Anúncio
ท่องเที่ยวชุมชน : การตลาดเพิ่มมูลค่า หรือ ฉกฉวยวิถีชีวิตและสินทรัพย์ชุมชน
ท่องเที่ยวชุมชน : การตลาดเพิ่มมูลค่า หรือ ฉกฉวยวิถีชีวิตและสินทรัพย์ชุมชน
ท่องเที่ยวชุมชน : การตลาดเพิ่มมูลค่า หรือ ฉกฉวยวิถีชีวิตและสินทรัพย์ชุมชน
ท่องเที่ยวชุมชน : การตลาดเพิ่มมูลค่า หรือ ฉกฉวยวิถีชีวิตและสินทรัพย์ชุมชน
Anúncio
ท่องเที่ยวชุมชน : การตลาดเพิ่มมูลค่า หรือ ฉกฉวยวิถีชีวิตและสินทรัพย์ชุมชน
ท่องเที่ยวชุมชน : การตลาดเพิ่มมูลค่า หรือ ฉกฉวยวิถีชีวิตและสินทรัพย์ชุมชน
ท่องเที่ยวชุมชน : การตลาดเพิ่มมูลค่า หรือ ฉกฉวยวิถีชีวิตและสินทรัพย์ชุมชน
Próximos SlideShares
บทความ ถึงเวลายกระดับการท่องเที่ยวชุมชนหรือยังบทความ ถึงเวลายกระดับการท่องเที่ยวชุมชนหรือยัง
Carregando em ... 3
1 de 7
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Mais de DrDanai Thienphut(20)

Anúncio

ท่องเที่ยวชุมชน : การตลาดเพิ่มมูลค่า หรือ ฉกฉวยวิถีชีวิตและสินทรัพย์ชุมชน

  1. ทองเที่ยวชุมชน ดร.ดนัย เทียนพุฒ : สงวนลิขสิทธิ์ 2559            ทองเที่ยวชุมชน : การตลาดเพิ่มมูลคา หรือ ฉกฉวยวิถีชีวิตและสินทรัพยชุมชน  ดร.ดนัย เทียนพุฒ ในยามที่ประเทศตองการพัฒนาเศรษฐกิจ ไมวาจะอยูในลักษณะของเศรษฐกิจแบบใดเชน เศรษฐกิจดี กําลังฟนตัว หรือ ตกต่ํา เราตางเห็นเหมือนกันวา“ธุรกิจทองเที่ยว” ดูจะเปนหัวจักรสําคัญใน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไดดีทั้งปจจุบันและกอนหนานี้ แลวทิศทางอนาคตธุรกิจทองเที่ยวจะเปนอยางไร             อยางแรก “จะมองไปขางหนาตองมองยอนหลัง”   สถิตินักทองเที่ยวตางชาติที่เขามาชวยทําใหเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย ผูเขียนไดนํา ตัวเลขของกรมการทองเที่ยว ประกาศ ณ 11 ม.ค.59 (ตั้งแตเดือน ม.ค.-พ.ย.58) พบตัวเลขนักทองเที่ยว ตางชาติมาประเทศไทยทั้งหมด 26.86 ลานคน มีตัวเลขที่นาสนใจดังนี้             นักทองเที่ยวจาก กลุม AEC มีจํานวนทั้งหมด 7.04 ลานคน โดย มาเลเซียมามากที่สุด 3.04 ลานคน ลาว 1.09 ลานคน และสิงคโปร 0.81ลานคน ตามลําดับ  นักทองเที่ยวจาก จีน มาทั้งหมด 7.09 ลานคน  นักทองเที่ยวจาก ญี่ปุน มาทั้งหมด 1.25 ลานคน นักทองเที่ยวจาก เกาหลีใต มาทั้งหมด 1.22 ลานคน  นักทองเที่ยวจาก กลุม ยุโรป มีจํานวนทั้งหมด 4.90 ลานคน โดย สหราชอาณาจักร มามาก ที่สุด 0.83 ลานคน รัสเซีย 0.75 ลานคน เยอรมัน 0.67 ลานคน และฝรั่งเศส 0.61 ลานคนตามลําดับ ซึ่งเราเคยคิดวา กลุมสแกนดิเนเวีย มีนักทองเที่ยวมามาก โดยเฉพาะมาทางฝงอันดามัน ปรากฏวา สวีเดน มีจํานวน 0.25 ลานคน นอรเวย 0.11ลานคน เดนมารก 0.14 ลานคน และฟนแลนด 0.10 ลานคน ตามลําดับ             นักทองเที่ยวจาก   สหรัฐอเมริกา มาทั้งหมด 1.09 ลานคน          นักทองเที่ยวจาก อินเดีย มาทั้งหมด 0.96 ลานคน  นักทองเที่ยวจาก ออสเตรเลีย มาทั้งหมด 0.73 ลานคน  
