SlideShare uma empresa Scribd logo
Dalj, 29.06.2012.
  Izrada proračuna – osnovne napomene
  Izrada proračuna – projektni obrazac
  Opća pravila proračuna;
  Kako će se vaš projekt financirati;
  Opće preporuke o izradi proračuna;
  Pravilo razdvajanja;
  Prihvatljivi troškovi;
  Imajte na umu
• Svi troškovi moraju biti prihvatljivi;
• Svi troškovi moraju biti opravdani;
• Svi se troškovi moraju odnositi na projekt –
 nemojte koristiti pomoć iz program ni za što
 drugo;
• Poštujte najviši i najniţi iznos bespovratnih
 sredstava (naveden u smjernicama za
 podnositelje prijava);
• Poštujte pravila o sufinanciranju (IPA obično
 najviše 85%; domoći izvori – 15%)
Vaš se projekt moţe financirati iz različitih
 izvora:
• IPA, najviše do 85% prihvatljivih troškova;
• Ostali izvori iz EU-a;
• Financiranje iz izvora ostalih organizacija;
• Sredstva vaše vlastite organizacije


Koristite standardne format(e) priloţene uz
 obrazac prijave i nemojte miijenjati predloţak
 proračuna.
Prvi korak:
 Utvrdite količine svih ulaznih stavki (input)
 potrebnih za provedbu svake od aktivnosti (4.2.
 Predloţene aktivnosti i njihova djelotvornost, 4.3.
 Trajanje i plan provedbe aktivnosti tijekom trajanja
 projekta);
 Utvrdite jedinične cijene na temelju istraţivanja
 trţišta – imajte na umu vremenski period od
 pisanja do početka provedbe projekta
 Najniţi i najviši iznos bespovratnih sredstava –
 provjerite spominju li se u vodiču za podnositelje
 prijava i nemojte prekoračiti te iznose
VAŢNO !!
 Ako se u fazi provedbe pokaţe da s uvam
  troškovi viši od troškova iz odobrenog
   proračuna, morat ćete ih pokriti vi ili
partnerska organizacija. Nakon što se potpiše
  ugovor, više nije moguće povisiti iznos
bespovratnih sredstava odobrenih za projekt.
Proračun je podijeljen u tri dijela: izdatci,
 obrazloţenje(specifikacija) izdataka i sredstva
Izdatci se dalje dijele na slijedeće kategorije:
 Ljudski potencijali/osoblje;
 Putovanja;
 Oprema i zalihe (roba);
 Lokalni ured;
 Ostali troškovi, usluge;
 Administrativni toškovi
Rasporedite troškove po ovim kategorijama –
 nemojte uvoditi nove kategorije
  Proračunom se moraju obuhvatiti svi
  prihvatljivi troškovi a ne samo oni koji će se
  pokriti iz sredstava programa;
  Troškovi se trebaju iskazati u valuti koja je
  dopuštena prema Smjernicama za
  podnositelje prijava;
  Specifikacija troškova treba biti dovoljno
  detaljna kako bi ocjenjivač mogao točno
  ocijeniti troškove;
  Za svaku je proračunsku stavku potrebno dati
  informaciju o količini i jediničnoj cijeni;
  Nije dopušteno rasporeĎivanje sredstava u
  paušalnim iznosima;
  Jedinične cijene ne bi smjele biti više od
  uobičajenih cijena na trţištu;
  PredviĎene količine trebaju biti realne i u
  skaldu s projektnim aktivnostima
  U projektu se ne mogu uzeti u obzir svi troškovi
  organizacije – financirati se mogu samo troškovi
  nastali u vezi s projektom;
  To znači slijedeće:
–  plaće angaţiranih djelatnika mogu se upotrijebiti
  samo za aktivnosti projekta;
-  u zakupu uredskog prostora kao i kod reţijskih
  troškova mora se iskazati dio koji se odnosi na
  projekt;
-  uračunati se moţe samo potrošni materijal koji se
  odnosi na projekt;
-  uračunati se mogu samo aktivnosti povezane s
  projektom
Zašto je potrebno razdvajanje?

    Cilj programa nije podrţati
    organizaciju, već projekt.

