Diari Més 4 de Gener 2016

diarimes

Si no has trobat el teu exemplar d'avui, descarrega't en PDF l'edició d'aquest dilluns. Us desitjem un bon dia!! :) #mesnoticia #diarimes #Andorra

segueix-nosames@mes.ad//www.mes.ad//809810www.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorra
NÚm. 2559
dilluNs
4dE gENEr
dEl 2016
Preu amb impostos inclosos
Sota comanda
Fins a esgotar existències
73 77 73
esfera@esferatecnologies.com
Serveis per a particulars i empreses
Dell OptiPlex
3020 SF
Intel Core i3-4160
4Gb de memòria RAM
500Gb de Disc Dur
Gravadora de DVD
Windows 7 Professionalx64/
Windows 8 Professional x64
3 anys de garantia NBD
Mides: 29,0 x 9,3 x 31,2 cm
449 €
Andorra Telecom adquirirà 46
milions d’euros de deute públic
ShreinerdefensatperPepePozas,alpartitd’ahirenquèelMoraBancvaperdreper104a103alapistadel’Obradoiro.
//Pàg.10 // acb photo / jorge gonzÁlez marqués
// Pàg. 3
La inauguració de la 24a edició del Saló
delainfànciaalPasvaregistrarmésaflu-
ència de públic que l’any passat, segons
vaexplicar elcònsolJordiTorres.
més públic al saló
de la infància del pas
naDal
// Pàg.9//agÈncIes
lópez denuncia la“poca cura”de l’areb al seu pressupost
Les esmenes del PS per reduir el pressupost de l’AREB no han estat acceptades.
Pere López denuncia que hi ha cinc milions d’euros sense justificar.
esmenes Del ps
// Pàg. 9
el més començarà una nova etapa en els propers dies
La capçalera de La Veu del Poble es presentarà en públic properament amb un
nou format i nous continguts.
eDItorIal
// Pàg. 4
La formació que lidera Rosa Ferrer
encara no ha fet cap proposta als Li-
berals d’Andorra per integrar-se dins
de la formació.
Integrar cd’I dins
lda, no a curt termini
posteleccIons
// Pàg. 6 // j. g.
2 Dilluns, 4 de gener del 2016
La Veu deL PobLe, Sa
PReSIdeNT Ferran Naudi d’Areny-Plandolit
GeReNT Ricard Vallès
dIReCToR de MÀRQueTING Oliver Puiggalí
MéS
dIReCToR Enric Guinart Mauri
RedaCCIÓ Pepa Gallego
CoRReCCIÓ M. Àngels Sala
dIReCCIÓ CoMeRCIaL Carme Garcia
adMINISTRaCIÓ Virginia Yáñez.
dISTRIbuCIÓ Premsa Distribució
TRaNSPoRT Imprintsa
Carrer Baixada del Molí, 5.
AD500 Andorra la Vella.
Telèfon: 809 810 Fax: 829 810
mes@mes.ad www.mes.ad
Edita: La Veu del Poble SA
DL: AND590-2005
sortejos
farmàcies de guàrdia
Pas de la casa
farmàcia de les Pistes
Av. d’Encamp, 9
Tel.: 856 580 - 645 555
i nfo
farmàcia Pasteur
Av. Meritxell, 84
Tel.: 800 970
andorra la Vella
el temps
Sant Julià de Lòria
Andorra la Vella
Escaldes-Engordany
La Massana Encamp
Canillo
Pas de la Casa
Ordino
Sant Julià de Lòria
Andorra la Vella
Escaldes-Engordany
La Massana Encamp
Canillo
Pas de la Casa
Ordino
màx. 9º
mín. 4º
màx. 6º
mín. 2º
màx. 7º
mín. 3º
AVUI
sItUACIÓ ZONAl I mÉs INestABle
DImARts DImeCRes
Sorteig de dijous 31 de desembre
Loteria NacioNaL
8
1
4 7
7
1
9Rei.
9
Carretera Arinsal s/n
Erts, Arinsal
Telèfon +376 738 787 Mòbil +376 324 751
E-mail sgothard@sgothard.com
http://www.nuestrocatalogo.es/hotel_sgothard/MailView/
1985 - 2015
30 anys dʼhostelería a Andorra
Us desitgem
Bones Festes!
Sorteig de divendres 1 de gener
Sorteig de dissabte 2 de gener
Sorteig de diumenge 3 de gener
Sorteig de dissabte 2 de gener
euromiLioNs
La PrimitiVa
boNoLoto
LA GROSSA de la primitiva
4 7
4 37 38 39 44
7 32 34 35
Núm. clau 5
Com. Rei.35 9
5 6 8 2910 37
Com. 24 Rei.
3 8 16 2321 43
10
Sèrie 37
Sorteig de diumenge 3 de gener
oNce
8 9 7 04
2
La Massana Encamp
Ordino
3Dilluns, 4 de gener del 2016
N
relleu ministerial
Carles Álvarez Marfany apunta
a nou ministre de Salut
Sinohihacapcanvid’últimahora,
Carles Álvarez Marfany assumirà
el ministeri de Salut i Benestar,
tal com va avançar RTVA dijous
passat. Aquest matí a les onze
està prevista una roda de premsa
del cap del Govern, Antoni Mar­
tí, per comunicar aquests canvis.
Marfany formava part de l’equip
format per membres de DA i Unió
Laurediana al Comú de Sant Julià.
La fins ara ministra, Rosa Ferrer,
deixarà la cartera avui mateix, se­
gons havia acordat amb el cap de
Governfaunessetmanes,idesprés
del trencament del pacte entre DA
iCd’I ielsconsegüentsresultatsde
les eleccions comunals del 13 de
desembre passat.
Álvarez Marfany és farmacèu­
tic de professió i durant el darrer
consolat ha estat un dels tres con­
sellers de DA que han integrat la
majoria al Comú de Sant Julià de
Lòria conjuntament amb UL, as­
sumint, entre d’altres, les tasques
de la cartera de Social. També va
ser el president del comitè local
dels demòcrates a la parròquia
laurediana.
La cartera de Salut i Benestar
es reorganitzarà i el departament
d’Ocupació passarà a dependre
del ministeri de Justícia i Interior,
com en la darrera legislatura. Pel
que fa a les negociacions amb els
comuns per a les competències i
transferències —que també tenia
encomanades Rosa Ferrer—, seran
assumides per la futura secretària
d’Estat de Relacions Institucionals
i cònsol menor d’Ordino fins al 31
dedesembre,Consol Naudí.
Redacció //Andorra la Vella
@mes_andorra
Carles Álvarez Marfany, en una sessió del Consell de Sant Julià.
//arxiu
pressupost 2016
Andorra Telecom adquirirà 46
milions d’euros de deute públic
//la parapública transferirà al Govern 26,3 milions d’euros, un 217% més que el 2015
Per quadrar el pressupost
d’Andorra Telecom, i també
del Govern, per a aquest 2016
s’ha hagut de moure fitxa en
l’adquisició de deute públic i
també en les transferències de
capital al Govern en el capítol
de despeses. Dues partides que
augmenten significativament
respecte a les pressupostades
i gairebé executades del 2015.
En concret les transferènci­
es de capital al Govern estan
xifrades en 26,3 milions, tots
provinents dels beneficis de la
parapública. Una xifra que su­
posa un 217% més que la desti­
nada l’any passat, quan es van
transferir 8,3 milions d’euros a
l’executiu. Quant a l’adquisició
de deute públic, a curt i llarg
termini, el que s’ha pressu­
postat per a aquest 2016 suma
la xifra de més de 46 milions,
molt lluny dels poc més de dos
milions i mig d’euros del 2015.
Dels 149,9 milions del pres­
supost que té previst Andorra
Telecom per al 2016, del capítol
7 de transferències de capital i
del capítol 8 d’actius financers
destaquen aquestes partides de
26,3 milions d’euros de trans­
ferències de capital al Govern i
de 46,1 milions d’adquisició de
deute públic, que s’han multi­
plicat notòriament respecte al
pressupost del 2015.
La justificació que acom­
panya el pressupost és que les
transferències que es preveuen
al Govern més les d’altres or­
ganismes sense ànim de lucre,
que són 600.000 euros, són
degudes que durant l’exerci­
ci 2016 “es preveu liquidar la
distribució del 100% del re­
sultat del 2015, un cop deduït
el pagament a compte efectuat
el 2015, així com el pagament
d’un dividend a compte del
50% del resultat del 2016”.
Per altra banda, en el capí­
tol d’ingressos la parapública
preveu que durant el present
exercici arribaran a venciment
58,7 milions d’euros invertits
en deute públic del Govern.
Aquests permetran equilibrar
la balança per poder fer front a
l’autofinançament del 20% de
les necessitats de capital, ja que
el 80% restant serà finançat
pels 45,4 milions d’euros del
resultat de les operacions cor­
rents, que suposen 10 milions
d’euros més i que permetran
costejar el programa d’inversi­
ons previst i les transferències
de capital al Govern i als or­
ganismes sense ànim de lucre,
que sumen els 26,9 milions
d’euros.
Així doncs, en la memòria
del pressupost es proposa con­
signar la xifra de 47,1 milions
d’euros per a l’adquisició d’ac­
tius financers, dels quals 46,1
milions són per a la renovació
de deute públic i 1 milió d’eu­
ros en concepte d’operacions
de capital per fer front a les ne­
cessitats que sorgeixin de les
oportunitats de diversificació
del negoci. La variació neta
d’actius financers prevista és
de ­11,6 milions d’euros.
PLA D’INVERSIÓ PER A CINC ANYS
El pressupost del 2016 preveu
un pla d’inversions per als pro­
pers cinc anys de més de 162
milions d’euros. Un pla que in­
clou les inversions noves, com
nous edificis com The Cloud,
i maquinària i instal·lacions,
així com material de transport,
mobiliari i equips per a proces­
sos informàtics, però també
immobilitzat immaterial com
les aplicacions informàtiques.
El pla d’inversions inclou
una partida de més de 30 mi­
lions d’euros per a aquest any
i de gairebé 40 milions i mig
d’euros per al 2017. La resta
d’exercicis es distribueixen en
40 milions per al 2018, gairebé
28 milions per al 2019 i gairebé
24 milions per al 2020.
Quant a la proposta de crè­
dits pluriennals, es proposa un
projecte de més de 14 milions
per a aquest 2016 de crèdit,
18 milions per al 2017, 15 mili­
ons d’euros per al 2018 i 4 mili­
ons i mig per al 2019.
P. G. //Andorra la Vella
@mes_andorra
Gràfic del pressupost del 2016 d’Andorra Telecom.
4 Dilluns, 4 de gener del 2016
O
Opinió
editorial
¿Tens opinió?
¿Vols enViar una carTa al direcTor?
envia les teves cartes al director
o les teves opinions
a l’adreça electrònica director@mes.ad o opinio@mes.ad.
recorda que ens has de facilitar les teves dades, així
com la parròquia de residència.
l’opinió o la carta ha de tenir una llargada màxima de 275 paraules.
Deixem enrere el 2015 i comen-
ça un nou any ple d’il·lusions
i de reptes. Al Més no volem ser
menys i aquest serà un any de
canvis, que s’aniran donant a co-
nèixer en els propers dies. Els mit-
jans de comunicació tenim l’obli-
gació d’explorar tots els camins
possibles per oferir als lectors una
informació de qualitat. És amb
aquesta filosofia que us anunci-
em que avui és l’últim dia que es
publicarà aquest rotatiu tal com
l’heu conegut des del seu naixe-
ment i des de la seva posterior
integració a La Veu del Poble. Així,
pròximament aquesta capçalera
es presentarà al públic amb un
nou format i nous continguts, en
els quals hem estat treballant els
darrers mesos. No es tracta d’un
adéu sinó d’una benvinguda a un
producte renovat que desitgem
que sigui del vostre interès. Sen-
se més us volem agrair la vostra
confiança durant aquests anys i,
sobretot, estigueu atents
perquè ben aviat tindreu
notícies del nou Més. Feliç
2016 a tothom.
rtVa
@rtvandorra
La participació de Ginesta i Llovera al Dakar
encara haurà d’esperar
Avís: Els comentaris es reprodueixen literalment, tal com es mostren a les xarxes socials en el moment de capturar-los, i en cap cas representen l’opinió del diari Més sinó la dels seus autors, per la qual cosa
el diari no es fa responsable del seu contingut.
Esquia a l’estació extraordinària a un preu extra-
ordinari! A partir de demà dia 4 de gener, pots
esquiar aVallnord - Ordino Arcalís per 29,50 €.
Tens un gos tímid? Necessita guanyar confi-
ança amb l’ésser humà? Ajudem-lo a que el
seu dia a dia sigui més tranquil...
Vallnord
acana associació Canina
En xarxa
Després de seguir el partit del @morabancan-
dorra per la radio només puc dir una paraula.
ORGULL! #somhiequip #AperlaCopa
Jose luis trabal
@wallytrabal
Extraordinari partit. Shermadini ha tingut el
tir i no ha entrat. Diumenge vinent 19h30 vs
València a la BMB.
MoraBancandorra
@morabancandorra
Jordi Cinca Mateos
@JordiCinca
Molta força!!! El proper cap de setmana esta-
rem al pavelló per seguir animant-vos.
Tot i perdre d’1 avui a @OBRADOIROCAB a la
pròrroga, cal animar al @morabancandorra que
