(2014-10-27) [SETI-UFLA-MG] Testando com py.test e tox

295 visualizações

Publicada em

Minicurso/tutorial sobre o py.test e o tox apresentado na UFLA (Universidade Federal de Lavras), Minas Gerais, no dia 2014-10-27, durante a SETI (Semana de Tecnologia da Informação).

http://seti.compjunior.com.br/

Descrição do tutorial:

Tutorial para o aprendizado sobre o uso prático do pacote py.test para realização de testes de diversos tipos.

Publicada em: Tecnologia
0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
295
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
5
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
4
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

(2014-10-27) [SETI-UFLA-MG] Testando com py.test e tox

 1. 1. py Testando com py..tteesstt ee ttooxx –– DDaanniilloo JJ.. SS.. BBeelllliinnii @@ddaanniilloobbeelllliinnii –– SSEETTII // UUFFLLAA –– 22001144--1100--2277 –– LLaavvrraass // MMGG TTeessttaannddoo ccoomm ppyy..tteesstt ee ttooxx DDaanniilloo ddee JJeessuuss ddaa SSiillvvaa BBeelllliinnii TTwwiitttteerr:: @@ddaanniilloobbeelllliinnii hhttttpp::////ppyytteesstt..oorrgg// hhttttppss::////ttooxx..rreeaaddtthheeddooccss..oorrgg// hhttttppss::////ggiitthhuubb..ccoomm//sscchhllaammaarr//ppyytteesstt--ccoovv hhttttpp::////nneeddbbaattcchheellddeerr..ccoomm//ccooddee//ccoovveerraaggee
 2. 2. py Testando com py..tteesstt ee ttooxx –– DDaanniilloo JJ.. SS.. BBeelllliinnii @@ddaanniilloobbeelllliinnii –– SSEETTII // UUFFLLAA –– 22001144--1100--2277 –– LLaavvrraass // MMGG AAssppeeccttooss ggeerraaiiss ● AAmmbbooss ccrriiaaddooss ppoorr HHoollggeerr KKrreekkeell – OOrriiggiinnaallmmeennttee,, oo ppyy..tteesstt eerraa ppaarrttee ddee uummaa ccoolleettâânneeaa ““ppyy”” ● OObbjjeettiivvoo cceennttrraall – AAuuttoommaattiizzaarr ((ee ppaaddrroonniizzaarr)) tteesstteess ● TTeesstteess ccoomm – CCPPyytthhoonn 22..xx ((22..66++)) ee 33..xx – PPyyPPyy – PPooddee sseerr uussaaddoo ppaarraa tteessttaarr ccóóddiiggooss eemm oouuttrraass lliinngguuaaggeennss
 3. 3. py Testando com py..tteesstt ee ttooxx –– DDaanniilloo JJ.. SS.. BBeelllliinnii @@ddaanniilloobbeelllliinnii –– SSEETTII // UUFFLLAA –– 22001144--1100--2277 –– LLaavvrraass // MMGG CCrriiaaççããoo ddoo aammbbiieennttee ee iinnssttaallaaççããoo ● AAddmmiittiinnddoo oo vviirrttuuaalleennvv iinnssttaallaaddoo ee aattuuaalliizzaaddoo ((aalléémm ddoo ppiipp)),, ccrriiee uumm ddiirreettóórriioo ““ppyyttuutt”” ccoomm oo ccoommaannddoo:: EEssttee sseerráá oo aammbbiieennttee ppaarraa aa rreeaalliizzaaççããoo ddooss tteesstteess,, aalléémm ddaa iinnssttaallaaççããoo ddoo ppyy..tteesstt ee ddoo ttooxx.. ● AAttiivvee oo aammbbiieennttee ((aass lliinnhhaass ggaannhhaarrããoo uumm pprreeffiixxoo)):: ● IInnssttaallee oo ppyy..tteesstt,, oo ppyytteesstt--ccoovv ee oo ttooxx:: ● PPaarraa ddeessaattiivvaarr:: $$ vviirrttuuaalleennvv ppyyttuutt $$ .. ppyyttuutt//bbiinn//aaccttiivvaattee $$ ppiipp iinnssttaallll ttooxx ppyytteesstt ppyytteesstt--ccoovv $$ ddeeaaccttiivvaattee
