Anúncio

Ec cd

teacher at deped nueva ecija em deped nueva ecija
2 de Nov de 2016
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Destaque(20)

Anúncio

Ec cd

 1. Department of Education Region III Division of Nueva Ecija TALAVERA NORTH DISTRICT
 2. For example: Date of Exam: 2001 – 03 – 12 Date of Birth: 1998 – 05 – 17 2 – 09 -25 (Y – M- -D) YEAR MONTH DATE EXAMINER’S NAME 1st assess Date Tested Child’s Date of Birth Child’s Age Date Tested Child’s Date of Birth Child’s Age 2nd assess
 3. Para Sa mga Magulang: Ang Philippine Early Childhood Checklist (Form 2) ay nagtataglay ng mga kakayahan, ugali at kaalaman ng mga batang 3 taon hanggang 5.11 taon. Ito ay maaaring gamiting gabay sa pagkilala ng inyong anak at sa makagawa ng angkop na pag-aalaga, pagtuturo at paggabay sa kanilang paglaki at pag-unlad. Nilalaman: Ang bawat pahina ay nagtataglay ng ibat-ibang antas ng pag-unald gaya ng mga sumusunod kung saan biniblang ang iskor.  Gross Motor Domain na may 13 items  Fine Motor Domain na may 11 items  Self-help Domain na may 27 items  Receptive language Domain na may 5 items  Expressive Language Domain na may 8 items  Cognitive Domain na may 21 items  Social-Emotional Domain na may 24 items Ang bawat item na naobserbahan ay itatala ng tatlong beses sa isang taon. 1. Sa simula ng taon 2. Sa gitna ng taon, at 3. Sa katapusan ng taon.
 4. Mga Hanay: P – Present o kaya ng bata O – Naobserbahan o nakita na taglay ng bata ang kakayahan R – Report ng magulang tungkol sa kakayahan. Iskor: (√) Kaya o alam gawin ng bata ( - ) di kaya o di sumasagot (-9) walang pagkakataong makita ang kakayahan
 5. Gross Motor P O R COMMENTS P O R COMMENTS p O R 1 Umaakyat ng mga silya 2 Sinusubukang iangat ang ulo kapag idinapa A.3.1-4.0 Years
 6. Gross Motor P O R COMMENTS P O R COMMENTS p O R 3 Bumababa ng hagdan habang hawak ng tagapagalaga ang isang kamay. 4 Umaakyat ng hagdan, Parehong paa bawat baiting habang nakahawak sa gabay ng hagdan 5 Umaakyat ng hagdan na salitan ang mga paa na hindi na humahawak sa gabay ng hagdan. 6 Bumababa ng hagdan na salita ang mga paa na hindi na humahawak sa B. 4.1-5.0 Years
 7. Gross Motor P O R COMMENTS P O R COMMENTS p O R 7 Tumatakbo na hindi nadadapa. 8 Tumatalon 9 Lumulundag ng 1-3 beses gamit ang mas gusting paa. 10 Tumatalon at umiikot. B. 4.1-5.0 Years
 8. Gross Motor P O R COMMENTS P O R COMMENTS p O R 11 Ginagalaw ang mga parte ng katawan kapag inutusan 12 Sumasayan/ sumusunod sa mga hakbang sa saya, grupong Gawain ukol sa kilos at galaw. 13 Hinahagis ang bola ng paitaas na may direksyon BILANG NG ISKOR C.5.1-5.11 Years
 9. FINE MOTOR P O R COMMENTS P O R COMMENTS p O R 1 Nagpapakita ng higit na pagkagusto sa paggamit ng partikular na kamay 2 Kinakabig ang mga bagay gamit ang hinlalaki at hintuturo. 3 Kinukuha ang mga bagay gamit ang hinlalaki at hintuturo. 4 Nilalagay/ tinatanggal ang maliliit na bagay mula sa lalagyan. 5 Tinatanggal ang takip ng bote/ lalagyan, inaalis ang ballot ng mga pagkain. A. 3.1-4.0 Years
 10. Fine Motor P O R COMMENTS P O R COMMENTS p O R 6 Hinahawakan ang krayola gamit ang nakasarang palad. 7 Kusang gumuguhit- guhit. 8 Gumuguhit ng patayo at pahalang na marka. B. 1.1 -3.0 Years
