán tuy nó hỗn độn và phức tạp nhưng nó rõ ràng dựa
trên logic.
b) Giá trên các thị trường đều được diều khiển bởi Cung – Cầu.
c) Khi hiểu được quy luật Cung – Cầu, giá cả sẽ không phải là ngẫu nhiên.
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT TRADER HIỆU QUẢ
BẠNCẦN HIỂU ĐƯỢC QUY LUẬT CUNG - CẦUVÀ CÁCH THỨC
ÁP DỤNGNÓTRONG TỪNG TRƯỜNG HỢP KHÁC NHAU.
VÀĐÂYLÀ TIỀN ĐỀ CHO VSA.
PHẦN 3: THỊ TRƢỜNG BỊ ĐIỀU KHIỂN
1. MỘT SỐ QUY TẮC VỀ SỰ DIỀU KHIỂN CỦA THỊ TRƢỜNG:
a)- Một đợt biến động giá mạnh là kết quả của một hoặc nhiều các BBs điều
khiển giá cổ phiếu
-Nhiều khi giá cổ phiếu biến động mạnh mà không có thông tin gì biến đổi
đối với cổ phiếu đó.
- Làm được điều này các BB cho rằng: Đám đông thường Ngu ngốc
: Sẵn sàng đua lệnh mua cao
: Sẵn sàng đua lệnh bán thấp
Và như vậy các BB điều khiển được tâm lý đám đông, họ đã thành công.
b) Nếu BBs muốn bán cổ phiếu họ sẽ tạo ra các tin tốt vầ công ty đó.
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN 3: THỊ TRƢỜNG BỊ ĐIỀU KHIỂN
1. MỘT SỐ QUY TẮC VỀ SỰ DIỀU KHIỂN CỦA THỊ TRƢỜNG:
c) Khi BBs bán xong cổ phiếu họ sẽ tạo ra những tin xấu hoặc không đưa ra tin
tức gì cả.
d
rấ
)tB
lớ
ấn
t k
th
ỳìm
nh
ội
tềc
uổkp
hh
ảiế
n
u
ăng
ào
bắ
đt
an
đầu
g tă
cn
hg
og
m
iá
ột
m
cạ
hn
uhkm
ỳ à
Ph
câ
ónpp
hh
iê
ố
n
i giao dịch với KL
e)BBs luôn mong các nhà đầu tư nhỏ phải mua với giá cao và sau đó phải bán
ra với giá thấp.
f)Nếu cổ phiếu thực sự tăng thì nhà đầu tư nhỏ sẽ là người biết cuối cùng hoặc
là ngời bị ép thoát hết hàng tại mức giá rất thấp.
g) Ngược lại, nếu cổ phiếu giảm giá, NĐT nhỏ cũng là người biết cuối cùng.
PHẦN 3: THỊ TRƯỜNGBỊ ĐIỀU KHIỂN
1. MỘT SỐ QUY TẮC VỀ SỰ DIỀU KHIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG:
h)BBs luôn cố gắng để các nhà đầu tư nhỏ chính là những người kéo giá cổ phiếu lên một
tầng cao mới.
i)BBs là người hiểu rõ cảm xúc của các NĐT nhỏ lúc thị trường lên cũng như khi thị
trường xuống và điều khiển cảm xúc của họ như đang chơi đàn Piano.
- Khi thị trường lên nhà đầu tư nhỏ thường tham lam và nhảy vào mua cổ phiếu bằng mọi
giá
-Khi thị trường sụt giảm nhà đầu tư nhỏ sợ mất hết thành quả và sẵn sàng bán ra bằng
mọi giá.
j) Luôn luôn có một lớp các nhà đầu tư nhỏ mới được tạo ra.
- 0918826099
PHẦN 4: GIỚI THIỆU SƠ BỘ VỀ VSA
SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA
GIÁ CỔ PHIẾU
MẤT CÂN ĐỐI VỀ
CUNG – CẦU
(VO
VL
S
U
AME
SPREAD
ANALYSIS)
VOLUME
(KHỐI LƢỢNG
GIAO DỊCH)
SPREAD
(BIẾN ĐỘNG GIÁ)
GIÁ ĐÓNG CỬA
- 0918826099
GIẢ THIẾT CĂN BẢN ĐẰNG SAU VIỆC PHÂN TÍCH VSA
1. Thị trường sẽ hoạt động căn bản dựa vào Smart Money, hay là các Bigboys.
2. BBs sẽ thu gom cổ phiếu khi giá rẻ trong quá trình tích lũy.
3.Sau đó là quá trình làm giá cổ phiếu tăng lên. Khi đó Dumb Moneys ( những nhà đầu tư nhỏ) thấy cổ
phiếu tăng giá sẽ chú ý và bắt đầu từ từ mua vào cổ phiếu này.
4. Khi những NĐT nhỏ mua vào thì BBs sẽ bán dần CP. Quá trình này được gọi là Phân Phối.
5.Khi giá càng tăng mạnh thì ngày càng nhiều nhà đầu tư nhỏ lao vào. Nhưng thật không may, những
người này là những người cuối cùng mua cổ phiếu.
6
tư
. K
nhi
ỏ
h q
là
uá
nh
trữ
ìn
n
h
gP
nh
gâ
ư
n
ờp
ih
bị
ốk
i ẹ
hoà
t vớ
nitấ
cổ
t, p
Bh
B
iế
su
nhan
ã
đ m
hu
c
a
hó
ởng
giá
đá
cao.cho
h
n giá cổ phiếu
xuống thấp và những nhà đầu
7. Cuối cùng BBs có thêm nhiều tiền và họ lại bắt đầu thu gom cổ phiếu ở giá thấp, chu kỳ cứ thế tiếp diễn.
8
n.
hỏ
Qu
có
á c
trơ
ìnhộ
ti
hb
uág
not
m
háv
o
àh
đ
à
ẩ
n
y
g.
giá thường lâu hơn quá trình đi xuống, và các BB không cho các nhà đầu tư
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
VẬY MỤC ĐÍCH CỦA VSA LÀ GÌ ?
MỤC ĐÍCH 1
NGHIÊN CỨU LỰC CUNG - CẦU TRÊN THỊ TRƢỜNG
VÀ SỰ ĐIỀU KHIỂN CUNG – CẦU BỞI BBS
DỰA TRÊN TÂM LÝ VÀ HÀNH VI CỦA ĐÁM ĐÔNG.
MỤC ĐÍCH 2
VSA CỐ GẮNG TÌM RA HƢỚNG ĐI CỦA BBS
BẰNG CÁC PHÂN TÍCH VỀ GIÁ, KHỐI LƢỢNG
VÀ SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA GIÁ TRONG NGÀY.
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
TẠI SAO LẠI CHÚ Ý TỚI KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH?
➢ Khối lượng giao dịch và khối lượng thực tế được khớp giữa người
mua và người bán.
➢ Nếu KL thay đổi có nghĩa là tâm lý của người mua và người bán cũng
thay đổi
➢ Nếu một lượng lớn cổ phiếu được chuyển từ nhà đầu tư nhỏ sang
tay các nhà đầu tư lớn nhiều khả năng thị trường sẽ tăng và ngược
lại.
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
TẠI SAO LẠI CHÚ Ý TỚI ĐỘ BIẾN ĐỘNG GIÁ?
➢ Độ biến động giá cho thấy mức độ sẵn sàng cho sự chuyển
động của giá cổ phiếu tại thời điểm đó.
➢ Mức độ sẵn sàng này được tạo ra bởi các lệnh đặt trên thị
trường, biểu hiện qua KLGD.
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN 5
CÁC THÀNH PHẦN THAM GIA THỊ TRƯỜNG
1. SMART MONEY:
➢ Có thể là cá nhân hoặc một tổ chức.
➢ Họ rất khôn khéo ( smart).
➢ K
Lu
hô
ôn
ng
lut
ô
hn
ứcó
hik
ệ
ế
nh
m
oa
ạu
ch
bá
trư
nớ
th
cev
oàcả
th
m
ựt
cín
hiệ
. n mua bán đúng kế hoạch đề ra.
➢ Có tiềm lực kinh tế rất mạnh.
➢ Hiểu thị trường và cổ phiếu.
➢ Hiểu rõ tâm lý đám đông.
Lưu ý
➢ Smart Money không hoàn toàn điều khiển toàn bộ thị trường.
➢ Họ có những điều kiện thuận lợi nên nắm bắt lợi thế tốt hơn.
➢ Họ kiếm tiền bằng cách làm giá chứng khoán, nhưng chỉ làm được khi có điều kiện
thuận lợi.
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN 5
CÁC THÀNH PHẦN THAM GIA THỊ TRƢỜNG
2. DULL MONEY:
➢ Đa phần là những nhà đầu tư cá nhân.
➢ Thực hiện mua bán theo cảm tính, và rất bừa bãi.
➢ Thực hiên mua bán theo tin đồn, thường không có kế hoạch hoặc không
thực hiện đúng kế hoạch đề ra.
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN 5
CÁC THÀNH PHẦN THAM GIA THỊ TRƢỜNG
3. SỰ KHÁC BIỆT GIỮA STRONG HOLDER VÀ WEAK HOLDER:
A) Strong holder
➢ Không bị cuốn hút vào những giao dịch bẫy.
➢ Không bị bán tháo khi có sự sụt giảm giá bất ngờ.
➢ Không đổ xô đi mua khi giá cổ phiếu gần lên đỉnh.
➢ Biết cắt loss kịp thời.
➢ Có thể tổng số giao dịch thua nhiều hơn tổng số giao dịch thắng, nhưng
tổng số tiền thắng luôn nhiều hơn tổng số tiền thua.
B) Weak holder:
- Là những người mới tham gia thị trường.
- Không dám đối mặt với thua lỗ, nhất là khi cổ phiếu giảm giá quá nhanh.
- Mua bán dựa vào cảm tính.
- Khi thị trường không đi đúng hướng họ nghĩ, thì nảy sinh tâm lý cầu mong,
ư
- ớ
D
cễnrg
ơ
u
iy
vệ
àn
o. tình trạng bán tháo, hoặc đua mua.
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN VI: TÂM LÝ ĐÁM ĐÔNG
1. TÂMLÝCHUNG
➢ Mọi người tham gia thị trường với mục đích kiếm tiền, kiếm nhanh
chóng và dễ dàng.
➢ Tuy nhiên đa phần nhà đầu tư mất tiền vì: Mua bán dựa vào cảm xúc
của họ (Sợ hãi). Và thị trường được điều khiển bởi cảm xúc này.
➢ Sợ hãi được hình thành dưới hai dạng:
+) Sợ hãi bị mất tiền.
+) Sợ hãi bị bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền khi thị trường tăng (Tham lam).
➢ Một đợt tăng dài làm cho các nhà đầu tư nghĩ rằng nó sẽ còn tăng mãi
mãi. Nên đám đông sẽ lao vào mua mạnh mẽ.
➢ Tuy nhiên khi thị trường đảo chiều, tâm lý sợ hãi sẽ bao trùm trên thị
trường.
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN VI: TÂM LÝ ĐÁM ĐÔNG
2. MINH CHỨNG
Năm 2007 tại Việt Nam (từ tháng 3 năm 2007)
- Nhà nhà nói đến cổ phiếu.
- Người người mua cổ phiếu.
- Thị trường chứng khoán trở thành đề tài nóng nhất thời đó.
- Việc thị trường tăng mạnh làm cho nhà đầu tư có tâm lý mua là thắng.
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 2
PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ WYCKOFF
PHẦN 2: CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN VỀ CHART
PHẦN 3: CHU KỲ CỦA THỊ TRƢỜNG
PHẦN 4: ĐƢỜNG XU THẾ
PHẦN 5: CÁC PHƢƠNG THỨC CỦA WYCKOFF
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ WYCKOFF
Tên đây đủ: Richard Demille Wyckoff ( 1873 – 1934)
Quan điểm của Wyckoff và trading
➢ Dùng 8 năm để nghiên cứu và theo dõi trước khi giao dịch.
➢ Điều khó khăn nhất trong giao dịch là sự kiên nhẫn.
➢ Luyện tập nhiều sẽ tiến bộ.
➢ Luôn xem xét đến Lợi nhuận/Rủi ro.
➢ Ông cho rằng 95% nhà đầu tư là thua lỗ.
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN 2: CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN VỀ CHART
Có 2 loại:
- Bar chart ( Biểu đồ thanh).
- Point and Figure Chart
- ( Biểu đồ điểm và hình)
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN 3: CHU KỲ CỦA THỊ TRƢỜNG
Biến động của cổ phiếu khi TT Bullish:
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN 3: CHU KỲ CỦA THỊ TRƢỜNG
Mô hình 4 giai đoạn: Tích lũy, tăng giá, phân phối, giảm giá:
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN 3: CHU KỲ CỦA THỊ TRƢỜNG
Các trạng thái của thị trƣờng:
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN 4: ĐƢỜNG XU THẾ:
Đƣờng xu thế và kênh xu thế:
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN 4: ĐƢỜNG XU THẾ:
Đƣờng hỗ trợ, trạng thái mua quá đà, xu thế vẫn tiếp tục
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN 4: ĐƢỜNG XU THẾ:
Đƣờng hỗ trợ, trạng thái mua quá đà, xu thế đảo chiều
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN 4: ĐƢỜNG XU THẾ:
Đƣờng kháng cự ( đƣờng cung), trạng thái bán quá đà, xu thế tiếp tục
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN 4: ĐƢỜNG XU THẾ:
Đƣờng kháng cự, trạng thái bán quá đà, xu thế đảo chiều
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN 4: ĐƢỜNG XU THẾ:
Đƣờng kháng cự, đƣờng hỗ trợ trong xu thế sideway
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN 4: ĐƢỜNG XU THẾ:
Đƣờng kháng cự, đƣờng hỗ trợ trong xu thế sideway
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN 5: CÁC PHƢƠNG THỨC CỦA WYCKOFF
I. Ba định luật cơ bản:
1. Định luật Cung – Cầu
2. Định luật Nguyên nhân – Kết quả
3. Định luật Nỗ lực – Thành công
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN 5: CÁC PHƢƠNG THỨC CỦA WYCKOFF
I.B1
a.đ
Định luậtc
C
ơ
ub
nả
gn–
: Cầu
➢ Khi Cầu vượt Cung thì Giá sẽ tăng.
➢ Khi Cung vượt Cầu thì Giá sẽ giảm.
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN 5: CÁC PHƢƠNG THỨC CỦA WYCKOFF
I.B2
a.đ
Đ
ịn
ịn
hhlu
lu
ậậ
ttcN
ơg
bu
ảy
nê
:n nhân – Kết quả (The law of Cause and Effect):
➢ Định luật này chỉ ra rằng để có kết quả thì phải có một nguyên nhân nào đó.
Định luật này có thể thấy trong quá trình tích lũy hoặc phân phối, giá cổ
phiếu vượt khỏi kênh giao dịch của nó.
➢ Giá cổ phiếu dịch chuyển phải được tạo ra bởi một nguyên nhân nào đó.
V
Nígd
uụ
y:ên nhân: người mua sẵn sàng trả giá cao để mua cổ phiếu thì Cầu sẽ
vượt Cung -> Kết quả : Giá cổ phiếu sẽ tăng.
Hoặc:
Nguyên nhân: người bán sẵn sàng chấp nhận bán cổ phiếu với giá thấp thì
Cung sẽ vượt Cầu -> Kết quả: Giá cổ phiếu sẽ giảm.
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN 5: CÁC PHƢƠNG THỨC CỦA WYCKOFF
Tuy nhiên định luật Nguyên nhân – Kết quả này có thể đƣợc hiểu rộng hơn:
a)Để giá cổ phiếu có thể biến động mạnh (kết quả) thì phải có một nguyên
nhân lớn, mà nguyên nhân này không phải được thực hiện bởi một giao dịch
riêng lẻ mà cần có một quá trình, có thể quá trình rất dài để hình thành.
b)Thông thường nguyên nhân này được tạo ra trong quá trình dịch chuyển cổ
phiếu từ những Strong hand sang Weak hand và ngược lại.
c)Giá cổ phiếu tăng được bởi vì hầu hết các nhà đầu tư đều nghĩ nó tăng là hợp
lý. Và điều này chỉ xảy ra khi BBs thu gom đủ hoặc gần đủ số lượng cổ phiếu mà
họ mong muốn.
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN 5: CÁC PHƢƠNG THỨC CỦA WYCKOFF
Tuy nhiên định luật Nguyên nhân – Kết quả này có thể đƣợc hiểu rộng hơn:
d)Khi cổ phiếu bắt đầu tăng, sự quan tâm đến cổ phiếu này của các nhà đầu tư
cũng dần tăng theo. Và cảm xúc của các nhà đầu tư ở đây là tham lam.
e)Những Trader kinh nghiệm họ sẽ tiếp tục nắm giữ cổ phiếu khi giá cổ phiếu
vẫn tiếp tục tăng dẽ dàng.
f)Ở vài điểm, giá cổ phiếu gặp kháng cự, nhiều khi nó có thể vượt qua nhẹ
nhàng. Nhưng sẽ có thời điểm giá cổ phiếu sẽ dừng lại không tăng được nữa, và
đây là quá trình Phân phối để ra hàng.
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN 5: CÁC PHƢƠNG THỨC CỦA WYCKOFF
I.B3
a.đ
Đ
ịn
ịn
hhlu
lu
ậậ
ttcN
ơỗ
bả
lự
nc
: – Thành công (The law of Effort versus Result):
➢ Định luật này chỉ ra rằng: sự biến động về giá của cổ phiếu (spread) c
ó
được là do nỗ lực của KLGD (Volume)
➢ Nếu giá cổ phiếu biến động không cùng chiều với KLGD thì sẽ dẫn đến
một sự thay đổi về xu thế.
-Ngày 1: klgd 100.000 cp – Giá tăng 2 điểm Nỗ lực được đền đáp (klgd
cùng với sự tăng của giá)
- Ngày 2: Giống ngày 1, klgd 100.000 cp – Giá tăng 2 điểm
- Ngày 3: klgd 200.000 cp – Giá tăng 1 điểm.
- Ngày 4: klgd 500.000 cp – Giá cp không tăng.
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN 5: CÁC PHƢƠNG THỨC CỦA WYCKOFF
Có thể thấy giá cổ phiếu tăng cùng với sự tăng lên của KLGD thì đó là
một tín hiệu tốt.
Tuy nhiên: Khi giá cổ phiếu tăng với độ tăng giá giảm dần, trong khi đó
KLGD lại tăng mạnh. Điều này có nghĩa sự Nỗ lực ( Sự tăng lên mạnh mẽ
của KLGD) nhưng lại không đạt kết quả ( Giá không tăng tương ứng) thì
sẽ dẫn đến việc thay đổi xu thế.
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN 5: CÁC PHƢƠNG THỨC CỦA WYCKOFF
➢ Được dùng để phát hiện …. Đảo chiều
➢ Được dùng để xác định trong quá trình tích lũy …. một chu kỳ bull mới. Những test
này xuất hiện sau một đợt giảm giá mạnh của cổ phiếu
➢ Được dùng để xác định trong quá trình phân phối trước một chu kỳ Bear mới. Những
test này xuất hiện sau một đợt tang giá mạnh của cổ phiếu
II. Nine buying test/nine selling test
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN 5: CÁC PHƢƠNG THỨC CỦA WYCKOFF
II. Nine buying test/nine selling test
1. Nine buying test cho quá trình tích lũy
➢ Giá đã hoàn thành quá trình giảm
➢ Xuất hiện prelimidary support,
selling climax và secondary test
➢ Dấu hiệu Bullish của Vol (Giá tăng
vol tăng, giá giảm vol giảm)
➢ Phá vỡ đường cung (Đường kháng
➢ c
N
ự
h)
ững mức hỗ trợ cao hơn
➢ Đỉnh cao mới hơn
➢ Cổ phiếu mạnh hơn thị trường
➢ Tạo nền tảng
➢ Khả năng sinh lời/rủi ro dự tính phải
đạt ít nhất 3:1
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN 5: CÁC PHƢƠNG THỨC CỦA WYCKOFF
buying climax
➢ Dấu hiệu Bearish của Vol (Giá
tăng vol giảm, giá giảm vol tăng)
➢ Cổ phiếu yếu hơn thị trường.
