Teyxos3

Επικοινωνία
Εκδίδεται με
επιβάρυνση
των δημοτικών
συμβούλων της
πλειοψηφίας
και διανέμεται
ΔΩΡΕΑΝ

Συμμετοχή, Διάλογος, Διαφάνεια, Ανάπτυξη, Δημοκρατία

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Πολίτες εν δράσει

ΕΚΔΟΤΗΣ: Παύλος Κ. Χρυσικός

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Αναστάσιος Ι. Λεονάρδος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ: Κων/να Γ. Γεωργούλια

Στηρίζω την επικοινωνία, αναμορφώνω τον δήμο μου
Συντάσσεται από Επιτροπή
Οκτώβρης -Νοέμβρης 2012

synesi.blogspot.com
email: synesi3@gmail.com

Κιάτο Κορινθίας
Υψηλάντη 16, ΤΚ: 20200

Περιοδική Έκδοση
Έτος 1ο-Τεύχος 3ο

Τηλ.: 6977628116
fax.: 2742020764

Βελτίωση της ποιότητας και της αισθητικής του περιβάλλοντος
Ανάδειξη της παραδοσιακής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς

Από τα λόγια στα έργα

Ανακαινίσεις δημοτικών κτιρίων, πρώην δημοτικών σχολείων, κατασκευές δικτύων αποχέτευσης, ύδρευσης, αθλητικών
και πολιτιστικών υποδομών,
αναπλάσεις κοινωχρήστων χώρων πάντα με επίκεντρο τον
άνθρωπο και τη βελτίωση της
ποιότητα ζωής είναι τα από τα
χαρακτηριστικά της ανάπτυξης
του νέου δήμου.
Με πολλά προβλήματα, ανυπέρβλητες δυσκολίες, οικονομική κρίση και θεσμικές
αδυναμίες του Καλλικράτη
προσπαθούμε να ανταποκριθούμε με συνέπεια και υπευθυνότητα στα έργα, την παροχή υπηρεσιών και επενδυτικών πρωτοβουλιών.
Για την υλοποίησή τους αξιοποιούμε όλους τους οικονομικούς πόρους, το φυσικό
πλούτο, το στελεχιακό δυναμικό, τους εθελοντές και βασιζόμαστε στην άριστη συνεργασία με τους πολίτες.

Αποπερατώθηκε η ανακαίνιση του διατηρητέου δημοτικού κτιρίου και ενοικιάσθηκε. Θα συμβάλει στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής

Παιδεία

Περιβάλλον

Αγροτική οικονομία

Κατά των αποφάσεων του υπουργείου
παδείας, που προτείνουν συγχωνέυσεις
και κατάργηση των Λυκείων τάχθηκε ομόφωνα το δημοτικό συμβούλιο. Είπε «όχι»
στην υποβάθμιση του Λυκείου Γκούρας
σε τάξεις Λυκείου.
ΣΕΛ. 12

Η ύδρευση στην πόλη του Κιάτου και η αποχέτευση στις ΤΚ Μούλκι, Πάσιο είναι εξαιρετικής σημασίας. Ο δήμος τα έχει εντάξει
στο ΕΣΠΑ και οι εργασίες προχωρούν αποφασιστικά προστατέυοντας την υγεία και
το περιβάλλον.
ΣΕΛ. 5-7

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της στατηγικής
για την προώθηση εξαγωγών τοπικών προϊόντων ο δήμος υποδέχτηκε εκπροσώπους
από το Βιετνάμ και διοργάνωσε ημερίδα στη
Στυμφαλία για την αγροτική οικονομία (κτηνοτροφία, όσπρια...
ΣΕΛ. 10

Αγώνας για να μην κλείσουν τα λύκεια

Δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης

Ανάπτυξη με ανταγωνιστικά προϊόντα
2

Η

υλοποίηση του προγράμματός μας που
θέσαμε υπόψη στις εκλογές και το υποστηρίξατε βασίζεται κυρίως σε ίδιους οικονομικούς πόρους. Η ύφεση της ελληνικής οικονομίας έχει επιδεινωθεί σημαντικά
με ρυθμούς αρνητικούς που ξεπερνούν το
-6,4%, ενώ οι προβλέψεις για την ανάκαμψή
της είναι συγγρατημένες για τα επόμενα έτη.
Αυτό συνεπάγεται σοβαρές επιπτώσεις στα
έσοδα και τις δαπάνες του δήμου. Αξίζει να
σημειωθεί ότι η μείωση των επιχορηγήσεων
για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών

Κύριο άρθρο
των σχολείων ξεπερνάει το 85% σε σχέση με
τα δύο προηγούμενα έτη. Αυτή η αρνητική
εξέλιξη σχεδόν καθορίζει ότι η χρηματοδότηση ακόμα και για τα βασικά έργα υποδομών που μέχρι πρότινος δεν ήταν αρμοδιότητα των δήμων θα πρέπει να καλύπτονται
από τα τοπικά έσοδα.
ξιολογώντας την οικονομική κατάσταση και έχοντας υπόψη τις δυσμενείς επιπτώσεις που συνεπάγονται σε όλα τα επίπεδα, άμεσα προχωρήσαμε στην εφαρμογή ενός προγράμματος οικονομικής εξυγίανσης και καταφέραμε να είμαστε σε θέση
σήμερα να «αυτοχρηματοδοτούμε», ως ένα
βαθμό, την υλοποίηση του προγράμματος
μας. Οι παρεμβάσεις μας αφορούν όλα σχεδόν τα επίπεδα και τους τομείς ώστε η τοπική οικονομική ανάπτυξη να στηρίζεται σε
πολλά πόδια και να μην κινδυνεύει.

Α

Πολυεπίπεδη ανάπτυξη
με αυτοχρηματοδότηση
Ξ

εκινήσαμε πρώτα από την σωστή οργάνωση και λειτουργία του δήμου, που είναι, αφενός, η εγγύηση για την ορθή, άμεση
αντιμετώπιση και επίλυση των συσσωρευμένων προβλημάτων μια τοπικής κοινωνίας,
αφετέρου αποτελεί τον μηχανισμό που ρυθμίζει και καθορίζει τους ρυθμούς οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής ανάπτυξης
μιας τοπικής οικονομίας. Γι’ αυτό, στα πλαίσια του νέου καλλικρατικού δήμου προχωρήσαμε σε μια νέα διοικητική δομή ορθολογικής οικονομικής διαχείρισης, οργανωμένη
στη βάση νέων τεχνολογιών, μεθόδων, ανθρώπινων πόρων, που στηρίζεται στην ισονομία, στη διαφάνεια, στην αποκεντρωμένη
δημοτική λειτουργία και λαϊκή συμμετοχή.
ίνουμε προτεραιότητα σε έργα που
βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των
πολιτών, όπως π.χ δρομολογήσαμε τις διαδικασίες για την ενίσχυση της υδροδότησης της πόλης του Κιάτου και των χωριών με την εκπόνηση της μελέτης και
την υποβολής της στις αρμόδιες υπηρεσίες, για τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις
όπως προβλέπει η διαδικασία ωρίμανσης

Δ

έργων, προκειμένου να ενταχθούν στο
ΕΣΠΑ και να χρηματοδοτηθούν.
ελτιώνουμε το οικιστικό περιβάλλον, που αυξάνει την ελκυστικότηταεπισκεψημότητα της περιοχής και δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για τη μόνιμη εγκατάσταση των πολιτών. Από τα ίδια έσοδα χρηματοδοτείτε η ανακαίνιση 20 δημοτικών κτιρίων που θα αξιοποιηθούν ως τουριστικές
και πολιτιστικές υποδομές.
λοκληρώνεται η κατασκευή του γηπέδου της ανατολικής Τραγάνας, ενώ ανακαινίσθηκαν έξι γήπεδα μπάσκετ, το κλειστό
γυμναστήριο και έχουν δημοπρατηθεί άλλα
τέσσερα γήπεδα για να ανακαινισθούν.
νισχύσαμε οικονομικά τα σχολεία για την
κάλυψη των λειτουργηκών αναγκών, έγινε εκτεταμένη ανακαίνιση-συντήρηση σε
δέκα σχολεία, ενώ εντάξαμε στο ΕΣΠΑ το
έκτο δημοτικό για ενεργειακή αναβάθμιση.
ργανώσαμε το πρόγραμμα δωρεάν
προληπτικής ιατρικής και δημιουργήσαμε νέες κοινωνικές δομές, όπως το κοινωνικό παντοπωλείο για την στήριξη των οικονομικά αδυνάτων και συνεχίζουμε...
«Ε»

Β

Ο
Ε

Ο
Περιβάλλον

Λίμνη Στυμφαλίας

3

Μπορούμε να τη σώσουμε

Υποβολή φακέλου στην Ε.Ε.
Για να ξαναζωντανέψει
Π

ρόταση για το πρόγραμμα LIFE στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αριθμό LIFE12
NAT/GR/000275 και τίτλο: «Αειφορική διαχείριση και χρηματοδότηση της βιοποικιλότητας σε υγροτόπους–Η περίπτωση της λίμνης Στυμφαλίας», συνολικού προϋπολογισμού 2,2 εκατομυρίων ευρώ. (κατά 50%
χρηματοδοτουμένου από την Ευρωπαϊκή
Ένωση) και τετραετούς διάρκειας υποβλήθηκε στις 26/9/2012.
την πρόταση του προγράμματος συμμετέχουν ως εταίροι, εκτός από τον
Δήμο μας, το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς με το Μουσείο Περιβάλλοντος στην Στυμφαλία, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η εταιρεία ΟΙΚΟΜ
ΕΠΕ, η Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών και η
Τράπεζα Πειραιώς, ως συντονιστής-κύριος
δικαιούχος. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, δεν
υπάρχει κάποιος επίσημος φορέας για ν’
αντιμετωπίσει τις έντονες πιέσεις που δέ-

Σ

χεται η λίμνη, ειδικότερα τα τελευταία χρόνια. Προβλήματα όπως η ανεξέλεγκτη ρίψη
των στερεών και υγρών αποβλήτων, η λαθροθηρία, η χωρίς σχέδιο άντληση για άρδευση και ύδρευση, η υπέρμετρη αύξηση
των καλαμώνων, δεν αντιμετωπίζονται οργανωμένα ή αντιμετωπίζονται ελάχιστα κι
έτσι δίνεται μια εικόνα εγκατάλειψης της λίμνης και γενικότερης ασυδοσίας. Αν λάβουμε υπόψη μας και μια ενδεχόμενη παρατεταμένη ανομβρία, μπορεί να οδηγηθούμε
μέχρι και στην εξαφάνιση της λίμνης, όπως
έχει συμβεί στο παρελθόν.
πρόταση για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης και προστασίας της λίμνης περιλαμβάνει, σε γενικές γραμμές, τα
εξής: 1)Υδρολογική διαχείριση: α) Γενικότερος συντονισμός μεταξύ υδρολογικής διαχείρισης και δράσεων διαχείρισης υγροτόπου (τι ποσότητα υδάτων θα αξιοποιείται για άρδευση, τι για ύδρευση, τι για άλ-

Η

λες χρήσεις π.χ. υδροηλεκτρική ενέργεια
και τι θα μένει στο βιότοπο). 2) Διαχείριση
Καλαμώνων: α) Μηχανική κοπή, β) Αξιοποίηση της βιομάζας καλαμιού που απομακρύνεται (π.χ. παραγωγή ενέργειας). 3) Κατασκευή παρατηρητηρίων για πουλιά και
δράσεις για την προστασία της ορνιθοπανίδας. 4) Περιβαλλοντική εκπαίδευση. 5) Εποπτεία-έλεγχος του βιοτόπου από υπαλλήλους του φορέα διαχείρισης.
ρόθεση της δημοτικής αρχής είναι η
συνέχιση της προσπάθειας αυτής και
μετά το τέλος του προγράμματος, με τη δημιουργία ενός μονίμου φορέα διαχείρισης,
ο οποίος θα αυτοχρηματοδοτείται και θα
μπορεί να στελεχωθεί με άτομα από την περιοχή του Δήμου Σικυωνίων.
Τελικός σκοπός είναι η δημιουργία της βάσης για τη γενικότερη οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, με όρους, όμως, καθαρά
φιλικούς στο περιβάλλον.

Π
Περιβάλλον

4

ΑΚΤΕΣ
Διορθώθηκε η Πικραγγουριά

ΟΔΟΠΟΙΪΑ
Έκλεισαν αμέτρητες λακούβες
Έ

να από τα
πρώτα και
σ η μ α ν τ ι κότ ε ρα προβλήματα της καθημερηνότητας, που
αντιμετωπίσαμε με την λυκαυγή της νέας δημαρχικής θητείας ήταν οι λακούβες.
α προβλήματα ήταν
ε ν τονότερα
στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, λόγω
της
παλαιότητας του
οδοστρώματος με συνέπεια, πολλές Επούλωση λακκουβών σε όλα τα χωριά, την πόλη και το επαρχιακό δίκτυο
φορές να καθίσταται επικίνδυ- Τα προβλήματα που δημιουρνη η διέλευση των οχημάτων. γούν οι κακοτεχνίες του οδοΣυνεσθανόμενοι τη σοβαρότη- στρώματος στο επαρχιακό διτα του προβλήματος, αλλά και κτυο θα ξεπεραστούν από την
την ευθύνη, αναλάβαμε πρωτο- Περιφέρεια μετά την δημοπράβουλία για την επούλωση των τηση του έργου που αφορά την
λακουβών όχι μόνο στην πόλη συντήρηση του εν λόγω δρότου Κιάτου και των χωριών, μου από το Κιάτο ως τη Λαύκα.
αλλά και στο σύνολο του επαρια το υπολοιπόμενο τμήμα
χιακού οδικού δικτύου αν και
Λαύκα-Καστανιά αναμένεται
δεν ήταν δική μας αρμοδιότητα. νέα δημοπράτηση το 2013.

Τ

Γ

Σ

την περιοχή «Παραλία» Διμηνιού
είχε παρατηρηθεί κατάρρευση
του πρανούς της
Π.Ε.Ο., με αποτέλεσμα να έχει
κα τ α σ τ ρ α φ ε ί
τμήμα του οδοστρώματος.
πιπλέον,
ένα
άλλο τμήμα
του ασφαλτικού
οδοσ τρ ώ μ α τ ο ς
δεν εδραζόταν σε βάση/
υπόβαση
από ασύνδετα αμμοχάλι- Εργασίες αποκατάστασης του πρανούς στην παραλία Διμηνιού
κα, λόγω υποσκαφής του οδοστρώματος και σε σχετική εργολαβία με τίτλο
υπήρχε κίνδυνος κατάρρευσης.
«Αποκατάσταση διαβρώσεων
στερα από σχετικά έγγρα- τμημάτων της Π.Ε.Ο Κορίνθουφα που εστάλησαν στην Πατρών από την δράση του κυΠεριφερειακή Ενότητα Κορινθί- ματισμού του Κορινθιακού».
ας, ζητήθηκε η κατασκευή τοιπογράφτηκε
σύμβαση
χίου για την αποκατάσταση του
υλοποίησης με την εργοοδοστρώματος και οριστική ληπτική επιχείρηση «ΚΟΡΥΜλύση του προβλήματος. Υπήρ- ΒΟΣ ΑΕ», η οποία ανακηρύξε ανταπόκριση από την Περι- χθηκε μειοδότρια με μέση τεκφέρεια και το έργο εντάχθηκε μαρτή έκπτωση 13%.

Ε

Ύ

Υ

Θεμελιώθηκε το δημοτικό πρατήριο υγρών καυσίμων
Ε

Θ

ίναι γνωστή η δυσλειτουργία που δημια εγκατασταθεί ηλεκτρονικό σύστημα δια- τα εγκεκριμένα οχήματα του Δήμου μας.
ούργησε στο δήμο μας, κατά το παρελθόν,
χείρισης καυσίμων στόλου οχημάτων και
τα πλαίσια του ελέγχου που θα διενεργείη απροθυμία των πρατηριούχων της περιο- ελέγχου εισροών–εκροών πρατηρίου ώστε να
ται, θα τηρείται αναλυτικό ηλεκτρονικό αρχής μας (και με το δίκιο τους) να χορηγήσουν μπορεί να λειτουργεί με ασφαλή και ελεγχόμε- χείο καυσίμων στόλου οχημάτων, στο οποίο θα
υγρά καύσιμα. Παρά τις δυσμενείς συνέπειές νο τρόπο καθ’ όλο το 24ωρο, ενώ καύσιμα θα υπάρχει πρόσβαση από πολλαπλά διαρρυθμιόμως που προκάλεσε το γεγονός αυτό, όπως είναι σε θέση να λαμβάνουν αυστηρά και μόνο σμένα επίπεδα καταργώντας τη γραφειοκραπ.χ. αδυναμία κίνησης οχημάτων,
τία. Το σύστημα αυτό θα
δόθηκε το έναυσμα για σκέψη και
δίνει τη δυνατότητα της
δραστηριοποίηση, που οδήγησαν
γενικότερης εποπτείας,
με τη σειρά τους στην ιδέα για τηνπου σημαίνει πως θα μποκατασκευή δημοτικού πρατηρίου
ρούν να ελέγχονται τυχόν
υγρών καυσίμων.
υπερβάσεις από τα καε την πρώτη δημοπρασία έγιθορισμένα όρια κατανάναν οι απαραίτητες εκσκαλωσης καυσίμου οχήμαφές και πραγματοποιήθηκαν οι
τος και θα είναι ανά πάσα
οικοδομικές εργασίες, ενώ σήμεστιγμή γνωστή η ταυτόρα βρισκόμαστε στη διαδικασία
τητα του εκάστοτε οδηγια την ολοκλήρωση της δεύτεγού οχήματος που προρης δημοπρασίας για να ολοκληβαίνει σε ανεφοδιασμό.
ρωθούν οι υπολοιπόμενες εργαάθε παραλαβή καυσίσίες. Πρόκειται ουσιαστικά για μια
μου σε δεξαμενή του
επένδυση που αφενός θα δώσει
πρατηρίου θα καταμετρείλύση στο μεγάλο πρόβλημα της
ται με ηλεκτρονικό μετρηπρομήθειας καυσίμων αφετέρου
τικό εξοπλισμό (πιστοποιθα εξοικονομηθούν χρήματα για
ημένου τύπου) και θα εκδίτο δήμο από τη μείωση της τιμής
δεται αυτόματη αναφορά
Εργασίες εγκατάστασης του δημοτικού πρατηρίου υγρών καυσίμων, το οποίο θα συμβάλει στη μείωση δαπανών δελτίου παραλαβής.
και τον ενδελεχή έλεγχο.

Σ

Μ

Κ
Ύποδομές

5

Δίκτυο ύδρευσης Κιάτου

Αντικαθίσταται το υπολοιπόμενο τμήμα που είναι απο αμιαντοσωλήνες
Χρηματοδοτείται από πρόγραμμα ΕΣΠΑ, στο οποίο εντάχθηκε τον Μάϊο 2011

Ξ

εκίνησαν οι εργασίες αντικατάστασης του
υπολοιπόμενου
τμήματος του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης του
Κιάτου. Το έργο εντάχθηκε
στο ΕΣΠΑ το Μάϊο του 2011
από μελέτη που είχε εκπονηθεί το 2002 με προϋπολογισμό € 2.244.750,00. Δημοπρατήθηκε το Φεβρουάριο
του 2012 και περιλαμβάνει
δύο υποέργα.
ο πρώτο υποέργο
αφορά την αντικατάσταση του δικτύου
σωληνώσεων που είναι από αμιαντοτσιμεντοσωλήνες στο τμήμα της πόλης του Κιάτου και οριοθετείται α)
νότια από τις παλαιές
σιδηροδρομικές γραμμές και δυτικά από την
οδό Ιπποκράτους (ανατολικό τμήμα), β) νότια
από τις παλαιές σιδηροδρομικές γραμμές
και ανατολικά από τον
ποταμό Ελισσώνα (δυτικό τμήμα).
αγωγός ακολουθώντας καταρχήν νοτιοανατολική πορεία θα Ξεκίνησαν οι εργασίες αντικατάστασης του υπολοιπόμενου τμήματος του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης του Κιάτου
υδροδοτήσει την ανατολική Τραγάνα και τέλος στρεφόμενος προς βοο 2ο υποέργο αφορά στην διέλευση του δι- την δεξαμενή ύδρευσης που βρίσκεται στη Τραρειοανατολικά θα συνδεθεί με υφιστάμενο αγωκτύου από σιδηροδρομική γραμμή. Με το εν γάνα, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα,
γό στο ανατολικό τμήμα, ενώ ακολουθώντας την λόγω έργο ολοκληρώνεται η αντικατάσταση του καταργώντας γεωτρήσεις που τροφοδοτούσαν
νοτιοδυτική πορεία και κατόπιν βορειοδυτική, θα εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην πόλη του το δίκτυο, δίνοντας στην Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ένα εργαλείο
ενισχύσει την υδροδότηση του Κάτω Διμηνιού.
Κιάτου, τροφοδοτώντας επιπλέον περιοχές από διαχείρισης και προγραμματισμού.

