The effect of lifestyle on the health and aging process

Mohammad Baghaei
Mohammad BaghaeiPharm-D, MBA ,Cosmetic scientist , Inventor(30 Items), Managing director at Alborz tejarat e yeganeh

شیوه زندگی سالم life style، رژیم غذایی و ورزش می توانند طول عمر را افزایش دهند و در نتیجه برای روند پیری سالم مفید باشند. شيوه زندگي سالم يعني: تمرين عادتهاي خوب وسالم وبكار بستن آنها در تمام مراحل زندگي و همچنين دوري جستن از عادت هاي زيان بار وغير سالم. می دانیم که ، يكي از عواملي كه بر روي سلامت انسان بسيار تأثير گذار است غذا مي باشد و غذا به موادي اطلاق مي شود كه وارد بدن شده وپس از تغييراتي بتواند اعمال زير را انجام دهد: 1) تأمين كننده انرژي يا نيروي مورد نياز بدن به منظور انجام كار وساير اعمال حياتي . 2) تأمين كننده مواد لازم براي رشد ونمو، ترميم بافتهاي ازدست رفته وآسيب ديده . 3) رساندن موادلازمي كه درجريان رشد ونمو ، ترميم نسوج وتوليد انرژي دربدن ضرورت تام دارد. لذا غذايكي از عوامل اصلي حيات محسوب شده وبدون آن ادامه زندگي ميسر نيست

‫ی‬‫اددداشت‬‫ها‬‫ی‬‫ماه‬ ‫مهر‬‫ی‬‫ک‬‫کازمتولوژ‬‫ی‬‫ست‬/‫اول‬ ‫سال‬–‫اول‬ ‫شماره‬‫ماه‬ ‫مهر‬1396 21Editor: Artan Akheri
‫سالم‬ ‫زندگی‬ ‫شیوه‬life style‫طول‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫ورزش‬ ‫و‬ ‫غذایی‬ ‫رژیم‬ ،
‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫عمر‬.‫باشند‬ ‫مفید‬ ‫سالم‬ ‫پیری‬ ‫روند‬ ‫برای‬
‫یعني‬ ‫سالم‬ ‫زندگي‬ ‫شيوه‬‫تمرین‬ :‫بستن‬ ‫وبكار‬ ‫وسالم‬ ‫خوب‬ ‫عادتهای‬
‫دوری‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫زندگی‬ ‫مراحل‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫آنها‬‫زیان‬ ‫های‬ ‫عادت‬ ‫از‬ ‫جستن‬
‫انسان‬ ‫سالمت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫عواملی‬ ‫از‬ ‫یكی‬ ، ‫که‬ ‫دانیم‬ ‫می‬ .‫سالم‬ ‫وغیر‬ ‫بار‬
‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اطالق‬ ‫موادی‬ ‫به‬ ‫غذا‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫غذا‬ ‫است‬ ‫گذار‬ ‫تأثیر‬ ‫بسیار‬
‫بتواند‬ ‫تغییراتی‬ ‫از‬ ‫وپس‬ ‫شده‬ ‫بدن‬ ‫وارد‬:‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫اعمال‬
1‫کار‬ ‫انجام‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫بدن‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫نیروی‬ ‫یا‬ ‫انرژی‬ ‫کننده‬ ‫تأمین‬ )
. ‫حیاتی‬ ‫اعمال‬ ‫وسایر‬
2‫رفته‬ ‫ازدست‬ ‫بافتهای‬ ‫ترمیم‬ ،‫ونمو‬ ‫رشد‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫مواد‬ ‫کننده‬ ‫تأمین‬ )
. ‫دیده‬ ‫وآسیب‬
Your genetics
Load the gun.
Your lifestyle
Pulls the
trigger.
