O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Próximos SlideShares
TBE Past Year Question Set A
Avançar
Transfira para ler offline e ver em ecrã inteiro.

9

Compartilhar

Baixar para ler offline

TBE Past Year Question Set B

Baixar para ler offline

Takaful Bar Exam Past Year Question Set B
Use this to prepare new agents for the TBE exam. Answers provided.

Livros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo

TBE Past Year Question Set B

 1. 1. Set B Scalan - Saaian Contch Takaiui Basic Examination (TBE) dalam Bahasa Malaysia i. Kemudahan oenukaran dalam pelan takami harKailâf* aeianuran amet berçuna bagi mjuan: A' Peranca-igan kewañgar'. cren : emagang sijil B Perancangar. keuntungan clan ; angendaii Takam C Permcangar pengualan cieh ; ençums dana D Parancangan asex alen pemegang amanañ . n 'lang marakah di antara mekanis ma peiaburan : eakur adauai'. bertujuan untuk . Tramperclehi peningkaian madai A Bon kcrporat E Sanam utama C Qpsyen . ,V Dana penumbuhan h) U å n: .. a ø S2- 'l' å p-elaburan 'nenawarkan kepada pamilik 81M bentuk paiaburan sepom A Kepelbagaian portfolio spekulasi B Puiangan oeiaburan yang dijamin . AV Kepeibagazan portfolio pelanoran D Pulangan palaburan yang tinggi 4. Salah satu car: unzuk memiai aset ialah malaiui 'mlai buku" yang bermaksud: A Nilai buku di pusat sumbar pengenaali rakanJ B Nilai secerar sekâranya asat barkenaan dijuai dipasaran : a ouka C Harga kelika aset berksraan dibeii/ diperciehi Niir-. i yang diieiakkan oada asei carkenaan cidalam buku akaun oengenaaii takaful . . Yang manakah di ankara oenku: BUKMA ieris seriindurgan Takaiul Keluatga A Pevan Periindungar Individu B Pelan Perlindungan Gadai Jann C Pelan Anuiti Peian Parlindunqan Hans a. 'lang manakah ai e. : : tara barikut SUKAN makfumat yang peråu dibaritahu oieh pencadang caiam bcrang cadangan rakafu naluarga? ⁄ Senarai naspitai dan 'dir-ik oilihan 8 Maklumat dirt C Segarah peribadl dan keiuazg D Maklumat ; erlirdungan yang dbohcn 7. Diantara berikut. yanç manakah SUKAN faktor yang perlu diberi perhatian. " ra Du. Gram Eurem . larsicn ZUVZI
 2. 2. A C D Objektrf pelaburan Peian yang pallng murah Dana sadia ada Horizon/ orospek peianuran 8. Apakah objecktif utama Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia? kawalan. memantau dan menyednakan sekumpulan pakar penasihat Syariah B Menyediakan dokumen unaang - undang unluk insmusi kewangan Islam patuh Syariah C Menasihali barkenaan polisi dan rizab persekutuan D Memastikan operator takalul menggandakan keunmngan 9 Perkara 4 dalam Gans Panduan Peniagaan Takalul Parubaian dan Kesihatan mandefinasikan periindungan Takarui Perubalan dan Kesihaian sebagai A Sqil takaful yang menyediakan manlaat tertaniu sepam uinyalakan tarhadap risiko yang boleh menjadikan seseorang itu hilarg upaya sapenuhnya atau sebahagiannya disebabkan oleh kemaiangan B Perlaburan ka dalam sekunti yang mana setiap seorang pelabur tidak bolen melebihi 5% dart modal berbayar syankat yang allaburkan atau tidak melebihi 5% carl niiai kesaluruhan dana mengikut yang mana Ieblh rendah C Menguatkuasakan dan melaksanakan kontrak takaful keatas iakalui keiuarga dan takalul anurtl dimana manlaat adalah keseluruhan atau sebahagian perlu dltantukan berdasarkan nilai daripada axau pendapatan darlpada harta yang dinyatakan j/ Sun rakaful yang menyediakan manfaat tenentu sepem dinyatakan temadap 10. Antara yang berikut yang manakah BUKAN organisasi yang manetapkan piawaian dan mengawal selia perniagaan takaful? , i Bank Pembangunan Islam (IDB) B Bank Negara Malaysia (BNM) C Lembaga Perkhidmatan Kewangan Islam (IFS B) D Pertubuhan Psrakaunan dan Pengauditan lnstitusi Kewangan Islam (AAOFI) 1 1. Antara elomen di bawah yang manakah BUKAN berksnaan model takaful? A lanya model patuh syariah 8 Pesena Takaful adalan pemilik dana takaful C Ianya berdasarkan kepada operas! perniagaan beretika Kutipan sumbangan dilaburkan ka dalam ekuir' konvensional dan lslam 12. Majiis Fatwa Kebangsaan menfatwakan jenls insurans yang dljalankan oleh syarikat B lnsurans Kenderaan lnsurans Kemalangan Diri TBDU. Great Eastern 'Jersion 2012.!
