O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

استراتژي‌هاي نامناسب

استراتژي‌هاي نامناسب

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

استراتژي‌هاي نامناسب

 1. 1. 1 o" 'op ? f . 1% A. í. .____ - _ž _ 7 í* Té __ ' L
 2. 2. .xälėųųs . ųzėgóbpà uųmjàq b Lejlå, uJåb 4563334 j| 4:. .., J g; ams. ..! ųgu g! ųlęi 9 . xihslbbå , LM tags-ng. ..! g” dę-wsæė-zú `5Lb6j3båhu| 0.1! j! 63.3. 'ab p al. ..! . Aàáųæ
 3. 3. l . rvlïuíæeg j' L59J*. ł:_ł .
 4. 4. al I T' v . ` g; li , Big 63,5 Lçuil Caudúíøaflšæęå “maa”. Lçjïlymljl 3,133' gúsýgåaàgúýbwæxúàåaüåíbųåUgųqy. àóbïææėjłløhàaøxl . ųxsnptýæ asp. .uu . Jųblųsaøęwųhwuęoap an: 0,4%. A A u; à. ñ fí` í' 'í_ T' W`í` 3 l l ų ï' ` wt: 1, VS g " N I: s , » x __ __ » z ' _ . _ r, .q P. .: `
 5. 5. in _ `üų~ tau" a. , " ' ""* ïrzų i `~~I a Nm. . I m ` l x ` I , « , í "~""7"- å _/ " 1 . // / | - QX `--; ::: ;. . ; k; . ». , hu! 4% "V" 6453 J' 65:53 Jå z-'ïa-. eę-M 32)). 935-933 0993 . .flæóï 4:. asp. 0.3 1314.. .., ,uæúï , sg 4, 6 Can' 43.556. 3 . aýüø úúJLú pl. . , slnjxrlS 93.353.933 3 9.35; gi: QI, .Lc.4._a 63.4: l 45 Jåïå M* 945* aa' J' 45 àøe fks-łóï J' (nis-b. 3 aw; 23307 A . mlm JLMS . Jlo- T" 7' 7 TTží' 7 ' " 'TT' "'"" 7' N > x k*
 6. 6. DJ. 0 L _a _XL L . l SU , ųUm T. . kf
 7. 7. m; Nelia-f : #93 wip aaa dam-w" æwåæ wys 083: di' wie 6299-' . Aåíååà-gúànàïbàýcęååyg ~. r "n . , ' _x 1
 8. 8. ,Êp 59,4 dym-au gi; 03,9% dhbl . Gilpxyml Oliglmø ,3 `_ç3.z. _a. b,. "b Jie C3m,3 5,|3,. _~. oJ. _«_å 05,33 ui: ?bh Jy: gsålg) Up; 39,133; . úwl 3,313 3 PS .3J3,SJ dlęåhl oï , 'Ifo3,a Lol .3,S 5,359 g.
 9. 9. J' Hu 0.1297 úww w 2: 259 Gul? 9 'Leila *oh 65295 4: ->929 4.3 14h33; j| Jøb Lçlåånb. ) 923.41 almal , Ulę -Wvæ #93 9 my" 9 . stad-tw æbå' æ-ørr g u. ` A, i ~ ï _ _v . 4 " j* 3 M, ,. JJ V. , 43* f- . ` > r ų “laf ç ' J ų . x . " l 9 x. n .
 10. 10. | . . . - --, . . .. n . . . om 95 was* 9319 asua* 3 hëna! nie fa'a* 59-59 JJ . gün-Juno ulu J' 9 023%' Jia 4:43 312? . yzb-ñ 59-55 J' cAn-e å-ï-uï-*us a? b. âsw 4:31? ' . mum ~ i A, - ~__ . ł- _ _. - _, ,. å _ l. _ V, . A ~'. ` / ø ~ '_/ . ~ a ' v/ _, . _` - '. ' ~ r z ł . l ' p __ dý' _.
 11. 11. F . u-*J L5JlSłm0*. “:**”3.
 12. 12. 9 9925 p? b : på ask, 9 Cawa càúpågø 9299; die #09 W: l: ob-. tèw 45 .5459 xasó, la, ga, ę._uuc. .ø, à o! 54.4 glxųlýæ
 13. 13. Ex GųžabbjpäQQÃÊ, bglåíænýólgæsčlåæsåsýúmhzłsæJàïá/ å -lM592ę 2" 0521-3994 '212' 699-539 953 MMM ~1~52å 6325' 9 oh) edpø, lol : à-ålę I; ek. . j!
 14. 14. C) . dgųs On; CLmà j.
 15. 15. :r : .å UU| gåæ4SAå| ębLåaUø| åLçj3|jm| ÂLÂJJ/ àšúïúsråųíàúwųysæ-ø . gaai _'öå, .ntsjï| )å'mlú| Gaåyšėúgålg æjuågågågýb
 16. 16. cåm| båuåłgåéýóý| ýwlæ| j|úwúwåó| xåå xsšuęýctšúílxn J| )aD| d): üàb Jàà 4.33 JH! ” aàihúýcęúåsújäyby bun) . å-Ê-ñåuø dub! gl 4.33 351336:
 17. 17. r '(53) www Hwçsę. . ..N . ',, .-. -.. . .4
 18. 18. |_| w' w n L . _ r 'on V V T Yl* ñ à 3% t , JA . _ | _|| |.| ..'1 . Ally. . In. g. - . - ' -4 ' vun- gų, 1,4* : L-IL: 5`___l, :j : .,. ".'L' : g:-
 19. 19. dlågæà úlyzuïúl. ) alna Lgufúlå ba. ) 2U~`í390~æł39àe1sLJ49k~~ï~5h~xJå1÷-: "HM-Mud sU| JgåJjlgú`, nLcLÂ11ånL5lO0J3JJåuaaJAå36lG| ýâD J) | J UUQDTULEL) 9 Ulågaåaåüåsaløuuåłgu : ULAAAAÂÊ 29519 uze-w -å-: W menu uåJJ' esi-bin ek 9 MOS Man) ónoųïpdzàøúuumax, ,ųugų, uzsúųu, b -àså-uøúexė-suàkælå-ędúbuæėàwýáę-*jú www. digidanesh. ir

×