Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

6. osnove financija msp june 2012

 1. Financijsko poslovanje MSP Projekt: Razvoj infrastrukture u gospodarskoj zoni Bijelo Brdo (IPA IIIc) Nositelj: Općina Erdut
 2. Cilj: Upoznati se s:  ulogom i znaĉenjem upravljanja financijama/financijskim poslovanjem poduzeća  osnovnim pojmovima vezanim za financijske izvještaje poduzeća  logikom izrade financijskih izvještaja  meĊusobnom povezanošću financijskih izvještaja poduzeća Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 2
 3. Sadrţaj:  Uvod u financijsko poslovanje poduzeća  Financijski izvještaji poduzeća  Raĉun dobiti/gubitka  Kalkulacija  Bruto profitna marţa  Bilanca stanja  Kauzalitet financijskih izvještaja  Novaĉni tok  Zakljuĉak i preporuke Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 3
 4. Uvod - Knjigovodstveni izvještaji i ostali izvještaji koji sluţe za praćenje upješnosti poslovanja (performanca) toĉni su koliko i podaci koji se u njih unose - Sluţe za praćenje i kontrolu poslovanja - Predaju se poreznim vlastima u obliku i dinamici koje propisuje zakon - Oblik poslovnih izvještaja razliĉit je za razliĉite tipove poduzeća, ali im je logika uvijek ista Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 4
 5. Uvod • Ako ste društvo s ograniĉenom odgovornošću, morate voditi tzv. dvojno knjigovodstvo i predavati poreznim vlastima raĉun dobiti/gubitka (RDG) i bilanci stanja (BS) • Ako ste obrtnik (OPG), onda vam je knjigovodstvo jednostavnije (jednostavno knjigovodstvo) i predajete: • Knjiga prometa - za naplate u gotovini • Knjigu primitaka i izdataka • Popis dugotrajne imovine • Knjiga ulaznih i izlaznih raĉuna (evidencija PDV) • Ako niste ništa od navedenog, ipak je moguće definirati vašu bilancu stanja i RDG Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 5
 6. Financijski izvještaji  Raĉun dobiti/gubitka  Bilanca stanja  Novĉani tok  Sve drugo što pomaţe u odrţavanju prfitabilnosti i likvidnosti Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 6
 7. Raĉun dobiti/gubitka (RDG)  Raĉun dobiti i gubitka - spada u temeljna financijska izvješća tvrtke  Sadrţi prihode, rashode i razliku izmeĊu njih koja moţe biti dobit ili gubitak  Prikazuje uspjeh i uĉinkovitost poslovanja poduzeća koja se ostvaruje u odreĊenom razdoblju, a sastavlja se na temelju evidencije prihoda i rashoda obraĉunskog razdoblja  Sadrţaj raĉuna dobiti i gubitka u materijalnom i formalnom smislu propisan je Zakonom o raĉunovodstvu, a razlikuje se za male, srednje i velike poduzetnike.  Temeljne sastavnice raĉuna dobiti i gubitka jesu:  ukupan prihod,  ukupni rashodi,  dobit prije oporezivanja ili bruto dobit i  dobit nakon oporezivanja ili neto dobit. Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 7
 8. Raĉun dobiti/gubitka (RDG) Prihod - definicija  Prihod - je povećanje ekonomskih koristi tijekom obraĉunskog razdoblja u obliku priljeva ili povećanja imovine ili smanjivanja obveza, što ima za posljedicu povećanje kapitala. Ulaganja dioniĉara ili ĉlanova društva ne smatraju se prihodima. Prof. Belak definira prihod kao novac ili ekvivalent novcu koji je naplaćen ili će biti naknadno naplaćen temeljem isporuke dobara ili usluga umanjen za PDV (lit.2., str.49.). ... a zapravo ...  Iz navedene definicije dade se zakljuĉiti da se prihodi (bez obraĉunanog PDV) obraĉunavaju na temelju isporuke dobara ili izvršenih usluga, odnosno ispostavljenog raĉuna (fakture) kupcima, bez obzira što će naplata uslijediti naknadno. Drugim rijeĉima, za priznavanje prihoda vrijedi naĉelo dogaĊaja (isporuka robe ili usluge), a ne naĉelo blagajne (naplate). Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 8