NadoknaĎuju se samo oni izdatci koji su vezani
         uz projekt.
Prihvatljivim se smatraju slijedeći izravni
 troškovi (korisnika i njegovih partnera)
 Trošak osoblja rasporeĎenog za rad na
 projektu;
 Putni troškovi i troškovi smještaja i prehrane
 za osoblje i druge osobe koje sudjeluje na
 projektu;
 Troškovi kupnje ili unajmljivanja opreme i
 pribora (robe), novih ili rabljenih;
 Troškovi usluga;
 Troškovi potrošnog materijala;
 Izdatci za plaćanje podizvoĎača
  Izvanredni troškovi (contingency costs) – definirani
  Smjernicama, obično ne više od 5% izravnih
  prihvatljivih troškova;
  Neizravni troškovi (administrative costs) –
  definirani Smjernicama, obično najviše 7% ukupnog
  iznosa prihvatljivih troškova projekta;
  Doprinos u naravi ne predstavlja stvarno nastale
  izdatke i ne smatra se prihvatljivim troškom;
  Trošak osoblja rasporeĎenog za rad na Projektu ne
  predstavlja doprinos u naravi – moţe se smatrati
  sufinanciranjem ako ga plaća korisnik ili partneri
•  Svi troškovi moraju biti odredivi, provjerljivi i
  opravdani – morate znati objasniti kako su
  obračunati;
•  Trošak koji nije prihvatljiv biti će odbačen i neće
  biti nadoknaĎen – nisu svi troškovi prihvatljivi;
•  Svaki izdatak koji nije u jasnoj vezi sa projektom i
  svaki izdatak koji nije pravdan u pisanom obliku
  smatrat će se neprihvatljivim;
•  Svi troškovi koji se ne mogu pravdati izvornicima
  popratnih dokumenata (fakture, karte, popisi
  prisutnih osoba, itd.) smatrati će se
  neprihvatljivima.
  Tablica u Excelu s tri “Worksheet-a”:
  ◦ 1. Proračun
  ◦ 2. Opravdanje proračuna
  ◦ 3. Izvori financiranja
  Iznimno vaţan dio projektnog prijedloga i
  osnova za potpisivanje ugovora o financiranju
  Troškovi moraju biti jasni, opravdani, dovoljni
  za provoĎenje aktivnosti, razlomljeni po
  stavkama!
Proračunske
Aktivnost     Sredstva       Troškovi        stavke

Obuka turističkih  Predavači (1    Honorari za       1. Ljudski
djelatnika o    strani       vanjske stručnjake      resursi
mogućnostima    stručnjak I 1    (za dane         5. Usluge.
                              
razvoja turizma   lokalni),      predavanja i za       Konfere
u VV (3 dana; 10  projektni      pripremu);         ncije i
osoba;       manager,      (Za članove tima      seminar
nerezidencijalno)  koordinator     zaposlene u         i
          projekta,      instituciji koja ga
          materijali,     provodi ovo je
          hrana/kava     uračunato u plaće);
                    Trošak jednog seta
                    materijala X 10;
                    Hrana/kava X broj
                    osoba X broj dana
  Prikazuje PROJEKCIJU troškova koji su
  predviĎeni i dozvoljeni za projekt
  Konačna PRIHVATLJIVOST troškova
  (ELIGIBILITY) potvrĎuje se tek prilikom
  odobrenja financijskog izvještaja nakon
  implementacije projekta
  Često puta proračun projekta je podloţan
  korekcijama u fazi ugovaranja (“čišćenje
  proračuna”), kako bi se uklonile greške iz
  projektnog prijedloga
  Proračun projekta je uz plan aktivnosti i
  logičku matricu najvaţniji implementacijski
  alat.
  IzraĎuje se na temelju 3 osnovna principa:
  ◦ Transparentnost troškova
  ◦ Adekvatnost troškova
  ◦ Točnost izračuna
Primjer Netransparentnog troška:

 Expenses   Unit    Unit rate  Costs in Euro

 Publication  1      2.000    2.000
Iz ovog primjera nije jasno koji su
  troškovi publikacije, umjesto stvarnih
  troškova (stručnjaka, tiskanja, uveza,
  distribucije) naveden je naziv
  proizvoda
Primjer Neadekvatnog troška:

 Expenses    No.unit      Unit rate     Costs in
                           Euro
 Project     36 (months)    500        18.000
 manager


  U ovom primjeru broj mjeseci (unit) ne poklapa se sa
  brojem mjeseci trajanja projekta (trajanje projekta je 24
  mjeseca).
  Ne mijenjati formule u excel tablici!
  Potrebno je provjeriti da su sve stavke
  uključene u formule
  Kod izračunavanja postotaka, posebno
  provjeriti (kalkulatorom) preciznost izračuna
  – Excel zaokruţuje brojeve zbog čega je
  izračun ponekad netočan
Troškovi                jedinica  # jedinica  Cijena   trošak
                                jedinice

1. Ljudski resursi


2. Putni troškovi


3. Oprema i materijali


4. Troškovi lokalnog ureda/projekta


5. Drugi troškovi i usluge


6. Drugo


7. Ukupni direktni troškovi projekta


 8. Contingency rezerva
 9. Ukupni iznos troškova
 10. Administrativni troškovi
11. Ukupno
  Sve proračunske stavke moraju biti
  numerirane
  Potrebno je napraviti pod-redove za svaku
  proračunsku stavku gdje ima više različitih
  troškova npr:
  3. Oprema
   3.1. Kupovina ili najam vozila
   3.2 Namještaj, kompjutorska oprema
    3.2.1 Laptop
    3.2.2 Printer
    3.2.3 Digitalna kamera
  Koristite odgovarajuće jedinice!
  Neki prijedlozi:

