O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

7. budzetiranje, 29.06.2012.

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 28 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a 7. budzetiranje, 29.06.2012. (20)

Mais de doxikus (20)

Anúncio

7. budzetiranje, 29.06.2012.

 1. 1. Dalj, 29.06.2012.
 2. 2.  Izrada proračuna – osnovne napomene  Izrada proračuna – projektni obrazac
 3. 3.  Opća pravila proračuna;  Kako će se vaš projekt financirati;  Opće preporuke o izradi proračuna;  Pravilo razdvajanja;  Prihvatljivi troškovi;  Imajte na umu
 4. 4. • Svi troškovi moraju biti prihvatljivi; • Svi troškovi moraju biti opravdani; • Svi se troškovi moraju odnositi na projekt – nemojte koristiti pomoć iz program ni za što drugo; • Poštujte najviši i najniţi iznos bespovratnih sredstava (naveden u smjernicama za podnositelje prijava); • Poštujte pravila o sufinanciranju (IPA obično najviše 85%; domoći izvori – 15%)
 5. 5. Vaš se projekt moţe financirati iz različitih izvora: • IPA, najviše do 85% prihvatljivih troškova; • Ostali izvori iz EU-a; • Financiranje iz izvora ostalih organizacija; • Sredstva vaše vlastite organizacije Koristite standardne format(e) priloţene uz obrazac prijave i nemojte miijenjati predloţak proračuna.
 6. 6. Prvi korak:  Utvrdite količine svih ulaznih stavki (input) potrebnih za provedbu svake od aktivnosti (4.2. Predloţene aktivnosti i njihova djelotvornost, 4.3. Trajanje i plan provedbe aktivnosti tijekom trajanja projekta);  Utvrdite jedinične cijene na temelju istraţivanja trţišta – imajte na umu vremenski period od pisanja do početka provedbe projekta  Najniţi i najviši iznos bespovratnih sredstava – provjerite spominju li se u vodiču za podnositelje prijava i nemojte prekoračiti te iznose
 7. 7. VAŢNO !! Ako se u fazi provedbe pokaţe da s uvam troškovi viši od troškova iz odobrenog proračuna, morat ćete ih pokriti vi ili partnerska organizacija. Nakon što se potpiše ugovor, više nije moguće povisiti iznos bespovratnih sredstava odobrenih za projekt.
 8. 8. Proračun je podijeljen u tri dijela: izdatci, obrazloţenje(specifikacija) izdataka i sredstva Izdatci se dalje dijele na slijedeće kategorije:  Ljudski potencijali/osoblje;  Putovanja;  Oprema i zalihe (roba);  Lokalni ured;  Ostali troškovi, usluge;  Administrativni toškovi Rasporedite troškove po ovim kategorijama – nemojte uvoditi nove kategorije
 9. 9.  Proračunom se moraju obuhvatiti svi prihvatljivi troškovi a ne samo oni koji će se pokriti iz sredstava programa;  Troškovi se trebaju iskazati u valuti koja je dopuštena prema Smjernicama za podnositelje prijava;  Specifikacija troškova treba biti dovoljno detaljna kako bi ocjenjivač mogao točno ocijeniti troškove;
 10. 10.  Za svaku je proračunsku stavku potrebno dati informaciju o količini i jediničnoj cijeni;  Nije dopušteno rasporeĎivanje sredstava u paušalnim iznosima;  Jedinične cijene ne bi smjele biti više od uobičajenih cijena na trţištu;  PredviĎene količine trebaju biti realne i u skaldu s projektnim aktivnostima
 11. 11.  U projektu se ne mogu uzeti u obzir svi troškovi organizacije – financirati se mogu samo troškovi nastali u vezi s projektom;  To znači slijedeće: – plaće angaţiranih djelatnika mogu se upotrijebiti samo za aktivnosti projekta; - u zakupu uredskog prostora kao i kod reţijskih troškova mora se iskazati dio koji se odnosi na projekt; - uračunati se moţe samo potrošni materijal koji se odnosi na projekt; - uračunati se mogu samo aktivnosti povezane s projektom