 9. Raĉun dobiti/gubitka (RDG) Rashodi – definicija  Rashodi - su smanjenja ekonomske koristi kroz obraĉunsko razdoblje u obliku odljeva ili trošenja ili stvaranja obveza što za posljedicu ima smanjivanje glavnice.  Poznavanje rashoda od osobite je vaţnosti za poduzetnika. Brojni poduzetnici su propali (bankrotirali) ne zato što su precijenili prihode, već zato jer su podcijenili rashode. Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 9
 10. Raĉun dobiti/gubitka (RDG)  Primjer 1. Ledo d.d. Financijska izvješća za 2011. Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 10
 11. Raĉun dobiti/gubitka (RDG) Da pojednostavimo stvari... I. Poslovni prihodi vs poslovni rashodi II. Financijski prihodi vs financijski rashodi III. Izvanredni prihodi vs izvanredni rashodi Ukupni prihodi (poslovni+financijski+izvanredni) - (minus) Ukupni rashodi (poslovni+financijski+izvanredni) _________________________________________ Dobit (profit) prije oprezivanja (+/-) Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 11
 12. Raĉun dobiti/gubitka (RDG) Što sve ĉini prihode i rashode poduzeća?! I. Poslovni prihodi 250.000 200.000 II. Poslovni rashodi 188.000 206.000 Materijalni troškovi 85.000 85.000 Troškovi osoblja 36.000 36.000 Promjena vrijednosti zaliha PUT i GP +/- -10.000 0 Ostali troškovi 60.000 60.000 Amortizacija 17.000 25.000 Operativna dobit (I-II) 62.000 -6.000 III. Finacijski prihodi 0 0 IV. Finacijski rashodi 36.000 46.000 V. Izvanredni prihodi 0 0 VI. Izvanredni rashodi 0 0 UKUPNI PRIHODI (I+III+V) 250.000 200.000 UKUPNI RASHODI (II+IV+VI) 224.000 252.000 Dobit prije oporezivanja 26.000 -52.000 Porez na dobit - 20% 5.200 Neto dobit tekuće godine 20.800 -52.000 Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 12
 13. Raĉun dobiti/gubitka (RDG) PROFITNE RAZINE - Vaţno za poduzetnike!!  EBITDA (eng. Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization) što znaĉi :  Poslovni prihod-( poslovni rashod-amortizacija) ili poslovni prihodi i poslovni rashodi bez amortizacije (kao obraĉunske kategorije)  EBIT ili Operating profit (OP) (eng. Earnings Before Interest and Taxes ili Operating profit) što znaĉi:  Poslovni prihod-poslovni rashod  EAIBT ( eng. Earnings after interest before taxes) ili profit nakon financijskog rashoda, a prije oporezivanja ili  OP +financijski prihodi-financijski rashodi ili OP+neto financijske stavke  EBT (eng. Earnings before taxation) znaĉi :  EAIBT+izvanredni prihodi-izvanredni rashodi ili EAIBT+neto izvanredne stavke, odnosno dobit prije oporezivanja  NPAT ( eng. Net profit after taxation) što znaĉi neto dobit ( nakon oporezivanja). Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 13
 14. Raĉun dobiti/gubitka (RDG) Operativni profit (poslovni prihod-poslovni rashod)  Ishodište ove razine profita jest KALKULACIJA po jedinici proizvoda/usluge u BRUTO PROFITNA MARŢA, dakle, PRODAJNA CIJENA – TROŠKOVI (fiksni i varijabilni)  Što je veći operativni profit, to je veća sposbnost poduzeća za razvoj i rast!  PROFIT= mjera za performancu (bez obzira je li ono profitno ili neprofitno) Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 14
 15. Raĉun dobiti/gubitka (RDG) Rb. Stavka 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1 Poslovni prihodi 18,579,544 22,152,054 25,836,243 31,308,860 31,822,400 35,131,625 Poslovni rashodi bez 2 (17,620,077) (20,293,661) (23,678,004) (28,696,883) (28,574,626) (32,141,340) amortizacije 3 EBITDA (1-2) 959,467 1,858,393 2,158,239 2,611,977 3,247,774 2,990,285 4 Amortizacija (578,044) (646,817) (582,331) (729,932) (956,139) (1,020,346) EBIT ili Operativni profit 5 381,423 1,211,576 1,575,908 1,882,045 2,291,635 1,969,939 (OP) (3-4) Neto financijske stavke 6 (109,415) (376,865) (821,536) (722,281) (703,176) (619,208) (FP-FR) 7 EAIBT (5-6) 272,008 834,711 754,372 1,159,764 1,588,459 1,350,731 Neto izvanredne 8 69,849 0 0 0 0 0 stavke(IP-IR) 9 EBT (7-8) 341,857 834,711 754,372 1,159,764 1,588,459 1,350,731 NPAT (9 minus porez na 10 240,673 584,715 530,975 866,420 1,231,208 1,054,549 dobit) Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 15