  ◦  Za opremu– po komadu
  ◦  Za prijevod – po stranici ili kartici
  ◦  Za simultani ili konsekutivni prijevod – po satu
  ◦  Za printanje publikacija – po komadu
  ◦  Za reviziju, studije, dizajn i slične outpute koji
    imaju opipljive rezultate – ugovor

  Kada niste sigurni što koristiti kao jedinicu pokušajte
  predvidjeti kako će pravna ili privatna osoba od koje uzimate
  uslugu, robu ili radove vršiti naplatu, na osnovu koje jedinice?
  Svaka proračunska stavka mora imati odgovarajuće obrazloţenje
  Stupac A mora biti istovjetan prvom stupcu 1.dijela proračuna
  Stupac B mora sadrţavati kratke opise posla/aktivnosti/potrebe
  za odreĎenim troškom, dakle pojašnjenje vrste troška i
  opravdanost u odnosu na projekt
  Stupac C mora sadrţavati reference na cijene i pojasniti izračun
   - Budite precizni, navodi kao što su: srednja
    cijena/istraţivanje trţišta nisu dovoljni
   - Navedite imena tvrtki od kojih ste dobili cijenu ili
    ponudu, osobito ukoliko se radi o radovima ili
    većim uslugama imajte na umu da ćete ponudu
    moţda morati priloţiti faxom ili e-mailom
  Iznos sufinanciranja predlagatelja i partnera
  potrebno je navesti pod: Applicant’s financial
  contribution
    Ukoliko postoji nekoliko partnera
   navedite ih zasebno i izrazite iznos
   sufinanciranja kao i postotak uz svakog
  Pod “Contribution from other organizations”
  navesti financiranje iz nekih drugih
  izvora/donatora, ako ih ima
  U koloni “Percentage of total” koristite znak za % te
  maksimalno 2 decimalna mjesta. Postotak treba
  naknadno provjeriti – zaokruţivanje decimala u
  Xcell-u nije prihvatljivo
  Potrebno je opravdati traţenu opremu (mora
  biti nuţna za ostvarenje projekta)
  U proračun treba uključiti trošak revizije i
  financijske garancije za predujam, s obzirom
  na uvjete ugovora
  Proučiti pravila PRAG-a o sekundarnoj nabavi
  iz Priloga IV Ugovoru (npr. oprema mora imati
  Potvrdu o zemlji porijekla)
  Što preciznije je proračun pripremljen, tim
  efikasnije se odvija provedba ugovora

Mais conteúdo relacionado

Semelhante a 7. budzetiranje, 29.06.2012.

Kontroling proizvodnje (Product Costing)
Kontroling proizvodnje (Product Costing)Kontroling proizvodnje (Product Costing)
Kontroling proizvodnje (Product Costing)
Logiko d.o.o.
 
Consept Facility Management
Consept Facility Management Consept Facility Management
Consept Facility Management
FILIP STIPANCIC
 
2. projekti i upravljanje projektnim ciklusom 27.06.12. i dio
2. projekti i upravljanje projektnim ciklusom 27.06.12.  i dio2. projekti i upravljanje projektnim ciklusom 27.06.12.  i dio
2. projekti i upravljanje projektnim ciklusom 27.06.12. i diodoxikus
 
01_Isplativost-KM_20130131.pdf
01_Isplativost-KM_20130131.pdf01_Isplativost-KM_20130131.pdf
01_Isplativost-KM_20130131.pdf
MarijaikoKuli
 
Natječaj "Podrška programima organizacija civilnoga društva u području zagova...
Natječaj "Podrška programima organizacija civilnoga društva u području zagova...Natječaj "Podrška programima organizacija civilnoga društva u području zagova...
Natječaj "Podrška programima organizacija civilnoga društva u području zagova...E-misija
 
Cci info dani petrinja
Cci info dani petrinjaCci info dani petrinja
Cci info dani petrinjaccizagreb
 
KAPITALNI PRORAČUN.pdf
KAPITALNI PRORAČUN.pdfKAPITALNI PRORAČUN.pdf
KAPITALNI PRORAČUN.pdf
MarijaikoKuli
 
KAPITALNI PRORAČUN.pdf
KAPITALNI PRORAČUN.pdfKAPITALNI PRORAČUN.pdf
KAPITALNI PRORAČUN.pdf
MarijaikoKuli
 
Goran Krmpotic_Kljucni pokazatelji poslovanja u HR_v1
Goran Krmpotic_Kljucni pokazatelji poslovanja u HR_v1Goran Krmpotic_Kljucni pokazatelji poslovanja u HR_v1
Goran Krmpotic_Kljucni pokazatelji poslovanja u HR_v1
Goran Krmpotić
 
