O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

8. natjecaj i projektna dokumentacija, 30.06.2012.

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
EU fondovi za sve
EU fondovi za sve
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 43 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a 8. natjecaj i projektna dokumentacija, 30.06.2012. (20)

Mais de doxikus (20)

Anúncio

8. natjecaj i projektna dokumentacija, 30.06.2012.

 1. 1. Dalj, 30.06.2012.
 2. 2. Da se podsjetimo!
 3. 3. • Sažet tabelarni prikaz projekta koji služi: – Kvalitetnom i logičnom planiranju i formuliranju projekta – Jasnoj prezentaciji projekta (donatorima i ostalim dionicima) – Praćenju provedbe i vrednovanju projekta
 4. 4. Prethodna studija izvodljivosti Studija izvodljivosti Financijski sporazum 4
 5. 5. RAZLIKA U PRISTUPU EK I PRIVATNOG SEKTORA Što je projekt? ISO/PMI: “Niz aktivnosti radi postizanja jednog ili više specifičnog cilja u planiranom roku i s definiranim proračunom” EK: “Projekt je instrument koji služi postizanju višeg cilja (programa) kao pomoć pri provedbi viših politika” 5
 6. 6.  Financijski kapaciteti predlagatelja projekta i partnera  Organizacijski kapaciteti (prethodno iskustvo)  Relevantnost projekta  Metodologija  Održivost  Proračun i financijska isplativost
 7. 7. 1. Razvoj projektne ideje sukladno planovima i programima organizacije (kao dio projektnog ciklusa) i priprema logičkog okvira 2. Provjera ispunjavanja svih uvjeta navedenih u Smjernicama za prijavu projekata (GfA: Guidelines for Applicants) 3. Donošenje odluke o organizacijskoj strukturi projekta (partnerstva i sl.) 4. Ispunjavanje Obrasca za prijavu (Application Form), Obrasca proračuna (Budget Form) i Obrasca logičke matrice (Log Frame) 5. Popunjavanje ostalih obrazaca i prikupljanje potrebne dokumentacije
 8. 8. Call for Proposals.rar Guidelines for Grant Applicants.pdf Guidelines for Grant Applicants_nesluzbeni hrvatski prijevod.pdf Local Publication for Call for Proposals.pdf Poziv na radionice.pdf Prijavni obrazac_prva radionica.doc Prijavni obrazac_druga radionica.doc Poziv na projektne klinike.pdf Prijavni obrazac za projektne klinike.doc 8
 9. 9. • Guidelines for Applicants (GfA) • Važno dobro proučiti! • Pružaju odgovore na sva važna pitanja odreĎenog natječaja.
 10. 10. ◦ Zašto je objavljen odreĎeni natječaj? ◦ Što je svrha potpora? ◦ Koji su prioriteti natječaja? ◦ Koje dokumente i izvore podatka treba još konzultirati?
 11. 11. JAVNE PARTNERSTVA POLITIKE PROMJENE
 12. 12. 1.111.111,00 EUR x 3 min. 50.000,00 EUR max. 250.000,00 EUR min. 50% dopustivih max. 95% dopustivih troškova troškova  ostali izvori ne smiju dolaziti iz EU fondova niti Europskog razvojnog fonda  izvori: vlastiti, od partnera, drugih donatora
 13. 13.  Pravna osoba sa statusom neprofitne i nevladine organizacije ili formalne mreže organizacija uključujući udruge graĎana, profesionalne i poslovne udruge, sindikate, zaklade, akademske i istraživačke institucije/organizacije.  Registrirana u zemlji članici EU, RH, Makedoniji, Turskoj, Albaniji, BiH, Crnoj Gori, Srbiji, uključujući Kosovo.  Organizacije=nositeljice projekata - moraju biti odgovorne za pripremu i provedbu projekta (ne mogu samo pružiti pravnu osobnost) i ne smiju biti u situaciji bankrota i sl.  Organizacija mora biti registrirana i operativna barem godinu dana prije roka za prijavu (provjeriti rokove u GfA).
 14. 14.  U provedbu projekta mora/može biti uključen barem 1 partner, ali može i više.  Podijela poslova i odgovornosti meĎu partnerima treba biti jasna.  Ukoliko nositelj projekta nije registriran u RH, MORA se prijaviti u partnerstvu s prihvatljivom organizacijom iz RH.