 4. 4. py Testando com py..tteesstt ee ttooxx –– DDaanniilloo JJ.. SS.. BBeelllliinnii @@ddaanniilloobbeelllliinnii –– SSEETTII // UUFFLLAA –– 22001144--1100--2277 –– LLaavvrraass // MMGG PPrriimmeeiirrooss ppaassssooss ● AArrqquuiivvoo tteesstt__iinncc..ppyy:: ● RRooddaarr oo tteessttee:: ● OO tteessttee ppaassssaa?? def incrementa(x): def incrementa(x): def test_incrementa_3(): – CCoorrrriijjaa oo ccóóddiiggoo return x - 1 return x - 1 def test_incrementa_3(): assert incrementa(3) == 4 assert incrementa(3) == 4 $$ ppyy..tteesstt Nota: os números à direita dos slides se referem a uma sugestão de organização das etapas do tutorial em diferentes diretórios ou commits 01_01 01_02
 5. 5. py Testando com py..tteesstt ee ttooxx –– DDaanniilloo JJ.. SS.. BBeelllliinnii @@ddaanniilloobbeelllliinnii –– SSEETTII // UUFFLLAA –– 22001144--1100--2277 –– LLaavvrraass // MMGG CCoolllleeccttiioonn ttiimmee CCoommoo oo ppyy..tteesstt eennccoonnttrraa ooss tteesstteess?? ● CCoonnvveennççããoo ddee nnoommeess!! – PPrreeffiixxooss ““tteesstt__”” nnooss aarrqquuiivvooss ee ffuunnççõõeess//mmééttooddooss – PPrreeffiixxoo TTeesstt nnooss nnoommeess ddaass ccllaasssseess ● TTeennttee oo eexxeemmpplloo aanntteerriioorr nnoovvaammeennttee,, mmaass mmaanntteennddoo oo aarrqquuiivvoo ccoomm oo nnoommee iinnccrreemmeennttaa..ppyy – OO qquuee aaccoonntteeccee?? – EE cchhaammaannddoo ccoomm oo nnoommee ddoo aarrqquuiivvoo ccoommoo ppaarrââmmeettrroo?? $$ ppyy..tteesstt iinnccrreemmeennttaa..ppyy 01_03 Para organização estrutural em diretórios e outras sugestões/convenções, veja http://pytest.org/latest/goodpractises.html
 6. 6. py Testando com py..tteesstt ee ttooxx –– DDaanniilloo JJ.. SS.. BBeelllliinnii @@ddaanniilloobbeelllliinnii –– SSEETTII // UUFFLLAA –– 22001144--1100--2277 –– LLaavvrraass // MMGG FFaattoorriiaall ● CCoomm aa ffuunnççããoo ffaattoorriiaall eemm uumm aarrqquuiivvoo ffaatt..ppyy ...... def fatorial(x): def fatorial(x): return 1 if n <= 1 else n * fatorial(n - 1) return 1 if n <= 1 else n * fatorial(n - 1) …… ffaaççaa rroottiinnaass ddee tteesstteess ((ffuunnççõõeess)) ppaarraa ppeelloo mmeennooss 77 ddiiffeerreenntteess eennttrraaddaass vváálliiddaass eemm uumm aarrqquuiivvoo tteesstt__ffaatt..ppyy from fat import fatorial from fat import fatorial # Continuar ... # Continuar ... ● RRooddaarr ccoomm:: $$ ppyy..tteesstt 02_01
