O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม

122.500 visualizações

Publicada em

แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม

Publicada em: Educação

แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม

  1. 1. แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม ตัวชี้วัดที่ 1 สังเกตและอธิบายลักษณะของโครโมโซมที่มีหน่วยพันธุกรรมหรือยีนในนิวเคลียส 1. ลักษณะในข้อใดเกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ก. เสือนพเป็นโจรเหมือนพ่อ ข. พรลักษณ์มีลักยิ้มเหมือนแม่ ค. กมลชอบทานไก่ทอดเหมือนพ่อ ง. สมานและแม่ป่วยเป็นโรคกระเพาะ 2. ลักษณะใดเกี่ยวข้องกับยีนน้อยที่สุด ก. สีผิว ข. ความสูง ค. อารมณ์ ง. สติปัญญา 3. ม้าและม้าลายมีจานวนโครโมโซมเป็น 64 แท่ง และ 44 แท่งตามลาดับ ลูกผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างม้ากับม้าลาย จะมีโครโมโซมของเซลล์ร่างกายเป็นกี่แท่ง ก. 44 แท่ง ข. 54 แท่ง ค. 64 แท่ง ง. 108 แท่ง ตัวชี้วัด 2 อธิบายความสาคัญของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ และกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 4. การใช้กล้องจุลทรรศน์ดูนิวเคลียสของเซลล์ขณะกาลังแบ่งตัวจะเห็นโครางสร้างที่ขดไปขดมายาวๆ เรียกว่าอะไร ก. โครมาติด ข. โครโมโซม ค. DNA ง. โครมาติน 5. ชายและหญิงที่มีผิวปรกติ โดยไม่มียีนผิวเผือกแฝงอยู่แต่งงานกัน โอกาสที่ลูกจะมีผิวเผือกเป็นเท่าใด ก. ร้อยละ 75 ข. ร้อยละ 50 ค. ร้อยละ 25 ง. ไม่มีโอกาสเลย 6. พันธุกรรม (Heredity) หมายถึงข้อใด ก. สิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดจากคนที่รู้จัก ข. สิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ หรือจากรุ่นสู่รุ่น ค. สิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษเพียงรุ่นเดียว ง. ความผิดปรกติของร่างกาย ใช้แผนภาพต่อไปนี้ตอบคาถามข้อ 53–54
  2. 2. 7. ข้อความใดถูกต้อง ก. ลูกรุ่นที่ 1เป็นพันธุ์แท้ทั้งหมด ข. ลูกรุ่นที่ 1เป็นพันธุ์ผสมทั้งหมด ค. พ่อพันธุ์กับแม่พันธุ์มียีนที่เป็นลูกผสมทั้งคู่ ง. เซลล์สืบพันธุ์ของพ่อมียีนเหมือนเซลล์สืบพันธุ์ของแม่ 8. ถ้าลูกรุ่นที่1 ผสมกับพันธุ์แท้ (YY) ลูกรุ่นที่ 2จะมียีนพันธุ์แท้ : พันธุ์ผสม ตามอัตราส่วนใด ก. 0:1 ข 1:1 ค 2:1 ง 1:2:1 9. ข้อความใดไม่ใช่สมบัติของลักษณะด้อย ก. ลักษณะที่ปรากฏออกมามีจานวนน้อย ข. สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะด้อยจะเป็นพันธุ์แท้เสมอ ค. สิ่งมีชีวีตที่มีลักษณะด้อยมักอ่อนแอและตาย ง. ลักษณะที่พบได้ในยีนของพ่อ หรือแมที่เป็นลูกผสม ตัวชี้วัด 3. อภิปรายโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของยีนและโครโมโซมและนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ 10. โรคทาลัสซีเมีย เป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติใด ก. ยีนที่ควบคุมการเจริญเติบโต ข. จานวนโครโมโซมเกินจากปกติ ค. โครโมโซม X มีรูปร่างผิดปกติ ง. ยีนที่ควบคุมการสร้างเฮโมโกลบิน 11. โรคทางพันธุกรรมในข้อใดที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมเพศ ก. กลุ่มอาการพาทัว ข. กลุ่มอาการคริดูชาต์ ค. กลุ่มอาการดาวน์ ง. กลุ่มอาการเทอร์เนอร์ 12. โรคทางพันธุกรรมในข้อใดที่จะพบเฉพาะในผู้ชาย ก. กลุ่มอาการเทอร์เนอร์ ข. กลุ่มอาการคริดูชาต์ ค. โรคไคลน์เฟลเตอร์ ซินโดรม ง. กลุ่มอาการพาทัว