 15. 15.  Partneri sudjeluju u pripremi i provedbi projektnih aktivnosti.  Partneri imaju pravo na pokriće projektnih troškova, kao i nositelj projekta.  Uz prethodno navedene organizacije, partneri još mogu biti: ◦ Lokalne i regionalne samo-uprave i lokalne i regionalne agencije. ◦ Trans-nacionalne organizacije (npr. Organizacije koje zastupaju/predstavljaju grupu/nekolicinu organizacija registriranih u nekoliko različitih zemalja) pod uvjetom:  da njihove članice uključuju barem jednog predstavnika zemlje kandidatkinje i EU članice,  da je više od polovine organizacija članica nevladina/neprofitna organizacija.  SAMO ZA PROJEKTE IZ PODRUČJA BORBE PROTIV DISKRIMINACIJE: partneri mogu biti i vjerske zajednice!
 16. 16.  Druge organizacije, uključujući medije (pod uvjetom da neće ostvarivati profit, a rezultati će biti od javne koristi).  Ne mogu dobiti bespovratna sredstva, ali imaju pravo na pokriće troškova nastalih njihovim sudjelovanjem u projektnim aktivnostima (npr. putni troškovi, dnevnice i sl.).  Ne moraju ispunjavati uvjete kao prijavitelji i partneri.
 17. 17.  Korisnik potpore (nositelj projekta) ima mogućnost ugovaranja usluga, nabave roba i radova u svrhu provedbe projekta.  Aktivnosti nabave provode se prema posebnom pravilniku (Annex IV standardnog obrasca sporazuma) i pravilnost njihove provedbe posebno se prati.
 18. 18. • Trajanje projekta: npr. ne može kraće od 12 niti duže od 24 mjeseca. • Projekt se mora provoditi i imati utjecaj u RH. MeĎutim, dio akcija (ne više od 20% ukupno dopuštenih izravnih troškova) može se provoditi izvan RH (npr. vi možete otići na edukaciju u inozemstvo i sl.) i sukladno popisu zemalja navedenima u Smjernicama (EU članice, zemlje pristupnice itd.). • Može se prijaviti više projekata, ali će se sredstva odobriti isključivo za jedan projekt – nema ograničenja po pitanju partnerstva.
 19. 19.  Tiskana: 1 original + 3 NAZIV TISKANA ELEKTRONSKA kopije, odvojiti iz DOKUMENTA VERZIJA VERZIJA (CD) Obrasca za prijavu V. Check list i VI. A) Obrazac  Declaration by the prijave  Applicant i posebno B) Obrazac uvezati proračuna   C) Obrazac  1 CD (isto dokumenata logičke matrice   kao i u tiskanoj verziji: ukupno 3) D) Legal Entity Sheet X X  Koristiti originalne obrasce i paziti na E) Financial Identification X X ograničenja u broju Form stranica i sl.
 20. 20.  Pošta ili sl. servis npr.: 2/10/16. (uključujući i taj dan, vidljivo na pečatu). MeĎutim, mora biti zaprimljeno do dana održavanja 1. procjene.  Osobna dostava: isti rokovi, ali do 16,00h.  Paziti na pakiranje kuverte i pravilno adresiranje.
 21. 21.  Upite šaljemo na: procurement@safu.hr  Kranji rok za slanje upita: 21 dan prije prije isteka roka za prijavu.  Odgovori na pitanja: najkasnije 11 dana prije isteka roka za prijavu.  Pitanja i odgovori bit će objavljeni na www.safu.hr
 22. 22.  ...i donijeli odluku o pripremi prijave projekta....  Dobro bi bilo i podsjetiti se da li već imamo sakupljene, pripremljene podatke... tj. što nam sve treba za uspješnu prijavu.
 23. 23. 23
 24. 24.  Financijska perspektiva 2007.– 2013. je sedmogodišnji financijski okvir  osnova za kreiranje jednogodišnjih proračuna EU.  Proračun EU iznosi 864,4 milijardi eura.  RH ima pravo koristiti 1A komponentu proračuna koja se odnosi na Programe zajednice i četvrtu komponentu proračuna koja uključuje program IPA.