ha fet un bon partit. Diumenge rebem el líder!
Con mi tripulación, Charly y Mira, salimos
para enlace de más de 300km y después
Gassss
albert llovera
@rtvandorra
03/01/2016 #GrandvaliraToday
Oblidareu el que significa el cansament i
cercareu l’escalfor en l’adrenalina.
Us adjuntem els parlaments del dia internacio-
nal de les persones amb discapacitat 2015, en
format video text...
T’esperem aquesta tarda al Saló de la Infància i
de la Joventut del Pas de la Casa!
Grandvalira
Faad
Comú d’encamp
El Govern vol implantar la figura dels agregats
econòmics a les ambaixades
Fòrum ad
Albert Llovera arriba al bivouac de Rosario
amb total normalitat
França flexibilitza els controls de vigilància a
la duana del Pas
diari d’andorra
@diariandorra
El Govern i la Federació de Caça i Pesca crea-
ran un centre de cria de perdius xerra
Bondia esports
@BondiaEsports
Salut treballa en convenis amb l’Oncopole i el
Clínic per ampliar els serveis als malalts …
Bondia
@bondia
rtVa
@rtvandorra
Els ciutadans veuen una millora de la situació
econòmica @CresIEA #Andorra
Govern canviarà la llei de pensions dels funci-
onaris per introduir-hi una precissió
diari d’andorra
Els turistes lamenten l’elevat preu del“roaming”
quan visiten Andorra.Tot i que valoren positiva-
ment la xarxa wifi gratuïta.
rtVa andorra
rtVa andorra
El MoraBanc no vol sentir a parlar de la Copa i
si del proper partit
diari Bondia
Editorial: Un any de tempesta financera i de
recuperació imperceptible
el Periòdic d’andorra
mitjans
DERROTA A LA PRÒRROGA. Rio Natura Monbús
Obradoiro 104-MoraBanc Andorra 103. Hem
estat molt a prop però no ha pogut ser...
Bàsquet Club andorra
Detingudes 260 persones sota els efectes de
l’alcohol el 2015 | Andorra Difusió
Fòrum andorra
@forum_ad
Periòdic d’andorra
@PeriodicAND
Andorra ha registrat l´entrada més important
de vehicles d´almenys els últims 11 anys. Entre
el 23 i el 31 de desembre, més de 130.000.
Xavi Mujal
@xavimujal
5Dilluns, 4 de gener del 2016
• Prevenció dels riscos laborals
• Vigilància mèdica
• Plans d’emergència i autoprotecció
• Formació nivell bàsic (50h) en seguretat i
salut
• Implantació i assessorament normes ISO
• Comerç excel·lent
• Càlcul empremta carboni
• Auditories internes
PREVENCIÓ DELS RISCOS LABORALS
COMPROMÍS AMB LA QUALITAT
• Control de qualitat obra nova
• Organisme d’inspecció i control
• Organisme de control mediambiental
• Rehabilitació
• Eficiència energètica
• Auscultacions murs ancorats
• ITE’s
• Metrologia balances i sortidors
hidrocarburs
• Proves d’estanqüeitat dipòsits hidrocarburs
EL NOSTRE COMPROMÍS AMB VOSTÈS ÉS LA QUALITAT T 741285
6 Dilluns, 4 de gener del 2016
N
Després de les eleccions comu-
nals, i si ens centrem en els resul-
tats que es van donar a Andorra
la Vella, una de les incògnites que
es plantegen és com evoluciona-
ran les relacions entre la Coalició
d’Independents (Cd’I), que lide-
ra la ministra sortint Rosa Ferrer,
i Liberals d’Andorra (LdA) des-
prés d’un pacte que no ha funci-
onat tal com esperaven les dues
formacions, ja que no només no
van aconseguir la victòria sinó
que van ser superats a les urnes
per dues forces: Demòcrates per
Andorra (DA) i Partit Socialde-
mòcrata (PS). Sobre aquesta re-
lació, des d’LdA no es descarta
cap escenari però insisteixen que
a curt termini el matrimoni entre
les dues formacions es mantindrà
dins de l’estricte àmbit comunal.
En aquesta línia es mostra el
president de Liberals d’Andorra,
Jordi Gallardo, que assegura que
“nosaltres no hem valorat en cap
moment si és oportú que Cd’I
s’integri dins de Liberals d’An-
dorra, entre altres coses perquè
és una decisió que els correspon
a ells analitzar-la internament i si
fessin la proposta nosaltres l’hau-
ríem d’analitzar”, i afegeix que
“no s’ha produït aquesta propos-
ta i no preveig aquest escenari a
curt termini perquè no hi ha res
que m’ho faci pensar”. Amb tot, el
mateix Gallardo destaca la bona
sintonia que hi ha entre els dos
partits i el bon clima de treball
que s’ha gestat durant la campa-
nya electoral, i que això pot ser
un bon punt de partida per no
descartar futures enteses: “S’han
creat unes dinàmiques de treball
positives, hem treballat molt bé i
de manera sincera i honesta i tots
ens hem sentit molt còmodes.
Això pot ser una bona base d’en-
tesa, però no implica que neces-
sàriament en el futur hàgim de fer
coses plegats. Ni es descarta ni es
dóna per fet.”
Sigui com sigui, el president
d’LdA remarca que “malgrat el
que es va dir per activa i per pas-
siva i per les lectures que es van
buscar darrere d’aquest pacte,
nosaltres vam fer un pacte estric-
tament per concórrer plegats a
unes eleccions comunals” i, per
tant, ara l’única preocupació que
els ocupa és “establir unes mecà-
niques de treball conjunt per co-
ordinar la tasca d’oposició” entre
els dos representants dels partits
que estan com a consellers i “dei-
xar que això funcioni”, afegeix.
A partir d’aquí, Gallardo recalca
que “és molt aviat per fer-ne al-
tres lectures” i, en conseqüència,
“tots els escenaris de coalicions,
integracions, desaparicions o el
que sigui cada partit els ha d’ana-
litzar internament i si en algun
moment arriba el moment ja es
valorarà”, conclou.
Enric Guinart//Andorra la Vella
@mes_andorra
posteleccions
Integrar Cd’I dins de Liberals
no es preveu“a curt termini”
//el partit liderat per Rosa Ferrer encara no ha fet cap proposta formal als liberals
Els membres de Cd’I i Liberals d’Andorra el dia de la penjada de cartells acompanyats per Rosa Ferrer i Jordi Gallardo.
// j. G.
La trucada de Cd’I que va gestar el pacte
Que les llistes i els pactes a les eleccions comunals es fan
a última hora no és descobrir la sopa d’all. Cada vegada
que els ciutadans estan cridats a les urnes a Andorra hi
ha una mena de precampanya cabdal consistent en les
corredisses i trucades d’última hora per tancar les llistes
o candidatures. És en aquell moment que es comencen
a guanyar o perdre les eleccions. Un exemple d’aquests
matrimonis polítics d’última hora va ser l’entesa entre
Cd’IiLiberalsd’Andorra.¿Comesvagestaraquestpacte?
¿Qui va tenir la iniciativa? No sempre un protagonista
dels fets es presta a explicar obertament aquesta mena
de negociacions, i per això és d’agrair que, en aquest cas,
Jordi Gallardo ens exposi alguns petits però significatius
detalls de les negociacions. El primer que cal destacar
és que la iniciativa va venir de la formació liderada per
Rosa Ferrer. Per tant, una prova evident del desgast i
de la trencadissa que vivia en aquells moments la seva
relació amb Demòcrates per Andorra (DA). En aquest
punt fem un petit punt i a part per preguntar-nos per
què no ha sortit a la llum el pacte que van signar al seu
dia Demòcrates i Cd’I. ¿Serà un as a la màniga que estarà
en un calaix fins que l’ocasió ho mereixi? ¿O serà paper
mullat? El temps ens donarà la resposta. Però tornem als
fets, Gallardo ens explica que van contactar amb ell dues
persones de Cd’I (cap d’elles va ser Rosa Ferrer), una de
les quals va ser el que acabaria sent cap de llista i cònsol
sortint, Jordi Minguillón: “Van ser dues persones, una
d’elles va ser el cap de llista, Jordi Minguillón, acompa-
nyat d’una altra persona que anava a la llista, que van
contactar amb mi telefònicament un dijous que era a
Barcelona. Jo els vaig contestar que estàvem oberts a
parlar-ne i aquesta reunió no es va produir fins al diu-
menge al matí.”És simptomàtic que el suggeriment vin-
gués de Minguillón, que era precisament el polític que
DA refusava per liderar la llista que originàriament havia
de ser conjunta entre uns i altres perquè així es va pac-
tar. Entremig, el dissabte hi va haver una altra trucada
per confirmar la trobada del diumenge. Concertada la
trobada només calia repartir la baralla i esperar que no
sortissin els bastos. Per la part liberal, almenys segons
el que explica Gallardo, només hi havia una premissa
clara, jugar amb les cartes de cara: “Vaig ser molt clar i
molt franc i els vaig demanar que ens posessin totes les
cartes sobre la taula perquè no podíem perdre el temps.
Jo els vaig dir que estàvem en disposició de fer la nostra
pròpia llista i que si volien anar junts que ens fessin una
proposta sincera i que no ens utilitzessin.” Més clar que
l’aigua, LdA no volia ser moneda de canvi i volia assegu-
rar-se que la maniobra no era una estratègia de Cd’I per
pressionar els demòcrates perquè cedissin en les seves
pretensions. Però tot va anar sobre rodes:“Vaig recollir la
propostailavamdiscutiralcomitèlocal,lavamacceptar
ilavamtancar.”Pimpampumiacordfirmat.Tansimplei
tan complicat al mateix moment, ¿oi?Visca les eleccions.
“Si fessin la
proposta
[d’integrar-se],
l’analitzaríem”
Gallardo destaca la
bona sintonia entre
els dos partits i el
bon clima creat
7Dilluns, 4 de gener del 2016
8 Dilluns, 4 de gener del 2016
www.cisa.ad cisaandorra CISA.Andorra cisa@cisa.ad
Av. Sant Antoni, 32 · AD400 La Massana · ANDORRA · T: (+376) 737373
Festes
We wish you an
A la immobiliària CISA estem especialitzats
en comercialitzar immobles exclusius per a
persones exclusives. Per això et desitjem
que passis unes...
EXCLUSIVE CHRISTMAS
· E X C L U S I V E S ·
9Dilluns, 4 de gener del 2016
N
accident anyóspark
Estavellat un
resident ebri
Un resident portuguès de 26 anys
va ser detingut diumenge de ma-
tinada, a les 5.18 hores, després
d’estavellar-se contra la terrassa
exterior de l’Andorra 2000, ubica-
da a l’avinguda Tarragona, i pro-
vocar danys materials. El resident
portuguès, que ha estat l’únic im-
plicat, conduïa un Alfa Romeo de
matrícula andorrana i no ha resul-
tat ferit.
Una el·líptica per
a l’EENSM
El 17 de desembre passat, Ferran
Naudi, en representació del cen-
tre esportiu d’AnyósPark, va en-
tregar a l’EENSM una màquina
el·líptica. Aquest donatiu contri-
buirà a la millora de l’equilibri, a
minimitzar les lesions de genoll
i en general al benestar físic dels
usuaris de l’EENSM. Amb aques-
ta acció solidària es completa la
sala de fisioteràpia de la institució.
// J. G. // arXiU
nadal
19 carrosses acompanyaran
els Reis Mags a la Cavalcada
Demà,enlanitmésmàgicaperals
infants d’Andorra, els Reis Mags
d’Orient faran una visita d’honor
a Andorra la Vella i Escaldes-En-
gordany. Ses Majestats arribaran
al centre cultural de la capital cap
a les 18.15 hores i hi prendran un
refrigeri.Ales18.30horespujaran
a les seves carrosses per recórrer
carrers i places, acompanyats dels
seuspatgesid’unacorruad’anima-
dors que participaran en aquest
multitudinari esdeveniment.
La gran Cavalcada dels Reis
Mags d’Orient 2016, formada per
un total de dinou carrosses, em-
prendrà la marxa a la plaça Gui-
llemó i finalitzarà al bell mig de la
plaça Coprínceps d’Escaldes, on
els infants podran lliurar les cartes
en mà a Ses Majestats. Enguany,
la desfilada comptarà amb la col-
laboració de membres del depar-
tament de Joventut i Voluntariat
del Govern.
Redacció //Andorra la Vella
@mes_andorra
Una imatge de la cavalcada de Reis a la Massana de l’any passat.
// arXiU
crítiqUes del ps
López denuncia“la poca cura”
de l’AREB en el seu pressupost
Les esmenes presentades pel
grup del PS a la llei del pressu-
post de l’AREB que anaven di-
rigides a reduir el pressupost de
l’Agència Estatal de Resolució
d’Entitats Bancàries no han es-