Τ

Ο

Τ

Επικοινωνία
Πολιτική-Αυτοδιοικητική Εφημερίδα
Έτος ιδρύσεως 2012
Συντακτική Επιτροπή: Τάσος Λεονάρδος, Έφη Μαργέλη-Αλεξίου, Σωτήρης Μενούνος, Δήμητρα Παπαναστασίου
Ελένη Παπαθανασίου, Νίκος Παπαβασιλείου, Βαγγέλης Χουσελάς
Επιμέλεια: Γιώργος Σταματόπουλος, Σχεδιασμός: Σπύρος Σταματόπουλος, Σκίτσα: Ζωή Αντωνίου
Υπεύθυνος κατά το νόμο: Κων/να Γεωργούλια
Το κόστος έκδοσης της εφημερίδας επιβαρύνει τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας
6

Περιβάλλον

Απλώνεται σε όλη την έκταση ανατολικά και δυτικά της οδού Πασίου

Χρηματοδοτείται από πρόγραμμα ΕΣΠΑ, στο οποίο εντάχθηκε τον Ιούλιο 2011

Αποχετευτικό Πασίου
Στα πλαίσια της ανάπτυξης, της βελτίωσης της ποιότητας ζωής, αλλά και
της προστασίας του υδροφόρου ορίζοντα, η Δ.Ε.Υ.Α.Σ επικαιροποίησε
την μελέτη που είχε εκπονηθεί από το
2002 και ενέταξε (ιούλιο του 2011) στο
ΕΣΠΑ την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου στην τοπική κοινότητα Πασίου.
Σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές του έργου, το
δίκτυο έχει μήκος 8.377,00
μ. (8,377 χιλ) με αγωγό PVC/
σ41 κι απλώνεται καθ’ όλη
την έκταση της τοπικής κοινότητας, ανατολικά και δυτικά της οδού Πασίου. Τα
λύματα που θα αποχετεύονται έχουν υπολογιστεί, περίπου στα 21 κ.μ./ωρα, λαμβάνοντας υπόψη το μέγιστο
αριθμό των κατοίκων κατά

το έτος 2040. Στο έργο συμπεριλαμβάνονται η κατασκευή
του κεντρικού αγωγού και των
φρεατίων, των αγωγών συλλογής καθώς και των φρεατίων
των ιδιωτικών συνδέσεων. Αν

αυτό απαιτηθεί από τα σημερινά δεδομένα, η Δ.Ε.Υ.Α.Σ., ως
φορέας υλοποίησης του έργου,
προτίθεται να καλύψει και να
υποβάλει μελέτες για την ένταξη οδών που ίσως λόγω της πα-

λαιότητας δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική μελέτη. Με
την κατασκευή του εν λόγω έργου επιτυγχάνεται η προστασία
του υδροφόρου ορίζοντα, που
αποτελεί βασικό πυλώνα πολιτισμού και υγείας, καθώς
επίσης στόχο και επιδίωξη
της παρούσας δημοτικής
αρχής. Η διαδικασία έναρξης των εργασιών έχει
καθυστερήσει διότι έχει
ασκηθεί προσφυγή στα
διοικητικά δικαστήρια για
την ακύρωση του διαγωνισμού από συμμετέχοντα
στο διαγωνισμό. Να σημειώσουμε ότι ο ίδος είχε
ασκήσει ένσταση κατά της
διαδικασίας προς το περιφερειακό τεχνικό συμβούλιο και απερρίφθη.

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ
Ανακαινισμένες και καθαρές Καθαρίζονται οι χάνδακες
Ε

στία μολύνσεων επί σειρά
ετών αποτελούσαν οι δημοτικές τουαλέτες που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης του
Κιάτου. Η δημοτική αρχή, ύστερα από σχετικό έγγραφο της Δ/

νσης Υγείας, παρά την άσκηση μικροπολιτκής από πλευράς
αντιπολίτευσης, τις σφράγισε
προσωρινά, τις ανακαίνισε και
τις παρέδωσσε στο κοινό καθαρές και φυλασσόμενες.

Μ

εγάλη προσπάθεια καταβάλεται για να καταφέρουμε να
καθαρισούμε τους χάνδακες στην
αγροτική περιοχή του δήμου μας.
Ως τώρα έχει καθαριστεί ένα ικανοποιητικός αριθμός.
α μεγαλύτερα προβλήματα
παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια του χειμώνα στα οροπέδια Στυμφαλίας και Φενεού.
Την περισυνή χρονιά, εξαιτίας των
έντονων βροχοπτώσεων πλημμύρισε ο
κάμπος του Καισαρίου και Κλημεντίου με
αποτέλεσμα να κινδυνέψουν οι τοπικές
επιχειρήσεις μεταποίησης καθώς και οι
κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής.

Τ

Η

προστασία της αγροτικής
παραγωγής αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινή μας δραστηριότητας. Παρ’
όλα τα προβλήματα και τους
αστάθμιτους παράγοντες προσπαθούμε με τα περιορισμένα
μέσα που διαθέτουμε να ανταποκριθούμε ικανοποιητικά στις
απεριοριστες ανάγκες.
Ύποδομές

7

Ξεπεράστηκαν τα αρχικά προβλήματα χρηματοδότησης απο την ΕΕ
Κατασκευάζεται ο κεντρικός αποχετευτικός αγωγός και οι συλλεκτήρες του

Αποχετευτικό Μουλκίου
Σ

ε εξέλιξη βρίσκεται η
κατασκευή του δικτύου
αποχεύτευσης ακαθάρτων
στο Μούλκι, μετά την αντιμετώπιση των αρχικών προβλημάτων λόγω των αρχαιολογικών ευρυμάτων που
προέκυψαν και των δυσκολίων χρηματοδότησης απο
την ευρωπαϊκή ένωση.
έκταση του Μουλκίου που πρόκειται
να αποχετευτεί ανέρχεται σε 55 εκτάρια περίπου και ο πληθυσμός
εκτιμάται ίσος με 2.068
κατοίκους για το έτος
2043. Στο πλαίσιο του
έργου της κατασκευής του δικτύου, συνολικού μήκους 9.146,10 μ,
περιλαμβάνεται η κατασκευή του κεντρικού
αποχετευτικού αγωγού
και των βασικών συλλεκτήρων του με τα
φρεάτια τους καθώς
και τα φρεάτια των ιδιωτικών συνδέσεων.
α λύματα που πρόκειται να αποχετευΣυνεχίζονται οι εργασίες κατασκευής του κεντρικού αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων στην τοπική κοινότητα Μουλκίου
τούν έχουν υπολογιστεί σε 15,94 λ/δλ. Παράληλα με αυτές τις β) στη συντήρηση-ταξινόμηση και αποθήμελέτη του έργου ανατέθηκε το
εργασίες έχει προβλεφθεί ένα δεύτερο υπο- κευσή του αρχαιολογικού υλικού, γ) στην
Μάρτιο του 2001, εκπονήθηκε το
έργο που αφορά: α) στην καταγραφή και με- μελέτη και δημιουργία αναλυτικού καταλό- Μαϊο του 2002 και το έργο δημοπρατήλέτη των ευρημάτων καθώς και στην σχεδι- γου των ευρημάτων με σκοπό τη δημοσίευ- θηκε από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ τον Αύγουστο
αστική και φωτογραφική αποτύπωσή τους, σή τους (ανάδειξη αρχαιολογικού υλικού).
του 2011 με έκπτωση 59%.

Η

Τ

Η

ΠΟΤΑΜΙΑ

ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΑ
Κατεδαφίστηκαν

Τακτικός καθαρισμός

Σ

το πλαίσιο της προστασίας
του περιβάλλοντος, της βελτίωση της ποιότητας ζωής των
πολιτών και της διατήρησης της
υ δρ ολογ ι κ ή ς
και οικολογικής ισορροπίας μεριμνάμε
κάθε χρόνο για
την εξασφάλιση της καθαριότητας και της
αισθητικής των

ποταμών και των χειμάρων στην
πόλη του Κιάτου και των χωριών.
κοπός είναι να προλαμβάνουμε τους κινδύνους που ελοχεύουν απο τα
διάσπαρτα σκουπίδια και τις
φερτές ύλες
που βρίσκονται στην
κοίτη των
Καθαρισμός ποταμών Κιάτου ποτάμών.

Σ

Π

ριν τέσσερις μήνες δήμος
Σικυωνίων σε συνεργασία
με το αστυνομικό τμήμα Κιάτου απομάκρυνε τους Ρομά από
τα παρανόμως εγκατεστημένα παραπήγματα. Οι περισσότεροι
Ρομά έχουν
εγκαταλείψει την πόλη

του Κιάτου, ενώ ο δήμος μεριμνά για την αποφυγή επανεγκατάστασής τους. Εδώ και
τρία χρόνια και παρά τις συνεχείς
διαμαρτυρίες συμπολιτών μας, συλλόγων και οικολογικών
οργανώσεων
δεν είχε σημειώθεί καμία πρόοδο.
8

Πολιτισμός

Αποτρέπουν εμφράγματα, διώκουν την παχυσαρκία

Λάδι, κρασί, όσπρια, φρούτα και sex

Η

αφειδής χρήση ελαιόλαδου στα φαγητά μας, η κατανάλωση φρούτων, λαχανικών, ψαριών και οσπρίων, δυο τρία ποτήρια καλό κρασί και ικανή σεξουαλική δραστηριότητα μας δίνουν μακροημέρευση
αποτρέπουν καρδιαγγειακούς κινδύνους,
εξορίζουν την παχυσαρκία, προάγουν τη
δημόσια υγεία.
ι ως άνω διαπιστώσεις προέκυψαν αβίαστα από τους εισηγητές στην ημερίδα που διοργάνωσε
η «Μηκώνη» στις 15 Οκτωβρίου στο
δημοτικό θέατρο με θέμα «Διατροφή και Δημόσια Υγεία» με αφορμή
την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής
(16 Οκτωβρίου). Η καλή διατροφή
οδηγεί στην υγεία, και γνώση αυτής
της διατροφής είναι ένα υγιές βήμα
στην απόκτηση δημοκρατικής συνείδησης, αυτό ήταν το απόσταγμα
της ημερίδας.
τα βάθη του χρόνου ανέτρεξε ο
συγγραφέας Γιώργος Κωστούρος μέσα από τα κείμενα της αρχαιοελληνικής γραμματείας και ταξιδέψαμε μαζί του κοινωνώντας στην
παραδοσιακή διατροφή των Ελλήνων. Στα ευεργετικά οφέλη από τη
χρήση ελαιολάδου εστίασε την ομι-

Ο

Σ

λία του ο ομότιμος καθηγητής του
Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Νικόλαος Ανδρικόπουλος, τονίζοντας
ταυτόχρονα τη διαφορά «καλών»
και «ανθυγιεινών» λιπών.
σύγχρονος τρόπος ζωής (καθιστική ζωή, άγχος, άρνηση του
αθλείσθαι...) υποβοηθά καρδιαγγειακούς κινδύνους, ταυτίζεται σχεδόν μαζί του τόνισε ο ειδικευόμενος καρδιολόγος του νοσοκομείου
Κορίνθου Γιώργος Χριστοδούλου
ενώ ο τεχνολόγος γεωπόνος Νικόλαος Μαντάς μετέφερε γεωπονικές
γνώσεις σχετικά με τον τρόπο παραγωγής γλυκού οίνου και πώς αυτός συνδέεται με την υγεία.
έλος, στην τεράστια σημασία
της μεσογειακής διατροφής για
την πρόληψη της καρδιαγγειακής
νόσου αναφέρθηκε ο Κώστας Συριάνος, κλινικός διαιτολόγος – διατροφολόγος (άφθονα ψάρια, φρούτα, λαχανικά, λάδι, κρασί, σέξ). Απλά
πράγματα, τα έχουμε, όμως, ξεχάσει. Μας έκαναν να τα ξεχάσουμε!
Μετά το πέρας των (εξαιρετικών)
εισηγήσεων η Σικυώνια Σκηνή του
θεατρικού τμήματος του δήμου πα-

Ο

Τ

Αδιαχώρητο στην αίθουσα του δημοτικού θεάτρου στην εκδήλωση με θέμα «διατροφή και υγεία»
ρουσίασε μικρό απόσπασμα από
την επιθεώρηση «Fassolia vanilies
Feneou».
κολούθησαν μετρήσεις σακχάρου και χοληστερόλης και μικρή οινοποσία με εδέσματα και οίνους από χορηγούς.

Α

Α

φήσαμε για το τέλος το ότι όλοι
οι εισηγητές πρότειναν να σταματήσουμε να καπνίζουμε. (Δεν νομίζω να προβληματιστήκαμε οι θεριακλήδες…)
Γ. ΣΤ.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΜΕΛΑΝΘΙΟΣ»

Για την βελτίωση της αισθητικής αντίληψης
Εντυπωσίασε πραγματικά η έκθεση
του εικαστικού συλλόγου «Μελάνθιος» 1-8 Αυγούστου 2012, στο πλαίσιο των Σικυωνίων. Ο λόγος στη γενική γραμματέα για μια προσέγγιση της
δουλειάς του.

«Ε

ίμαστε άνθρωποι που θαυμάζουμε και αγαπάμε την
καλλιτεχνική δημιουργία. Εραστές
της τέχνης, προσπαθούμε να δημιουργούμε αντικείμενα που ικανοποιούν τις αιτης
σθήσεις μας και
ΣΟΦΙΑΣ
ξυπνάνε μνήμες
ΚΕΛΛΑΡΗ
Γ.Γ. του Συλλόγου και συναισθήματα. Τολμήσαμε,
πριν από ένα χρόνο να εκτεθούμε
στο κοινό. Μας παραχωρήθηκε
ένας παραμελημένος χώρος–αποθήκη-, τον φροντίσαμε, τον αναδείξαμε, τον αγαπήσαμε.
είξαμε τη δουλειά μας και
προκαλέσαμε το ενδιαφέρον
και άλλων ερασιτεχνών που δημιουργούν μοναχικά, χωρίς την παραδοχή και την επιβεβαίωση από
τους συμπολίτες μας. Μεγάλωσε
ο κύκλος των ανθρώπων που μας
πλησίασε, μεγάλωσε και το ενδιαφέρον μας να προσφέρουμε στην

Δ

πόλη μας Όμορφες μορφοποιημένες εικόνες της φαντασίας μας,
να περιορίσουμε την ασχήμια της
αναλγησίας μας, τη φτώχεια των
συναισθημάτων, την ανούσια προβολή και επίδειξη. Μας αποδόθηκαν κίνητρα που δεν μας αφορούν.
ξακολουθούμε, ως εργάτες της
τέχνης μας, να εκθέτουμε τη
δουλειά μας χωρίς να παρεκκλίνουμε από τους στόχους μας:
- Τη συσπείρωση των δημιουργικών ανθρώπων, την ανάδειξη του
έργου τους, την αλληλεπίδραση,

Ε

την ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας.
- Την παρουσίαση και διδασκαλία
στους νέους σύγχρονων και παραδοσιακών μορφών τέχνης.
- Τη βελτίωση της αισθητικής μας
αντίληψης.
ν η προσπάθειά μας συμβάλει και προσφέρει στην πολιτιστική ζωή της πόλης θα μπορούμε
να πούμε ότι έχουμε πετύχει τους
στόχους μας. Οι εντυπώσεις και τα
σχόλια των επισκεπτών της έκθεσης, μας δίνουν ικανοποίηση, αισι-

Α

οδοξία και ευθύνη για τη συνέχεια.
πιτρέψτε μας να αναφερθούμε
σ΄ ένα σχόλιο της Σοφίας Νταραλή από το βιβλίο εντυπώσεων των επισκεπτών: «Kαλλιτεχνική πνοή δροσιάς στην πόλη μας,
κόντρα στον οικονομικό και πολιτιστικό καύσωνα που ανελέητος έχει φέρει δυσφορία στην αναπνοή και στη ζωή μας. Απλοί άνθρωποι με καλλιτεχνικές ανησυχίες και αναζητήσεις δημιουργούν
για εμάς. Μακάρι να μη χάσουν το
κέφι τους. Τους ευχαριστούμε!».

Ε
Βιβλίο-Χορός

ΒΑΝΤΑΝΑ ΣΙΒΑ

«Η ΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ ΣΟΔΕΙΑΣ»
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΞΑΡΧΕΙΑ

Ό

Με τη συνεργασία
παραγωγών-καταναλωτών

9

σμιων οργανισμών στους φτωχούς
αγρότες του πλανήτη, για τις αθέμιτες πρακτικές–γενετικές τροποποιήσεις σε ζωντανούς οργανισμούς,
για την αφαίρεση από τους αγρότες
δικαιωμάτων σε πατρογονικά αγαθά, για την καταστροφή της
παραγωγικής αυτάρκειας
εκατομμυρίων κοινοτήτων,
για την μετατροπή των μικροπαραγωγών σε εξαθλιωμένους προλετάριους, για
την διατάραξη του οικοσυστήματος, για την υπερσυσσώρευση του
πλούτου και την καταλήστευση των
φτωχών.
ια τις εγκληματικές πολυεθνικές
(Novartis, Aventis, Monsanto)
και τις αμέτρητες θυγατρικές τους.
(H Monsanto ήταν αυτή που κατασκεύαζε το εξοντωτικό χημικό όπλο Agent orange στον
πόλεμο του Βιετνάμ). Η αισιοδοξία της συγγραφέως ότι τα
κινήματα που αντιστέκονται
στις πολυεθνικές μπορούν να
καταφέρουν να εξαλείψουν
την πείνα έχει βάση. Προέχει,
όμως, η αλληλεγγύη μεταξύ
παραγωγών και καταναλωτών
(κινήματα καταναλωτών στις
«ανεπτυγμένες» χώρες και
κινήματα αγροτών στις «φτωχές».
ίσω, στα μικρά αγροκτήματα. Πίσω, στις κοινότητες. Να σταματήσει η πείνα,
το αισχρότερο έγκλημα της
«ανθρωπότητας» κατά της ανθρωπότητας.