 12. 12. Zašto je potrebno razdvajanje? Cilj programa nije podrţati organizaciju, već projekt. NadoknaĎuju se samo oni izdatci koji su vezani uz projekt.
 13. 13. Prihvatljivim se smatraju slijedeći izravni troškovi (korisnika i njegovih partnera)  Trošak osoblja rasporeĎenog za rad na projektu;  Putni troškovi i troškovi smještaja i prehrane za osoblje i druge osobe koje sudjeluje na projektu;  Troškovi kupnje ili unajmljivanja opreme i pribora (robe), novih ili rabljenih;  Troškovi usluga;  Troškovi potrošnog materijala;  Izdatci za plaćanje podizvoĎača
 14. 14.  Izvanredni troškovi (contingency costs) – definirani Smjernicama, obično ne više od 5% izravnih prihvatljivih troškova;  Neizravni troškovi (administrative costs) – definirani Smjernicama, obično najviše 7% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta;  Doprinos u naravi ne predstavlja stvarno nastale izdatke i ne smatra se prihvatljivim troškom;  Trošak osoblja rasporeĎenog za rad na Projektu ne predstavlja doprinos u naravi – moţe se smatrati sufinanciranjem ako ga plaća korisnik ili partneri
 15. 15. • Svi troškovi moraju biti odredivi, provjerljivi i opravdani – morate znati objasniti kako su obračunati; • Trošak koji nije prihvatljiv biti će odbačen i neće biti nadoknaĎen – nisu svi troškovi prihvatljivi; • Svaki izdatak koji nije u jasnoj vezi sa projektom i svaki izdatak koji nije pravdan u pisanom obliku smatrat će se neprihvatljivim; • Svi troškovi koji se ne mogu pravdati izvornicima popratnih dokumenata (fakture, karte, popisi prisutnih osoba, itd.) smatrati će se neprihvatljivima.
 16. 16.  Tablica u Excelu s tri “Worksheet-a”: ◦ 1. Proračun ◦ 2. Opravdanje proračuna ◦ 3. Izvori financiranja  Iznimno vaţan dio projektnog prijedloga i osnova za potpisivanje ugovora o financiranju  Troškovi moraju biti jasni, opravdani, dovoljni za provoĎenje aktivnosti, razlomljeni po stavkama!
 17. 17. Proračunske Aktivnost  Sredstva  Troškovi  stavke Obuka turističkih Predavači (1 Honorari za 1. Ljudski djelatnika o strani vanjske stručnjake resursi mogućnostima stručnjak I 1 (za dane 5. Usluge.    razvoja turizma lokalni), predavanja i za Konfere u VV (3 dana; 10 projektni pripremu); ncije i osoba; manager, (Za članove tima seminar nerezidencijalno) koordinator zaposlene u i projekta, instituciji koja ga materijali, provodi ovo je hrana/kava uračunato u plaće); Trošak jednog seta materijala X 10; Hrana/kava X broj osoba X broj dana
 18. 18.  Prikazuje PROJEKCIJU troškova koji su predviĎeni i dozvoljeni za projekt  Konačna PRIHVATLJIVOST troškova (ELIGIBILITY) potvrĎuje se tek prilikom odobrenja financijskog izvještaja nakon implementacije projekta  Često puta proračun projekta je podloţan korekcijama u fazi ugovaranja (“čišćenje proračuna”), kako bi se uklonile greške iz projektnog prijedloga
 19. 19.  Proračun projekta je uz plan aktivnosti i logičku matricu najvaţniji implementacijski alat.  IzraĎuje se na temelju 3 osnovna principa: ◦ Transparentnost troškova ◦ Adekvatnost troškova ◦ Točnost izračuna
