O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Chapter

194 visualizações

Publicada em

Publicada em: Esportes
 • Seja o primeiro a comentar

Chapter

 1. 1. Chapter 2การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการศึกษา
 2. 2. ภารกิจที่ 1วิเคราะห์แนวคิดวิธีการจัดการเรียนการสอนและการใช้สื่อการสอนของครูสมศรี ตลอดจนวิธีการเรียนรู้ของนักเรียน ว่าสอดคล้องกับยุคปฏิรูปการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญหรือไม่ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ
 3. 3. แนวคิดวิธีการจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อการสอนของครูสมศรี และวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนไม่สอดคล้องกับยุคปฏิรูปการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ เนื่องจากในยุคปฏิรูปการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จะเน้นให้ผู้เรียนเป็นสำาคัญ ดังนี้1.ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง2.ให้นักเรียนเรียนรู้จากสภาพจริงและประสบการณ์โดยตรง3.ให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข4.ให้นักเรียนเรียนรู้ตามความสนใจและความถนัด
 4. 4. 6.นักเรียนได้ใช้สื่อต่างๆ เพื่อการเรียนรู้7.นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นแต่วิธีการสอนของครูสมศรีจะเน้นให้นักเรียนท่องจำา ครูเป็นผู้ควบคุมชั้นเรียนทั้งหมด และไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น ซึ่งจะทำาให้นักเรียนเบื่อและไม่มีการกระตือรือร้น
 5. 5. ภารกิจที่ 2วิเคราะห์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษามาสู่ยุคปฏิรูปการเรียนรู้ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านใดบ้าง พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลสนับสนุน
 6. 6. การเปลี่ยนแปลงด้านที่ 1 บทบาทของครูบทบาทเดิม บทบาทที่เปลี่ยนแปลงเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและเป็นแหล่งสำาหรับคำาตอบเป็นผู้ส่งเสริม ร่วมแก้ปัญหาเป็นผู้ชี้นำาความรู้ และผู้ร่วมเรียนรู้เป็นผู้ควบคุมการเรียนการสอนและส่งเนื้อหาความรู้ไปยังผู้เรียนโดยตรงเป็นผู้จัดเตรียม ให้สิ่งที่ผู้เรียนต้องการ
 7. 7. การเปลี่ยนแปลงด้านที่ 2 บทบาทของผู้เรียนบทบาทเดิม บทบาทที่เปลี่ยนแปลงเป็นผู้รอรับความรู้จากครูเพียงอย่างเดียวมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เป็นผู้ท่องจำาเพียงอย่างเดียวเป็นผู้แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนในชั้นเรียนทำางานเป็นรายบุคคล ร่วมกันทำางานเป็นกลุ่ม
 8. 8. ภารกิจที่ 3ปรับวิธีการสอนและวิธีการใช้สื่อการสอนของครูสมศรี ให้เหมาะสมกับยุคปฏิรูปการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
 9. 9. ครูสมศรีควรมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนดังนี้ ควรเปลี่ยนการสอนจากการให้นักเรียนท่องจำา มาเป็นการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้มีกระบวนการคิด แก้ปัญหา ซึ่งนำาไปสู่การคิดในระดับสูง ควรตั้งสถานการณ์ ให้นักเรียนได้มีการแก้ปัญหาด้วยตนเองหรือให้นักเรียนได้ฝึกการทำางานเป็นกลุ่ม ควรให้นักเรียนได้มีส่วนรวมและกำาหนดชั้นเรียนว่าจะให้ออกมาเป็นอย่างไร ควรศึกษาเทคนิค เทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้ เพื่อเด็กจะได้ไม่เบื่อ และมีกระตือรือร้นในการเรียน
 10. 10. สมาชิกในกลุ่มนางสาวพัสตราภรณ์ สักคุณี 553050006-9นางสาวจันทิมา ชาตะ 553050058-0นางสาวอภิญญา พลยืน 553050328-7

×