O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Η ιστορία του βιβλίου και της τυπογραφίας

ΜΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΛΘΟΝ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ

  • Seja o primeiro a comentar

Η ιστορία του βιβλίου και της τυπογραφίας

  1. 1. Η Ι΢ΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΒΙΒΛΙΟΤ ΚΑΙ ΣΗ΢ ΣΤΠΟΓΡΑΦΙΑ΢ Από τθ μακιτρια τθσ Ε1 τάξθσ : Ιωάννα Πολυματίδου ΢χολικό Έτοσ 2013-2014
  2. 2. Λίγα λόγια για τθν ιςτορία του χαρτιοφ Από τθν αρχαιότθτα οι άνκρωποι ζνιωκαν τθν ανάγκθ να καταγράφουν τθ ηωι και τον πολιτιςμό τουσ. Κάπου το 2400 π.Χ. οι Αιγφπτιοι άρχιςαν να χρθςιμοποιοφν τον πάπυρο. Ο πάπυροσ δεν αποτελοφςε χαρτί (όπωσ αυτό που παράγεται από ίνεσ ).
  3. 3. Η χριςθ τθσ γραφισ Η γραφι επινοικθκε λίγο περιςςότερο από 5.000 χρόνια πριν ,ςτθν Μεςοποταμία . Αρχικά χρθςιμοποιικθκε από τουσ εμπόρουσ . Επζτρεψε να γράψουν τουσ νόμουσ τουσ , κρθςκευτικά κείμενα , τθν ιςτορία των βαςιλιάδων τουσ και τα ςθμαντικά γεγονότα .
  4. 4. Η ιςτορία τθσ Συπογραφίασ Οι απαρχζσ τθσ τυπογραφίασ εντοπίηονται ςτθν Κίνα με τθν εφεφρεςθ των κινθτϊν ςτοιχείων το1041 μ. Χ. από τον Pi Sheng . Σα ςτοιχεία αυτά ιταν αρχικά πιλινα και εξελίχκθκαν ςε ξφλινα και ςε μεταλλικά. Η εφεφρεςθ όμωσ δεν γενικεφκθκε ςτθν Κίνα , ίςωσ λόγω τθσ μεγάλθσ ποικιλίασ του κινζηικου αλφάβθτου .
  5. 5. Η αρχι τθσ Συπογραφίασ ΢τθν Ευρϊπθ πατζρασ τθσ τυπογραφίασ κεωρείται ο Γουτεμβζργιοσ . Σο πρϊτο χρονολογθμζνο ζντυπο με χριςθ κινθτϊν ςτοιχείων τυπϊκθκε ςτο Μάιντσ τθσ Γερμανίασ το 1454. Σο πρϊτο βιβλίο ςτθν Ευρϊπθ τυπϊκθκε επίςθσ ςτο Μάιντσ το 1455 .
  6. 6. Η βαςικι τυπογραφικι μζκοδοσ Οι τυπογράφοι είχαν τα ςτοιχεία τουσ ςε κάςεσ , που είχαν ξεχωριςτζσ κικεσ για κάκε τφπο γράμματοσ . ΢χθμάτιηαν τισ λζξεισ που ικελαν παίρνοντασ χωριςτά ςτοιχεία , τοποκετϊντασ τα μαηί ςε μία κικθ , το ςυνκετιριο . Όταν τοποκετοφςαν αρκετζσ αράδεσ , τισ μετζφεραν ςε ζναν πάγκο ϊςπου να ετοιμάςουν κι άλλεσ ςελίδεσ . Σο υλικό για εκτφπωςθ το τοποκετοφςαν ςε ζνα μεταλλικό πλαίςιο με λωρίδεσ και ξφλινεσ ςφινεσ , για να το ςυγκρατοφν ςτακερά ςτθ κζςθ του . Μετά το τοποκετοφςαν ςτο πιεςτιριο , τα ςτοιχεία μελανϊνονταν και ζνα φφλλο χαρτιοφ πιεηόταν επάνω .
  7. 7. Πθγζσ: *www.typography-museum.gr. * http:/el.wikipedia.org/wiki/τυπογραφία *Η πρϊτθ μου ιςτορία Larousse κεφάλαιο : Η επινόθςθ τθσ γραφισ

×