 3. 3. C Ins-. irans Hartatenda , D/ lnsurarás Hayai ' _-. Azaixgr. kansep 45.3: '3 awui* A Safing bcrrnaaran B Saling member Tiakiumat j” Saiing 'nernbantu " D Saiing rnencintai I i. Dalam Takatui Perubatan da" Kesmaiar* keacaan secia aca bermaksud . A/l Keacaan rlan penyakd peserta sebewm rvemcFc-r' Beier' Perpbaier* dar* Kesiharan B Keadaan geni. . diperiui-i sebelum parti-dringer' . diterima C Penyamz yang diâienaipasti samasa teivpch perimaurgan D Keadaan dan penyakil yang dikenafpast semasa tarrpch menunggu 15. Gharar wujud di daiam Jwntrak nsorans bila mana: i. Kadua - dua pihak yang renkat dengan kontrak nsuans 'Jdak tahu secara ; Glas apakah sebenarnya kewajipan dan : anggungiawab rnereka antara satu sama Iain' li. Pihak yang diinsuranskan tidak rnengerahui jamlah pampasan yang dibayar kepadanya sekiranya beriaku kemaiangan lil. Syarikat insurans ridak mengetahui sirakah perixmusibah akan bertaku lV. Premium peserta akan dilaouraan kepeiaburan tidak paiuh Syarjah á n dan lil C i. ll dan III D Il. IlI dan lV E Sernua d: atas 15, Yang manakah di antara cenyataan berikut adaiah BENAR 'nengenau Pelan Takaiul Pendicikan Kanak - Kanak . . Pelan in: menyediakan perlincungan dan simpanan ; angka panjang untuk membiayai corbelaniaan pendidikan tinggi kanak - kanal« II. Kanak - kanak akan disediakan dana yang déperiukan untuk pendidikan tinggi beliau apabila sijil maiarg IlI. lbu bapa yarg menyertas pelan m layak untuk merdapat periepasan cukai persecrangan sehingga RMGÆCO satanun IV. Kanak - kanak akan disediakan manfaa: kewangan sekiranya pembayar ditimpa musibah yang diiindungi di' bawah pelan -ni 1B' I, ll dan III C i. ll dan IV D Il. lll dan IV E Semua di atas i7. Yang manakan di : Antara nelan tekztul heri-tu! yang TIDAK cisediakan oleh pcngendali takaful” A Pelan takalul gadaijanp B Pelan tekalui perubalan dar: xesihatan Pelan takalui kehamilan TBOU. Gr : at Eaæzem 'Ja-rsion 2012.?
 4. 4. D Pelan takaful berkumpulan 18. Dana harta ialah A Struktur pelaburan yang menjanjikan pertumbuhan iairu peningkalan model B Struktur pelaburan yang mampu menjana pandapatan yang maksimum C Struktur pelaburan yang menggabungkan puiangan peningkatan rnodal dan ; Liga pendapatan 4B/ Pelaburan dalam portfolio hartanah dan lnstrumen kewangan berkaitan hartanah bagi fujuan mendapatkan pulangan paiaburan 19. Yang manakah di antara berikut meruøakan syarat - syarat pernbatasan yang teraapat dalam dokumen sijil A Bunuh din / B/ Tempoh tenggang C Nilai serahan D Penguatkuasaan samuia sijil yang telah luput Takaful Keiuarga A Setiap individu rnempunyai' kepentingan yang tidak ierhad terhadap hayatnya sendin' B Ibubapa mempunyai kepenringan boieh lindung terhadap hayat anak - anaknya yang dibawah urnur maioritl C Pemberi huiang mampunyai kspentingan boleh lindung ierhadap hayat sipenghutang setakat baki pinjaman sahaja , B/ Seseorang individu mempunyai kepenfingan boleh iindung terhadap nayat ; irannya 21. Yang manakah diantara berikut BUKAN sebab - sebab rnengapa penilaian llabiliti pangendall lakafui keluarga periu diiakukan A Untuk rnengeiahui sama ada pangendali takaful dan kesemua dana di bawah pengurusannya adalah kukuh dan stabil B Untuk menentukan amaun Iebihan yang diperolehi unfuk dikongsi' keuntungannya antara pemegang saham dan pengandali takafui C Untuk manguji kecukupan skala sumbangan sedia ada y