O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
100% Brussel en 100% Sociaal

 

lntentleverklarlng kandldaat Voorzltter en Ondervoorzitter
Tania Dekens en Johan Vandenbe...
Sp. a Brussel plaats zlch actlef blnnen de natlonale partljwerklng. 
Onze minister voor zijn bevoegdheden,  onze Brusselse...
Samen vooruit! 

Tania Dekens - 43 jaar - Slnt-ians-Molenbeek - kandldaat-voorzitter"

lk ben afkomstig van Oost-Vlaandere...
Tania Dekens en Johan vandenberghe, kandidaat voorzitter en ondervoorzitter sp.a Brussels gewest
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Tania Dekens en Johan vandenberghe, kandidaat voorzitter en ondervoorzitter sp.a Brussels gewest

549 visualizações

Publicada em

Op 21 oktober 2014 kiest sp.a Brussels gewest een nieuwe voorzitter en een nieuwe ondervoorzitter.
Tania Dekens (Sint-Jans-Molenbeek) en Johan Vandenberghe zijn kandidaat. Hier vind je hun intentieverklaring

Publicada em: Notícias e política
  • Login to see the comments

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Tania Dekens en Johan vandenberghe, kandidaat voorzitter en ondervoorzitter sp.a Brussels gewest

  1. 1. 100% Brussel en 100% Sociaal lntentleverklarlng kandldaat Voorzltter en Ondervoorzitter Tania Dekens en Johan Vandenberghe De verkiezingscampagne is achter de rug en de regeringsdeelname is een feit. We hebben terug een Brussels minister met een belangrijk bevoegdheidspakket en drie Brusselse parlementsleden en één Vlaams parlementslid. Maar de striid is niet gestreden. Het regeerakkoord maar ook ons verkiezingsprogramma moet nu omgezet worden in concrete acties. Een 100% Brusselverhaa| clat100% soclaal ls, wat ons betreft. Sp. a is er voor elke inwoner van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Die inwoner is bezorgd over de demografische evolutie in Brussel met zijn gekoppelde sociale uitdagingen: toegankelijke gezondheidszorg, betaal- bare kinderopvang, duurzame mobiliteit, creatie van werkgelegenheid, betaalbare huisvesting en duurzame economie, of hij of zij nu het goed of minder goed heeft. We moeten antwoorden formuleren over de sociale ongelijkheid in onze stad en niet blind blijven voor de dak| o- zen, de sans-papiers, de aileenstaande moeders, de gepensloneerden en de gezinnen waar te veel kinderen te wei- nig kansen kriigen. We moeten tevens een antwoord geven op het gevoel van onveiligheid en dat is helaas niet alleen het opnieuw inrichten van openbare ruimte. wij gaan resoluut voor meer gelijkheid en herverdeling van de rijkdom die er wel degelijk in Brussel is. Wii gaan voor empowerment van onze mede-inwoners: kansen geven en blijven geven zodat de kinderen die het vandaag moeilijk hebben, het morgen opnieuw beter doen . We gaan voor 100% Brussel en 100% Sociaal! sp. a verbreedt tot een netwerkpartlj met lokale verankering. We hadden bij de verkiezingen een brede en vernieuwde lijst vol met boeiende kandidaten. We moeten deze verbreding nu consolideren en deze nieuwe mensen Iokaal verankeren binnen de afdeling, zodat we de ver- schillende netwerken die we nu hebben, kunnen linken aan hun afdeling en het gewestelijke partijbestuur. We willen een echte netwerkpartij zijn die de verschillende gemeenschappen en be- wegingen samenbrengt, niet enkel tijdens verkiezingen maar tijdens de ganse Iegislatuur en werken aan concrete politieke acties. Met een mix van oude en nieuwe leden, een verdere verbreding, willen wij er voor zorgen dat onze kandidaten schit— j teren in 2018 bij de gemeenteraadsverkiezingen en we in 2019 een reeks ervaren actieve leden hebben om uit te putten bij de opmaak van de lijsten. De verkiezingen beginnen wat ons he- treft nu en niet in 2018.
  2. 2. Sp. a Brussel plaats zlch actlef blnnen de natlonale partljwerklng. Onze minister voor zijn bevoegdheden, onze Brusselse - — parlementsleden en ons Vlaams parlementslid in het parlement, wij als voorzitter en ondervoorzitter, de gewestefijk secretarls, onze afdelingen en onze leden lokaal moeten net 100% Brussel verhaal vertalen naar de inwoners van onze stad, het Brussels gewest. Maar ook naar sp. a nationaal. Sp. a maakt deel uit van een groter geheel en wij willen onze stem ook daar la- ten horen en bijdragen aan een vernieuwing van onze nationalepartljwerking. We moeten samen antwoorden vinden op ole bezorgdheden van de Brusselaar, ondanks de negatieve impact die een centrum-rechtse Vlaamse en Feclerale regering zal hebben. lnterne werklng Het gewestbestuur willen we opnieuw de koers van de partij laten bepalen met ruim- te voor debat met respect van ieders mening. Er moet gewerkt worden op lange ter- mijn met werkgroepen, jaarplanning, wat leidt tot een breed gedragen consensus waarin we ons allen kunnen terugvinden. De samenwerking met onze nevenorganisa- ties, Zij-kant, Curieus, Jongsociallsten, FSMB, vakbonden, .. moeten absoluut versterkt worden. Samen staan we sterkl ; ..; .