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ

λοι γνωρίζουμε πολύ
καλά πλέον ότι οι μονοκαλλιέργειες στην υφήλιο αφάνισαν τη γεωργία
και οδήγησαν εκατομμύρια ανθρώπους στην πείνα
και την εξαθλίωση. Ότι οι χυδαίοι
νόμοι του «ελεύθερου» εμπορίου
και της «ελεύθερης» αγοράς εξόντωσαν τους μικροϊδιοκτήτες, την
ποικιλία των τροφών, την γεύση (!)
Η εκβιομηχάνιση της γεωργίας έχει
καταστρέψει την ποικιλία των τροφών, παράγοντας τεράστιες ποσότητες σε ορισμένα μόνο αγαθά, χρησιμοποιώντας αντίστοιχα τεράστια ποσά ορυκτών καυσίμων και νερού και
τοξικών ουσιών. Την ώρα που
επαιρόμαστε για την κορύφωση τάχα του τεχνικού και
πολιτισμού και του πολιτειακού συστήματος εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι
πεθαίνουν από την πείνα.
ια την εξάλειψη του θλιβερού για τον άνθρωπο
αυτού φαινομένου αγωνίζεται σώματί τε και πνεύματι
η Ινδή περιβαλλοντολόγος
και ακαδημαϊκός Βαντάνα
Σίβα, διακεκριμένη ακτιβίστρια και επιστήμων, ηγετικό
στέλεχος του International
Forum on Globalization. Εδώ
και είκοσι χρόνια έχει ιδρύ-

 

σει στην πατρίδα της (Navdanya)
κίνημα για την διάσωση των
σπόρων, την προστασία της βιοποικιλότητας και την αποτροπή της μονοπώλησης των σπό-

ρων και των γεωργικών αγαθών.
«Η αρπαγή της σοδειάς» είναι ένα
βιβλίο, που πρέπει να διαβαστεί
από πολλούς (όλους!). Θα μάθουμε
για τις ωμές επεμβάσεις των παγκό-

 

ΒΑΝΤΑΝΑ ΣΙΒΑ

Γ

Γ

Π

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΣΤΟ ΜΙΛΑΝΟ

Στην Ευρώπη το χορευτικό Κρυονερίου
Ε

ίναι ο σύλλογος που εδώ και πολλά
χρόνια εμπνέει σε νέους την αγάπη
για την παράδοση του τόπου, την έκφραση μέσα από τους παραδοσιακούς
χορούς ως ανάγκη προσωπική αλλά
και συλλογική και έχει αναπτύξει μια
δυναμική με δράσεις που έχουν κάνει
το Κρυονέρι του Δήμου Σικυωνίων
γνωστό όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και
στην Ευρώπη. Ο σύλλογος, που κάθε
καλοκαίρι
της
έχει κάνει
ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ
θεσμό το
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Φεστιβάλ
Εκπαιδευτικού
Παραδοσιακών Χορών με συγκροτήματα απ’
όλη την Ελλάδα, έχει στο ενεργητικό
του συμμετοχές σε ευρωπαϊκά δρώμενα ήδη από το 1997 στο πλαίσιο
προγραμμάτων ανταλλαγής (Μάρτιος
1997 Ιταλία, Δεκέμβριος 1997 Βερολίνο).
ο Μάρτιο του 2008 ο Σύλλογος συμμετέχει σε ευρωπαϊκό φεστιβάλ παραδοσιακών χορών στις Βρυξέλλες με
καθημερινές παραστάσεις ακόμα και
σε ιδρύματα (γηροκομείο, ορφανοτροφείο κα). Κατά τη διάρκεια της διοργά-

Τ

νωσης κάθε ομάδα διδάσκει τους χορούς της στις ομάδες των άλλων χορών
αποκομίζοντας τη μοναδική εμπειρία
της ανταλλαγής εμπειριών, κουλτούρας, ουσιαστικής επαφής.
ο φθινόπωρο του 2010 οι νέοι του
συλλόγου ταξιδεύουν στην Τσεχία
(Πράγα, Βουδαπέστη) για το πανευρωπαϊκό φεστιβάλ παραδοσιακών χορών,
ταξίδι που περιλαμβάνει και στάση στη
Σερβία για τη Βαλκανική συνάντηση.
Πρόσφατα, το πρώτο δεκαήμερο του
Οκτώβρη 2012 το χορευτικό τμήμα
του Συλλόγου πήρε μέρος στο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών στο Μιλάνο.
ε φόντο το ιστορικό κέντρο του
Vigevano και με έντονο άρωμα
τοπικής παράδοσης οι νέοι του Κρυονερίου έδωσαν μία παράσταση, συμμετείχαν στην εντυπωσιακή παρέλαση
κρατώντας την ελληνική σημαία ανάμεσα στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και
πρόσφεραν τα δώρα τους, αγαθά της
κορινθιακής γης (σταφίδα, λάδι, φασόλια, φακές). Ένας σημαντικός σύλλογος
με προοπτική, ένας σημαντικός πρεσβευτής του Δήμου μας στο εξωτερικό!

Τ

Μ

Το χορευτικό νέων Κρυονερίου με τα λάβαρα έξω από το ιστορικό κέντρο του Vigevano
10

Αγροτική Ανάπτυξη

Ενδιαφέρον Βιετνάμ για τα τοπικά μας προϊόντα
Α

ντιπροσωπεία από το Βιετνάμ, επιχειρηματίες, εκπροσώπους της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της ΕΑΣ Κιάτου ξενάγησε ο δήμαρχος στην περιοχή του δήμου στις 9/10/2012, στο
πλαίσιο της υλοποίησης στρατηγικής για την προώθηση των εξαγωγών ελληνικών τοπικών αγροτικών προϊόντων και εντοπισμού των επιχειρηματικών και επενδυτικών ευκαιριών ανά τον κόσμο με
στόχο την βελτίωση της εξωστρέφειας της τοπικής αγροτικής οικονομίας.
ι εκπρόσωποι της χώρας ενημερώθηκαν για τα αρίστης ποιότητας τοπικά προϊόντα της περιοχής (σταφίδα,
όσπρια, κρασί, λάδι, ελιές κλπ) ενώ είχαν
την ευκαιρία να επισκεφθούν το σταφιδεργοστάσιο στο Καίσαρι. Έδειξαν ενθουσιασμένοι και εξέφρασαν το μεγάλο

Ο

ενδιαφέρον των ξένων αγορών για ποιοτικά προϊόντα από την Ελλάδα. «Είμαστε ανοιχτοί για συνεργασία με στόχο τη
διείσδυση ελληνικών αγροτικών προϊόντων με ποιότητα και παραδοσιακό χαρακτήρα, στη Βιετναμέζικη αγορά…»,
δήλωσαν μεταξύ άλλων.
πό την πλευρά του ο δήμαρχος Σικυωνίων τόνισε: «Είναι στη φιλοσοφία μας,
να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να βρουν
τρόπους προώθησης των προϊόντων σε
ξένες αγορές, αφού η εγχώρια αγορά έχει
συρρικνωθεί σε τεράστιο βαθμό. Χρειάζονται όμως συνεργασίες και κοινές προσπάθειες, γιατί κάθε μικρή οικογενειακή επιχείρηση είναι δύσκολο να αναπτύξει ένα
Ο δήμαρχος Σικυωνίων προσφέρει τοπικά προϊόντα στον πρέσβη του Βιετνάμ
εξαγωγικό πλάνο από μόνη της».

Α

Ημερίδα στη Στυμφαλία για κτηνοτροφία και όσπρια
Μ

ε τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού γεωργοκτηνοτρόφων, νέων αγρτών,
αλλά και ανέργων που αναζητούν απασχόληση, έκλεισε τις εργασίες της η ημερίδα με
θέμα: «Γεωργία-Κτηνοτροφία: Δύο βασικοί
πυλώνες αγροτικής ανάπτυξης ΣτυμφαλίαςΦενεού», που διοργάνωσε ο δήμος Σικυωνίων, σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ «Δήμητρα»,
την Τετάρτη 24/10/2012 στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας.
δήμαρχος Σικυωνίων, τόνισε
μεταξύ άλλων: «Εν μέσω κρίσης, αλλά και εν όψει της αλλαγής
του καθεστώτος των ευρωπαϊκών
επιδοτήσεων, η αγροτική οικονομία
πρέπει να βρει το δικό της βηματι-

Ο

σμό, για τη δημιουργία προϊόντων
με ταυτότητα και ποιότητα, διασφαλίζοντας στους αγρότες και κτηνοτρόφους, βελτίωση του εισοδήματος και ποιότητα ζωής».
ναπτύχθηκαν θέματα που
αφορούν στην σημερινή κατάσταση της ελληνικής Γεωργίας-Κτηνοτροφίας, στην αξιοποίηση και τις προοπτικές των αγροτικών προϊόντων ΠΓΕ («Φασόλια
Βανίλιες Φενεού και Φάβα Φενεού»), στην διαχείριση αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλέυσεων, τις
ελληνικές φυλές ζώων, και τα νοΗμερίδα για την αγροτική οικονομία στο μουσείο περιβάλλοντος Στυμφαλίας
σήματα αιγοπροβάτων.

Α

Συντήρηση αγροτικού οδικού δικτύου όλο τον χρόνο
Τ

ο αγροτικό δίκτυο του δήμου μας, που χρησιμοποιείτε καθημερινά υπολογίζεται σε
μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα. Το σύνολικό,
βέβαια, είναι αρκετά μεγαλύτερο. Καταλαβένουμε όλοι ότι για μια στειχειώδη συντήρηση
απαιτείται μεγάλη δαπάνη και αρκετά μηχανήματα για να το καλύψουν χρονικά.
στόσο, πραγματοποιήθηκαν και
την περισυνή χρονιά αλλά και
φέτος σημαντικές εργασίες για την
αποκατάσταση και την βελτίωση των
αγροτικών δρόμων και στις τρεις δημοτικές ενότητες, με τέσσερα μηχανήματα (γκρέιντερ) και φορτηγά να
δουλεύουν σε μόνιμη σχεδόν βάση
στα τοπικά διαμερίσματα. Παρά τις
ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες που
υπήρχαν τις χρονι που πέρασε, τόσο
λόγω της περικοπής κονδυλίων στους
δήμους όλης της χώρας όσο και λόγω
των έντονων καιρικών συνθηκών
που προκάλεσαν καταστροφές στους

Ω

αγροτικούς δρόμους, έγινε μεγάλη
προσπάθεια και κατωρθώθηκε όχι
μόνο να συντηρηθεί αλλά και να βελτιωθεί η κατάσταση στο σύνολο σχεδόν του αγροτικού οδικού δικτύου.
πό του φίλους αγρότες ζητάμε
την κατανόηση τους, τη συνεργασία τους και τους παρακαλούμε θερμά να κόβουν τα κλαριά που εξέχουν
από τις ιδιοκτησίες τους, καθώς επίσης να τοποθετούν τα λάστιχα της
άρδευσης και τις βάνες κατά τέτοιον
τρόπο, ώστε να διέρχονται εύκολα τα
οχήματα του δήμου από τους αγροτικούς δρόμους.
νωρίζουμε πολύ καλά ότι τα
προβλήματα είναι πάρα πολλά
και τα χρήματα είναι πολύ λίγα!!!
Συνεχίζουμε όμως τον αγώνα
μας και με την συμμετοχή σας και
την συνεργασία σας θα καταφέρουμε αρκετά πράγματα.
Τρία grater όλο το χρόνο συντηρούν το μεγάλο μήκους αγροτικό οδικό δίκτυο

Α

Γ
Απόδοση κεφαλαίων

Οικονομία

11

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Οικονομικά αυτοδύναμος

Διπλασιάστηκε η απόδοση των χρηματικών κεφαλαίων
Προϋποθέσεις για αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη
Μ

ια πτυχή της αναδιάρθρωσης
της οικονομικής πολιτικής του
δήμου, ήταν και η αλλαγή τράπεζας
μέσω ανοικτών προσφορών προκειμένου να επιτευχθούν καλύτερα επιτόκια
για τον δήμο και πιο ωφέλιμες υπηρεσίες στους εργαζόμενους.
διαδικασία
αυτή είχε ως
αποτέλεσμα
να
διπλασιασ τούν
οι αποδόσεις των
καταθέσεων των
του Νίκου
Παπαβασιλείου χρημάτων του δήμου κατά 165%
στο τέλος του 2011, σε σχέση
με το 2009, με τα ίδια, περίπου,
ρευστά διαθέσιμα. Τον Οκτώβρη του 2012 πλησιάζει ήδη
στο 217% σε σχέση με το 2009
και συνεχίζει προς ανώτερα επίπεδα, με σαφώς λιγότερα επενδυόμενα κεφάλαια σε σχέση με
το παρελθόν.
ρέπει εδώ να εξηγήσουμε
βέβαια, ότι μπορεί τα γενικά προοδευτικά σύνολα που
διαχειρίζεται ο δήμος να «φαί-

Η

Π

νονται» ότι είναι περίπου ίδια,
αλλά έχει αλλάξει ριζικά το μείγμα των χρηματοδοτικών πηγών.
πορεί δηλαδή στο τέλος του 2009
τα συνολικά ποσά να φθάνουν τα
13.253.687,48 ευρώ αλλά το μεγαλύτερο μέρος είναι χρήματα που έρχονται από το κεντρικό κράτος. Από το 2011 και μετά
το 60% και φέτος το 70-80% των
χρημάτων είναι ίδιοι πόροι δηλαδή χρήματα των δημοτών.

Μ

Πάνω από διακόσια
τοις εκατό (200%)
αυξήθηκαν οι αποδώσεις χρηματικών
κεφαλαίων σε σχέση με τα δύο προηγούμενα χρόνια

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

90.000,00 €

79.226,70 €

80.000,00 €
70.000,00 €
60.000,00 €
50.000,00 €
40.000,00 €

60.267,05 €
36.458,59 €

30.000,00 €
20.000,00 €

22.917,96 €

10.000,00 €
0,00 €

2009

2010

2011

2012(*)

Η

μικρή αύξηση και σταθεροποίηση των ιδίων εσόδων αναδεικνύει ότι αυτός ο δήμος με την σωστή οικονομική πολιτική μπορεί να δημιουργήσει μια «αυτοτροφοδοτούμενη» ανάπτυξη και ότι
στο παρελθόν οι εισπρακτικοί μηχανισμοί του δήμου δεν λειτουργούσαν όπως θα έπρεπε.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

«Συστράτευση να μη φύγουν οι υπηρεσίες του δήμου»
Τ

εράστιο πλήγμα στην προσπάθεια
διατήρησης του οικονομικού επιπέδου της περιοχής μας, αποτελεί η
αποψίλωση της πόλης μας από Δημόσιες Υπηρεσίες, που μέχρι πρότινος
φιλοξενούνταν εδώ.
ετά λύπης μας πληροφορηθήκαμε το κλείσιμο της Δ.Ο.Υ Κιάτου. Η Δ.Ο.Υ.
έκλεισε και μεταφέρεται
στην Κόρινθο. Η συγκέντρωσή της σε ένα σημείο, θα επιφέρει απίστευτη ταλαιπωρία
στους πολίτες της Κεντροδυτικής Κορινθίας, οι οποίοι θα
είναι υποχρεωμένοι να διανύουν εκατοντάδες χιλιόμετρα,
για να στηθούν σε ατελείωτες
ουρές για να εξυπηρετηθούν,

Μ

αυξάνοντας το κόστος σε δυσθεώρητο ύψος.
ο ζητούμενο λοιπόν στην
περίπτωση αυτή, αφού δεν
μπόρεσε ν αποτραπεί το κλείσιμο της Δ.Ο.Υ, είναι να παραμείνει τμήμα της και να λειτουργεί ως φορολογικό ΚΕΠ
για την εξυπηρέτηση του κοι-

Τ

Να παραμείνει
τμήμα της ΔΟΥ
στο Κιάτο και να
λειτουργεί ως
φορολογικό ΚΕΠ

νού, αλλά με ενισχυμένο αριθμό προσωπικού.
ιστεύουμε ότι αν γίνονται
έγκαιρες και συντονισμένες κινήσεις από όλους τους
φορείς της πόλης, αλλά και
τους φορείς «ειδικού βάρους»
οι οποίοι άργησαν να ενεργοποιηθούν ,θα είχαμε καλύτερα αποτελέσματα στο θέμα
της Δ.Ο.Υ.
ροσδοκούμε να δούμε
τους εκπροσώπους όλων
των φορέων της πόλης να
συστρατευθούν και να ενεργήσουν με γνώμονα το κοινό συμφέρον και όχι το πολιτικό κόστος ή όφελος. Από
την πλευρά μας δηλώνουμε

Π

Π

το παρών σε όποια ενέργεια
κρίνεται απαραίτητο να γίνει,
συλλογικά και οργανωμένα,
για να δώσουμε στην τοπική
μας κοινωνία και οικονομία
τις βάσεις για μια ισόρροπη
ανάπτυξη, για μια ελπίδα για
να ζήσουν οι οικογένειές μας
και να αναπτυχθούν οι επιχειρήσεις μας σε μια περιοχή που εκτός του ωραίου περιβάλλοντος, να παρέχει και
τις απαραίτητες προδιαγραφές μιας οργανωμένης κοινωνίας.
ΥΓ.: Ο Εμπορικός σύλλογος
έχει επέμβει και για: ΙΚΑ, Δικαστήρια, ΟΑΕΕ.
12

Παιδεία

ΟΧΙ στην κατάργηση των Λυκείων
Το δημοτικό συμβούλιο ομόφωνα αρνήθηκε τη σχεδιαζόμενη νέα συγχώνευση

Α

λλεπάλληλες συνεδριάσεις
τοπικών τυμβουλίων, συλλόγων γονέων και κηδεμόνων και
δημοτικού συμβουλίου πραγματοποιήθηκαν για το θέμα αυτό την
περασμένη και την φετινή χρονιά.
Το δημοτικό συμβούλιο τάχτηκε
κατά των αποφάσεων του Υπουργείου Παιδείας.
ετά την υπουργική
απόφαση ο δήμος, ως
είχε υποχρέωση, εξασφάλισε άμεσα την υποδομή,
όπου αυτό ήταν εφικτό, για
τη λειτουργία των νεοϊδρυθέντων σχολείων όπως συνέβη στους Καλλιάνους και
ξεκίνησε το σχεδιασμό υποδομών και τις διαδικασίες
κατασκευής των, όπου αυτό
ήταν αναγκαίο. Ταυτόχρονα με παρεμβάσεις, σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, προς τους πολιτειακούς παράγοντες αλλά και
μέσω της δικαστικής οδού
προσπαθήσαμε να πετύχουμε το αυτονόητο.
υγκεκριμένα: 1. Τη συνέχιση της λειτουργίας του
Γυμνασίου Καλλιάνων. Το
σχολείο δε διέκοψε τη λειτουργία του αφού η Υπουργός Παιδείας ανέστειλε την
εφαρμογή της απόφασής

Μ

Σ

Σκίτσο του ΘΑΝΑΣΗ ΚΑΠΠΟΥ για την «Επικοινωνία»
της. 2. Την επαναλειτουργία των Λυκειακών τάξεων Καλλιάνων μέσω προσφύγής
στο ΣτΕ. 3. Την αναστολή της εφαρμογής
συγχώνευσης των Δημοτικών Σχολείων
Μουλκίου και Αρχ. Σικυώνας. 4. Την ίδρυση Εσπερινού Λυκείου στο Κιάτο. Πρόσφα-

τα προέκυψε και απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο η πρόταση του Δ/ντή Β/
θμιας Εκπ/σης για υποβάθμιση του Λυκείου Γκούρας σε τάξεις Λυκείου.
ο δημοτικό συμβούλιο εξέφρασε τη διαφωνία του και ο δήμαρχος ανέλαβε τη πρωτο-

Τ

βουλία να μεταφέρει τις τεκμηριωμένες απόψεις του δήμου
προς τους πολιτειακούς παράγοντες με σκοπό την άρση των
αντιεκπαιδευτικών αποφάσεων που προαναφέρθηκαν.

ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Καμία ευαισθησία απο τη Μotor Oil;
Ε

ποχές δύσκολες. Οικονομικά
προβλήματα για όλους μας,
ιδιαίτερα για τους άνεργους και
τους νέους. Η κοινωνική αλληλεγγύη απαραίτητη. Οι δήμοι σε συνεργασία με τους φορείς του κάθε
τόπου παλεύουν να στηρίξουν κοινωνικές δομές απαραίτητες για
την επιβίωση των συμπολιτών και
των οικογενειών τους.
μως, όπως γνωρίζετε, οι
πρώτοι που έχουν πληγεί από τη κρίση είναι οι δήμοι με τις δραματικές περικοπές των χρηματοδοτήσεών τους από τους κεντρικούς πόρους από τους
οποίους ακόμα εξαρτώνται.
Μέσα σ΄ αυτό το περιβάλλον
καλούνται οι δήμοι να αντιμετωπίσουν την καθημερινότητα, τα νέα έργα για την
ανάπτυξη του δήμου, τον
πολιτισμό, τις νέες αρμοδιότητες με σημαντικότερη
εκείνη της παιδείας και των
σχολείων και τόσα άλλα. Θα
σταθώ στο τελευταίο τα σχο-

Ό

λεία. Καταβάλλεται προσπάθεια και τα έχουμε καταφέρει να ανταποκριθούμε στις επισκευές των σχολικών εγκαταστάσεων, στις υποδομές (φωτοτυπικά, καινούργια εργαστήρια Η/Υ),
στα λειτουργικά έξοδα και τις παλιές οφειλές.. Πρόσφατα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τον
σχεδόν διπλασιασμό της τιμής του πετρελαίου. Το κόστος είναι υπερβολικό για τα δεδομένα

ΝΑΙ... ΚΑΙ ΤΙ
ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΙ. ΚΑΘΑΡΕΣ
ΘΑΛΑΣΣΕΣ, ΚΑΘΑΡΟΣ ΑΕΡΑΣ, ΥΓΕΙΑ,
ΖΩΗ. ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΜΑΣ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ
ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΑΣ
ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ...

ΤΙ; ΘΕΛΕΤΕ
ΤΖΑΜΠΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΑΣ;ΑΧΑΡΙΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ,
ΤΟΣΑ ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΓΙΑ ΣΑΣ!
ΦΥΓΕΤΕ!!!

του δήμου. Απευθυνθήκαμε
και ζητήσαμε τη συνδρομή
της ΜΟΤΟR ΟΙL.
υτό το πράξαμε γιατί πιστεύουμε ότι μια τέτοια
επιχείρηση δυναμική, με
όλο το σεβασμό στους ιδιοκτήτες, έχει υποχρέωση να
ανταποκριθεί στο αίτημά
μας. Έχει υποχρέωση στους
εκατοντάδες εργαζόμενους
από το νομό που συμβάλλουν ουσιαστικά στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρίας. Έχει υποχρέωση σαν
στοιχειώδη ανταποδοτική
διαδικασία για τη ρύπανση
-αναπόφευκτη-στο νομό.
χει υποχρέωση σ΄ αυτή
τη δύσκολη εποχή να
δείξει τη κοινωνική της
ευαισθησία -αν διαθέτεινα συμπαρασταθεί στα
νέα παιδιά, στους μαθητές
μας. Με αυτές τις σκέψεις
δεν επαιτούμε αλλά απαιτούμε την ανταπόκρισή
της στο αίτημά μας.