Untuk menentukan samada perlu diadakan perubahan dalarn operasi perniagaan pengondali takaiul 22. Yang rnanakah di' antara pernyafaan berikut TIDAK BENAH mengenai sijil Takafui Kaiuarga A Sijil Takaful Kaluarga yang menawarkan perlindungan untuk tempoh yang ierhad dikenali sebagai takalul benampch Pelan Pendldikan kanak - kanak menawarkan periindungan asas sahala C Sijil takaful yang menawarkan perilndungan dan juga pelaburan dipanggil peian takaful berkaltan peiaburan D Dalam sijil takalul keluarga berserta keuntungan mania/ at yang disediakan adalah lebih tlnggi karana sijil menerima keuntungan/ lebihan daripada dana iakalul TBDU. Gru! Een-tom VOTSIOH 2012. 1
 5. 5. 23. Risiko iambahan dalam : akalul keluarga secara amnya bolah dikalaskan kepacla kategori - kategori barikut. KECUALI: A Karnortaian Tamoarian Meningkat , å Kan-ioriaian Tambahan Sumbangan C Kemortalan Tambahan Paras D Kemortalan Tarnbahan Berkurangan 24. Sebeium manlaat kamatangan oioa yar kapada pesena pengenoaii' takatui memeriukan bukti - bukti asas berikut. KECUALI: A Bukti umur paserta / B/ Bukti kemalian peserta C Penganalan diri pihak yan g layak menerirna manfaat kernatangan D Bukti peserta masih hiclup 25. Apakah yang dimaksudkan 'iengari surplusileoihan dana? A Perbezaan diantara niiai' asot dengan nilai liabiliti y Keuntungan dana risiko C Perhezaan diantara pendapatan dan perbeianjaan clana risiko D Parbezaan nilai pada awal tahun dan penghujmg tatiun 26. Apakah keperluan yang perlu dipenuhi oleh penanggung/ pengendali dibawah Rangka Karja Moda! Berasaskan Risiko? Å/ Untuk mengira Nisbah Kecukupan Moda! Untuk mengemukakan laporan mengenai status Nisbah Kocukupan Mcoal kepada Bank Negara Malaysia C Untuk melantik juruaudit Iuar bagi menyediakan laporan mengenai Nisbah Kecukupan Modal C Untuk membangunkan sistom pemantauan Nisbah Kecukupan Medal 27. Jika peserta diianirkan pada 21 Mac 1965 dan tarikh cadangan yang dikamukakan iaiari paoa 1 Januan' 1998. berapakah umur harijadi yang telah Iapas? A 31 tahun 4D/ 32 tahun C 33 tahun D 30 tahun 28. Yang manakah diantara kenyataan berikut adalah benar msngenai' saham utama dan saham biasa? A Saham utama iabih terjamin bemanding den yang diparolehi adaiah lebih rendari B Saham biasa adalah lebih terjamin berba menjanjikan kauntungan yang lebih rendah I Saharn utama adalah lebih terjamin bemanding dengan saham biasa dan lebm menguntungkan D Sanam biasa adalah lebih te rnenguntungkan gan saham biasa terapi kauntungan nding dengan saham utarria tetapi rjamin bemanding dengan saham utama dan ieoih 29. Yang manakah di antara berikut BUKAN faktor yang menentukan amaun sumbangan yang periu dikenakan di bawah sijil takaful keiuarga? A Umur dan jantina pencadang TBDU. Great Eastern Vorsion 20 12.1
 6. 6. Kaadaan k-: sahatart pencadang yang terkiri . Ja-ris ; aar sqii ; eriiraungan yang dipedukan Pekeriazn oencadarç DN ui Van; .vanakah di antara ber ku! rnerupakan ciri -ciri penting Takaful Keluarga l Kemucahan rramcuat pertg-: nuaran sebahagian li. lilerieciakan 4emuoahar simoanan dan perlaburan jangka paniang iii. Nlenyediakan : ilhar 'empon siiil maiang iv. Bcieh oiserrai ; for 3 1g lsiar-i sahaja B i can ii , e/ ; _ ii dar lll D Il dan lil E Sernua yarg di atas 31. Eayaran 'rianraat iakaim : erika Slill maiang nendaklah dlbçat : iercasarkan: I. Jurriian Keseluruhan artsorarws kemasukan srzningga ke ll. Jumlai-i keunfungan yan Peserta lll. Perkcngsian surplus. ietihan dan lV. Jumiah kaseiuruhan surplusiiebi ke atas Akaun Khas Peserta umbangan takafui yang dibayar alen ceserta dar tarikh tarikn bayaran terakhir seperti yang dinyatakan dalam sijil g diiana daripada perlaburan dana sumbangan oidalam Akaut' pada periaburan Dana Pemegang Sanam han yang