Uvod u upravljanje projektima
Uvod u upravljanje projektimaUvod u upravljanje projektima
Uvod u upravljanje projektima
Pogled kroz prozor
 
14_Predavanja_OPE RENTABILNOST.pdf
14_Predavanja_OPE RENTABILNOST.pdf14_Predavanja_OPE RENTABILNOST.pdf
14_Predavanja_OPE RENTABILNOST.pdf
MarijaikoKuli
 
Seminarski diplomski klasifikacija troskova-722
Seminarski diplomski klasifikacija troskova-722Seminarski diplomski klasifikacija troskova-722
Seminarski diplomski klasifikacija troskova-722
nikolasse
 
EU fondovi i njihova struktura
EU fondovi i njihova strukturaEU fondovi i njihova struktura
EU fondovi i njihova struktura
Civilno društvo
 
Pmo za pmi chapter
Pmo za pmi chapterPmo za pmi chapter
Pmo za pmi chapter
Alan Mirko Poldrugac, MSc, PMP
 

Semelhante a 7. budzetiranje, 29.06.2012. (20)

Kontroling proizvodnje (Product Costing)
Kontroling proizvodnje (Product Costing)Kontroling proizvodnje (Product Costing)
Kontroling proizvodnje (Product Costing)
 
Consept Facility Management
Consept Facility Management Consept Facility Management
Consept Facility Management
 
2. projekti i upravljanje projektnim ciklusom 27.06.12. i dio
2. projekti i upravljanje projektnim ciklusom 27.06.12.  i dio2. projekti i upravljanje projektnim ciklusom 27.06.12.  i dio
2. projekti i upravljanje projektnim ciklusom 27.06.12. i dio
 
01_Isplativost-KM_20130131.pdf
01_Isplativost-KM_20130131.pdf01_Isplativost-KM_20130131.pdf
01_Isplativost-KM_20130131.pdf
 
Ms pm 2011 02-14-1
Ms pm 2011 02-14-1Ms pm 2011 02-14-1
Ms pm 2011 02-14-1
 
Natječaj "Podrška programima organizacija civilnoga društva u području zagova...
Natječaj "Podrška programima organizacija civilnoga društva u području zagova...Natječaj "Podrška programima organizacija civilnoga društva u području zagova...
Natječaj "Podrška programima organizacija civilnoga društva u području zagova...
 
Cci info dani petrinja
Cci info dani petrinjaCci info dani petrinja
Cci info dani petrinja
 
KAPITALNI PRORAČUN.pdf
KAPITALNI PRORAČUN.pdfKAPITALNI PRORAČUN.pdf
KAPITALNI PRORAČUN.pdf
 
KAPITALNI PRORAČUN.pdf
KAPITALNI PRORAČUN.pdfKAPITALNI PRORAČUN.pdf
KAPITALNI PRORAČUN.pdf
 
Goran Krmpotic_Kljucni pokazatelji poslovanja u HR_v1
Goran Krmpotic_Kljucni pokazatelji poslovanja u HR_v1Goran Krmpotic_Kljucni pokazatelji poslovanja u HR_v1
Goran Krmpotic_Kljucni pokazatelji poslovanja u HR_v1
 
Ut uvod (1)
Ut uvod (1)Ut uvod (1)
Ut uvod (1)
 
Projekti gradiska
Projekti gradiskaProjekti gradiska
Projekti gradiska
 
Eu projekti za obrazovanje
Eu projekti za obrazovanjeEu projekti za obrazovanje
Eu projekti za obrazovanje
 
Uvod u upravljanje projektima
Uvod u upravljanje projektimaUvod u upravljanje projektima
Uvod u upravljanje projektima
 
14_Predavanja_OPE RENTABILNOST.pdf
14_Predavanja_OPE RENTABILNOST.pdf14_Predavanja_OPE RENTABILNOST.pdf
14_Predavanja_OPE RENTABILNOST.pdf
 
Seminarski diplomski klasifikacija troskova-722
Seminarski diplomski klasifikacija troskova-722Seminarski diplomski klasifikacija troskova-722
Seminarski diplomski klasifikacija troskova-722
 
EU fondovi i njihova struktura
EU fondovi i njihova strukturaEU fondovi i njihova struktura
EU fondovi i njihova struktura
 
Pmo za pmi chapter
Pmo za pmi chapterPmo za pmi chapter
Pmo za pmi chapter
 
MPP uvod
MPP uvod MPP uvod
MPP uvod
 
MPP_uvod
MPP_uvodMPP_uvod
MPP_uvod
 

Mais de doxikus

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE ERDUT 2016- 2020.
STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE ERDUT 2016- 2020.STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE ERDUT 2016- 2020.
STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE ERDUT 2016- 2020.
doxikus
 
Općina erdut
Općina erdutOpćina erdut
Općina erdut
doxikus
 
4.1. izrada m plana
4.1. izrada m plana4.1. izrada m plana
4.1. izrada m planadoxikus
 