Α

Έ

ΖΑ
Υποδομές

13

Θα στεγασθεί στο πρώην δημοτικό σχολείο Κλημεντίου που ανακαινίζεται
Μελετάται και η ανακαίνιση των κατασκηνώσεων για φιλοξενία σχολείων

Κέντρο Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης Κλημεντίου
Έ

χει ήδη δημοπρατηθεί και ανακαινίζεται το πρώην δημοτικό σχολείο
Κλημεντίου, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την μετεστέγαση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Προχωρήσαμε σ’ αυτή τη επένδυση για την παιδεία διότι ο υπάρχων χώρος που φιλοξενεί το ΚΠΕ παρουσιάζει προβλήματα και
δεν ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές
ανάγκες.
τόχος είναι να δημιουργηθούν
καινούργοι άνετοι χώροι με
νέα τμήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, εργαστήρια βιολογίας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, βιβλιοθήκη-αναγνωστήριο,
αίθουσα σεμιναρίων-πολαπλών
χρήσεων. Η διάσωση και η λειτουργία του κέντρου πρέπει να
εξασφαλιστεί, διότι πέρα από τον
εκπαιδευτικό του χαρακτήρα μπορεί να παίξει έναν αναπτυξιακό
ρόλο στην τοπική κοινωνία.
ο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης προσφέρεται διότι γειτνιάζει με τις κατασκηνώσεις,
οι οποίες μελετάται να ανακαινισθούν και να γίνει ανάπλαση του
περιβάλοντα χώρου τους προκειμένου να μπορούν να φιλοξενούνται σχολεία για εκπαίδευση, από
διάφορες περιοχές τις ελλάδας. Το
κίνητρο της επισκεψημότητας δεν
είναι μόνο το ΚΠΕ, αλλά και ο μοναδικός περιβαλλοντικός πλούτος
που έχει ο δήμος Σικυωνίων.

Σ

Τ

ΠΡΙΝ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
Άρθρα-σχόλια-κριτική

14
του
Τάσου
Λεονάρδου
Προέδρου ΔΣ

Παραταξιακή πειθαρχία

Β

ασικό θεσμό για τη δημοκρατική πορεία
της χώρας μας, συνταγματικά κατοχυρωμένο και κοινωνικά αποδεκτό, αποτελεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Συστατικό κύτταρο για τη
βιωσιμότητα του θεσμού αποτελεί το Δημοτικό
Συμβούλιο και κατ’ επέκταση τα συμβούλια επιτροπών, Νομικών Προσώπων και επιχειρήσεων.
Εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς τη μεγάλη ευθύνη
που επωμίζονται τα μέλη των ανωτέρω οργάνων
και ιδιαίτερα αυτών του Δημ. Συμβουλίου για την
επιτυχία του θεσμού.
ημαντική προϋπόθεση προκειμένου το Δημ.
Συμβ. Να ανταποκριθεί στη στήριξη του θεσμού αποτελεί η λειτουργία του. Δεν αναφέρομαι βέβαια στη διαδικαστική λειτουργία η οποία
καθορίζεται από τον κανονισμό λειτουργίας του
και αποτελεί υποχρέωση εφαρμογής τόσο από
τον πρόεδρο όσο και από τα μέλη του. Αναφέρομαι στην πολιτική λειτουργία του Δ. Σ.. Δηλαδή
στη πολιτική συμπεριφορά ενός εκάστου Δημ.
Συμβούλου στις συνεδριάσεις του οργάνου. Στο
σημείο αυτό θεωρώ σημαντικό να σταθώ στο
άρθρο 68 παρ. 2 του νόμου Καλλικράτη: «Ο δημοτικός σύμβουλος εκφράζει τη γνώμη του και
ψηφίζει κατά συνείδηση, αποβλέποντας πάντοτε
στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του συνό-

Σ

Η

τοπική αυτοδιοίκηση είναι θεσμός που εκφράζει αυθεντικά και υλοποιεί έμπρακτα, το δημοκρατικό αίτημα της αδιασάλευτης
του Χάρη Βυτινιώτη συμμετοχής των πολιτών
στις διαδικασίες λήψης αποΑντιπρόεδρου ΔΣ
φάσεων που τους αφορούν.
Είναι πεδίο εφαρμογής της δημοκρατίας, είναι σχολείο ασυνθηκολόγητης συμμετοχικής διαπαιδαγώγησης.
τοπική αυτοδιοίκηση παρέχει στις τοπικές κοινωνίες τη δυνατότητα να ιεραρχούν χωρίς εξωγενείς επανακαθορισμούς,
τις προτεραιότητές τους, είναι μοχλός ανάπτυξης με οικολογική συμβατότητα, γι’ αυτό
χρειάζεται αιρετούς λειτουργούς γνήσιους εκφραστές της βούλησης των τοπικών
κοινωνιών, με γνώση και διάθεση για δουλειά, όπου ο καθένας πολίτης με παραταξιακή αλλά και με προσωπική παρουσία, μπορεί να συνεισφέρει με την πείρα του, το κύρος του και τις ικανότητές του, γνωρίζοντας βεβαίως ότι καθημερινά θα δοκιμάζεται και θα αξιολογείται μέχρι την τελική κρίση των εκλογών για το αποτέλεσμα της δουλειάς του και για την δημιουργία ελπίδας για
κάτι ακόμη καλύτερο. Στους πολίτες του δήμου Σικυωνίων στις
τελευταίες εκλογές δημιουργήθηκε συγκυριακά ένας ιδιότυπος τρόπος έκφρασης που δεν
είχε προηγούμενο και που δεν είχε σχέση με
τα παραπάνω. Κλήθηκαν οι πολίτες να ψηφίσουν επικρίνοντας «τα παλιά», με το να επιλέξουν το «άγνωστο».
λες οι αποφάσεις έχουν το ρίσκο τους
ακόμη και εκείνες της κάλπης. Η σημερινή δημοτική αρχή συνειδητοποιώντας το

Η

λου των δημοτών». Η αυτόνομη λειτουργία των
Δημ. Συμβούλων σε συνδυασμό με το αίσθημα
ευθύνης που τους διακατέχει, αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχία του θεσμού και γιατί όχι
κριτήριο επανεκλογής τους.
ύλογα προκύπτει το ερώτημα: «Δε θα πρέπει οι Δημ. Σύμβουλοι να πειθαρχούν σε
προειλημμένες αποφάσεις των δημοτικών παρατάξεων (πλειοψηφίας–μειοψηφίας) στις οποίες ανήκουν»; Εδώ υπάρχει κατά τη γνώμη μου
παρεξήγηση. Η πειθαρχία σε αρχές με τις οποίες
συγκροτήθηκε κάθε συνδυασμός και στις προεκλογικές δεσμεύσεις του πρέπει να είναι χωρίς
συζήτηση απόλυτη. Ο νόμος Καλλικράτη άρθρο
66 προβλέπει διαδικασία τόσο διαγραφής όσο
και ανεξαρτητοποίησης Δημ. Συμβούλου από τη
δημοτική παράταξη με την οποία εξελέγη όταν
επέλθει διάσταση απόψεων επ’ αυτού. Μα θα
μου πείτε, τι νόημα έχουν οι συναντήσεις πριν
από κάθε Δημοτικό Συμβούλιο τα γνωστά προσυμβούλια; Ο τίτλος «προσυμβούλια» κατά τη
γνώμη μου είναι ατυχής, διότι παραπέμπει σε
προειλημμένες αποφάσεις.
εβαίως οι συναντήσεις αυτές είναι απαραίτητες για να γίνεται μια πρώτη ενημέρωση των
θεμάτων που πρόκειται να συζητηθούν, να ακού-

Ε

Β
Τ

ο πρόβλημα της Ελλάδας είναι πολλαπλό και αλληλοτροφοδοτούμενο. Επειδή κακολειτουργούν
οι θεσμοί, δεν γίνονται επενδύσεις, οπότε δεν είμαστε ανταγωνιστικοί, οπότε χρεωνόμαστε και επειδή δεν έχουμε εισοδήματα, καταστρατηγούμε ακόμα περισσότερο τους θεσμούς. Είμαστε σε ένα φαύλο κύκλο όπου το δημοσιονομικό έλλειμμα είναι μόνο η
κορυφή του παγόβουνου. Το
θεσμικό έλλειμμα είναι χειρότερο. Χωρίς αλλαγή θεσμών
και δημιουργία ανταγωνιστικής παραγωγής θα ξαναβρεθούμε σε ελλείμματα.
ε επίπεδο δημοτικής αρχής, ο λόγος του δημάρχου
και του δημοτικού δυμβουλίου προϊδεάζει πως είναι διατεθειμένος «να σπάσει αυγά» και να διορθώσει πολλά κακώς κείμενα. Όχι πως δεν έχει κάνει λάθη,
αλλά έχει πάρει και γενναίες αποφάσεις. Όμως ο διάβολος είναι στις λεπτομέρειες, όπως λένε οι Άγγλοι.
Ο δήμος δεν έχει ούτε αρκετά στελέχη ούτε αρκετή
εμπειρία για να διαχειριστεί τις τεράστιες προκλήσεις
που έχει μπροστά του. Πιστεύω ότι αν θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι θα τα βγάλει πέρα αυτή η δημοτική
αρχή, πρέπει να βοηθήσουμε όλοι.Τρόποι υπάρχουν

γονται απόψεις και να διαμορφώνεται ένα πρώτο
συμπέρασμα. Σε καμία περίπτωση η διαδικασία
αυτή δε μπορεί και δεν πρέπει να οδηγεί σε προειλημμένες αποφάσεις.
ν κάτι τέτοιο γινόταν αποδεκτό, τότε η
συζήτηση στο Δ.Σ. θα καταντούσε μια
τυπική και υποκριτική διαδικασία. Θα χανόταν
η ομορφιά της αντιπαράθεσης των επιχειρημάτων, του προβληματισμού, της σύνθεσης
των απόψεων και τέλος της απόφασης. Πέρα
από αυτό θα λαμβάνονταν αποφάσεις χωρίς
να ακουστούν οι απόψεις και μαρτυρίες των
συμπολιτών τους οποίους αφορά το θέμα ή οι
απόψεις συμπολιτών και φορέων που έχουν
εξειδικευμένη άποψη επ’ αυτού.
α μπορούσε τέλος να συμβεί, το ολέθριο
κατά τη γνώμη μου για το θεσμό, μια απόφαση της πλειοψηφίας, που στις προσυναντήσεις
διαμορφώθηκε με σχετική πλειοψηφία των μελών
της, να επιβληθεί κατά τη συζήτηση στο Δ. Σ. αν και
μειοψηφία στο σύνολο των μελών του, στο όνομα
της κακώς νοούμενης παραταξιακής πειθαρχίας.
Η παραταξιακή πειθαρχία λοιπόν σε επί μέρους
θέματα που συζητούνται στο Δημ. Συμβούλιο σκοτώνει την αυτόνομη και ελεύθερη βούληση των μελών του και υποβαθμίζει τη λειτουργία του.

Α

Θ

πολλοί και αναφέρω ενδεικτικά μερικούς μόνο που έχω πρόχειρα στο
μυαλό μου: α) Να γίνουν ομάδες οι
οποίες θα μελετούν θέματα που θα
προτείνουν υπεύθυνες λύσεις, για
θέματα τα οποία απασχολούν το της Έφης
Δήμο μας, β) Να Μαργέλη-Αλεξίου
προσφερθούν
άνθρωποι που έχουν την πολυτέλεια να το κάνουν (πεπειραμένοι
συνταξιούχοι, νέοι με καλές σπουδές πριν βγουν στην αγορά εργασίας), γ) Να πάμε όλοι να καθαρίσουμε παραλίες, να
μαζέψουμε ελιές ή σταφύλια. Ο κατάλογος του τι μπορεί να κάνει ένας κεφάτος εθελοντισμός δεν έχει τέλος. Η δυσκολία είναι να οργανωθούν οι εθελοντές. Είναι όμως εφικτό. Η πρωτοβουλία για τη δημιουργία
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ δείχνει πόση όρεξη
έχουν οι πολίτες να βοηθήσουν.
λοι μπορούν. Τελειώνω συνενώνονταν τη ρήση
του δημοφιλούς αμερικανού προέδρου: «Αν σταματήσουμε να ρωτάμε τι μπορεί να κάνει η χώρα για
μας και προσπαθήσουμε να κάνουμε εμείς κάτι για τη
χώρα, τότε «ΝΑΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ»

Συλλογικότητα

Σ

βάρος της απόφασης του εκλογικού σώματος που δεν περίμενε και τις ενδογενείς αδυναμίες της, προσπαθεί συνεχώς να μετα-

Ό

ντας μαέστρο το δήμαρχο, του οποίου ο πολιτικός βερμπαλισμός με συνεχή απόρριψη του παρελθόντος και ανάδειξη του «θα»,
δεν πείθει πλέον κανένα.
Η αντιπολίτευση με συνεχείς παρεμβάσεις υποδεικνύει ρεαλιστικές και
εφαρμόσιμες πρακτικές,
οι οποίες δεν γίνονται κατανοητές !!!!
πήχης της τοπικής αυτοδιοίκησης των
Σικυωνίων έχει κατέβει απελπιστικά χαμηλά και ο καθένας πηγαινοέρχεται πάνω του
παριστάνοντας τον Ολυμπιονίκη!!!
Μέσα σε αυτό το θολό τοπίο χάνεται και ο ρόλος της
αντιπολίτευσης ως «φωνή βοώντος εν τη ερήμω».

Η ταυτότητα...του άγνωστου

Ό

τρέψει, χωρίς αποτέλεσμα, την επιλογή του
«Αγνώστου» σε «κάτι …..με ταυτότητα».
ταυτοποίηση όμως των μελών της με
προγραμματικές θέσεις και αρχές που
δεν υπάρχουν δεν γίνεται και όλοι τους αυτοσχεδιάζουν, μιλώντας πολλές φορές ασυνάρτητα σαν ασυντόνιστη ορχήστρα, έχο-

Η

Ο
 
Teyxos3
Teyxos3

Recomendados

Teyxos2 por
Teyxos2Teyxos2
Teyxos2dimossikionion
2.9K visualizações16 slides
Teyxos1 por
Teyxos1Teyxos1
Teyxos1dimossikionion
2.9K visualizações16 slides
Teyxos4 por
Teyxos4Teyxos4
Teyxos4dimossikionion
3K visualizações16 slides
καλεσμα για αυτοδιοικητική παράταξη por
καλεσμα για αυτοδιοικητική παράταξη καλεσμα για αυτοδιοικητική παράταξη
καλεσμα για αυτοδιοικητική παράταξη samostimes
2.2K visualizações3 slides
Programma κoinotarxi lympion por
Programma κoinotarxi lympionProgramma κoinotarxi lympion
Programma κoinotarxi lympionakelympiwn
175 visualizações12 slides
Πρόγραμμα Ανεξάρτητου Δημάρχου Γιαννάκη Ιωάννου por
Πρόγραμμα Ανεξάρτητου Δημάρχου Γιαννάκη Ιωάννου Πρόγραμμα Ανεξάρτητου Δημάρχου Γιαννάκη Ιωάννου
Πρόγραμμα Ανεξάρτητου Δημάρχου Γιαννάκη Ιωάννου ioannouyian
186 visualizações20 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΣΟΛΑ por
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΣΟΛΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΣΟΛΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΣΟΛΑlylafyow
1.3K visualizações16 slides
Δήμος Χερσονήσου - Σχεδίου Δράσεων Αειφόρου Ενέργειας, Δημόσια διαβούλευση Co... por
Δήμος Χερσονήσου - Σχεδίου Δράσεων Αειφόρου Ενέργειας, Δημόσια διαβούλευση Co...Δήμος Χερσονήσου - Σχεδίου Δράσεων Αειφόρου Ενέργειας, Δημόσια διαβούλευση Co...
Δήμος Χερσονήσου - Σχεδίου Δράσεων Αειφόρου Ενέργειας, Δημόσια διαβούλευση Co...My Chersonissos
732 visualizações41 slides
Εφημερίδα "Εν Διδυμοτείχω" - Φύλλο 2ο por
Εφημερίδα "Εν Διδυμοτείχω" - Φύλλο 2οΕφημερίδα "Εν Διδυμοτείχω" - Φύλλο 2ο
Εφημερίδα "Εν Διδυμοτείχω" - Φύλλο 2οale3andro
964 visualizações16 slides
31. Τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας por
31. Τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας31. Τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας
31. Τα μεγάλα αστικά κέντρα της ΕλλάδαςPetros Michailidis
45 visualizações14 slides
Εισπραξιμότητα των ΔΕΥΑ και οι σχέσεις τους με την Κοινωνία στα χρόνια της οι... por
Εισπραξιμότητα των ΔΕΥΑ και οι σχέσεις τους με την Κοινωνία στα χρόνια της οι...Εισπραξιμότητα των ΔΕΥΑ και οι σχέσεις τους με την Κοινωνία στα χρόνια της οι...
Εισπραξιμότητα των ΔΕΥΑ και οι σχέσεις τους με την Κοινωνία στα χρόνια της οι...OTS SA
264 visualizações16 slides
Γεώργιος Μπρούλιας - Κοινωνική επιχειρηματικότητα por
Γεώργιος Μπρούλιας - Κοινωνική επιχειρηματικότηταΓεώργιος Μπρούλιας - Κοινωνική επιχειρηματικότητα
Γεώργιος Μπρούλιας - Κοινωνική επιχειρηματικότηταPolisConference
437 visualizações16 slides

Mais procurados(19)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΣΟΛΑ por lylafyow
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΣΟΛΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΣΟΛΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΣΟΛΑ
lylafyow1.3K visualizações
Δήμος Χερσονήσου - Σχεδίου Δράσεων Αειφόρου Ενέργειας, Δημόσια διαβούλευση Co... por My Chersonissos
Δήμος Χερσονήσου - Σχεδίου Δράσεων Αειφόρου Ενέργειας, Δημόσια διαβούλευση Co...Δήμος Χερσονήσου - Σχεδίου Δράσεων Αειφόρου Ενέργειας, Δημόσια διαβούλευση Co...
Δήμος Χερσονήσου - Σχεδίου Δράσεων Αειφόρου Ενέργειας, Δημόσια διαβούλευση Co...
My Chersonissos732 visualizações
Εφημερίδα "Εν Διδυμοτείχω" - Φύλλο 2ο por ale3andro
Εφημερίδα "Εν Διδυμοτείχω" - Φύλλο 2οΕφημερίδα "Εν Διδυμοτείχω" - Φύλλο 2ο
Εφημερίδα "Εν Διδυμοτείχω" - Φύλλο 2ο
ale3andro964 visualizações
31. Τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας por Petros Michailidis
31. Τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας31. Τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας
31. Τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας
Petros Michailidis45 visualizações
Εισπραξιμότητα των ΔΕΥΑ και οι σχέσεις τους με την Κοινωνία στα χρόνια της οι... por OTS SA
Εισπραξιμότητα των ΔΕΥΑ και οι σχέσεις τους με την Κοινωνία στα χρόνια της οι...Εισπραξιμότητα των ΔΕΥΑ και οι σχέσεις τους με την Κοινωνία στα χρόνια της οι...
Εισπραξιμότητα των ΔΕΥΑ και οι σχέσεις τους με την Κοινωνία στα χρόνια της οι...
OTS SA264 visualizações
Γεώργιος Μπρούλιας - Κοινωνική επιχειρηματικότητα por PolisConference
Γεώργιος Μπρούλιας - Κοινωνική επιχειρηματικότηταΓεώργιος Μπρούλιας - Κοινωνική επιχειρηματικότητα
Γεώργιος Μπρούλιας - Κοινωνική επιχειρηματικότητα
PolisConference437 visualizações
15 4-2021 por Notios evoikos
15 4-202115 4-2021
15 4-2021
Notios evoikos41 visualizações
MEETING 4 PRESENTATION (A) INSIGHT SOCIAL RESEARCH LTD / HSCP (UK) IVISOC 201... por fisky-wisky
MEETING 4 PRESENTATION (A) INSIGHT SOCIAL RESEARCH LTD / HSCP (UK) IVISOC 201...MEETING 4 PRESENTATION (A) INSIGHT SOCIAL RESEARCH LTD / HSCP (UK) IVISOC 201...
MEETING 4 PRESENTATION (A) INSIGHT SOCIAL RESEARCH LTD / HSCP (UK) IVISOC 201...
fisky-wisky242 visualizações
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010 por Koukas George
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Koukas George102 visualizações
Έντυπο Ημερίδας 7ης Μαρτίου 2010 por synephl
Έντυπο Ημερίδας 7ης Μαρτίου 2010Έντυπο Ημερίδας 7ης Μαρτίου 2010
Έντυπο Ημερίδας 7ης Μαρτίου 2010
synephl257 visualizações
Απόσπασμα πρακτικού της υπ` αριθμ. 29/2.11.2015 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συ... por Notis Mitarachi
Απόσπασμα πρακτικού της υπ` αριθμ. 29/2.11.2015 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συ...Απόσπασμα πρακτικού της υπ` αριθμ. 29/2.11.2015 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συ...
Απόσπασμα πρακτικού της υπ` αριθμ. 29/2.11.2015 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συ...
Notis Mitarachi183 visualizações
Fyladio8selido por 24news
Fyladio8selidoFyladio8selido
Fyladio8selido
24news278 visualizações
15+1 thesis por Npapada Nikola
15+1 thesis15+1 thesis
15+1 thesis
Npapada Nikola54 visualizações
απολογισμος δημου θεσσαλονικης 2011 por taxalia
απολογισμος δημου θεσσαλονικης 2011απολογισμος δημου θεσσαλονικης 2011
απολογισμος δημου θεσσαλονικης 2011
taxalia906 visualizações
εισηγηση δημοτικησ επιτροπησ διαβουλευσησ por kosalive
εισηγηση δημοτικησ επιτροπησ διαβουλευσησεισηγηση δημοτικησ επιτροπησ διαβουλευσησ
εισηγηση δημοτικησ επιτροπησ διαβουλευσησ
kosalive281 visualizações
εισηγηση δημαρχου στη δημοτικη επιτροπη διαβουλευσησ por kosalive
εισηγηση δημαρχου στη δημοτικη επιτροπη διαβουλευσησεισηγηση δημαρχου στη δημοτικη επιτροπη διαβουλευσησ
εισηγηση δημαρχου στη δημοτικη επιτροπη διαβουλευσησ
kosalive352 visualizações
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014 por My Chersonissos
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
My Chersonissos1.2K visualizações
UPLO Turning the city into a playground por Uplo Social Coop
UPLO Turning the city into a playgroundUPLO Turning the city into a playground
UPLO Turning the city into a playground
Uplo Social Coop386 visualizações