 11. Fine Motor P O R COMMENTS P O R COMMENTS p O R 6 Kusang gumuguhit ng bilog na hugis 7 Gumuguhit ng larawan ng tao (ulo, mata, katawan, braso, kamay, daliri, hita, at paa) 8 Gumuguhit ng bahay gamit ang ibat-ibang uri ng hugis (parisukat, tatsulok.) BILANG NG ISKOR C. 5.1-5.11 Years
 12. SELF-HELP P O R COMMENTS P O R COMMENTS p O R 1 Pinapakain ang sarili ng mga pagkain tulad ng biskwit at tinapay (finger food) 2 Pinapakain ang sarili ng ulam at kanin gamit ang mga daliri ngunit may natatapong pagkain 3 Pinapakain ang sarili gamit ang mga kutsara ngunit may natatapong pagkain 4 Pinapakain ang sarili gamit ang mga daliri na walang natatapong pagkain. 5 Pinapakain ang sarili gamit ang kutsara na walang natatapong pagkain BILANG NG ISKOR C. 5.1-5.11 Years
 13. SELF-HELP P O R COMMENTS P O R COMMENTS p O R 6 Tumutulong sa paghawak ng baso/ tasa sa pag-inom 7 Umiinom sa baso ngunit may natatapon. 8 Umiinom sa baso na walang umaalalay. BILANG NG ISKOR B. 4.1-5.0 Years
 14. SELF-HELP P O R COMMENTS P O R COMMENTS p O R 9 Kumukuha ng inumin ng mag-isa 10 Kumakaing hindi na kailangang subuan pa. 11 Binubuhos ang tubig (o anumang likido) mula sa pitsel na walang natatapon. 12 Naghahanda ng sariling pagkain/ meryenda. 13 Naghahanda ng pagkain para sa nakababatang kapatid/ ibang miyembro ng pamilya kung walang C. 5.1 -5.11 Years
 15. SELF-HELP P O R COMMENTS P O R COMMENTS p O R 14 Nakikipag-tulungan kung binibihisan (hal. Itinataas ang mga kamay at paa.) 15 Hinuhubad ang shorts na may garter. 16 Hinuhubad ang sando. 17 Binibihisan ang sarili na walang tumutulong, maliban sa pagbubutones at pagtatali 18 Binibihisan ang sarili na walang tumutulong kasama na ang pagbubutones at pagtatali.
 16. SELF-HELP P O R COMMENTS P O R COMMENTS p O R Toilet Training Subdomain 19 Ipinapakita o ipinahihiwatig na naihi o nadumi sa shorts. 20 Pinapaalam sa tagapag-alaga ang pangangailangang umihi o dumudumi upang makapunta sa tamang lugar (hal. banyo o CR) 21 Pumupunta sa tamang lugar upang umihi o dumumi ngunit paminsan-minsan ay may pagkakataong hindi mapigilang maihi o madumi sa shorts.
 17. SELF-HELP P O R COMMENTS P O R COMMENTS p O R Toilet Training Subdomain 22 Matagumpay na pumupunta sa tamang lugar upang umihi o dumumi. 23 Pinupunasan ang sarili pagkatapos dumumi. 24 Nakkipagtulungan kung pinapaliguan (hal. Kinukuskos ang mga braso). 25 Naliligo ng walang tumutulong
 18. SELF-HELP P O R COMMENTS P O R COMMENTS p O R Toilet Training Subdomain 26 Naghuhugas at nagpupunas ng mga kamay ng wala ng tumutulong. 27 Naghihilamos ng mukha ng walang tumutulong BILANG NG ISKOR
 19. RECEPTIVE LANGUAGE DOMAIN P O R COMMENTS P O R COMMENTS p O R Receptive Language Subdomain 1 Tinuturo ang mga kapamilya o pamilyar na bagay kapag ipinaturo. 2 Tinuturo ang 5 parte ng katawan kung inutusan. 3 Tinuturo ang 5 napangalanang larawan ng mga bagay 4 Sumusunod sa dalawang lebel na utos na may simpleng pang ukol BILANG NG ISKOR A. 3.1-5.11 Years
 20. EXPRESSIVE LANGUAGE DOMAIN P O R COMMENTS P O R COMMENTS p O R 1 Gumagamit ng 5 20 nakikilalang salita 2 Napapangalanan ang mga bagay na nakikita sa larawan (4) 3 Gumagamit ng 2-3 kombinasyon ng pandiwa-pantangi (verb- noun combinations) { ha. Hingi ng pera} 4 Gumagamit ng panghalip (hal. Ako, akin). A. 3.1-5.0 Years