- Mehmet Oz
: ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬‫شیوه‬ ،‫پیری‬ ‫روند‬ ،‫زندگی‬ ‫سبک‬ ،‫سالم‬ ‫زندگی‬
‫محدودیت‬ ،‫چاقی‬ ،‫دیابت‬ ،‫حیاتی‬ ‫اعمال‬ ،‫انسان‬ ‫سالمت‬ ، ‫زندگی‬
‫طول‬ ،‫انسولین‬ ،‫کالری‬.‫عمر‬
✍‫بقایي‬ ‫محمد‬ ‫دکتر‬
‫دکتر‬‫پژوهشگر‬ ‫و‬ ‫داروساز‬‫صنعت‬‫کازمتيک‬
‫آرا‬ ‫و‬ ‫بهداشتي‬ ، ‫شوینده‬ ‫صنایع‬ ‫انجمن‬ ‫مشاورعالي‬‫ی‬‫ش‬‫ي‬‫ا‬‫ی‬‫ران‬
‫ی‬‫اددداشت‬‫ها‬‫ی‬‫ماه‬ ‫مهر‬‫ی‬‫ک‬‫کازمتولوژ‬‫ی‬‫ست‬/‫اول‬ ‫سال‬–‫اول‬ ‫شماره‬‫ماه‬ ‫مهر‬1396 22Editor: Artan Akheri
3‫و‬ ‫رشد‬ ‫درجریان‬ ‫که‬ ‫موادالزمی‬ ‫رساندن‬ )‫وتولی‬ ‫نسوج‬ ‫ترمیم‬ ، ‫نمو‬‫د‬
‫انرژی‬.‫دارد‬ ‫تام‬ ‫ضرورت‬ ‫دربدن‬
‫زندگ‬ ‫ادامه‬ ‫آن‬ ‫وبدون‬ ‫شده‬ ‫محسوب‬ ‫حیات‬ ‫اصلی‬ ‫عوامل‬ ‫از‬ ‫غذایكی‬ ‫لذا‬‫ی‬
.‫نیست‬ ‫میسر‬‫و‬ ‫مرتب‬ ‫کردن‬ ‫ورزش‬ ، ‫که‬ ‫دانیم‬ ‫می‬ ‫هم‬ ‫دیگر‬ ‫طرف‬ ‫از‬
‫سالمت‬ ‫در‬ ‫بسزایی‬ ‫ونقش‬ ‫شده‬ ‫بدن‬ ‫وساز‬ ‫سوخت‬ ‫تنظیم‬ ‫موجب‬ ‫روزانه‬
‫خطر‬ ‫کاهش‬ ، ‫بدن‬ ‫وعضالت‬ ‫وریه‬ ‫قلب‬ ‫تقویب‬ ،‫موجب‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫انسان‬
‫حمال‬‫چربیهای‬ ‫سوزاندن‬ ‫باعث‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ودیابت‬ ‫باال‬ ‫خون‬ ‫فشار‬ ،‫قلبی‬ ‫ت‬
‫کمک‬ ‫ما‬ ‫وبه‬ ‫شده‬ ‫بدن‬‫قابل‬ ‫حد‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنترل‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫وزن‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬
‫و‬ ‫شده‬ ‫استخوانها‬ ‫تقویب‬ ‫باعث‬ ‫ورزش‬ ‫همچنین‬ ‫کنیم‬ ‫حفظ‬ ‫قبول‬‫خطر‬
‫استخوان‬ ‫پوکی‬.‫کند‬ ‫می‬ ‫کم‬ ‫را‬
‫ن‬ ‫فیزیكی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫توانمند‬ ‫پیر‬ ‫مردان‬ ‫در‬ ‫متخصصین‬ ‫های‬ ‫یافته‬‫می‬ ‫شان‬
‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫کلی‬ ‫میر‬ ‫و‬ ‫مرگ‬ ‫میزان‬ ‫کاهش‬ ‫با‬ ‫منظم‬ ‫روی‬ ‫پیاده‬ ‫که‬ ‫دهد‬
‫سال‬ ‫برای‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫روی‬ ‫پیاده‬ ‫به‬ ‫سالخورده‬ ‫افراد‬ ‫تشویق‬ .‫باشد‬ ‫می‬‫مت‬
.‫باشد‬ ‫سودمند‬ ‫بسیار‬ ‫آنها‬‫تحر‬ ‫عدم‬ ، ‫خوری‬ ‫پر‬ ، ‫صنعتی‬ ‫جوامع‬ ‫در‬‫و‬ ‫ک‬
‫ح‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫آورده‬ ‫بار‬ ‫به‬ ‫عمومی‬ ‫سالمت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫جدیدی‬ ‫چالشهای‬ ‫چاقی‬‫ال‬
‫ح‬‫بسیاری‬ ‫تالش‬ ‫خوری‬ ‫پر‬ ‫پاتوفیزیولوژیكی‬ ‫اثر‬ ‫کردن‬ ‫مشخص‬ ‫برای‬ ‫اضر‬
.‫است‬ ‫انجام‬ ‫حال‬ ‫در‬‫این‬ ‫بیانگر‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫متعددی‬ ‫های‬ ‫یافته‬‫ا‬‫مر‬
‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫بیماری‬ ‫ظهور‬ ‫و‬ ‫پیری‬ ‫میزان‬ ‫بر‬ ‫کالری‬ ‫دریافت‬ ‫که‬ ‫است‬‫ب‬‫ا‬