3. rast i razvoj msp
3. rast i razvoj msp3. rast i razvoj msp
3. rast i razvoj mspdoxikus
 
2. strategija msp
2. strategija msp2. strategija msp
2. strategija mspdoxikus
 
4. marketing management u msp
4. marketing management u msp4. marketing management u msp
4. marketing management u mspdoxikus
 
1. ppt 27062012 uvod
1. ppt 27062012 uvod1. ppt 27062012 uvod
1. ppt 27062012 uvoddoxikus
 
Gospodarska zona
Gospodarska zonaGospodarska zona
Gospodarska zona
doxikus
 
Prezentacija dobra klima_za_promjene_2008_hr_4_with_notes_dalj
Prezentacija dobra klima_za_promjene_2008_hr_4_with_notes_daljPrezentacija dobra klima_za_promjene_2008_hr_4_with_notes_dalj
Prezentacija dobra klima_za_promjene_2008_hr_4_with_notes_dalj
doxikus
 
Milankovic book-dalj-pandzic-2009
Milankovic book-dalj-pandzic-2009Milankovic book-dalj-pandzic-2009
Milankovic book-dalj-pandzic-2009
doxikus
 
29 05-09 dalj necak croatia presentation
29 05-09 dalj necak croatia presentation29 05-09 dalj necak croatia presentation
29 05-09 dalj necak croatia presentation
doxikus
 
Tradicijsko graditeljstvo
Tradicijsko graditeljstvoTradicijsko graditeljstvo
Tradicijsko graditeljstvo
doxikus
 
30.10.2009. Susreti Prijateljstva
30.10.2009. Susreti Prijateljstva30.10.2009. Susreti Prijateljstva
30.10.2009. Susreti Prijateljstva
doxikus
 
Suradnjom OpćIne,Poduzetnika I PoduzetničKog Centra Do Vizije I
Suradnjom OpćIne,Poduzetnika I PoduzetničKog Centra Do Vizije ISuradnjom OpćIne,Poduzetnika I PoduzetničKog Centra Do Vizije I
Suradnjom OpćIne,Poduzetnika I PoduzetničKog Centra Do Vizije Idoxikus
 
Pod Starim Krovovima
Pod Starim KrovovimaPod Starim Krovovima
Pod Starim Krovovimadoxikus
 
Zajednički nastup Općina na Novosadskom sajmu
Zajednički nastup Općina na Novosadskom sajmuZajednički nastup Općina na Novosadskom sajmu
Zajednički nastup Općina na Novosadskom sajmudoxikus
 
Vinsko TurističKa Cesta Prezentacija Vinske Ceste
Vinsko TurističKa Cesta Prezentacija Vinske CesteVinsko TurističKa Cesta Prezentacija Vinske Ceste
Vinsko TurističKa Cesta Prezentacija Vinske Ceste
doxikus
 
Strategija Razvoja Turizma Opcine Erdut
Strategija Razvoja Turizma Opcine ErdutStrategija Razvoja Turizma Opcine Erdut
Strategija Razvoja Turizma Opcine Erdut
doxikus
 
STRATEŠKE GRANE RAZVOJA OPĆINE ERDUT KAO MOGUĆNOST ZAPOŠLJAVANJA MLADIH
STRATEŠKE GRANE RAZVOJA OPĆINE ERDUT KAO MOGUĆNOST ZAPOŠLJAVANJA MLADIHSTRATEŠKE GRANE RAZVOJA OPĆINE ERDUT KAO MOGUĆNOST ZAPOŠLJAVANJA MLADIH
STRATEŠKE GRANE RAZVOJA OPĆINE ERDUT KAO MOGUĆNOST ZAPOŠLJAVANJA MLADIH
doxikus
 
Fizika Magnetizam
Fizika MagnetizamFizika Magnetizam
Fizika Magnetizam
doxikus
 

Mais de doxikus (20)

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE ERDUT 2016- 2020.
STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE ERDUT 2016- 2020.STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE ERDUT 2016- 2020.
STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE ERDUT 2016- 2020.
 
Općina erdut
Općina erdutOpćina erdut
Općina erdut
 
4.1. izrada m plana
4.1. izrada m plana4.1. izrada m plana
4.1. izrada m plana
 
3. rast i razvoj msp
3. rast i razvoj msp3. rast i razvoj msp
3. rast i razvoj msp
 
2. strategija msp
2. strategija msp2. strategija msp
2. strategija msp
 
4. marketing management u msp
4. marketing management u msp4. marketing management u msp
4. marketing management u msp
 
1. ppt 27062012 uvod
1. ppt 27062012 uvod1. ppt 27062012 uvod
1. ppt 27062012 uvod
 