  2. ทองเที่ยวชุมชน ดร.ดนัย เทียนพุฒ : สงวนลิขสิทธิ์ 2559  แตที่นากังวลแมวา นักทองเทียวจีนจะมาเยอะมากที่สุด แตเราอาจไดอะไรไมมากนัก นอกจาก คาใชจายที่ไมไดสูงมาก ทั้งในดานที่พักโรงแรม คาอาหาร การซื้อของที่ระลึก หรือดานบันเทิง มากกวานั้น คือ การรุกคืบเขามาทําธุรกิจของชาวจีน ในพื้นที่ตาง ๆ ที่นักทองเที่ยวชาวจีนเขามา เพื่อรองรับ นักทองเที่ยวชาติของตนเอง การเสื่อมสภาพของแหลงทองเที่ยว ที่ยังขาดการฟนฟู หรือ หยุดพักให  มีการปรับสภาพมาเหมือนเดิม  ตอมา นักทองเที่ยวตางชาติมาเที่ยวแลวซื้ออะไรกัน จากการศึกษาพฤติกรรมนักทองเที่ยว ตางชาติที่มา ในเทศกาล Amazing Thailand Grand Sale ชวงเดือน มิ.ย.-ส.ค. ของทุกป ในป 2558 จัดที่ กทม. พัทยา เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ หัวหินและอุดรธานี มีรานคาออกราน 15000 ราน มี ตัวเลขนาสนใจ (ขอมูลจาก เอกสารเข็มทิศทองเที่ยว กค-กย 2558 ศูนยวิจัยดานการตลาดการทองเที่ยว ททท.)  -นักทองเที่ยวตางชาติ รอยละ 75.93 ทํากิจกรรมชอปปงในประเทศ 5 อันดับแรกคือ เสื้อผา (52.3 %) ของที่ระลึก (36.31 %) อาหารไทย (26.44%) เครื่องสําอาง/เครื่องหอม (11.25%) และ เครื่องประดับ/อัญมณี (8.35%)  -มูลคาใชจายเฉลี่ยในสินคาแตละประเภท (เฉพาะคนที่ซื้อสินคา) และการซื้อตอราย ไดแก เสื้อผา มูลคา 4,445.46 บาท ของที่ระลึก มูลคา 1,804.45 บาท อาหารไทย มูลคา 1,793.69 บาท   เครื่องสําอาง/เครื่องหอม มูลคา 3,230.21 บาท และเครื่องประดับ/อัญมณี มูลคา 10,551.25 บาท             ทั้งหมดนี้คงพอเห็นภาพการทองเที่ยวของป 2558 ที่ผานมาไดพอสมควรและที่สําคัญจะไดปรับ กิจการหรือพัฒนาสินคา/ผลิตภัณฑทองเที่ยว สําหรับผูประกอบการหรือธุรกิจที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับธุรกิจ ทองเที่ยว หรือ ผูประกอบการหนาใหมซึ่งสนใจอยากเขามาในธุรกิจทองเที่ยว ภาพอนาคต ทิศทางการทองเที่ยวในป 2020  ททท.ไดทําการศึกษา ทิศทางการทองเที่ยว (http://www.etatjournal.com/mobile/index.php/menu‐read‐tat/menu‐2015/menu‐22015/246-22015- scenario2020) ในป 2020 โดยสรุปภาพแนวโนมที่คาดวาจะเกิดขึ้นดังนี้ 