.‫است‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫انسان‬ ‫احتماال‬ ‫و‬ ‫حیوانات‬ ‫در‬ ‫آن‬‫ز‬ ‫کالری‬ ‫دریافت‬‫یادی‬
‫تواند‬ ‫می‬‫د‬ ‫ای‬ ‫مطالعه‬ ‫در‬ ،‫نیزگردد‬ ‫هیپرانسولینمی‬ ‫و‬ ‫دیابت‬ ‫باعث‬‫یده‬
‫محیط‬ ‫در‬ ‫انسولین‬ ‫چرخه‬ ‫در‬ ‫نظمی‬ ‫بی‬ ‫ایجاد‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬in vivo
.‫گردد‬ ‫سلولی‬ ‫پیری‬ ‫بروز‬ ‫موجب‬ ‫تواند‬ ‫می‬
‫گونه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫عمر‬ ‫طول‬ ،‫انسولین‬ ‫رسانی‬ ‫پیام‬ ‫کاهش‬ ‫با‬ ‫کالری‬ ‫محدودیت‬
‫و‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫افزایش‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫را‬ ‫سلول‬ ‫پیری‬ ‫های‬ ‫بیومارکر‬ ‫عمل‬ ‫این‬
‫دهد‬ ‫می‬ ‫کاهش‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫زنده‬ ‫موجود‬ ‫در‬.‫مدلهای‬ ‫در‬ ‫کالری‬ ‫محدودیت‬
‫می‬ ‫تاخیر‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫پیری‬ ‫به‬ ‫وابسته‬ ‫پاتولوژیكی‬ ‫حاالت‬ ، ‫بسیاری‬ ‫حیوانی‬
.‫اندازد‬‫صحرایی‬ ‫های‬ ‫موش‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫ایی‬ ‫مطالعه‬ ‫در‬
‫گردیده‬ ‫محدود‬ ‫غذایشان‬ ‫دریافت‬ ‫وقتی‬ ‫آزمایشگاهی‬‫تر‬ ‫طوالنی‬ ‫تنها‬ ‫نه‬
‫داده‬ ‫بروز‬ ‫نیز‬ ‫کمتری‬ ‫سن‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫بیماری‬ ‫بلكه‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫زندگی‬
‫تغذیه‬ ‫وقتی‬ ‫که‬ ‫دریافتند‬ ‫متخصصین‬ ‫بعدی‬ ‫متعدد‬ ‫های‬ ‫بررسی‬ ‫در‬ .‫اند‬
‫صحرایی‬ ‫های‬ ‫موش‬ ‫و‬ ‫موشها‬30‫تا‬60‫متوسط‬ ، ‫یابد‬ ‫می‬ ‫کاهش‬ ‫درصد‬
‫ده‬ ‫ترین‬ ‫طوالنی‬ ‫زندگی‬ ‫متوسط‬ ( ‫زندگی‬ ‫طول‬ ‫حداکثر‬ ‫و‬ ‫زندگی‬ ‫طول‬‫ه‬
‫میزان‬ ‫به‬ )‫شده‬ ‫زندگی‬‫های‬ ‫موش‬ ، ‫مقابل‬ ‫در‬ .‫یابد‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫مشابهی‬
( ‫محدود‬ ‫تقریبا‬ ‫کالری‬ ‫دریافت‬ ‫با‬ ‫صحرایی‬92‫دریافت‬ ‫متوسط‬ ‫درصد‬
‫تقریبا‬ ‫وزنشان‬ ‫رژیم‬ ‫و‬ ‫ورزش‬ ‫توسط‬ ‫که‬ )‫محدود‬ ‫غیر‬40‫نمونه‬ ‫زیر‬ ‫درصد‬
‫های‬‫می‬ ‫داشته‬ ‫نگه‬ ‫کالری‬ ‫دریافت‬ ‫میزان‬ ‫همان‬ ‫با‬ ‫تحرک‬ ‫بدون‬ ‫کنترل‬
‫افز‬ ‫شدند‬‫زندگی‬ ‫طول‬ ‫حداکثر‬ ‫در‬ ‫البته‬ ،‫اند‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫زندگی‬ ‫طول‬ ‫ایش‬
.‫است‬ ‫نداشته‬ ‫افزایش‬ ‫آنها‬
‫توده‬ ، ‫بدن‬ ‫وزن‬ ‫در‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫افزایش‬ ‫پیر‬ ‫صحرایی‬ ‫های‬ ‫موش‬ ‫در‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫دیده‬ ‫بدن‬ ‫چربی‬ ‫خاص‬ ‫توزیع‬ ‫و‬ ،‫چربی‬‫افزای‬ ، ‫انسانها‬ ‫در‬‫ش‬
‫جای‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫شكمی‬ ‫چاقی‬ ‫مشخص‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ، )‫چاقی‬ ( ‫چربی‬ ‫توده‬