 21. EXPRESSIVE LANGUAGE DOMAIN P O R COMMENTS P O R COMMENTS p O R 1 Nagsasalita sa tamang pangungusap na may 2- 3 salita. 2 Kunukwento ang mga katatapos na karanasan (kapag tinatanong/ diniktahan) na naayon sa pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari gamit ang mga salitang tumutukoy sa pangnakaraan (past tense). 3 Nagtatanong ng ano. 4 Nagtatanong ng sino at bakit. BILANG NG ISKOR B. 5.1-5.11Years
 22. COGNITIVE DOMAIN P O R COMMENTS P O R COMMENTS p O R 1 Tinitingnan ang direksyon ng nahuhulog na bagay 2 Hinahanap ang mga bagay na bahagyang nakatago 3 Hinahanap ang mga bagay na lubusang nakatago. 4 Binibigay ang bagay ngunit hindi ito binibitiwan 5 Naglalaro ng kunwa- kunwarian. 6 Tinutugma ang mga bagay. 7 Ginagaya ang mga kilos A. 3.1 4.0 Years
 23. COGNITIVE DOMAIN P O R COMMENTS P O R COMMENTS p O R 7 Tinutugma ang 2-3 kulay. 8 Tinutugma ang mga larawan. 9 Nakikilala ang mga magkakapareho at magkakaibang hugis. 10 Inaayos ang mga bagay ayon sa 2 katangian ( hal. Laki at kulay). 11 Pinapangalanan ang 4-6 na kulay. 12 Tinutugma ang mga bagay. B. 4.1 5.0 Years
 24. COGNITIVE DOMAIN P O R COMMENTS P O R COMMENTS p O R 13 Inaayos ang mga bagay mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. 14 . Gumuguhit/ ginagaya ang isang disenyo. BILANG NG ISKOR B. 4.1 5.0 Years COGNITIVE DOMAIN P O R COMMENTS P O R COMMENTS p O R 15 Nakakabuo ng isang simplen puzzle 16 Pinapangalanan ang 3 hayop o gulay kapag tinatanong
 25. COGNITIVE DOMAIN P O R COMMENTS P O R COMMENTS p O R 17 Sinasabi ang mga gamit ng mga bagay sa bahay. 18 . Naiintindihan ang magkakasalungat na mga salita sa pamamagitan ng pagkumpleto ng pangungusap (hal. Ang aso ay Malaki, ang daga ay _____) 19 Nasasabi kung ano ang mali sa larawan (hal. Ano ang mali sa larawang ?) 20 Tinuturo ang kaliwa at kanan ng bahagi ng katawan. 21 Tinutugma ang malalaki at maliliit na mga titik. C. 5.1 -5.11 Years
 26. SOCIAL-EMOTIONAL DOMAIN P O R COMMENTS P O R COMMENTS p O R 1 Lumalapit sa mga hindi kakilala ngunit sa una ay maaaring maging mahiyain o hindi mapalagay. 2. Natutuwang nanonood ng mga ginagawa ng mga tao o hayo sa malapit na lugar. 3 Naglalarong mag-isa ngunit gusting malapit sa mga pamilyar na nakatatanda o kapatid. A. 3.1 – 5.0 Years
 27. SOCIAL-EMOTIONAL DOMAIN P O R COMMENTS P O R COMMENTS p O R 4 Tumatawa/ tumitili nang malakas sa paglalaro. 5. Naglalaro ng “bulaga” 6 Pinapagulong ang bola sa kalaro o tagapag- alaga. 7 Niyayakap ang mga laruan. A. 3.1 – 5.0 Years
 28. SOCIAL-EMOTIONAL DOMAIN P O R COMMENTS P O R COMMENTS p O R 8 Ginagaya ang mga ginagawa ng mga nakatatanda (hal. Pagluluto, paghuhugas). 9. Marunong maghintay (hal. Sa paghuhugas ng kamay, sa pagkuha ng pagkain. 10 Humihingi ng permiso na laruin ang laruan na ginagamit ng ibang bata. 11 Pinahihiram ang sariling laruan sa iba. B. 5.1 – 5.11 Years
 29. SOCIAL-EMOTIONAL DOMAIN P O R COMMENTS P O R COMMENTS p O R 12 Naglalaro ng maayos sa mga pang-grupong laro (hal. hindi nandadaya para manalo). 13 Binabantayan ang mga pag-aari ng may determinasyon 14 Nagpupursige kung may problema o hadlang sa kanyang gusto. 15 Interesado sa kanyang kapaligiran ngunit alam kung kalian kailangang huminto sa pagtatanong. B. 5.1 – 5.11 Years