diperxtukkan berdasarkan penilaiar aktuari B i. ll dan lll C l, ll dan IV D il. lll dan IV Z Semua yang ci aias 32. meruiuk kepada jangkaan tempel' masa pelabur periu mei-. yimpar pagangan : ekuriti atau portfolio pelaburannya A Kepelbagaian Horizon ; aiaburan C Ekuiti pelaburan D Dcgangan iangka sederhana 33. Diantara barikut yang manakah dokumer. yang TIDAK diperlukan dalam membuat tuntutan kematangan sekirarya pe megang polisi salat* peserta itu sendiri° A Bukti umur B Bukti kam andirian Sigii Kematian D Dokumen siiil 34. Berikut adalah syarat - syarat peniing urtuk kontrak juai bali: i. Pemtoli dan penjuai li. liab dan qabul ç Tawaran dan Penerimaani lil. Barangan dan *iarga lV. Keuntungan oan modal B i dan il j' ll dan iV TEDU. Great Eastern Version 2312.!
 7. 7. D '. :I aar III E Semua di atas '55 âpanüa s-esacrrg . m.. '*. -.-.1å. .. ', ka. mewakalkan kepaca undvlvvdu cwamt. =axn menjaåankan : ugas -wgas pemnagaan bagi pnhaknya. akac ini dipanggil A Hnbah B Açad Wakalah D Tabarru' 36. Antara peryataan aenkut yarg manakah BUKAN syarat - syarat yang cerlu ada dalam snnsxp sumbangan ° A Sijil masu' melirdungi keoentingan yang sama B Snju masn' berkonaan perkara pokok yang sama i' Dua atau : ebvnh sijil mefindungi peseda yang barbeza D Sim mess' melindungi pen! yang sama 37. Skop Garis Panduan Perniagaan tanker KECUALI ø Takatul Perubatan dan Kesuhatan metiçuta perkara A Pengunderaitan sijil zakatul B Had manfaal yang perfu ditetapkan ,8/ Pengkadaran ke atas program takarul semula D Penelapan harga can rezah ke alas sijil 38. Di antara panyazaan berlkur yang manakah BUKAN menerangkan takatul semula A Takaful semuia adaJah palihan menggantukan reinsuran konvensional yang paruh Snariah Takaful semual acalan ala! menguruskan risiko yang digunakan peserta takaful untuk memindahkan sebahagian risiko dillndung kapada pihak ketiga C' Takaful semula adalah sajenis takaful dan sah sebagai kontrak takaful 0 Matiamat utama takaful semula adalah rnengurangkan pendedahan risiko dan Iiabiiiti dari pemben saklranya herlaku tuntutan 39. Dnantara nnstitusi berikut yang manakah 'nenawarkan produk takaful? l. Pengendali takaful ll. Syarikat Ensurans III. Institusi perbankan yang menjalankan bankatakaful dengan pengandali : akaful IV. Syarikat amanah saham B l dan HI C ll dan lll D II dan IV , ë/ Semua yang di atas 40. Berapakah bilangan prinsipal ccleh diwakili olah seorang ajen takaful yang 'nempromosikan kecua - dua takarul keluarga dan takaful am? AV Satu pengendali zakaful kaluarga dan tidak tebih dua takatul am B Satu pengendali takaful am dan tidak Iebih dua rakaful kaluarga C ñdak . febih dua pengendali takafu: keluarg o cm Iakaful am TBDU. Great Eastern Version 20124
 8. 8. D Sam pengendan : akaful keluarga dan satu lakaful am 11, Derñazbungn: :E : rnzara ; engandaii xaxalui semuia dan 'akaful tertakmk Ramada pnnsip berikur KECUALI: A Peserta ass! tiaca hak ke azas syarikat rakarul semula daiam aca keacaan : zu-n i Sekiranya syarzkaz retakarui menjadi rnsoiven. syarikar 'cadant' : idak bertanggurgjawab keatas persertanya di bawah : erma dan s / arat kontrak C Sekiranya syarikar pemberi menjadi . insolvem syarzkar razakafçl . vasih bertar-. ggungjawab cibawan terme dan syarat konvak D Syarikat rarakalui : icax mempunyai hak di daiarr kantrak keatas salat iaxu pesena asal 42. Prcses pengurusan risiko adalah rneiibatkan l. Mengenalpasu flSIkO il. Pembangunan pelan pengurusan rsiko JH. Perlaksanaan peian pengurusan risiko lv. Pamenksaan dan peniiaian B Idan Ii C Idan HI 2 ll, III dan lV E Semua yang di atas 43. Yang manakah dan periindungan takaful di bawah yang membayar kaaar tetap mengikur nari ncserta berada di hospital? A Takaiu! Endowment 2' Takaiul Perubaran dan Kasinatan C