.‫دارد‬ ‫ارتباط‬ ‫پیری‬ ‫متابولیک‬ ‫های‬ ‫سندرم‬ ‫با‬ ‫احشایی‬ ‫چربی‬ ‫گیری‬‫این‬
‫تیپ‬ ، ‫لیپیدمی‬ ‫دیس‬ ، ‫انسولینمی‬ ‫هایپر‬ ‫با‬ ‫سندرم‬2‫ملیتوس‬ ‫دیابت‬،
‫دا‬ ‫ارتباط‬ ‫هایپرتانسیون‬ ‫و‬ ‫پاتی‬ ‫هایپرکوآگولو‬ ، ‫آترواسكلروز‬.‫رد‬‫م‬‫طالعات‬
‫مشاه‬ ‫مثبت‬ ‫پاسخ‬ ‫آن‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫چربی‬ ‫توده‬ ‫کاهش‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫بیان‬‫ده‬
‫پا‬ ‫و‬ ‫انسانی‬ ‫پیری‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫حیوانی‬ ‫مدلهای‬ ‫پیری‬ ‫روند‬ ‫در‬ ‫شده‬‫تولوژی‬
.‫نماید‬ ‫صدق‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬( ‫کالری‬ ‫محدودیت‬CR‫عم‬ ‫طول‬ ‫حداکثر‬ )‫ر‬
‫دهد‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫را‬‫بسیا‬ ‫و‬ ‫صحرایی‬ ‫های‬ ‫موش‬ ، ‫موشها‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫پیری‬ ‫و‬‫ری‬
‫موج‬ ‫متعدد‬ ‫های‬ ‫یافته‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫کاهش‬ ‫پستانداران‬ ‫غیر‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫از‬‫ود‬
‫اثرات‬ ‫که‬ ‫نماید‬ ‫می‬ ‫بیان‬ ‫را‬ ‫آشكار‬ ‫و‬ ‫کلی‬ ‫اصل‬ ‫این‬CR‫مو‬ ‫تواند‬ ‫می‬‫جب‬
‫تفكر‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫گردد‬ ‫حیوانی‬ ‫متعدد‬ ‫های‬ ‫گونه‬ ‫در‬ ‫عمر‬ ‫طول‬ ‫افزایش‬‫را‬‫ا‬‫لقا‬
‫است‬ ‫ممكن‬ ‫که‬ ‫نماید‬ ‫می‬‫ی‬ ‫دست‬ ‫قابل‬ ‫مشابهی‬ ‫نتایج‬ ‫نیز‬ ‫انسانها‬ ‫در‬‫افتن‬
./.‫باشد‬₰
-‫ماه‬ ‫مهر‬ ‫دوم‬ ‫و‬ ‫بیست‬1396

Mais conteúdo relacionado

Similar a The effect of lifestyle on the health and aging process

Ten cancer causing foodsTen cancer causing foods
Ten cancer causing foodsNaim Khalid
61 visualizações5 slides
Covid19Covid19
Covid19عباس بني اسدي مقدم
105 visualizações10 slides
Ghallat hoboubatGhallat hoboubat
Ghallat hoboubatMohammad Ali Kalantari
180 visualizações6 slides
غلبه بر دیابتغلبه بر دیابت
غلبه بر دیابتelham behdad
134 visualizações27 slides

Similar a The effect of lifestyle on the health and aging process(20)

Ten cancer causing foodsTen cancer causing foods
Ten cancer causing foods
Naim Khalid61 visualizações
Covid19Covid19
Covid19
عباس بني اسدي مقدم105 visualizações
Ghallat hoboubatGhallat hoboubat
Ghallat hoboubat
Mohammad Ali Kalantari180 visualizações
Constipation causes symptoms treatmentsConstipation causes symptoms treatments
Constipation causes symptoms treatments
lilimagmagazine64 visualizações
غلبه بر دیابتغلبه بر دیابت
غلبه بر دیابت
elham behdad134 visualizações