➢ Phá vỡ đường cầu (đường h
ỗ
trợ)
➢ Đỉnh mới thấp hơn
➢ Đáy mới thấp hơn
➢ Tạo các mô hình đảo chiều đỉnh
➢ Khả năng sinh lời/rủi ro tính phải
đạt ít nhất là 3:1(trong trường
hợp short)
II. Nine buying test/nine selling test
1. Nine buying test cho quá trình phân phối
➢ Giá đã hoàn thành quá trình tăng
➢ Xuất hiện prelimidary support,
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN 5: CÁC PHƢƠNG THỨC CỦA WYCKOFF
III. Các giai đoạn biến động của cổ phiếu
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN 5: CÁC PHƢƠNG THỨC CỦA WYCKOFF
IV. Mô hình tích lũy
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN 5: CÁC PHƢƠNG THỨC CỦA WYCKOFF
V. Mô hình phân phối
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN 5: CÁC PHƢƠNG THỨC CỦA WYCKOFF
phung phí tiền bạc, công sức vào những khoản lợi nhuận nhỏ bé mà rủi ro
lại lớn.
➢ Giữ chặt tiền và chờ đợi cơ hội.
➢ BBs sẽ không cho cổ phiếu chạy trước khi có cơ hội thuận lợi.
➢ Nên nhớ trước một đợt tăng giá bao giờ cũng có những giai đoạn test đ
ể
VI. Hai mục đích cho quản lý tiền
1.Kiếm lợi nhuận trong thời điểm thích hợp và đáng giá.
➢ Mục tiêu đầu tiên khi tham gia thị trường là Lợi nhuận.
➢ Không đơn giản chỉ là kiếm lợi nhuận mà là kiếm lợi nhuận lớn.
➢ Khi tham gia thị trường bạn phải bỏ ra tiền bạc, công sức, do đó không lên
xem đã là thời điểm thích hợp nhất chưa, đây là lúc mình sẽ mua vào.
1. Bảo toàn vốn.
➢ Mục tiêu thứ hai khi tham gia thị trường là Bảo toàn vốn.
➢ Quản trị rủi ro.
➢ Khi mua cần có phương án cho việc thoát hàng.
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN 5: CÁC PHƢƠNG THỨC CỦA WYCKOFF
III. Năm bƣớc để thành công:
1
g.iá
Xá
đc
an
đg
ịng
hia
xo
u đ
th
ộế
ng
hitệ
rn
on
tg
ại và
khoảng nào.
a) Dựa vào các chỉ báo thị
trường để xác định xu thế.
b) Xem xét giá đang giao động
trong khoảng nào của trend,
điều này còn quan trọng hơn
cả xu thế.
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN 5: CÁC PHƢƠNG THỨC CỦA WYCKOFF
III. Năm bƣớc để thành công:
1. Xác định xu thế hiện tại và
giá đang giao động trong
khoảng nào.
c) Mua khi uptrend.
d) Không mua khi cổ phiếu đã ở
giai đoạn 3.
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN 5: CÁC PHƢƠNG THỨC CỦA WYCKOFF
III. Năm bƣớc để thành công:
2. Lựa chọn cổ phiếu đi cùng chiều với Index.
- Index đi lên, cổ phiếu đó cũng phải đi lên.
- Index xuống, cổ phiếu đó cũng đi xuống.
- Tuy nhiên theo Wyckoff cần chọn cổ phiếu mạnh hơn thị trường, nghĩa là:
+) Index lên, cổ phiếu đó lên mạnh hơn
+) Index xuống, cổ phiếu đó xuống cũng mạnh hơn.
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN 5: CÁC PHƢƠNG THỨC CỦA WYCKOFF
III. Năm bƣớc để thành công:
3.Lựa chọn cổ phiếu đã tạo đƣợc nền tảng vững chắc (nguyên nhân)
để có thể có một sự tăng giá mạnh (kết quả).
4.Lựa chọn cổ phiếu thỏa mãn 9 buying tests và 9 selling tests.
5. Chờ đợi đúng thời điểm cổ phiếu tăng mới mua.
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 3
PHẦN 1: GIỚI THIỆU
PHẦN 2: CÁC KHÁI NIỆM TRONG QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY
PHẦN 3: BIỂU ĐỒ TÍCH LŨY
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN 1: GIỚI THIỆU
NỘI DUNG
➢ Giới thiệu những biểu đồ được sử dụng trong phương thức phân tích của Wyckoff.
➢ Mục tiêu trong phương thức phân tích của Wyckoff là xác định thời điểm trước khi có một đợt
Bull, hoặc Bear xảy ra.
➢ Vùng Trading (TR) là nơi chu kỳ biến động giá (tăng/giảm) trước đó kết thúc. Và trong vùng này
có sự cân bằng giữa Cung – Cầu.
Trong vùng TR này quá trình Tích lũy Hoặc Phân phối được hình thành.
➢ Quá trình Tích lũy hoặc Phân phối là Nguyên nhân cho chu kỳ tăng hoặc giảm giá sau đó (Kết
quả). Quá trình này có thể kéo dài, và trong vùng TR này nhà đầu tư có thể Mua/bán trong
ngắn hạn. Tuy nhiên giá trị thực sự khi cổ phiếu có chu kỳ Tăng/giảm diễn ra sau đó.
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN 1: GIỚI THIỆU
ĐIỀU GÌ KHỞI ĐẦU CHO MỘT BULL MARKET?
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN 1: GIỚI THIỆU
ĐIỀU GÌ KHỞI ĐẦU CHO MỘT BULL MARKET?
- Thị trường đang trong quá trình suy giảm, liên tục tạo đỉnh đáy mới thấp hơn
- Liên tục có tin tức rất xấu về vĩ mô…
- Các nhà đầu tư nhỏ bắt đầu không thể không thể chịu đựng thêm lỗ nữa.
-Tại một mức nào đó các nhà đầu tư nhỏ bắt đầu hoảng loạn và có xu thế bán
ra cổ phiếu họ đang nắm giữ bằng mọi giá.
- Đây là thời điểm BBs bắt đầu mua vào.
- Sự bán ra một cách hoảng loạn sẽ giúp cho BBs mua được lượng lớn cổ phiếu
với giá rẻ và không làm cho giá cổ phiếu tăng lên.
CHO MỘT CHU KỲ TÍCH LŨY CỔ PHIẾU CỦABBS.
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN 2:
CÁC KHÁI NIỆM TRONG QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY
MÔ HÌNHCỦA QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN 2:
CÁC KHÁI NIỆM TRONG QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY
1. PS (Preliminary Support) điểm hỗ trợ đầu tiên
➢ Lực mua lớn bắt đầu
xuất hiện trong một
Downtrend.
➢ Vol lớn, Spread lớn.
➢ Tín hiệu cho thấy xu
thế giảm giá có thể
sắp kết thúc.
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN 2:
CÁC KHÁI NIỆM TRONG QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY
2. SC (Selling Climax) quá bán (bán tháo):
➢ Sau PS Giá vẫn tiếp
giảm.
➢ Tại điểm này lực bán
rất mạnh, và bán
theo kiểu hoảng loạn.
➢ Thành phần bán là
những nhà đầu tư nhỏ
L
hư
ấợ
pntg
hụ
bá
b
n
ởinn
àh
yà
đđ
ưầ
ợ
u
c
tư lớn.
➢ Vol lớn, Spread lớn,
Giá tạo mức thấp
nhất, thấp hơn nhiều
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN 2:
CÁC KHÁI NIỆM TRONG QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY
3. AR (Automatic rally) tự động tăng lại (tự hồi lại):
➢ S
lự
a
c
ucm
un
ộ
g
t đã
ợtyb
ếá
unđtih
rá
ấ
o
t SC,
nhiều.
➢ Một lượng nhỏ lực cầu
cũng có thể làm cho giá
cổ phiếu tăng. Khi cổ
phiếu tăng làm cho những
nguồi đã bán phải mua lại
hàng.
➢ Đỉnh của đợt tăng này
thường sẽ là kháng cự
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN 2:
CÁC KHÁI NIỆM TRONG QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY
4. ST (Secondary Test) kiểm tra lại (test Cung):
➢ Sau đợt hồi AR, giá cổ phiếu
thường không tăng mạnh ngay mà
giảm xuống đến vùng quá bán
SC.
Quá trình giảm này cho thấy tình
trạng cung giá thấp ởvùng SC.
➢ Nếu lượng cung ởvùng này thấp,
nhiều khả năng đáy sẽ hình thành,
b
Vi
o
ể
lu
thấ
iệ
pn
, S
bp
ằr
n
e
g
ad
ph
b
iê
iếng
đ
ia
ộo
ng
dịn
chẹ
với
nhàng so với phiên trước đó.
➢ Có thể có nhiều điểm Test Cung
ST, khi BBs muốn kiểm tra lượng
cung cẩn thận trước khi kéo giá cổ
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN 2:
CÁC KHÁI NIỆM TRONG QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY
4. ST (Secondary Test) kiểm tra lại (test Cung):
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN 2:
CÁC KHÁI NIỆM TRONG QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY
6. Jump across the Creek (JAC)
Đặc điểm
➢ Đây là một trường hợp vượt cản
➢ Khi giá tăng, BBS vẫn tiếp tục vào hàng một cách
quyết liệt làm cho khối lượng giao dịch tăng mạnh
➢ Khối lượng giao dịch tang mạnh cùng với giá tang
cho thấy cầu mạnh
➢ Spread lớn
➢ Nhiều khi quá trình này cũng tạo các GAP
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN 2:
CÁC KHÁI NIỆM TRONG QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY
7. Signof Streight (SOS)
Mục đích của SOS là cho thấy cầu đang điều khiển
➢ Khi giá tăng, VOL tăng và spread cũng lớn.
➢ Trong quá trình này có thể giá sẽ điều chỉnh, cái
cần nhìn tiếp theo Last point of supply (LSP).
➢ Last point of supply (LSP): Giá tạo đáy mới cao
hơn cùng với spread nhỏ, VOL giảm
-> Các dấu hiệu này cho thấy cầu đang thắng thế và
có nhiều khả năng sẽ có 1 đợt tăng giá mới.
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN 2:
CÁC KHÁI NIỆM TRONG QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY
8.Spring ( Bật lên):
Đặc điểm
➢ T
Ch
áư
cờ
Bn
B
gsxm
ảy
uố
ra
nở
kiể
gm
iaitr
đ
a
oạ
lư
n
ợc
n
u
gốc
iu
cùng
g
n trư
củ
ớ
acv
k
ù
h
n
ig
bư
TR
ớc
vào
giai đoạn đẩy giá.
➢ Nếu KLGD ít (lượng cung ít) khi giá phá vỡ đường hỗ
trợ thì khả năng sẽ có một đợt tăng giá.
➢ Nếu KLGD lớn thì nhiều khả năng giá sẽ rơi vào một chu
kỳ giảm mới.
➢ Nếu KLGD trung bình thì sẽ có những phiên test tiếp
theo.
➢ Ngoài ra Spring hay Shakeuots cũng nhằm mục đích để
BBs kiểm tra lượng cung giá thấp còn tồn tại của nhà đầu
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
➢ Loại 1: Nếu giá giảm qua mức hỗ trợ với Vol tăng mạnh so với những đợt suy giảm
trước đó. Sau đó giá đóng cửa ở mức thấp nhất hoặc gần thấp nhất thì đây là tín hiệu
để bán.Tín hiệu bán tốt nhất khi giá tăng đến vùng kháng cự (vùng hỗ trợ trước đó)
mà Vol nhỏ hơn Vol tại điểm xảy ra Spring.
➢ Loại 2: Nếu giá giảm qua vùng hỗ trợ với Vol tăng nhưng tăng ít hơn loại 1. Sau đó giá
đóng cửa phục hồi lên trên ít nhất ½ so với Spread trong ngày và Vol trong quá trình
phục hồi thường tăng cao hơn so với giai đoạn trước đó thì đây là tín hiệu để mua, tuy
nhiên chỉ mua khi có tín hiệu test thành công.
➢ Loại 3: Giá giảm nhẹ qua vùng hỗ trợ, cùng với sự suy kiệt về Kl, Spread nhỏ thì đây
PHẦN 2:
CÁC KHÁI NIỆM TRONG QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY
8. Spring ( Bật lên):
Phân loại:
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN 2:
CÁC KHÁI NIỆM TRONG QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY
8. Spring ( Bật lên):
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN 2:
CÁC KHÁI NIỆM TRONG QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY
9.Shakeouts (Rũ bỏ):
Đặc điểm
➢ Trong quá trình tích lũy BBs sẽ mua cổ phiếu ởvùng hỗ trợ, sau đó bán ra ở
vùng kháng cự để có thể tiếp tục mua được cổ phiếu với giá rẻ.
➢ Nhà đầu tư nhỏ cũng mua trong giai đoạn này và đây là điều phiền toái đối
với BBs trong quá trình kéo giá sau này. Vì vậy họ sé dùng kỹ thuật
Shakeuots để rũ bỏ những nhà đầu tư nhỏ bám càng.
➢ Quá trình Shakeouts có thể được dùng trong vùng TRgần mức hỗ trợ hoặc
có thể dùng trong quá trình uptrend.
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN 2:
CÁC KHÁI NIỆM TRONG QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY
9.Shakeouts (Rũ bỏ):
Phân loại:
T
ne
hr
ư
m
ng
ina
gliá
Sh
giả
ak
m
eo
m
utạ
s
n(
h
Rũơ
h lần
n Sp
cu
riố
n
i)
g:. Xảy ởcuối quá trình tích lũy giống S
p
r
i
n
g
,
➢ Ordinary Shakeouts (Rũ thông thường) Thường xảy ra trong uptrend khi
BBs muốn tiếp tục mua thêm cổ phiếu.
Đặc điểm
➢ SOS cho thấy lực cầu đang điều khiển.
➢ Với Giá tăng, Vol tăng, Spread cũng lớn.
➢ Trong quá trình này giá có thể bị điều chỉnh, và cái cần nhìn tiếp theo là điểm
kháng cự cuối LPS (Last Point of Supply)
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN 2:
CÁC KHÁI NIỆM TRONG QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY
9. SOS (Sign Of Strength) dấu hiệu sức mạnh:
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN 3:
CÁC GIAI ĐOẠN TRONG QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY
MÔHÌNHCỦA QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN 3:
CÁC GIAI ĐOẠN TRONG QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY
5 GIAI ĐOẠN QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY
Giai đoạn A: Giá đang trong quá trình
giảm và bắt đầu có dấu hiệu ngừng giảm.
Giai đoạn B: Xây dựng nền tảng cho đợt
tăng giá sau này.
Giai đoạn C: BBs sẽ tiến hành test tại
vùng hỗ trợ/ kháng cự.
Giai đoạn D: Bắt đầu tăng tốc để vượt
khỏi kênh tích lũy
Giai đoạn E: Cổ phiếu tăng giá.
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN 3:
CÁC GIAI ĐOẠN TRONG QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY
5 GIAI ĐOẠN QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY
Giai đoạn A: Giá đang trong quá trình giảm và bắt đầu có dấu hiệu
ngừng giảm.
Đ
trìầ
nu
hg
siu
ay
i đ
go
iả
ạm
n.này Cung chiếm ưu thế tuyệt đối, giá cổ phiếu trong quá
➢ Tuy nhiên đến gần cuối giai đoạn này Cung bắt đầu yếu đi, và Cầu có
dấu hiệu bắt đầu mua vào.
➢ Quá trình này được đánh dấu bởi Điểm hỗ trợđầu tiên (PS), sau đó
giá xuống vùng Quá bán (SC). Tại SC nhà đầu tư nhỏ hoảng loạn bán
c
tư
ổlp
ớh
n
i.
ếu ra, và số lượng bán ra này được hấp thụ hết bởi các nhà đầu
➢ Sau khi giá tới vùng SC thì diễn ra quá trình Hồi lại (AR).
➢ Tiếp theo giá tiếp tục giảm để test cung (ST)
Chú ý:
✓ Có nhiều trường hợp Giá không xuống vùng SC, tuy nhiên nếu xuống thì tốt hơn, vì một KL lớn cổ phiếu đã
được chuyển dịch từ Weak hand sang Strong hand.
✓ Vùng giao dịch (TR) được tạo ra bởi đường hỗ trợ tại SC và ST với đường kháng cự tại AR.
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN 3:
CÁC GIAI ĐOẠN TRONG QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY
5 GIAI ĐOẠN QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY
G
sa
ia
uin
đ
à
o
yạ
.n B: Xây dựng nền tảng cho đợt tăng giá
➢ Giai đoạn này tạo nền móng cho quá trình tăng giá
tiếp theo.
Ở giai đoạn này Cung – Cầu ở mức cân bằng.
➢ Ở phần đầu giai đoạn Giá thường biến động lớn.
➢ KLGD có xu hướng tăng dần khi giá tăng.
➢ Càng về cuối giai đoạn này thì KLGD càng giảm.
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN 3:
CÁC GIAI ĐOẠN TRONG QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY
5 GIAI ĐOẠN QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY
Giai đoạn C: BBs sẽ tiến hành test tại
vùng hỗ trợ/ kháng cự.
➢ Là giai đoạn test cuối cùng để bắt đầu kéo
giá.
➢ BBs sẽ thực hiện việc test này.
➢ Trong giai đoạn này sẽ xuất hiện các tín
hiệu Spring, để rũ bỏ những nhà đầu tư
nhỏ cuối cùng.
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN 3:
CÁC GIAI ĐOẠN TRONG QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY
5 GIAI ĐOẠN QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY
Giai đoạn D: Bắt đầu tăng tốc để vượt
khỏi kênh tích lũy.
➢ Giai đoạn vượt tốc.
➢ Giá cổ phiếu bắt đầu tăng mạnh, Vol
tăng dần dần.
➢ Sẽ xuất hiện các phiên giao dịch
Điểm hỗ trợ cuối (LPS), sau đó vượt
lên vùng kháng cự và test lại ở đó
(BU) với các tín hiệu mạnh (SOS)
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN 3:
CÁC GIAI ĐOẠN TRONG QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY
5 GIAI ĐOẠN QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY
Giai đoạn E: Cổ phiếu tăng giá.
Giá vượt khỏi vùng giao dịch (TR) và bắt đầu chu kỳ
tăng.
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN 3:
CÁC GIAI ĐOẠN TRONG QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY
5 GIAI ĐOẠN QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN 3:
CÁC GIAI ĐOẠN TRONG QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY
5 GIAI ĐOẠN QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN 3:
CÁC GIAI ĐOẠN TRONG QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY
5 GIAI ĐOẠN QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN 3:
CÁC GIAI ĐOẠN TRONG QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY
5 GIAI ĐOẠN QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN 3:
CÁC GIAI ĐOẠN TRONG QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY
5 GIAI ĐOẠN QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN 3:
CÁC GIAI ĐOẠN TRONG QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY
5 GIAI ĐOẠN QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
PHẦN 3:
CÁC GIAI ĐOẠN TRONG QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY
5 GIAI ĐOẠN QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 4: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHUYÊN SÂU
PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG
PHẦN 2: CÁC KHÁINIỆM TRONGQUÁTRÌNHPHÂNPHỐI
PHẦN 3: BIỂU ĐỒ TÍCH LŨY
PHẦN 4: GIAI ĐOẠN TÁI TÍCH LŨY
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 4: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHUYÊN SÂU
NỘI DUNG
➢ Giới thiệu những biểu đồ được sử dụng trong phương thức phân tích của Wyckoff.
➢ Mục tiêu trong phương thức phân tích của Wyckoff là xác định thời điểm trước khi có một đợt
Bull, hoặc Bear xảy ra.
➢ Vùng Trading (TR) là nơi chu kỳ biến động giá (tăng/giảm) trước đó kết thúc. Và trong vùng
này có sự cân bằng giữa Cung – Cầu.
Trong vùng TR này quá trình Tích lũy Hoặc Phân phối được hình thành.
➢ Quá trình Tích lũy hoặc Phân phối là Nguyên nhân cho chu kỳ tăng hoặc giảm giá sau đó (Kết
quả). Quá trình này có thể kéo dài, và trong vùng TR này nhà đầu tư có thể Mua/bán trong
ngắn hạn. Tuy nhiên giá trị thực sự khi cổ phiếu có chu kỳ Tăng/giảm diễn ra sau đó.
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 4: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHUYÊN SÂU
ĐIỀU GÌ KHỞI ĐẦU CHO MỘT BEAR MARKET?
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 4: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHUYÊN SÂU
PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG
➢ Thị trường đang trong quá trình tăng, liên tục tạo ra các đỉnh, đáy cao hơn.
➢ Ngoài thị trường toàn tin tức tốt đẹp.
➢ Tâm lý các nhà đầu tư trên thị trường rất hưng phấn.
➢ Các nhà đầu tư nhỏ không thể đứng ngoài thêm nữa, sẵn sàng lao vào mua c
ổ
phiếu khi có cơ hội.
