Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Mais de Ulaş Başar Gezgin (20)

Anúncio

Deprem Sonrası Psikoloji - Ulaş Başar Gezgin

 1. Deprem Sonrası Psikoloji Ulaş Başar Gezgin, ulasbasar@gmail.com
 2. • İ • (Karancı, tarihsiz) 20.02.2023 Deprem Sonrası Psikoloji 2
 3. Özetin Özeti • «Yasak • olmasına karşın imara açılmış yeşil • alanlar, dere yatakları, denizden kazanılmış • dolgu zeminler; her yerel seçimi • izleyen ve neredeyse yasallaşan imar • afları, bu konudaki yasaların (imar ve • âfet yasaları ve yönetmeliklerinin) yerel • yönetimlerce hiç dikkate alınmadığını, • inşaat ruhsatı ve yapı denetimiyle • ilgili hiçbir kuralın uygulanmadığını, • son iki depremle bir kez daha gösterdi.» (Dirican, 2000) • «Bir-iki müteahhit • ve yetkili dışında suçlanacak kimse • kalmıyor. Halbuki, devletin birincil • görevi, vergi topladığı yurtdaşının canını • korumak. Bu yalnızca dışarıdan • gelecek silâhlı bir saldırıya karşı değil, • trafik kazalarından hastalıklara, siyasal • hatalardan cehalete, doğal âfetlere kadar • geniş bir yelpazede gözlenen tehlikelere • karşı da olmalı.» (Dirican, 2000) 20.02.2023 Deprem Sonrası Psikoloji 3
 4. (Karancı, tarihsiz) 20.02.2023 Deprem Sonrası Psikoloji 4
 5. Herkes Travma Sonrası Stres Bozukluğu Yaşamıyor (Karancı, tarihsiz) 20.02.2023 Deprem Sonrası Psikoloji 5
 6. Çaresiz Depremzede Algısı • «deprem sonrası halkın mümkün olduğunca kısa • bir sürede normal yaşantılarına döndürülebilmeleri • ve yardım edilmesi gereken çaresiz depremzede • konumundan çıkarılarak, yapılan günlük işlerde • onlara etkin rol verilmesi önemli görünmektedir. • Örneğin, çadırkentlerde yemeklerin, o • çadırkentte yaşayan kadınlar tarafından pişirilmesi, • yöre gençlerinin yardım faaliyetlerine katılmalarına • olanak sağlaması gibi.» (Karancı, 2000) 20.02.2023 Deprem Sonrası Psikoloji 6
 7. Uzun Erimli Sonuçları Olabilir • «Çalışmalarımızdan çıkan başka bir sonuç • da, deprem sonrası stres tepkilerinin uzun dönem • halkı rahatsız edebileceğidir. Bu bakımdan, • gerek psikolojik desteğin gerekse rehabilitasyon • çalışmalarının devamının sağlanması • gereklidir. Çok şiddetli olmasa bile, Erzincan • depreminden on altı ay sonra örneklerimizin % • 37’si hâlâ duygusal sorunların kendilerini çok • rahatsız ettiğini ifade etmiştir.» (Karancı, 2000) 20.02.2023 Deprem Sonrası Psikoloji 7
 8. Travma Sonrası Stres Bozukluğu • «Deprem sonrası ortaya çıkan travma sonrası • stres bozukluğu (PTSD) çok daha ciddi bir • tablodur. Deprem olayının çeşitli yollarla tekrar • yaşanması (elde olmadan tekrarlanan anılar, • düşünceler, hayaller ve rüyalar, deprem sanki • yeniden oluyormuş gibi hissetme veya davranma; • depremi hatırlatan olay veya durumlarla • karşılaşınca duyulan yoğun psikolojik sıkıntı), • depreme eşlik etmiş olan çeşitli uyaranlardan • sürekli kaçınma (deprem hakkında konuşmaktan, • deprem ile ilgili görünen etkinliklerden kaçınma...), • genel tepki düzeyinde azalma (insanlardan • uzaklaşma, ilgi kaybı, duygulanımda kısıtlılık • gibi) ve aşırı uyarılmışlık belirtileri (uykuya • dalmada veya uykuyu sürdürmede güçlük, öfke • ve sinirlilik, dikkati toplayamama, aşırı hareketlilik • gibi).» (Karancı, 2000) 20.02.2023 Deprem Sonrası Psikoloji 8
 9. Psikolojik Risk Faktörleri • «Bu insanların önemli bir kısmı ruhsal ve bedensel • olarak etkilenmekte, ancak belirli bir kısmında psikiyatrik • bozukluk gelişmektedir. Depremin etki büyüklüğü ve süresi, • kişinin böyle bir olaya karşı hazırlıklı olup olmadığı, kişilik • özellikleri, baş etme yöntemleri, yaşanılan kayıpların kişi için • anlamı, daha önceki deneyimleri, ruhsal travma veya psikiyatrik • bozukluk öyküsü, sosyal destek gibi değişkenler kişinin • travmaya vereceği tepkileri etkiler.» (Sönmez, 2022, s.337) • «Kadın cinsiyet, çocuk ya da yaşlı olma, düşük • sosyoekonomik ve eğitim düzeyi, öncesinde ruhsal travma • veya psikiyatrik bozukluk öyküsü olması, travmatik • olayın yaşamı tehdit etmesi, fiziksel yaralanma, can ve • mal kayıpları, travmaya verilen tepkilerin şiddeti, sosyal • destek yetersizliği, olumsuz baş etme yöntemleri risk • etkenleri arasında sayılabilir.» (Sönmez, 2022, s.338) 20.02.2023 Deprem Sonrası Psikoloji 9