 20. 20. Primjer Netransparentnog troška: Expenses Unit Unit rate Costs in Euro Publication 1 2.000 2.000 Iz ovog primjera nije jasno koji su troškovi publikacije, umjesto stvarnih troškova (stručnjaka, tiskanja, uveza, distribucije) naveden je naziv proizvoda
 21. 21. Primjer Neadekvatnog troška: Expenses No.unit Unit rate Costs in Euro Project 36 (months) 500 18.000 manager U ovom primjeru broj mjeseci (unit) ne poklapa se sa brojem mjeseci trajanja projekta (trajanje projekta je 24 mjeseca).
 22. 22.  Ne mijenjati formule u excel tablici!  Potrebno je provjeriti da su sve stavke uključene u formule  Kod izračunavanja postotaka, posebno provjeriti (kalkulatorom) preciznost izračuna – Excel zaokruţuje brojeve zbog čega je izračun ponekad netočan
 23. 23. Troškovi jedinica # jedinica Cijena trošak jedinice 1. Ljudski resursi 2. Putni troškovi 3. Oprema i materijali 4. Troškovi lokalnog ureda/projekta 5. Drugi troškovi i usluge 6. Drugo 7. Ukupni direktni troškovi projekta 8. Contingency rezerva 9. Ukupni iznos troškova 10. Administrativni troškovi 11. Ukupno
 24. 24.  Sve proračunske stavke moraju biti numerirane  Potrebno je napraviti pod-redove za svaku proračunsku stavku gdje ima više različitih troškova npr:  3. Oprema 3.1. Kupovina ili najam vozila 3.2 Namještaj, kompjutorska oprema 3.2.1 Laptop 3.2.2 Printer 3.2.3 Digitalna kamera
 25. 25.  Koristite odgovarajuće jedinice!  Neki prijedlozi: ◦ Za opremu– po komadu ◦ Za prijevod – po stranici ili kartici ◦ Za simultani ili konsekutivni prijevod – po satu ◦ Za printanje publikacija – po komadu ◦ Za reviziju, studije, dizajn i slične outpute koji imaju opipljive rezultate – ugovor  Kada niste sigurni što koristiti kao jedinicu pokušajte predvidjeti kako će pravna ili privatna osoba od koje uzimate uslugu, robu ili radove vršiti naplatu, na osnovu koje jedinice?
 26. 26.  Svaka proračunska stavka mora imati odgovarajuće obrazloţenje  Stupac A mora biti istovjetan prvom stupcu 1.dijela proračuna  Stupac B mora sadrţavati kratke opise posla/aktivnosti/potrebe za odreĎenim troškom, dakle pojašnjenje vrste troška i opravdanost u odnosu na projekt  Stupac C mora sadrţavati reference na cijene i pojasniti izračun - Budite precizni, navodi kao što su: srednja cijena/istraţivanje trţišta nisu dovoljni - Navedite imena tvrtki od kojih ste dobili cijenu ili ponudu, osobito ukoliko se radi o radovima ili većim uslugama imajte na umu da ćete ponudu moţda morati priloţiti faxom ili e-mailom
 27. 27.  Iznos sufinanciranja predlagatelja i partnera potrebno je navesti pod: Applicant’s financial contribution  Ukoliko postoji nekoliko partnera navedite ih zasebno i izrazite iznos sufinanciranja kao i postotak uz svakog  Pod “Contribution from other organizations” navesti financiranje iz nekih drugih izvora/donatora, ako ih ima  U koloni “Percentage of total” koristite znak za % te maksimalno 2 decimalna mjesta. Postotak treba naknadno provjeriti – zaokruţivanje decimala u Xcell-u nije prihvatljivo
 28. 28.  Potrebno je opravdati traţenu opremu (mora biti nuţna za ostvarenje projekta)  U proračun treba uključiti trošak revizije i financijske garancije za predujam, s obzirom na uvjete ugovora  Proučiti pravila PRAG-a o sekundarnoj nabavi iz Priloga IV Ugovoru (npr. oprema mora imati Potvrdu o zemlji porijekla)  Što preciznije je proračun pripremljen, tim efikasnije se odvija provedba ugovora

×