➢ BBs bắt đầu bán ra cổ phiếu của mình
Vậy Phân phối là quá trình BBs bán ra lượng lớn cổ phiếu của mình
cho các nhà đầu tư nhỏ.
Chú ý: Quá trình Phân phối thường xảy ra trong khoảng thời gian ngắn
hơn nhiều so với quá trình Tích lũy.
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 4: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHUYÊN SÂU
PHẦN 2: CÁC KHÁI NIỆM TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN PHỐI
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 4: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHUYÊN SÂU
1. PSY (Preliminary Supply) điểm kháng cự đầu tiên:
Giá đang trong quá trình tăng.
➢ Một ngày giao dịch Vol tăng mạnh.
➢ Spread lớn.
➢ Giá đóng cửa nằm ở nửa dưới của Bar.
➢ BBs bắt đầu ra hàng.
2. BC ( Buying Climax) Quá mua:
- Sau PSY Giá vẫn tiếp tục tăng.
-X
Gu
iá
ất
đó
hn
iệ
gncm
ửa
ộth
vư
àờ
i ngà
ở
ym
tă
ú
n
cgcr
a
ấ
o
t n
m
hạ
ấn
th
trong
. ngày, và thường tạo đỉnh
mới cao hơn.
- Spread lớn, Vol lớn.
-Trong thời gian này tâm lý nhà đầu tư rất hưng phấn, sẵn sàng đua
lệch mua, và BBs đáp ứng lượng lớn nhu cầu này.
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 4: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHUYÊN SÂU
3. AR (Automatic Reaction) Tự suy giảm lại:
➢ Sau khi tới vùng quá bán (BC) lượng cầu bắt đầu yếu đi. Cung được
BBs đáp ứng. Giá cổ phiếu bắt đầu suy giảm (AR).
➢ Đáy của AR sẽ tạo đường Hỗ trợ cho vùng trading TR.
➢ Đỉnh của BC là đường kháng cự cho vùng trading.
4. ST ( Secondary Test) Kiểm tra Cung - Cầu:
➢ S
vù
aug
n khh
ki á
qug
ná c
tr
ự
ìn
, h
gầ
sn
uy
đig
ểim
ảm
BC
(Ađ
Rể
) ki
ế
ể
tm
th
tú
ra
c,lạ
giá
Cu
cổ
ng
ph
–iế
C
u
ầu
sẽ
. hồi phục
lại
➢ Đỉnh tăng giá được xác nhận khi Cung vượt Cầu và Vol tại điểm ST sẽ
nhỏ cùng với Spread nhỏ.
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 4: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHUYÊN SÂU
5. SOW (Sign of Weaknees) Tín hiệu yếu:
- Sau ST là những phiên giao dịch Cung lấn át Cầu.
- Giá giảm mạnh cùng Vol lớn, Spread lớn. Đó là những dấu hiệu yếu (SOW)
6. UT (Up Thrust) Đẩy lên:
-Là hiện tượng giá được đẩy lên (UT) tăng mạnh qua vùng kháng cự của
TR. Nhưng giá lại quay trở lại vùng TR một cách nhanh chóng. Thường giá
đóng cửa phiên nằm phía dưới của Bar, hoặc có thể là giá thấp nhất phiên.
- Để xác định UT phải xem xét giữa Giá và Vol ( Quy luật Nỗ lực – Thành
công). Nếu Vol lớn và được mua hết, trong khi chỉ làm giá tăng nhẹ, hoặc
thậ
ì m
giách
sẽ
í g
cih
ảỉm
nhm
lạin
v
h
ề
, v
có
ùngh
Hĩỗ
a t
là
rợ
C
. ung hoàn toàn áp đảo Cầu. Và như vậy
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 4: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHUYÊN SÂU
7. UTAD ( Up Thrust After Distirbution) Đẩy lên ở cuối giai đoạn Phân phối ( test
Cung – Cầu):
➢ Sau UT giá về vùng Hỗ trợ, rồi lại được đẩy lên vượt Kháng cự ở cuối giai đoạn
Phân phối (UTAD) để kiểm tra lại Cung – Cầu. (Điều này tương tự như Spring
➢ h
Na
ếy
u S
G
h
iá
ak
ve
ư
o
ợ
u
tts
Kh
tr
áo
ng cq
ự
uv
áớ
tirì
V
n
o
h
l T
níh
cỏ
h,lv
ũà
y)c
.ác phiên sau đó không xác nhận xu
thế tăng, hoặc Vol lớn nhưng sau đó Giá lại giảm về vùng TR. Thì có nghĩa là
chu kỳ Phân phối đã xác nhận và đến giai đoạn cuối cùng.
8. LPSY ( Last Point of Supply) Điểm kháng cự cuối:
➢ Sau UTAD, Giá xuống Test lại mức Hỗ trợ bằng một phiên có dấu hiệu yếu, c
ó
nhiều trường hợp giá cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng nhẹ lên điểm Kháng cự cuối
(LPSY), đặc điểm của quá trình tăng này là Spread nhỏ, Vol có thể nhỏ hoặc
➢ Vậy điểm LPSY là mức tốt nhất để đặt lệnh Bán. Vì sau đó cổ phiếu đi vào giai
đoạn giảm giá.
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 4: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHUYÊN SÂU
PHẦN 3: CÁC GIAI ĐOẠN TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN PHỐI
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 4: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHUYÊN SÂU
PHẦN 3: CÁC GIAI ĐOẠN TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN PHỐI
Giai đoạn A:
-Trong giai đoạn này Cầu đang chiếm ưu thế,
tuy nhiên bắt đầu có dấu hiệu kiết sức tại
điểm PSY và điểm BC.
- Biểu hiện bởi Spread lớn cùng Vol rất lớn.
- Sau đó là quá trình AR khi qặp vùng hỗ trợ,
sau đó giá hồi phục lên gần mức xảy ra BC để
hoàn thành ST.
- Quá trình ST xảy ra với sự sụt giảm của Vol.
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 4: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHUYÊN SÂU
PHẦN 3: CÁC GIAI ĐOẠN TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN PHỐI
Giai đoạn B:
- Đây là giai đoạn tạo Nguyên nhân
cho Kết quả là một đợt sụt giảm
sau đó.
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 4: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHUYÊN SÂU
PHẦN 3: CÁC GIAI ĐOẠN TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN PHỐI
Giai đoạn C:
- Giai đoạn này có thể được nhận biết như
một đợt tăng giá trong TR. Giá có thể vượt
lên trên cả vùng Kháng cự. Điều này được
biểu hiện bằng một phiên UTAD ( Giống
như Terminal Shakeouts ở giai đoạn tích
lũy. Điều này làm cho các nhà đầu tư nhỏ
tưởng rằng cổ phiếu sẽ tiếp tục một chu kỳ
tăng giá mới và lao vào mua cổ phiếu. Khi
đó BBs sẽ bán được cổ phiếu với giá cao
hơn.
- Nếu các nhà đầu tư nhỏ bán cổ phiếu
trong giai đoạn trước đó, thì sẽ mua lại một
cách nhanh chóng và lúc này chỉ BBs mới
thực hiện lệnh Bán.
- Trong giai đoạn này Vol ngày càng tăng
nhưng Spread lại nhỏ.
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 4: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHUYÊN SÂU
PHẦN 3: CÁC GIAI ĐOẠN TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN PHỐI
Giai đoạn D:
-Là giai đoạn bắt đầu cho một đợt giảm
giá sau khi có những xác nhận trong giai
đoạn C.
-Trong giai đoạn này Cầu bị giảm rất
nhiều, biểu hiện qua các phiên với tín
hiệu yếu SOW, và phá vỡ ngưỡng Hỗ trợ
sau khi xảy ra UT.
-Giai đoạn này cũng cho chúng ta điểm
bán tốt nhất đó là tại
LPSY
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 4: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHUYÊN SÂU
PHẦN 3: CÁC GIAI ĐOẠN TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN PHỐI
Giai đoạn E:
-Là giai đoạn chính thức bước
v
-à
G
o
iá
Dc
oổ
wp
nh
trie
ến
ud
liên tục tạo các
đáy sau thấp hơn
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 4: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHUYÊN SÂU
PHẦN 4: GIAI ĐOẠN TÁI TÍCH LŨY
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 4: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHUYÊN SÂU
PHẦN 4: GIAI ĐOẠN TÁI TÍCH LŨY
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 4: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHUYÊN SÂU
PHẦN 4: GIAI ĐOẠN TÁI TÍCH LŨY
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 5: SIGN OF WEAKNESS
NHỮNG CHỈ BÁO CHO TÍN HIỆU SOW
PHẦN1: CHỈBÁOSOWTRONGVSA
➢ Dấu hiệu S O W thường xuất hiện trong một ngày tăng giá
➢ Những dấu hiệu cơ bản cho thấy lực tang giá của cổ phiếu sẽ yếu đi
hoặc giá sẽ quay đầu giảm
✓ Xuất hiện 1 buying climax
✓ Test không thành công
✓ Một ngày tang giá, cổ phiếu vượt đỉnh, đồng thời với spread nhỏ,
khối lượnggiao dịch rất lớn
✓ Up Thrust
✓ Một phiên tang Vol lớn, phiên sau đó là 1 phiên giảm với spread lớn,
tạo mức thấp nhất, thấp hơn giá phiêu hôm trước
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 5: SIGN OF WEAKNESS
NHỮNG CHỈ BÁO CHO TÍN HIỆU SOW
PHẦN2: 8 CHỈBÁOSOWTRONGVSA
SOW 1
✓ Upbar cùng với Spread nhỏ.
✓ Giá đóng cửa ở mức giữa hoặc thấp
nhất
✓ K L G D có thể thấp hoặc cao
□ Nếu K L G D cao -> cung ra nhiều
□ Nếu K L G D thấp -> Thiếu cầu
✓ Kiểm tra mức kháng cự bên phía trái
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 5: SIGN OF WEAKNESS
PHẦN2: 8 CHỈB
Á
N
O
H
S
O
Ữ
W
N
T
R
G
ONC
C
GV
H
S
A
Ỉ BÁO CHO TÍN HIỆU SOW
1. SOW1
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 5: SIGN OF WEAKNESS
PHẦN2: 8 CHỈB
Á
N
O
H
S
O
Ữ
W
N
T
R
G
ONC
C
GV
H
S
A
Ỉ BÁO CHO TÍN HIỆU SOW
1. SOW1
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 5: SIGN OF WEAKNESS
PHẦN2: 8 CHỈB
Á
N
O
H
S
O
Ữ
W
N
T
R
G
ONC
C
GV
H
S
A
Ỉ BÁO CHO TÍN HIỆU SOW
1. SOW1
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 5: SIGN OF WEAKNESS
NHỮNG CHỈ BÁO CHO TÍN HIỆU SOW
PHẦN2: 8 CHỈBÁOSOWTRONGVSA
SOW 2
➢ T T đang giao dịch tang hoặc đang trong quá trình đi ngang.
➢ Một đợt giảm mạnh sẽ khóa nhiềuTrader lại không cho bán ra C P
➢ Những Trader này sẽ chờ đợi cơ hội phục hồi để bán ra (Để giảm lỗ)
➢ S a u đợt giảm này, nhiều khả năng giá sẽ lại tang lại.
➢ Để vượt được vùng đỉnh trước đó, Yêu cầu vol phải tang mạnh để hấp thụ hết cp bị
khóa ở phía trên
➢ Trong trường hợp giá tiến tới vùng đỉnh này vói K L G D ít, spread nhỏ, điều này
chứng tỏ thiếu cầu, kháng cự này có thể khó vượt qua
➢ GIÁ CỔ PHIẾU SẼ GIẢM
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 5: SIGN OF WEAKNESS
PHẦN2: 8 CHỈB
Á
N
O
H
S
O
Ữ
W
N
T
R
G
ONC
C
GV
H
S
A
Ỉ BÁO CHO TÍN HIỆU SOW
2. SOW2
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 5: SIGN OF WEAKNESS
NHỮNG CHỈ BÁO CHO TÍN HIỆU SOW
SOW3
➢ Sau khi đã thực hiện xong giai đoạn tích lũy, trướckhi bướcvào giai đoạn tiếp theo
là đẩy giá cổ phiếulên. Nhóm Smart Money sẽ nỗ lực đẩy giá cổ phiếu lên khỏi kênh
giao dịch hiện tại. Nỗ lực này biểu hiện bằng mộtUpbar và spread lớn và giá đóng
cửa cũng gần nhưgiá cao nhất trong phiên cùng với sự tang mạnh của VOL
➢ Nếu những nỗ lực đẩygiá này thành công, cổ phiếu sẽ tiếp tục tang lên trong thời
gian tiếp theo
➢ Tuy nhiên sẽ có những lần nỗ lực đẩy giá này không thành công ( Effort without
result). Trong trường hợp này, phiên giao dịch tiếp theo chúng ta sẽ thấy Vol lớn, giá
đóng cửa ở mức gần thấp nhất. Điều này được hiểu là trong phiên giao dịch này
lượng cung đượctung ra áp đảo lượng cầu và những nỗ lực đẩy giá lên bị thất bại.
Trường hợp này thường gặp tại các mức hỗ trợ/kháng cự
PHẦN2: 8 CHỈBÁOSOWTRONGVSA
➢ Nhóm Smart money sẽ chờ đợi tiếp tục cho đến lần đẩy giá tiếp theo, sau khi một
lượng lớn cung đã đượcthu gom hết. Thườngtrong lần thứ 2 này, Mart miney đa
phần thành công
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 5: SIGN OF WEAKNESS
PHẦN2: 8 CHỈB
Á
N
O
H
S
O
Ữ
W
N
T
R
G
ONC
C
GV
H
S
A
Ỉ BÁO CHO TÍN HIỆU SOW
3. SOW3
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 5: SIGN OF WEAKNESS
NHỮNG CHỈ BÁO CHO TÍN HIỆU SOW
SOW 4: UPTHRUST BAR
➢ Là một Bar có spread lớn
➢ C ó Vol lớn
➢ Nhưng giá đóng cửa lại giảm về mức gần thấp nhất trong ngày
PHẦN2: 8 CHỈBÁOSOWTRONGVSA
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 5: SIGN OF WEAKNESS
PHẦN2: 8 CHỈB
Á
N
O
H
S
O
Ữ
W
N
T
R
G
ONC
C
GV
H
S
A
Ỉ BÁO CHO TÍN HIỆU SOW
4. SOW4
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 5: SIGN OF WEAKNESS
PHẦN2: 8 CHỈB
Á
N
O
H
S
O
Ữ
W
N
T
R
G
ONC
C
GV
H
S
A
Ỉ BÁO CHO TÍN HIỆU SOW
4. SOW4
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 5: SIGN OF WEAKNESS
PHẦN2: 8 CHỈB
Á
N
O
H
S
O
Ữ
W
N
T
R
G
ONC
C
GV
H
S
A
Ỉ BÁO CHO TÍN HIỆU SOW
SOW 4: UPTHRUST BAR
LƯU Ý KHI XEM XÉT TRONG 1 UP THRUST BAR
➢ C ó khối lượng giao dịch lớn và mức độ lớn như thế nào?
➢ C ó spread lớn?
➢ Giá đóng cửa gần hay chính là giá thấp nhất trong ngày?
➢ Giá cổ phiếu có vượt lên vùng mớihay không? (Giá high hôm nay có lớn hơn
high những phiên gần đó không
➢ Bar trước đó như thế nào?
➢ Giá có phải đang trong upstrend hay không?
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 5: SIGN OF WEAKNESS
PHẦN2: 8 CHỈB
Á
N
O
H
S
O
Ữ
W
N
T
R
G
ONC
C
GV
H
S
A
Ỉ BÁO CHO TÍN HIỆU SOW
SOW 4: UPTHRUST BAR
Những câu trả lời cần xem xét trên cho biết độ tin cậy của 1 up thrustbar
➢ C ó khối lượng giao dịch lớn và mức độ lớn như thế nào?
➢ C ó spread lớn?
➢ Giá đóng cửa gần hay chính là giá thấp nhất trong ngày?
➢ Giá cổ phiếu có vượt lên vùng mớihay không? (Giá high hôm nay có lớn hơn
high những phiên gần đó không?
➢ Bar trước đó như thế nào?
➢ Giá có phải đang trong upstrend hay không?
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
1. C ó khối lượng
giao dịch lớn và mức
độ lớn như thế nào?
BUỔI 5: SIGN OF WEAKNESS
PHẦN2: 8 CHỈB
Á
N
O
H
S
O
Ữ
W
N
T
R
G
ONC
C
GV
H
S
A
Ỉ BÁO CHO TÍN HIỆU SOW
SOW 4: UPTHRUST BAR
Một up thrust với Vol lớn cho biết uptrend đã yếu đi rõ
rang. Vol càng lớn thì độ tin cậy càng lớn
2. C ó spread ? C ó spread tin càng cao
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
3. Giá đóng cửa gần
hay chính là giá thấp
nhất trong ngày?
BUỔI 5: SIGN OF WEAKNESS
PHẦN2: 8 CHỈB
Á
N
O
H
S
O
Ữ
W
N
T
R
G
ONC
C
GV
H
S
A
Ỉ BÁO CHO TÍN HIỆU SOW
SOW 4: UPTHRUST BAR
➢ Giá đóng cửa càng gần giá thấp nhất thì độ tin cậy
càng cao, tốt nhất là giá đóng cửa chính là giá thấp
nhất trong phiên. Nếu giá đóng cửa ở giữa của Bar
thì có nghĩa B B S không đủ sức để đánh giá cổ
phiếu giảm. Hiện tại đang có quá nhiều người sẵn
sang mua cổ phiếu
➢ Khi giá đã tạo thành 1 Up thrustbar thì câu hỏi tiếp
theo sẽ là: điều gì sẽ xảy ra trong thời gian tới?
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
4. Bar tiếp theo sau 1
upthrust rất quan trọng,
nó sẽ cho chúng ta tín
hiệu quyết định làm gì
sau đó
BUỔI 5: SIGN OF WEAKNESS
PHẦN2: 8 CHỈB
Á
N
O
H
S
O
Ữ
W
N
T
R
G
ONC
C
GV
H
S
A
Ỉ BÁO CHO TÍN HIỆU SOW
SOW 4: UPTHRUST BAR
1.Nếu bar tiếp theo là 1 down bar: Điều này xác nhận
trend hiện tại đã được đảo chiều. Tuy nhiên, thời điểm
này V O L cũng giữ một vai trò quan trọng
✓ Nếu vol lớn: Nhà đầu tư nên bán toàn bộ cổ
phiếu
✓ Nếu vol không lớn: Cần bình tĩnh chờ đợ tín
hiệu tiếp theo.
