Trở thành Agile Coach
Há 5 anos 0 Visualizações
Coder nên biết thêm gì ngoài việc lập trình
Há 5 anos 0 Visualizações
Luyện cách hỏi
Há 6 anos 0 Visualizações
Building a Learning Organization
Há 6 anos 0 Visualizações
Giáo dục thông minh (Smart Education)
Há 6 anos 0 Visualizações
Học cách học (version 2.0) - Learning How To Learn
Há 6 anos 0 Visualizações
Agile có thể giúp chúng ta những gì?
Há 6 anos 0 Visualizações
Học cách học (Learning How To Learn)
Há 6 anos 0 Visualizações
Các nguyên lí giáo dục
Há 6 anos 0 Visualizações
Vì sao các tổ chức không học hỏi
Há 7 anos 0 Visualizações
Học qua dự án (Project-based Learning)
Há 7 anos 0 Visualizações
Scrum - a tool to achieve agility
Há 8 anos 0 Visualizações
Agile mindset
Há 8 anos 0 Visualizações
Training is not enough - Coaching your agile team
Há 9 anos 0 Visualizações
Đường vào agile - 2013
Há 10 anos 0 Visualizações
Practices of an agile developer
Há 10 anos 0 Visualizações
ScrumDay Vietnam 2012 - Agile adoption - Nhan
Há 10 anos 0 Visualizações