Takaful AnurtJ D Takaful Motor A Boleh diniiai dari segi kewangan B Kerugian kewangan disebabkan oieh Iiabiliti . indang - undang C Peruntukan daiarn kontrax menyatakan seseorang itu marnpunyai tanggungjawab kawangan atas kerugiar pihak katiga D' Perhubungan pesena dan perkara yang dillndungi disahkan oieh undang - undang 45. Cara gantirugi dalam insurans hana bende diselesaikan adalah termasuk: . ' Bayaran tunai atau memoaik puiih B Bayaran : unai alau pengganlian 3 Bayaran tunai, membalk pulih man; penggantlan , V Bayaran runai. penggamian dan membajk pulih atau rnengambaiikan kepada keadaan asai sebelurn kerugian 46. Yarg manakah dari penyataan oerikut TIDAK terdapat dalam Pelan Takaful Penghospilalan dan Pembedahan TBDU. Great Eastern Vsrsmn 2012.:
 9. 9. A Perbelanyaan pembedafwan Æ' Kos pergi balik hospital menggunakan oengangsutan oersendlrlan C Flawatan kacemasan akibat kemalangar motor C Kos sabeiun: ka ncsclxal Apakah lungsi Pentadblr Pihak Katiga dalam Takarul Perubatan dan Kesihatan? j* Senegal wakil kepada pengandall Takalul yang bertanggungjawab menyelesaikan pembayaran “calik : untutan dan tuntutan tanpa tunai B Wakil kepada Hospital panel yang bertanggungjawab rnendahar masuk dan dallar keluar pesakit C Wakll kapada pengencalu Takalul ; zang oertanggungjawab mengeluarkan sijll dan kad takaful perubatan D Wakil kepada pergendah Takaml yang bertanggungjawab menyelesaikan luntutan samada bayaran balik atau tang-a tunai Aliran Mazhab utama yang manakah besetuju sebuiat suara bahawa semua Jenis perniagaan yang mengancungi unsur - ansur laedan/ bunga (riba), ketidakpastian (gnarar) dan perjudlan (maisir) dianggap tidak sah? A Shiah. Hanah', Hanbali dan Maliki j" Hanafi. Maliki, Shafii dan Hanbali C Shafii, Salali, Zahiri dan Maliki D Shiah, Shalii. Zahiri dan Malikl Allah berlirman di dalam Al - Ouran ' Waral orang - orang yang benman. janganlah kamu makan riba sehingga berlipax ganda banyaknya. Hendaklah karnu takut kepada Allah supaya kamu mendapat keiayaarv" - Al - lmran 3: 130. Aya! tersebul melararlg A Maisir B Gharar . G Ribe D Jualah Apakah cirl - cm yang perlu ada pada øjen zakalul” Pengelahuan yang rnendalam mengenai produk takaful Menjelaskan fakta, bukan memaksa atau mengugut lll. Udak mengamalkan jualan paksa atau membual bermacam - rnacam janji lV. Memberi perkhidmalan berkualin dan manepatl masa B l dan ll l. H dan HI , B ll, lll dan IV Takaful semula maruiuk amalan pengendali takaful E Semua di atas ; _____; _.; _ A Memperbaharui sljil secia ada B Mengeluarkan sijil yang 'oaru C Barkongsi risiko dengan pengendall takalul Iain D Lindungi risiko yang sama dua kali Pemodal di dalen kontark Mudharabah dalam konteks takalul adalah : :- TBDU. Great Eastern Version 20221 . g.
 10. 10. A Pengendali takaful B Peserta takaful 12' . åen takalu! D Pemilik : akaful 53. Sijll Takatul Perubatan can Kesiratan Jlkzra teroatal sekiranya A sumbangan dibuat dalam tempoh tenggang j⁄ tiada sumbangan dibuat sebelum tamatnya tempoh tenggang C sumbargan dibuat melalui alen : akalul D peserta lngin benukar kapada sájil lam 54. Yang manakah dl antara benkut adalah elenen-alemen 'MuarnalaW l. Pihak dl dalam kontrak: ll. Bentuk kontrak termasuk ijab clan qabul ltawaran dan penerimaan): lll. Psrkara pokok konlrak; IV. Tujuan dan nlat semua pnhak; å' I. Il dan lll C l, lll dan IV D ll. lll dan IV E Semua di atas 55. Yang manakah dan' perllndungan takaful di bawah yang mernbayar kaoar terap msnglkut harl pesarta berada dl hospital? A Takalul Endowment B Takalul Perubatan dan Kesihatan Æ Takatul Anuili D Takaful Motor 56. Di antara kontrak berikul, yang manakan digunakan alen Pengendall Takalul di Malaysra? I. Wakalah ll. Mudharahah lll. Musyarakah lV. Waql -B' ll C Idan ll D ll dan lll E Samoa di atas 57. Sekiranya pengendall takaiul tidak bersetuju berkenaan tuntutan, permasalahan tersebut bcleh diruiuk kepana A broker j' pengantara C çenyelaras kerugian D penilai keruglan TBDU. Great Eastern Version 201 2.1 4g.