 16. Raĉun dobiti/gubitka (RDG) Stopa profita (%): 2001 2002 2003 2004 2005 2006 EBITDA 5.16% 8.39% 8.35% 8.34% 10.21% 8.51% EBIT (OP) 2.05% 5.47% 6.10% 6.01% 7.20% 5.61% EAIBT 1.46% 3.77% 2.92% 3.70% 4.99% 3.84% EBT 1.84% 3.77% 2.92% 3.70% 4.99% 3.84% NPAT 1.30% 2.64% 2.06% 2.77% 3.87% 3.00% Profitne razine za 2001-2006 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 EBITDA 500,000 OP EAIBT 0 EBT 2001 2002 2003 2004 2005 2006 NPAT Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 16
 17. Kalkulacija  Kalkulacija  Prihod=proizvod x cijena (x SVI proizvodi)  Trošak=varijabilni+fiksni troškovi (x SVI proizvodi) ------------------------------------------- Razlika prihoda i rashoda po jedinici proizvoda X SVI proizvodi=dobit/gubitak poduzeća Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 17
 18. Kalkulacija Primjer: OPG Proizvodni proces na obiteljskom gospodarstvu IZLAZI: Naši gotovi ULAZI U proizvodi: PROIZVODNJU: mlijeko, svinje, Gnojivo, gorivo, telad, pšenica, sjeme POLJOPRIVREDNA povrće, voće PROIZVODNJA Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 18
 19. Kalkulacija PROFITABILNA=ODRŽIVA PROIZVODNJA ULAZ IZLAZ  DOBIT/GUBITAK OPG = ZBROJ DOBITI I GUBITAKA PO POJEDINIM PROIZVODNJAMA NA GOSPODARSTVU, AKO IMAMO VIŠE PROIZVODA POTREBA ZA RAČUNANJEM PRIHODA I TROŠKOVA ZA SVAKU POJEDINAČNU PROIZVODNJU Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 19
 20. Kalkulacija Obrazac za izračun pokrića varijabilnih troškova povrćarskih kultura Površina: Sortiment: Tip tla. Opis Količina Jed.mjere Jed.cijena(HRK) Ukupno (HRK) 1 klasa 2. klasa Ostali prihodi Ukupni prihod Sjeme/presadnice Gnojiva: Sredstva za zaštitu bilja Ambalaža Ostali troškovi UKUPNI VARIJABILNI TROŠKOVI POKRIĆE VARIJABILNIH TROŠKOVA 1 Unajmljene mehanizirane operacije Unajmljeni rad Ukupno POKRIĆE VARIJABILNIH TROŠKOVA 2 Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 20
 21. Troškovi VARIJABILNI TROŠKOVI Obiljeţja:  Direktno vezani za proizvodnu aktivnost  Variraju s povećanjem/smanjenjem proizvodnje-raste proizvodnja, rastu i oni/pada proizvodnja-padaju i oni  Lako se mogu izraziti koliĉinski i vrijednosno Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 21
 22. Troškovi VATRIJABILNI TROŠKOVI BILJNA PROIZVODNJA STOČARSKA PROIZVODNJA sjemenski sadni materijal rasplodni podmladak organska gnojiva vlastita stočna hrana mineralna gnojiva kupljena stočna hrana sezonska radna snaga lijekovi unajmljene mehanizirane usluge i veterinarske usluge oprema trošak selekcijsko-uzgojnog rada operacije poslije berbe/žetve( sušenje, sezonska radna snaga čišćenje, sortiranje) unajmljene mehanizirane usluge i amablaža ( vreće, sanduci, vezivo) oprema Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 22
 23. Troškovi FIKSNI/STALNI TROŠKOVI Obiljeţja: • postoje i ako nema proizvodnje, a moraju se plaćati • ne ovise o vrsti proizvodnje • ne ovise o obimu proizvodnje • traju više od godinu dana • obraĉunavaju se na razini cijelog gospodarstva Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 23
 24. Troškovi  Troškovi osoblja -plaće... minimalna ili neka druga (zakon/knjigovoĊa)  Ostali troškovi: naknade (HPK, HGK, HOP, sl.)  Amortizacija: umanjenje nabavne vrijednosti osnovnih sredstava  propisane stope/proizvoljne  obraĉunska kategorija=rashod  ne utjeĉe na likvidnost već na poslovni razultat (dobit/gubitak) Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 24