 7. 7. py Testando com py..tteesstt ee ttooxx –– DDaanniilloo JJ.. SS.. BBeelllliinnii @@ddaanniilloobbeelllliinnii –– SSEETTII // UUFFLLAA –– 22001144--1100--2277 –– LLaavvrraass // MMGG QQuuaannttiiddaaddee ddee tteesstteess ee tteesstteess ppaarraammeettrriizzaaddooss ● IImmpplleemmeennttee uummaa vveerrssããoo aalltteerrnnaattiivvaa aaoo tteesstt__ffaatt..ppyy uuttiilliizzaannddoo aappeennaass uumm úúnniiccoo tteessttee ccoomm vváárriiooss ““aasssseerrtt”” – OO qquuee aaccoonntteeccee ccoomm aa ccoonnttaaggeemm ddooss tteesstteess? ● IImmpplleemmeennttee oo tteesstt__ffaatt..ppyy uussaannddoo:: 02_02 02_03 import pytest from fat import fatorial import pytest from fat import fatorial schema = "n", "out" table = [ # Pares (entrada "n", saída "out") schema = "n", "out" table = [ # Pares (entrada "n", saída "out") (0, 1), # ... complete com os demais pares (0, 1), # ... complete com os demais pares ] @pytest.mark.parametrize(schema, table) def test_mapeia_entrada_saida(n, out): ] @pytest.mark.parametrize(schema, table) def test_mapeia_entrada_saida(n, out): assert fatorial(n) == out assert fatorial(n) == out
 8. 8. py Testando com py..tteesstt ee ttooxx –– DDaanniilloo JJ.. SS.. BBeelllliinnii @@ddaanniilloobbeelllliinnii –– SSEETTII // UUFFLLAA –– 22001144--1100--2277 –– LLaavvrraass // MMGG PPeeqquueennaass ddiiccaass ssoobbrree oo uussoo ddee tteesstteess ppaarraammeettrriizzaaddooss ● IItteerráávveeiiss eemm ggeerraall ccoommoo ttaabbeellaa ddee ddaaddooss,, ee..gg.. ttaabbllee == eennuummeerraattee(([[11,, 11,, 22,, 66,, 2244,, 112200,, 772200]])) 02_04 ● NNaa pprreesseennççaa ddee mmuuiittaass rroottiinnaass ddee tteesstteess sseennddoo ppaarraammeettrriizzaaddaass,, ppooddee--ssee ffaazzeerr …… pp == ppyytteesstt..mmaarrkk..ppaarraammeettrriizzee …… ppaarraa ddeeffiinniirr oo ddeeccoorraattoorr ““@@pp(())”” iinnddiiccaannddoo tteessttee ppaarraammeettrriizzaaddoo ● SScchheemmaa ddee uumm úúnniiccoo vvaalloorr nnããoo pprreecciissaa sseerr uummaa ttuuppllaa ● AAss mmeessmmaass ttaabbeellaass ppooddeemm sseerr uuttiilliizzaaddaass eemm ddiiffeerreenntteess tteesstteess ((ee..gg.. uussoo nnoo ppaatttteerrnn ssttrraatteeggyy,, mmúúllttiippllaass iimmpplleemmeennttaaççõõeess ddee uummaa mmeessmmaa ttaarreeffaa))
 9. 9. py Testando com py..tteesstt ee ttooxx –– DDaanniilloo JJ.. SS.. BBeelllliinnii @@ddaanniilloobbeelllliinnii –– SSEETTII // UUFFLLAA –– 22001144--1100--2277 –– LLaavvrraass // MMGG EExxcceeççããoo ● MMooddiiffiiqquuee aa ffuunnççããoo ffaattoorriiaall ppaarraa llaannççaarr uummaa eexxcceeççããoo VVaalluueeEErrrroorr qquuaannddoo aa eennttrraaddaa ffoorr nneeggaattiivvaa.. if n < 0: if n < 0: raise ValueError("Use apenas inteiros positivos") raise ValueError("Use apenas inteiros positivos") ● CCoommoo tteessttaarr iissssoo? – GGeerreenncciiaaddoorr ddee ccoonntteexxttoo!! with pytest.raises(ValueError): with pytest.raises(ValueError): # Fazer algo que deveria lançar um ValueError # Fazer algo que deveria lançar um ValueError – CCrriiee ppeelloo mmeennooss ddooiiss tteesstteess ccoonntteennddoo eessssee ggeerreenncciiaaddoorr ddee ccoonntteexxttoo,, uumm nnoo qquuaall aa eexxcceeççããoo ooccoorrrree ee oouuttrroo nnoo qquuaall aa eexxcceeççããoo nnããoo ooccoorrrree.. ● AAllgguumm tteessttee ffaallhhoouu? 02_05