4.2 Ở đây tín hiệu từ spread và vị trí của Bar này cũng
rất quan trọng. Tín hiệu đảo chiều càng mạnh khi bar này
l
này
mg
ộầ
t n
do
vw
ớn
i gb
iá
arth
vấ
ớ
p
i s
n
p
h
rấ
etac
dủla
ớU
n,pk
thriug
sit
á
ba
cr
ao nhất của bar
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
theo sau 1
quan trọng,
chúng ta tín
định làm gì
4. Bar tiếp
upthrust rất
nó sẽ cho
hiệu quyết
sau đó
BUỔI 5: SIGN OF WEAKNESS
PHẦN2: 8 CHỈB
Á
N
O
H
S
O
Ữ
W
N
T
R
G
ONC
C
GV
H
S
A
Ỉ BÁO CHO TÍN HIỆU SOW
SOW 4: UPTHRUST BAR
4.3. Nếu giá đóng cửa hôm nay nhỏ hơn giá đóng cửa
hôm trước, nhưng giá đóng cửa hôm nay lớn hơn giá
mở cửa, cộng với Vol thấp thì tín hiệu đảo chiều cần xem
xét lại. Và chúng ta cần chờ đợi tín hiệu từ phiên giao
dịch tiếp theo
4.4 Còn nếu bar tiếp theo 1 Upthrustbar là 1 upbar (Giá
đóng cửa phiên hôm nay cao hơn giá đóng cửa phiên
hôm qua) với giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa thì tín
hiệu từ Uptrustbar kia không có tác dụng và uptrend hiện
tại vẫn tiếp tục
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 5: SIGN OF WEAKNESS
PHẦN2: 8 CHỈB
Á
N
O
H
S
O
Ữ
W
N
T
R
G
ONC
C
GV
H
S
A
Ỉ BÁO CHO TÍN HIỆU SOW
4. SOW4
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 5: SIGN OF WEAKNESS
NHỮNG CHỈ BÁO CHO TÍN HIỆU SOW
PHẦN2: 8 CHỈBÁOSOWTRONGVSA
SOW 5:
➢ No demand trong downtrend
➢ Cổ phiếu đang trong downtrend
➢ Upbar với Vol thấp
➢ Điều này cho thấy thiếu cầu từ B B S
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 5: SIGN OF WEAKNESS
PHẦN2: 8 CHỈB
Á
N
O
H
S
O
Ữ
W
N
T
R
G
ONC
C
GV
H
S
A
Ỉ BÁO CHO TÍN HIỆU SOW
5. SOW5
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 5: SIGN OF WEAKNESS
PHẦN2: 8 CHỈB
Á
N
O
H
S
O
Ữ
W
N
T
R
G
ONC
C
GV
H
S
A
Ỉ BÁO CHO TÍN HIỆU SOW
5. SOW5
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 5: SIGN OF WEAKNESS
NHỮNG CHỈ BÁO CHO TÍN HIỆU SOW
PHẦN2: 8 CHỈBÁOSOWTRONGVSA
SOW 6:
➢ Đánh bật mọi ngưỡng hỗ trợ
➢ Down bar
➢ Spread lớn
➢ Khối lượng giao dịch lớn
➢ Giá đóng cửa ở gần mức thấp nhất
➢ Cổ phiếu gãy mức hỗ trợ
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 5: SIGN OF WEAKNESS
PHẦN2: 8 CHỈB
Á
N
O
H
S
O
Ữ
W
N
T
R
G
ONC
C
GV
H
S
A
Ỉ BÁO CHO TÍN HIỆU SOW
6. SOW6
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 5: SIGN OF WEAKNESS
PHẦN2: 8 CHỈB
Á
N
O
H
S
O
Ữ
W
N
T
R
G
ONC
C
GV
H
S
A
Ỉ BÁO CHO TÍN HIỆU SOW
6. SOW6
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 5: SIGN OF WEAKNESS
PHẦN2: 8 CHỈB
Á
N
O
H
S
O
Ữ
W
N
T
R
G
ONC
C
GV
H
S
A
Ỉ BÁO CHO TÍN HIỆU SOW
6. SOW6
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 5: SIGN OF WEAKNESS
NHỮNG CHỈ BÁO CHO TÍN HIỆU SOW
PHẦN2: 8 CHỈBÁOSOWTRONGVSA
SOW 7:
 Buying climax (Mua đỉnh cao)
 Up bar
 Spread lớn
 Vol rất lớn
 Tốc độ tăng giá rất mạnh
 Cụ thể xem thêm ở file word _ T
â
n
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 5: SIGN OF WEAKNESS
PHẦN2: 8 CHỈB
Á
N
O
H
S
O
Ữ
W
N
T
R
G
ONC
C
GV
H
S
A
Ỉ BÁO CHO TÍN HIỆU SOW
7. SOW7
7.1 Buying climax (Mua đỉnh cao)
➢ Giá đang trong quá trình tăng
➢ Xuất hiện mộtvài ngày tăng rất mạnh
➢ Giá đóng cửa thường ở mức cao nhất trong
ngày
➢ Và thườngtạo ra đỉnh cao mới
➢ Spread lớn
➢ Vol rất lớn
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 5: SIGN OF WEAKNESS
PHẦN2: 8 CHỈB
Á
N
O
H
S
O
Ữ
W
N
T
R
G
ONC
C
GV
H
S
A
Ỉ BÁO CHO TÍN HIỆU SOW
7. SOW7
7.1 Buying climax (Mua đỉnh cao) và động thái của BBS
➢ Tại điểm a là 1 điểmbuying climax với 5 tuần giao
dịch có vol lớn.
➢ Tại điểm b: Những người mua gần đỉnh sẽ bị khóa
không kịp bán. Họ cho rằng đây chỉ là 1 đợt điều
chỉnh trong 1 bull market
c là quá trình trong 1 downtrend.
Điểm d: vol lớn, spread nhỏ cho thấy thiếu cầu từ bbs
➢ Điểm e: Xuất hiện upthrust
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 5: SIGN OF WEAKNESS
NHỮNG CHỈ BÁO CHO TÍN HIỆU SOW
PHẦN2: 8 CHỈBÁOSOWTRONGVSA
SOW 8:
➢ Top reversal
➢ Phiên đầu tiên giá tang mạnh, đóng cửa ở mức cao nhất
➢ Phiên tiếp theo giá giảm mạnh, spread lớn, đóng cửa ở mức thấp nhất.
➢ Giá tạo mức thấp nhất hơn ngày hôm trước
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 5: SIGN OF WEAKNESS
PHẦN2: 8 CHỈB
Á
N
O
H
S
O
Ữ
W
N
T
R
G
ONC
C
GV
H
S
A
Ỉ BÁO CHO TÍN HIỆU SOW
8. SOW8
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 6: SIGN OF STRENGTH
NHỮNG CHỈ BÁO CHO TÍN HIỆU SOS
PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ TÍN HIỆU SOS
➢ Thường xuất hiện trong một ngày giảm giá
➢ Dấu hiệu cơ bản cho thấy lực giảm giá của cổ phiếu sẽ yếu đi hoặc giá sẽ
quay đầu tang
✓ Xuất hiện nhữngphiên test. Giá sẽ giảm một cách nhanh chóng, sau đó
hồi phục lại đóng cửa ở mức cao nhất. K L G D thấp
✓ Giá giảm về vùng đỉnh trước đó, hoặc vùng có đột biến về khối lượnggiao
dịch với khối lượng giao dịch giảm, spread nhỏ.
✓ Stopping vol: Giá đang trong quá trình giảm, đột nhiên có 1 phiên K L G D
rất lớn, giá đóng cửa ở mức cao nhất trong ngày
✓ C á c phiên shakeouts cũng là những phiên có tín hiệu S O S
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 6: SIGN OF STRENGTH
PHẦN2: 6 CHỈ B
Á
N
OH
S
O
Ữ
ST
N
R
O
G
NG
C
VH
S
AỈ BÁO CHO TÍN HIỆU SOS
1. SOS1
➢ Đáy đảo chiều
➢ Phiên giao dịch 1:
✓ Giá đóng cửa ở mức thấp nhất.
✓ 1 phiên giảm điểm.
✓ Giá đóng cửa mức thấp nhất, thấp hơn 4 phiên trước đó.
➢ Phiên giao dịch 2:
phiên .
✓ Spread lớn, giá đóng cửa ở mức cao nhất
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 6: SIGN OF STRENGTH
PHẦN2: 6 CHỈ B
Á
N
OH
S
O
Ữ
ST
N
R
O
G
NG
C
VH
S
AỈ BÁO CHO TÍN HIỆU SOS
1. SOS1
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 6: SIGN OF STRENGTH
Phiên giao dịch 1: Là 1 phiên
với 1
shakeouts, thường đi kèm
thông tin xấu
Phiên giao dịch 2: Mục đích của
phiên này là làm cho những người
short không kip cover hàng và
PHẦN2: 6 CHỈ B
Á
N
OH
S
O
Ữ
ST
N
R
O
G
NG
C
VH
S
AỈ BÁO CHO TÍN HIỆU SOS
1. SOS1
Phương án giao dịch:
➢ Đây chỉ là tín hiệu đầu tiên cho khả năng kết
thúc quá trình giảm giá
➢ Xem xét mua sau khi giá tạo được ít nhất 3
những người chưa mua sẽ không
dám mua đáy mới cao hơn và mua trong phiên retest
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 6: SIGN OF STRENGTH
PHẦN2: 6 CHỈ B
Á
N
OH
S
O
Ữ
ST
N
R
O
G
NG
C
VH
S
AỈ BÁO CHO TÍN HIỆU SOS
2. SOS2
➢ Stopping volume
➢ Phiên giao dịch:
✓ Đang trong quá trình giảm giá
✓ Phiên giao dịch cầu vượtcung.
✓ Khối lượnggiao dịch tăng mạnh.
➢ Dấu hiệu bbs vào hang
➢ Nhiều khả năng sẽ bắt đầu chu kỳ tích lũy mới
➢ Mua trong trường hợpretest thành công
✓ Giá tang, sụt giảm về K L G D , K L G D càng giảm càng tốt, spread nhỏ
✓ Điều chỉnh về vùng xảy ra stoppong volum
➢ Mua tại phiên sau khi retest nếu giá không tạo thành lower low
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 6: SIGN OF STRENGTH
PHẦN2: 6 CHỈ B
Á
N
OH
S
O
Ữ
ST
N
R
O
G
NG
C
VH
S
AỈ BÁO CHO TÍN HIỆU SOS
2. SOS2
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 6: SIGN OF STRENGTH
PHẦN2: 6 CHỈ B
Á
N
OH
S
O
Ữ
ST
N
R
O
G
NG
C
VH
S
AỈ BÁO CHO TÍN HIỆU SOS
2. SOS2
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 6: SIGN OF STRENGTH
PHẦN2: 6 CHỈ B
Á
N
OH
S
O
Ữ
ST
N
R
O
G
NG
C
VH
S
AỈ BÁO CHO TÍN HIỆU SOS
2. SOS2
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 6: SIGN OF STRENGTH
PHẦN2: 6 CHỈ B
Á
N
OH
S
O
Ữ
ST
N
R
O
G
NG
C
VH
S
AỈ BÁO CHO TÍN HIỆU SOS
2. SOS2
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 6: SIGN OF STRENGTH
PHẦN2: 6 CHỈ B
Á
N
OH
S
O
Ữ
ST
N
R
O
G
NG
C
VH
S
AỈ BÁO CHO TÍN HIỆU SOS
3. SOS3
Test
➢ Những phiên giao dịch spread nhỏ, vol nhỏ
➢ Trước đó có những phiên giao dịch cho thấy tín hiệu tốt
➢ Test ở đây có nghĩa là test cung
✓ Cung nhiều: Giá giảm tiếp
✓ Cung ít: Test thành công và giá bắt đầu tăng
➢ Nếu cung vẫn còn nhiều , test sẽ không thành công
-> Điều này xác nhận cổ phiếu tiếp tục giảm trong thời gian tới
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 6: SIGN OF STRENGTH
PHẦN2: 6 CHỈ B
Á
N
OH
S
O
Ữ
ST
N
R
O
G
NG
C
VH
S
AỈ BÁO CHO TÍN HIỆU SOS
3. SOS3
Lưu ý
➢ Phải có dấu hiệu tích cực trước đó như clinmax hoặc stopping vol
➢ Không phải test nào cũng thành công
➢ Phải đợi xác nhận bởi phiên tăng điểm trước đó
➢ Có thế có nhiều phiên test trước khi tang giá.
hiệu của SOW, giá sẽ giảm tiếp
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 6: SIGN OF STRENGTH
PHẦN2: 6 CHỈ B
Á
N
O
H
S
O
Ữ
ST
N
R
O
G
NG
C
V
H
S
A
Ỉ BÁO CHO TÍN HIỆU SOS
3. SOS3
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 6: SIGN OF STRENGTH
NHỮNG CHỈ BÁO CHO TÍN HIỆU SOS
PHẦN2: 6 CHỈBÁOSOSTRONGVSA
3. SOS3
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 6: SIGN OF STRENGTH
NHỮNG CHỈ BÁO CHO TÍN HIỆU SOS
PHẦN2: 6 CHỈBÁOSOSTRONGVSA
4. SOS4
Effort to rise
➢ Phiên giao dịch với Spread lớn
➢ Khối lượng giao dịch lớn
➢ Đóng cửa ở mức giá cao nhất
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 6: SIGN OF STRENGTH
NHỮNG CHỈ BÁO CHO TÍN HIỆU SOS
PHẦN2: 6 CHỈBÁOSOSTRONGVSA
4SOS4
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 6: SIGN OF STRENGTH
NHỮNG CHỈ BÁO CHO TÍN HIỆU SOS
PHẦN2: 6 CHỈBÁOSOSTRONGVSA
4SOS4
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 6: SIGN OF STRENGTH
NHỮNG CHỈ BÁO CHO TÍN HIỆU SOS
PHẦN2: 6 CHỈBÁOSOSTRONGVSA
5. SOS5
The hidden test
➢ Đây là 1 biến thể của Botttom reversal (SOS 1)
➢ Phiên giao dịch 1
✓ Giá đóng cửa ở mức thấp nhất, mức giá thấp nhất hớn 4 phiên trước đó
✓ 1 phiên giảm điểm
➢ Phiên giao dịch 2
✓ Giá đóng cửa ở mức cao nhất, nhưng giá thấp nhất của phiên này lại
thấp hơn nhiều so với phiên trước đó (test cung)
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 6: SIGN OF STRENGTH
NHỮNG CHỈ BÁO CHO TÍN HIỆU SOS
PHẦN2: 6 CHỈBÁOSOSTRONGVSA
5. SOS5
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 6: SIGN OF STRENGTH
NHỮNG CHỈ BÁO CHO TÍN HIỆU SOS
PHẦN2: 6 CHỈBÁOSOSTRONGVSA
5. SOS5
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 6: SIGN OF STRENGTH
NHỮNG CHỈ BÁO CHO TÍN HIỆU SOS
PHẦN2: 6 CHỈBÁOSOSTRONGVSA
5. SOS5
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 6: SIGN OF STRENGTH
NHỮNG CHỈ BÁO CHO TÍN HIỆU SOS
PHẦN2: 6 CHỈBÁOSOSTRONGVSA
6. SOS6
Selling Clinmax
➢ Giá đang trong quá trình giảm
➢ Xuất hiện ngày giao dịch với spread lớn
➢ Giá thấp nhất trong ngày giảm mạnh so với phiên trước đó
➢ Giá đóng cửa thường cao nhất trong ngày
➢ Vol rất lớn
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 6: SIGN OF STRENGTH
NHỮNG CHỈ BÁO CHO TÍN HIỆU SOS
PHẦN2: 6 CHỈBÁOSOSTRONGVSA
6. SOS6
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 6: SIGN OF STRENGTH
NHỮNG CHỈ BÁO CHO TÍN HIỆU SOS
PHẦN2: 6 CHỈBÁOSOSTRONGVSA
6. SOS6
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
BUỔI 6: SIGN OF STRENGTH
NHỮNG CHỈ BÁO CHO TÍN HIỆU SOS
PHẦN2: 6 CHỈBÁOSOSTRONGVSA
6. SOS6
Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
1 de 160

Recomendados

Wyckoff1 Hoàng Gia Vị.pdf por
Wyckoff1 Hoàng Gia Vị.pdfWyckoff1 Hoàng Gia Vị.pdf
Wyckoff1 Hoàng Gia Vị.pdfbienax
810 visualizações173 slides
Thuyet trinh chuong 18 tai tro dn va tt hieu qua por
Thuyet trinh chuong 18  tai tro dn va tt hieu quaThuyet trinh chuong 18  tai tro dn va tt hieu qua
Thuyet trinh chuong 18 tai tro dn va tt hieu quaTC14--Nguyen Nhan
381 visualizações28 slides
TAI LIEU VỀ PHƯƠNG PHÁP BVE 1.0 por
TAI LIEU VỀ PHƯƠNG PHÁP BVE 1.0 TAI LIEU VỀ PHƯƠNG PHÁP BVE 1.0
TAI LIEU VỀ PHƯƠNG PHÁP BVE 1.0 STOCKTRENDY
62 visualizações22 slides
Nghe thuat dau co, luot song por
Nghe thuat dau co, luot songNghe thuat dau co, luot song
Nghe thuat dau co, luot songbuiduongduong
1.5K visualizações11 slides
Ban luan ve ban khong (short selling) tai vietnam (nguyen thu phuong) por
Ban luan ve ban khong (short selling) tai vietnam (nguyen thu phuong)Ban luan ve ban khong (short selling) tai vietnam (nguyen thu phuong)
Ban luan ve ban khong (short selling) tai vietnam (nguyen thu phuong)nthuphuongktqd
2.9K visualizações21 slides
Forex vina.com đào tạo forex nâng cao phan 1 por
Forex vina.com  đào tạo forex nâng cao phan 1Forex vina.com  đào tạo forex nâng cao phan 1
Forex vina.com đào tạo forex nâng cao phan 1Dung Nguyen
1.9K visualizações116 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a pdf-dbd-vsa.pptx

Thi truong hieu_qua_va_ly_thuyet_2_8438 por
Thi truong hieu_qua_va_ly_thuyet_2_8438Thi truong hieu_qua_va_ly_thuyet_2_8438
Thi truong hieu_qua_va_ly_thuyet_2_8438Uyên Nhi Đặng
3.2K visualizações31 slides
Khóa luận: Niêm yết chứng khoán trên thị truờng chứng khoán, 9 ĐIỂM por
Khóa luận: Niêm yết chứng khoán trên thị truờng chứng khoán, 9 ĐIỂMKhóa luận: Niêm yết chứng khoán trên thị truờng chứng khoán, 9 ĐIỂM
Khóa luận: Niêm yết chứng khoán trên thị truờng chứng khoán, 9 ĐIỂMViết Thuê Khóa Luận _ ZALO 0917.193.864 default
12 visualizações105 slides
Technical analysis 001 por
Technical analysis 001Technical analysis 001
Technical analysis 001Tony Pham
733 visualizações36 slides
bai-giang-thi-truong-chung-khoan por
bai-giang-thi-truong-chung-khoanbai-giang-thi-truong-chung-khoan
bai-giang-thi-truong-chung-khoanTominhhuong83
29 visualizações94 slides
Phân tích tác động của thiên lệch hành vi đến quyết định của nhà đầu tư cá nh... por
Phân tích tác động của thiên lệch hành vi đến quyết định của nhà đầu tư cá nh...Phân tích tác động của thiên lệch hành vi đến quyết định của nhà đầu tư cá nh...
Phân tích tác động của thiên lệch hành vi đến quyết định của nhà đầu tư cá nh...nataliej4
1.1K visualizações34 slides

Similar a pdf-dbd-vsa.pptx(20)

Thi truong hieu_qua_va_ly_thuyet_2_8438 por Uyên Nhi Đặng
Thi truong hieu_qua_va_ly_thuyet_2_8438Thi truong hieu_qua_va_ly_thuyet_2_8438
Thi truong hieu_qua_va_ly_thuyet_2_8438
Uyên Nhi Đặng3.2K visualizações
Technical analysis 001 por Tony Pham
Technical analysis 001Technical analysis 001
Technical analysis 001
Tony Pham733 visualizações
bai-giang-thi-truong-chung-khoan por Tominhhuong83
bai-giang-thi-truong-chung-khoanbai-giang-thi-truong-chung-khoan
bai-giang-thi-truong-chung-khoan
Tominhhuong8329 visualizações
Phân tích tác động của thiên lệch hành vi đến quyết định của nhà đầu tư cá nh... por nataliej4
Phân tích tác động của thiên lệch hành vi đến quyết định của nhà đầu tư cá nh...Phân tích tác động của thiên lệch hành vi đến quyết định của nhà đầu tư cá nh...
Phân tích tác động của thiên lệch hành vi đến quyết định của nhà đầu tư cá nh...
nataliej41.1K visualizações
TÌM HIỂU NHỮNG BIẾN ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TỪ NĂM 2006 ĐẾ... por Võ Thị Ngọc Dung
TÌM HIỂU NHỮNG BIẾN ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TỪ NĂM 2006 ĐẾ...TÌM HIỂU NHỮNG BIẾN ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TỪ NĂM 2006 ĐẾ...
TÌM HIỂU NHỮNG BIẾN ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TỪ NĂM 2006 ĐẾ...