 25. Bruto profitna marţa BPM = Prodaja - varijabilni troškovi BPM% = BPM x 100 Prodaja Točka pokrića = fiksni troškovi % BPM Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 25
 26. Bilanca stanja  Predstavlja pregled stanja imovine i obaveza pojedinca/gospodarskog subjekta na dan  Ona pokazuje vrijednost poduzeća (knjigovodstvenu!!) koja predstavlja razliku izmeĊu stanja imovine i obaveza na dan  Bilanca stanja: aktiva (imovina)=pasiva (obveze i kapital)  Vratimo se na primjer LEDO d.d. Bez brige.. Mi to nećemo danas raditi Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 26
 27. Bilanca stanja Aktiva 2008 2007 Skraćeni pregled bilančnih stavki Dugotrajna imovina 375.000 400.000 Kratkotrajna imovina 70.000 36.000 Novac 15.000 1.000 Zalihe 30.000 15.000 Potraživanja 25.000 20.000 UKUPNO AKTIVA 445.000 436.000 Pasiva 2008 2007 Kapital i rezerve (neto vrijednost) 30.800 10.000 Upisani kapital 60.000 60.000 Dobit/gubitak proteklih razdoblja -50.000 2.000 Dobit/gubitak tekuće godine 20.800 -52.000 Dugoročne obveze 330.000 386.000 Kratkoročne obveze 84.200 40.000 UKUPNO PASIVA 445.000 436.000 Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 27
 28. Bilanca stanja  Imovina (aktiva) se sastoji iz:  Dugoroĉne imovine:  Osnovna sredstva:  Zemljište, šume, graĊevinsko zemljište, strojevi, alati, zgrade, vozila  Kratkoroĉne imovine:  Novac na raĉunima i blagajni  Zalihe  Potraţivanja od kupaca Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 28
 29. Bilanca stanja  Pasiva se sastoji iz:  Obveze (dugoroĉne i kratkoroĉne):  Obveze prema dobavljaĉima  Obveze prema kreditnim institucijama/zajmovi  Kapital i rezerve (knjigovodstvena vrijednost poduzeća) 1. Predstavlja zbroj upisanog kapitala (osnivaĉki) i dobiti/gubitka iz tekuće i prethodnih godina 2. Predstavlja (takoĊer) razliku izmeĊu imovine i obveza Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 29
 30. Bilanca stanja Što je vaţno da poduzetnik zna o AKTIVI?!  BITI SVJESTAN  Da postoji razlika IZMEĐU STVARNE (trţišne) i KNJIGOVODSTVENE (papirnate) vrijednosti imovine (zalihe, potraţivanja, OS)  Da postoji razlika izmeĊu knjigovodstvene i stvarne vrijednosti OBVEZA.. Ono što je danas ne znaĉi da će tako biti i sutra:  Rast teĉaja CHF  Rast %kte na postojeće zajmove i sl. Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 30
 31. Bilanca stanja Struktura aktive 2003-2006 u % 2006 25% 50% 22% 3% 2005 30% 39% 30% 1% Pasiva 2003-2006 2004 31% 39% 29% 1% 2006 28.3% 39.3% 0.2% 32.3% 2003 29% 47% 22% 2% 2005 29.3% 35.4% 0.2% 35.1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Dugotrajna imovina Zalihe Financijska Novac 2004 27.6% 40.2% 0.3% 31.9% 2003 32.8% 37.6% 0.2% 29.4% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0% Dugoročne obveze Kratkoročne obveze Vremenska razgraničenja Kapital i rezerve Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 31
 32. Bilanca stanja AKTIVA I PASIVA  AKTIVA = imovina  PASIVA= obveze + neto vrijednost poduzeća („kapital i rezerve”) Pravilo 1: AKTIVA= PASIVA Pravilo 2: NETO VRIJEDNOST= IMOVINA-OBVEZE Pravilo 3: NETO VRIJEDNOST PODUZEĆA = (upisani/temeljni kapital+rezerve) + dobit/gubitak iz tekuće godine+ kumulirana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 32
 33. Kauzalitet finacijskih izvještaja poduzeća Veza izmeĊu RDG i BS  Amortizacija vs dugotrajna imovina  Dobit/gubitak (zadrţana) vs kapital i rezerve  Promjena visine zaliha gotovih prizvoda i proizvodnje u toku utjeĉe na poslovne rashode - povećanje zaliha smanjuje trošak, a smanjenje ga povećava  Izraĉun indikatora uspješnosti poslovanja (likvidnosti, zaduţenosti, itd.) Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 33