  3. ทองเที่ยวชุมชน ดร.ดนัย เทียนพุฒ : สงวนลิขสิทธิ์ 2559  -องคการการทองเที่ยวโลกแหงสหประชาชาติ (UNWTO) พยากรณวา เมื่อถึงป 2020 จะมี นักทองเที่ยวระหวางประเทศจํานวน 1,600 ลานคน ภูมิภาคที่มีแนวโนมเปนแหลงทองเที่ยวยอดนิยม คือ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเอเชียแปซิฟก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต  -ป 2020 นักทองเที่ยวนิยมเดินทางไปนอกภูมิภาคเพิ่มขึ้น จากรอยละ 18 เปนรอยละ 24  -ในป 2020 ภูมิภาคเอเชียแปซิฟกจะมีนักทองเที่ยวมากถึง 416 ลานคน หรือ 1 ใน 4 ของ นักทองเที่ยวทั่วโลก  -แนวโนมนักทองเที่ยวเดินทางบอยขึ้น มีจํานวนทริปเกิดขึ้น 21 ครั้ง จากประชากรโลก 100 คน  -ในป 2020 หากประเทศไทยมีอัตราการเติบโตเทาการคาดการณการเติบโตของภูมิภาคเอเชีย แปซิฟกที่รอยละ 6.5 ประเทศไทยจะมีจํานวนนักทองเที่ยว 41.5 ลานคน แตหากประเทศไทยยังคงเติบโต สูงเหมือนในอดีตที่ผานมาในอัตราเฉลี่ยรอยละ 15 และปรับเพิ่มความสามารถในการรองรับในดานตางๆ ได ในป 2020 จะมีจํานวนนักทองเที่ยว 71 ลานคน เทากับจํานวนประชากรไทยในป 2020  สาระสําคัญดานพฤติกรรมนักทองเที่ยว  ผลการศึกษา พฤติกรรมนักทองเที่ยว พบสาระสําคัญที่จะเปนประโยชนตอผูประกอบการธุรกิจ ดังนี้  -การสลายเสนแบงอายุ (Age Blurring) ชวงอายุของคนเริ่มไมชัดเจน เด็กเริ่มไมรูสึกวาตนเด็ก (คิดวาโตเปนผูใหญแลว) สวนคนแกกลับรูสึกกระฉับกระเฉง และไมรูสึกตัววาแก  -ใจรอน เรงรีบ (Speed Culture) ตองการไดอะไรทันทีจากแรงผลักดันของชุมชนเมือง การเรง รีบ รวมถึงการทําอะไรหลายอยางในเวลาเดียวกัน รวมถึงการพรอมเปลี่ยนแปลง และเปลี่ยนใจตลอดเวลา  -ชีวิตคูขนาน (Online & Offline) ในโลกเสมือน หรือโลกออนไลน คนในอนาคตจะใชเวลาในโลก ออนไลนมากขึ้นเรื่อยๆ  -พฤติกรรมโซโลโม (SOLOMO) พฤติกรรมการทําอะไร ‘รวมกัน’ กับคนอื่น ทําใหเกิดแนวโนม Mobile Traveler และกลุมนักทองเที่ยวที่เดินทางเองจะมีจํานวนมากขึ้น 
  4. ทองเที่ยวชุมชน ดร.ดนัย เทียนพุฒ : สงวนลิขสิทธิ์ 2559  -ความคาดหวังสูงขึ้นทั้งดานราคาที่ตองคุมคา (High Expectation) ใชสอยระวังการใชจายมาก ขึ้น  -ซึมซับวัฒนธรรมอื่นมากขึ้น (Culture Absorption) โดยเฉพาะการบริโภคภาพยนตรสื่อจาก ตางประเทศ  -ความสนใจแบบสวนทาง (Conflict in Interest) เปนการแสวงหาสิ่งที่สวนทางกับแนวโนมยุค สมัย เชน การหวนหาคุณคาในอดีต การตื่นตัวทางศาสนา การบริโภคแบบวิถีเดิม เปนตน  สรุปแลว ภาพอนาคต หรือ ทัศนภาพ (Scenarios) ดานการทองเที่ยว จากการ ประมวลผลขอมูลที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณเชิงลึก และการประชุมระดมสมอง สามารถนํามาสรุปเปนภาพทัศนดานการทองเที่ยวไทย ในป 2020 ได 4 ภาพอนาคต คือ  ภาพอนาคตที่ 1 Consumption หรือ เต็มที่กับชีวิต  ภาพอนาคตที่ 2 Investment / ลงทุนกับโครงสรางพื้นฐาน  ภาพอนาคตที่ 3 Branding & Repositioning / ภาพลักษณใหมทองเที่ยวไทย  ภาพอนาคตที่ 4 Sustainability /ความยั่งยืน  สําหรับทิศทางธุรกิจทองเที่ยว ป 2559 จะมีจัดกิจกรรมหรือจัดงานอีเวนท ในจังหวัดตาง ๆ เพื่อเพิ่มรายไดใหกับชุมชน โดยมี “แองทองเที่ยว” นํารอง 5 แหง ยึดตามหลักการแบง คลัสเตอรทองเที่ยว 5 ภูมิภาค ไดแก แองทองเที่ยวอารยธรรมลานนา / แองทองเที่ยวอารยธรรมอีสานใต / แองการทองเที่ยวอัน ดามัน / แองการทองเที่ยวทะเลตะวันตก และแองการทองเที่ยวอาวไทย ที่จะเนนในดานการทองเที่ยวเพื่อ การอนุรักษและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม หรือ Quality nature destination (ควอลิตี้ เนเจอร เดสทิเนชั่น )  กลยุทธที่เนน กิจกรรมหรือจัดงานอีเวนท สําหรับการทองเที่ยวของประเทศจะเนนตามทิศทาง ทองเที่ยวโลกคือ การตลาดชุมชนหรือทองเที่ยวชุมชน            ดวยความเชื่อที่วา (การบรรยายของ Mr.Robert Basiuk Director of Borbeo  Adventure, Sarawak Malaysia ในงานประชุม ทองเที่ยวมั่งคง สูความมั่งคั่งและยั่งยืน 2559 วันที่ 16 ม.ค.59)  การทองเที่ยวชุมชน จะชวยทําใหมีการลงทุนพัฒนาทองถิ่นหรือชุมชน  ทําใหไดรับบริการ
  5. ทองเที่ยวชุมชน ดร.ดนัย เทียนพุฒ : สงวนลิขสิทธิ์ 2559  มากขึ้น โอกาสในการมีงานทํา มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการทองเที่ยวมากขึ้น การเชื่อมโยงระบการ ขนสงมากขึ้น การปรับปรุงเงื่อนไขและชีวิตความเปนอยู และหวังวาชีวิตจะดีขึ้น และสุดทายการเชื่อมถึงกัน ของครอบครัว  แลวอะไรคือหัวใจของความสําเร็จของการตลาดเปลี่ยนชุมชน หรือการทองเที่ยวชุมชน - บทบาทที่ชัดเจนของภาคตาง ๆ คือ ภาครัฐ ดานนโยบาย และการจัดการสินทรัพยทาง ธรรมชาติ ทั้งชุมชน ในดานการเปนพันธมิตร และ การสรางเศรษฐกิจที่หลากหลาย ภาคเอกชนหมายถึง ธุรกิจ (ระยะยาว) กลุม NGO เขามาชวยดานเทคนิด/การปกปอง               ‐การเปนพันธมิตรที่เขมแข็ง ระหวางชุมชนและภาคเอกชน              ‐ การประเมินประเด็นวิกฤต   อะไรคือ สิ่งดึงดูดทางการทองเที่ยว สิ่งเหลานี้สามารถสราย ไดไดไหม ชุมชนจะเขาไปมีสวนรวมไดอยางไร และ จะมีการจางงานเกิดขึ้นสักมากนอยเพียงใด   สําหรับ รูปแบบการทองเที่ยวชุมชนในบานเรา มีอยู 3 รูปแบบเชน   (ภาพจาก http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=abird&month=09‐2011&date=18&group=21&gblog=143) 