Similar a Teyxos3

Αλέξανδρος Αντωνόπουλος - Χρηματοδοτικά προγράμματα του Ταμείου Παρακαταθηκών... por
Αλέξανδρος Αντωνόπουλος - Χρηματοδοτικά προγράμματα του Ταμείου Παρακαταθηκών...Αλέξανδρος Αντωνόπουλος - Χρηματοδοτικά προγράμματα του Ταμείου Παρακαταθηκών...
Αλέξανδρος Αντωνόπουλος - Χρηματοδοτικά προγράμματα του Ταμείου Παρακαταθηκών...PolisConference
456 visualizações4 slides
Παρουσίαση Απολογισμού Αντιδημαρχίας Ανακύκλωσης και Καθαριότητας Δήμου Θεσσα... por
Παρουσίαση Απολογισμού Αντιδημαρχίας Ανακύκλωσης και Καθαριότητας Δήμου Θεσσα...Παρουσίαση Απολογισμού Αντιδημαρχίας Ανακύκλωσης και Καθαριότητας Δήμου Θεσσα...
Παρουσίαση Απολογισμού Αντιδημαρχίας Ανακύκλωσης και Καθαριότητας Δήμου Θεσσα...Παππάς Θανάσης
1K visualizações41 slides
Καθαρός Ασωπός – Από την ιδέα στην πράξη por
Καθαρός Ασωπός – Από την ιδέα στην πράξηΚαθαρός Ασωπός – Από την ιδέα στην πράξη
Καθαρός Ασωπός – Από την ιδέα στην πράξηChristos Chiotis
1.8K visualizações44 slides
2ο γυμν.αμαρουσίου εργασία βιώσιμη πόλη 2013-14 por
2ο γυμν.αμαρουσίου εργασία βιώσιμη πόλη 2013-142ο γυμν.αμαρουσίου εργασία βιώσιμη πόλη 2013-14
2ο γυμν.αμαρουσίου εργασία βιώσιμη πόλη 2013-14Σάρα Παρλαπάνη
220 visualizações36 slides
2ο γυμν.αμαρουσίου εργασία βιώσιμη πόλη 2013-14 por
2ο γυμν.αμαρουσίου εργασία βιώσιμη πόλη 2013-142ο γυμν.αμαρουσίου εργασία βιώσιμη πόλη 2013-14
2ο γυμν.αμαρουσίου εργασία βιώσιμη πόλη 2013-14Σάρα Παρλαπάνη
274 visualizações36 slides
Apologismos por
ApologismosApologismos
ApologismosΕλάχιστος Εαυτός
328 visualizações46 slides

Similar a Teyxos3(20)

Αλέξανδρος Αντωνόπουλος - Χρηματοδοτικά προγράμματα του Ταμείου Παρακαταθηκών... por PolisConference
Αλέξανδρος Αντωνόπουλος - Χρηματοδοτικά προγράμματα του Ταμείου Παρακαταθηκών...Αλέξανδρος Αντωνόπουλος - Χρηματοδοτικά προγράμματα του Ταμείου Παρακαταθηκών...
Αλέξανδρος Αντωνόπουλος - Χρηματοδοτικά προγράμματα του Ταμείου Παρακαταθηκών...
PolisConference456 visualizações
Παρουσίαση Απολογισμού Αντιδημαρχίας Ανακύκλωσης και Καθαριότητας Δήμου Θεσσα... por Παππάς Θανάσης
Παρουσίαση Απολογισμού Αντιδημαρχίας Ανακύκλωσης και Καθαριότητας Δήμου Θεσσα...Παρουσίαση Απολογισμού Αντιδημαρχίας Ανακύκλωσης και Καθαριότητας Δήμου Θεσσα...
Παρουσίαση Απολογισμού Αντιδημαρχίας Ανακύκλωσης και Καθαριότητας Δήμου Θεσσα...
Παππάς Θανάσης1K visualizações
Καθαρός Ασωπός – Από την ιδέα στην πράξη por Christos Chiotis
Καθαρός Ασωπός – Από την ιδέα στην πράξηΚαθαρός Ασωπός – Από την ιδέα στην πράξη
Καθαρός Ασωπός – Από την ιδέα στην πράξη
Christos Chiotis1.8K visualizações
2ο γυμν.αμαρουσίου εργασία βιώσιμη πόλη 2013-14 por Σάρα Παρλαπάνη
2ο γυμν.αμαρουσίου εργασία βιώσιμη πόλη 2013-142ο γυμν.αμαρουσίου εργασία βιώσιμη πόλη 2013-14
2ο γυμν.αμαρουσίου εργασία βιώσιμη πόλη 2013-14
Σάρα Παρλαπάνη220 visualizações
2ο γυμν.αμαρουσίου εργασία βιώσιμη πόλη 2013-14 por Σάρα Παρλαπάνη
2ο γυμν.αμαρουσίου εργασία βιώσιμη πόλη 2013-142ο γυμν.αμαρουσίου εργασία βιώσιμη πόλη 2013-14
2ο γυμν.αμαρουσίου εργασία βιώσιμη πόλη 2013-14
Σάρα Παρλαπάνη274 visualizações
Θεσσαλονίκη - Άνω Πόλη Δράσεις και Προοπτικές por Παππάς Θανάσης
Θεσσαλονίκη - Άνω Πόλη Δράσεις και ΠροοπτικέςΘεσσαλονίκη - Άνω Πόλη Δράσεις και Προοπτικές
Θεσσαλονίκη - Άνω Πόλη Δράσεις και Προοπτικές
Παππάς Θανάσης187 visualizações
Ευρωπαική Χρηματοδότηση Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ.pptx por Manina5
Ευρωπαική Χρηματοδότηση Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ.pptxΕυρωπαική Χρηματοδότηση Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ.pptx
Ευρωπαική Χρηματοδότηση Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ.pptx
Manina5132 visualizações
Giannis goupios por citybrandinggr
Giannis goupiosGiannis goupios
Giannis goupios
citybrandinggr2.7K visualizações
Λαγουδάκη por Leonidion
ΛαγουδάκηΛαγουδάκη
Λαγουδάκη
Leonidion293 visualizações
απολογισμος έργων 2011-2012 por dimossikionion
απολογισμος έργων 2011-2012 απολογισμος έργων 2011-2012
απολογισμος έργων 2011-2012
dimossikionion1.5K visualizações
Nea Apxh programme por Konstantin Tsimas
Nea Apxh programmeNea Apxh programme
Nea Apxh programme
Konstantin Tsimas299 visualizações
Συνοπτική παρουσίαση προγράμματος Αθήνα Ψηλά por ssuser9e6212
Συνοπτική παρουσίαση προγράμματος Αθήνα ΨηλάΣυνοπτική παρουσίαση προγράμματος Αθήνα Ψηλά
Συνοπτική παρουσίαση προγράμματος Αθήνα Ψηλά
ssuser9e621293 visualizações
έντυπο τατούλη 2 por Leonidion
έντυπο τατούλη 2έντυπο τατούλη 2
έντυπο τατούλη 2
Leonidion120 visualizações
Έντυπο Τατούλη 2 por Leonidion
Έντυπο Τατούλη 2Έντυπο Τατούλη 2
Έντυπο Τατούλη 2
Leonidion135 visualizações
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Νότιας Κυνουρίας 2014 por Leonidion
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Νότιας Κυνουρίας 2014Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Νότιας Κυνουρίας 2014
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Νότιας Κυνουρίας 2014
Leonidion463 visualizações
Μ.Ραπτάκη Οικονομική Διευθύντρια Περιφέρειας Κρήτης por Maria Tsimpita
Μ.Ραπτάκη Οικονομική Διευθύντρια Περιφέρειας ΚρήτηςΜ.Ραπτάκη Οικονομική Διευθύντρια Περιφέρειας Κρήτης
Μ.Ραπτάκη Οικονομική Διευθύντρια Περιφέρειας Κρήτης
Maria Tsimpita197 visualizações