tat acceptades i des del grup de
l’oposició denuncien “la poca
cura que ha tingut l’AREB a l’ho-
ra d’elaborar un pressupost de
més de 20 milions d’euros”. Poca
cura perquè consideren que hi ha
partides poc justificades i altres
xifres que no quadren en la part
numèrica, segons va explicar el
president del grup parlamentari
mixt, Pere López.
López va manifestar sentir-se
“sorprès” davant de la memòria
presentada per l’AREB sobre el
seu pressupost amb una “trami-
tació deficient perquè ha faltat
documentació, i perquè la part
escrita no quadrava amb la nu-
mèrica, perquè es van facilitar
frases a mitges en un text que es
veia que estava manipulat”, va ex-
plicar, entre altres raons, el presi-
dent del grup mixt.
Les esmenes del PS encami-
nades a reduir el pressupost en
aquelles partides que no consi-
deraven justificades va comptar
amb el vot favorable dels liberals
i l’abstenció d’SDP, la qual cosa,
segons López, manifesta que “hi
ha una percepció generalitzada”
d’aquesta tramitació “deficient”,
que va dir que “també afecta el
Govern ja que és un projecte
de llei”.
Segons el PS, el Consell Ge-
neral només pot votar les parti-
des pressupostades justificades
que sumen 14,5 milions d’euros.
Dels cinc milions restants, quatre
vénen de l’auditoria de Pricewa-
terhouseCoopers i un altre milió
d’assessoraments que creuen que
no estan justificats. Els comple-
ments d’informació que el grup
mixt ha demanat per tenir justi-
ficades aquestes partides, al parer
dels socialdemòcrates, no han
respost a aquesta justificació i per
això van presentar esmenes per
eliminar partides que ells con-
sideren que no estan raonades.
“Els consellers tenim l’obligació
que tot el que es voti al Consell
General estigui ben documentat
i algunes coses d’aquest pressu-
post no ho estan”, va dir López.
P. G. //Andorra la Vella
@mes_andorra
nadal
Més públic al Saló de la
infància del Pas de la Casa
Després d’estar instal·lat a En-
campdel27dedesembreal’1de
gener, el Saló de la infància i de la
joventut va arribar ahir al Pas de
la Casa, on es mantindrà obert al
públic fins demà. D’aquesta ma-
nera, el cònsol major d’Encamp,
Jordi Torres, acompanyat de la
cònsol menor, Esther París, i
bonapartdel’actualequipcomu-
nal, va ser l’encarregat d’inaugu-
rar,alvestíbuldelcentreesportiu
del Pas de la Casa, la 24a edició
d’un saló que aplega anualment
un gran nombre d’infants i joves
procedents de totes les zones del
Principat. En aquest sentit, Tor-
res es va mostrar “molt content
i satisfet” ja que, tal com va indi-
car, “novament l’afluència torna-
rà a estar al voltant de les 6.000
persones entre el Saló d’Encamp
i el del Pas de la Casa”. Així, el
cònsolmajord’Encampvarecor-
dar que “l’any passat l’afluència ja
va ser molt notòria i aquest any
tot fa preveure que repetirem”.
Malgrat no poder precisar el
nombre d’infants que van assistir
a jornada inaugural, Torres va re-
calcar que “m’han assegurat que
l’afluència està per sobre de la de
l’any passat”. Torres va remarcar
que els nens i nenes solen ser na-
cionals que repeteixen cada any
al Saló de la infància.
Redacció //Andorra la Vella
@mes_andorra
Nens i nenes ahir al Saló de la infància del Pas de la Casa.
// aGències
Pere López, president del grup parlamentari mixt.
// J. G.
10 Dilluns, 4 de gener del 2016
Esports
bàsquet
Oportunitat perduda
//el Morabanc, que podia haver fet un pas de gegant per a la Copa, perd a Galícia
Van lluitar fins a l’últim segon
dues vegades. Dues. Quasi res. Al
final de l’últim quart guanyaven
per tres punts de diferència a sis
segons del final. Van decidir no fer
falta a Donnie McGrath i el base
de Mount Kisko (Nova York)
però internacional per Irlanda va
forçar la pròrroga. Al temps extra,
el pivot Giorgi Shermadini, a 2,8
per acabar, va fallar la cistella que
podia haver donat la victòria al
Bàsquet Club MoraBanc Andor-
ra. Tant remar per quedar-se a la
riba. Els de Joan Peñarroya, que
podien haver fet un pas de gegant
per classificar-se per a la compe-
tició que el tècnic egarenc està
cansat de sentir, la Copa del Rei,
van sobreviure al gran encert des
de la línia de 6,75 del Rio Natura
Monbus Obradoiro. Els gallecs
van anotar 20 triples de 34 intents
ivanigualarelrècorddelatempo-
rada, que pertanyia al Fiatc Joven-
tut de Badalona, amb 20 triples
de 49 tirs en el partit contra el Ba-
loncesto Sevilla. La derrota dels
andorrans per 104 a 103 a la Cal-
deira do Sar deixa el MoraBanc
en la mateixa sisena posició amb
set victòries i set derrotes, però
el Montakit Fuenlabrada l’iguala.
Els dos equips es troben a només
un triomf de la cinquena posició
de l’Herbalife Gran Canària.
L’inici del partit va tenir un
propietari i un dominador clar
en el pivot georgià Giorgi Sher-
madini, que va anotar sis punts
consecutius en un parcial de 0 a
6. El tècnic gallec Moncho El Al-
quimista Fernández es va topar
amb una defensa molt encertada
dels andorrans fins a l’aparició
d’un dels millors jugadors de
la Lliga ACB, el polonès Adam
Waczynski, i també la segona fal-
ta de Shermadini, que el va enviar
prematurament a la banqueta. En
els primers 10 minuts, màxima
igualtat, amb un 21 a 23. Al se-
gon quart, el Rio Natura Monbus
va començar el seu festival des
de la línia de 6,75, que va posar
els gallecs al davant en el marca-
dor. Cada cop que el MoraBanc
treia el cap rebia en forma de tri-
ple un cop. El millor exemple va
ser un de Pepe Pozas des de vuit
metres, que va situar un 35 a 31.
Peñarroya va donar entrada a
Shermadini, però els errors pro-
pis van condemnar un equip que
navegava sense rumb fins a arribar
al descans amb un 46 a 37, i sort
de Vojdan Stojanovski. Molt a mi-
llorar, i més contra un equip que
veia l’anella com una piscina. A
cop de triple. A la represa, els dos
equips van començar a anotar de
tres en tres. Un triple dels gallecs
era respost amb un 2+1 andorrà.
El Rio Natura Monbus vivia del
seu encert des de la llarga distàn-
cia i el MoraBanc es resistia com
gat panxa enlaire. Un alley-oop
de Daniel Clark deixava un 70 a
63 a l’electrònic, però un triple
d’Adam Waczynski va situar el 73
a 65. El metralleta polonès, amb
aquest triple, va superar el rècord
de triples de l’Obradoiro a la Lli-
ga ACB amb 15. A l’últim quart,
Shermadini i Stojanovski es van
posar l’equip a l’esquena fins a
certificar la remuntada amb un 82
a 85. A 11 segons, 85 a 88, però
McGrath va forçar la pròrroga.
Una falta podia haver pogut evitar
l’empat. McGrath, amb el canell
calent després d’haver forçat la
pròrroga, va liderar el temps extra
dels gallecs situant un 100 a 97 a
1,19. Els de Peñarroya van creure
fins al final i a 20 segons del final
Víctor Sada va posar al davant els
andorrans amb dos tirs lliures. A
7,8 Adam Waczynski no va fa-
llar amb un revers sobre Víctor
Sada. Mancaven 2,8 segons, però
Shermadini va fallar el tir decisiu.
Tant remar per quedar-se a la riba
i amb la sensació que havia estat
per errors propis. Diumenge, la
visita del líder invicte, el València
Basket, que suma tots els partits
amb victòria. Competir sense co-
metre tants errors serà clau.
Redacció //Andorra la Vella
@mes_andorra
Giorgi Shermadini, el millor dels andorrans, fa una esmaixada.
// ACb PHOtO / JORGe G. MARquÉs
Peñarroya:“Hi ha detalls que podíem haver fet millor”
La derrota a Fontes do Sar el va deixar
satisfet a mitges. El tècnic del MoraBanc,
Joan Peñarroya, es va mostrar decebut,
tot i que també satisfet. “Un partit que
evidentment no ens deixa contents. Segur
quehihadetallsquepodíemhaverfetmi-
llor perquè hi ha hagut un moment que el
partit el teníem quasi guanyat. Això sí, no
podem retreure res a l’equip. S’ha vist un
partidàs, però la moneda ha caigut per al
costat de Rio Natura Monbus.” Peñarroya
va analitzar d’aquesta manera el partit:
“Hemcomençatbéamblesideesclaresen
defensa fins que Waczynski ha aparegut.
El Rio Natura Monbus ha tingut un encert
espectacular des de la llarga distància,
però l’equip s’ha mantingut serè.”El tècnic
egarenc creu que podien haver-se endut
la victòria.“L’últim quart hem millorat en
defensa.Hemtingutelpartitpermatar-lo.
Podia haver guanyat qualsevol. Marxem
tristos, però satisfets per la imatge. Hem
de millorar petits detalls. Felicito el Rio
Natura Monbus”, va sentenciar Peñarroya.
Lliga ACB (14a jornada)
89 FC Barcelona Lassa - Movistar ‘Estu’ 67
86 Laboral Kutxa - Reial Madrid 80
64 Dominion Bilbao - Iberostar Tenerife 67
89 RETAbet.es GBC - ICL Manresa 70
94 FIATC Joventut - UCAM Múrcia 84
81 València Basket - Unicaja Màlaga 70
73 Baloncesto Sevilla - CAI Saragossa 84
104 Rio Natura Monbus - BC MoraBanc 103
92 Montakit Fuenlabrada - Herbalife GC 72
Parcials: 21-23, 46-37; 73-65, 88-88 i 104-103.
Àrbitres: Daniel Hierrezuelo, Luis Miguel Castillo i
Víctor Mas Cagide.
Eliminats: No n’hi va haver.
McGrath 14
Haws 5
Waczynski 30
Caloiaro 7
Alec Brown 12
Pustovyi 10
Bendzius 14
Triguero 2
Pepe Pozas 10
Santi Yusta 0
Schreiner 2
V. Stojanovski 24
Betinho 13
L. Bogdanovic 12
Shermadini 29
David Navarro 0
Daniel Clark 7
Víctor Sada 7
Shawn Jones 9
Sergi Pino 0
Multiusos Fontes do Sar: 4.813 espectadors
Rio Natura M. bC Morabanc
104 103
PJ PG PP
1 ValènciaBasket 14 14 0
2 BarcelonaLassa 14 13 1
3 ReialMadrid 14 11 3
4 LaboralKutxa 14 11 3
5 HerbalifeGC 14 8 6
6 BCMoraBanc 14 7 7
7 Montakit‘Fuenla’ 14 7 7
8 UnicajaMàlaga 14 6 8
9 RioNaturaM. 14 6 8
10 FiatcJoventut 14 6 8
11 Dominion Bilbao 14 6 8
12 ICL Manresa 14 6 8
13 CAISaragossa 14 5 9
14 IberostarTenerife 14 5 9
15 UCAMMúrcia 14 5 9
16 BaloncestoSevilla 14 5 9
17 Movistar‘Estu’ 14 3 11
18 RETAbet.esGBC 14 2 12
CLASSIFICACIÓ
11Dilluns, 4 de gener del 2016
E
raids
LaprimeraetapadelDakar,cancel·lada
Descans obligat per a Cristian
España, Albert Llovera, Cyril
Despres i David Castera, Jordi
Ginesta i el resident Joan Barre·
da després que l’organització del
Dakar 2016 anunciés la cancel·
lació de la primera etapa de la
prova, entre les ciutats argentines
de Rosario i Villa Carlos Paz, per
“raons de seguretat”. Les tempes·
tes sobre el sector de l’especial
del dia van ser els motius de la
cancel·lació després de retardar
primer la sortida de l’etapa dues
vegades perquè “algunes zones
de l’especial estarien tallades
per cursos d’aigua en formació”,
segons apuntava a través de la
seva pàgina web oficial. La pri·
mera etapa, que tenia una prova
especial de 227 quilòmetres per
a motos i quads i 258 per a cot·
xes i camions, es va suspendre a
les deu del matí a causa d’un fort
temporal de pluja i vent que va
afectar la província de Córdoba.
Després d’aquesta decisió de
cancel·lar la prova, els pilots de
cada categoria es van desplaçar al
campament de la població turís·
tica cordobesa en enllaç sense re·
gistre de temps per a la classifica·
ció general. Les motos i els quads
van viatjar en comboi, els cotxes
van anar per lliure i els camions
van utilitzar la ruta reservada als
vehicles d’assistència. Avui tor·
narà la competició amb la sego·
na etapa, que unirà les ciutats de
Villa Carlos Paz i Termas de Río
Hondo amb una extensa especial
de 450 quilòmetres per a motos
i quads i 510 per a cotxes i cami·
ons sobre un recorregut total de
787 quilòmetres per als primers i
847 per als segons.
Mentrestant, el pilot de motos
Cristian España va finalitzar en
55a posició a 1,03 del guanyador
de la prova, el resident d’Honda
Joan Barreda. Per la seva banda,
Cyril Despres i David Castera en
cotxes van acabar en onzena po·
sició. Es va imposar l’holandès de
Toyota Bernhard Ten Brinke. En
camions, Albert Llovera i els seus
copilots Charly Gotlib i Jaromir
Martinec (Tatra Jamail T163)
van completar la primera jornada
sense problemes. “Un pas més en
el procés d’adaptació al nou vehi·
cle. Necessito fer quilòmetres”, va
assegurar Albert Llovera, que va
lamentar l’accident que va obligar
a neutralitzar l’etapa pròleg.
Redacció //Andorra la Vella
@mes_andorra
// L’organització del dakar 2016 va anunciar la suspensió per“raons de seguretat”
esquí de muntanya
Areny s’imposa a la Pal Skimo
amb moltes cares conegudes
ElsgermansEspargaró,PoliAleix,
Àlex Rins –que encara no resideix
al país– i el seu company insepa·
rable, l’expilot Rubén Xaus, van
ser les cares conegudes del món
de l’elit de l’esport del país en la
primera edició de la Pal Skimo,
una cursa d’esquí de muntanya de
caràcter solidari la recaptació de la
qual anirà dirigida a l’Associació
per la Síndrome de Down d’An·
dorra (ASDA). També hi va haver
el ministre de Finances, Jordi Cin·
ca, i la ministra d’Esports, Olga
Gelabert, amb el secretari d’Estat
d’Esports, Jordi Beal, que van tan·
car així la seva setmana esportiva
després de participar en el partit
amistós de Champions for Unicef.
A la prova, de quatre quilòmetres i
850 metres de desnivell, es va im·
posar Xavi Areny, seguit de Sergi
Casabella i Arnau Soldevila. La
Pal Skimo va registrar 92 inscrip·
cions solidàries i 78 participants.
Redacció //Andorra la Vella
@mes_andorra
Els germans Espargaró van disputar la Pal Skimo.
// vaLLnord
Albert Llovera amb el seu Tatra i Cristian España equipant-se abans de l’etapa pròleg.
// facebook
atLetisme
Huerta
debuta a la
distància de
10 quilòmetres
L’atleta del Club Atletisme
Valls d’Andorra Dayanne
Huerta es va estrenar en la
distància dels 10 quilòme·
tres a la tradicional Cursa
dels nassos, la Sant Silvestre
barcelonina. Huerta va fina·
litzar en la quinzena posició
amb un temps de 37.39 en
una prova en la qual es va
imposar Lídia Rodríguez
(Bilbao Atletismo) amb un
temps de 33.06, seguida de
l’atleta d’Estònia Jekateri·
na Patjuk i Marta Galimany
(FC Barcelona).
En categoria masculina,
el millor del CAVA va ser
Manuel Fernandes Pita, en
42è lloc amb 32.03, i des·
prés el van seguir Carles
Gómez, 63è amb 32.45 i rè·
cord d’Andorra promesa, i
Edgar Ordóñez, 74è. Nahuel
Carabaña va batre el rècord
d’Andorra júnior i juvenil
amb 33.04 en acabar en 83a
posició.
Redacció //Andorra la Vella
@mes_andorra
La tempesta, la protagonista per fer cancel·lar la primera etapa.
// twitter
esquí aLpí
Sense sort
a Val Cenis
Robert Solsona i Àxel Esteve
novanacabarlaprimeramàne·
ga de l’eslàlom de Copa d’Eu·
ropa que va tenir lloc a Val Ce·
nis. Avui es torna a disputar un
eslàlom més. Per la seva banda,
Clàudia Mijares va ser 50a al
gegant FIS que es va disputar a
Val Thorens amb un temps de
2.29,88. Sara Raméntol no va
finalitzar la primera mànega.
Redacció //Andorra la Vella
@mes_andorra
12 Dilluns, 4 de gener del 2016
ClassifiCats
FEINA
Consulta de
TAROT
tel.: 334 255
ImmoblEs
EMPRESA DEL SECTOR UBICADA AL PRINCIPAT
D’ANDORRA NECESSITA:
TÈCNIC SUPERIOR O GRAU MITJÀ EN PREVENCIÓ
DE RISCOS LABORALS, AMB TITULACIÓ EN
ENGINYERIA INDUSTRIAL O SIMILAR, TÈCNICA O
SUPERIOR, amb experiència en servei de prevenció
de riscos laborals en empreses del sector. Es valorarà
coneixements d’implantació i gestió d’OHSAS 18001
i d’altres sistemes de qualitat.
IMPRESCINDIBLE CATALÀ ESCRIT I PARLAT
CORRECTAMENT, es valoraran altres idiomes.
Interessats, envieu currículum vitae a l’adreça
de correu electrònic vipsa@vipsa.ad
TEL.: 32 12 48
ESCALDES PIS D’1 HABITACIÓ,
SENSE MOBLES, AMB BALCÓ, ZONA
PISCINES MONTANYA. PREU: 375 €
ORDINO PIS D’1 HABITACIÓ,
MOBLAT, MOLT SOLEJAT, SITUAT
A PROP DEL CAMP DE FUTBOL
D’ORDINO. PREU: 375 €
ENCAMP PIS D’1 HABITACIÓ AL
MIRADOR D’ENCAMP, CUINA
SEPARADA AMB BALCONS.
PREU: 300 €
ImmoblEs
Classificats,
breus per
paraules
A partir de
4 €/dia
Màxim 25
paraules
Publicació
mínima d’una
setmana
Publica el teu anunci
en aquest esPai
Informa-te’n al telèfon:
809 810
VENDA
LLOGUER
www.cisa.ad tel. 73 73 73
Av. Sant Antoni, 32 · AD400 La Massana · comercial@cisa.ad
/cisaandorra /CISA.Andorra CISA Andorra 00376 362666 / 00376 349444/cisaandorra /CISA.Andorra CISA Andorra 00376 362666 / 00376 349444/cisaandorra /CISA.Andorra CISA Andorra 00376 362666 / 00376 349444
Ref. 1765 AndoRRA lA VellA
Àtic de luxe de 251 m2
. A la primera
planta té una àmplia cuina, bugaderia, un
petit bany, una terrassa exterior gran i
un despatx.A la zona de nit, trobem dos
dormitoris dobles amb armaris encastats
i parquet. Disposa de bany complet i
una habitació doble amb bany integrat.
A la segona planta trobem una habitació
o sala polivalent de jocs amb dormitori.
Disposa d’una suite amb bany. En aquesta
planta trobem una sauna. El menjador,
les habitacions i les sales tenen terres de
parquet.Té 3 places d'aparcament. Àtic
amb vistes a les muntanyes i sol tot el dia.
Sens dubte, una bona oportunitat.
Preu: 1.267.000 €
REF.1687 LA MASSAnA.Pis modern a la Massana.
Disposa de 2 dormitoris amplis amb armaris
encastats,1 bany complet i un saló menjador ampli,
que juntament amb la cuina integrada fa la sensació
d’amplitud.Té una plaça d’aparcament i un traster.
Pis en un estat excel·lent.Idoni per a un lloguer
permanent.Preu:600 €
REF. 1755. ELTARTER. Modern pis completament
moblat i equipat davant de les pistes delTarter.
Dues habitacions dobles amb armaris de paret. Un
bany complet. Cuina oberta i totalment equipada.
Assolellat saló menjador amb terrassa. Una plaça
de pàrquing i traster. Es pot llogar per tot l’any
o per la temporada d’hivern. Preu: 650 €
TAMBÉ PISOS DE LLOGUER PER LA TEMPORADA A PARTIR DE 350 EUROS!
LL0291. LA MASSAnA. Pis assolellat i reformat
situat a dos minuts del centre de la Massana.Tres
habitacions dobles exteriors amb armaris de paret.
Una suite. Saló menjador amb una terrassa i una
xemeneia.Vistes impressionants. Cuina tancada
equipada amb nevera, vitro i forn.Tres terrasses.
PQ i traster. Preu: 650 €, despeses a part
REF. 1763. LA MASSAnA. Àtic
dúplex reformat en perfecte estat al
centre de la Massana. La planta baixa
consta de tres dormitoris. Dormitori
principal amb bany privat, equipat
amb jacuzzi i cabina de dutxa.Té una
biblioteca que pot convertir-se en
habitació amb bany. Cuina amb sor-
tida a la terrassa. Gran terrassa de
75 m2
. Pis recentment remodelat i
amb jardí de 20 m2
. Garatge per a
2 cotxes tipus box. Preu: 650.000 €
OPORTUnITAT 1758. ERTS
Apartament molt assolellat amb
terrassa i vistes a la parròquia de la
Massana.Acollidor menjador amb llar
de foc i sortida a la terrassa. Cuina
oberta totalment equipada. Una ha-
bitació doble amb armaris encastats.
Bany amb banyera. Golfes amb accés
a la part superior amb dos llits indivi-
duals. L’apartament es ven moblat.
El preu inclou un traster en garatge.
Preu: 65.000 €
REF. R1117.ARInSAL
Acollidor apartament en edifici
modern a prop d’Arinsal. L’apar-
tament té dues habitacions dobles
i un bany. Cuina independent
totalment equipada. Sala d’estar i
habitacions amb parquet i armaris
encastats a les habitacions. Bany
amb banyera.Terrassa assolellada i
vistes excel·lents.Aparcament gran,
traster inclòs.
Preu: 150.000 €
OPORTUnITAT. REF. 1762 ERTS. Pis
de 51 m2
molt assolellat i acollidor a
la parròquia de la Massana. Disposa
d’un dormitori doble amb armaris
encastats.Té un saló menjador amb
llar de foc i sortida a una amplia
terrassa exterior. Cuina àmplia i
totalment equipada, així com un bany
amb banyera. Perfecte per a esquí de
vacances o inversió. Disposa d’una
plaça de pàrquing un ampli traster.
Una oportunitat molt bona.
Preu: 70.000 €
REF.1759.ORDInO.Magnífic dúplex de
128 m2
a Ordino.Té 3 dormitoris dobles
totalment exteriors i armaris encastats.
Una de les habitacions és una suite amb
banyera d’hidromassatge.Totes les habi-
tacions són exteriors.Un bany complet a
l’última planta.A la planta baixa hi trobem
un bany,un ampli saló menjador amb accés
a un jardí de 100 m2
.Menjador amb llar de
foc i sostres amb bigues de fusta.La cuina
és molt còmoda i espaiosa.Té un sistema
d’aspiració centralitzada.Té dues places
d’aparcament i dos trasters.
Preu:443.155 €
REF. 1761. LA MASSAnA. Aparta-
ment excel·lent al centre de la Mas-
sana, molt a prop de tots els serveis.
El pis té 4 habitacions espaioses,
una sala d’estar, cuina independent.
Dormitoris i sala d’estar amb terra
de parquet.Armaris encastats a totes
les habitacions. L’apartament també
té una altra gran sala amb cuina
completa i un pati tancat. Calefacció
central de gasoil. Disposa de pàrquing
i traster. Preu: 230.000 €
REF. 1751. ESCALDES-EnGORDAny
Apartament de 110 m2
al centre
d’Escaldes-Engordany. Molt a prop
dels centres. 3 dormitoris dobles
amb armaris encastats. Dos banys
totalment equipats, un amb banyera
i l’altre amb dutxa. El menjador
és gran, té una bonica llar de foc i
dóna accés a una terrassa.Acabats
de luxe. La cuina és gran.Té un
garatge. Gran oportunitat!
Preu: 350.000 €
REF. 1766. ELTARTER. Bonic apar-
tament de 62 m2
davant les pistes
d’esquí de Grandvalira. L’apartament
disposa de dos amplis dormitoris
dobles amb armaris encastats.Té un
menjador confortable amb una cuina
integrada totalment equipada. El saló
ofereix unes vistes espectaculars
a les pistes d’esquí de Grandvalira.
Bany completament equipat. Es ven
tot moblat. Ideal per a segona resi-
dència. Inclou una plaça d'aparcament
i un traster. Preu: 149.000 €
Selecciona home/dona:
PERSONAL DE VIGILÀNCIA
Requisits:
- Permís de treball o nacionalitat andorrana
- Permís de conduir
- Català i castellà
- Bona presència
Oferim incorporació immediata
Interessats/ades, envieu CV
a vipsa@vipsa.ad
Cerca:
Noia rentaplats amb
coneixements de cuina
Interessades, truqueu al
tel. 829 948
RESTAURANT
CA LA CONXITA
13Dilluns, 4 de gener del 2016
EntrEtEnimEnt
Troba les diferències
Troba les 7 diferències que hi ha
entre les fotos. La foto original
és la de l’esquerra.
Solució del joc anterior
sudoku
7
Descobreixlaparaulaamagadaprementlestecles.Recordaquepotsprémer
mesd’uncopcadateclaperobtenirdiferentslletres.
VENDA i
LLOGUER
d’apartaments,
xalets, estudis,
edificis...
www.cisa.ad
73 73 73
Troba la paraula amagada
El concepte de bellesa
més selecte a Andorra CaritaAndorra
Tel: +376 73 76 73
Crta. d’Anyós - Anyós Park - la Massana
la paraula amagada anterior és: desTorb
r _ _ _ _ _ _
7 3 2 8 7 2 7
9 6 1
6 2 4
3 7
3 5
7 5
2 1 9
2 6 5
1 2 6
4 3 9
3 4
9 4
1 2 7
9 5 4
4 5
8 3 1
3 7 1
8 7 2
9 8 3964218357
738659124
215437968
387926415
196745832
452183796
829364571
571892643
643571289
398476125
572891436
461253879
956142387
714385962
283769541
629534718
835617294
147928653
Senyores/Senyors,
Segons es va acordar a la darrera reunió de la Junta Directiva de data 21 de desembre del 2015, em plau convocar-vos a la propera Assemblea
General Extraordinària i, un cop finalitzada, a l’Assemblea General Ordinària, segons les següents dades:
Data: 10 de febrer del 2016.
Hora: A les 19.30 hores en primera convocatòria i a les 20.00 hores en segona convocatòria.