 10. 10. py Testando com py..tteesstt ee ttooxx –– DDaanniilloo JJ.. SS.. BBeelllliinnii @@ddaanniilloobbeelllliinnii –– SSEETTII // UUFFLLAA –– 22001144--1100--2277 –– LLaavvrraass // MMGG Podemos usar um “xfail” (expected to fail) no primeiro teste de exceção realizado que sabíamos que falharia (um dos 2 testes do 02_05) inserindo o seguinte decorator na rotina de testes: SSkkiipp//xxffaaiill ● HHáá tteesstteess qquuee ppooddeemm ffaazzeerr sseennttiiddoo eemm ssoommeennttee uumm ddooss aammbbiieenntteess ((ee..gg.. tteessttee qquuee ddeeppeennddee ddoo iitteerrttoooollss..aaccccuummuullaattee ddoo PPyytthhoonn 33)).. ● CCoonnddiicciioonnaall – ppyytteesstt..mmaarrkk..sskkiippiiff – ppyytteesstt..mmaarrkk..xxffaaiill ● IImmppeerraattiivvoo ((ccoommaannddooss)) – ppyytteesstt..sskkiipp – ppyytteesstt..xxffaaiill @@ppyytteesstt..mmaarrkk..xxffaaiill Extra!
 11. 11. py Testando com py..tteesstt ee ttooxx –– DDaanniilloo JJ.. SS.. BBeelllliinnii @@ddaanniilloobbeelllliinnii –– SSEETTII // UUFFLLAA –– 22001144--1100--2277 –– LLaavvrraass // MMGG TTeessttaannddoo aa mmeennssaaggeemm ddee eexxcceeççããoo ● OO bbllooccoo wwiitthh aappeennaass tteessttaa ssee aa eexxcceeççããoo ooccoorrrreeuu.. PPoossssiivveellmmeennttee aa eexxcceeççããoo ppooddeerriiaa tteerr ooccoorrrriiddoo ccoomm uummaa mmeennssaaggeemm ddiiffeerreennttee ddaa ddeesseejjaaddaa ((ee..gg.. ppoorr eexxiissttiirr mmaaiiss ddee uummaa ffoorrmmaa ppaarraa oo vvaalloorr ddee eennttrraaddaa eessttaarr ffoorraa ddoo ddoommíínniioo ddee aapplliiccaabbiilliiddaaddee ddaa ffuunnççããoo)) ● FFaaççaa uumm tteessttee uussaannddoo aa eennttrraaddaa ““22jj”” ((oo nnúúmmeerroo iimmaaggiinnáárriioo 22)),, aa qquuaall llaannççaa uumm TTyyppeeEErrrroorr.. VVeerriiffiiqquuee ssee aa mmeennssaaggeemm ccoonnttéémm aa ppaallaavvrraa ““ccoommpplleexx””.. 02_07 with pytest.raises(TypeError): with pytest.raises(TypeError): try: # Bloco que deveria lançar a exceção except TypeError as exc: assert "complex" in str(exc) raise # Propaga o TypeError try: # Bloco que deveria lançar a exceção except TypeError as exc: assert "complex" in str(exc) raise # Propaga o TypeError 02_06 …… ee uussaannddoo oo ppyy..ccooddee..EExxcceeppttiioonnIInnffoo(()) ...... with pytest.raises(TypeError) as excinfo: with pytest.raises(TypeError) as excinfo: # Bloco que deveria lançar a exceção # Bloco que deveria lançar a exceção assert "complex" in str(excinfo.value) assert "complex" in str(excinfo.value) Dica: Troque o nome “complex” por outro que não existe na string, a fim de “testar o teste” e assegurar de que ele realmente está verificando essa informação.