Gospodarska zona
Gospodarska zonaGospodarska zona
Gospodarska zona
 
Prezentacija dobra klima_za_promjene_2008_hr_4_with_notes_dalj
Prezentacija dobra klima_za_promjene_2008_hr_4_with_notes_daljPrezentacija dobra klima_za_promjene_2008_hr_4_with_notes_dalj
Prezentacija dobra klima_za_promjene_2008_hr_4_with_notes_dalj
 
Milankovic book-dalj-pandzic-2009
Milankovic book-dalj-pandzic-2009Milankovic book-dalj-pandzic-2009
Milankovic book-dalj-pandzic-2009
 
29 05-09 dalj necak croatia presentation
29 05-09 dalj necak croatia presentation29 05-09 dalj necak croatia presentation
29 05-09 dalj necak croatia presentation
 
Tradicijsko graditeljstvo
Tradicijsko graditeljstvoTradicijsko graditeljstvo
Tradicijsko graditeljstvo
 
30.10.2009. Susreti Prijateljstva
30.10.2009. Susreti Prijateljstva30.10.2009. Susreti Prijateljstva
30.10.2009. Susreti Prijateljstva
 
Suradnjom OpćIne,Poduzetnika I PoduzetničKog Centra Do Vizije I
Suradnjom OpćIne,Poduzetnika I PoduzetničKog Centra Do Vizije ISuradnjom OpćIne,Poduzetnika I PoduzetničKog Centra Do Vizije I
Suradnjom OpćIne,Poduzetnika I PoduzetničKog Centra Do Vizije I
 
Pod Starim Krovovima
Pod Starim KrovovimaPod Starim Krovovima
Pod Starim Krovovima
 
Zajednički nastup Općina na Novosadskom sajmu
Zajednički nastup Općina na Novosadskom sajmuZajednički nastup Općina na Novosadskom sajmu
Zajednički nastup Općina na Novosadskom sajmu
 
Vinsko TurističKa Cesta Prezentacija Vinske Ceste
Vinsko TurističKa Cesta Prezentacija Vinske CesteVinsko TurističKa Cesta Prezentacija Vinske Ceste
Vinsko TurističKa Cesta Prezentacija Vinske Ceste
 
Strategija Razvoja Turizma Opcine Erdut
Strategija Razvoja Turizma Opcine ErdutStrategija Razvoja Turizma Opcine Erdut
Strategija Razvoja Turizma Opcine Erdut
 
STRATEŠKE GRANE RAZVOJA OPĆINE ERDUT KAO MOGUĆNOST ZAPOŠLJAVANJA MLADIH
STRATEŠKE GRANE RAZVOJA OPĆINE ERDUT KAO MOGUĆNOST ZAPOŠLJAVANJA MLADIHSTRATEŠKE GRANE RAZVOJA OPĆINE ERDUT KAO MOGUĆNOST ZAPOŠLJAVANJA MLADIH
STRATEŠKE GRANE RAZVOJA OPĆINE ERDUT KAO MOGUĆNOST ZAPOŠLJAVANJA MLADIH
 
Fizika Magnetizam
Fizika MagnetizamFizika Magnetizam
Fizika Magnetizam
 

7. budzetiranje, 29.06.2012.