Ten facts about obesityTen facts about obesity
Ten facts about obesity
Naim Khalid53 visualizações
New Microsoft PowerPoint PresentationNew Microsoft PowerPoint Presentation
New Microsoft PowerPoint Presentation
farzane dehghan64 visualizações
bariatric surgery.pdfbariatric surgery.pdf
bariatric surgery.pdf
drhamed atarodi13 visualizações
درباره ی بلوبریدرباره ی بلوبری
درباره ی بلوبری
دمنوش های گیاهی نیوشا87 visualizações
چگونه خام گیاهخوار شویمچگونه خام گیاهخوار شویم
چگونه خام گیاهخوار شویم
alih2102.9K visualizações
Ten cancer fighting foodsTen cancer fighting foods
Ten cancer fighting foods
Naim Khalid63 visualizações
poster formatposter format
poster format
leila khaki37 visualizações
قرآن و علوم پزشكيقرآن و علوم پزشكي
قرآن و علوم پزشكي
Dr Fereidoun Dejahang229 visualizações
Presentation1.pptxPresentation1.pptx
Presentation1.pptx
saberyadegari4 visualizações

Mais de Mohammad Baghaei(20)

Age is only a number !Age is only a number !
Age is only a number !
Mohammad Baghaei380 visualizações
Post marketingPost marketing
Post marketing
Mohammad Baghaei849 visualizações
اثر امگا سه بر سلامت پوست اثر امگا سه بر سلامت پوست
اثر امگا سه بر سلامت پوست
Mohammad Baghaei186 visualizações
کازمتیک ، گیاهان رستاخیزی کازمتیک ، گیاهان رستاخیزی
کازمتیک ، گیاهان رستاخیزی
Mohammad Baghaei147 visualizações
کازمتیک ، ملانوزیز سیگاریها  کازمتیک ، ملانوزیز سیگاریها
کازمتیک ، ملانوزیز سیگاریها
Mohammad Baghaei98 visualizações
سرطان زایی الکلسرطان زایی الکل
سرطان زایی الکل
Mohammad Baghaei91 visualizações
بیدگیاه از منظر کازمتیکبیدگیاه از منظر کازمتیک
بیدگیاه از منظر کازمتیک
Mohammad Baghaei41 visualizações
پیرپوستی از دریچه التهاب مزمنپیرپوستی از دریچه التهاب مزمن
پیرپوستی از دریچه التهاب مزمن
Mohammad Baghaei37 visualizações

The effect of lifestyle on the health and aging process

  • 1. ‫ی‬‫اددداشت‬‫ها‬‫ی‬‫ماه‬ ‫مهر‬‫ی‬‫ک‬‫کازمتولوژ‬‫ی‬‫ست‬/‫اول‬ ‫سال‬–‫اول‬ ‫شماره‬‫ماه‬ ‫مهر‬1396 21Editor: Artan Akheri ‫سالم‬ ‫زندگی‬ ‫شیوه‬life style‫طول‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫ورزش‬ ‫و‬ ‫غذایی‬ ‫رژیم‬ ، ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫عمر‬.‫باشند‬ ‫مفید‬ ‫سالم‬ ‫پیری‬ ‫روند‬ ‫برای‬ ‫یعني‬ ‫سالم‬ ‫زندگي‬ ‫شيوه‬‫تمرین‬ :‫بستن‬ ‫وبكار‬ ‫وسالم‬ ‫خوب‬ ‫عادتهای‬ ‫دوری‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫زندگی‬ ‫مراحل‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫آنها‬‫زیان‬ ‫های‬ ‫عادت‬ ‫از‬ ‫جستن‬ ‫انسان‬ ‫سالمت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫عواملی‬ ‫از‬ ‫یكی‬ ، ‫که‬ ‫دانیم‬ ‫می‬ .