Võ Thị Ngọc Dung16.2K visualizações
Wyckoff-.pdf por XuanhoaNguyen16
Wyckoff-.pdfWyckoff-.pdf
Wyckoff-.pdf
XuanhoaNguyen1639 visualizações
Quản trị học_Slide Bài tập nhóm_Chương 3 por Ku Meo
Quản trị học_Slide Bài tập nhóm_Chương 3Quản trị học_Slide Bài tập nhóm_Chương 3
Quản trị học_Slide Bài tập nhóm_Chương 3
Ku Meo12K visualizações
ĐỀ-CƯƠNG-ÔN-TẬP-KINH-TẾ-VI-MÔ.pdf por GiaTrnNguynQunh
ĐỀ-CƯƠNG-ÔN-TẬP-KINH-TẾ-VI-MÔ.pdfĐỀ-CƯƠNG-ÔN-TẬP-KINH-TẾ-VI-MÔ.pdf
ĐỀ-CƯƠNG-ÔN-TẬP-KINH-TẾ-VI-MÔ.pdf
GiaTrnNguynQunh255 visualizações
Parity presentation por KhanhVan07
Parity presentationParity presentation
Parity presentation
KhanhVan07745 visualizações
Parity pre-140323092109-phpapp02 por Lê San
Parity pre-140323092109-phpapp02Parity pre-140323092109-phpapp02
Parity pre-140323092109-phpapp02
Lê San135 visualizações
Giải pháp bán nhanh bất động sản por Lam Thanh Vo Dai
Giải pháp bán nhanh bất động sảnGiải pháp bán nhanh bất động sản
Giải pháp bán nhanh bất động sản
Lam Thanh Vo Dai435 visualizações
Parity pre por KhanhVan07
Parity preParity pre
Parity pre
KhanhVan07355 visualizações
Parity pre1 por KhanhVan07
Parity pre1Parity pre1
Parity pre1
KhanhVan07249 visualizações
File goc 775759 por Hoàng Lan
File goc 775759File goc 775759
File goc 775759
Hoàng Lan552 visualizações
Giao trinh thuong_mai_quoc_te_truong_dh_mo_tp_hcm por Trang Dai Phan Thi
Giao trinh thuong_mai_quoc_te_truong_dh_mo_tp_hcmGiao trinh thuong_mai_quoc_te_truong_dh_mo_tp_hcm
Giao trinh thuong_mai_quoc_te_truong_dh_mo_tp_hcm
Trang Dai Phan Thi54.6K visualizações
Lục chỉ cầm ma forex.pdf por HaMinhHien1
Lục chỉ cầm ma forex.pdfLục chỉ cầm ma forex.pdf
Lục chỉ cầm ma forex.pdf
HaMinhHien115 visualizações
hướng dẫn giao dịch ngoại hối - vàng forex por hung hoang
hướng dẫn giao dịch ngoại hối - vàng forexhướng dẫn giao dịch ngoại hối - vàng forex
hướng dẫn giao dịch ngoại hối - vàng forex
hung hoang120 visualizações

Último

GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... por
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...Nguyen Thanh Tu Collection
12 visualizações431 slides
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...Nguyen Thanh Tu Collection
15 visualizações83 slides
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ... por
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...Nguyen Thanh Tu Collection
30 visualizações175 slides
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...Nguyen Thanh Tu Collection
12 visualizações83 slides
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ... por
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...Nguyen Thanh Tu Collection
8 visualizações321 slides
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR... por
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...Nguyen Thanh Tu Collection
17 visualizações127 slides

Último(20)

GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... por Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
Nguyen Thanh Tu Collection12 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
Nguyen Thanh Tu Collection15 visualizações
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
Nguyen Thanh Tu Collection30 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
Nguyen Thanh Tu Collection12 visualizações
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ... por Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
Nguyen Thanh Tu Collection8 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
Nguyen Thanh Tu Collection17 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
Nguyen Thanh Tu Collection20 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
Nguyen Thanh Tu Collection8 visualizações
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf por conghoaipk
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdfHỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
conghoaipk128 visualizações
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ... por sividocz
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...
sividocz6 visualizações
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
Nguyen Thanh Tu Collection32 visualizações
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của... por tcoco3199
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...
tcoco31995 visualizações
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ... por Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
Nguyen Thanh Tu Collection6 visualizações
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx por AnhTran821950
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docxTIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx
AnhTran8219508 visualizações
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU... por Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
Nguyen Thanh Tu Collection15 visualizações
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị... por tcoco3199
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...
tcoco31995 visualizações
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ... por Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
Nguyen Thanh Tu Collection13 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
Nguyen Thanh Tu Collection14 visualizações
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI... por Nguyen Thanh Tu Collection
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...
Nguyen Thanh Tu Collection8 visualizações

pdf-dbd-vsa.pptx

 • 1. GIÁO TRÌNH VSA Liên hệ: Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
 • 2. BUỔI 1 PHẦN I. GIỚI THIỆU CHUNG PHẦN 2: THUYẾT THỊ TRƢỜNG HIỆU QUẢ VÀ BƢỚC ĐI NGẪU NHIÊN PHẦN 3: THỊ TRƢỜNG BỊ ĐIỀU KHIỂN PHẦN 4: GIỚI THIỆU SƠ BỘ VỀ VSA: PHẦN 5: CÁC THÀNH PHẦN THAM GIA THỊ TRƢỜNG Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
 • 3. PHẦN I. GIỚI THIỆU CHUNG 1. NỘI DUNG ➢ Học viên sẽ được giới thiệu Quy luật Cung Cầu sẽ điều khiển thị trường. ➢ Nghiên cứu các thành phần tham gia thị trường và hành vi của họ. ➢ Nghiên cứu để hiểu rõ tại sao thị trường lại vận động theo cách của nó. 2. ĐỐI TƢỢNG ➢ Khóa học này không dành cho những người mới bắt đầu học. ➢ Đối tượng chủ yếu là những Trader đã từng nghiên cứu về PTKT cũng như một ít về VSA. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
 • 4. PHẦN II. THUYẾT THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ VÀ BƯỚC ĐI NGẪU NHIÊN 1. Thuyết thị trƣờng hiệu quả ( Efficient Market Hypothesis) ➢ Được giới thiệu đầu tiên bởi nhà toán học người Pháp Louis Bachelier ➢ Sau đó được phát triển bởi giáo sư Eugene tại trường đại học Chicago. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
 • 5. PHẦN II. THUYẾT THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ VÀ BƯỚC ĐI NGẪU NHIÊN 2. Các giả thuyết của thuyết thị trƣờng hiệu quả: a)Giả thuyết tiền đề: Nó đòi hỏi một số lượng lớn các đối thủ cạnh tranh tham gia thị trường với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, họ tiến hành phân tích và định giá các loại chứng khoán một cách hoàn toàn độc lập với nhau. b)Giả thuyết thứ hai: Những thông tin mới về chứng khoán được công bố trên thị trường một cách ngẫu nhiên và tự động. Việc quyết định về thời điểm công bố thông tin cũng được độc lập với nhau. c)Giả thuyết thứ ba: Các nhà đầu tư lớn luôn tìm mọi cách điều chỉnh giá chứng khoán thật nhanh nhằm phản ánh chính xác ảnh hưởng của thông tin. Giá chứng khoán được điều chỉnh một cách nhanh chóng là bởi số lượng lớn các nhà đầu tư với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận cạnh tranh với nhau. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
 • 6. PHẦN II. THUYẾT THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ VÀ BƯỚC ĐI NGẪU NHIÊN 3. Các giả thuyết thị trƣờng: a)Giả thuyết thị trường thể yếu: Tất cả các mức giá của thị trường và các dữ liệu trong quá khứ đều được phản ánh trong giá của các chứng khoán. Nói một cách khác: Phân tích kỹ thuật trở lên vô dụng. b)Giả thuyết thị trường thể trung bình: Tất cả các thông tin mang tính đại chúng đã được phản ánh trong giá của các chứng khoán. Nói một cách khác: Phân tích cơ bản chỉ là tờ giấy lộn. c)Giả thuyết thị trường thể mạnh: Tất cả các thông tin đều được phản ánh đầy đủ trong giá của các loại chứng khoán. Nói một cách khác: Thậm chí ngay cả đến những nguồn tin MẬT cũng chỉ giống như bất kỳ một lời tán phét trên thị trường. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
 • 7. PHẦN II. THUYẾT THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ VÀ BƯỚC ĐI NGẪU NHIÊN 4. Thuyết bƣớc đi ngẫu nhiên (random walk): a) Được Maurice Kendall đưa ra năm 1953. b) Trở lên phổ biến bởi Burton Malkiel năm 1973. c)Thuyết này cho rằng sự thay đổi giá của một chứng khoán, hoặc chỉ số c dh ựứ b ná gokc h h o o án sự ch th ua ny gđ cổ ủiatr co ảnt g hịtư tr ơ ư n ờ gnl g ait .rong quá khứ đều không thể dùng để Khả năng tăng hay giảm của CK trong tương lai là tương đương nhau.
 • 8. Vậy có thật giá cổ phiếu là ngẫu nhiên??? và thị trƣờng thực sự là hoàn hảo ??? Từ các dẫn chứng tại TTCKMỹ &TTCKVN cho thấy: Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
 • 9. PHẦN II. THUYẾT THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ VÀ BƯỚC ĐI NGẪU NHIÊN 5. Nhận xét của Tom William: a) Thị trường chứng khoán tuy nó hỗn độn và phức tạp nhưng nó rõ ràng dựa trên logic. b) Giá trên các thị trường đều được diều khiển bởi Cung – Cầu. c) Khi hiểu được quy luật Cung – Cầu, giá cả sẽ không phải là ngẫu nhiên. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
 • 10. ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT TRADER HIỆU QUẢ BẠNCẦN HIỂU ĐƯỢC QUY LUẬT CUNG - CẦUVÀ CÁCH THỨC ÁP DỤNGNÓTRONG TỪNG TRƯỜNG HỢP KHÁC NHAU. VÀĐÂYLÀ TIỀN ĐỀ CHO VSA.
 • 11. PHẦN 3: THỊ TRƢỜNG BỊ ĐIỀU KHIỂN 1. MỘT SỐ QUY TẮC VỀ SỰ DIỀU KHIỂN CỦA THỊ TRƢỜNG: a)- Một đợt biến động giá mạnh là kết quả của một hoặc nhiều các BBs điều khiển giá cổ phiếu -Nhiều khi giá cổ phiếu biến động mạnh mà không có thông tin gì biến đổi đối với cổ phiếu đó. - Làm được điều này các BB cho rằng: Đám đông thường Ngu ngốc : Sẵn sàng đua lệnh mua cao : Sẵn sàng đua lệnh bán thấp Và như vậy các BB điều khiển được tâm lý đám đông, họ đã thành công. b) Nếu BBs muốn bán cổ phiếu họ sẽ tạo ra các tin tốt vầ công ty đó. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099
 • 12. PHẦN 3: THỊ TRƢỜNG BỊ ĐIỀU KHIỂN 1. MỘT SỐ QUY TẮC VỀ SỰ DIỀU KHIỂN CỦA THỊ TRƢỜNG: c) Khi BBs bán xong cổ phiếu họ sẽ tạo ra những tin xấu hoặc không đưa ra tin tức gì cả. d rấ )tB lớ ấn t k th ỳìm nh ội tềc uổkp hh ảiế n u ăng ào bắ đt an đầu g tă cn hg og m iá ột m cạ hn uhkm ỳ à Ph câ ónpp hh iê ố n i giao dịch với KL e)BBs luôn mong các nhà đầu tư nhỏ phải mua với giá cao và sau đó phải bán ra với giá thấp. f)Nếu cổ phiếu thực sự tăng thì nhà đầu tư nhỏ sẽ là người biết cuối cùng hoặc là ngời bị ép thoát hết hàng tại mức giá rất thấp. g) Ngược lại, nếu cổ phiếu giảm giá, NĐT nhỏ cũng là người biết cuối cùng.
 • 13. PHẦN 3: THỊ TRƯỜNGBỊ ĐIỀU KHIỂN 1. MỘT SỐ QUY TẮC VỀ SỰ DIỀU KHIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG: h)BBs luôn cố gắng để các nhà đầu tư nhỏ chính là những người kéo giá cổ phiếu lên một tầng cao mới. i)BBs là người hiểu rõ cảm xúc của các NĐT nhỏ lúc thị trường lên cũng như khi thị trường xuống và điều khiển cảm xúc của họ như đang chơi đàn Piano. - Khi thị trường lên nhà đầu tư nhỏ thường tham lam và nhảy vào mua cổ phiếu bằng mọi giá -Khi thị trường sụt giảm nhà đầu tư nhỏ sợ mất hết thành quả và sẵn sàng bán ra bằng mọi giá. j) Luôn luôn có một lớp các nhà đầu tư nhỏ mới được tạo ra.
 • 14. - 0918826099 PHẦN 4: GIỚI THIỆU SƠ BỘ VỀ VSA SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA GIÁ CỔ PHIẾU MẤT CÂN ĐỐI VỀ CUNG – CẦU (VO VL S U AME SPREAD ANALYSIS) VOLUME (KHỐI LƢỢNG GIAO DỊCH) SPREAD (BIẾN ĐỘNG GIÁ) GIÁ ĐÓNG CỬA
 • 15. - 0918826099 GIẢ THIẾT CĂN BẢN ĐẰNG SAU VIỆC PHÂN TÍCH VSA 1. Thị trường sẽ hoạt động căn bản dựa vào Smart Money, hay là các Bigboys. 2. BBs sẽ thu gom cổ phiếu khi giá rẻ trong quá trình tích lũy. 3.Sau đó là quá trình làm giá cổ phiếu tăng lên. Khi đó Dumb Moneys ( những nhà đầu tư nhỏ) thấy cổ phiếu tăng giá sẽ chú ý và bắt đầu từ từ mua vào cổ phiếu này. 4. Khi những NĐT nhỏ mua vào thì BBs sẽ bán dần CP. Quá trình này được gọi là Phân Phối. 5.Khi giá càng tăng mạnh thì ngày càng nhiều nhà đầu tư nhỏ lao vào. Nhưng thật không may, những người này là những người cuối cùng mua cổ phiếu. 6 tư . K nhi ỏ h q là uá nh trữ ìn n h gP nh gâ ư n ờp ih bị ốk i ẹ hoà t vớ nitấ cổ t, p Bh B iế su nhan ã đ m hu c a hó ởng giá đá cao.cho h n giá cổ phiếu xuống thấp và những nhà đầu 7. Cuối cùng BBs có thêm nhiều tiền và họ lại bắt đầu thu gom cổ phiếu ở giá thấp, chu kỳ cứ thế tiếp diễn. 8 n. hỏ Qu có á c trơ ìnhộ ti hb uág not m háv o àh đ à ẩ n y g. giá thường lâu hơn quá trình đi xuống, và các BB không cho các nhà đầu tư
 • 16. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 VẬY MỤC ĐÍCH CỦA VSA LÀ GÌ ? MỤC ĐÍCH 1 NGHIÊN CỨU LỰC CUNG - CẦU TRÊN THỊ TRƢỜNG VÀ SỰ ĐIỀU KHIỂN CUNG – CẦU BỞI BBS DỰA TRÊN TÂM LÝ VÀ HÀNH VI CỦA ĐÁM ĐÔNG. MỤC ĐÍCH 2 VSA CỐ GẮNG TÌM RA HƢỚNG ĐI CỦA BBS BẰNG CÁC PHÂN TÍCH VỀ GIÁ, KHỐI LƢỢNG VÀ SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA GIÁ TRONG NGÀY.
 • 17. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 TẠI SAO LẠI CHÚ Ý TỚI KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH? ➢ Khối lượng giao dịch và khối lượng thực tế được khớp giữa người mua và người bán. ➢ Nếu KL thay đổi có nghĩa là tâm lý của người mua và người bán cũng thay đổi ➢ Nếu một lượng lớn cổ phiếu được chuyển từ nhà đầu tư nhỏ sang tay các nhà đầu tư lớn nhiều khả năng thị trường sẽ tăng và ngược lại.
 • 18. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 TẠI SAO LẠI CHÚ Ý TỚI ĐỘ BIẾN ĐỘNG GIÁ? ➢ Độ biến động giá cho thấy mức độ sẵn sàng cho sự chuyển động của giá cổ phiếu tại thời điểm đó. ➢ Mức độ sẵn sàng này được tạo ra bởi các lệnh đặt trên thị trường, biểu hiện qua KLGD.
 • 19. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 PHẦN 5 CÁC THÀNH PHẦN THAM GIA THỊ TRƯỜNG 1. SMART MONEY: ➢ Có thể là cá nhân hoặc một tổ chức. ➢ Họ rất khôn khéo ( smart). ➢ K Lu hô ôn ng lut ô hn ứcó hik ệ ế nh m oa ạu ch bá trư nớ th cev oàcả th m ựt cín hiệ . n mua bán đúng kế hoạch đề ra. ➢ Có tiềm lực kinh tế rất mạnh. ➢ Hiểu thị trường và cổ phiếu. ➢ Hiểu rõ tâm lý đám đông. Lưu ý ➢ Smart Money không hoàn toàn điều khiển toàn bộ thị trường. ➢ Họ có những điều kiện thuận lợi nên nắm bắt lợi thế tốt hơn. ➢ Họ kiếm tiền bằng cách làm giá chứng khoán, nhưng chỉ làm được khi có điều kiện thuận lợi.
 • 20. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 PHẦN 5 CÁC THÀNH PHẦN THAM GIA THỊ TRƢỜNG 2. DULL MONEY: ➢ Đa phần là những nhà đầu tư cá nhân. ➢ Thực hiện mua bán theo cảm tính, và rất bừa bãi. ➢ Thực hiên mua bán theo tin đồn, thường không có kế hoạch hoặc không thực hiện đúng kế hoạch đề ra.
 • 21. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 PHẦN 5 CÁC THÀNH PHẦN THAM GIA THỊ TRƢỜNG 3. SỰ KHÁC BIỆT GIỮA STRONG HOLDER VÀ WEAK HOLDER: A) Strong holder ➢ Không bị cuốn hút vào những giao dịch bẫy. ➢ Không bị bán tháo khi có sự sụt giảm giá bất ngờ. ➢ Không đổ xô đi mua khi giá cổ phiếu gần lên đỉnh. ➢ Biết cắt loss kịp thời. ➢ Có thể tổng số giao dịch thua nhiều hơn tổng số giao dịch thắng, nhưng tổng số tiền thắng luôn nhiều hơn tổng số tiền thua. B) Weak holder: - Là những người mới tham gia thị trường. - Không dám đối mặt với thua lỗ, nhất là khi cổ phiếu giảm giá quá nhanh. - Mua bán dựa vào cảm tính. - Khi thị trường không đi đúng hướng họ nghĩ, thì nảy sinh tâm lý cầu mong, ư - ớ D cễnrg ơ u iy vệ àn o. tình trạng bán tháo, hoặc đua mua.
 • 22. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 PHẦN VI: TÂM LÝ ĐÁM ĐÔNG 1. TÂMLÝCHUNG ➢ Mọi người tham gia thị trường với mục đích kiếm tiền, kiếm nhanh chóng và dễ dàng. ➢ Tuy nhiên đa phần nhà đầu tư mất tiền vì: Mua bán dựa vào cảm xúc của họ (Sợ hãi). Và thị trường được điều khiển bởi cảm xúc này. ➢ Sợ hãi được hình thành dưới hai dạng: +) Sợ hãi bị mất tiền. +) Sợ hãi bị bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền khi thị trường tăng (Tham lam). ➢ Một đợt tăng dài làm cho các nhà đầu tư nghĩ rằng nó sẽ còn tăng mãi mãi. Nên đám đông sẽ lao vào mua mạnh mẽ. ➢ Tuy nhiên khi thị trường đảo chiều, tâm lý sợ hãi sẽ bao trùm trên thị trường.
 • 23. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 PHẦN VI: TÂM LÝ ĐÁM ĐÔNG 2. MINH CHỨNG Năm 2007 tại Việt Nam (từ tháng 3 năm 2007) - Nhà nhà nói đến cổ phiếu. - Người người mua cổ phiếu. - Thị trường chứng khoán trở thành đề tài nóng nhất thời đó. - Việc thị trường tăng mạnh làm cho nhà đầu tư có tâm lý mua là thắng.
 • 24. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 2 PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ WYCKOFF PHẦN 2: CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN VỀ CHART PHẦN 3: CHU KỲ CỦA THỊ TRƢỜNG PHẦN 4: ĐƢỜNG XU THẾ PHẦN 5: CÁC PHƢƠNG THỨC CỦA WYCKOFF
 • 25. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ WYCKOFF Tên đây đủ: Richard Demille Wyckoff ( 1873 – 1934) Quan điểm của Wyckoff và trading ➢ Dùng 8 năm để nghiên cứu và theo dõi trước khi giao dịch. ➢ Điều khó khăn nhất trong giao dịch là sự kiên nhẫn. ➢ Luyện tập nhiều sẽ tiến bộ. ➢ Luôn xem xét đến Lợi nhuận/Rủi ro. ➢ Ông cho rằng 95% nhà đầu tư là thua lỗ.