Lloc: Antic Carrer Major, núm. 25, d’Andorra la Vella (seu social d’SDP).
Ordre del dia per a l’Assemblea General Extraordinària:
1. Salutació als assistents.
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea General anterior.
3. Exposició i aprovació, si escau, de l’acord per a la modificació íntegra dels actuals Estatuts de la FAA per adaptar-los a la normativa actual en
vigència.
Ordre del dia per a l’Assemblea General Ordinària:
1. Exposició i aprovació, si escau, de l’informe d’activitats i la memòria esportiva de la temporada atlètica 2014-2015.
2. Exposició i aprovació, si escau, dels comptes relatius a la temporada atlètica 2014-2015 i del pressupost per a la temporada atlètica 2015-2016.
3. Exposició i aprovació, si escau, del calendari esportiu i dels diferents reglaments per a la temporada atlètica 2015-2016.
4. Exposició i ratificació dels canvis haguts en els membres de la Junta Directiva.
5. Exposició, per al seu tractament, de les diferents propostes rebudes.
6. Torn obert de paraula.
Tot esperant la vostra assistència, aprofito per saludar-vos atentament.
Ordino, 22 de desembre del 2015.
Víctor Manuel MARTÍNEZ JULIÀ
Vicepresident (amb funcions de president) de la FAA
Federació andorrana d’atletisme
CTEO Tel.: 890 395 / 890 351
Centre Tecnificació Esportiva Ordino Fax: 890 357
C/ Narciso Yepes s/n Web: www.faa.ad
AD300 Ordino f.a.atletisme@gmail.com
14 Dilluns, 4 de gener del 2016
O
Oci
El vídEo amagat
Per descobrir el vídeo amagat només
has de tenir instal·lada una aplicació
de lectura de codi QR al teu smartpho-
ne. Utilitza-la per poder visualitzar així
un vídeo diferent cada dia.
Llegint codi QR...
Lector codi QR
cartellera
Europ-Auto SA · Tel.825 671 - europauto@seat.ad Promoció vàlida de vehicles en estoc
TECNOLOGIA PER A GAUDIR
PROGRAMA
SEAT IBIZA
-2000 €
Marta Pons
Especialista en dietètica
Centre d'Assessorament Dietètic
+376 737 173
i nutrició
Supervisa i equilibra
tots els menús d’Anyós Park!
Qui ha dit que el cinema
és una cosa de tardes?
Sessions per a nens i adults a partir de les 11:30 h.
Més informació: www.cinemesilla.com
MATINALSALS
CINEMESILLA
CARLEMANY!
Segueix-nos:
cartellera
PalmERaS EN la NIEvE
Any 1953. Dos germans
viatgen des dels Pirineus
fins a la colònia espa-
nyola de Fernando Poo,
a Guinea Equatorial, per
treballar en una planta-
ció de cacau.
16.00, 19.00
StEvE JoBS
Biopic del mític empresari i programa-
dor informàtic Steve Jobs (1955-2011),
centrat en l’època en què va llançar els
tres productes icònics d’Apple.
17.45, 20.10, 22.30
El dESaFío
Basada en la història
real de Philippe Petit, un
home que el 1974 va ca-
minar sobre una corda
fluixa estesa entre les
torres del World Trade
Center.
15.45, 18.10, 22.45
StaR WaRS - El dESPERtaR dE la FUERZa
Setena entrega de la
saga de La guerra de les
galàxies. Trenta anys des-
prés de la tornada del
Jedi, la galàxia encara
està en guerra.
16.15, 19.15, 22.15
CaRlItoS Y SNooPY, la PElíCUla
Snoopy s’embarca en
una gran missió com a as
de l’aviació per enfron-
tar-se al seu enemic, el
Baró Roig. Mentrestant,
Carlitos Brown també
viurà la seva aventura.
15.30, 17.015
El vIaJE dE aRlo
¿Què hauria passat si
l’asteroide que va canvi-
ar per sempre la vida a la
Terra no hagués impac-
tat al planeta?
15.45
oCHo aPEllIdoS CatalaNES
Koldo posa rumb a Se-
villa per convèncer Rafa
que han de viatjar a
Catalunya per rescatar
Amaia, que s’ha enamo-
rat d’un català.
19.30, 20.30
El PUENtE dE loS ESPíaS
Un advocat de Brooklyn
es veu sobtadament im-
mers en les entranyes de
la guerra freda quan la
CIA l’hi envia amb l’en-
càrrec de negociar l’alli-
berament d’un pilot.
22.00
15Dilluns, 4 de gener del 2016
O
horÒscop
MESTRE TOUREMA
Soluciona tots els teus
problemes
Resultats en 2 dies
Tel. 0034 610 324 179
la recepta
centre d’assessorament Dietètic Marta pons Jansana
C/Verge del Pilar, 5, 2n pis, despatx núm. 9, Andorra laVella.Tel.: 866 612. dietetica@andorra.ad
preparació:
Tallem i fregim els bolets en una paella amb oli calent. A un altre recipient, amb una
mica d’oli net, hi tirarem els ous batuts, que anirem remenant amb una forquilla de fusta
perquè quallin, o bé els deixarem fregir i els posarem per sobre (com a la foto). A mig
fer hi tirarem els bolets saltats i continuarem l’acció anterior fins a acabar la cocció, a foc
més aviat baix. Ho podem acompanyar de pernil saltat a la paella per donar-hi un toc
cruixent.
Un plat senzill i molt gustós que sol agradar a tothom i molt bé de preu!
IngreDIents
oUs reMenats aMB Bolets
· 3 ous
· 150 grams dels bolets que més us agradin
· pebre mòlt
· sal i oli
· bastonets de pa integral (optatiu)
· pernil salat (optatiu)
àrIes
21març - 20abril
taUre
21abril - 21maig
Bessons
22maig - 21juny
cranc
22juny - 23juliol
lleó
24juliol - 23agost
verge
24agost - 23setembre
Balança
24setembre - 23 octubre
escorpí
24octubre - 22novembre
sagItarI
23novembre - 21desembre
caprIcorn
22desembre - 20 gener
aqUarI
21gener - 19febrer
peIxos
20febrer - 20març
Evita col·locar els sen-
timents en segon pla i confereix
més rellevància a l’economia.
Es resolen qüestions
laborals que han estat confuses
durant molt de temps. Solucions.
És un bon moment
per renovar els coneixements o
aprendre un idioma.
La bona influència as-
tral impacta especialment en
l’àrea de la feina i els diners.
Comences l’any amb
influències immillorables en
l’àrea de la feina i l’economia.
Influències positives en
signes afins auguren productivi-
tat i estabilitat en l’economia.
Si alguna cosa no surt
com esperes, actua amb resolu-
ció. No t’acovardeixis.
Estàs ple de vitalitat.
Aprofita aquests dies per pren-
dre’t unes vacances o passejar.
Bon moment per com-
petir i per demanar augments
salarials i crèdits hipotecaris.
No prenguis medica-
ments sense tenir l’aprovació del
teu metge. Compte.
Disposaràs de les eines
necessàries per planificar bones
estratègies i obtenir resultats.
En la teva realitat eco-
nòmica i laboral, hi haurà un
gran compromís amb la feina.
tv
avUI Us recoManeM...
22.08 Els dies clau: 26 d’abril de 1986:
l’accident de Txernòbil
Una matinada esclatava el reactor 4 de la
central nuclear d’Ucraïna, amb conseqüències greus.
20.55 Crimes: Janvier 2015: la France
temble
Morandini viatja a un poblet de França
per recordar fets que han marcat la regió.
22.30 Cine: Las crónicas de Narnia
Un any després, els germans Paven-
sie es tornen a reunir al meravellós
món de Narnia.
22.15 Dakar 2016
Tots els participants espanyols
es reuneixen en el programa.
13.45 Téléfilm: D’amour et de glace
Institutriu en un petit poble al nord del
Canadà, Kate ha de tornar a casa seva
per casar-se.
20.55 Film: xXx
Un home que es guanya la vida comerci-
ant amb vídeos de les seves esgarrifoses
gestes es veu forçat a adquirir una nova
identitat.
17.30 El secreto de Puente Viejo
En els primers dies de l’any, el personatge
d’Aurora tornarà a la sèrie després de la
mort del seu germà.
21.15 Dia E
El més destacat de
l’actualitat esportiva del
cap de setmana.
20.55 Filme: Mort sur le Nil
Adaptació d’una novel·la d’Agatha
Christie. A bord d’un luxós vaixell fluvial, el Karnak,
deu persones es veuen implicades en un assassinat.
Rosa Ferrer
JordiTorres
La indefinició del futur de Cd’I, després
de la derrota en les eleccions comunals
del 13 de desembre passat, és una in-
cògnita per als seus votants.
Vint-i-quatreanysdelSalódelainfàn-
cia i la joventut d’Encamp i el Pas de
la Casa acrediten que aquesta és una
bona iniciativa per aquestes festes.
enviaUnsmsal747amblaparaUlaclaU “canvio”Aquesta és una secció d’intercanvi i donació d’objectes via SMS. Els missatges es publicaran com a mínim durant un dia. En cap cas
s’acceptaranmissatgesdecompravendanielsquedemanincontraprestacionseconòmiques.Costdelmissatge:1,50€+cànon
Baixada del Molí, 5
Andorra la Vella
T. 809 810 | F. 829 810
mes@mes.ad | www.mes.ad
de gener
del 2016
El diari
s’imprimeix en
paper reciclat
Dilluns
4
¿Etsalllocadequatenelmomentadequat?¿Volsdenunciar
algunacosa?Treuelmòbilolacàmerafotogràficaifesla
foto,envia-laafotoreporter@mes.adilapublicarem.Si
lafotoésprouinteressantilapubliquemalespàginesde
contingutinteriors,etrecompensarem!
ROSTIDOR · SIDRERIA · CUINA BASCA · TAPES
Carretera d’Arinsal · Edifici Amadeus B · Local 3 · AD400 ARINSAL · Reserves : 838 566 / 353 780
CUINA BASCA
MENÚ ESPECIAL
CAP DE SETMANA
amb postres i
beguda inclosos 18 €+IGI
HORARI D’ESTIU
Dijous i divendres des de
les 19 h. Dissabtes i
diumenges de 12 a 16 h i
de 19 a 3 de la matinada.
En festes populars i dies d’activitats
especials estarem oberts (consulteu
horaris).
MENÚ SIDRERIA
MENÚS PER A GRUPS
Gaudeix els caps de setmana amb els
nostres plats d’“alubias” de Tolosa
BARRA DE TAPES, RACIONS,
ENTREPANS
‘CHULETONES’ I PEIX A LA BRASA
TERRASSA
//S. B.
fotoreporter@mes.ad
¿En quina part de la llei antitabac es prohibeix fumar a la via pública? A Encamp hi ha
aquest cartell en un carrer públic.
el fotoreporter
331957
Cambio ruedas con llanta medida
175/65/13 .de contacto muy buen
estado
324500
CANVIO REGALO 3 TELEVISORS DE
TUBO AMB BON ESTAT I 4 SOFAS
337993
CANVIO Taula d cuina amb un calaix,
molt antiga, d’antiquari
337993
CANVIO bolso de Bimba&Lola d color
negre. Molt actual.
325601
Canvi Joguines x nen-nena: peluchos
interactius, vaixells playmobil, puzzles
657811
Canvio mercedes 300Td 4X4 ,automa-
tic revisat ,impecable.
339767
Canvio Iphone 4 ,8Gb
649071
BUSCO cotxe clasic estil escarbat, mini
etc... Es igual l’estat en que estigui.
343198
‘canvio’ PIS A ORGANYA 3 dormitoris,2
banys,asolellat,ascensor i parquing.
386927
CANVIO: coche saab93 2.2 gasoil per
coche4x4
386927
CANVIO: moto kawasaki 125 de marc-
has itv e revisions eb dia e dos cascos
331431
Busco moto 125cc...almenys que
aguanti uns 8mesos...
327291
Canvio plaça de parquing Ubn.Camp
de perot, fase 2
604941
Busco yamaha dt 200 para piezas
337993
CANVIO Oportunitat! Bolso motxilla
Louis Vuitton. Nou sense estrenar. Molt
maco
649071
BUSCO cotxe clasic estil escarbat, mini
etc... Es igual l’estat en que estigui.
327291
Canvio plaça de parquing Ubn.Camp
de perot, fase 2
325601
CANVI Dvd samsung color gris x canvi
d menjador
325601
CANVI 5 sessions d’electroestimulacio
a egv x no tenir temps.
351061
BUSCO Yamaha R6 en buen estado.
643775
CANVI Tabla snowboar + fijaciones
marca Burton, 150 cmts.un solo uso
practicamente nueva.
327291
Canvio plaça de parquing Ubn.Camp
de perot, fase 2
331431
Busco moto 125cc...almenys que
aguanti uns 8mesos.
602714
CANVIO BMW 320TD Compact
207.000km Totes les revisions a la BMW
380340
Canvio cadenes de cotxe noves per es-
trenar!!
372543
Canvio 4 rodes de neu mida 195 65 r15
noves practicament
652255
CANVIO: audi a4 2.5 tdi 180cv 4x4
200000km impecable full equip.
329776
Canvio: 4 rodes de jeep Hyundai Santa
Fe, de carretera amb janta or
329776
Canvio: 4 rodes de jeep Hyundai Santa
Fe, de carretera amb janta or
383252
CANVI plaça de parking zona Valira
Nova. cap un coche gran
Europ-Auto SA · Tel.825 671 - europauto@seat.ad Promoció vàlida de vehicles en estoc
TECNOLOGIA PER A GAUDIR
PROGRAMA
SEAT LEON
-3000 €
Av. Del Fener, 15-17
Edifici Picó, 1r C
AD500 Andorra la Vella
Tel.: 827 888
Móbils: 322 553 · 356 320
Fax. 846 888
innova@andorra.ad
AUTO
LLAR
SALUT
VIDA
EXÈQUIES
EMPRESA Bones festes