‫سالم‬ ‫وغیر‬ ‫بار‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اطالق‬ ‫موادی‬ ‫به‬ ‫غذا‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫غذا‬ ‫است‬ ‫گذار‬ ‫تأثیر‬ ‫بسیار‬ ‫بتواند‬ ‫تغییراتی‬ ‫از‬ ‫وپس‬ ‫شده‬ ‫بدن‬ ‫وارد‬:‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫اعمال‬ 1‫کار‬ ‫انجام‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫بدن‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫نیروی‬ ‫یا‬ ‫انرژی‬ ‫کننده‬ ‫تأمین‬ ) . ‫حیاتی‬ ‫اعمال‬ ‫وسایر‬ 2‫رفته‬ ‫ازدست‬ ‫بافتهای‬ ‫ترمیم‬ ،‫ونمو‬ ‫رشد‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫مواد‬ ‫کننده‬ ‫تأمین‬ ) . ‫دیده‬ ‫وآسیب‬ Your genetics Load the gun. Your lifestyle Pulls the trigger. - Mehmet Oz : ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬‫شیوه‬ ،‫پیری‬ ‫روند‬ ،‫زندگی‬ ‫سبک‬ ،‫سالم‬ ‫زندگی‬ ‫محدودیت‬ ،‫چاقی‬ ،‫دیابت‬ ،‫حیاتی‬ ‫اعمال‬ ،‫انسان‬ ‫سالمت‬ ، ‫زندگی‬ ‫طول‬ ،‫انسولین‬ ،‫کالری‬.‫عمر‬ ✍‫بقایي‬ ‫محمد‬ ‫دکتر‬ ‫دکتر‬‫پژوهشگر‬ ‫و‬ ‫داروساز‬‫صنعت‬‫کازمتيک‬ ‫آرا‬ ‫و‬ ‫بهداشتي‬ ، ‫شوینده‬ ‫صنایع‬ ‫انجمن‬ ‫مشاورعالي‬‫ی‬‫ش‬‫ي‬‫ا‬‫ی‬‫ران‬
  • 2. ‫ی‬‫اددداشت‬‫ها‬‫ی‬‫ماه‬ ‫مهر‬‫ی‬‫ک‬‫کازمتولوژ‬‫ی‬‫ست‬/‫اول‬ ‫سال‬–‫اول‬ ‫شماره‬‫ماه‬ ‫مهر‬1396 22Editor: Artan Akheri 3‫و‬ ‫رشد‬ ‫درجریان‬ ‫که‬ ‫موادالزمی‬ ‫رساندن‬ )‫وتولی‬ ‫نسوج‬ ‫ترمیم‬ ، ‫نمو‬‫د‬ ‫انرژی‬.‫دارد‬ ‫تام‬ ‫ضرورت‬ ‫دربدن‬ ‫زندگ‬ ‫ادامه‬ ‫آن‬ ‫وبدون‬ ‫شده‬ ‫محسوب‬ ‫حیات‬ ‫اصلی‬ ‫عوامل‬ ‫از‬ ‫غذایكی‬ ‫لذا‬‫ی‬ .‫نیست‬ ‫میسر‬‫و‬ ‫مرتب‬ ‫کردن‬ ‫ورزش‬ ، ‫که‬ ‫دانیم‬ ‫می‬ ‫هم‬ ‫دیگر‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫سالمت‬ ‫در‬ ‫بسزایی‬ ‫ونقش‬ ‫شده‬ ‫بدن‬ ‫وساز‬ ‫سوخت‬ ‫تنظیم‬ ‫موجب‬ ‫روزانه‬ ‫خطر‬ ‫کاهش‬ ، ‫بدن‬ ‫وعضالت‬ ‫وریه‬ ‫قلب‬ ‫تقویب‬ ،‫موجب‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫انسان‬ ‫حمال‬‫چربیهای‬ ‫سوزاندن‬ ‫باعث‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ودیابت‬ ‫باال‬ ‫خون‬ ‫فشار‬ ،‫قلبی‬ ‫ت‬ ‫کمک‬ ‫ما‬ ‫وبه‬ ‫شده‬ ‫بدن‬‫قابل‬ ‫حد‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنترل‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫وزن‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫استخوانها‬ ‫تقویب‬ ‫باعث‬ ‫ورزش‬ ‫همچنین‬ ‫کنیم‬ ‫حفظ‬ ‫قبول‬‫خطر‬ ‫استخوان‬ ‫پوکی‬.