 • 26. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 PHẦN 2: CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN VỀ CHART Có 2 loại: - Bar chart ( Biểu đồ thanh). - Point and Figure Chart - ( Biểu đồ điểm và hình)
 • 27. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 PHẦN 3: CHU KỲ CỦA THỊ TRƢỜNG Biến động của cổ phiếu khi TT Bullish:
 • 28. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 PHẦN 3: CHU KỲ CỦA THỊ TRƢỜNG Mô hình 4 giai đoạn: Tích lũy, tăng giá, phân phối, giảm giá:
 • 29. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 PHẦN 3: CHU KỲ CỦA THỊ TRƢỜNG Các trạng thái của thị trƣờng:
 • 30. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 PHẦN 4: ĐƢỜNG XU THẾ: Đƣờng xu thế và kênh xu thế:
 • 31. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 PHẦN 4: ĐƢỜNG XU THẾ: Đƣờng hỗ trợ, trạng thái mua quá đà, xu thế vẫn tiếp tục
 • 32. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 PHẦN 4: ĐƢỜNG XU THẾ: Đƣờng hỗ trợ, trạng thái mua quá đà, xu thế đảo chiều
 • 33. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 PHẦN 4: ĐƢỜNG XU THẾ: Đƣờng kháng cự ( đƣờng cung), trạng thái bán quá đà, xu thế tiếp tục
 • 34. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 PHẦN 4: ĐƢỜNG XU THẾ: Đƣờng kháng cự, trạng thái bán quá đà, xu thế đảo chiều
 • 35. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 PHẦN 4: ĐƢỜNG XU THẾ: Đƣờng kháng cự, đƣờng hỗ trợ trong xu thế sideway
 • 36. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 PHẦN 4: ĐƢỜNG XU THẾ: Đƣờng kháng cự, đƣờng hỗ trợ trong xu thế sideway
 • 37. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 PHẦN 5: CÁC PHƢƠNG THỨC CỦA WYCKOFF I. Ba định luật cơ bản: 1. Định luật Cung – Cầu 2. Định luật Nguyên nhân – Kết quả 3. Định luật Nỗ lực – Thành công
 • 38. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 PHẦN 5: CÁC PHƢƠNG THỨC CỦA WYCKOFF I.B1 a.đ Định luậtc C ơ ub nả gn– : Cầu ➢ Khi Cầu vượt Cung thì Giá sẽ tăng. ➢ Khi Cung vượt Cầu thì Giá sẽ giảm.
 • 39. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 PHẦN 5: CÁC PHƢƠNG THỨC CỦA WYCKOFF I.B2 a.đ Đ ịn ịn hhlu lu ậậ ttcN ơg bu ảy nê :n nhân – Kết quả (The law of Cause and Effect): ➢ Định luật này chỉ ra rằng để có kết quả thì phải có một nguyên nhân nào đó. Định luật này có thể thấy trong quá trình tích lũy hoặc phân phối, giá cổ phiếu vượt khỏi kênh giao dịch của nó. ➢ Giá cổ phiếu dịch chuyển phải được tạo ra bởi một nguyên nhân nào đó. V Nígd uụ y:ên nhân: người mua sẵn sàng trả giá cao để mua cổ phiếu thì Cầu sẽ vượt Cung -> Kết quả : Giá cổ phiếu sẽ tăng. Hoặc: Nguyên nhân: người bán sẵn sàng chấp nhận bán cổ phiếu với giá thấp thì Cung sẽ vượt Cầu -> Kết quả: Giá cổ phiếu sẽ giảm.
 • 40. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 PHẦN 5: CÁC PHƢƠNG THỨC CỦA WYCKOFF Tuy nhiên định luật Nguyên nhân – Kết quả này có thể đƣợc hiểu rộng hơn: a)Để giá cổ phiếu có thể biến động mạnh (kết quả) thì phải có một nguyên nhân lớn, mà nguyên nhân này không phải được thực hiện bởi một giao dịch riêng lẻ mà cần có một quá trình, có thể quá trình rất dài để hình thành. b)Thông thường nguyên nhân này được tạo ra trong quá trình dịch chuyển cổ phiếu từ những Strong hand sang Weak hand và ngược lại. c)Giá cổ phiếu tăng được bởi vì hầu hết các nhà đầu tư đều nghĩ nó tăng là hợp lý. Và điều này chỉ xảy ra khi BBs thu gom đủ hoặc gần đủ số lượng cổ phiếu mà họ mong muốn.
 • 41. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 PHẦN 5: CÁC PHƢƠNG THỨC CỦA WYCKOFF Tuy nhiên định luật Nguyên nhân – Kết quả này có thể đƣợc hiểu rộng hơn: d)Khi cổ phiếu bắt đầu tăng, sự quan tâm đến cổ phiếu này của các nhà đầu tư cũng dần tăng theo. Và cảm xúc của các nhà đầu tư ở đây là tham lam. e)Những Trader kinh nghiệm họ sẽ tiếp tục nắm giữ cổ phiếu khi giá cổ phiếu vẫn tiếp tục tăng dẽ dàng. f)Ở vài điểm, giá cổ phiếu gặp kháng cự, nhiều khi nó có thể vượt qua nhẹ nhàng. Nhưng sẽ có thời điểm giá cổ phiếu sẽ dừng lại không tăng được nữa, và đây là quá trình Phân phối để ra hàng.
 • 42. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 PHẦN 5: CÁC PHƢƠNG THỨC CỦA WYCKOFF I.B3 a.đ Đ ịn ịn hhlu lu ậậ ttcN ơỗ bả lự nc : – Thành công (The law of Effort versus Result): ➢ Định luật này chỉ ra rằng: sự biến động về giá của cổ phiếu (spread) c ó được là do nỗ lực của KLGD (Volume) ➢ Nếu giá cổ phiếu biến động không cùng chiều với KLGD thì sẽ dẫn đến một sự thay đổi về xu thế. -Ngày 1: klgd 100.000 cp – Giá tăng 2 điểm Nỗ lực được đền đáp (klgd cùng với sự tăng của giá) - Ngày 2: Giống ngày 1, klgd 100.000 cp – Giá tăng 2 điểm - Ngày 3: klgd 200.000 cp – Giá tăng 1 điểm. - Ngày 4: klgd 500.000 cp – Giá cp không tăng.
 • 43. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 PHẦN 5: CÁC PHƢƠNG THỨC CỦA WYCKOFF Có thể thấy giá cổ phiếu tăng cùng với sự tăng lên của KLGD thì đó là một tín hiệu tốt. Tuy nhiên: Khi giá cổ phiếu tăng với độ tăng giá giảm dần, trong khi đó KLGD lại tăng mạnh. Điều này có nghĩa sự Nỗ lực ( Sự tăng lên mạnh mẽ của KLGD) nhưng lại không đạt kết quả ( Giá không tăng tương ứng) thì sẽ dẫn đến việc thay đổi xu thế.
 • 44. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 PHẦN 5: CÁC PHƢƠNG THỨC CỦA WYCKOFF ➢ Được dùng để phát hiện …. Đảo chiều ➢ Được dùng để xác định trong quá trình tích lũy …. một chu kỳ bull mới. Những test này xuất hiện sau một đợt giảm giá mạnh của cổ phiếu ➢ Được dùng để xác định trong quá trình phân phối trước một chu kỳ Bear mới. Những test này xuất hiện sau một đợt tang giá mạnh của cổ phiếu II. Nine buying test/nine selling test
 • 45. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 PHẦN 5: CÁC PHƢƠNG THỨC CỦA WYCKOFF II. Nine buying test/nine selling test 1. Nine buying test cho quá trình tích lũy ➢ Giá đã hoàn thành quá trình giảm ➢ Xuất hiện prelimidary support, selling climax và secondary test ➢ Dấu hiệu Bullish của Vol (Giá tăng vol tăng, giá giảm vol giảm) ➢ Phá vỡ đường cung (Đường kháng ➢ c N ự h) ững mức hỗ trợ cao hơn ➢ Đỉnh cao mới hơn ➢ Cổ phiếu mạnh hơn thị trường ➢ Tạo nền tảng ➢ Khả năng sinh lời/rủi ro dự tính phải đạt ít nhất 3:1
 • 46. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 PHẦN 5: CÁC PHƢƠNG THỨC CỦA WYCKOFF buying climax ➢ Dấu hiệu Bearish của Vol (Giá tăng vol giảm, giá giảm vol tăng) ➢ Cổ phiếu yếu hơn thị trường. ➢ Phá vỡ đường cầu (đường h ỗ trợ) ➢ Đỉnh mới thấp hơn ➢ Đáy mới thấp hơn ➢ Tạo các mô hình đảo chiều đỉnh ➢ Khả năng sinh lời/rủi ro tính phải đạt ít nhất là 3:1(trong trường hợp short) II. Nine buying test/nine selling test 1. Nine buying test cho quá trình phân phối ➢ Giá đã hoàn thành quá trình tăng ➢ Xuất hiện prelimidary support,
 • 47. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 PHẦN 5: CÁC PHƢƠNG THỨC CỦA WYCKOFF III. Các giai đoạn biến động của cổ phiếu
 • 48. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 PHẦN 5: CÁC PHƢƠNG THỨC CỦA WYCKOFF IV. Mô hình tích lũy
 • 49. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 PHẦN 5: CÁC PHƢƠNG THỨC CỦA WYCKOFF V. Mô hình phân phối
 • 50. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 PHẦN 5: CÁC PHƢƠNG THỨC CỦA WYCKOFF phung phí tiền bạc, công sức vào những khoản lợi nhuận nhỏ bé mà rủi ro lại lớn. ➢ Giữ chặt tiền và chờ đợi cơ hội. ➢ BBs sẽ không cho cổ phiếu chạy trước khi có cơ hội thuận lợi. ➢ Nên nhớ trước một đợt tăng giá bao giờ cũng có những giai đoạn test đ ể VI. Hai mục đích cho quản lý tiền 1.Kiếm lợi nhuận trong thời điểm thích hợp và đáng giá. ➢ Mục tiêu đầu tiên khi tham gia thị trường là Lợi nhuận. ➢ Không đơn giản chỉ là kiếm lợi nhuận mà là kiếm lợi nhuận lớn. ➢ Khi tham gia thị trường bạn phải bỏ ra tiền bạc, công sức, do đó không lên xem đã là thời điểm thích hợp nhất chưa, đây là lúc mình sẽ mua vào. 1. Bảo toàn vốn. ➢ Mục tiêu thứ hai khi tham gia thị trường là Bảo toàn vốn. ➢ Quản trị rủi ro. ➢ Khi mua cần có phương án cho việc thoát hàng.
 • 51. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 PHẦN 5: CÁC PHƢƠNG THỨC CỦA WYCKOFF III. Năm bƣớc để thành công: 1 g.iá Xá đc an đg ịng hia xo u đ th ộế ng hitệ rn on tg ại và khoảng nào. a) Dựa vào các chỉ báo thị trường để xác định xu thế. b) Xem xét giá đang giao động trong khoảng nào của trend, điều này còn quan trọng hơn cả xu thế.
 • 52. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 PHẦN 5: CÁC PHƢƠNG THỨC CỦA WYCKOFF III. Năm bƣớc để thành công: 1. Xác định xu thế hiện tại và giá đang giao động trong khoảng nào. c) Mua khi uptrend. d) Không mua khi cổ phiếu đã ở giai đoạn 3.
 • 53. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 PHẦN 5: CÁC PHƢƠNG THỨC CỦA WYCKOFF III. Năm bƣớc để thành công: 2. Lựa chọn cổ phiếu đi cùng chiều với Index. - Index đi lên, cổ phiếu đó cũng phải đi lên. - Index xuống, cổ phiếu đó cũng đi xuống. - Tuy nhiên theo Wyckoff cần chọn cổ phiếu mạnh hơn thị trường, nghĩa là: +) Index lên, cổ phiếu đó lên mạnh hơn +) Index xuống, cổ phiếu đó xuống cũng mạnh hơn.
 • 54. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 PHẦN 5: CÁC PHƢƠNG THỨC CỦA WYCKOFF III. Năm bƣớc để thành công: 3.Lựa chọn cổ phiếu đã tạo đƣợc nền tảng vững chắc (nguyên nhân) để có thể có một sự tăng giá mạnh (kết quả). 4.Lựa chọn cổ phiếu thỏa mãn 9 buying tests và 9 selling tests. 5. Chờ đợi đúng thời điểm cổ phiếu tăng mới mua.
 • 55. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 3 PHẦN 1: GIỚI THIỆU PHẦN 2: CÁC KHÁI NIỆM TRONG QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY PHẦN 3: BIỂU ĐỒ TÍCH LŨY
 • 56. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 PHẦN 1: GIỚI THIỆU NỘI DUNG ➢ Giới thiệu những biểu đồ được sử dụng trong phương thức phân tích của Wyckoff. ➢ Mục tiêu trong phương thức phân tích của Wyckoff là xác định thời điểm trước khi có một đợt Bull, hoặc Bear xảy ra. ➢ Vùng Trading (TR) là nơi chu kỳ biến động giá (tăng/giảm) trước đó kết thúc. Và trong vùng này có sự cân bằng giữa Cung – Cầu. Trong vùng TR này quá trình Tích lũy Hoặc Phân phối được hình thành. ➢ Quá trình Tích lũy hoặc Phân phối là Nguyên nhân cho chu kỳ tăng hoặc giảm giá sau đó (Kết quả). Quá trình này có thể kéo dài, và trong vùng TR này nhà đầu tư có thể Mua/bán trong ngắn hạn. Tuy nhiên giá trị thực sự khi cổ phiếu có chu kỳ Tăng/giảm diễn ra sau đó.
 • 57. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 PHẦN 1: GIỚI THIỆU ĐIỀU GÌ KHỞI ĐẦU CHO MỘT BULL MARKET?
 • 58. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 PHẦN 1: GIỚI THIỆU ĐIỀU GÌ KHỞI ĐẦU CHO MỘT BULL MARKET? - Thị trường đang trong quá trình suy giảm, liên tục tạo đỉnh đáy mới thấp hơn - Liên tục có tin tức rất xấu về vĩ mô… - Các nhà đầu tư nhỏ bắt đầu không thể không thể chịu đựng thêm lỗ nữa. -Tại một mức nào đó các nhà đầu tư nhỏ bắt đầu hoảng loạn và có xu thế bán ra cổ phiếu họ đang nắm giữ bằng mọi giá. - Đây là thời điểm BBs bắt đầu mua vào. - Sự bán ra một cách hoảng loạn sẽ giúp cho BBs mua được lượng lớn cổ phiếu với giá rẻ và không làm cho giá cổ phiếu tăng lên.
 • 59. CHO MỘT CHU KỲ TÍCH LŨY CỔ PHIẾU CỦABBS. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 PHẦN 2: CÁC KHÁI NIỆM TRONG QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY MÔ HÌNHCỦA QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY
 • 60. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 PHẦN 2: CÁC KHÁI NIỆM TRONG QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY 1. PS (Preliminary Support) điểm hỗ trợ đầu tiên ➢ Lực mua lớn bắt đầu xuất hiện trong một Downtrend. ➢ Vol lớn, Spread lớn. ➢ Tín hiệu cho thấy xu thế giảm giá có thể sắp kết thúc.
 • 61. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 PHẦN 2: CÁC KHÁI NIỆM TRONG QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY 2. SC (Selling Climax) quá bán (bán tháo): ➢ Sau PS Giá vẫn tiếp giảm. ➢ Tại điểm này lực bán rất mạnh, và bán theo kiểu hoảng loạn. ➢ Thành phần bán là những nhà đầu tư nhỏ L hư ấợ pntg hụ bá b n ởinn àh yà đđ ưầ ợ u c tư lớn. ➢ Vol lớn, Spread lớn, Giá tạo mức thấp nhất, thấp hơn nhiều
 • 62. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 PHẦN 2: CÁC KHÁI NIỆM TRONG QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY 3. AR (Automatic rally) tự động tăng lại (tự hồi lại): ➢ S lự a c ucm un ộ g t đã ợtyb ếá unđtih rá ấ o t SC, nhiều. ➢ Một lượng nhỏ lực cầu cũng có thể làm cho giá cổ phiếu tăng. Khi cổ phiếu tăng làm cho những nguồi đã bán phải mua lại hàng. ➢ Đỉnh của đợt tăng này thường sẽ là kháng cự
 • 63. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 PHẦN 2: CÁC KHÁI NIỆM TRONG QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY 4. ST (Secondary Test) kiểm tra lại (test Cung): ➢ Sau đợt hồi AR, giá cổ phiếu thường không tăng mạnh ngay mà giảm xuống đến vùng quá bán SC. Quá trình giảm này cho thấy tình trạng cung giá thấp ởvùng SC. ➢ Nếu lượng cung ởvùng này thấp, nhiều khả năng đáy sẽ hình thành, b Vi o ể lu thấ iệ pn , S bp ằr n e g ad ph b iê iếng đ ia ộo ng dịn chẹ với nhàng so với phiên trước đó. ➢ Có thể có nhiều điểm Test Cung ST, khi BBs muốn kiểm tra lượng cung cẩn thận trước khi kéo giá cổ
 • 64. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 PHẦN 2: CÁC KHÁI NIỆM TRONG QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY 4. ST (Secondary Test) kiểm tra lại (test Cung):
 • 65. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 PHẦN 2: CÁC KHÁI NIỆM TRONG QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY 6. Jump across the Creek (JAC) Đặc điểm ➢ Đây là một trường hợp vượt cản ➢ Khi giá tăng, BBS vẫn tiếp tục vào hàng một cách quyết liệt làm cho khối lượng giao dịch tăng mạnh ➢ Khối lượng giao dịch tang mạnh cùng với giá tang cho thấy cầu mạnh ➢ Spread lớn ➢ Nhiều khi quá trình này cũng tạo các GAP
 • 66. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 PHẦN 2: CÁC KHÁI NIỆM TRONG QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY 7. Signof Streight (SOS) Mục đích của SOS là cho thấy cầu đang điều khiển ➢ Khi giá tăng, VOL tăng và spread cũng lớn. ➢ Trong quá trình này có thể giá sẽ điều chỉnh, cái cần nhìn tiếp theo Last point of supply (LSP). ➢ Last point of supply (LSP): Giá tạo đáy mới cao hơn cùng với spread nhỏ, VOL giảm -> Các dấu hiệu này cho thấy cầu đang thắng thế và có nhiều khả năng sẽ có 1 đợt tăng giá mới.