Recomendados

Diari del 13 de maig de 2014Diari del 13 de maig de 2014
Diari del 13 de maig de 2014diarimes
298 visualizações16 slides
Diari del 23 de maig de 2014Diari del 23 de maig de 2014
Diari del 23 de maig de 2014diarimes
304 visualizações16 slides
Diari del 12 de gener de 2015Diari del 12 de gener de 2015
Diari del 12 de gener de 2015diarimes
255 visualizações16 slides
Diari del 13 de gener de 2015Diari del 13 de gener de 2015
Diari del 13 de gener de 2015diarimes
283 visualizações16 slides
Diari del 23 d'octubre de 2013Diari del 23 d'octubre de 2013
Diari del 23 d'octubre de 2013diarimes
317 visualizações16 slides
Diari del 02 d'abril de 2015Diari del 02 d'abril de 2015
Diari del 02 d'abril de 2015diarimes
196 visualizações16 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Diari del 4 de maig de 2015Diari del 4 de maig de 2015
Diari del 4 de maig de 2015diarimes
177 visualizações16 slides
Diari del 11 de setembre de 2014Diari del 11 de setembre de 2014
Diari del 11 de setembre de 2014diarimes
372 visualizações16 slides
Diari Més 7 de Desembre 2015Diari Més 7 de Desembre 2015
Diari Més 7 de Desembre 2015diarimes
330 visualizações24 slides
Diari del 21 de novembre de 2014Diari del 21 de novembre de 2014
Diari del 21 de novembre de 2014diarimes
372 visualizações16 slides

Mais procurados(20)

Diari del 4 de maig de 2015Diari del 4 de maig de 2015
Diari del 4 de maig de 2015
diarimes177 visualizações
Diari del 11 de setembre de 2014Diari del 11 de setembre de 2014
Diari del 11 de setembre de 2014
diarimes372 visualizações
Diari Més 7 de Desembre 2015Diari Més 7 de Desembre 2015
Diari Més 7 de Desembre 2015
diarimes330 visualizações
Diari del 29 d'agost de 2013Diari del 29 d'agost de 2013
Diari del 29 d'agost de 2013
Virginia Yañez Aldecoa343 visualizações
Diari del 4 de desembre de 2013Diari del 4 de desembre de 2013
Diari del 4 de desembre de 2013
Virginia Yañez Aldecoa558 visualizações
Diari del 21 de novembre de 2014Diari del 21 de novembre de 2014
Diari del 21 de novembre de 2014
diarimes372 visualizações
Diari del 4 de març de 2015Diari del 4 de març de 2015
Diari del 4 de març de 2015
diarimes275 visualizações
Diari del 28 de gener de 2015Diari del 28 de gener de 2015
Diari del 28 de gener de 2015
diarimes275 visualizações
Diari Més 21 de Desembre 2015Diari Més 21 de Desembre 2015
Diari Més 21 de Desembre 2015
diarimes417 visualizações
Diari del 27 de desembre del 2017Diari del 27 de desembre del 2017
Diari del 27 de desembre del 2017
La Veu del Poble, S.A.145 visualizações
Diari Més 2 de Novembre 2015Diari Més 2 de Novembre 2015
Diari Més 2 de Novembre 2015
diarimes399 visualizações
Diari Més 25 de Setembre 2015Diari Més 25 de Setembre 2015
Diari Més 25 de Setembre 2015
diarimes174 visualizações
Diari del 10 de gener de 2014Diari del 10 de gener de 2014
Diari del 10 de gener de 2014
Virginia Yañez Aldecoa578 visualizações
Diari del 24 de maig de 2013Diari del 24 de maig de 2013
Diari del 24 de maig de 2013
diarimes281 visualizações
Diari del 20 de desembre del 2017Diari del 20 de desembre del 2017
Diari del 20 de desembre del 2017
La Veu del Poble, S.A.146 visualizações
Diari del 9 de març de 2015Diari del 9 de març de 2015
Diari del 9 de març de 2015
diarimes274 visualizações
Diari del 8 d'agost de 2014Diari del 8 d'agost de 2014
Diari del 8 d'agost de 2014
diarimes189 visualizações
Diari del 11 de juny de 2013Diari del 11 de juny de 2013
Diari del 11 de juny de 2013
Virginia Yañez Aldecoa291 visualizações
Diari del 17 d'abril de 2015Diari del 17 d'abril de 2015
Diari del 17 d'abril de 2015
diarimes402 visualizações
Diari del 03 de desembre de 2013Diari del 03 de desembre de 2013
Diari del 03 de desembre de 2013
Virginia Yañez Aldecoa581 visualizações

Destaque

835996835996
835996Mihir Jain
278 visualizações1 slide
Texas Star ChartTexas Star Chart
Texas Star Chartjetton30
71 visualizações8 slides
Wystąpienie otwierające NFOŚiGWWystąpienie otwierające NFOŚiGW
Wystąpienie otwierające NFOŚiGWckl_prez
700 visualizações26 slides
Diari Més 2 d'Octubre 2015Diari Més 2 d'Octubre 2015
Diari Més 2 d'Octubre 2015diarimes
243 visualizações16 slides
PlantEtMIC1_authors_copyPlantEtMIC1_authors_copy
PlantEtMIC1_authors_copyKota Sathish
172 visualizações6 slides

Destaque(14)

835996835996
835996
Mihir Jain278 visualizações
Texas Star ChartTexas Star Chart
Texas Star Chart
jetton3071 visualizações
Wystąpienie otwierające NFOŚiGWWystąpienie otwierające NFOŚiGW
Wystąpienie otwierające NFOŚiGW
ckl_prez700 visualizações
Diari Més 2 d'Octubre 2015Diari Més 2 d'Octubre 2015
Diari Més 2 d'Octubre 2015
diarimes243 visualizações
PlantEtMIC1_authors_copyPlantEtMIC1_authors_copy
PlantEtMIC1_authors_copy
Kota Sathish172 visualizações
Diari Més 12 de Novembre 2015Diari Més 12 de Novembre 2015
Diari Més 12 de Novembre 2015
diarimes260 visualizações
Diari del 01 de setembre del 2015Diari del 01 de setembre del 2015
Diari del 01 de setembre del 2015
diarimes334 visualizações
NAVCUBE - Analytics for dynamicsNAVCUBE - Analytics for dynamics
NAVCUBE - Analytics for dynamics
Swati Gupta341 visualizações
Grupo 2 gilbert 2011Grupo 2 gilbert 2011
Grupo 2 gilbert 2011
laveroniquita100 visualizações
Haus Gasteinertal-ZimmerHaus Gasteinertal-Zimmer
Haus Gasteinertal-Zimmer
wirtschaftsverein2.8K visualizações
CV of Jianyu Hu (contact info not included)CV of Jianyu Hu (contact info not included)
CV of Jianyu Hu (contact info not included)
Jianyu (Ken) Hu676 visualizações

Similar a Diari Més 4 de Gener 2016

Diari Més 22 d'Octubre 2015Diari Més 22 d'Octubre 2015
Diari Més 22 d'Octubre 2015diarimes
437 visualizações16 slides
Diari Més 26 de Novembre 2015Diari Més 26 de Novembre 2015
Diari Més 26 de Novembre 2015diarimes
198 visualizações16 slides
Diari del 10 d'octubre de 2013Diari del 10 d'octubre de 2013
Diari del 10 d'octubre de 2013diarimes
272 visualizações16 slides
Diari Més 5 d'Octubre 2015Diari Més 5 d'Octubre 2015
Diari Més 5 d'Octubre 2015diarimes
509 visualizações16 slides
Diari del 11 de juny de 2015Diari del 11 de juny de 2015
Diari del 11 de juny de 2015diarimes
201 visualizações16 slides

Similar a Diari Més 4 de Gener 2016(20)

Diari Més 22 d'Octubre 2015Diari Més 22 d'Octubre 2015
Diari Més 22 d'Octubre 2015
diarimes437 visualizações
Diari Més 26 de Novembre 2015Diari Més 26 de Novembre 2015
Diari Més 26 de Novembre 2015
diarimes198 visualizações
Diari del 13 de novembre del 2017Diari del 13 de novembre del 2017
Diari del 13 de novembre del 2017
La Veu del Poble, S.A.237 visualizações
Diari del 10 d'octubre de 2013Diari del 10 d'octubre de 2013
Diari del 10 d'octubre de 2013
diarimes272 visualizações
Diari Més 5 d'Octubre 2015Diari Més 5 d'Octubre 2015
Diari Més 5 d'Octubre 2015
diarimes509 visualizações
Diari del 11 de juny de 2015Diari del 11 de juny de 2015
Diari del 11 de juny de 2015
diarimes201 visualizações
Diari del 3 d'octubre de 2013Diari del 3 d'octubre de 2013
Diari del 3 d'octubre de 2013
diarimes165 visualizações
Diari del 04 d'abril del 2018Diari del 04 d'abril del 2018
Diari del 04 d'abril del 2018
bondiand122 visualizações
Diari del 30 de juliol de 2014Diari del 30 de juliol de 2014
Diari del 30 de juliol de 2014
diarimes313 visualizações
Diari del 14 de juliol de 2015Diari del 14 de juliol de 2015
Diari del 14 de juliol de 2015
diarimes189 visualizações
Diari del 17 d'octubre de 2014Diari del 17 d'octubre de 2014
Diari del 17 d'octubre de 2014
diarimes254 visualizações
Diari del 20 d'octubre del 2017Diari del 20 d'octubre del 2017
Diari del 20 d'octubre del 2017
La Veu del Poble, S.A.253 visualizações
Diari del 01 de juliol de 2014Diari del 01 de juliol de 2014
Diari del 01 de juliol de 2014
diarimes244 visualizações
Diari del 19 de març de 2015Diari del 19 de març de 2015
Diari del 19 de març de 2015
diarimes296 visualizações
Diari del 23 d'abril de 2015Diari del 23 d'abril de 2015
Diari del 23 d'abril de 2015
diarimes633 visualizações
Diari del 9 d'abril de 2014Diari del 9 d'abril de 2014
Diari del 9 d'abril de 2014
diarimes269 visualizações
Diari del 27 de març de 2015Diari del 27 de març de 2015
Diari del 27 de març de 2015
diarimes281 visualizações
Diari del 29 d'abril de 2014Diari del 29 d'abril de 2014
Diari del 29 d'abril de 2014
diarimes359 visualizações
Diari del 12 de febrer de 2015Diari del 12 de febrer de 2015
Diari del 12 de febrer de 2015
diarimes461 visualizações
Diari Més 28 de Desembre 2015Diari Més 28 de Desembre 2015
Diari Més 28 de Desembre 2015
diarimes334 visualizações