  6. ทองเที่ยวชุมชน ดร.ดนัย เทียนพุฒ : สงวนลิขสิทธิ์ 2559       (ภาพจาก http://cbtnetwork.org/?page_id=83)              รุปแบบแรก เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนโปรแกรมทองเที่ยวปกติของชุมชน ที่มีอยูทั่วไป   รูปแบบที่สอง การศึกษาดูงาน เปนการจัดเพื่อเขาไปศึกษาผานกระบวนการเรียนรูของชุมชน ซึ่ง มีทั้งการบรรยาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อใหผูมาศึกษาดูงานไดเขาใจและนําไปประยุกตใชอยาง เหมาะสมกับบริบทของตน หรือวัตถุประสงคของการศึกษาดูงาน  
  7. ทองเที่ยวชุมชน ดร.ดนัย เทียนพุฒ : สงวนลิขสิทธิ์ 2559  รุปแบบจิตอาสา เปนกิจกรรมตามกระแสนิยมขององคกรตองมีความรับผิดชอบตอสังคม หรือ การใหพนักงานไดมีโอกาสมาเพิ่มเติมกิจกรรมอาสาสมัคร บําเพ็ญตนใหเปนประโยชนที่สอดคลองกับ ความตองการของชุมชน หรือ ชุมชนเองก็ทําเรื่องจิตอาสาดวยในการรักษทรัพยากรธรรมชาติ   ความจริง การทองเที่ยวชุมชนเปนสิ่งที่นาสงเสริม แตสิ่งที่นากังวลคือ นโยบายของรัฐในการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติ หรือ สินทรัพยธรรมชาติ องคความรูของชุมชน หากไมชัดเจนนาหวงมาก ตอมา เมื่อชุมชนเปลี่ยนวิถีชีวิตไปทําธุรกิจทองเที่ยวชุมชน เมื่อใดก็ตามที่ตลาดวาย อยางเชน บานถวาย อ.หางดง ผาฝายยกดอก ดอนหลวงของ อ.ปาซาง การทองเที่ยวก็จะไมยั่งยืนไมมีนักทองเที่ยว ชาวบาน และชุมชนจะดําเนินชีวิตตออยางไร อันนี้เปนหัวใจสําคัญที่อาจไมไดคิดเผื่อไว ชุมชนจะอยูและพัฒนา อยางยั่งยืนได ตองดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพหลักของตนเอง แลวเสริมรายไดเพิ่ม หรือสรางมูลคาเพิ่ม จากการทองเที่ยวชุมชน ไมใชทิ้งความเชี่ยวชาญหลักในการประกอบอาชีพทองเที่ยว ชุมชนเองตอง เขมแข็งพอที่จะตอตานการฉกฉวยโอกาสจาก ธุรกิจทองเที่ยว(เปลี่ยนรูปแบบ/กิจกรรมทองเที่ยวแตไมได พัฒนาชีวิตคนในชุมชน) นายทุนที่เขามาเชาบานของชาวบานเปนแปลงกายมาทําธุรกิจ หรือซื้อกิจการ เหลานี้ เปนการทําใหวงจร ทองเที่ยวชุมชนเดินไปถึงจุบจบที่รวดเร็ว   อยางไรก็ตาม ธุรกิจทองเที่ยวเปนหัวจักรหลักและสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ยังพอหมุน และติดเครื่องวิ่งได แตตองทะนุทะถนอม ทําใหเขมแข็งและยั่งยืน ตราบเทาที่ยังมีลมหายใจ มิฉะนั้นจะ กลายเปนเพียงตํานานที่ใช “เลาเรื่องราว (Contents marketing)” แคนั้นเอง
Anúncio