‫کند‬ ‫می‬ ‫کم‬ ‫را‬ ‫ن‬ ‫فیزیكی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫توانمند‬ ‫پیر‬ ‫مردان‬ ‫در‬ ‫متخصصین‬ ‫های‬ ‫یافته‬‫می‬ ‫شان‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫کلی‬ ‫میر‬ ‫و‬ ‫مرگ‬ ‫میزان‬ ‫کاهش‬ ‫با‬ ‫منظم‬ ‫روی‬ ‫پیاده‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫سال‬ ‫برای‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫روی‬ ‫پیاده‬ ‫به‬ ‫سالخورده‬ ‫افراد‬ ‫تشویق‬ .‫باشد‬ ‫می‬‫مت‬ .‫باشد‬ ‫سودمند‬ ‫بسیار‬ ‫آنها‬‫تحر‬ ‫عدم‬ ، ‫خوری‬ ‫پر‬ ، ‫صنعتی‬ ‫جوامع‬ ‫در‬‫و‬ ‫ک‬ ‫ح‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫آورده‬ ‫بار‬ ‫به‬ ‫عمومی‬ ‫سالمت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫جدیدی‬ ‫چالشهای‬ ‫چاقی‬‫ال‬ ‫ح‬‫بسیاری‬ ‫تالش‬ ‫خوری‬ ‫پر‬ ‫پاتوفیزیولوژیكی‬ ‫اثر‬ ‫کردن‬ ‫مشخص‬ ‫برای‬ ‫اضر‬ .‫است‬ ‫انجام‬ ‫حال‬ ‫در‬‫این‬ ‫بیانگر‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫متعددی‬ ‫های‬ ‫یافته‬‫ا‬‫مر‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫بیماری‬ ‫ظهور‬ ‫و‬ ‫پیری‬ ‫میزان‬ ‫بر‬ ‫کالری‬ ‫دریافت‬ ‫که‬ ‫است‬‫ب‬‫ا‬ .‫است‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫انسان‬ ‫احتماال‬ ‫و‬ ‫حیوانات‬ ‫در‬ ‫آن‬‫ز‬ ‫کالری‬ ‫دریافت‬‫یادی‬ ‫تواند‬ ‫می‬‫د‬ ‫ای‬ ‫مطالعه‬ ‫در‬ ،‫نیزگردد‬ ‫هیپرانسولینمی‬ ‫و‬ ‫دیابت‬ ‫باعث‬‫یده‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫انسولین‬ ‫چرخه‬ ‫در‬ ‫نظمی‬ ‫بی‬ ‫ایجاد‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬in vivo .‫گردد‬ ‫سلولی‬ ‫پیری‬ ‫بروز‬ ‫موجب‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫گونه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫عمر‬ ‫طول‬ ،‫انسولین‬ ‫رسانی‬ ‫پیام‬ ‫کاهش‬ ‫با‬ ‫کالری‬ ‫محدودیت‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫افزایش‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫را‬ ‫سلول‬ ‫پیری‬ ‫های‬ ‫بیومارکر‬ ‫عمل‬ ‫این‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫کاهش‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫زنده‬ ‫موجود‬ ‫در‬.‫مدلهای‬ ‫در‬ ‫کالری‬ ‫محدودیت‬ ‫می‬ ‫تاخیر‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫پیری‬ ‫به‬ ‫وابسته‬ ‫پاتولوژیكی‬ ‫حاالت‬ ، ‫بسیاری‬ ‫حیوانی‬ .‫اندازد‬‫صحرایی‬ ‫های‬ ‫موش‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫ایی‬ ‫مطالعه‬ ‫در‬ ‫گردیده‬ ‫محدود‬ ‫غذایشان‬ ‫دریافت‬ ‫وقتی‬ ‫آزمایشگاهی‬‫تر‬ ‫طوالنی‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫داده‬ ‫بروز‬ ‫نیز‬ ‫کمتری‬ ‫سن‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫بیماری‬ ‫بلكه‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫زندگی‬ ‫تغذیه‬ ‫وقتی‬ ‫که‬ ‫دریافتند‬ ‫متخصصین‬ ‫بعدی‬ ‫متعدد‬ ‫های‬ ‫بررسی‬ ‫در‬ .