 11. 11. 58. Pelan asas Takaful Pernoatan dan Kesiharan : iasanya menawarkan parlinoungan berdasarkan oemoaharaan A setengah valuar* 4B⁄ tahunan C bulanan D satiap tiga bulan 59. Model yang manakan TIDAK digunapakai oleh pangendall takalul? A Waql' B Wakalah C Mudharabah a' Murabahah 60. Saluran yang marakah yang boleh digunakan di bawah untuk menyslesaikar permasalahan luntutan? l. Penyelesalan secara rundingan dan komprcmi ll. Utigasl lll. Arbitrasi IV. Perantara J I, II dan III C l, ll dan lV D Il. lll dan lV E Semua di azas 61. Proses pengurusan rislko adalah mellbatkan: l. Mengenalpasti risiko. ll. Pernbangunan pelan pengurusan risiko. lll. Perlaksanaan pelan pengurusan risiko. lV. Pemeriksaan dan penilaian risiko. B Idan Il C Idan III . D ll. lll dan IV E Semua di atas 62. Saluran manakah yang digunakan untuk menyelesaikan pertelingkahan? l. Berunding dan bsrkompromi n. Litigasi lll. Panyolaras IV. Perantara B l dan II . G ll dan lll D I. lI dan IV E Semua dl atas 63. Kaedah yang digunakan oleh pengendali takalul untuk membendung kos dan mengelakkan salah guna disebabkan bertambahnya tuntutan porubatan termasuk menggunakan klausa berlkut: TBDU. Croat Eastern Vcrëcn 2012.! . 1 1 -
 12. 12. Cleduktabet Il. Vc-rvwil ka. " tr' "W , i ua--. .ái ; ;1 L' lll'. Sayaran bc. same. rtu« wwenark-: aqi : iht B I dar* ; l e- ll car« lll D I, lll : Sam "-1 E Semua ci . Has 54. Tuiuan utame insurnrg iüalah. '. *alarmen perlmdLzo-garv kewargar* der wrggan ll. xlemoorv kebecasan kewarça-t kaps-da *wasyarakar lll. hlerargsang eler-cm wasyraka: W' Flilemaksnvëai-. an : alargar para-garn; ;alarm syarfkat B l, lI der* lll C l, Il dan 1V U l! , lll den lV Æ Semua d: atas 55 lemarádangkar Ensurans kcnvensicnal tide. « diamalkan ketika : aman Nabl Muhammad saw. . apakah kaedahnpertimbangan yang digunakan ortuk memastrkan samada iaoya dibenarkan arau tldak? j Uruf B Darurah C Hlusyawarah D Lflnaä 66. Apakah yang drmaksvickan dengao hao 'anunan keseiurLhan7 A Jumlah manlaat yang : lcanarkan ditumu ses-arm, B Manlaat maksnum pasena , bruk seziap bilanç upaya cor-. lahnya seliap kal: berede dircsplrar. C Nlanlaal maksimum iédla ada meirg-k-: tilangan hari pesena berada di hoszatal. B Amam rnakslMurr wwanfaat yarg disedakan untuk onserza dalam tahun sijxl. S7. Baca kenyalaar oenku! dargan teliti. l. Pengendali takalul menambah sumuangan asas takaful LFYLK meiindungi oerbelarlaar* operas: dan mengendal; pernragaan. ll. Sumoangan lakalul : ambahan brasanya dikaitkan dengan sejarah perubatar yang kurang talk. tablat atau 'rztv 3erbahaya. lll. Pertgalaman luntman : idak akar n-eniadi faktor urtuk pengendau : akaful mengenakar sumbangan takafçl tambahan. IV. Seklranya ooseda vverghicacr penyaktt seæa ada tertenlu. :umbangan t; aul tarrbanan : kan dikenakan seklranya r sko tersebu' : ianggap tlngçi, Penambahan sumbangar rn-: rujuk kepada: , V I. ll dan lll C : , ll der* . . YBDU. Great Eastern 'Ierslcn ZLTEÅ . 1g .