 30. SOCIAL-EMOTIONAL DOMAIN P O R COMMENTS P O R COMMENTS p O R 16 Nakapaglalaro nang patas (Hindi nandaraya upang Manalo). 17 Inaalo/inaaliw ang mga kalaro o kapatid na may problema. 18 Nakikipagtulungan sa mga pang-grupong sitwasyon upang maiwasan ang mga away o problema. 19 Naikukwento ang mga mabigat na nararamdaman (hal. galit, lungkot). B. 5.1 – 5.11 Years
 31. SOCIAL-EMOTIONAL DOMAIN P O R COMMENTS P O R COMMENTS p O R 20 Gumagamit ng mga kilos na nararapat sa kultura na hindi na hinihiling dinidiktahan (hal. Pagmamano, paghalik). 21 Nagpapakita ng respeto sa nakatatanda gamit ang “Nang” “Nong” “Opo”, “Po” (o anumang katumbas nito) sa halip na kanilang unang pangalan. 22 Tumutulong sa mga gawaing pambahay (hal. Nagpupunas ng mesa, nagdidilig ng mga halaman). B. 5.1 – 5.11 Years
 32. SOCIAL-EMOTIONAL DOMAIN P O R COMMENTS P O R COMMENTS p O R 23 Responsableng nagbabantay sa mga nakababatang kapatid/ ibang miyembro ng pamilya. 24 Tinatanggap ang isang kasunduang ginawa ng tagapag-alaga (hal. Lilinisin muna ang kuwarto bago maglaro sa labas. BILANG NG ISKOR B. 5.1 – 5.11 Years
 33. 1st Trial 2nd Trial 3rd Trial AGES AGES AGES 4-4.11 5-5.11 4-4.11 5-5.11 4-4.11 5-5.11 DOMAIN RawScore ScaledScore RawScore ScaledScore RawScore ScaledScore RawScore ScaledScore RawScore ScaledScore RawScore ScaledScore Gross Motor (13) Fine Motor (11) Self-Help (27) Receptive Language (5) Expressive Language (8) Cognitive (21) Social Emotional (24) Sum of Scaled Scores Standard Score Interpretation
 34. SCALED SCORE 8GROSS MO9TOR RAW SCORE FINE MOTOR RAW SCORE SELF-HELP RAW SCORE RECEPTIVE LANGUAGE RAW SCORE EXPRESSIVE LANGUAGE RAW SCORE COGNITIVE RAW SCORE SOCIAL EMOTIONAL RAW SCORE 1 0-5 0-3 0-15 0-1 - 0 0-13 2 6 4 16 - 0-5 1 14 3 - - 17 2 - 2-3 15 4 7 5 18 - - 4 16 5 8 6 19 - 6 5 17 6 - - 20 3 - 6-7 18 7 9 7 - - - 8 19 8 10 - 21 - 7 9-10 20 9 11 8 22 4 - 11 21 10 12 9 23 - - 12 22 11 - - 24 5 8 13-14 23 12 13 10 25 - - 15 24 13 - 11 26 - - 16-17 - 14 - - 27 - - 18 -
 35. SCALED SCORE 8GROSS MO9TOR RAW SCORE FINE MOTOR RAW SCORE SELF-HELP RAW SCORE RECEPTIVE LANGUAGE RAW SCORE EXPRESSIVE LANGUAGE RAW SCORE COGNITIVE RAW SCORE SOCIAL EMOTIONAL RAW SCORE 1 0-10 0-5 - 0-2 - 0-9 0-15 2 - - 0-19 - - 10 16 3 - 6 20 - - 11 17 4 11 - 21 3 - 12 - 5 - 7 - - 0-7 13 18 6 - - 22 - - 14 19 7 12 8 23 - - 15 20 8 - 9 - 4 - 16 - 9 - - 24 - - 17 21 10 - 10 25 - - 18 22 11 13 - - 5 8 19 23 12 - 11 26 - - 20 - 13 - - 27 - - 21 24 14 - - - - - - -
 36. SUM OF SCALED SCORES STANDARD SCORES SUM OF SCALED SCORES SUM OF STANDARD SCORES 29 37 64 88 30 38 65 89 31 39 66 90 32 40 67 91 33 41 68 92 34 42 69 93 35 43 70 94 36 44 71 95 37 45 72 96 38 46 73 97 39 47 74 98 40 48 75 99 41 49 76 100 42 50 77 101 43 51 78 102 44 52 79 103 45 53 80 104 46 54 81 105 47 55 82 106 48 56 83 107 49 57 84 108 50 58 85 109
 37. Scaled Scores Scaled Scores range 1-19 with a mean of 10 and a standard deviation of 3. They are interpreted as follow Table 6. Interpretation of the Scaled Scores SCALED SCORES INTERPRETATION 1-1 Suggest significant delay in overall development 4-6 Suggest slight delay in overall development 7-13 Average development 14-16 Suggest slightly advanced development 17-19 Suggest highly advanced development
Anúncio