Teyxos3

 • 1. Επικοινωνία Εκδίδεται με επιβάρυνση των δημοτικών συμβούλων της πλειοψηφίας και διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ Συμμετοχή, Διάλογος, Διαφάνεια, Ανάπτυξη, Δημοκρατία ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Πολίτες εν δράσει ΕΚΔΟΤΗΣ: Παύλος Κ. Χρυσικός ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Αναστάσιος Ι. Λεονάρδος ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ: Κων/να Γ. Γεωργούλια Στηρίζω την επικοινωνία, αναμορφώνω τον δήμο μου Συντάσσεται από Επιτροπή Οκτώβρης -Νοέμβρης 2012 synesi.blogspot.com email: synesi3@gmail.com Κιάτο Κορινθίας Υψηλάντη 16, ΤΚ: 20200 Περιοδική Έκδοση Έτος 1ο-Τεύχος 3ο Τηλ.: 6977628116 fax.: 2742020764 Βελτίωση της ποιότητας και της αισθητικής του περιβάλλοντος Ανάδειξη της παραδοσιακής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς Από τα λόγια στα έργα Ανακαινίσεις δημοτικών κτιρίων, πρώην δημοτικών σχολείων, κατασκευές δικτύων αποχέτευσης, ύδρευσης, αθλητικών και πολιτιστικών υποδομών, αναπλάσεις κοινωχρήστων χώρων πάντα με επίκεντρο τον άνθρωπο και τη βελτίωση της ποιότητα ζωής είναι τα από τα χαρακτηριστικά της ανάπτυξης του νέου δήμου. Με πολλά προβλήματα, ανυπέρβλητες δυσκολίες, οικονομική κρίση και θεσμικές αδυναμίες του Καλλικράτη προσπαθούμε να ανταποκριθούμε με συνέπεια και υπευθυνότητα στα έργα, την παροχή υπηρεσιών και επενδυτικών πρωτοβουλιών. Για την υλοποίησή τους αξιοποιούμε όλους τους οικονομικούς πόρους, το φυσικό πλούτο, το στελεχιακό δυναμικό, τους εθελοντές και βασιζόμαστε στην άριστη συνεργασία με τους πολίτες. Αποπερατώθηκε η ανακαίνιση του διατηρητέου δημοτικού κτιρίου και ενοικιάσθηκε. Θα συμβάλει στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής Παιδεία Περιβάλλον Αγροτική οικονομία Κατά των αποφάσεων του υπουργείου παδείας, που προτείνουν συγχωνέυσεις και κατάργηση των Λυκείων τάχθηκε ομόφωνα το δημοτικό συμβούλιο. Είπε «όχι» στην υποβάθμιση του Λυκείου Γκούρας σε τάξεις Λυκείου. ΣΕΛ. 12 Η ύδρευση στην πόλη του Κιάτου και η αποχέτευση στις ΤΚ Μούλκι, Πάσιο είναι εξαιρετικής σημασίας. Ο δήμος τα έχει εντάξει στο ΕΣΠΑ και οι εργασίες προχωρούν αποφασιστικά προστατέυοντας την υγεία και το περιβάλλον. ΣΕΛ. 5-7 Στο πλαίσιο της υλοποίησης της στατηγικής για την προώθηση εξαγωγών τοπικών προϊόντων ο δήμος υποδέχτηκε εκπροσώπους από το Βιετνάμ και διοργάνωσε ημερίδα στη Στυμφαλία για την αγροτική οικονομία (κτηνοτροφία, όσπρια... ΣΕΛ. 10 Αγώνας για να μην κλείσουν τα λύκεια Δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης Ανάπτυξη με ανταγωνιστικά προϊόντα
 • 2. 2 Η υλοποίηση του προγράμματός μας που θέσαμε υπόψη στις εκλογές και το υποστηρίξατε βασίζεται κυρίως σε ίδιους οικονομικούς πόρους. Η ύφεση της ελληνικής οικονομίας έχει επιδεινωθεί σημαντικά με ρυθμούς αρνητικούς που ξεπερνούν το -6,4%, ενώ οι προβλέψεις για την ανάκαμψή της είναι συγγρατημένες για τα επόμενα έτη. Αυτό συνεπάγεται σοβαρές επιπτώσεις στα έσοδα και τις δαπάνες του δήμου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μείωση των επιχορηγήσεων για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών Κύριο άρθρο των σχολείων ξεπερνάει το 85% σε σχέση με τα δύο προηγούμενα έτη. Αυτή η αρνητική εξέλιξη σχεδόν καθορίζει ότι η χρηματοδότηση ακόμα και για τα βασικά έργα υποδομών που μέχρι πρότινος δεν ήταν αρμοδιότητα των δήμων θα πρέπει να καλύπτονται από τα τοπικά έσοδα. ξιολογώντας την οικονομική κατάσταση και έχοντας υπόψη τις δυσμενείς επιπτώσεις που συνεπάγονται σε όλα τα επίπεδα, άμεσα προχωρήσαμε στην εφαρμογή ενός προγράμματος οικονομικής εξυγίανσης και καταφέραμε να είμαστε σε θέση σήμερα να «αυτοχρηματοδοτούμε», ως ένα βαθμό, την υλοποίηση του προγράμματος μας. Οι παρεμβάσεις μας αφορούν όλα σχεδόν τα επίπεδα και τους τομείς ώστε η τοπική οικονομική ανάπτυξη να στηρίζεται σε πολλά πόδια και να μην κινδυνεύει. Α Πολυεπίπεδη ανάπτυξη με αυτοχρηματοδότηση Ξ εκινήσαμε πρώτα από την σωστή οργάνωση και λειτουργία του δήμου, που είναι, αφενός, η εγγύηση για την ορθή, άμεση αντιμετώπιση και επίλυση των συσσωρευμένων προβλημάτων μια τοπικής κοινωνίας, αφετέρου αποτελεί τον μηχανισμό που ρυθμίζει και καθορίζει τους ρυθμούς οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής ανάπτυξης μιας τοπικής οικονομίας. Γι’ αυτό, στα πλαίσια του νέου καλλικρατικού δήμου προχωρήσαμε σε μια νέα διοικητική δομή ορθολογικής οικονομικής διαχείρισης, οργανωμένη στη βάση νέων τεχνολογιών, μεθόδων, ανθρώπινων πόρων, που στηρίζεται στην ισονομία, στη διαφάνεια, στην αποκεντρωμένη δημοτική λειτουργία και λαϊκή συμμετοχή. ίνουμε προτεραιότητα σε έργα που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, όπως π.χ δρομολογήσαμε τις διαδικασίες για την ενίσχυση της υδροδότησης της πόλης του Κιάτου και των χωριών με την εκπόνηση της μελέτης και την υποβολής της στις αρμόδιες υπηρεσίες, για τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις όπως προβλέπει η διαδικασία ωρίμανσης Δ έργων, προκειμένου να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ και να χρηματοδοτηθούν. ελτιώνουμε το οικιστικό περιβάλλον, που αυξάνει την ελκυστικότηταεπισκεψημότητα της περιοχής και δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για τη μόνιμη εγκατάσταση των πολιτών. Από τα ίδια έσοδα χρηματοδοτείτε η ανακαίνιση 20 δημοτικών κτιρίων που θα αξιοποιηθούν ως τουριστικές και πολιτιστικές υποδομές. λοκληρώνεται η κατασκευή του γηπέδου της ανατολικής Τραγάνας, ενώ ανακαινίσθηκαν έξι γήπεδα μπάσκετ, το κλειστό γυμναστήριο και έχουν δημοπρατηθεί άλλα τέσσερα γήπεδα για να ανακαινισθούν. νισχύσαμε οικονομικά τα σχολεία για την κάλυψη των λειτουργηκών αναγκών, έγινε εκτεταμένη ανακαίνιση-συντήρηση σε δέκα σχολεία, ενώ εντάξαμε στο ΕΣΠΑ το έκτο δημοτικό για ενεργειακή αναβάθμιση. ργανώσαμε το πρόγραμμα δωρεάν προληπτικής ιατρικής και δημιουργήσαμε νέες κοινωνικές δομές, όπως το κοινωνικό παντοπωλείο για την στήριξη των οικονομικά αδυνάτων και συνεχίζουμε... «Ε» Β Ο Ε Ο
 • 3. Περιβάλλον Λίμνη Στυμφαλίας 3 Μπορούμε να τη σώσουμε Υποβολή φακέλου στην Ε.Ε. Για να ξαναζωντανέψει Π ρόταση για το πρόγραμμα LIFE στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αριθμό LIFE12 NAT/GR/000275 και τίτλο: «Αειφορική διαχείριση και χρηματοδότηση της βιοποικιλότητας σε υγροτόπους–Η περίπτωση της λίμνης Στυμφαλίας», συνολικού προϋπολογισμού 2,2 εκατομυρίων ευρώ. (κατά 50% χρηματοδοτουμένου από την Ευρωπαϊκή Ένωση) και τετραετούς διάρκειας υποβλήθηκε στις 26/9/2012. την πρόταση του προγράμματος συμμετέχουν ως εταίροι, εκτός από τον Δήμο μας, το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς με το Μουσείο Περιβάλλοντος στην Στυμφαλία, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η εταιρεία ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ, η Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών και η Τράπεζα Πειραιώς, ως συντονιστής-κύριος δικαιούχος. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει κάποιος επίσημος φορέας για ν’ αντιμετωπίσει τις έντονες πιέσεις που δέ- Σ χεται η λίμνη, ειδικότερα τα τελευταία χρόνια. Προβλήματα όπως η ανεξέλεγκτη ρίψη των στερεών και υγρών αποβλήτων, η λαθροθηρία, η χωρίς σχέδιο άντληση για άρδευση και ύδρευση, η υπέρμετρη αύξηση των καλαμώνων, δεν αντιμετωπίζονται οργανωμένα ή αντιμετωπίζονται ελάχιστα κι έτσι δίνεται μια εικόνα εγκατάλειψης της λίμνης και γενικότερης ασυδοσίας. Αν λάβουμε υπόψη μας και μια ενδεχόμενη παρατεταμένη ανομβρία, μπορεί να οδηγηθούμε μέχρι και στην εξαφάνιση της λίμνης, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν. πρόταση για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης και προστασίας της λίμνης περιλαμβάνει, σε γενικές γραμμές, τα εξής: 1)Υδρολογική διαχείριση: α) Γενικότερος συντονισμός μεταξύ υδρολογικής διαχείρισης και δράσεων διαχείρισης υγροτόπου (τι ποσότητα υδάτων θα αξιοποιείται για άρδευση, τι για ύδρευση, τι για άλ- Η λες χρήσεις π.χ. υδροηλεκτρική ενέργεια και τι θα μένει στο βιότοπο). 2) Διαχείριση Καλαμώνων: α) Μηχανική κοπή, β) Αξιοποίηση της βιομάζας καλαμιού που απομακρύνεται (π.χ. παραγωγή ενέργειας). 3) Κατασκευή παρατηρητηρίων για πουλιά και δράσεις για την προστασία της ορνιθοπανίδας. 4) Περιβαλλοντική εκπαίδευση. 5) Εποπτεία-έλεγχος του βιοτόπου από υπαλλήλους του φορέα διαχείρισης. ρόθεση της δημοτικής αρχής είναι η συνέχιση της προσπάθειας αυτής και μετά το τέλος του προγράμματος, με τη δημιουργία ενός μονίμου φορέα διαχείρισης, ο οποίος θα αυτοχρηματοδοτείται και θα μπορεί να στελεχωθεί με άτομα από την περιοχή του Δήμου Σικυωνίων. Τελικός σκοπός είναι η δημιουργία της βάσης για τη γενικότερη οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, με όρους, όμως, καθαρά φιλικούς στο περιβάλλον. Π
 • 4. Περιβάλλον 4 ΑΚΤΕΣ Διορθώθηκε η Πικραγγουριά ΟΔΟΠΟΙΪΑ Έκλεισαν αμέτρητες λακούβες Έ να από τα πρώτα και σ η μ α ν τ ι κότ ε ρα προβλήματα της καθημερηνότητας, που αντιμετωπίσαμε με την λυκαυγή της νέας δημαρχικής θητείας ήταν οι λακούβες. α προβλήματα ήταν ε ν τονότερα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, λόγω της παλαιότητας του οδοστρώματος με συνέπεια, πολλές Επούλωση λακκουβών σε όλα τα χωριά, την πόλη και το επαρχιακό δίκτυο φορές να καθίσταται επικίνδυ- Τα προβλήματα που δημιουρνη η διέλευση των οχημάτων. γούν οι κακοτεχνίες του οδοΣυνεσθανόμενοι τη σοβαρότη- στρώματος στο επαρχιακό διτα του προβλήματος, αλλά και κτυο θα ξεπεραστούν από την την ευθύνη, αναλάβαμε πρωτο- Περιφέρεια μετά την δημοπράβουλία για την επούλωση των τηση του έργου που αφορά την λακουβών όχι μόνο στην πόλη συντήρηση του εν λόγω δρότου Κιάτου και των χωριών, μου από το Κιάτο ως τη Λαύκα. αλλά και στο σύνολο του επαρια το υπολοιπόμενο τμήμα χιακού οδικού δικτύου αν και Λαύκα-Καστανιά αναμένεται δεν ήταν δική μας αρμοδιότητα. νέα δημοπράτηση το 2013. Τ Γ Σ την περιοχή «Παραλία» Διμηνιού είχε παρατηρηθεί κατάρρευση του πρανούς της Π.Ε.Ο., με αποτέλεσμα να έχει κα τ α σ τ ρ α φ ε ί τμήμα του οδοστρώματος. πιπλέον, ένα άλλο τμήμα του ασφαλτικού οδοσ τρ ώ μ α τ ο ς δεν εδραζόταν σε βάση/ υπόβαση από ασύνδετα αμμοχάλι- Εργασίες αποκατάστασης του πρανούς στην παραλία Διμηνιού κα, λόγω υποσκαφής του οδοστρώματος και σε σχετική εργολαβία με τίτλο υπήρχε κίνδυνος κατάρρευσης. «Αποκατάσταση διαβρώσεων στερα από σχετικά έγγρα- τμημάτων της Π.Ε.Ο Κορίνθουφα που εστάλησαν στην Πατρών από την δράση του κυΠεριφερειακή Ενότητα Κορινθί- ματισμού του Κορινθιακού». ας, ζητήθηκε η κατασκευή τοιπογράφτηκε σύμβαση χίου για την αποκατάσταση του υλοποίησης με την εργοοδοστρώματος και οριστική ληπτική επιχείρηση «ΚΟΡΥΜλύση του προβλήματος. Υπήρ- ΒΟΣ ΑΕ», η οποία ανακηρύξε ανταπόκριση από την Περι- χθηκε μειοδότρια με μέση τεκφέρεια και το έργο εντάχθηκε μαρτή έκπτωση 13%. Ε Ύ Υ Θεμελιώθηκε το δημοτικό πρατήριο υγρών καυσίμων Ε Θ ίναι γνωστή η δυσλειτουργία που δημια εγκατασταθεί ηλεκτρονικό σύστημα δια- τα εγκεκριμένα οχήματα του Δήμου μας. ούργησε στο δήμο μας, κατά το παρελθόν, χείρισης καυσίμων στόλου οχημάτων και τα πλαίσια του ελέγχου που θα διενεργείη απροθυμία των πρατηριούχων της περιο- ελέγχου εισροών–εκροών πρατηρίου ώστε να ται, θα τηρείται αναλυτικό ηλεκτρονικό αρχής μας (και με το δίκιο τους) να χορηγήσουν μπορεί να λειτουργεί με ασφαλή και ελεγχόμε- χείο καυσίμων στόλου οχημάτων, στο οποίο θα υγρά καύσιμα. Παρά τις δυσμενείς συνέπειές νο τρόπο καθ’ όλο το 24ωρο, ενώ καύσιμα θα υπάρχει πρόσβαση από πολλαπλά διαρρυθμιόμως που προκάλεσε το γεγονός αυτό, όπως είναι σε θέση να λαμβάνουν αυστηρά και μόνο σμένα επίπεδα καταργώντας τη γραφειοκραπ.χ. αδυναμία κίνησης οχημάτων, τία. Το σύστημα αυτό θα δόθηκε το έναυσμα για σκέψη και δίνει τη δυνατότητα της δραστηριοποίηση, που οδήγησαν γενικότερης εποπτείας, με τη σειρά τους στην ιδέα για τηνπου σημαίνει πως θα μποκατασκευή δημοτικού πρατηρίου ρούν να ελέγχονται τυχόν υγρών καυσίμων. υπερβάσεις από τα καε την πρώτη δημοπρασία έγιθορισμένα όρια κατανάναν οι απαραίτητες εκσκαλωσης καυσίμου οχήμαφές και πραγματοποιήθηκαν οι τος και θα είναι ανά πάσα οικοδομικές εργασίες, ενώ σήμεστιγμή γνωστή η ταυτόρα βρισκόμαστε στη διαδικασία τητα του εκάστοτε οδηγια την ολοκλήρωση της δεύτεγού οχήματος που προρης δημοπρασίας για να ολοκληβαίνει σε ανεφοδιασμό. ρωθούν οι υπολοιπόμενες εργαάθε παραλαβή καυσίσίες. Πρόκειται ουσιαστικά για μια μου σε δεξαμενή του επένδυση που αφενός θα δώσει πρατηρίου θα καταμετρείλύση στο μεγάλο πρόβλημα της ται με ηλεκτρονικό μετρηπρομήθειας καυσίμων αφετέρου τικό εξοπλισμό (πιστοποιθα εξοικονομηθούν χρήματα για ημένου τύπου) και θα εκδίτο δήμο από τη μείωση της τιμής δεται αυτόματη αναφορά Εργασίες εγκατάστασης του δημοτικού πρατηρίου υγρών καυσίμων, το οποίο θα συμβάλει στη μείωση δαπανών δελτίου παραλαβής. και τον ενδελεχή έλεγχο. Σ Μ Κ
 • 5. Ύποδομές 5 Δίκτυο ύδρευσης Κιάτου Αντικαθίσταται το υπολοιπόμενο τμήμα που είναι απο αμιαντοσωλήνες Χρηματοδοτείται από πρόγραμμα ΕΣΠΑ, στο οποίο εντάχθηκε τον Μάϊο 2011 Ξ εκίνησαν οι εργασίες αντικατάστασης του υπολοιπόμενου τμήματος του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης του Κιάτου. Το έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ το Μάϊο του 2011 από μελέτη που είχε εκπονηθεί το 2002 με προϋπολογισμό € 2.244.750,00. Δημοπρατήθηκε το Φεβρουάριο του 2012 και περιλαμβάνει δύο υποέργα. ο πρώτο υποέργο αφορά την αντικατάσταση του δικτύου σωληνώσεων που είναι από αμιαντοτσιμεντοσωλήνες στο τμήμα της πόλης του Κιάτου και οριοθετείται α) νότια από τις παλαιές σιδηροδρομικές γραμμές και δυτικά από την οδό Ιπποκράτους (ανατολικό τμήμα), β) νότια από τις παλαιές σιδηροδρομικές γραμμές και ανατολικά από τον ποταμό Ελισσώνα (δυτικό τμήμα). αγωγός ακολουθώντας καταρχήν νοτιοανατολική πορεία θα Ξεκίνησαν οι εργασίες αντικατάστασης του υπολοιπόμενου τμήματος του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης του Κιάτου υδροδοτήσει την ανατολική Τραγάνα και τέλος στρεφόμενος προς βοο 2ο υποέργο αφορά στην διέλευση του δι- την δεξαμενή ύδρευσης που βρίσκεται στη Τραρειοανατολικά θα συνδεθεί με υφιστάμενο αγωκτύου από σιδηροδρομική γραμμή. Με το εν γάνα, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα, γό στο ανατολικό τμήμα, ενώ ακολουθώντας την λόγω έργο ολοκληρώνεται η αντικατάσταση του καταργώντας γεωτρήσεις που τροφοδοτούσαν νοτιοδυτική πορεία και κατόπιν βορειοδυτική, θα εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην πόλη του το δίκτυο, δίνοντας στην Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ένα εργαλείο ενισχύσει την υδροδότηση του Κάτω Διμηνιού. Κιάτου, τροφοδοτώντας επιπλέον περιοχές από διαχείρισης και προγραμματισμού. Τ Ο Τ Επικοινωνία Πολιτική-Αυτοδιοικητική Εφημερίδα Έτος ιδρύσεως 2012 Συντακτική Επιτροπή: Τάσος Λεονάρδος, Έφη Μαργέλη-Αλεξίου, Σωτήρης Μενούνος, Δήμητρα Παπαναστασίου Ελένη Παπαθανασίου, Νίκος Παπαβασιλείου, Βαγγέλης Χουσελάς Επιμέλεια: Γιώργος Σταματόπουλος, Σχεδιασμός: Σπύρος Σταματόπουλος, Σκίτσα: Ζωή Αντωνίου Υπεύθυνος κατά το νόμο: Κων/να Γεωργούλια Το κόστος έκδοσης της εφημερίδας επιβαρύνει τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας
 • 6. 6 Περιβάλλον Απλώνεται σε όλη την έκταση ανατολικά και δυτικά της οδού Πασίου Χρηματοδοτείται από πρόγραμμα ΕΣΠΑ, στο οποίο εντάχθηκε τον Ιούλιο 2011 Αποχετευτικό Πασίου Στα πλαίσια της ανάπτυξης, της βελτίωσης της ποιότητας ζωής, αλλά και της προστασίας του υδροφόρου ορίζοντα, η Δ.Ε.Υ.Α.Σ επικαιροποίησε την μελέτη που είχε εκπονηθεί από το 2002 και ενέταξε (ιούλιο του 2011) στο ΕΣΠΑ την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου στην τοπική κοινότητα Πασίου. Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, το δίκτυο έχει μήκος 8.377,00 μ. (8,377 χιλ) με αγωγό PVC/ σ41 κι απλώνεται καθ’ όλη την έκταση της τοπικής κοινότητας, ανατολικά και δυτικά της οδού Πασίου. Τα λύματα που θα αποχετεύονται έχουν υπολογιστεί, περίπου στα 21 κ.μ./ωρα, λαμβάνοντας υπόψη το μέγιστο αριθμό των κατοίκων κατά το έτος 2040. Στο έργο συμπεριλαμβάνονται η κατασκευή του κεντρικού αγωγού και των φρεατίων, των αγωγών συλλογής καθώς και των φρεατίων των ιδιωτικών συνδέσεων. Αν αυτό απαιτηθεί από τα σημερινά δεδομένα, η Δ.Ε.Υ.Α.Σ., ως φορέας υλοποίησης του έργου, προτίθεται να καλύψει και να υποβάλει μελέτες για την ένταξη οδών που ίσως λόγω της πα- λαιότητας δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική μελέτη. Με την κατασκευή του εν λόγω έργου επιτυγχάνεται η προστασία του υδροφόρου ορίζοντα, που αποτελεί βασικό πυλώνα πολιτισμού και υγείας, καθώς επίσης στόχο και επιδίωξη της παρούσας δημοτικής αρχής. Η διαδικασία έναρξης των εργασιών έχει καθυστερήσει διότι έχει ασκηθεί προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια για την ακύρωση του διαγωνισμού από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό. Να σημειώσουμε ότι ο ίδος είχε ασκήσει ένσταση κατά της διαδικασίας προς το περιφερειακό τεχνικό συμβούλιο και απερρίφθη. ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ Ανακαινισμένες και καθαρές Καθαρίζονται οι χάνδακες Ε στία μολύνσεων επί σειρά ετών αποτελούσαν οι δημοτικές τουαλέτες που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης του Κιάτου. Η δημοτική αρχή, ύστερα από σχετικό έγγραφο της Δ/ νσης Υγείας, παρά την άσκηση μικροπολιτκής από πλευράς αντιπολίτευσης, τις σφράγισε προσωρινά, τις ανακαίνισε και τις παρέδωσσε στο κοινό καθαρές και φυλασσόμενες. Μ εγάλη προσπάθεια καταβάλεται για να καταφέρουμε να καθαρισούμε τους χάνδακες στην αγροτική περιοχή του δήμου μας. Ως τώρα έχει καθαριστεί ένα ικανοποιητικός αριθμός. α μεγαλύτερα προβλήματα παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια του χειμώνα στα οροπέδια Στυμφαλίας και Φενεού. Την περισυνή χρονιά, εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων πλημμύρισε ο κάμπος του Καισαρίου και Κλημεντίου με αποτέλεσμα να κινδυνέψουν οι τοπικές επιχειρήσεις μεταποίησης καθώς και οι κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής. Τ Η προστασία της αγροτικής παραγωγής αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινή μας δραστηριότητας. Παρ’ όλα τα προβλήματα και τους αστάθμιτους παράγοντες προσπαθούμε με τα περιορισμένα μέσα που διαθέτουμε να ανταποκριθούμε ικανοποιητικά στις απεριοριστες ανάγκες.