‫اند‬ ‫صحرایی‬ ‫های‬ ‫موش‬ ‫و‬ ‫موشها‬30‫تا‬60‫متوسط‬ ، ‫یابد‬ ‫می‬ ‫کاهش‬ ‫درصد‬ ‫ده‬ ‫ترین‬ ‫طوالنی‬ ‫زندگی‬ ‫متوسط‬ ( ‫زندگی‬ ‫طول‬ ‫حداکثر‬ ‫و‬ ‫زندگی‬ ‫طول‬‫ه‬ ‫میزان‬ ‫به‬ )‫شده‬ ‫زندگی‬‫های‬ ‫موش‬ ، ‫مقابل‬ ‫در‬ .‫یابد‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫مشابهی‬ ( ‫محدود‬ ‫تقریبا‬ ‫کالری‬ ‫دریافت‬ ‫با‬ ‫صحرایی‬92‫دریافت‬ ‫متوسط‬ ‫درصد‬ ‫تقریبا‬ ‫وزنشان‬ ‫رژیم‬ ‫و‬ ‫ورزش‬ ‫توسط‬ ‫که‬ )‫محدود‬ ‫غیر‬40‫نمونه‬ ‫زیر‬ ‫درصد‬ ‫های‬‫می‬ ‫داشته‬ ‫نگه‬ ‫کالری‬ ‫دریافت‬ ‫میزان‬ ‫همان‬ ‫با‬ ‫تحرک‬ ‫بدون‬ ‫کنترل‬ ‫افز‬ ‫شدند‬‫زندگی‬ ‫طول‬ ‫حداکثر‬ ‫در‬ ‫البته‬ ،‫اند‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫زندگی‬ ‫طول‬ ‫ایش‬ .‫است‬ ‫نداشته‬ ‫افزایش‬ ‫آنها‬ ‫توده‬ ، ‫بدن‬ ‫وزن‬ ‫در‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫افزایش‬ ‫پیر‬ ‫صحرایی‬ ‫های‬ ‫موش‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫دیده‬ ‫بدن‬ ‫چربی‬ ‫خاص‬ ‫توزیع‬ ‫و‬ ،‫چربی‬‫افزای‬ ، ‫انسانها‬ ‫در‬‫ش‬ ‫جای‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫شكمی‬ ‫چاقی‬ ‫مشخص‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ، )‫چاقی‬ ( ‫چربی‬ ‫توده‬ .‫دارد‬ ‫ارتباط‬ ‫پیری‬ ‫متابولیک‬ ‫های‬ ‫سندرم‬ ‫با‬ ‫احشایی‬ ‫چربی‬ ‫گیری‬‫این‬ ‫تیپ‬ ، ‫لیپیدمی‬ ‫دیس‬ ، ‫انسولینمی‬ ‫هایپر‬ ‫با‬ ‫سندرم‬2‫ملیتوس‬ ‫دیابت‬، ‫دا‬ ‫ارتباط‬ ‫هایپرتانسیون‬ ‫و‬ ‫پاتی‬ ‫هایپرکوآگولو‬ ، ‫آترواسكلروز‬.‫رد‬‫م‬‫طالعات‬ ‫مشاه‬ ‫مثبت‬ ‫پاسخ‬ ‫آن‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫چربی‬ ‫توده‬ ‫کاهش‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫بیان‬‫ده‬ ‫پا‬ ‫و‬ ‫انسانی‬ ‫پیری‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫حیوانی‬ ‫مدلهای‬ ‫پیری‬ ‫روند‬ ‫در‬ ‫شده‬‫تولوژی‬ .‫نماید‬ ‫صدق‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬( ‫کالری‬ ‫محدودیت‬CR‫عم‬ ‫طول‬ ‫حداکثر‬ )‫ر‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫را‬‫بسیا‬ ‫و‬ ‫صحرایی‬ ‫های‬ ‫موش‬ ، ‫موشها‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫پیری‬ ‫و‬‫ری‬ ‫موج‬ ‫متعدد‬ ‫های‬ ‫یافته‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫کاهش‬ ‫پستانداران‬ ‫غیر‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫از‬‫ود‬ ‫اثرات‬ ‫که‬ ‫نماید‬ ‫می‬ ‫بیان‬ ‫را‬ ‫آشكار‬ ‫و‬ ‫کلی‬ ‫اصل‬ ‫این‬CR‫مو‬ ‫تواند‬ ‫می‬‫جب‬ ‫تفكر‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫گردد‬ ‫حیوانی‬ ‫متعدد‬ ‫های‬ ‫گونه‬ ‫در‬ ‫عمر‬ ‫طول‬ ‫افزایش‬‫را‬‫ا‬‫لقا‬ ‫است‬ ‫ممكن‬ ‫که‬ ‫نماید‬ ‫می‬‫ی‬ ‫دست‬ ‫قابل‬ ‫مشابهی‬ ‫نتایج‬ ‫نیز‬ ‫انسانها‬ ‫در‬‫افتن‬ ./.‫باشد‬₰ -‫ماه‬ ‫مهر‬ ‫دوم‬ ‫و‬ ‫بیست‬1396