 12. 12. py Testando com py..tteesstt ee ttooxx –– DDaanniilloo JJ.. SS.. BBeelllliinnii @@ddaanniilloobbeelllliinnii –– SSEETTII // UUFFLLAA –– 22001144--1100--2277 –– LLaavvrraass // MMGG DDoocctteessttss ((tteesstteess ddee ddooccuummeennttaaççããoo)) ● Coommppaarraa tteexxttoo ● IImmpplleemmeennttee aa ffuunnççããoo aaoo llaaddoo eemm uumm aarrqquuiivvoo nnoottaa..ppyy ● Chhaammee oo ppyy..tteesstt ccoomm:: ● Coollooqquuee uumm tteessttee ddee ddooccuummeennttaaççããoo ccoomm uummaa ssttrriinngg ccoommoo eennttrraaddaa def nome_nota(pitch): def nome_nota(pitch): """ Encontra o nome da nota dado o pitch MIDI (dado em semitons) caso esteja na pentatonica de Am. >>> nome_nota(69) # A4 (La central) 'A' >>> nome_nota(70) # Bb4 Traceback (most recent call last): """ Encontra o nome da nota dado o pitch MIDI (dado em semitons) caso esteja na pentatonica de Am. >>> nome_nota(69) # A4 (La central) 'A' >>> nome_nota(70) # Bb4 Traceback (most recent call last): ... ... ValueError: Fora da escala! """ ans = [] if pitch % 12 == 0: ValueError: Fora da escala! """ ans = [] if pitch % 12 == 0: return "C" return "C" if pitch % 12 == 2: if pitch % 12 == 2: return "D" return "D" if pitch % 12 == 4: if pitch % 12 == 4: return "E" return "E" if pitch % 12 == 7: if pitch % 12 == 7: return "G" return "G" if pitch % 12 == 9: if pitch % 12 == 9: return "A" return "A" raise ValueError("Fora da escala!") raise ValueError("Fora da escala!") 03_01 $$ ppyy..tteesstt ----ddoocctteesstt--mmoodduulleess … (Ellipsis): Parte do doctest para “casar com o que vier” 03_02
 13. 13. py Testando com py..tteesstt ee ttooxx –– DDaanniilloo JJ.. SS.. BBeelllliinnii @@ddaanniilloobbeelllliinnii –– SSEETTII // UUFFLLAA –– 22001144--1100--2277 –– LLaavvrraass // MMGG Coobbeerrttuurraa ddee ccóóddiiggoo ● Crriiee uumm ttooxx..iinnii ccoonntteennddoo [pytest] addopts = --doctest-modules [pytest] addopts = --doctest-modules Tente também com “html” no lugar de “term-missing” --cov-config tox.ini --cov-report term-missing --cov nota --cov-config tox.ini --cov-report term-missing --cov nota AAggoorraa nnããoo éé mmaaiiss nneecceessssáárriioo ddiiggiittaarr ppaarrââmmeettrrooss aaoo cchhaammaarr oo ppyy..tteesstt ((eexxcceettoo ppaarrââmmeettrrooss ccoommpplleemmeennttaarreess)) ● AA lliinnhhaa ““ccoovv--ccoonnffiigg”” sseerrvvee ppaarraa uunniiffiiccaarr oo ttooxx..iinnii ccoommoo aarrqquuiivvoo úúnniiccoo ddee ccoonnffiigguurraaççããoo ddoo ttooxx ((aaiinnddaa nnããoo uuttiilliizzaaddoo)),, ppyy..tteesstt ee ppyytteesstt--ccoovv.. PPaarraa ttoorrnnaarr ttaall lliinnhhaa úúttiill,, aavvaalliiee aa ccoobbeerrttuurraa ddee ccóóddiiggoo ccoomm bbrraanncchhiinngg ccoollooccaannddoo iissttoo ttaammbbéémm nnoo ttooxx..iinnii ((ccoonnffiigguurraa oo ppyytteesstt--ccoovv)):: [run] branch = True [run] branch = True ● Coonnsseegguueemm ccoommpplleettaarr ddoocctteessttss ppaarraa cchheeggaarr aa 110000%% ddee ccoobbeerrttuurraa?? 03_03