 • 7. Ύποδομές 7 Ξεπεράστηκαν τα αρχικά προβλήματα χρηματοδότησης απο την ΕΕ Κατασκευάζεται ο κεντρικός αποχετευτικός αγωγός και οι συλλεκτήρες του Αποχετευτικό Μουλκίου Σ ε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή του δικτύου αποχεύτευσης ακαθάρτων στο Μούλκι, μετά την αντιμετώπιση των αρχικών προβλημάτων λόγω των αρχαιολογικών ευρυμάτων που προέκυψαν και των δυσκολίων χρηματοδότησης απο την ευρωπαϊκή ένωση. έκταση του Μουλκίου που πρόκειται να αποχετευτεί ανέρχεται σε 55 εκτάρια περίπου και ο πληθυσμός εκτιμάται ίσος με 2.068 κατοίκους για το έτος 2043. Στο πλαίσιο του έργου της κατασκευής του δικτύου, συνολικού μήκους 9.146,10 μ, περιλαμβάνεται η κατασκευή του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού και των βασικών συλλεκτήρων του με τα φρεάτια τους καθώς και τα φρεάτια των ιδιωτικών συνδέσεων. α λύματα που πρόκειται να αποχετευΣυνεχίζονται οι εργασίες κατασκευής του κεντρικού αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων στην τοπική κοινότητα Μουλκίου τούν έχουν υπολογιστεί σε 15,94 λ/δλ. Παράληλα με αυτές τις β) στη συντήρηση-ταξινόμηση και αποθήμελέτη του έργου ανατέθηκε το εργασίες έχει προβλεφθεί ένα δεύτερο υπο- κευσή του αρχαιολογικού υλικού, γ) στην Μάρτιο του 2001, εκπονήθηκε το έργο που αφορά: α) στην καταγραφή και με- μελέτη και δημιουργία αναλυτικού καταλό- Μαϊο του 2002 και το έργο δημοπρατήλέτη των ευρημάτων καθώς και στην σχεδι- γου των ευρημάτων με σκοπό τη δημοσίευ- θηκε από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ τον Αύγουστο αστική και φωτογραφική αποτύπωσή τους, σή τους (ανάδειξη αρχαιολογικού υλικού). του 2011 με έκπτωση 59%. Η Τ Η ΠΟΤΑΜΙΑ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΑ Κατεδαφίστηκαν Τακτικός καθαρισμός Σ το πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος, της βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και της διατήρησης της υ δρ ολογ ι κ ή ς και οικολογικής ισορροπίας μεριμνάμε κάθε χρόνο για την εξασφάλιση της καθαριότητας και της αισθητικής των ποταμών και των χειμάρων στην πόλη του Κιάτου και των χωριών. κοπός είναι να προλαμβάνουμε τους κινδύνους που ελοχεύουν απο τα διάσπαρτα σκουπίδια και τις φερτές ύλες που βρίσκονται στην κοίτη των Καθαρισμός ποταμών Κιάτου ποτάμών. Σ Π ριν τέσσερις μήνες δήμος Σικυωνίων σε συνεργασία με το αστυνομικό τμήμα Κιάτου απομάκρυνε τους Ρομά από τα παρανόμως εγκατεστημένα παραπήγματα. Οι περισσότεροι Ρομά έχουν εγκαταλείψει την πόλη του Κιάτου, ενώ ο δήμος μεριμνά για την αποφυγή επανεγκατάστασής τους. Εδώ και τρία χρόνια και παρά τις συνεχείς διαμαρτυρίες συμπολιτών μας, συλλόγων και οικολογικών οργανώσεων δεν είχε σημειώθεί καμία πρόοδο.
 • 8. 8 Πολιτισμός Αποτρέπουν εμφράγματα, διώκουν την παχυσαρκία Λάδι, κρασί, όσπρια, φρούτα και sex Η αφειδής χρήση ελαιόλαδου στα φαγητά μας, η κατανάλωση φρούτων, λαχανικών, ψαριών και οσπρίων, δυο τρία ποτήρια καλό κρασί και ικανή σεξουαλική δραστηριότητα μας δίνουν μακροημέρευση αποτρέπουν καρδιαγγειακούς κινδύνους, εξορίζουν την παχυσαρκία, προάγουν τη δημόσια υγεία. ι ως άνω διαπιστώσεις προέκυψαν αβίαστα από τους εισηγητές στην ημερίδα που διοργάνωσε η «Μηκώνη» στις 15 Οκτωβρίου στο δημοτικό θέατρο με θέμα «Διατροφή και Δημόσια Υγεία» με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής (16 Οκτωβρίου). Η καλή διατροφή οδηγεί στην υγεία, και γνώση αυτής της διατροφής είναι ένα υγιές βήμα στην απόκτηση δημοκρατικής συνείδησης, αυτό ήταν το απόσταγμα της ημερίδας. τα βάθη του χρόνου ανέτρεξε ο συγγραφέας Γιώργος Κωστούρος μέσα από τα κείμενα της αρχαιοελληνικής γραμματείας και ταξιδέψαμε μαζί του κοινωνώντας στην παραδοσιακή διατροφή των Ελλήνων. Στα ευεργετικά οφέλη από τη χρήση ελαιολάδου εστίασε την ομι- Ο Σ λία του ο ομότιμος καθηγητής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Νικόλαος Ανδρικόπουλος, τονίζοντας ταυτόχρονα τη διαφορά «καλών» και «ανθυγιεινών» λιπών. σύγχρονος τρόπος ζωής (καθιστική ζωή, άγχος, άρνηση του αθλείσθαι...) υποβοηθά καρδιαγγειακούς κινδύνους, ταυτίζεται σχεδόν μαζί του τόνισε ο ειδικευόμενος καρδιολόγος του νοσοκομείου Κορίνθου Γιώργος Χριστοδούλου ενώ ο τεχνολόγος γεωπόνος Νικόλαος Μαντάς μετέφερε γεωπονικές γνώσεις σχετικά με τον τρόπο παραγωγής γλυκού οίνου και πώς αυτός συνδέεται με την υγεία. έλος, στην τεράστια σημασία της μεσογειακής διατροφής για την πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου αναφέρθηκε ο Κώστας Συριάνος, κλινικός διαιτολόγος – διατροφολόγος (άφθονα ψάρια, φρούτα, λαχανικά, λάδι, κρασί, σέξ). Απλά πράγματα, τα έχουμε, όμως, ξεχάσει. Μας έκαναν να τα ξεχάσουμε! Μετά το πέρας των (εξαιρετικών) εισηγήσεων η Σικυώνια Σκηνή του θεατρικού τμήματος του δήμου πα- Ο Τ Αδιαχώρητο στην αίθουσα του δημοτικού θεάτρου στην εκδήλωση με θέμα «διατροφή και υγεία» ρουσίασε μικρό απόσπασμα από την επιθεώρηση «Fassolia vanilies Feneou». κολούθησαν μετρήσεις σακχάρου και χοληστερόλης και μικρή οινοποσία με εδέσματα και οίνους από χορηγούς. Α Α φήσαμε για το τέλος το ότι όλοι οι εισηγητές πρότειναν να σταματήσουμε να καπνίζουμε. (Δεν νομίζω να προβληματιστήκαμε οι θεριακλήδες…) Γ. ΣΤ. ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΜΕΛΑΝΘΙΟΣ» Για την βελτίωση της αισθητικής αντίληψης Εντυπωσίασε πραγματικά η έκθεση του εικαστικού συλλόγου «Μελάνθιος» 1-8 Αυγούστου 2012, στο πλαίσιο των Σικυωνίων. Ο λόγος στη γενική γραμματέα για μια προσέγγιση της δουλειάς του. «Ε ίμαστε άνθρωποι που θαυμάζουμε και αγαπάμε την καλλιτεχνική δημιουργία. Εραστές της τέχνης, προσπαθούμε να δημιουργούμε αντικείμενα που ικανοποιούν τις αιτης σθήσεις μας και ΣΟΦΙΑΣ ξυπνάνε μνήμες ΚΕΛΛΑΡΗ Γ.Γ. του Συλλόγου και συναισθήματα. Τολμήσαμε, πριν από ένα χρόνο να εκτεθούμε στο κοινό. Μας παραχωρήθηκε ένας παραμελημένος χώρος–αποθήκη-, τον φροντίσαμε, τον αναδείξαμε, τον αγαπήσαμε. είξαμε τη δουλειά μας και προκαλέσαμε το ενδιαφέρον και άλλων ερασιτεχνών που δημιουργούν μοναχικά, χωρίς την παραδοχή και την επιβεβαίωση από τους συμπολίτες μας. Μεγάλωσε ο κύκλος των ανθρώπων που μας πλησίασε, μεγάλωσε και το ενδιαφέρον μας να προσφέρουμε στην Δ πόλη μας Όμορφες μορφοποιημένες εικόνες της φαντασίας μας, να περιορίσουμε την ασχήμια της αναλγησίας μας, τη φτώχεια των συναισθημάτων, την ανούσια προβολή και επίδειξη. Μας αποδόθηκαν κίνητρα που δεν μας αφορούν. ξακολουθούμε, ως εργάτες της τέχνης μας, να εκθέτουμε τη δουλειά μας χωρίς να παρεκκλίνουμε από τους στόχους μας: - Τη συσπείρωση των δημιουργικών ανθρώπων, την ανάδειξη του έργου τους, την αλληλεπίδραση, Ε την ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας. - Την παρουσίαση και διδασκαλία στους νέους σύγχρονων και παραδοσιακών μορφών τέχνης. - Τη βελτίωση της αισθητικής μας αντίληψης. ν η προσπάθειά μας συμβάλει και προσφέρει στην πολιτιστική ζωή της πόλης θα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πετύχει τους στόχους μας. Οι εντυπώσεις και τα σχόλια των επισκεπτών της έκθεσης, μας δίνουν ικανοποίηση, αισι- Α οδοξία και ευθύνη για τη συνέχεια. πιτρέψτε μας να αναφερθούμε σ΄ ένα σχόλιο της Σοφίας Νταραλή από το βιβλίο εντυπώσεων των επισκεπτών: «Kαλλιτεχνική πνοή δροσιάς στην πόλη μας, κόντρα στον οικονομικό και πολιτιστικό καύσωνα που ανελέητος έχει φέρει δυσφορία στην αναπνοή και στη ζωή μας. Απλοί άνθρωποι με καλλιτεχνικές ανησυχίες και αναζητήσεις δημιουργούν για εμάς. Μακάρι να μη χάσουν το κέφι τους. Τους ευχαριστούμε!». Ε
 • 9. Βιβλίο-Χορός ΒΑΝΤΑΝΑ ΣΙΒΑ «Η ΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ ΣΟΔΕΙΑΣ» ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΞΑΡΧΕΙΑ Ό Με τη συνεργασία παραγωγών-καταναλωτών 9 σμιων οργανισμών στους φτωχούς αγρότες του πλανήτη, για τις αθέμιτες πρακτικές–γενετικές τροποποιήσεις σε ζωντανούς οργανισμούς, για την αφαίρεση από τους αγρότες δικαιωμάτων σε πατρογονικά αγαθά, για την καταστροφή της παραγωγικής αυτάρκειας εκατομμυρίων κοινοτήτων, για την μετατροπή των μικροπαραγωγών σε εξαθλιωμένους προλετάριους, για την διατάραξη του οικοσυστήματος, για την υπερσυσσώρευση του πλούτου και την καταλήστευση των φτωχών. ια τις εγκληματικές πολυεθνικές (Novartis, Aventis, Monsanto) και τις αμέτρητες θυγατρικές τους. (H Monsanto ήταν αυτή που κατασκεύαζε το εξοντωτικό χημικό όπλο Agent orange στον πόλεμο του Βιετνάμ). Η αισιοδοξία της συγγραφέως ότι τα κινήματα που αντιστέκονται στις πολυεθνικές μπορούν να καταφέρουν να εξαλείψουν την πείνα έχει βάση. Προέχει, όμως, η αλληλεγγύη μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών (κινήματα καταναλωτών στις «ανεπτυγμένες» χώρες και κινήματα αγροτών στις «φτωχές». ίσω, στα μικρά αγροκτήματα. Πίσω, στις κοινότητες. Να σταματήσει η πείνα, το αισχρότερο έγκλημα της «ανθρωπότητας» κατά της ανθρωπότητας. ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ λοι γνωρίζουμε πολύ καλά πλέον ότι οι μονοκαλλιέργειες στην υφήλιο αφάνισαν τη γεωργία και οδήγησαν εκατομμύρια ανθρώπους στην πείνα και την εξαθλίωση. Ότι οι χυδαίοι νόμοι του «ελεύθερου» εμπορίου και της «ελεύθερης» αγοράς εξόντωσαν τους μικροϊδιοκτήτες, την ποικιλία των τροφών, την γεύση (!) Η εκβιομηχάνιση της γεωργίας έχει καταστρέψει την ποικιλία των τροφών, παράγοντας τεράστιες ποσότητες σε ορισμένα μόνο αγαθά, χρησιμοποιώντας αντίστοιχα τεράστια ποσά ορυκτών καυσίμων και νερού και τοξικών ουσιών. Την ώρα που επαιρόμαστε για την κορύφωση τάχα του τεχνικού και πολιτισμού και του πολιτειακού συστήματος εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν από την πείνα. ια την εξάλειψη του θλιβερού για τον άνθρωπο αυτού φαινομένου αγωνίζεται σώματί τε και πνεύματι η Ινδή περιβαλλοντολόγος και ακαδημαϊκός Βαντάνα Σίβα, διακεκριμένη ακτιβίστρια και επιστήμων, ηγετικό στέλεχος του International Forum on Globalization. Εδώ και είκοσι χρόνια έχει ιδρύ-   σει στην πατρίδα της (Navdanya) κίνημα για την διάσωση των σπόρων, την προστασία της βιοποικιλότητας και την αποτροπή της μονοπώλησης των σπό- ρων και των γεωργικών αγαθών. «Η αρπαγή της σοδειάς» είναι ένα βιβλίο, που πρέπει να διαβαστεί από πολλούς (όλους!). Θα μάθουμε για τις ωμές επεμβάσεις των παγκό-   ΒΑΝΤΑΝΑ ΣΙΒΑ Γ Γ Π   ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΣΤΟ ΜΙΛΑΝΟ Στην Ευρώπη το χορευτικό Κρυονερίου Ε ίναι ο σύλλογος που εδώ και πολλά χρόνια εμπνέει σε νέους την αγάπη για την παράδοση του τόπου, την έκφραση μέσα από τους παραδοσιακούς χορούς ως ανάγκη προσωπική αλλά και συλλογική και έχει αναπτύξει μια δυναμική με δράσεις που έχουν κάνει το Κρυονέρι του Δήμου Σικυωνίων γνωστό όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Ο σύλλογος, που κάθε καλοκαίρι της έχει κάνει ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ θεσμό το ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Φεστιβάλ Εκπαιδευτικού Παραδοσιακών Χορών με συγκροτήματα απ’ όλη την Ελλάδα, έχει στο ενεργητικό του συμμετοχές σε ευρωπαϊκά δρώμενα ήδη από το 1997 στο πλαίσιο προγραμμάτων ανταλλαγής (Μάρτιος 1997 Ιταλία, Δεκέμβριος 1997 Βερολίνο). ο Μάρτιο του 2008 ο Σύλλογος συμμετέχει σε ευρωπαϊκό φεστιβάλ παραδοσιακών χορών στις Βρυξέλλες με καθημερινές παραστάσεις ακόμα και σε ιδρύματα (γηροκομείο, ορφανοτροφείο κα). Κατά τη διάρκεια της διοργά- Τ νωσης κάθε ομάδα διδάσκει τους χορούς της στις ομάδες των άλλων χορών αποκομίζοντας τη μοναδική εμπειρία της ανταλλαγής εμπειριών, κουλτούρας, ουσιαστικής επαφής. ο φθινόπωρο του 2010 οι νέοι του συλλόγου ταξιδεύουν στην Τσεχία (Πράγα, Βουδαπέστη) για το πανευρωπαϊκό φεστιβάλ παραδοσιακών χορών, ταξίδι που περιλαμβάνει και στάση στη Σερβία για τη Βαλκανική συνάντηση. Πρόσφατα, το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη 2012 το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου πήρε μέρος στο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών στο Μιλάνο. ε φόντο το ιστορικό κέντρο του Vigevano και με έντονο άρωμα τοπικής παράδοσης οι νέοι του Κρυονερίου έδωσαν μία παράσταση, συμμετείχαν στην εντυπωσιακή παρέλαση κρατώντας την ελληνική σημαία ανάμεσα στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και πρόσφεραν τα δώρα τους, αγαθά της κορινθιακής γης (σταφίδα, λάδι, φασόλια, φακές). Ένας σημαντικός σύλλογος με προοπτική, ένας σημαντικός πρεσβευτής του Δήμου μας στο εξωτερικό! Τ Μ Το χορευτικό νέων Κρυονερίου με τα λάβαρα έξω από το ιστορικό κέντρο του Vigevano
 • 10. 10 Αγροτική Ανάπτυξη Ενδιαφέρον Βιετνάμ για τα τοπικά μας προϊόντα Α ντιπροσωπεία από το Βιετνάμ, επιχειρηματίες, εκπροσώπους της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της ΕΑΣ Κιάτου ξενάγησε ο δήμαρχος στην περιοχή του δήμου στις 9/10/2012, στο πλαίσιο της υλοποίησης στρατηγικής για την προώθηση των εξαγωγών ελληνικών τοπικών αγροτικών προϊόντων και εντοπισμού των επιχειρηματικών και επενδυτικών ευκαιριών ανά τον κόσμο με στόχο την βελτίωση της εξωστρέφειας της τοπικής αγροτικής οικονομίας. ι εκπρόσωποι της χώρας ενημερώθηκαν για τα αρίστης ποιότητας τοπικά προϊόντα της περιοχής (σταφίδα, όσπρια, κρασί, λάδι, ελιές κλπ) ενώ είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το σταφιδεργοστάσιο στο Καίσαρι. Έδειξαν ενθουσιασμένοι και εξέφρασαν το μεγάλο Ο ενδιαφέρον των ξένων αγορών για ποιοτικά προϊόντα από την Ελλάδα. «Είμαστε ανοιχτοί για συνεργασία με στόχο τη διείσδυση ελληνικών αγροτικών προϊόντων με ποιότητα και παραδοσιακό χαρακτήρα, στη Βιετναμέζικη αγορά…», δήλωσαν μεταξύ άλλων. πό την πλευρά του ο δήμαρχος Σικυωνίων τόνισε: «Είναι στη φιλοσοφία μας, να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να βρουν τρόπους προώθησης των προϊόντων σε ξένες αγορές, αφού η εγχώρια αγορά έχει συρρικνωθεί σε τεράστιο βαθμό. Χρειάζονται όμως συνεργασίες και κοινές προσπάθειες, γιατί κάθε μικρή οικογενειακή επιχείρηση είναι δύσκολο να αναπτύξει ένα Ο δήμαρχος Σικυωνίων προσφέρει τοπικά προϊόντα στον πρέσβη του Βιετνάμ εξαγωγικό πλάνο από μόνη της». Α Ημερίδα στη Στυμφαλία για κτηνοτροφία και όσπρια Μ ε τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού γεωργοκτηνοτρόφων, νέων αγρτών, αλλά και ανέργων που αναζητούν απασχόληση, έκλεισε τις εργασίες της η ημερίδα με θέμα: «Γεωργία-Κτηνοτροφία: Δύο βασικοί πυλώνες αγροτικής ανάπτυξης ΣτυμφαλίαςΦενεού», που διοργάνωσε ο δήμος Σικυωνίων, σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ «Δήμητρα», την Τετάρτη 24/10/2012 στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας. δήμαρχος Σικυωνίων, τόνισε μεταξύ άλλων: «Εν μέσω κρίσης, αλλά και εν όψει της αλλαγής του καθεστώτος των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, η αγροτική οικονομία πρέπει να βρει το δικό της βηματι- Ο σμό, για τη δημιουργία προϊόντων με ταυτότητα και ποιότητα, διασφαλίζοντας στους αγρότες και κτηνοτρόφους, βελτίωση του εισοδήματος και ποιότητα ζωής». ναπτύχθηκαν θέματα που αφορούν στην σημερινή κατάσταση της ελληνικής Γεωργίας-Κτηνοτροφίας, στην αξιοποίηση και τις προοπτικές των αγροτικών προϊόντων ΠΓΕ («Φασόλια Βανίλιες Φενεού και Φάβα Φενεού»), στην διαχείριση αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλέυσεων, τις ελληνικές φυλές ζώων, και τα νοΗμερίδα για την αγροτική οικονομία στο μουσείο περιβάλλοντος Στυμφαλίας σήματα αιγοπροβάτων. Α Συντήρηση αγροτικού οδικού δικτύου όλο τον χρόνο Τ ο αγροτικό δίκτυο του δήμου μας, που χρησιμοποιείτε καθημερινά υπολογίζεται σε μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα. Το σύνολικό, βέβαια, είναι αρκετά μεγαλύτερο. Καταλαβένουμε όλοι ότι για μια στειχειώδη συντήρηση απαιτείται μεγάλη δαπάνη και αρκετά μηχανήματα για να το καλύψουν χρονικά. στόσο, πραγματοποιήθηκαν και την περισυνή χρονιά αλλά και φέτος σημαντικές εργασίες για την αποκατάσταση και την βελτίωση των αγροτικών δρόμων και στις τρεις δημοτικές ενότητες, με τέσσερα μηχανήματα (γκρέιντερ) και φορτηγά να δουλεύουν σε μόνιμη σχεδόν βάση στα τοπικά διαμερίσματα. Παρά τις ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες που υπήρχαν τις χρονι που πέρασε, τόσο λόγω της περικοπής κονδυλίων στους δήμους όλης της χώρας όσο και λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών που προκάλεσαν καταστροφές στους Ω αγροτικούς δρόμους, έγινε μεγάλη προσπάθεια και κατωρθώθηκε όχι μόνο να συντηρηθεί αλλά και να βελτιωθεί η κατάσταση στο σύνολο σχεδόν του αγροτικού οδικού δικτύου. πό του φίλους αγρότες ζητάμε την κατανόηση τους, τη συνεργασία τους και τους παρακαλούμε θερμά να κόβουν τα κλαριά που εξέχουν από τις ιδιοκτησίες τους, καθώς επίσης να τοποθετούν τα λάστιχα της άρδευσης και τις βάνες κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να διέρχονται εύκολα τα οχήματα του δήμου από τους αγροτικούς δρόμους. νωρίζουμε πολύ καλά ότι τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και τα χρήματα είναι πολύ λίγα!!! Συνεχίζουμε όμως τον αγώνα μας και με την συμμετοχή σας και την συνεργασία σας θα καταφέρουμε αρκετά πράγματα. Τρία grater όλο το χρόνο συντηρούν το μεγάλο μήκους αγροτικό οδικό δίκτυο Α Γ