Mais de diarimes

Més esports 6 de Juny 2016Més esports 6 de Juny 2016
Més esports 6 de Juny 2016diarimes
498 visualizações16 slides
Més esports 30 de Maig 2016Més esports 30 de Maig 2016
Més esports 30 de Maig 2016diarimes
466 visualizações16 slides
Més esports 23 de Maig 2016Més esports 23 de Maig 2016
Més esports 23 de Maig 2016diarimes
429 visualizações16 slides
Més esports 17 de Maig 2016Més esports 17 de Maig 2016
Més esports 17 de Maig 2016diarimes
448 visualizações16 slides
Més esports 9 de Maig 2016Més esports 9 de Maig 2016
Més esports 9 de Maig 2016diarimes
441 visualizações16 slides
Diari més esport 02 de Maig 2016Diari més esport 02 de Maig 2016
Diari més esport 02 de Maig 2016diarimes
557 visualizações16 slides

Mais de diarimes(20)

Més esports 6 de Juny 2016Més esports 6 de Juny 2016
Més esports 6 de Juny 2016
diarimes498 visualizações
Més esports 30 de Maig 2016Més esports 30 de Maig 2016
Més esports 30 de Maig 2016
diarimes466 visualizações
Més esports 23 de Maig 2016Més esports 23 de Maig 2016
Més esports 23 de Maig 2016
diarimes429 visualizações
Més esports 17 de Maig 2016Més esports 17 de Maig 2016
Més esports 17 de Maig 2016
diarimes448 visualizações
Més esports 9 de Maig 2016Més esports 9 de Maig 2016
Més esports 9 de Maig 2016
diarimes441 visualizações
Diari més esport 02 de Maig 2016Diari més esport 02 de Maig 2016
Diari més esport 02 de Maig 2016
diarimes557 visualizações
Diari més esport 25 d'Abril 2016Diari més esport 25 d'Abril 2016
Diari més esport 25 d'Abril 2016
diarimes477 visualizações
Diari més esport 18 d'Abril 2016Diari més esport 18 d'Abril 2016
Diari més esport 18 d'Abril 2016
diarimes457 visualizações
Diari més esport 11 d'Abril 2016Diari més esport 11 d'Abril 2016
Diari més esport 11 d'Abril 2016
diarimes333 visualizações
Més esports 4 d´Abril 2016Més esports 4 d´Abril 2016
Més esports 4 d´Abril 2016
diarimes351 visualizações
Més esports 21 de Març 2016Més esports 21 de Març 2016
Més esports 21 de Març 2016
diarimes636 visualizações
Més esports 15 de Març 2016Més esports 15 de Març 2016
Més esports 15 de Març 2016
diarimes340 visualizações
Diari més esport 07 de Febrer 2016Diari més esport 07 de Febrer 2016
Diari més esport 07 de Febrer 2016
diarimes646 visualizações
Més esports 29 de Febrer 2016Més esports 29 de Febrer 2016
Més esports 29 de Febrer 2016
diarimes702 visualizações
Diari més esport 22 de Febrer 2016Diari més esport 22 de Febrer 2016
Diari més esport 22 de Febrer 2016
diarimes493 visualizações
Més Esports 15 de Febrer 2016Més Esports 15 de Febrer 2016
Més Esports 15 de Febrer 2016
diarimes667 visualizações
Diari Més 31 de Desembre 2015Diari Més 31 de Desembre 2015
Diari Més 31 de Desembre 2015
diarimes491 visualizações
Diari Més 30 de Desembre 2015Diari Més 30 de Desembre 2015
Diari Més 30 de Desembre 2015
diarimes306 visualizações
Diari Més 29 de Desembre 2015Diari Més 29 de Desembre 2015
Diari Més 29 de Desembre 2015
diarimes270 visualizações
Diari del 24 de desembre de 2015Diari del 24 de desembre de 2015
Diari del 24 de desembre de 2015
diarimes442 visualizações