 14. 14. py Testando com py..tteesstt ee ttooxx –– DDaanniilloo JJ.. SS.. BBeelllliinnii @@ddaanniilloobbeelllliinnii –– SSEETTII // UUFFLLAA –– 22001144--1100--2277 –– LLaavvrraass // MMGG OOrrááccuullooss ee tteesstteess aalleeaattóórriiooss Extra! ● UUssoo aaoo iimmpplleemmeennttaarr uumm aallggoorriittmmoo ccoomm iimmpplleemmeennttaaççããoo ddee rreeffeerrêênncciiaa pprroonnttaa ppaarraa ppeelloo mmeennooss ppaarrttee ddoo ddoommíínniioo.. – NNoo ccaassoo mmaaiiss ssiimmpplleess,, sseemm oorrááccuullooss,, tteesstteess aalleeaattóórriiooss rreepprreesseennttaamm aa rreessiissttêênncciiaa aa ““ffaallhhaa ddee sseeggmmeennttaaççããoo”” oouu ccooiissaass ssiimmiillaarreess,, aallggoo qquuee nnããoo ffaarreemmooss nneessttee mmiinniiccuurrssoo.. – Coomm oorrááccuullooss,, ppooddeemmooss ssiimmpplleessmmeennttee uuttiilliizzaarr uummaa iimmpplleemmeennttaaççããoo ppaarraa tteessttaarr oouuttrraa,, ccrriiaannddoo tteesstteess mmaassssiivvaammeennttee.. ● OO qquuee ooccoorrrree qquuaannddoo ssee uuttiilliizzaa oo ddeeccoorraattoorr ppyytteesstt..mmaarrkk..ppaarraammeettrriizzee mmaaiiss ddee uummaa vveezz?? ● IImmpplleemmeennttee uumm aallggoorriittmmoo ((qquuaallqquueerr)) ppaarraa oorrddeennaaççããoo ddee lliissttaass uuttiilliizzaannddoo oo bbuuiilltt--iinn ““ssoorrtteedd”” ccoommoo oorrááccuulloo ppaarraa ooss tteesstteess eemm uumm úúnniiccoo tteessttee ppaarraammeettrriizzaaddoo.. 04_01
 15. 15. py Testando com py..tteesstt ee ttooxx –– DDaanniilloo JJ.. SS.. BBeelllliinnii @@ddaanniilloobbeelllliinnii –– SSEETTII // UUFFLLAA –– 22001144--1100--2277 –– LLaavvrraass // MMGG TTooxx ● GGeerreenncciiaa mmúúllttiippllooss aammbbiieenntteess vviirrttuuaaiiss,, ppaarraa aauuttoommaattiizzaarr ooss tteesstteess eemm ttooddooss ooss aammbbiieenntteess ● EExxiiggêênncciiaass:: – UUmm aarrqquuiivvoo sseettuupp..ppyy ddoo pprroojjeettoo ((iinnssttaallaaççããoo//ccoonnffiigguurraaççããoo ddoo ““ppaacckkaaggee””)) – UUmm aarrqquuiivvoo ttooxx..iinnii ((ccoonnffiigguurraaççããoo ddoo ttooxx ee ppyy..tteesstt)) ● VVaammooss ffaazzeerr aallgguumm ddooss ““pprroojjeettooss”” jjáá ccrriiaaddooss ffuunncciioonnaarr ttaannttoo nnoo PPyytthhoonn 22 ccoommoo nnoo PPyytthhoonn 33 ((eexxcceettoo oo qquuee uuttiilliizzaa