 • 2. Izrada proračuna – osnovne napomene  Izrada proračuna – projektni obrazac
 • 3. Opća pravila proračuna;  Kako će se vaš projekt financirati;  Opće preporuke o izradi proračuna;  Pravilo razdvajanja;  Prihvatljivi troškovi;  Imajte na umu
 • 4. • Svi troškovi moraju biti prihvatljivi; • Svi troškovi moraju biti opravdani; • Svi se troškovi moraju odnositi na projekt – nemojte koristiti pomoć iz program ni za što drugo; • Poštujte najviši i najniţi iznos bespovratnih sredstava (naveden u smjernicama za podnositelje prijava); • Poštujte pravila o sufinanciranju (IPA obično najviše 85%; domoći izvori – 15%)
 • 5. Vaš se projekt moţe financirati iz različitih izvora: • IPA, najviše do 85% prihvatljivih troškova; • Ostali izvori iz EU-a; • Financiranje iz izvora ostalih organizacija; • Sredstva vaše vlastite organizacije Koristite standardne format(e) priloţene uz obrazac prijave i nemojte miijenjati predloţak proračuna.
 • 6. Prvi korak:  Utvrdite količine svih ulaznih stavki (input) potrebnih za provedbu svake od aktivnosti (4.2. Predloţene aktivnosti i njihova djelotvornost, 4.3. Trajanje i plan provedbe aktivnosti tijekom trajanja projekta);  Utvrdite jedinične cijene na temelju istraţivanja trţišta – imajte na umu vremenski period od pisanja do početka provedbe projekta  Najniţi i najviši iznos bespovratnih sredstava – provjerite spominju li se u vodiču za podnositelje prijava i nemojte prekoračiti te iznose
 • 7. VAŢNO !! Ako se u fazi provedbe pokaţe da s uvam troškovi viši od troškova iz odobrenog proračuna, morat ćete ih pokriti vi ili partnerska organizacija. Nakon što se potpiše ugovor, više nije moguće povisiti iznos bespovratnih sredstava odobrenih za projekt.
 • 8. Proračun je podijeljen u tri dijela: izdatci, obrazloţenje(specifikacija) izdataka i sredstva Izdatci se dalje dijele na slijedeće kategorije:  Ljudski potencijali/osoblje;  Putovanja;  Oprema i zalihe (roba);  Lokalni ured;  Ostali troškovi, usluge;  Administrativni toškovi Rasporedite troškove po ovim kategorijama – nemojte uvoditi nove kategorije
 • 9. Proračunom se moraju obuhvatiti svi prihvatljivi troškovi a ne samo oni koji će se pokriti iz sredstava programa;  Troškovi se trebaju iskazati u valuti koja je dopuštena prema Smjernicama za podnositelje prijava;  Specifikacija troškova treba biti dovoljno detaljna kako bi ocjenjivač mogao točno ocijeniti troškove;
 • 10. Za svaku je proračunsku stavku potrebno dati informaciju o količini i jediničnoj cijeni;  Nije dopušteno rasporeĎivanje sredstava u paušalnim iznosima;  Jedinične cijene ne bi smjele biti više od uobičajenih cijena na trţištu;  PredviĎene količine trebaju biti realne i u skaldu s projektnim aktivnostima
 • 11. U projektu se ne mogu uzeti u obzir svi troškovi organizacije – financirati se mogu samo troškovi nastali u vezi s projektom;  To znači slijedeće: – plaće angaţiranih djelatnika mogu se upotrijebiti samo za aktivnosti projekta; - u zakupu uredskog prostora kao i kod reţijskih troškova mora se iskazati dio koji se odnosi na projekt; - uračunati se moţe samo potrošni materijal koji se odnosi na projekt; - uračunati se mogu samo aktivnosti povezane s projektom
 • 12. Zašto je potrebno razdvajanje? Cilj programa nije podrţati organizaciju, već projekt. NadoknaĎuju se samo oni izdatci koji su vezani uz projekt.
 • 13. Prihvatljivim se smatraju slijedeći izravni troškovi (korisnika i njegovih partnera)  Trošak osoblja rasporeĎenog za rad na projektu;  Putni troškovi i troškovi smještaja i prehrane za osoblje i druge osobe koje sudjeluje na projektu;  Troškovi kupnje ili unajmljivanja opreme i pribora (robe), novih ili rabljenih;  Troškovi usluga;  Troškovi potrošnog materijala;  Izdatci za plaćanje podizvoĎača
 • 14. Izvanredni troškovi (contingency costs) – definirani Smjernicama, obično ne više od 5% izravnih prihvatljivih troškova;  Neizravni troškovi (administrative costs) – definirani Smjernicama, obično najviše 7% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta;  Doprinos u naravi ne predstavlja stvarno nastale izdatke i ne smatra se prihvatljivim troškom;  Trošak osoblja rasporeĎenog za rad na Projektu ne predstavlja doprinos u naravi – moţe se smatrati sufinanciranjem ako ga plaća korisnik ili partneri
 • 15. Svi troškovi moraju biti odredivi, provjerljivi i opravdani – morate znati objasniti kako su obračunati; • Trošak koji nije prihvatljiv biti će odbačen i neće biti nadoknaĎen – nisu svi troškovi prihvatljivi; • Svaki izdatak koji nije u jasnoj vezi sa projektom i svaki izdatak koji nije pravdan u pisanom obliku smatrat će se neprihvatljivim; • Svi troškovi koji se ne mogu pravdati izvornicima popratnih dokumenata (fakture, karte, popisi prisutnih osoba, itd.) smatrati će se neprihvatljivima.