 • 67. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 PHẦN 2: CÁC KHÁI NIỆM TRONG QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY 8.Spring ( Bật lên): Đặc điểm ➢ T Ch áư cờ Bn B gsxm ảy uố ra nở kiể gm iaitr đ a oạ lư n ợc n u gốc iu cùng g n trư củ ớ acv k ù h n ig bư TR ớc vào giai đoạn đẩy giá. ➢ Nếu KLGD ít (lượng cung ít) khi giá phá vỡ đường hỗ trợ thì khả năng sẽ có một đợt tăng giá. ➢ Nếu KLGD lớn thì nhiều khả năng giá sẽ rơi vào một chu kỳ giảm mới. ➢ Nếu KLGD trung bình thì sẽ có những phiên test tiếp theo. ➢ Ngoài ra Spring hay Shakeuots cũng nhằm mục đích để BBs kiểm tra lượng cung giá thấp còn tồn tại của nhà đầu
 • 68. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 ➢ Loại 1: Nếu giá giảm qua mức hỗ trợ với Vol tăng mạnh so với những đợt suy giảm trước đó. Sau đó giá đóng cửa ở mức thấp nhất hoặc gần thấp nhất thì đây là tín hiệu để bán.Tín hiệu bán tốt nhất khi giá tăng đến vùng kháng cự (vùng hỗ trợ trước đó) mà Vol nhỏ hơn Vol tại điểm xảy ra Spring. ➢ Loại 2: Nếu giá giảm qua vùng hỗ trợ với Vol tăng nhưng tăng ít hơn loại 1. Sau đó giá đóng cửa phục hồi lên trên ít nhất ½ so với Spread trong ngày và Vol trong quá trình phục hồi thường tăng cao hơn so với giai đoạn trước đó thì đây là tín hiệu để mua, tuy nhiên chỉ mua khi có tín hiệu test thành công. ➢ Loại 3: Giá giảm nhẹ qua vùng hỗ trợ, cùng với sự suy kiệt về Kl, Spread nhỏ thì đây PHẦN 2: CÁC KHÁI NIỆM TRONG QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY 8. Spring ( Bật lên): Phân loại:
 • 69. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 PHẦN 2: CÁC KHÁI NIỆM TRONG QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY 8. Spring ( Bật lên):
 • 70. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 PHẦN 2: CÁC KHÁI NIỆM TRONG QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY 9.Shakeouts (Rũ bỏ): Đặc điểm ➢ Trong quá trình tích lũy BBs sẽ mua cổ phiếu ởvùng hỗ trợ, sau đó bán ra ở vùng kháng cự để có thể tiếp tục mua được cổ phiếu với giá rẻ. ➢ Nhà đầu tư nhỏ cũng mua trong giai đoạn này và đây là điều phiền toái đối với BBs trong quá trình kéo giá sau này. Vì vậy họ sé dùng kỹ thuật Shakeuots để rũ bỏ những nhà đầu tư nhỏ bám càng. ➢ Quá trình Shakeouts có thể được dùng trong vùng TRgần mức hỗ trợ hoặc
 • 71. có thể dùng trong quá trình uptrend. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 PHẦN 2: CÁC KHÁI NIỆM TRONG QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY 9.Shakeouts (Rũ bỏ): Phân loại: T ne hr ư m ng ina gliá Sh giả ak m eo m utạ s n( h Rũơ h lần n Sp cu riố n i) g:. Xảy ởcuối quá trình tích lũy giống S p r i n g , ➢ Ordinary Shakeouts (Rũ thông thường) Thường xảy ra trong uptrend khi BBs muốn tiếp tục mua thêm cổ phiếu. Đặc điểm ➢ SOS cho thấy lực cầu đang điều khiển. ➢ Với Giá tăng, Vol tăng, Spread cũng lớn. ➢ Trong quá trình này giá có thể bị điều chỉnh, và cái cần nhìn tiếp theo là điểm kháng cự cuối LPS (Last Point of Supply)
 • 72. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 PHẦN 2: CÁC KHÁI NIỆM TRONG QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY 9. SOS (Sign Of Strength) dấu hiệu sức mạnh:
 • 73. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 PHẦN 3: CÁC GIAI ĐOẠN TRONG QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY MÔHÌNHCỦA QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY
 • 74. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 PHẦN 3: CÁC GIAI ĐOẠN TRONG QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY 5 GIAI ĐOẠN QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY Giai đoạn A: Giá đang trong quá trình giảm và bắt đầu có dấu hiệu ngừng giảm. Giai đoạn B: Xây dựng nền tảng cho đợt tăng giá sau này. Giai đoạn C: BBs sẽ tiến hành test tại vùng hỗ trợ/ kháng cự. Giai đoạn D: Bắt đầu tăng tốc để vượt khỏi kênh tích lũy
 • 75. Giai đoạn E: Cổ phiếu tăng giá. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 PHẦN 3: CÁC GIAI ĐOẠN TRONG QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY 5 GIAI ĐOẠN QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY Giai đoạn A: Giá đang trong quá trình giảm và bắt đầu có dấu hiệu ngừng giảm. Đ trìầ nu hg siu ay i đ go iả ạm n.này Cung chiếm ưu thế tuyệt đối, giá cổ phiếu trong quá ➢ Tuy nhiên đến gần cuối giai đoạn này Cung bắt đầu yếu đi, và Cầu có dấu hiệu bắt đầu mua vào. ➢ Quá trình này được đánh dấu bởi Điểm hỗ trợđầu tiên (PS), sau đó giá xuống vùng Quá bán (SC). Tại SC nhà đầu tư nhỏ hoảng loạn bán c tư ổlp ớh n i. ếu ra, và số lượng bán ra này được hấp thụ hết bởi các nhà đầu ➢ Sau khi giá tới vùng SC thì diễn ra quá trình Hồi lại (AR). ➢ Tiếp theo giá tiếp tục giảm để test cung (ST) Chú ý:
 • 76. ✓ Có nhiều trường hợp Giá không xuống vùng SC, tuy nhiên nếu xuống thì tốt hơn, vì một KL lớn cổ phiếu đã được chuyển dịch từ Weak hand sang Strong hand. ✓ Vùng giao dịch (TR) được tạo ra bởi đường hỗ trợ tại SC và ST với đường kháng cự tại AR. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 PHẦN 3: CÁC GIAI ĐOẠN TRONG QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY 5 GIAI ĐOẠN QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY G sa ia uin đ à o yạ .n B: Xây dựng nền tảng cho đợt tăng giá ➢ Giai đoạn này tạo nền móng cho quá trình tăng giá tiếp theo. Ở giai đoạn này Cung – Cầu ở mức cân bằng. ➢ Ở phần đầu giai đoạn Giá thường biến động lớn. ➢ KLGD có xu hướng tăng dần khi giá tăng. ➢ Càng về cuối giai đoạn này thì KLGD càng giảm.
 • 77. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 PHẦN 3: CÁC GIAI ĐOẠN TRONG QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY 5 GIAI ĐOẠN QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY Giai đoạn C: BBs sẽ tiến hành test tại vùng hỗ trợ/ kháng cự. ➢ Là giai đoạn test cuối cùng để bắt đầu kéo giá. ➢ BBs sẽ thực hiện việc test này. ➢ Trong giai đoạn này sẽ xuất hiện các tín hiệu Spring, để rũ bỏ những nhà đầu tư nhỏ cuối cùng.
 • 78. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 PHẦN 3: CÁC GIAI ĐOẠN TRONG QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY 5 GIAI ĐOẠN QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY Giai đoạn D: Bắt đầu tăng tốc để vượt khỏi kênh tích lũy. ➢ Giai đoạn vượt tốc. ➢ Giá cổ phiếu bắt đầu tăng mạnh, Vol tăng dần dần. ➢ Sẽ xuất hiện các phiên giao dịch Điểm hỗ trợ cuối (LPS), sau đó vượt lên vùng kháng cự và test lại ở đó (BU) với các tín hiệu mạnh (SOS)
 • 79. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 PHẦN 3: CÁC GIAI ĐOẠN TRONG QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY 5 GIAI ĐOẠN QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY Giai đoạn E: Cổ phiếu tăng giá. Giá vượt khỏi vùng giao dịch (TR) và bắt đầu chu kỳ tăng.
 • 80. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 PHẦN 3: CÁC GIAI ĐOẠN TRONG QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY 5 GIAI ĐOẠN QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY
 • 81. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 PHẦN 3: CÁC GIAI ĐOẠN TRONG QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY 5 GIAI ĐOẠN QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY
 • 82. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 PHẦN 3: CÁC GIAI ĐOẠN TRONG QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY 5 GIAI ĐOẠN QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY
 • 83. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 PHẦN 3: CÁC GIAI ĐOẠN TRONG QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY 5 GIAI ĐOẠN QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY
 • 84. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 PHẦN 3: CÁC GIAI ĐOẠN TRONG QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY 5 GIAI ĐOẠN QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY
 • 85. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 PHẦN 3: CÁC GIAI ĐOẠN TRONG QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY 5 GIAI ĐOẠN QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY
 • 86. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 PHẦN 3: CÁC GIAI ĐOẠN TRONG QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY 5 GIAI ĐOẠN QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY
 • 87. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 4: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHUYÊN SÂU PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG PHẦN 2: CÁC KHÁINIỆM TRONGQUÁTRÌNHPHÂNPHỐI PHẦN 3: BIỂU ĐỒ TÍCH LŨY PHẦN 4: GIAI ĐOẠN TÁI TÍCH LŨY
 • 88. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 4: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHUYÊN SÂU NỘI DUNG ➢ Giới thiệu những biểu đồ được sử dụng trong phương thức phân tích của Wyckoff. ➢ Mục tiêu trong phương thức phân tích của Wyckoff là xác định thời điểm trước khi có một đợt Bull, hoặc Bear xảy ra. ➢ Vùng Trading (TR) là nơi chu kỳ biến động giá (tăng/giảm) trước đó kết thúc. Và trong vùng này có sự cân bằng giữa Cung – Cầu. Trong vùng TR này quá trình Tích lũy Hoặc Phân phối được hình thành. ➢ Quá trình Tích lũy hoặc Phân phối là Nguyên nhân cho chu kỳ tăng hoặc giảm giá sau đó (Kết quả). Quá trình này có thể kéo dài, và trong vùng TR này nhà đầu tư có thể Mua/bán trong ngắn hạn. Tuy nhiên giá trị thực sự khi cổ phiếu có chu kỳ Tăng/giảm diễn ra sau đó.
 • 89. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 4: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHUYÊN SÂU ĐIỀU GÌ KHỞI ĐẦU CHO MỘT BEAR MARKET?
 • 90. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 4: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHUYÊN SÂU PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG ➢ Thị trường đang trong quá trình tăng, liên tục tạo ra các đỉnh, đáy cao hơn. ➢ Ngoài thị trường toàn tin tức tốt đẹp. ➢ Tâm lý các nhà đầu tư trên thị trường rất hưng phấn. ➢ Các nhà đầu tư nhỏ không thể đứng ngoài thêm nữa, sẵn sàng lao vào mua c ổ phiếu khi có cơ hội. ➢ BBs bắt đầu bán ra cổ phiếu của mình Vậy Phân phối là quá trình BBs bán ra lượng lớn cổ phiếu của mình cho các nhà đầu tư nhỏ. Chú ý: Quá trình Phân phối thường xảy ra trong khoảng thời gian ngắn
 • 91. hơn nhiều so với quá trình Tích lũy. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 4: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHUYÊN SÂU PHẦN 2: CÁC KHÁI NIỆM TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN PHỐI
 • 92. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 4: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHUYÊN SÂU 1. PSY (Preliminary Supply) điểm kháng cự đầu tiên: Giá đang trong quá trình tăng. ➢ Một ngày giao dịch Vol tăng mạnh. ➢ Spread lớn. ➢ Giá đóng cửa nằm ở nửa dưới của Bar. ➢ BBs bắt đầu ra hàng. 2. BC ( Buying Climax) Quá mua: - Sau PSY Giá vẫn tiếp tục tăng. -X Gu iá ất đó hn iệ gncm ửa ộth vư àờ i ngà ở ym tă ú n cgcr a ấ o t n m hạ ấn th trong . ngày, và thường tạo đỉnh mới cao hơn. - Spread lớn, Vol lớn. -Trong thời gian này tâm lý nhà đầu tư rất hưng phấn, sẵn sàng đua lệch mua, và BBs đáp ứng lượng lớn nhu cầu này.
 • 93. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 4: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHUYÊN SÂU 3. AR (Automatic Reaction) Tự suy giảm lại: ➢ Sau khi tới vùng quá bán (BC) lượng cầu bắt đầu yếu đi. Cung được BBs đáp ứng. Giá cổ phiếu bắt đầu suy giảm (AR). ➢ Đáy của AR sẽ tạo đường Hỗ trợ cho vùng trading TR. ➢ Đỉnh của BC là đường kháng cự cho vùng trading. 4. ST ( Secondary Test) Kiểm tra Cung - Cầu: ➢ S vù aug n khh ki á qug ná c tr ự ìn , h gầ sn uy đig ểim ảm BC (Ađ Rể ) ki ế ể tm th tú ra c,lạ giá Cu cổ ng ph –iế C u ầu sẽ . hồi phục lại ➢ Đỉnh tăng giá được xác nhận khi Cung vượt Cầu và Vol tại điểm ST sẽ nhỏ cùng với Spread nhỏ.
 • 94. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 4: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHUYÊN SÂU 5. SOW (Sign of Weaknees) Tín hiệu yếu: - Sau ST là những phiên giao dịch Cung lấn át Cầu. - Giá giảm mạnh cùng Vol lớn, Spread lớn. Đó là những dấu hiệu yếu (SOW) 6. UT (Up Thrust) Đẩy lên: -Là hiện tượng giá được đẩy lên (UT) tăng mạnh qua vùng kháng cự của TR. Nhưng giá lại quay trở lại vùng TR một cách nhanh chóng. Thường giá đóng cửa phiên nằm phía dưới của Bar, hoặc có thể là giá thấp nhất phiên. - Để xác định UT phải xem xét giữa Giá và Vol ( Quy luật Nỗ lực – Thành công). Nếu Vol lớn và được mua hết, trong khi chỉ làm giá tăng nhẹ, hoặc
 • 95. thậ ì m giách sẽ í g cih ảỉm nhm lạin v h ề , v có ùngh Hĩỗ a t là rợ C . ung hoàn toàn áp đảo Cầu. Và như vậy Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 4: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHUYÊN SÂU 7. UTAD ( Up Thrust After Distirbution) Đẩy lên ở cuối giai đoạn Phân phối ( test Cung – Cầu): ➢ Sau UT giá về vùng Hỗ trợ, rồi lại được đẩy lên vượt Kháng cự ở cuối giai đoạn Phân phối (UTAD) để kiểm tra lại Cung – Cầu. (Điều này tương tự như Spring ➢ h Na ếy u S G h iá ak ve ư o ợ u tts Kh tr áo ng cq ự uv áớ tirì V n o h l T níh cỏ h,lv ũà y)c .ác phiên sau đó không xác nhận xu thế tăng, hoặc Vol lớn nhưng sau đó Giá lại giảm về vùng TR. Thì có nghĩa là chu kỳ Phân phối đã xác nhận và đến giai đoạn cuối cùng. 8. LPSY ( Last Point of Supply) Điểm kháng cự cuối: ➢ Sau UTAD, Giá xuống Test lại mức Hỗ trợ bằng một phiên có dấu hiệu yếu, c ó nhiều trường hợp giá cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng nhẹ lên điểm Kháng cự cuối (LPSY), đặc điểm của quá trình tăng này là Spread nhỏ, Vol có thể nhỏ hoặc
 • 96. ➢ Vậy điểm LPSY là mức tốt nhất để đặt lệnh Bán. Vì sau đó cổ phiếu đi vào giai đoạn giảm giá. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 4: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHUYÊN SÂU PHẦN 3: CÁC GIAI ĐOẠN TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN PHỐI
 • 97. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 4: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHUYÊN SÂU PHẦN 3: CÁC GIAI ĐOẠN TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN PHỐI Giai đoạn A: -Trong giai đoạn này Cầu đang chiếm ưu thế, tuy nhiên bắt đầu có dấu hiệu kiết sức tại điểm PSY và điểm BC. - Biểu hiện bởi Spread lớn cùng Vol rất lớn. - Sau đó là quá trình AR khi qặp vùng hỗ trợ, sau đó giá hồi phục lên gần mức xảy ra BC để hoàn thành ST.
 • 98. - Quá trình ST xảy ra với sự sụt giảm của Vol. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 4: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHUYÊN SÂU PHẦN 3: CÁC GIAI ĐOẠN TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN PHỐI Giai đoạn B: - Đây là giai đoạn tạo Nguyên nhân cho Kết quả là một đợt sụt giảm sau đó.
 • 99. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 4: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHUYÊN SÂU PHẦN 3: CÁC GIAI ĐOẠN TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN PHỐI Giai đoạn C: - Giai đoạn này có thể được nhận biết như một đợt tăng giá trong TR. Giá có thể vượt lên trên cả vùng Kháng cự. Điều này được biểu hiện bằng một phiên UTAD ( Giống như Terminal Shakeouts ở giai đoạn tích lũy. Điều này làm cho các nhà đầu tư nhỏ tưởng rằng cổ phiếu sẽ tiếp tục một chu kỳ tăng giá mới và lao vào mua cổ phiếu. Khi đó BBs sẽ bán được cổ phiếu với giá cao hơn. - Nếu các nhà đầu tư nhỏ bán cổ phiếu trong giai đoạn trước đó, thì sẽ mua lại một cách nhanh chóng và lúc này chỉ BBs mới
 • 100. thực hiện lệnh Bán. - Trong giai đoạn này Vol ngày càng tăng nhưng Spread lại nhỏ. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 4: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHUYÊN SÂU PHẦN 3: CÁC GIAI ĐOẠN TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN PHỐI Giai đoạn D: -Là giai đoạn bắt đầu cho một đợt giảm giá sau khi có những xác nhận trong giai đoạn C. -Trong giai đoạn này Cầu bị giảm rất nhiều, biểu hiện qua các phiên với tín hiệu yếu SOW, và phá vỡ ngưỡng Hỗ trợ sau khi xảy ra UT.
 • 101. -Giai đoạn này cũng cho chúng ta điểm bán tốt nhất đó là tại LPSY Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 4: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHUYÊN SÂU PHẦN 3: CÁC GIAI ĐOẠN TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN PHỐI Giai đoạn E: -Là giai đoạn chính thức bước v -à G o iá Dc oổ wp nh trie ến ud liên tục tạo các đáy sau thấp hơn
 • 102. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 4: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHUYÊN SÂU PHẦN 4: GIAI ĐOẠN TÁI TÍCH LŨY
 • 103. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 4: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHUYÊN SÂU PHẦN 4: GIAI ĐOẠN TÁI TÍCH LŨY
 • 104. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 4: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHUYÊN SÂU PHẦN 4: GIAI ĐOẠN TÁI TÍCH LŨY
 • 105. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 5: SIGN OF WEAKNESS NHỮNG CHỈ BÁO CHO TÍN HIỆU SOW PHẦN1: CHỈBÁOSOWTRONGVSA ➢ Dấu hiệu S O W thường xuất hiện trong một ngày tăng giá ➢ Những dấu hiệu cơ bản cho thấy lực tang giá của cổ phiếu sẽ yếu đi hoặc giá sẽ quay đầu giảm ✓ Xuất hiện 1 buying climax ✓ Test không thành công ✓ Một ngày tang giá, cổ phiếu vượt đỉnh, đồng thời với spread nhỏ, khối lượnggiao dịch rất lớn ✓ Up Thrust
 • 106. ✓ Một phiên tang Vol lớn, phiên sau đó là 1 phiên giảm với spread lớn, tạo mức thấp nhất, thấp hơn giá phiêu hôm trước Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 5: SIGN OF WEAKNESS NHỮNG CHỈ BÁO CHO TÍN HIỆU SOW PHẦN2: 8 CHỈBÁOSOWTRONGVSA SOW 1 ✓ Upbar cùng với Spread nhỏ. ✓ Giá đóng cửa ở mức giữa hoặc thấp nhất ✓ K L G D có thể thấp hoặc cao □ Nếu K L G D cao -> cung ra nhiều □ Nếu K L G D thấp -> Thiếu cầu
 • 107. ✓ Kiểm tra mức kháng cự bên phía trái Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 5: SIGN OF WEAKNESS PHẦN2: 8 CHỈB Á N O H S O Ữ W N T R G ONC C GV H S A Ỉ BÁO CHO TÍN HIỆU SOW 1. SOW1
 • 108. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 5: SIGN OF WEAKNESS PHẦN2: 8 CHỈB Á N O H S O Ữ W N T R G ONC C GV H S A Ỉ BÁO CHO TÍN HIỆU SOW 1. SOW1
 • 109. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 5: SIGN OF WEAKNESS PHẦN2: 8 CHỈB Á N O H S O Ữ W N T R G ONC C GV H S A Ỉ BÁO CHO TÍN HIỆU SOW 1. SOW1
 • 110. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 5: SIGN OF WEAKNESS NHỮNG CHỈ BÁO CHO TÍN HIỆU SOW PHẦN2: 8 CHỈBÁOSOWTRONGVSA SOW 2 ➢ T T đang giao dịch tang hoặc đang trong quá trình đi ngang. ➢ Một đợt giảm mạnh sẽ khóa nhiềuTrader lại không cho bán ra C P ➢ Những Trader này sẽ chờ đợi cơ hội phục hồi để bán ra (Để giảm lỗ) ➢ S a u đợt giảm này, nhiều khả năng giá sẽ lại tang lại. ➢ Để vượt được vùng đỉnh trước đó, Yêu cầu vol phải tang mạnh để hấp thụ hết cp bị khóa ở phía trên ➢ Trong trường hợp giá tiến tới vùng đỉnh này vói K L G D ít, spread nhỏ, điều này
 • 111. chứng tỏ thiếu cầu, kháng cự này có thể khó vượt qua ➢ GIÁ CỔ PHIẾU SẼ GIẢM Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 5: SIGN OF WEAKNESS PHẦN2: 8 CHỈB Á N O H S O Ữ W N T R G ONC C GV H S A Ỉ BÁO CHO TÍN HIỆU SOW 2. SOW2
 • 112. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 5: SIGN OF WEAKNESS NHỮNG CHỈ BÁO CHO TÍN HIỆU SOW SOW3 ➢ Sau khi đã thực hiện xong giai đoạn tích lũy, trướckhi bướcvào giai đoạn tiếp theo là đẩy giá cổ phiếulên. Nhóm Smart Money sẽ nỗ lực đẩy giá cổ phiếu lên khỏi kênh giao dịch hiện tại. Nỗ lực này biểu hiện bằng mộtUpbar và spread lớn và giá đóng cửa cũng gần nhưgiá cao nhất trong phiên cùng với sự tang mạnh của VOL ➢ Nếu những nỗ lực đẩygiá này thành công, cổ phiếu sẽ tiếp tục tang lên trong thời gian tiếp theo ➢ Tuy nhiên sẽ có những lần nỗ lực đẩy giá này không thành công ( Effort without result). Trong trường hợp này, phiên giao dịch tiếp theo chúng ta sẽ thấy Vol lớn, giá đóng cửa ở mức gần thấp nhất. Điều này được hiểu là trong phiên giao dịch này lượng cung đượctung ra áp đảo lượng cầu và những nỗ lực đẩy giá lên bị thất bại. Trường hợp này thường gặp tại các mức hỗ trợ/kháng cự PHẦN2: 8 CHỈBÁOSOWTRONGVSA
 • 113. ➢ Nhóm Smart money sẽ chờ đợi tiếp tục cho đến lần đẩy giá tiếp theo, sau khi một lượng lớn cung đã đượcthu gom hết. Thườngtrong lần thứ 2 này, Mart miney đa phần thành công Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 5: SIGN OF WEAKNESS PHẦN2: 8 CHỈB Á N O H S O Ữ W N T R G ONC C GV H S A Ỉ BÁO CHO TÍN HIỆU SOW 3. SOW3
 • 114. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 5: SIGN OF WEAKNESS NHỮNG CHỈ BÁO CHO TÍN HIỆU SOW SOW 4: UPTHRUST BAR ➢ Là một Bar có spread lớn ➢ C ó Vol lớn ➢ Nhưng giá đóng cửa lại giảm về mức gần thấp nhất trong ngày PHẦN2: 8 CHỈBÁOSOWTRONGVSA
 • 115. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 5: SIGN OF WEAKNESS PHẦN2: 8 CHỈB Á N O H S O Ữ W N T R G ONC C GV H S A Ỉ BÁO CHO TÍN HIỆU SOW 4. SOW4
 • 116. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 5: SIGN OF WEAKNESS PHẦN2: 8 CHỈB Á N O H S O Ữ W N T R G ONC C GV H S A Ỉ BÁO CHO TÍN HIỆU SOW 4. SOW4
 • 117. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 5: SIGN OF WEAKNESS PHẦN2: 8 CHỈB Á N O H S O Ữ W N T R G ONC C GV H S A Ỉ BÁO CHO TÍN HIỆU SOW SOW 4: UPTHRUST BAR LƯU Ý KHI XEM XÉT TRONG 1 UP THRUST BAR ➢ C ó khối lượng giao dịch lớn và mức độ lớn như thế nào? ➢ C ó spread lớn? ➢ Giá đóng cửa gần hay chính là giá thấp nhất trong ngày? ➢ Giá cổ phiếu có vượt lên vùng mớihay không? (Giá high hôm nay có lớn hơn high những phiên gần đó không ➢ Bar trước đó như thế nào?