 13. 13. “ “dangar irval : c- : rçjgan iimtixz" lovsang-unden; Tekstil dkuatkuasakan bag« The . ndugi persatnan : imam pemegarg . iil pengeitd -'3«alL. I samme. pongerdal. äzkalul 00å> Apakah rugas B rc Pt-: rantara Keivzogrm 'FMEl ' A Badar' u'“t. ik menyiasat semua acuan tewenaar tiantstan 'skam 8 Badar'. bagi mowji-: icsaikar pelbagai adi 'er' s-: laitgqra“ : erkeraan kewlrgar C Badan untuk ro. . 'guuskaw can n-eryec a. a* pe' iiwcungav' Mäqfañ ; ei-deposit J? Baden untuk men/ iasat dan mowgasahkan : imtutan : akaiu adalar'. periangan di meme : engercali : akalçl der çençerdali takst; - semula *icnyortai pada xadar : ortsnlu di oaam sumcaogan : an kemçzar* azas sata: -isiko cl oawah skop zoner-iran. A T: t. Fakdzzazii B Trzt. Lebihan Kerugian , cv Triti Proçcs oral D Triti TakalLl meruiuk Kepaca Ketzrangkair-. n tejadi xeugian ataupur* tzada : ebaranç kerugian. Risiko T-. ler- Risiko Spekulati' Risiko Funcar' antal Risiko Panna: o0m§ PeriLMusibah yarg cilmdungi didalam : ._. l dlkanai saoagai peril yang clilirdung perii yang tidak dilirdung peril yang tiada pemndungan peril yang lerkecual. onmk Dertgan ketiadaan epertingan t-oloh . indung czizm 'akalul Am. kor-trak : ersetut kokal : ah bclah diperbaharui , År ierbatai B C D sal' kerana kerugian ciseoabkan pen) FSDU Creav Easævr* “v” vs-'r 2022i
 14. 14. 75. Yang -tanakan di anlara contoh barikut adaiah peril' Jr Keoakaran nutan 'V' Gemga : um lll: Penanggaran kenceraan lV. Leoih muatan B l dan ll C Il dan IV , D- l. ll dan iii E Semua di atas 76. Faedah utama takatul semula adalah: l. Memoolerkan pengagihan risiko yang lebih luas II. Kelebihan kewangan melalui kesamarataan lll. Bemeranan menyumbang kearah mangurangkan becan kewangan cana takafçl IV. Memanfaatkan sepenuhnya kalebihan peraturan bilangan jumlah besar ,8⁄" loan ll C l. ll dan IlI D l. lll dan IV E Semua di atas 77. Takaful Perubatan dan Kesihatan akan : amal sekiranya perkara oerkui berlak-. i KECUALI: A Kematian peserta. B Tarikh ulang tahun sijll sejurus selepas umur kelayakan maksimum pesena. C Jumlah manlaat yang dibayar di bawah siiil melebihl had maksimum yang dinyatakan dalam jadual manlaat. ;EJ Pesena disahka-i mendapat penyakit krltikal. 78. Apakah cirl-cin yang perlu ada pada ejeri takaiul? l. Pengetahuan yang mendalam mengenai' produk takalul Il. Menjelaskan fakta, bukan memaksa atau mengugut lll. hdak mengamalkan iualan paksa atau membuat bermacam-macam jariii lV. Memberi perkridmalan berkualiti dan menepati' mase B Idan ii c ii dan lll p i. lll dan IV E Samoa di atas 79. Allah herfirman di' dalam Al-Oufan “Wahai orang-orang yang berlman, ianganlah kamu . riakan noa sehingga berllpat ganda banyaknya. Hendaklah kamu : akut kopada Allah supaya kamu mendacat kejayaanf - Al-lmran : M30 Aya! tersebut melarai-. g A Maisir B Gharar , Vi Ribe D Jualah 80 Pengantara takalul adalah sesaorang yang raw. Great Eastern Version 20121 . 14 .
 15. 15. 81. 82. 83. B4. 85. 86. . k s c 0 mengajak bakal pelanggan ksdalam kontra): zakafut mengajak bakal pelanggan kedalam kontrak : akatul dengan pengandaln zakatul sem-Jia mengajak bakal pelanggan kedaiam kontrak takaful dengan syarukat insuran mengajak bakal palanggan kedalam kontrak takaful cengan broker takaful Mauamat utama kawaJ selia din tarmasuk: A B c Å' Untuk memperkenalkan undang-undang berkanun bagi mencisiplinkan industri. Untuk menyediakan kayu ukur yang tidak dapat bertindak panxas kepada pembahan yang diperlukan. Untuk melaksanaakan ked amalan yang mempunyan kuasa undang-undang. Menggalakkan keseragaman dalam amalan pasaran dan memngkarkan tahap kerjasama didalam mdustn. Semua pernyataan berikut aualah BENAR berkenaan konsap takaful. KECUALI: A B C 2"' Ianya adalah pelan perkongsian kauntungan pelaburan dangan pesena. Ianya becjmaksud dana dikumpulkan dari paserta supaya kerugian seseorang ahh boleh dibayar gantimgi. lanya berdasarkan konsep sanng mernbamu dan panyatuan. Ianya adalah pelan yang hanya memben' keuntungan kepada pangendaii takalul dan pengandali takaful semula. Secara tradisi, takaful perubatan dan kesihatan dlpasarkan sacara B C D sijil indivldu atau berkumpulan Bertempoh atau pelbagal sijil Tanpa tunai atau sijil berkumpulan Sijil pelbagai atau sijil mel terus Jumlah risiko yang boleh tanggung oleh dana takaful