 • 16. Tablica u Excelu s tri “Worksheet-a”: ◦ 1. Proračun ◦ 2. Opravdanje proračuna ◦ 3. Izvori financiranja  Iznimno vaţan dio projektnog prijedloga i osnova za potpisivanje ugovora o financiranju  Troškovi moraju biti jasni, opravdani, dovoljni za provoĎenje aktivnosti, razlomljeni po stavkama!
 • 17. Proračunske Aktivnost  Sredstva  Troškovi  stavke Obuka turističkih Predavači (1 Honorari za 1. Ljudski djelatnika o strani vanjske stručnjake resursi mogućnostima stručnjak I 1 (za dane 5. Usluge.    razvoja turizma lokalni), predavanja i za Konfere u VV (3 dana; 10 projektni pripremu); ncije i osoba; manager, (Za članove tima seminar nerezidencijalno) koordinator zaposlene u i projekta, instituciji koja ga materijali, provodi ovo je hrana/kava uračunato u plaće); Trošak jednog seta materijala X 10; Hrana/kava X broj osoba X broj dana
 • 18. Prikazuje PROJEKCIJU troškova koji su predviĎeni i dozvoljeni za projekt  Konačna PRIHVATLJIVOST troškova (ELIGIBILITY) potvrĎuje se tek prilikom odobrenja financijskog izvještaja nakon implementacije projekta  Često puta proračun projekta je podloţan korekcijama u fazi ugovaranja (“čišćenje proračuna”), kako bi se uklonile greške iz projektnog prijedloga
 • 19. Proračun projekta je uz plan aktivnosti i logičku matricu najvaţniji implementacijski alat.  IzraĎuje se na temelju 3 osnovna principa: ◦ Transparentnost troškova ◦ Adekvatnost troškova ◦ Točnost izračuna
 • 20. Primjer Netransparentnog troška: Expenses Unit Unit rate Costs in Euro Publication 1 2.000 2.000 Iz ovog primjera nije jasno koji su troškovi publikacije, umjesto stvarnih troškova (stručnjaka, tiskanja, uveza, distribucije) naveden je naziv proizvoda
 • 21. Primjer Neadekvatnog troška: Expenses No.unit Unit rate Costs in Euro Project 36 (months) 500 18.000 manager U ovom primjeru broj mjeseci (unit) ne poklapa se sa brojem mjeseci trajanja projekta (trajanje projekta je 24 mjeseca).
 • 22. Ne mijenjati formule u excel tablici!  Potrebno je provjeriti da su sve stavke uključene u formule  Kod izračunavanja postotaka, posebno provjeriti (kalkulatorom) preciznost izračuna – Excel zaokruţuje brojeve zbog čega je izračun ponekad netočan
 • 23. Troškovi jedinica # jedinica Cijena trošak jedinice 1. Ljudski resursi 2. Putni troškovi 3. Oprema i materijali 4. Troškovi lokalnog ureda/projekta 5. Drugi troškovi i usluge 6. Drugo 7. Ukupni direktni troškovi projekta 8. Contingency rezerva 9. Ukupni iznos troškova 10. Administrativni troškovi 11. Ukupno
 • 24. Sve proračunske stavke moraju biti numerirane  Potrebno je napraviti pod-redove za svaku proračunsku stavku gdje ima više različitih troškova npr:  3. Oprema 3.1. Kupovina ili najam vozila 3.2 Namještaj, kompjutorska oprema 3.2.1 Laptop 3.2.2 Printer 3.2.3 Digitalna kamera
 • 25. Koristite odgovarajuće jedinice!  Neki prijedlozi: ◦ Za opremu– po komadu ◦ Za prijevod – po stranici ili kartici ◦ Za simultani ili konsekutivni prijevod – po satu ◦ Za printanje publikacija – po komadu ◦ Za reviziju, studije, dizajn i slične outpute koji imaju opipljive rezultate – ugovor  Kada niste sigurni što koristiti kao jedinicu pokušajte predvidjeti kako će pravna ili privatna osoba od koje uzimate uslugu, robu ili radove vršiti naplatu, na osnovu koje jedinice?
 • 26. Svaka proračunska stavka mora imati odgovarajuće obrazloţenje  Stupac A mora biti istovjetan prvom stupcu 1.dijela proračuna  Stupac B mora sadrţavati kratke opise posla/aktivnosti/potrebe za odreĎenim troškom, dakle pojašnjenje vrste troška i opravdanost u odnosu na projekt  Stupac C mora sadrţavati reference na cijene i pojasniti izračun - Budite precizni, navodi kao što su: srednja cijena/istraţivanje trţišta nisu dovoljni - Navedite imena tvrtki od kojih ste dobili cijenu ili ponudu, osobito ukoliko se radi o radovima ili većim uslugama imajte na umu da ćete ponudu moţda morati priloţiti faxom ili e-mailom
 • 27. Iznos sufinanciranja predlagatelja i partnera potrebno je navesti pod: Applicant’s financial contribution  Ukoliko postoji nekoliko partnera navedite ih zasebno i izrazite iznos sufinanciranja kao i postotak uz svakog  Pod “Contribution from other organizations” navesti financiranje iz nekih drugih izvora/donatora, ako ih ima  U koloni “Percentage of total” koristite znak za % te maksimalno 2 decimalna mjesta. Postotak treba naknadno provjeriti – zaokruţivanje decimala u Xcell-u nije prihvatljivo
 • 28. Potrebno je opravdati traţenu opremu (mora biti nuţna za ostvarenje projekta)  U proračun treba uključiti trošak revizije i financijske garancije za predujam, s obzirom na uvjete ugovora  Proučiti pravila PRAG-a o sekundarnoj nabavi iz Priloga IV Ugovoru (npr. oprema mora imati Potvrdu o zemlji porijekla)  Što preciznije je proračun pripremljen, tim efikasnije se odvija provedba ugovora