 34. Kauzalitet finacijskih izvještaja poduzeća Zakljuĉak iz našeg primjera  anomalije u kratkotrajnoj imovini u 2006. godini u odnosu na 2005. u vidu snaţnog rasta zaliha što je dovelo i do dodatnog angaţmana kapitala, odnosno zaduţivanje kod dobavljaĉa radni kapital likvidnost  radni kapital= kratkoroĉna imovina - kratkoroĉna obveze Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 34
 35. Kauzalitet finacijskih izvještaja poduzeća Pregled radnog/obrtnog kapitala poduzeća XY d.o.o. za razdoblje 2003-2006 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Radni (obrtni) kapital 3,859 6,837 8,992 7,052 8,157 9,098 Radni (obrtni) kapital-zalihe (1,770) (106) (3,847) (2,675) (1,189) (3,685) Radni (obrtni) kapital-zalihe SiM 2,366 5,171 6,666 4,065 5,372 6,487 Iz tabele je vidljivo da, Iz analize pasive ističemo rast obveza prema dobavljačima u ako iz kratkotrajne 2006. godini u odnosu na 2005. godinu sa 7,7 mil kn na 8,9 imovine izuzmemo mil. kuna što predstavlja rast od 1,2 milijuna ili za 16%. zalihe, Istovremeno kreditne obveze su porasle za oko 0,4 mil. kuna obrtni kapital postaje ili 5,45% u istom razdoblju. Indikativno je da se poduzeće «negativan», tj. da počelo zaduživati kod dobavljača, uzimajući u obzir rast zaliha poduzeće mora u istom razdoblju. Zapravo, radi se o povećanom zaduživanju zahvatiti kod inozemnih dobavljača i to za 1,4 mil. kuna ili 23,65%, dok u druge izvore radi je zaduženje kod domaćih dobavljača palo za oko 160 tisuća osiguranja likvidnosti. kuna ili za 8,8% u istom razdoblju. Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 35
 36. Kauzalitet finacijskih izvještaja poduzeća  Poduzetnik MORA ZNATI ĉitati financijske izvještaje da bi znao KAKO DATI INPUTE za njihovu izradu  Ĉitanje financijskih izvještaja je moguće najkasnije 20/04 za prethodnu godinu (zakonska obveza)?! ...OSIM ako PODUZETNIK ne kaţe drugaĉije Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 36
 37. Novĉani tok  Prilivi i odlivi novca “NA” i “S” ţiro raĉuna- PLANIRANJE!!!  Nema metologije - SVE što moţe pomoći u kontroli likvidnosti Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 37
 38. Zakljuĉak Tvrdnja:  A. Profitablinim poslovanjem poduzetnik dokazuje da je kompetentan u svojoj djelatnosti.. „znam proizvoditi, znam prodati, profitabilno poslujem (RDG mi je u plusu)” upravljanje poslovnim operacijama i marketingom  B. Odrţavanjem likvidnosti poduzeća „mogu naplatiti sve što prodam” pokazuje da zna upravljati financijama  A+B = poduzetnik zna upravljati poduzećem/situacijom u kojem se ono nalazi; situacija ne upravlja njime, što se pokazalo kao neodrţivo na dulji rok  Realna procjena poduzetnika o promjenama u okruţenju poduzeća strateške odluke Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 38
 39. Zakljuĉak  Bez obzira na pravni (i zakonski ) oblik poslovnog organizma, njegovo poslovanje na kraju dobiva financijski izgled tj. pokaţe se u odreĊenom vremenskom periodu posluje li on uspješno ili ne; ima li novaca ili ne; razvija li se ili ne  Bez obzira na zakonsku obvezu, uredno voĊenje financijskog poslovanja jedan je od preduvjeta za bolju kontrolu nad poslovanjem, odnosno planiranjem i predviĊanjem donose se odluke danas kako bi nas spasile od nelikvidnosti sutra  Aţurno i uredno voĊenje financijskih izvještaja jedini je naĉin da poduzetnik ima kontrolu nad poslovanjem; zakašnjeli i nepotpuni podaci ne mogu biti u funkciji kontrole i razvoja  Knjigovodstvo je utoliko toĉno, koliko su toĉni i podaci koji su obraĊeni Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 39
 40. Pitanja i odgovori DISKUSIJA.... Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 40
 41. Tema: „A” i „B” varijanta poslovanja Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 41
 42. Preporuka: „A” + „B”= ukupno poslovanje I TAKO GA TREBA PROMATRATI Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 42
Anúncio