dinamakan X s C D had asas pembendun gan had spekulatif had terkawal Konsep diseballk insurans adalah dimana sumbangan dibuat oleh sekumpulan individu yang berkongsi risiko yang sama dan dikumpulkan cleh syarikat insurans dalam benzuk A Æ' C D pampasan premium danda faadah Sebahagian daripada sumbangan 'rtu akan dikumpulkan dl bawah satu dana (Akaun Khas Pesena azau AKF) di bawah konsep tabarru ' (denna). Tujuan dana ini adaiah untuk z* memenuni kewajipan bantuan bersama. sekiranya mana-mana pesena menghadapi nasib maiang rnemenuhi tanggungjawab pengendali takaful di mana ia akan benindak sabagai dana kontinjansi TaDu. Great Eastern Version 201 2.1 . |§.
 16. 16. n-amenuri tanggungjawab pengencaii takaigzi untuk membayar *i ; vakalah apabila diperlukan D memenuhi kaperäuan pengendali lakafui untuk malacur cana teæebul bagi pihak ç-esena f) 87. Sijil Takaful Perubatan dan Kesihaian mempur-. yai had bayaran sepeni di bawah: l. Had bagi setiap hilang upaya Il. Had sexiap kaIl ke hospital HI. Had sepanjang hayal lv. Had tahunan keseluruhan B I dan II C ll dan IV D I. III can IV , E Semua di atas 88. Pengendali takaful boieh memiaalkan kelebihan peraxuran bnlangan ; umlah besar. Meraka boleh menguruskan katarukan tmgga, frekuensi rendah dalam akaun mareka dengan melaksariakan program iakatul samula A halang kerugian 8 pindah kerugian C bendung risiko , a kongsi risiko 89. Yang manakah diantara berikut BUKAN ejen? A" Ejen-Sub B Ejen Kh-. zsus C Ejen Am D Ejen Universal 90. Secara amnya, 'Muamalat' bermaksud hubungan diantara y manusia dengan manusia B rnanusia dengan makhluk Allah yang Iain C manusia dengan Allah D manusia dengan alam sakitar 91. Antara yang berikut yang manakah BUKAN organrsasi yang menetapkan piawaian dan mengawalseüa pemiagaan takaful? , Ar Bank Pembangunan Islam (IDB) B Bank Negara Malaysia (BNM) C Lembaga Parkhidmatan Kewangan Islam (IFSB) D Perlubuhan Perakaunan dan Pengauditan Institusi Kawangan Islam gAAOFI) S2. Anakar« tugas pengend 'lii takaful? I. Menguruskan operasi takarul II. Melaburkan sumbangan takaful mengikut prinsip Syarâah Ili. Membayar gantirugi kapada pesena yang layak IV. Memasarkan produk takatul kepada orang Islam sahaja TFDU. Great Eastern Versicn 20111 . 15 .
 17. 17. A Warantt Panganuen JB' Warant: Akujan. : " 'li/ arena Levi* Q Warantå Perclai-. an 98. Vang manakan di artara perdrataan ini BUKAN cefinisi riszko? A Kehrjakpasztar Ientang kerugian B Keticukpasttan : entang apa yang akan berlaku di masa ttadapan C Per- Iaian ianap "sxko berganttrg kepaca perkubungan di antara kekerapan dan keterukan , D Keniiargan hane atau nyawa 99. Pengencali : akatui yang rnetav-. carkan produk takst perubatan dan kesihatan yang baru mesttlah mendattarkan si: aktuari untuk produk tarsabut dengan Bank Negara . Malaysia sekurang-kurarágnya han saoeium produk diiancarkan. A 31 Æ 30 C 60' D 90 m0. Yang manakah di antara pernyataan berikur TIDAK melanggar Penuh Percaya Mutlak? Tidak menyatakan fakta matan Sengaja menyambunyikan fakta Kenyataan bertujuan menipu Tuntutan atas perkara ciiindungt §0m> TBOU. Great Eastern Version 2012.! - 18
 18. 18. TBDU, Great Eastern Version 20121 . V9-
 • AbangSatrenoAbangMor

  Jul. 24, 2019
 • slidale

  Feb. 25, 2017
 • dianasalihi

  Nov. 21, 2016
 • AfiqKamal2

  Oct. 9, 2016
 • ilyanni87

  May. 10, 2016
 • FazroHmzh

  Feb. 14, 2016
 • NorAsyikinMdGhani

  Nov. 21, 2015
 • ZakiNajmuddin

  Nov. 7, 2015
 • Khaisha

  Sep. 30, 2015

Takaful Bar Exam Past Year Question Set B Use this to prepare new agents for the TBE exam. Answers provided.

Vistos

Vistos totais

32.033

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

20.402

Ações

Baixados

476

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

9

×