  3. 3. 13.ถ้าทั้งพ่อและแม่ผิวปรกติแต่ มียีนผิวเผือกแฝงอยู่ทั้งคู่ โอกาสที่จะมีลูกเป็นผู้หญิงและผิวเผือกมีค่าเท่าไร ก. 0 ข. 1/4 ค. 1/8 ง. 1/16 14.ชายเป็นโรคฮีโมฟีเลียแต่งงานกับผู้หญิงปกติแต่เป็นพาหะของยีนฮีโมฟีเลีย ลูกแต่ละคนที่เกิดมามีโอกาสเป็นโรคฮีโมฟีเลียร้อยละเท่าไร ก. 25 ข. 50 ค. 75 ง. 100 15.ข้อใดไม่ใช่โรคทางพันธุกรรม ก. โรคเอดส์ ข. โรคตาบอดสี ค. โรคธาลัสซีเมีย ง. โรคปัญญาอ่อนบางชนิด ตัวชี้วัด 4. สารวจและอธิบายความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นที่ทาให้สิ่งมีชีวิตดารงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล 16.สัตว์กลุ่มใดที่นักวิทยาศาสตร์จาแนกไว้ในระดับที่ใกล้เคียงกันมากที่สุด ก. จระเข้ งูดิน เต่าตนุ ข. ปลาโลมา ม้าน้า ปลาตีน ค. เพรี่ยงหัวหอม แม่เรียง ปลิงทะเล ง. อุรังอุตัง ค้างคาว ฮิปโปโปเตมัส 17.ลักษณะเฉพาะของสัตว์ในกลุ่มอาร์โทพอดเป็นอย่างไร ก. ลาตัวเป็นโครงร่างแข็ง ภายในเป็นแผ่นหินปูนผิวภายนอกหยาบ ขรุขระ ข. มีรยางค์เป็นข้อปล้องต่อกัน ลาตัวแบ่งเป็นส่วนๆ มีโครางร่างแข็งภายนอก ค. ลาตัวอ่อนนิ่ม ไม่แบ่งเป็นปล่อง บางชนิดมีโครงร่างแข็ง หุ้มอยู่ภายนอก บางชนิดเป็นแกนอยู่ภายใน ง. ลักษณะตัวแบน มีปาก ไม่มีทวารหนัก ถ้าเป็นปรสิตจะมีอวัยวะสาหรับเกาะเป็นขอเกี่ยวและดูดอาหาร 18.ข้อใดเป็นลักษณะเฉพาะตัวของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอาณาจักรพืช ก. สืบพันธุ์ด้วยเมล็ด ข. มีคลอโรฟิลล์ ค. เซลล์มีเยื่อหุ้ม ง. สืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์ 19. สิ่งใดไม่ใช่องค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพ ก. ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ข. ความหลากหลายทางพันธุกรรม ค. ความหลากหลายของระบบนิเวศ ง. ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
  4. 4. 20. สาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรม คืออะไร ก. การคัดเลือกโดยธรรมชาติ ข. การคัดเลือกพันธุ์โดยมนุษย์ ค. จานวนชนิดของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ง. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอวัยวะสืบพันธุ์ 21. การคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพโดยมนุษย์เป็นการเร่งให้เกิดปัญหาใดในธรรมชาติเร็วยิ่งขึ้น ก. การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ข. การสูญเสียความสมดุลทางธรรมชาติ ค. การทาลายแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ง. ชนิดพันธุ์ของพืชและสัตว์มีปริมาณไม่แน่นอน ตัวชี้วัดที่ 5. อธิบายผลของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อม 22.ลักษณะของสัตว์ในข้อใดเป็นลักษณะเฉพาะของสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก ก. รูปร่างเรียวยาว ใช้เหงือกในการหายใจ ผิวหนังเป็นเกล็ด ออกลูกเป็นไข่ ข. หายใจโดยใช้เหงือก ปอด หรือผิวหนัง ผิวหนังมีลักษณะเปียกชื้น วางไข่ในน้า ค. เป็นสัตว์เลือดอุ่น ใช้ปอดในการหายใจ ปฏิสนธิภายนอก วางไข่ในน้า เลี้ยงลูกด้วยนม ง. รูปร่างเรียวยาว ใช้เหงือกในการหายใจ ตัวอ่อนจะเจริญเติบโตอยู่ภายในตัวแม่ 23.ลักษณะทางพันธุกรรมและสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อลักษณะของสิ่งมีชีวิต ลักษณะใดต่อไปนี้เกิดจากอิทธิพลของลักษณะทางพันธุกรรมเพียงอย่างเดียว ก. หมู่เลือด ข. ระดับสติ ปัญญา ค. ความดันโลหิต ง. น้าหนัก ส่วนสูง 24.