 10. Depremin Yıkıcılığı, Tepkilerin Doğallığı • «Deprem sonrası verilen tepkilerin olağanüstü • bir olay karşısında verilen olağan ve anlaşılabilir tepkiler • olduğunu, travma sonrası birçok kişide görülebildiğini, • kişinin zayıflığından kaynaklanmadığını ve bir hastalık • olmadığını açıklamak yararlıdır.» (Sönmez, 2022, s.340) • «İnsanların büyük çoğunluğu, deprem deneyiminden önce çok sarsıcı bir travmayla karşılaşmamış oldukları için, dünyayı güvenli bir yer olarak kabul eder ve yakınlarındaki insanların birdenbire ölebileceği düşüncesini taşımazlar. Bu güven ve inanç, ömür boyunca yavaş yavaş inşa edildiğinden, ortaya çıkan ani değişime aynı hızla uyum gösterebilmek insan psikolojisi için çok zordur. Yaşamın paylaşıldığı insanlara ya da olgulara dair geçmişteki anılarla, depremin yarattığı, kayba dayalı yeni gerçeklik, bilinçte birbiriyle çelişen farklı duygu durumları yaratır.» (Nakajima, 2012, s.151). 20.02.2023 Deprem Sonrası Psikoloji 10
 11. Yardım Profesyonelleri de Etkileniyor • «Âfet yörelerinde çalışan yardım ekibi ve çeşitli • sivil toplum örgütü gönüllülerinde de psikolojik • tepkilere rastlanır ve onlara da psikolojik • destek verilmesi çok önemlidir. Ankara’da Sivil • Savunma Teşkilatı, Kurtarma ve Enkaz Kaldırma • görevlileri ile yürüttüğüm bir seminerde, • görev sırasında son görevlerinden (Dinar depremi • dönemi) sekiz ay gibi bir zaman geçmiş • olmasına rağmen, uyku sorunları (kâbuslar, • âfet ile ilgili rüyalar, ölüleri görmek gibi), cesetlerin • kendi yakınları ile özdeşleştirilmeleri, sinirlilik, • saldırganlık, kaygı, aşırı geçimsizlik, korku • (enkaz altında kalma, ölüm korkusu, titreşimlere • hassasiyet), gelecek endişesi (bana bir şey • olursa eşim ve çocuklarım ne olacak), unutkanlık, • âfet ile ilgili yineleyen düşünceler, duygular • ve hayaller (kadının sesi kulağımdan gitmiyor, • çocuk cesedi gözlerimin önünden gitmiyor...) • üzüntü ve moral bozukluğu (canlı olarak • çıkarılamayan yaralılar için üzüntü; âfetzedeler • için üzüntü) gibi şikayetlerin devam ettiği anlaşılıyordu.» (Karancı, 2000) 20.02.2023 Deprem Sonrası Psikoloji 11
 12. Deprem Hazırlığı • «Coğrafyamızın % 96’sı deprem tehlikesi altında, nüfusunun % 98’i deprem tehdidiyle yüzyüze • yaşıyor, sanayii kuruluşlarının % 98’i, barajların % 95’i de yine deprem bölgelerinde bulunuyor. • Etkin bir deprem kuşağı üzerinde yaşıyoruz ama, son iki depremin de gösterdiği gibi, ne yazık ki • bunun bilincine yeterince varabilmiş değiliz. Depremleri önlemek ya da yaşadığımız toprakları • terk etmek de olanaksız olduğuna göre, depremlerle birlikte yaşamayı bir doğal davranış, bir • yaşam biçimi haline getirmek zorundayız. Ama genel durum bu konuda kat etmemiz gereken • yolun hiç de kısa olmadığını gösteriyor.» (Dirican, 2000) 20.02.2023 Deprem Sonrası Psikoloji 12
 13. Deprem Olağan Ama Neden Sıradan Değil? • Japonya-Türkiye karşılaştırması. • Son teknolojinin kullanılması • Bilim-teknolojilere ve siyasetçilere güven • Dini açıklamaların geri planda olması • «Depremlerle nasıl yaşanır?» 20.02.2023 Deprem Sonrası Psikoloji 13
 14. İstanbul Depremi • Kendine hizmet eden yanlılık: • «Bana/bize bir şey olmaz.» • Ekonominin kalbi. Ülke çapında etki. • Ülke bütçesi kadar yıkım masrafı. • İBB’nin çalışmaları • https://depremzemin.ibb.istanbul/guncelcalismalarimiz/#olasi- deprem-kayip-tahmnler-le-ktapiklari 20.02.2023 Deprem Sonrası Psikoloji 14
 15. Kaynakça • Dirican, M. (2000). Son İki Depremden Bazı Notlar: Depremle Yaşamak. Bilim-Teknik Dergisi, 386, s.44. • https://e- dergi.tubitak.gov.tr/edergi/yazi.pdf;jsessionid=Gr6bg+TacoeXzkDCKovM5RbW?dergiKodu=4&cilt= 33&sayi=386&sayfa=44&yaziid=11915 • Karancı, N. (2003). Depremlerle Başa Çıkmak ve Psikoloji. Mavi Gezegen, 7, 4-7. • https://www.jmo.org.tr/resimler/ekler/708d7981fcdca03_ek.pdf?dergi=MAV%DD%20GEZEGEN • Karancı, N. (2000). “Afetin Psiko-Sosyal Boyutları» MESA Deprem Güvenli Konut Sempozyumu Bildiriler Kitabı’. • Nakajima, Ş. (2012). Deprem ve sonrası psikolojisi. Okmeydanı Tıp Dergisi, 28(2), 150- 155. • Sönmez, M. B. Depremin psikolojik etkileri, psikolojik destek ve korkuyla baş etme. TOTBİD Dergisi, 21, 337-343 20.02.2023 Deprem Sonrası Psikoloji 15
Anúncio