 • 118. ➢ Giá có phải đang trong upstrend hay không? Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 5: SIGN OF WEAKNESS PHẦN2: 8 CHỈB Á N O H S O Ữ W N T R G ONC C GV H S A Ỉ BÁO CHO TÍN HIỆU SOW SOW 4: UPTHRUST BAR Những câu trả lời cần xem xét trên cho biết độ tin cậy của 1 up thrustbar ➢ C ó khối lượng giao dịch lớn và mức độ lớn như thế nào? ➢ C ó spread lớn? ➢ Giá đóng cửa gần hay chính là giá thấp nhất trong ngày? ➢ Giá cổ phiếu có vượt lên vùng mớihay không? (Giá high hôm nay có lớn hơn high những phiên gần đó không? ➢ Bar trước đó như thế nào?
 • 119. ➢ Giá có phải đang trong upstrend hay không? Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 1. C ó khối lượng giao dịch lớn và mức độ lớn như thế nào? BUỔI 5: SIGN OF WEAKNESS PHẦN2: 8 CHỈB Á N O H S O Ữ W N T R G ONC C GV H S A Ỉ BÁO CHO TÍN HIỆU SOW SOW 4: UPTHRUST BAR Một up thrust với Vol lớn cho biết uptrend đã yếu đi rõ rang. Vol càng lớn thì độ tin cậy càng lớn
 • 120. 2. C ó spread ? C ó spread tin càng cao Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 3. Giá đóng cửa gần hay chính là giá thấp nhất trong ngày? BUỔI 5: SIGN OF WEAKNESS PHẦN2: 8 CHỈB Á N O H S O Ữ W N T R G ONC C GV H S A Ỉ BÁO CHO TÍN HIỆU SOW SOW 4: UPTHRUST BAR ➢ Giá đóng cửa càng gần giá thấp nhất thì độ tin cậy càng cao, tốt nhất là giá đóng cửa chính là giá thấp nhất trong phiên. Nếu giá đóng cửa ở giữa của Bar thì có nghĩa B B S không đủ sức để đánh giá cổ phiếu giảm. Hiện tại đang có quá nhiều người sẵn sang mua cổ phiếu ➢ Khi giá đã tạo thành 1 Up thrustbar thì câu hỏi tiếp
 • 121. theo sẽ là: điều gì sẽ xảy ra trong thời gian tới? Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 4. Bar tiếp theo sau 1 upthrust rất quan trọng, nó sẽ cho chúng ta tín hiệu quyết định làm gì sau đó BUỔI 5: SIGN OF WEAKNESS PHẦN2: 8 CHỈB Á N O H S O Ữ W N T R G ONC C GV H S A Ỉ BÁO CHO TÍN HIỆU SOW SOW 4: UPTHRUST BAR 1.Nếu bar tiếp theo là 1 down bar: Điều này xác nhận trend hiện tại đã được đảo chiều. Tuy nhiên, thời điểm này V O L cũng giữ một vai trò quan trọng ✓ Nếu vol lớn: Nhà đầu tư nên bán toàn bộ cổ phiếu ✓ Nếu vol không lớn: Cần bình tĩnh chờ đợ tín hiệu tiếp theo. 4.2 Ở đây tín hiệu từ spread và vị trí của Bar này cũng
 • 122. rất quan trọng. Tín hiệu đảo chiều càng mạnh khi bar này l này mg ộầ t n do vw ớn i gb iá arth vấ ớ p i s n p h rấ etac dủla ớU n,pk thriug sit á ba cr ao nhất của bar Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 theo sau 1 quan trọng, chúng ta tín định làm gì 4. Bar tiếp upthrust rất nó sẽ cho hiệu quyết sau đó BUỔI 5: SIGN OF WEAKNESS PHẦN2: 8 CHỈB Á N O H S O Ữ W N T R G ONC C GV H S A Ỉ BÁO CHO TÍN HIỆU SOW SOW 4: UPTHRUST BAR 4.3. Nếu giá đóng cửa hôm nay nhỏ hơn giá đóng cửa hôm trước, nhưng giá đóng cửa hôm nay lớn hơn giá mở cửa, cộng với Vol thấp thì tín hiệu đảo chiều cần xem xét lại. Và chúng ta cần chờ đợi tín hiệu từ phiên giao dịch tiếp theo 4.4 Còn nếu bar tiếp theo 1 Upthrustbar là 1 upbar (Giá đóng cửa phiên hôm nay cao hơn giá đóng cửa phiên hôm qua) với giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa thì tín
 • 123. hiệu từ Uptrustbar kia không có tác dụng và uptrend hiện tại vẫn tiếp tục Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 5: SIGN OF WEAKNESS PHẦN2: 8 CHỈB Á N O H S O Ữ W N T R G ONC C GV H S A Ỉ BÁO CHO TÍN HIỆU SOW 4. SOW4
 • 124. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 5: SIGN OF WEAKNESS NHỮNG CHỈ BÁO CHO TÍN HIỆU SOW PHẦN2: 8 CHỈBÁOSOWTRONGVSA SOW 5: ➢ No demand trong downtrend ➢ Cổ phiếu đang trong downtrend ➢ Upbar với Vol thấp ➢ Điều này cho thấy thiếu cầu từ B B S
 • 125. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 5: SIGN OF WEAKNESS PHẦN2: 8 CHỈB Á N O H S O Ữ W N T R G ONC C GV H S A Ỉ BÁO CHO TÍN HIỆU SOW 5. SOW5
 • 126. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 5: SIGN OF WEAKNESS PHẦN2: 8 CHỈB Á N O H S O Ữ W N T R G ONC C GV H S A Ỉ BÁO CHO TÍN HIỆU SOW 5. SOW5
 • 127. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 5: SIGN OF WEAKNESS NHỮNG CHỈ BÁO CHO TÍN HIỆU SOW PHẦN2: 8 CHỈBÁOSOWTRONGVSA SOW 6: ➢ Đánh bật mọi ngưỡng hỗ trợ ➢ Down bar ➢ Spread lớn ➢ Khối lượng giao dịch lớn ➢ Giá đóng cửa ở gần mức thấp nhất ➢ Cổ phiếu gãy mức hỗ trợ
 • 128. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 5: SIGN OF WEAKNESS PHẦN2: 8 CHỈB Á N O H S O Ữ W N T R G ONC C GV H S A Ỉ BÁO CHO TÍN HIỆU SOW 6. SOW6
 • 129. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 5: SIGN OF WEAKNESS PHẦN2: 8 CHỈB Á N O H S O Ữ W N T R G ONC C GV H S A Ỉ BÁO CHO TÍN HIỆU SOW 6. SOW6
 • 130. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 5: SIGN OF WEAKNESS PHẦN2: 8 CHỈB Á N O H S O Ữ W N T R G ONC C GV H S A Ỉ BÁO CHO TÍN HIỆU SOW 6. SOW6
 • 131. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 5: SIGN OF WEAKNESS NHỮNG CHỈ BÁO CHO TÍN HIỆU SOW PHẦN2: 8 CHỈBÁOSOWTRONGVSA SOW 7:  Buying climax (Mua đỉnh cao)  Up bar  Spread lớn  Vol rất lớn  Tốc độ tăng giá rất mạnh
 • 132.  Cụ thể xem thêm ở file word _ T â n Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 5: SIGN OF WEAKNESS PHẦN2: 8 CHỈB Á N O H S O Ữ W N T R G ONC C GV H S A Ỉ BÁO CHO TÍN HIỆU SOW 7. SOW7 7.1 Buying climax (Mua đỉnh cao) ➢ Giá đang trong quá trình tăng ➢ Xuất hiện mộtvài ngày tăng rất mạnh ➢ Giá đóng cửa thường ở mức cao nhất trong ngày ➢ Và thườngtạo ra đỉnh cao mới
 • 133. ➢ Spread lớn ➢ Vol rất lớn Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 5: SIGN OF WEAKNESS PHẦN2: 8 CHỈB Á N O H S O Ữ W N T R G ONC C GV H S A Ỉ BÁO CHO TÍN HIỆU SOW 7. SOW7 7.1 Buying climax (Mua đỉnh cao) và động thái của BBS ➢ Tại điểm a là 1 điểmbuying climax với 5 tuần giao dịch có vol lớn. ➢ Tại điểm b: Những người mua gần đỉnh sẽ bị khóa không kịp bán. Họ cho rằng đây chỉ là 1 đợt điều chỉnh trong 1 bull market
 • 134. c là quá trình trong 1 downtrend. Điểm d: vol lớn, spread nhỏ cho thấy thiếu cầu từ bbs ➢ Điểm e: Xuất hiện upthrust Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 5: SIGN OF WEAKNESS NHỮNG CHỈ BÁO CHO TÍN HIỆU SOW PHẦN2: 8 CHỈBÁOSOWTRONGVSA SOW 8: ➢ Top reversal ➢ Phiên đầu tiên giá tang mạnh, đóng cửa ở mức cao nhất ➢ Phiên tiếp theo giá giảm mạnh, spread lớn, đóng cửa ở mức thấp nhất. ➢ Giá tạo mức thấp nhất hơn ngày hôm trước
 • 135. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 5: SIGN OF WEAKNESS PHẦN2: 8 CHỈB Á N O H S O Ữ W N T R G ONC C GV H S A Ỉ BÁO CHO TÍN HIỆU SOW 8. SOW8
 • 136. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 6: SIGN OF STRENGTH NHỮNG CHỈ BÁO CHO TÍN HIỆU SOS PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ TÍN HIỆU SOS ➢ Thường xuất hiện trong một ngày giảm giá ➢ Dấu hiệu cơ bản cho thấy lực giảm giá của cổ phiếu sẽ yếu đi hoặc giá sẽ quay đầu tang ✓ Xuất hiện nhữngphiên test. Giá sẽ giảm một cách nhanh chóng, sau đó hồi phục lại đóng cửa ở mức cao nhất. K L G D thấp ✓ Giá giảm về vùng đỉnh trước đó, hoặc vùng có đột biến về khối lượnggiao dịch với khối lượng giao dịch giảm, spread nhỏ.
 • 137. ✓ Stopping vol: Giá đang trong quá trình giảm, đột nhiên có 1 phiên K L G D rất lớn, giá đóng cửa ở mức cao nhất trong ngày ✓ C á c phiên shakeouts cũng là những phiên có tín hiệu S O S Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 6: SIGN OF STRENGTH PHẦN2: 6 CHỈ B Á N OH S O Ữ ST N R O G NG C VH S AỈ BÁO CHO TÍN HIỆU SOS 1. SOS1 ➢ Đáy đảo chiều ➢ Phiên giao dịch 1: ✓ Giá đóng cửa ở mức thấp nhất. ✓ 1 phiên giảm điểm. ✓ Giá đóng cửa mức thấp nhất, thấp hơn 4 phiên trước đó. ➢ Phiên giao dịch 2:
 • 138. phiên . ✓ Spread lớn, giá đóng cửa ở mức cao nhất Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 6: SIGN OF STRENGTH PHẦN2: 6 CHỈ B Á N OH S O Ữ ST N R O G NG C VH S AỈ BÁO CHO TÍN HIỆU SOS 1. SOS1
 • 139. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 6: SIGN OF STRENGTH Phiên giao dịch 1: Là 1 phiên với 1 shakeouts, thường đi kèm thông tin xấu Phiên giao dịch 2: Mục đích của phiên này là làm cho những người short không kip cover hàng và PHẦN2: 6 CHỈ B Á N OH S O Ữ ST N R O G NG C VH S AỈ BÁO CHO TÍN HIỆU SOS 1. SOS1 Phương án giao dịch: ➢ Đây chỉ là tín hiệu đầu tiên cho khả năng kết thúc quá trình giảm giá ➢ Xem xét mua sau khi giá tạo được ít nhất 3
 • 140. những người chưa mua sẽ không dám mua đáy mới cao hơn và mua trong phiên retest Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 6: SIGN OF STRENGTH PHẦN2: 6 CHỈ B Á N OH S O Ữ ST N R O G NG C VH S AỈ BÁO CHO TÍN HIỆU SOS 2. SOS2 ➢ Stopping volume ➢ Phiên giao dịch: ✓ Đang trong quá trình giảm giá ✓ Phiên giao dịch cầu vượtcung. ✓ Khối lượnggiao dịch tăng mạnh. ➢ Dấu hiệu bbs vào hang ➢ Nhiều khả năng sẽ bắt đầu chu kỳ tích lũy mới ➢ Mua trong trường hợpretest thành công ✓ Giá tang, sụt giảm về K L G D , K L G D càng giảm càng tốt, spread nhỏ
 • 141. ✓ Điều chỉnh về vùng xảy ra stoppong volum ➢ Mua tại phiên sau khi retest nếu giá không tạo thành lower low Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 6: SIGN OF STRENGTH PHẦN2: 6 CHỈ B Á N OH S O Ữ ST N R O G NG C VH S AỈ BÁO CHO TÍN HIỆU SOS 2. SOS2
 • 142. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 6: SIGN OF STRENGTH PHẦN2: 6 CHỈ B Á N OH S O Ữ ST N R O G NG C VH S AỈ BÁO CHO TÍN HIỆU SOS 2. SOS2
 • 143. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 6: SIGN OF STRENGTH PHẦN2: 6 CHỈ B Á N OH S O Ữ ST N R O G NG C VH S AỈ BÁO CHO TÍN HIỆU SOS 2. SOS2
 • 144. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 6: SIGN OF STRENGTH PHẦN2: 6 CHỈ B Á N OH S O Ữ ST N R O G NG C VH S AỈ BÁO CHO TÍN HIỆU SOS 2. SOS2
 • 145. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 6: SIGN OF STRENGTH PHẦN2: 6 CHỈ B Á N OH S O Ữ ST N R O G NG C VH S AỈ BÁO CHO TÍN HIỆU SOS 3. SOS3 Test ➢ Những phiên giao dịch spread nhỏ, vol nhỏ ➢ Trước đó có những phiên giao dịch cho thấy tín hiệu tốt ➢ Test ở đây có nghĩa là test cung ✓ Cung nhiều: Giá giảm tiếp ✓ Cung ít: Test thành công và giá bắt đầu tăng
 • 146. ➢ Nếu cung vẫn còn nhiều , test sẽ không thành công -> Điều này xác nhận cổ phiếu tiếp tục giảm trong thời gian tới Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 6: SIGN OF STRENGTH PHẦN2: 6 CHỈ B Á N OH S O Ữ ST N R O G NG C VH S AỈ BÁO CHO TÍN HIỆU SOS 3. SOS3 Lưu ý ➢ Phải có dấu hiệu tích cực trước đó như clinmax hoặc stopping vol ➢ Không phải test nào cũng thành công ➢ Phải đợi xác nhận bởi phiên tăng điểm trước đó ➢ Có thế có nhiều phiên test trước khi tang giá.
 • 147. hiệu của SOW, giá sẽ giảm tiếp Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 6: SIGN OF STRENGTH PHẦN2: 6 CHỈ B Á N O H S O Ữ ST N R O G NG C V H S A Ỉ BÁO CHO TÍN HIỆU SOS 3. SOS3
 • 148. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 6: SIGN OF STRENGTH NHỮNG CHỈ BÁO CHO TÍN HIỆU SOS PHẦN2: 6 CHỈBÁOSOSTRONGVSA 3. SOS3
 • 149. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 6: SIGN OF STRENGTH NHỮNG CHỈ BÁO CHO TÍN HIỆU SOS PHẦN2: 6 CHỈBÁOSOSTRONGVSA 4. SOS4 Effort to rise ➢ Phiên giao dịch với Spread lớn ➢ Khối lượng giao dịch lớn ➢ Đóng cửa ở mức giá cao nhất
 • 150. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 6: SIGN OF STRENGTH NHỮNG CHỈ BÁO CHO TÍN HIỆU SOS PHẦN2: 6 CHỈBÁOSOSTRONGVSA 4SOS4
 • 151. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 6: SIGN OF STRENGTH NHỮNG CHỈ BÁO CHO TÍN HIỆU SOS PHẦN2: 6 CHỈBÁOSOSTRONGVSA 4SOS4
 • 152. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 6: SIGN OF STRENGTH NHỮNG CHỈ BÁO CHO TÍN HIỆU SOS PHẦN2: 6 CHỈBÁOSOSTRONGVSA 5. SOS5 The hidden test ➢ Đây là 1 biến thể của Botttom reversal (SOS 1) ➢ Phiên giao dịch 1 ✓ Giá đóng cửa ở mức thấp nhất, mức giá thấp nhất hớn 4 phiên trước đó ✓ 1 phiên giảm điểm ➢ Phiên giao dịch 2
 • 153. ✓ Giá đóng cửa ở mức cao nhất, nhưng giá thấp nhất của phiên này lại thấp hơn nhiều so với phiên trước đó (test cung) Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 6: SIGN OF STRENGTH NHỮNG CHỈ BÁO CHO TÍN HIỆU SOS PHẦN2: 6 CHỈBÁOSOSTRONGVSA 5. SOS5
 • 154. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 6: SIGN OF STRENGTH NHỮNG CHỈ BÁO CHO TÍN HIỆU SOS PHẦN2: 6 CHỈBÁOSOSTRONGVSA 5. SOS5
 • 155. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 6: SIGN OF STRENGTH NHỮNG CHỈ BÁO CHO TÍN HIỆU SOS PHẦN2: 6 CHỈBÁOSOSTRONGVSA 5. SOS5
 • 156. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 6: SIGN OF STRENGTH NHỮNG CHỈ BÁO CHO TÍN HIỆU SOS PHẦN2: 6 CHỈBÁOSOSTRONGVSA 6. SOS6 Selling Clinmax ➢ Giá đang trong quá trình giảm ➢ Xuất hiện ngày giao dịch với spread lớn ➢ Giá thấp nhất trong ngày giảm mạnh so với phiên trước đó ➢ Giá đóng cửa thường cao nhất trong ngày
 • 157. ➢ Vol rất lớn Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 6: SIGN OF STRENGTH NHỮNG CHỈ BÁO CHO TÍN HIỆU SOS PHẦN2: 6 CHỈBÁOSOSTRONGVSA 6. SOS6
 • 158. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 6: SIGN OF STRENGTH NHỮNG CHỈ BÁO CHO TÍN HIỆU SOS PHẦN2: 6 CHỈBÁOSOSTRONGVSA 6. SOS6
 • 159. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099 BUỔI 6: SIGN OF STRENGTH NHỮNG CHỈ BÁO CHO TÍN HIỆU SOS PHẦN2: 6 CHỈBÁOSOSTRONGVSA 6. SOS6
 • 160. Nguyễn Quang Dũng - 0918826099