 25. 25. Razdoblje 2007-13: Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA)  IPA je integriran pretpristupni instrument za države kandidatkinje (npr. Hrvatska) i potencijalne kandidate (npr. Bosna i Herzegovina, Albanija, itd.) umjesto CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD instrumenata;  Financijska alokacija (2007-2013) Italija, koju predlaže EK: 12.9 bio € ~10.2 bio Slovenija € će najvjerojatnije biti alocirano kao rezultat zajedničkog stajališta Hrvatska Europskog vijeća; EU STRUKTURNI  IPA ima 5 komponenata namijenjenih FOND provedbi acquis-a i pripremi za EU fondove prilikom pristupanja: (I) CBC Program pomoć u tranziciji i izgradnji Cilj 3 IPA CBC IPA institucija; (II)Prekogranična suradnja; (III) Regionalni razvoj; (IV) Razvoj ljudskih potencijala; (V) Ruralni razvoj;
 26. 26. ZNAČENJE I SVRHA: PRETPRISTUPNI FONDOVI (IPA) / PROGRAMI ZAJEDNICE PRETPRISTUPNI FONDOVI (namijenjeni zemljama kandidatima) Pomoć zemlji kandidatkinji u procesu pregovora s EU vezan uz: • Izgradnju administrativnih kapaciteta državne uprave i lokalne i regionalne samouprave za upravljanje fondovima • Uskladivanje s pravnom stečevinom EU • Poticanje konkurentnosti regija koje zaostaju u razvoju PROGRAMI ZAJEDNICE (namijenjeni zemljama članicama) • Provedba zajedničkih politika EU • Povezivanje zemalja članica na promicanju zajedničkih vrijednosti • Promicanje konkurentnosti cijele EU kroz programe za istraživanje i razvoj, te inovacije.
 27. 27. Zemlja kandidat Zemlja članica Korištenje sredstava EU PHARE IPA STRUKTURNI Fond za ISPA FONDOVI regionalni SAPARD 2007. – 2013. razvoj (ERDF) 2004. – 2006. KOHEZIJSKI FOND 27
 28. 28. Komponente IPA programa i RH  1. IPA  2. IPA  3. IPA  4. IPA  5. IPA Komponenta Komponenta Komponenta Komponenta Komponenta IZGRADNJA REGIONALNA REGIONALNI RAZVOJ RURALNI INSTITUCIJA i i RAZVOJ LJUDSKIH RAZVOJ PRIJELAZNA PREKO- RESURSA POMOĆ GRANIČNA SURADNJA Kandidati i potencijalni kandidati Samo zemlje kandidati 28
 29. 29. I P A komponenta II. Prekogranična i transnacionalna suradnja u RH • Jadranska prekogranična suradnja • Slovenija – Hrvatska • MaĎarska – Hrvatska • Hrvatska – BiH • Hrvatska – Srbija • Hrvatska – Crna Gora • Transnacionalni programi: SEES i Mediterranean
 30. 30. Principi CBC  Partnerski pristup: svi ključni akteri su uključeni u proces;  Višegodišnje programiranje: strateški pristup suradnji. CBC Višegodišnji program je “Zajednički programski dokument (ZPD)” te će se revidirati 2010;  “Podijeljeno upravljanje”: Programi se pripremaju na razini ministarstva ( u suradnji s županijama) i provode na razini županija (partneri s obje strane granice);  Odgovornost: partneri su odgovorni za korištenje javnih fondova EU i moraju izvještavati o njihovom korištenju;  Program mora biti: (i) zajednički; (ii) bez razlike u financiranju po zemlji; (iii) imati zajedničke upravljačke strukture; (iv) podržavati zajedničke prekogranične projekte, koje vodi jedan “Zajednički partner”;  Sporazum: između zemalja koji surađuju potpisivat će se Sporazum o razumijevanju
 31. 31. Programsko podruĉje: www.croatia-serbia.com
 32. 32. Prekogranični program Hrvatska – Srbija Vrijednost programa u periodu 2007 – 2009: 5.400.000 Eura (EU) + 1.015.590 Eura (Sufinanciranje) Trajanje programa: 2007 – 2013 Opći cilj programa: Potaknuti prekograničnu suradnju kako bi se potaknula raznolikost i poboljšala regionalna privreda na za društvo i okoliš održiv način te istovremeno poboljšali dobrosusjedski odnosi.
 33. 33. Prekogranični program Hrvatska – Srbija Prioriteti programa Mjere Prioritet 1: Održivi socio-ekonomski razvoj Mjera 1.1: Ekonomski razvoj Mjera 1.2: Zaštita okoliša Mjera 1.3: People-to-People Prioritet 2: Tehniĉka pomoć Mjera 2.1: Upravljanje i provedba programa Mjera 2.2: Informiranje o programu i evaluacija programa
 34. 34. www.hu-hr-ipa.com Programsko podruĉje:
 35. 35. Vrijednost programa u periodu 2007. – 2009. : 19.307.299 Eura (EU) + 4.997.184 Eura (Sufinanciranje) Trajanje programa: 2007 – 2013 Opći cilj programa: Razvoj temeljen na kulturi i znanju kroz uspješno upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom te intenzivne društveno- gospodarske interakcije izmeĊu dviju strana u programski prihvatljivom podruĉju.
 36. 36. Prioriteti programa Mjere I. ODRŽIVI RAZVOJ I RAZVOJ Mjera 1.1: Održivi razvoj i atraktivan TURIZMA okoliš Mjera 1.2: Održivi razvoj turizma na području rijeka Mure, Drave i Dunava II. RAZVOJ GOSPODARSTVA I Mjera 2.1: Gospodarska suradnja LJUDSKIH KAPACITETA Mjera 2.2: Razvoj zajedničkih ljudskih kapaciteta III. TEHNIĈKA POMOĆ
 37. 37.  Kriteriji prihvatljivosti: - financijski: min. EUR 325.000 – max. 1.000.000 - prihvatljivi podnositelji: jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave, županijske ili lokalne razvoje agencije, javne ustanove, javna poduzeća u većinskom vlasništvu JR(L)S, županijske /općinske turističke zajednice (10 županija) - vrste projekata: (i) razvoj nove ili postojeće poslovne infrastrukture u postojećim poslovnim zonama i novim ili postojećim poslovnim inkubatorima te drugim poslovnim subjektima koji podupiru razvoj malog i srednjeg poduzetništva; ii) razvoj i nadogradnja javne turističke infrastrukture. - provedba projekata: max. 18 mjeseci 37
 38. 38. Fond za ulaganje u znanost i inovacije jedna je od operacija iz Prioriteta 2 (Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva) Mjere 2 (Transfer tehnologije i podrška uslugama za novonastale tvrtke utemeljene na znanju) iz Operativnog programa za regionalnu konkurentnost 2007- 2009. u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), III C Komponenta. 38
 39. 39. KOMPONENTA IV OPERATIVNI PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA 2007 - 2009. PRIORITETI PROGRAMA • Prioritet 1 – Poboljšanje pristupa zapošljavanju i održivo ukljucivanje u tržište rada • Prioritet 2 – Jačanje socijalnog ukljucivanja i integracije osoba kojima je otežan pristup tržištu rada • Prioritet 3 – UnaprijeĎivanje ljudskog kapitala i zapošljivosti • Prioritet 4 – Tehnička pomoć
 40. 40. IPA komponenta V. IPARD program  Mjera 101: Investiranje u poljoprivredna gospodarstva  Mjera 103: Investiranje u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda  Mjera 201: Poboljšanje okoliša i krajolika-pilot projekti  Mjera 202: Priprema i provedba lokalnih razvojni strategija u ruralnim područjima  Mjera 301: Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture  Mjera 302: Razvoj gospodarskih aktivnosti u selima
 41. 41. Od 2007. - 2011. godine kroz IPARD program u Republici Hrvatskoj korisnicima će biti dostupno 179.000.000 EUR (1,3 milijarde HRK) potpore. Informirajte se na vrijeme o postupku prijave i potrebnoj dokumentaciji. • Uprava za ruralni razvoj, Upravna direkcija SAPARD/IPARD programa e-pošta: ipard@mps.hr telefon: 01/6106-947 / 01/6106-947 01/6109-633 / 01/6109-633 fax: 01/6106-909 • Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju e-pošta: info@dmssa.hr telefon: 01/6002-742 ; 01/6002-742 01/6002-744 / 01/6002-744 fax: 01/6002-852 41
 42. 42.  Portal Europske unije: ec.europa.eu  EuropeAid: ec.europa.eu/europeaid  Delegacija EK u Hrvatskoj: www.delhrv.ec.europa.eu  Središnji državni ured za razvojnu strategiju i upravljanje EU fondovima: www.strategija.hr  Središnja jedinica za financiranje i ugovaranje: www.safu.hr  Vodič kroz informacije o EU: www.entereurope.hr  www.eurocult.org  www.mobilnost.hr  www.europe.hr  Regionalna konkurentnost: www.regionalna-konkurentnost.hr  Prekogranična suradnja Mađ.-Hrv.:www.hu-hr-ipa.com  Prekogranična suradnja Srb.-Hrv.: www.croatia-serbia.com  Natječaji HZZ-a: http://www.hzz.hr

×