ddoocctteessttss)).. from setuptools import setup setup(name="pytut") from setuptools import setup setup(name="pytut") Este setup.py é MÍNIMO. O nome é usado pelo tox para criar um egg Exemplo de parte do tox.ini que configura o tox. [tox] envlist = py27, py34 [tox] envlist = py27, py34 [testenv] deps = pytest commands = py.test [testenv] deps = pytest commands = py.test $$ ttooxx 0X_0Y
 16. 16. py Testando com py..tteesstt ee ttooxx –– DDaanniilloo JJ.. SS.. BBeelllliinnii @@ddaanniilloobbeelllliinnii –– SSEETTII // UUFFLLAA –– 22001144--1100--2277 –– LLaavvrraass // MMGG PPoonnttoo fflluuttuuaannttee ● CCoommppaarraarr ppoorr aapprrooxxiimmaaççããoo – VVaalloorr aabbssoolluuttoo ddaa ddiiffeerreennççaa – EErrrroo ppeerrcceennttuuaall//rreellaattiivvoo ((nnããoo--ssiimmééttrriiccoo)) – TToolleerrâânncciiaa eemm nnúúmmeerroo ddee bbiittss ddee mmaannttiissssaa ● HHáá iimmpplleemmeennttaaççõõeess pprroonnttaass – nnuummppyy..iisscclloossee,, nnuummppyy..aallllcclloossee – aauuddiioollaazzyy..aallmmoosstt__eeqq – uunniitttteesstt..TTeessttCCaassee..aasssseerrttAAllmmoossttEEqquuaall ● UUssoo ddee aarrrreeddoonnddaammeennttooss eexxppllíícciittooss Extra!
 17. 17. py Testando com py..tteesstt ee ttooxx –– DDaanniilloo JJ.. SS.. BBeelllliinnii @@ddaanniilloobbeelllliinnii –– SSEETTII // UUFFLLAA –– 22001144--1100--2277 –– LLaavvrraass // MMGG MMiisscceellâânneeaa $ py.test --help usage: py.test [options] [file_or_dir] [file_or_dir] [...] ... $ py.test --help usage: py.test [options] [file_or_dir] [file_or_dir] [...] ... ● VVeejjaamm aa aajjuuddaa ddoo ppyy..tteesstt!! – TTooddooss ooss ppaarrââmmeettrrooss ssããoo ooppcciioonnaaiiss,, mmaass qquuaaiiss ooss ppaarrââmmeettrrooss?? ● ÉÉ ppoossssíívveell sseelleecciioonnaarr ssoommeennttee aallgguunnss tteesstteess ppaarraa sseerreemm rrooddaaddooss.. – SSeeppaarraaççããoo ppoorr aarrqquuiivvoo,, ttrriivviiaall – UUsseemm ““--kk”” ppaarraa sseelleecciioonnaarr uummaa ppaarrttee ddaa ssuuííttee ddee tteesstteess ((bbaasseeaaddoo nnooss nnoommeess ddooss tteesstteess)) $$ ppyy..tteesstt ----ccoolllleecctt--oonnllyy
 18. 18. py Testando com py..tteesstt ee ttooxx –– DDaanniilloo JJ.. SS.. BBeelllliinnii @@ddaanniilloobbeelllliinnii –– SSEETTII // UUFFLLAA –– 22001144--1100--2277 –– LLaavvrraass // MMGG Perguntas ? FFIIMM!! OObbrriiggaaddoo!! hhttttpp::////ppyytteesstt..oorrgg// hhttttppss::////ttooxx..rreeaaddtthheeddooccss..oorrgg// hhttttppss::////ggiitthhuubb..ccoomm//sscchhllaammaarr//ppyytteesstt--ccoovv hhttttpp::////nneeddbbaattcchheellddeerr..ccoomm//ccooddee//ccoovveerraaggee

×