 • 11. Απόδοση κεφαλαίων Οικονομία 11 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Οικονομικά αυτοδύναμος Διπλασιάστηκε η απόδοση των χρηματικών κεφαλαίων Προϋποθέσεις για αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη Μ ια πτυχή της αναδιάρθρωσης της οικονομικής πολιτικής του δήμου, ήταν και η αλλαγή τράπεζας μέσω ανοικτών προσφορών προκειμένου να επιτευχθούν καλύτερα επιτόκια για τον δήμο και πιο ωφέλιμες υπηρεσίες στους εργαζόμενους. διαδικασία αυτή είχε ως αποτέλεσμα να διπλασιασ τούν οι αποδόσεις των καταθέσεων των του Νίκου Παπαβασιλείου χρημάτων του δήμου κατά 165% στο τέλος του 2011, σε σχέση με το 2009, με τα ίδια, περίπου, ρευστά διαθέσιμα. Τον Οκτώβρη του 2012 πλησιάζει ήδη στο 217% σε σχέση με το 2009 και συνεχίζει προς ανώτερα επίπεδα, με σαφώς λιγότερα επενδυόμενα κεφάλαια σε σχέση με το παρελθόν. ρέπει εδώ να εξηγήσουμε βέβαια, ότι μπορεί τα γενικά προοδευτικά σύνολα που διαχειρίζεται ο δήμος να «φαί- Η Π νονται» ότι είναι περίπου ίδια, αλλά έχει αλλάξει ριζικά το μείγμα των χρηματοδοτικών πηγών. πορεί δηλαδή στο τέλος του 2009 τα συνολικά ποσά να φθάνουν τα 13.253.687,48 ευρώ αλλά το μεγαλύτερο μέρος είναι χρήματα που έρχονται από το κεντρικό κράτος. Από το 2011 και μετά το 60% και φέτος το 70-80% των χρημάτων είναι ίδιοι πόροι δηλαδή χρήματα των δημοτών. Μ Πάνω από διακόσια τοις εκατό (200%) αυξήθηκαν οι αποδώσεις χρηματικών κεφαλαίων σε σχέση με τα δύο προηγούμενα χρόνια ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 90.000,00 € 79.226,70 € 80.000,00 € 70.000,00 € 60.000,00 € 50.000,00 € 40.000,00 € 60.267,05 € 36.458,59 € 30.000,00 € 20.000,00 € 22.917,96 € 10.000,00 € 0,00 € 2009 2010 2011 2012(*) Η μικρή αύξηση και σταθεροποίηση των ιδίων εσόδων αναδεικνύει ότι αυτός ο δήμος με την σωστή οικονομική πολιτική μπορεί να δημιουργήσει μια «αυτοτροφοδοτούμενη» ανάπτυξη και ότι στο παρελθόν οι εισπρακτικοί μηχανισμοί του δήμου δεν λειτουργούσαν όπως θα έπρεπε. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Συστράτευση να μη φύγουν οι υπηρεσίες του δήμου» Τ εράστιο πλήγμα στην προσπάθεια διατήρησης του οικονομικού επιπέδου της περιοχής μας, αποτελεί η αποψίλωση της πόλης μας από Δημόσιες Υπηρεσίες, που μέχρι πρότινος φιλοξενούνταν εδώ. ετά λύπης μας πληροφορηθήκαμε το κλείσιμο της Δ.Ο.Υ Κιάτου. Η Δ.Ο.Υ. έκλεισε και μεταφέρεται στην Κόρινθο. Η συγκέντρωσή της σε ένα σημείο, θα επιφέρει απίστευτη ταλαιπωρία στους πολίτες της Κεντροδυτικής Κορινθίας, οι οποίοι θα είναι υποχρεωμένοι να διανύουν εκατοντάδες χιλιόμετρα, για να στηθούν σε ατελείωτες ουρές για να εξυπηρετηθούν, Μ αυξάνοντας το κόστος σε δυσθεώρητο ύψος. ο ζητούμενο λοιπόν στην περίπτωση αυτή, αφού δεν μπόρεσε ν αποτραπεί το κλείσιμο της Δ.Ο.Υ, είναι να παραμείνει τμήμα της και να λειτουργεί ως φορολογικό ΚΕΠ για την εξυπηρέτηση του κοι- Τ Να παραμείνει τμήμα της ΔΟΥ στο Κιάτο και να λειτουργεί ως φορολογικό ΚΕΠ νού, αλλά με ενισχυμένο αριθμό προσωπικού. ιστεύουμε ότι αν γίνονται έγκαιρες και συντονισμένες κινήσεις από όλους τους φορείς της πόλης, αλλά και τους φορείς «ειδικού βάρους» οι οποίοι άργησαν να ενεργοποιηθούν ,θα είχαμε καλύτερα αποτελέσματα στο θέμα της Δ.Ο.Υ. ροσδοκούμε να δούμε τους εκπροσώπους όλων των φορέων της πόλης να συστρατευθούν και να ενεργήσουν με γνώμονα το κοινό συμφέρον και όχι το πολιτικό κόστος ή όφελος. Από την πλευρά μας δηλώνουμε Π Π το παρών σε όποια ενέργεια κρίνεται απαραίτητο να γίνει, συλλογικά και οργανωμένα, για να δώσουμε στην τοπική μας κοινωνία και οικονομία τις βάσεις για μια ισόρροπη ανάπτυξη, για μια ελπίδα για να ζήσουν οι οικογένειές μας και να αναπτυχθούν οι επιχειρήσεις μας σε μια περιοχή που εκτός του ωραίου περιβάλλοντος, να παρέχει και τις απαραίτητες προδιαγραφές μιας οργανωμένης κοινωνίας. ΥΓ.: Ο Εμπορικός σύλλογος έχει επέμβει και για: ΙΚΑ, Δικαστήρια, ΟΑΕΕ.
 • 12. 12 Παιδεία ΟΧΙ στην κατάργηση των Λυκείων Το δημοτικό συμβούλιο ομόφωνα αρνήθηκε τη σχεδιαζόμενη νέα συγχώνευση Α λλεπάλληλες συνεδριάσεις τοπικών τυμβουλίων, συλλόγων γονέων και κηδεμόνων και δημοτικού συμβουλίου πραγματοποιήθηκαν για το θέμα αυτό την περασμένη και την φετινή χρονιά. Το δημοτικό συμβούλιο τάχτηκε κατά των αποφάσεων του Υπουργείου Παιδείας. ετά την υπουργική απόφαση ο δήμος, ως είχε υποχρέωση, εξασφάλισε άμεσα την υποδομή, όπου αυτό ήταν εφικτό, για τη λειτουργία των νεοϊδρυθέντων σχολείων όπως συνέβη στους Καλλιάνους και ξεκίνησε το σχεδιασμό υποδομών και τις διαδικασίες κατασκευής των, όπου αυτό ήταν αναγκαίο. Ταυτόχρονα με παρεμβάσεις, σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, προς τους πολιτειακούς παράγοντες αλλά και μέσω της δικαστικής οδού προσπαθήσαμε να πετύχουμε το αυτονόητο. υγκεκριμένα: 1. Τη συνέχιση της λειτουργίας του Γυμνασίου Καλλιάνων. Το σχολείο δε διέκοψε τη λειτουργία του αφού η Υπουργός Παιδείας ανέστειλε την εφαρμογή της απόφασής Μ Σ Σκίτσο του ΘΑΝΑΣΗ ΚΑΠΠΟΥ για την «Επικοινωνία» της. 2. Την επαναλειτουργία των Λυκειακών τάξεων Καλλιάνων μέσω προσφύγής στο ΣτΕ. 3. Την αναστολή της εφαρμογής συγχώνευσης των Δημοτικών Σχολείων Μουλκίου και Αρχ. Σικυώνας. 4. Την ίδρυση Εσπερινού Λυκείου στο Κιάτο. Πρόσφα- τα προέκυψε και απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο η πρόταση του Δ/ντή Β/ θμιας Εκπ/σης για υποβάθμιση του Λυκείου Γκούρας σε τάξεις Λυκείου. ο δημοτικό συμβούλιο εξέφρασε τη διαφωνία του και ο δήμαρχος ανέλαβε τη πρωτο- Τ βουλία να μεταφέρει τις τεκμηριωμένες απόψεις του δήμου προς τους πολιτειακούς παράγοντες με σκοπό την άρση των αντιεκπαιδευτικών αποφάσεων που προαναφέρθηκαν. ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Καμία ευαισθησία απο τη Μotor Oil; Ε ποχές δύσκολες. Οικονομικά προβλήματα για όλους μας, ιδιαίτερα για τους άνεργους και τους νέους. Η κοινωνική αλληλεγγύη απαραίτητη. Οι δήμοι σε συνεργασία με τους φορείς του κάθε τόπου παλεύουν να στηρίξουν κοινωνικές δομές απαραίτητες για την επιβίωση των συμπολιτών και των οικογενειών τους. μως, όπως γνωρίζετε, οι πρώτοι που έχουν πληγεί από τη κρίση είναι οι δήμοι με τις δραματικές περικοπές των χρηματοδοτήσεών τους από τους κεντρικούς πόρους από τους οποίους ακόμα εξαρτώνται. Μέσα σ΄ αυτό το περιβάλλον καλούνται οι δήμοι να αντιμετωπίσουν την καθημερινότητα, τα νέα έργα για την ανάπτυξη του δήμου, τον πολιτισμό, τις νέες αρμοδιότητες με σημαντικότερη εκείνη της παιδείας και των σχολείων και τόσα άλλα. Θα σταθώ στο τελευταίο τα σχο- Ό λεία. Καταβάλλεται προσπάθεια και τα έχουμε καταφέρει να ανταποκριθούμε στις επισκευές των σχολικών εγκαταστάσεων, στις υποδομές (φωτοτυπικά, καινούργια εργαστήρια Η/Υ), στα λειτουργικά έξοδα και τις παλιές οφειλές.. Πρόσφατα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τον σχεδόν διπλασιασμό της τιμής του πετρελαίου. Το κόστος είναι υπερβολικό για τα δεδομένα ΝΑΙ... ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΙ. ΚΑΘΑΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ, ΚΑΘΑΡΟΣ ΑΕΡΑΣ, ΥΓΕΙΑ, ΖΩΗ. ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΜΑΣ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΑΣ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ... ΤΙ; ΘΕΛΕΤΕ ΤΖΑΜΠΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΑΣ;ΑΧΑΡΙΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΤΟΣΑ ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΓΙΑ ΣΑΣ! ΦΥΓΕΤΕ!!! του δήμου. Απευθυνθήκαμε και ζητήσαμε τη συνδρομή της ΜΟΤΟR ΟΙL. υτό το πράξαμε γιατί πιστεύουμε ότι μια τέτοια επιχείρηση δυναμική, με όλο το σεβασμό στους ιδιοκτήτες, έχει υποχρέωση να ανταποκριθεί στο αίτημά μας. Έχει υποχρέωση στους εκατοντάδες εργαζόμενους από το νομό που συμβάλλουν ουσιαστικά στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρίας. Έχει υποχρέωση σαν στοιχειώδη ανταποδοτική διαδικασία για τη ρύπανση -αναπόφευκτη-στο νομό. χει υποχρέωση σ΄ αυτή τη δύσκολη εποχή να δείξει τη κοινωνική της ευαισθησία -αν διαθέτεινα συμπαρασταθεί στα νέα παιδιά, στους μαθητές μας. Με αυτές τις σκέψεις δεν επαιτούμε αλλά απαιτούμε την ανταπόκρισή της στο αίτημά μας. Α Έ ΖΑ
 • 13. Υποδομές 13 Θα στεγασθεί στο πρώην δημοτικό σχολείο Κλημεντίου που ανακαινίζεται Μελετάται και η ανακαίνιση των κατασκηνώσεων για φιλοξενία σχολείων Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κλημεντίου Έ χει ήδη δημοπρατηθεί και ανακαινίζεται το πρώην δημοτικό σχολείο Κλημεντίου, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την μετεστέγαση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Προχωρήσαμε σ’ αυτή τη επένδυση για την παιδεία διότι ο υπάρχων χώρος που φιλοξενεί το ΚΠΕ παρουσιάζει προβλήματα και δεν ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές ανάγκες. τόχος είναι να δημιουργηθούν καινούργοι άνετοι χώροι με νέα τμήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, εργαστήρια βιολογίας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, βιβλιοθήκη-αναγνωστήριο, αίθουσα σεμιναρίων-πολαπλών χρήσεων. Η διάσωση και η λειτουργία του κέντρου πρέπει να εξασφαλιστεί, διότι πέρα από τον εκπαιδευτικό του χαρακτήρα μπορεί να παίξει έναν αναπτυξιακό ρόλο στην τοπική κοινωνία. ο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης προσφέρεται διότι γειτνιάζει με τις κατασκηνώσεις, οι οποίες μελετάται να ανακαινισθούν και να γίνει ανάπλαση του περιβάλοντα χώρου τους προκειμένου να μπορούν να φιλοξενούνται σχολεία για εκπαίδευση, από διάφορες περιοχές τις ελλάδας. Το κίνητρο της επισκεψημότητας δεν είναι μόνο το ΚΠΕ, αλλά και ο μοναδικός περιβαλλοντικός πλούτος που έχει ο δήμος Σικυωνίων. Σ Τ ΠΡΙΝ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
 • 14. Άρθρα-σχόλια-κριτική 14 του Τάσου Λεονάρδου Προέδρου ΔΣ Παραταξιακή πειθαρχία Β ασικό θεσμό για τη δημοκρατική πορεία της χώρας μας, συνταγματικά κατοχυρωμένο και κοινωνικά αποδεκτό, αποτελεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Συστατικό κύτταρο για τη βιωσιμότητα του θεσμού αποτελεί το Δημοτικό Συμβούλιο και κατ’ επέκταση τα συμβούλια επιτροπών, Νομικών Προσώπων και επιχειρήσεων. Εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς τη μεγάλη ευθύνη που επωμίζονται τα μέλη των ανωτέρω οργάνων και ιδιαίτερα αυτών του Δημ. Συμβουλίου για την επιτυχία του θεσμού. ημαντική προϋπόθεση προκειμένου το Δημ. Συμβ. Να ανταποκριθεί στη στήριξη του θεσμού αποτελεί η λειτουργία του. Δεν αναφέρομαι βέβαια στη διαδικαστική λειτουργία η οποία καθορίζεται από τον κανονισμό λειτουργίας του και αποτελεί υποχρέωση εφαρμογής τόσο από τον πρόεδρο όσο και από τα μέλη του. Αναφέρομαι στην πολιτική λειτουργία του Δ. Σ.. Δηλαδή στη πολιτική συμπεριφορά ενός εκάστου Δημ. Συμβούλου στις συνεδριάσεις του οργάνου. Στο σημείο αυτό θεωρώ σημαντικό να σταθώ στο άρθρο 68 παρ. 2 του νόμου Καλλικράτη: «Ο δημοτικός σύμβουλος εκφράζει τη γνώμη του και ψηφίζει κατά συνείδηση, αποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του συνό- Σ Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι θεσμός που εκφράζει αυθεντικά και υλοποιεί έμπρακτα, το δημοκρατικό αίτημα της αδιασάλευτης του Χάρη Βυτινιώτη συμμετοχής των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποΑντιπρόεδρου ΔΣ φάσεων που τους αφορούν. Είναι πεδίο εφαρμογής της δημοκρατίας, είναι σχολείο ασυνθηκολόγητης συμμετοχικής διαπαιδαγώγησης. τοπική αυτοδιοίκηση παρέχει στις τοπικές κοινωνίες τη δυνατότητα να ιεραρχούν χωρίς εξωγενείς επανακαθορισμούς, τις προτεραιότητές τους, είναι μοχλός ανάπτυξης με οικολογική συμβατότητα, γι’ αυτό χρειάζεται αιρετούς λειτουργούς γνήσιους εκφραστές της βούλησης των τοπικών κοινωνιών, με γνώση και διάθεση για δουλειά, όπου ο καθένας πολίτης με παραταξιακή αλλά και με προσωπική παρουσία, μπορεί να συνεισφέρει με την πείρα του, το κύρος του και τις ικανότητές του, γνωρίζοντας βεβαίως ότι καθημερινά θα δοκιμάζεται και θα αξιολογείται μέχρι την τελική κρίση των εκλογών για το αποτέλεσμα της δουλειάς του και για την δημιουργία ελπίδας για κάτι ακόμη καλύτερο. Στους πολίτες του δήμου Σικυωνίων στις τελευταίες εκλογές δημιουργήθηκε συγκυριακά ένας ιδιότυπος τρόπος έκφρασης που δεν είχε προηγούμενο και που δεν είχε σχέση με τα παραπάνω. Κλήθηκαν οι πολίτες να ψηφίσουν επικρίνοντας «τα παλιά», με το να επιλέξουν το «άγνωστο». λες οι αποφάσεις έχουν το ρίσκο τους ακόμη και εκείνες της κάλπης. Η σημερινή δημοτική αρχή συνειδητοποιώντας το Η λου των δημοτών». Η αυτόνομη λειτουργία των Δημ. Συμβούλων σε συνδυασμό με το αίσθημα ευθύνης που τους διακατέχει, αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχία του θεσμού και γιατί όχι κριτήριο επανεκλογής τους. ύλογα προκύπτει το ερώτημα: «Δε θα πρέπει οι Δημ. Σύμβουλοι να πειθαρχούν σε προειλημμένες αποφάσεις των δημοτικών παρατάξεων (πλειοψηφίας–μειοψηφίας) στις οποίες ανήκουν»; Εδώ υπάρχει κατά τη γνώμη μου παρεξήγηση. Η πειθαρχία σε αρχές με τις οποίες συγκροτήθηκε κάθε συνδυασμός και στις προεκλογικές δεσμεύσεις του πρέπει να είναι χωρίς συζήτηση απόλυτη. Ο νόμος Καλλικράτη άρθρο 66 προβλέπει διαδικασία τόσο διαγραφής όσο και ανεξαρτητοποίησης Δημ. Συμβούλου από τη δημοτική παράταξη με την οποία εξελέγη όταν επέλθει διάσταση απόψεων επ’ αυτού. Μα θα μου πείτε, τι νόημα έχουν οι συναντήσεις πριν από κάθε Δημοτικό Συμβούλιο τα γνωστά προσυμβούλια; Ο τίτλος «προσυμβούλια» κατά τη γνώμη μου είναι ατυχής, διότι παραπέμπει σε προειλημμένες αποφάσεις. εβαίως οι συναντήσεις αυτές είναι απαραίτητες για να γίνεται μια πρώτη ενημέρωση των θεμάτων που πρόκειται να συζητηθούν, να ακού- Ε Β Τ ο πρόβλημα της Ελλάδας είναι πολλαπλό και αλληλοτροφοδοτούμενο. Επειδή κακολειτουργούν οι θεσμοί, δεν γίνονται επενδύσεις, οπότε δεν είμαστε ανταγωνιστικοί, οπότε χρεωνόμαστε και επειδή δεν έχουμε εισοδήματα, καταστρατηγούμε ακόμα περισσότερο τους θεσμούς. Είμαστε σε ένα φαύλο κύκλο όπου το δημοσιονομικό έλλειμμα είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Το θεσμικό έλλειμμα είναι χειρότερο. Χωρίς αλλαγή θεσμών και δημιουργία ανταγωνιστικής παραγωγής θα ξαναβρεθούμε σε ελλείμματα. ε επίπεδο δημοτικής αρχής, ο λόγος του δημάρχου και του δημοτικού δυμβουλίου προϊδεάζει πως είναι διατεθειμένος «να σπάσει αυγά» και να διορθώσει πολλά κακώς κείμενα. Όχι πως δεν έχει κάνει λάθη, αλλά έχει πάρει και γενναίες αποφάσεις. Όμως ο διάβολος είναι στις λεπτομέρειες, όπως λένε οι Άγγλοι. Ο δήμος δεν έχει ούτε αρκετά στελέχη ούτε αρκετή εμπειρία για να διαχειριστεί τις τεράστιες προκλήσεις που έχει μπροστά του. Πιστεύω ότι αν θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι θα τα βγάλει πέρα αυτή η δημοτική αρχή, πρέπει να βοηθήσουμε όλοι.Τρόποι υπάρχουν γονται απόψεις και να διαμορφώνεται ένα πρώτο συμπέρασμα. Σε καμία περίπτωση η διαδικασία αυτή δε μπορεί και δεν πρέπει να οδηγεί σε προειλημμένες αποφάσεις. ν κάτι τέτοιο γινόταν αποδεκτό, τότε η συζήτηση στο Δ.Σ. θα καταντούσε μια τυπική και υποκριτική διαδικασία. Θα χανόταν η ομορφιά της αντιπαράθεσης των επιχειρημάτων, του προβληματισμού, της σύνθεσης των απόψεων και τέλος της απόφασης. Πέρα από αυτό θα λαμβάνονταν αποφάσεις χωρίς να ακουστούν οι απόψεις και μαρτυρίες των συμπολιτών τους οποίους αφορά το θέμα ή οι απόψεις συμπολιτών και φορέων που έχουν εξειδικευμένη άποψη επ’ αυτού. α μπορούσε τέλος να συμβεί, το ολέθριο κατά τη γνώμη μου για το θεσμό, μια απόφαση της πλειοψηφίας, που στις προσυναντήσεις διαμορφώθηκε με σχετική πλειοψηφία των μελών της, να επιβληθεί κατά τη συζήτηση στο Δ. Σ. αν και μειοψηφία στο σύνολο των μελών του, στο όνομα της κακώς νοούμενης παραταξιακής πειθαρχίας. Η παραταξιακή πειθαρχία λοιπόν σε επί μέρους θέματα που συζητούνται στο Δημ. Συμβούλιο σκοτώνει την αυτόνομη και ελεύθερη βούληση των μελών του και υποβαθμίζει τη λειτουργία του. Α Θ πολλοί και αναφέρω ενδεικτικά μερικούς μόνο που έχω πρόχειρα στο μυαλό μου: α) Να γίνουν ομάδες οι οποίες θα μελετούν θέματα που θα προτείνουν υπεύθυνες λύσεις, για θέματα τα οποία απασχολούν το της Έφης Δήμο μας, β) Να Μαργέλη-Αλεξίου προσφερθούν άνθρωποι που έχουν την πολυτέλεια να το κάνουν (πεπειραμένοι συνταξιούχοι, νέοι με καλές σπουδές πριν βγουν στην αγορά εργασίας), γ) Να πάμε όλοι να καθαρίσουμε παραλίες, να μαζέψουμε ελιές ή σταφύλια. Ο κατάλογος του τι μπορεί να κάνει ένας κεφάτος εθελοντισμός δεν έχει τέλος. Η δυσκολία είναι να οργανωθούν οι εθελοντές. Είναι όμως εφικτό. Η πρωτοβουλία για τη δημιουργία ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ δείχνει πόση όρεξη έχουν οι πολίτες να βοηθήσουν. λοι μπορούν. Τελειώνω συνενώνονταν τη ρήση του δημοφιλούς αμερικανού προέδρου: «Αν σταματήσουμε να ρωτάμε τι μπορεί να κάνει η χώρα για μας και προσπαθήσουμε να κάνουμε εμείς κάτι για τη χώρα, τότε «ΝΑΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» Συλλογικότητα Σ βάρος της απόφασης του εκλογικού σώματος που δεν περίμενε και τις ενδογενείς αδυναμίες της, προσπαθεί συνεχώς να μετα- Ό ντας μαέστρο το δήμαρχο, του οποίου ο πολιτικός βερμπαλισμός με συνεχή απόρριψη του παρελθόντος και ανάδειξη του «θα», δεν πείθει πλέον κανένα. Η αντιπολίτευση με συνεχείς παρεμβάσεις υποδεικνύει ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες πρακτικές, οι οποίες δεν γίνονται κατανοητές !!!! πήχης της τοπικής αυτοδιοίκησης των Σικυωνίων έχει κατέβει απελπιστικά χαμηλά και ο καθένας πηγαινοέρχεται πάνω του παριστάνοντας τον Ολυμπιονίκη!!! Μέσα σε αυτό το θολό τοπίο χάνεται και ο ρόλος της αντιπολίτευσης ως «φωνή βοώντος εν τη ερήμω». Η ταυτότητα...του άγνωστου Ό τρέψει, χωρίς αποτέλεσμα, την επιλογή του «Αγνώστου» σε «κάτι …..με ταυτότητα». ταυτοποίηση όμως των μελών της με προγραμματικές θέσεις και αρχές που δεν υπάρχουν δεν γίνεται και όλοι τους αυτοσχεδιάζουν, μιλώντας πολλές φορές ασυνάρτητα σαν ασυντόνιστη ορχήστρα, έχο- Η Ο