°’-1 - . . Wij willen de afdelingen helpen bij deze verbreding, bij het zoeken naar actieve lecien, bij het vertalen van het 100% Brussel verhaal naar hun Iokale realiteit. We willen de afdelingen, die dat wensen, ondersteunen in de opbouw van en/ of het onderhouden van een goede relatie met onze zusterpartij, de PS. Onze leden moeten en willen betrokken worden bij de inhoudelijke koers van onze partij in Brussel en dit moeten we koesteren. We willen op geregelde tijdstippen met hen in debat gaan. We willen de Nespa terug aan de afdelingen geven in voorbereidlng van 2018 met een bovenlokale com- municatie (BDW) en mediagenieke (lokale) acties. Dit vraagt inhoud en cotirdinatie en wij willen dus opnieuw een gewestsecretaris die de ieden informeert en de afdelingen en gewestbestuur ondersteunt in samenwerking met het kabinet en de studiedienst. Samenvattlng: We willen voortbouwen op het 100% Brussel verhaal dat we willen omslaan in politieke en sociale actie, lokaal bij de mensen. We willen het verbreidlngsproject verder lnbedden ln onze huldlge structuren en tot een echte netwerkpartl] komen waar we blnnen 4 laar deze mensen ook polltlek kunnen laten sch! !- teren. We willen de leden sterker en lokaal betrekken om deze concrete Iokale politieke actles mee vorm te geven en hierdoor sp. a Brussel en natlonaal eenlokaal sterk gezlcht te geven. Vrienden, het gaat ons om de inhoud en niet om de verpakking, om de mensen en niet de posties, om wat mensen raakt en roert niet wat hip of trendy is. Samen willen we vooruit l Kameraadschappelijk, Tania en Johan
  3. 3. Samen vooruit! Tania Dekens - 43 jaar - Slnt-ians-Molenbeek - kandldaat-voorzitter" lk ben afkomstig van Oost-Vlaanderen en woon sinds 2002 in Slnt-Jans-Molenbeek. lk ben polltiek actief in afdeling Molenbeek sinds 2003. lk ben ondervoorzltter van de afdeling ge- weest, raadslid en lid van het vast bureau van het OCMW sinds 2010 en sinds 2012 ook gemeente- raadslid in Sint-Jans-Molenbeek. Ik ben ook lid van het gewestbestuur sinds 2008. Professioneel ben ik vastbenoemd federaal ambtenaar sinds 1999. Als ambtenaar heb lk gewerkt voor verschillende socialistische ministers zowel sp. a als PS. Sociale zekerheid is mijn dada. Werk zorgt ervoor dat mensen deel uitmaken van de maatschappij en geeft hen zoveel meer aan hen en hun klnderen dan een inkomen. Daarnaast moet wie zijn bijdrage geleverd heeft en van een we| ver- diend pensioen geniet of niet kan werken om allerlei redenen, terug kunnen vallen op een degelijke inkomen en voorzieningen. Ook heden ben ik administrateur-generaal van FAMIFED ( Federaal agentschap voor de kinderbiislagl. Ek merk dagelijks dat niet alleen de zwakkeren maar ook heel wat middenklasse gezinnen het moeilijk hebben en rekenen op hun kinderbijslag om de rekeningen te betalen op het eind van de maand. ”lk wil me dan ook als voorzitter inzetten om het 100% Brussel verhaal ook 100% sociaal te maken en dit te vertalen samen met de afdelingen naar elk lid, elke lnwoner toe. Elke Brusselaar heeft er belang bij dat elk zich goed voelt in ons gewest en alle kinderen van morgen het opnieuw beter heb- ben. Ik ben positief fngesteld, heb ervaring in leiding geven en geloof in partlcipatief leiderschap. Ik wil mi1'n ervaring, competen ties en con tacten lnzetten om het voorzitterschap de komende jaren te verrijken. ” Johan Vandenberghe — 37 jaar - Jette - kandldaat ondervoorzltter Ik ben afkomstlg uit Antwerpen en , woon sinds 1999 in Jette. Reeds Zojaargolitiek actief lid bij sp. a en nu 15 jaar actief blnnen de Brusselse afdeling Jette. Hierln ben ik secretaris, ondervoorzltter geweest en ben vandaag penningmeester van de afdeling Jette — Ganshoren. Tot 2012 was lk voorzitter van Curieus Jette-Ganshoren en actief gewestbestuurslid voor de afdeling en mee gewerkt aan de vernleuwing van onze partii dat de lange termijnstrategie van 100% Brussels mee opbouwde en ondersteunde. Ik ben mee actief bestuurder in het GC Esse- gem te Jette. Professioneel ben ik al 15 jaar lang werkzaam de financiéle sector en ben ik vandaag commercieel directeur bij een financieringsmaatschappij. "Ik wil me als ondervoorzltter inzetten om de afdelingen te ondersteunen in de nodige communica- tietools am zowel inhoudelljk als vormelijk nieuwe Ieden te werven maar ook door politieke en sociale actles mee te ontwikkelen die zichtbaar zijn in de verschillende afdelingen. We zien mage- lljkheden om als een echte teamplayer ieders capaciteiten en netwerken ten volle ult te spelen in de komende jaren en 20 sterker aan de start re komen van de gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast willen we onze leden koesteren en verder motlveren om mee de kar te trekken in hun afdeling. ”

×