เป็นสัตว์ที่ว่ายน้า หากินอย่างอิสระอยู่ในทะเล มีลาตัวนิ่ม บางชนิดมีพิษ บางชนิดใช้เป็นอาหารได้ ตัวอ่อนมีหลายระยะ แต่ละระยะมีรูปร่างแตกต่างกัน ตัวอ่อนบางระยะว่ายน้าเป็นอิสระ บางระยะเกาะติดอยู่กับที่ สัตว์ที่มีลักษณะดังกล่าวจัดอยู่ในไฟลัมใด ก. พอริเฟอร่า ข. มอลลัสกา ค. เอไคโนเดิร์ม ง. ซีเลนเทอราตา 25. การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตจากการคุกคามทาลายของมนุษย์ เกี่ยวข้องกับพืช สัตว์และสิ่งแวดล้อมในเรื่องใด ก. พืชและสัตว์ลดปริมาณลงทาให้ศึกษาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมได้ง่ายขึ้น ข. สมดุลสิ่งแวดล้อมถูกทาลายจากการลดปริมาณลงของพืชและสัตว์ในธรรมชาติ ค. เร่งให้เกิดการผสมพันธุ์ของพืชและสัตว์เร็วขึ้นเพื่อทดแทนสิ่งมีชีวิตที่สูญพันธุ์ไป
  5. 5. ง. พืชและสัตว์ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางพันธุกรรมเพื่อการอยู่รอด 26. วิธีป้ องกันการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพที่ดีที่สุดคือวิธีใด ก. หยุดการทาลายป่าไม้ ข. อกกฎหมายคุ้มครอง ค. ปลูกป่าทดแทนป่าที่ถูกทาลายไป ง. ลงนามในอนุสัญญาระหว่างประเทศ ตัวชี้วัดที่ 6. อภิปรายผลของเทคโนโลยีชีวภาพต่อการดารงชีวิตของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 27.สิ่งมีชีวิตกลุ่มใดเกิดปัญหาทางกสิกรรมมากที่สุด ก. แบคทีเรีย ข. มอลลัส ค. ฟังไจ ง. อาร์โทพอด 28.น้าตาลสดที่ชาวบ้านหาบมาขาย เมื่อเก็บไว้ค้างคืนจะมีกลิ่นของแอลกอฮอล์และมีรสเปรี้ยว กลิ่นและรสดังกล่าว มีสาเหตุมาจากสิ่งใด ก. แบคทีเรียและเชื้อรา ข. ยีสต์และแบคทีเรีย ค. เชื้อรามากกว่าชนิดหนึ่ง ง. แบคทีเรียและเชื้อรามากกว่าชนิดหนึ่ง 29.ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด ก. การโคลนนิ่งเป็นการสืบพันธุ์แบบเพศ ข. เทคโนโลยีชีวภาพไม่สามารถช่วยผู้มีบุตรยากได้ ค. การผสมข้ามพันธุ์จะทาให้ลูกผสมมีลักษณะตามต้องการและต้องการสืบพันธุ์ได้ ง. การโคลนนิ่งที่ประสบความสาเร็จต่อจากการโคลนนิ่งแกะคือการโคลนนิ่งลิง 30. สาเหตุสาคัญที่มนุษย์นาเทคโนโลยีชีวภาพมาช่วยเพิ่มผลผลิตพืชและสัตว์คืออะไร ก. ประชากรมนุษย์เพิ่มมากขึ้น ข. ต้องการให้ประชากรมีงานทา ค. ต้องการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์ ง. ต้องการเป็นประเทศอุตสาหกรรม 31. ข้อสรุปใดไม่ถูกต้อง ก. การโคลนคือการสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่ขึ้นมาโดยไม่ได้อาศัยการปฏิสนธิของเซลล์อสุจิและเซลล์ไข่ แต่ใช้เซลล์ร่างกายในการสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่ขึ้นมา ข.สัตว์ที่ได้จากกรรมวิธีการโคลนจะมีลักษณะเหมือนตัวต้นแบบทุกประการยกเว้นความรู้สึกนึกคิด
  6. 6. ค. สัตว์ตัวแรกของโลกที่เกิดจากกรรมวิธีโคลน ใช้เซลล์เนื้อเยื่อบริเวณเต้านมผสมกับไข่ของสัตว์เพศเมีย ง. ปัจจุบันประเทศตะวันตกหลายประเทศได้รับการสนับสนุนการโคลนมนุษย์เพื่อช่วยให้ผู้มีบุตรยากได้มีโอก าสที่จะมีบุตรมากขึ้น 32. เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่มีข้อได้เปรียบกว่าเทคโนโลยีชีวภาพแบบดั้งเดิมในการเพิ่มผลผลิตพืชและสัตว์ใ นลักษณะใด ก. เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าในกระบวนการผลิต ข. ใช้เวลานานแต่ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงกว่า ค. กาหนดคุณสมบัติของผลผลิตได้ตามที่ต้องการ ง. ใช้ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 33. ถ้านักเรียนต้องการขยายพันธุ์พืชให้ได้จานวนมาก ๆ ในระยะเวลาอันสั้น ควรจะนาเทคโนโลยีชีวภาพใดมาใช้ในการเพิ่มผลผลิตพืชให้ได้ตามที่ต้องการ ก. การโคลน ข. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ค. การผสมข้ามสายพันธุ์ ง. พืชแปลงพันธุ์ (GMO)

×