O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

K.O.K

333 visualizações

Publicada em

2012-13

Publicada em: Meio ambiente
  • Seja o primeiro a comentar

K.O.K

  1. 1. Κ.ΟΟ..ΚΚ.. ((ΚΚώώδδιικκααςς ΟΟδδιικκήήςς ΚΚυυκκλλοοφφοορρίίααςς)) ΜΜααθθηηττήήςς:: ΔΔιιοοννύύσσηηςς ΖΖοούύγγρρααςς ΤΤααξξηη:: ΓΓ11 ΟΟμμάάδδαα:: ΒΒ
  2. 2. ΤΤιι εείίννααιι ΚΚ..ΟΟ..ΚΚ.. ΟΟ ΚΚώώδδιικκααςς ΟΟδδιικκήήςς ΚΚυυκκλλοοφφοορρίίααςς ((ΚΚ..ΟΟ..ΚΚ..)) εείίννααιι ττοο ννοομμοοθθέέττηημμαα πποουυ ρρυυθθμμίίζζεειι ττηη δδηημμόόσσιιαα κκυυκκλλοοφφοορρίίαα οοχχηημμάάττωωνν,, ππεεζζώώνν κκααιι ζζώώωωνν σσττοο οοδδιικκόό δδίίκκττυυοο κκααιι σσεε οορριισσμμέέννοουυςς άάλλλλοουυςς χχώώρροουυςς..
  3. 3. ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΙΙΔΔΕΕΣΣ ΑΑΝΝΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΑΑΣΣ ΚΚΙΙΝΝΔΔΥΥΝΝΟΟΥΥ
  4. 4. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ
  5. 5. ΣΣύύσσττηημμαα κκυυρρώώσσεεωωνν ΚΚ..ΟΟ..ΚΚ.. Με το νέο Κ.Ο.Κ. έχουν θεσμοθετηθεί σημαντικές αλλαγές στο θέμα των κυρώσεων που επιβάλλονται στους οδηγούς, με ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνους που γίνονται υπαίτιοι προκλήσεως τροχαίων ατυχημάτων με σωματικές βλάβες (νεκρούς ή τραυματίες). Επίσης, υπάρχουν κάποιες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
  6. 6. ΣΣύύσσττηημμαα κκυυρρώώσσεεωωνν ΚΚ..ΟΟ..ΚΚ.. ((σσυυννέέχχεειιαα)) ΣΣττηη ππεερρίίππττωωσσηη ααυυττήή οο ΚΚ..ΟΟ..ΚΚ.. ππρροοββλλέέππεειι,, ττηηνν,, μμεεττάά ααππόό δδιικκαασσττιικκήή ααππόόφφαασσηη,, ααφφααίίρρεεσσηη ττηηςς άάδδεειιααςς οοδδηηγγήήσσεεωωςς γγιιαα μμεεγγάάλλοο χχρροοννιικκόό δδιιάάσσττηημμαα,, πποουυ μμπποορρεείί νναα φφθθάάσσεειι μμέέχχρριι κκααιι ιισσόόββιιαα.. ΠΠέέρραανν ααυυττώώνν,, οοιι οοδδηηγγοοίί θθαα ππρρέέππεειι νναα εείίννααιι ιιδδιιααίίττεερραα ππρροοσσεεκκττιικκοοίί κκααιι ωωςς ππρροοςς ττηη κκααττααννάάλλωωσσηη ττοουυ ααλλκκοοόόλλ,, όότταανν ππρρόόκκεειιττααιι νναα οοδδηηγγήήσσοουυνν,, ααφφοούύ,, μμεε ττοο άάρρθθρροο 4422 ττοουυ ΚΚ..ΟΟ..ΚΚ..,, ππρροοββλλέέπποοννττααιι ααυυσσττηηρρέέςς πποοιιννέέςς..
  7. 7. ΤΤέέλλοοςς ππααρροουυσσίίαασσηηςς ΑΑνν τταα σσυυγγκκεεννττρρώώσσοουυμμεε όόλλαα μμααζζίί ββγγάάζζοουυμμεε ττοο σσυυμμππέέρραασσμμαα όόττιι οοιι οοδδηηγγοοίί ππρρέέππεειι:: ● ΠΠάάνντταα νναα ττηηρροούύνν ττιιςς δδιιααττάάξξεειιςς ττοουυ ΚΚ..ΟΟ..ΚΚ..,, έέττσσιι ώώσσττεε αανν εεμμππλλαακκοούύνν σσεε ττρροοχχααίίοο ααττύύχχηημμαα νναα μμηηνν ττοουυςς κκααττααλλοογγιισσθθεείί,, ααππόό ττοο ΔΔιικκαασσττήήρριιοο,, υυππααιιττιιόόττηητταα κκααιι ● νναα μμηηνν κκααττααννααλλώώννοουυνν ααλλκκοοοολλοούύχχαα πποοττάά ππρριινν οοδδηηγγήήσσοουυνν..

×