Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a Bao cao nhom 4(20)

Anúncio

Bao cao nhom 4

  1. Trung bình 1 người Việt Nam thải ra khoảng 200kg rác thải một năm Kg Việt Nam Anh Hoa kì
  2.  
  3.  Rác thải sinh hoạt-một phần cuộc sống 
  4. Tỉ lệ thu gom rác thải sinh hoạt ở Việt Nam chỉ khoảng 55%
  5. Nguồn:   Khảo sát của nhóm tư vấn 2004, Cục bảo vệ MT, Bộ Công nghiệp 60-65 50 0.3 Nông thôn(toàn quốc) 2 0.9 Đà Nẵng 6 1.0 TP Hồ Chí Minh 9 1.3 Hà Nội 55 50 0.7 Đô thị(toàn quốc) Thành phần hữu cơ% Tỉ lệ % so với tổng lượng thải Lượng phát thải theo đầu người (kg/người/ngày)
  6. 3.2Đốt( thiêu hủy)
  7. Sơ đồ công nghệ :
  8. Sơ đồ quy trình công nghệ tái chế hỗn hợp chất thải nhựa : Nguồn:thiên nhiên.net
  9. Chế tạo được một số sản phẩm từ quá trình tr ê n Sản phẩm bóng nhựa từ rác Sản phẩm ống cống từ rác vô cơ.
  10. Công nghệ ủ Compost C:sersINHMINHesktoppppppppppp.doc
Anúncio