Diari Més 4 de Gener 2016

 • 1. segueix-nosames@mes.ad//www.mes.ad//809810www.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorra NÚm. 2559 dilluNs 4dE gENEr dEl 2016 Preu amb impostos inclosos Sota comanda Fins a esgotar existències 73 77 73 esfera@esferatecnologies.com Serveis per a particulars i empreses Dell OptiPlex 3020 SF Intel Core i3-4160 4Gb de memòria RAM 500Gb de Disc Dur Gravadora de DVD Windows 7 Professionalx64/ Windows 8 Professional x64 3 anys de garantia NBD Mides: 29,0 x 9,3 x 31,2 cm 449 € Andorra Telecom adquirirà 46 milions d’euros de deute públic ShreinerdefensatperPepePozas,alpartitd’ahirenquèelMoraBancvaperdreper104a103alapistadel’Obradoiro. //Pàg.10 // acb photo / jorge gonzÁlez marqués // Pàg. 3 La inauguració de la 24a edició del Saló delainfànciaalPasvaregistrarmésaflu- ència de públic que l’any passat, segons vaexplicar elcònsolJordiTorres. més públic al saló de la infància del pas naDal // Pàg.9//agÈncIes lópez denuncia la“poca cura”de l’areb al seu pressupost Les esmenes del PS per reduir el pressupost de l’AREB no han estat acceptades. Pere López denuncia que hi ha cinc milions d’euros sense justificar. esmenes Del ps // Pàg. 9 el més començarà una nova etapa en els propers dies La capçalera de La Veu del Poble es presentarà en públic properament amb un nou format i nous continguts. eDItorIal // Pàg. 4 La formació que lidera Rosa Ferrer encara no ha fet cap proposta als Li- berals d’Andorra per integrar-se dins de la formació. Integrar cd’I dins lda, no a curt termini posteleccIons // Pàg. 6 // j. g.
 • 2. 2 Dilluns, 4 de gener del 2016 La Veu deL PobLe, Sa PReSIdeNT Ferran Naudi d’Areny-Plandolit GeReNT Ricard Vallès dIReCToR de MÀRQueTING Oliver Puiggalí MéS dIReCToR Enric Guinart Mauri RedaCCIÓ Pepa Gallego CoRReCCIÓ M. Àngels Sala dIReCCIÓ CoMeRCIaL Carme Garcia adMINISTRaCIÓ Virginia Yáñez. dISTRIbuCIÓ Premsa Distribució TRaNSPoRT Imprintsa Carrer Baixada del Molí, 5. AD500 Andorra la Vella. Telèfon: 809 810 Fax: 829 810 mes@mes.ad www.mes.ad Edita: La Veu del Poble SA DL: AND590-2005 sortejos farmàcies de guàrdia Pas de la casa farmàcia de les Pistes Av. d’Encamp, 9 Tel.: 856 580 - 645 555 i nfo farmàcia Pasteur Av. Meritxell, 84 Tel.: 800 970 andorra la Vella el temps Sant Julià de Lòria Andorra la Vella Escaldes-Engordany La Massana Encamp Canillo Pas de la Casa Ordino Sant Julià de Lòria Andorra la Vella Escaldes-Engordany La Massana Encamp Canillo Pas de la Casa Ordino màx. 9º mín. 4º màx. 6º mín. 2º màx. 7º mín. 3º AVUI sItUACIÓ ZONAl I mÉs INestABle DImARts DImeCRes Sorteig de dijous 31 de desembre Loteria NacioNaL 8 1 4 7 7 1 9Rei. 9 Carretera Arinsal s/n Erts, Arinsal Telèfon +376 738 787 Mòbil +376 324 751 E-mail sgothard@sgothard.com http://www.nuestrocatalogo.es/hotel_sgothard/MailView/ 1985 - 2015 30 anys dʼhostelería a Andorra Us desitgem Bones Festes! Sorteig de divendres 1 de gener Sorteig de dissabte 2 de gener Sorteig de diumenge 3 de gener Sorteig de dissabte 2 de gener euromiLioNs La PrimitiVa boNoLoto LA GROSSA de la primitiva 4 7 4 37 38 39 44 7 32 34 35 Núm. clau 5 Com. Rei.35 9 5 6 8 2910 37 Com. 24 Rei. 3 8 16 2321 43 10 Sèrie 37 Sorteig de diumenge 3 de gener oNce 8 9 7 04 2 La Massana Encamp Ordino
 • 3. 3Dilluns, 4 de gener del 2016 N relleu ministerial Carles Álvarez Marfany apunta a nou ministre de Salut Sinohihacapcanvid’últimahora, Carles Álvarez Marfany assumirà el ministeri de Salut i Benestar, tal com va avançar RTVA dijous passat. Aquest matí a les onze està prevista una roda de premsa del cap del Govern, Antoni Mar­ tí, per comunicar aquests canvis. Marfany formava part de l’equip format per membres de DA i Unió Laurediana al Comú de Sant Julià. La fins ara ministra, Rosa Ferrer, deixarà la cartera avui mateix, se­ gons havia acordat amb el cap de Governfaunessetmanes,idesprés del trencament del pacte entre DA iCd’I ielsconsegüentsresultatsde les eleccions comunals del 13 de desembre passat. Álvarez Marfany és farmacèu­ tic de professió i durant el darrer consolat ha estat un dels tres con­ sellers de DA que han integrat la majoria al Comú de Sant Julià de Lòria conjuntament amb UL, as­ sumint, entre d’altres, les tasques de la cartera de Social. També va ser el president del comitè local dels demòcrates a la parròquia laurediana. La cartera de Salut i Benestar es reorganitzarà i el departament d’Ocupació passarà a dependre del ministeri de Justícia i Interior, com en la darrera legislatura. Pel que fa a les negociacions amb els comuns per a les competències i transferències —que també tenia encomanades Rosa Ferrer—, seran assumides per la futura secretària d’Estat de Relacions Institucionals i cònsol menor d’Ordino fins al 31 dedesembre,Consol Naudí. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra Carles Álvarez Marfany, en una sessió del Consell de Sant Julià. //arxiu pressupost 2016 Andorra Telecom adquirirà 46 milions d’euros de deute públic //la parapública transferirà al Govern 26,3 milions d’euros, un 217% més que el 2015 Per quadrar el pressupost d’Andorra Telecom, i també del Govern, per a aquest 2016 s’ha hagut de moure fitxa en l’adquisició de deute públic i també en les transferències de capital al Govern en el capítol de despeses. Dues partides que augmenten significativament respecte a les pressupostades i gairebé executades del 2015. En concret les transferènci­ es de capital al Govern estan xifrades en 26,3 milions, tots provinents dels beneficis de la parapública. Una xifra que su­ posa un 217% més que la desti­ nada l’any passat, quan es van transferir 8,3 milions d’euros a l’executiu. Quant a l’adquisició de deute públic, a curt i llarg termini, el que s’ha pressu­ postat per a aquest 2016 suma la xifra de més de 46 milions, molt lluny dels poc més de dos milions i mig d’euros del 2015. Dels 149,9 milions del pres­ supost que té previst Andorra Telecom per al 2016, del capítol 7 de transferències de capital i del capítol 8 d’actius financers destaquen aquestes partides de 26,3 milions d’euros de trans­ ferències de capital al Govern i de 46,1 milions d’adquisició de deute públic, que s’han multi­ plicat notòriament respecte al pressupost del 2015. La justificació que acom­ panya el pressupost és que les transferències que es preveuen al Govern més les d’altres or­ ganismes sense ànim de lucre, que són 600.000 euros, són degudes que durant l’exerci­ ci 2016 “es preveu liquidar la distribució del 100% del re­ sultat del 2015, un cop deduït el pagament a compte efectuat el 2015, així com el pagament d’un dividend a compte del 50% del resultat del 2016”. Per altra banda, en el capí­ tol d’ingressos la parapública preveu que durant el present exercici arribaran a venciment 58,7 milions d’euros invertits en deute públic del Govern. Aquests permetran equilibrar la balança per poder fer front a l’autofinançament del 20% de les necessitats de capital, ja que el 80% restant serà finançat pels 45,4 milions d’euros del resultat de les operacions cor­ rents, que suposen 10 milions d’euros més i que permetran costejar el programa d’inversi­ ons previst i les transferències de capital al Govern i als or­ ganismes sense ànim de lucre, que sumen els 26,9 milions d’euros. Així doncs, en la memòria del pressupost es proposa con­ signar la xifra de 47,1 milions d’euros per a l’adquisició d’ac­ tius financers, dels quals 46,1 milions són per a la renovació de deute públic i 1 milió d’eu­ ros en concepte d’operacions de capital per fer front a les ne­ cessitats que sorgeixin de les oportunitats de diversificació del negoci. La variació neta d’actius financers prevista és de ­11,6 milions d’euros. PLA D’INVERSIÓ PER A CINC ANYS El pressupost del 2016 preveu un pla d’inversions per als pro­ pers cinc anys de més de 162 milions d’euros. Un pla que in­ clou les inversions noves, com nous edificis com The Cloud, i maquinària i instal·lacions, així com material de transport, mobiliari i equips per a proces­ sos informàtics, però també immobilitzat immaterial com les aplicacions informàtiques. El pla d’inversions inclou una partida de més de 30 mi­ lions d’euros per a aquest any i de gairebé 40 milions i mig d’euros per al 2017. La resta d’exercicis es distribueixen en 40 milions per al 2018, gairebé 28 milions per al 2019 i gairebé 24 milions per al 2020. Quant a la proposta de crè­ dits pluriennals, es proposa un projecte de més de 14 milions per a aquest 2016 de crèdit, 18 milions per al 2017, 15 mili­ ons d’euros per al 2018 i 4 mili­ ons i mig per al 2019. P. G. //Andorra la Vella @mes_andorra Gràfic del pressupost del 2016 d’Andorra Telecom.
 • 4. 4 Dilluns, 4 de gener del 2016 O Opinió editorial ¿Tens opinió? ¿Vols enViar una carTa al direcTor? envia les teves cartes al director o les teves opinions a l’adreça electrònica director@mes.ad o opinio@mes.ad. recorda que ens has de facilitar les teves dades, així com la parròquia de residència. l’opinió o la carta ha de tenir una llargada màxima de 275 paraules. Deixem enrere el 2015 i comen- ça un nou any ple d’il·lusions i de reptes. Al Més no volem ser menys i aquest serà un any de canvis, que s’aniran donant a co- nèixer en els propers dies. Els mit- jans de comunicació tenim l’obli- gació d’explorar tots els camins possibles per oferir als lectors una informació de qualitat. És amb aquesta filosofia que us anunci- em que avui és l’últim dia que es publicarà aquest rotatiu tal com l’heu conegut des del seu naixe- ment i des de la seva posterior integració a La Veu del Poble. Així, pròximament aquesta capçalera es presentarà al públic amb un nou format i nous continguts, en els quals hem estat treballant els darrers mesos. No es tracta d’un adéu sinó d’una benvinguda a un producte renovat que desitgem que sigui del vostre interès. Sen- se més us volem agrair la vostra confiança durant aquests anys i, sobretot, estigueu atents perquè ben aviat tindreu notícies del nou Més. Feliç 2016 a tothom. rtVa @rtvandorra La participació de Ginesta i Llovera al Dakar encara haurà d’esperar Avís: Els comentaris es reprodueixen literalment, tal com es mostren a les xarxes socials en el moment de capturar-los, i en cap cas representen l’opinió del diari Més sinó la dels seus autors, per la qual cosa el diari no es fa responsable del seu contingut. Esquia a l’estació extraordinària a un preu extra- ordinari! A partir de demà dia 4 de gener, pots esquiar aVallnord - Ordino Arcalís per 29,50 €. Tens un gos tímid? Necessita guanyar confi- ança amb l’ésser humà? Ajudem-lo a que el seu dia a dia sigui més tranquil... Vallnord acana associació Canina En xarxa Després de seguir el partit del @morabancan- dorra per la radio només puc dir una paraula. ORGULL! #somhiequip #AperlaCopa Jose luis trabal @wallytrabal Extraordinari partit. Shermadini ha tingut el tir i no ha entrat. Diumenge vinent 19h30 vs València a la BMB. MoraBancandorra @morabancandorra Jordi Cinca Mateos @JordiCinca Molta força!!! El proper cap de setmana esta- rem al pavelló per seguir animant-vos. Tot i perdre d’1 avui a @OBRADOIROCAB a la pròrroga, cal animar al @morabancandorra que ha fet un bon partit. Diumenge rebem el líder! Con mi tripulación, Charly y Mira, salimos para enlace de más de 300km y después Gassss albert llovera @rtvandorra 03/01/2016 #GrandvaliraToday Oblidareu el que significa el cansament i cercareu l’escalfor en l’adrenalina. Us adjuntem els parlaments del dia internacio- nal de les persones amb discapacitat 2015, en format video text... T’esperem aquesta tarda al Saló de la Infància i de la Joventut del Pas de la Casa! Grandvalira Faad Comú d’encamp El Govern vol implantar la figura dels agregats econòmics a les ambaixades Fòrum ad Albert Llovera arriba al bivouac de Rosario amb total normalitat França flexibilitza els controls de vigilància a la duana del Pas diari d’andorra @diariandorra El Govern i la Federació de Caça i Pesca crea- ran un centre de cria de perdius xerra Bondia esports @BondiaEsports Salut treballa en convenis amb l’Oncopole i el Clínic per ampliar els serveis als malalts … Bondia @bondia rtVa @rtvandorra Els ciutadans veuen una millora de la situació econòmica @CresIEA #Andorra Govern canviarà la llei de pensions dels funci- onaris per introduir-hi una precissió diari d’andorra Els turistes lamenten l’elevat preu del“roaming” quan visiten Andorra.Tot i que valoren positiva- ment la xarxa wifi gratuïta. rtVa andorra rtVa andorra El MoraBanc no vol sentir a parlar de la Copa i si del proper partit diari Bondia Editorial: Un any de tempesta financera i de recuperació imperceptible el Periòdic d’andorra mitjans DERROTA A LA PRÒRROGA. Rio Natura Monbús Obradoiro 104-MoraBanc Andorra 103. Hem estat molt a prop però no ha pogut ser... Bàsquet Club andorra Detingudes 260 persones sota els efectes de l’alcohol el 2015 | Andorra Difusió Fòrum andorra @forum_ad Periòdic d’andorra @PeriodicAND Andorra ha registrat l´entrada més important de vehicles d´almenys els últims 11 anys. Entre el 23 i el 31 de desembre, més de 130.000. Xavi Mujal @xavimujal
 • 5. 5Dilluns, 4 de gener del 2016 • Prevenció dels riscos laborals • Vigilància mèdica • Plans d’emergència i autoprotecció • Formació nivell bàsic (50h) en seguretat i salut • Implantació i assessorament normes ISO • Comerç excel·lent • Càlcul empremta carboni • Auditories internes PREVENCIÓ DELS RISCOS LABORALS COMPROMÍS AMB LA QUALITAT • Control de qualitat obra nova • Organisme d’inspecció i control • Organisme de control mediambiental • Rehabilitació • Eficiència energètica • Auscultacions murs ancorats • ITE’s • Metrologia balances i sortidors hidrocarburs • Proves d’estanqüeitat dipòsits hidrocarburs EL NOSTRE COMPROMÍS AMB VOSTÈS ÉS LA QUALITAT T 741285
 • 6. 6 Dilluns, 4 de gener del 2016 N Després de les eleccions comu- nals, i si ens centrem en els resul- tats que es van donar a Andorra la Vella, una de les incògnites que es plantegen és com evoluciona- ran les relacions entre la Coalició d’Independents (Cd’I), que lide- ra la ministra sortint Rosa Ferrer, i Liberals d’Andorra (LdA) des- prés d’un pacte que no ha funci- onat tal com esperaven les dues formacions, ja que no només no van aconseguir la victòria sinó que van ser superats a les urnes per dues forces: Demòcrates per Andorra (DA) i Partit Socialde- mòcrata (PS). Sobre aquesta re- lació, des d’LdA no es descarta cap escenari però insisteixen que a curt termini el matrimoni entre les dues formacions es mantindrà dins de l’estricte àmbit comunal. En aquesta línia es mostra el president de Liberals d’Andorra, Jordi Gallardo, que assegura que “nosaltres no hem valorat en cap moment si és oportú que Cd’I s’integri dins de Liberals d’An- dorra, entre altres coses perquè és una decisió que els correspon a ells analitzar-la internament i si fessin la proposta nosaltres l’hau- ríem d’analitzar”, i afegeix que “no s’ha produït aquesta propos- ta i no preveig aquest escenari a curt termini perquè no hi ha res que m’ho faci pensar”. Amb tot, el mateix Gallardo destaca la bona sintonia que hi ha entre els dos partits i el bon clima de treball que s’ha gestat durant la campa- nya electoral, i que això pot ser un bon punt de partida per no descartar futures enteses: “S’han creat unes dinàmiques de treball positives, hem treballat molt bé i de manera sincera i honesta i tots ens hem sentit molt còmodes. Això pot ser una bona base d’en- tesa, però no implica que neces- sàriament en el futur hàgim de fer coses plegats. Ni es descarta ni es dóna per fet.” Sigui com sigui, el president d’LdA remarca que “malgrat el que es va dir per activa i per pas- siva i per les lectures que es van buscar darrere d’aquest pacte, nosaltres vam fer un pacte estric- tament per concórrer plegats a unes eleccions comunals” i, per tant, ara l’única preocupació que els ocupa és “establir unes mecà- niques de treball conjunt per co- ordinar la tasca d’oposició” entre els dos representants dels partits que estan com a consellers i “dei- xar que això funcioni”, afegeix. A partir d’aquí, Gallardo recalca que “és molt aviat per fer-ne al- tres lectures” i, en conseqüència, “tots els escenaris de coalicions, integracions, desaparicions o el que sigui cada partit els ha d’ana- litzar internament i si en algun moment arriba el moment ja es valorarà”, conclou. Enric Guinart//Andorra la Vella @mes_andorra posteleccions Integrar Cd’I dins de Liberals no es preveu“a curt termini” //el partit liderat per Rosa Ferrer encara no ha fet cap proposta formal als liberals Els membres de Cd’I i Liberals d’Andorra el dia de la penjada de cartells acompanyats per Rosa Ferrer i Jordi Gallardo. // j. G. La trucada de Cd’I que va gestar el pacte Que les llistes i els pactes a les eleccions comunals es fan a última hora no és descobrir la sopa d’all. Cada vegada que els ciutadans estan cridats a les urnes a Andorra hi ha una mena de precampanya cabdal consistent en les corredisses i trucades d’última hora per tancar les llistes o candidatures. És en aquell moment que es comencen a guanyar o perdre les eleccions. Un exemple d’aquests matrimonis polítics d’última hora va ser l’entesa entre Cd’IiLiberalsd’Andorra.¿Comesvagestaraquestpacte? ¿Qui va tenir la iniciativa? No sempre un protagonista dels fets es presta a explicar obertament aquesta mena de negociacions, i per això és d’agrair que, en aquest cas, Jordi Gallardo ens exposi alguns petits però significatius detalls de les negociacions. El primer que cal destacar és que la iniciativa va venir de la formació liderada per Rosa Ferrer. Per tant, una prova evident del desgast i de la trencadissa que vivia en aquells moments la seva relació amb Demòcrates per Andorra (DA). En aquest punt fem un petit punt i a part per preguntar-nos per què no ha sortit a la llum el pacte que van signar al seu dia Demòcrates i Cd’I. ¿Serà un as a la màniga que estarà en un calaix fins que l’ocasió ho mereixi? ¿O serà paper mullat? El temps ens donarà la resposta. Però tornem als fets, Gallardo ens explica que van contactar amb ell dues persones de Cd’I (cap d’elles va ser Rosa Ferrer), una de les quals va ser el que acabaria sent cap de llista i cònsol sortint, Jordi Minguillón: “Van ser dues persones, una d’elles va ser el cap de llista, Jordi Minguillón, acompa- nyat d’una altra persona que anava a la llista, que van contactar amb mi telefònicament un dijous que era a Barcelona. Jo els vaig contestar que estàvem oberts a parlar-ne i aquesta reunió no es va produir fins al diu- menge al matí.”És simptomàtic que el suggeriment vin- gués de Minguillón, que era precisament el polític que DA refusava per liderar la llista que originàriament havia de ser conjunta entre uns i altres perquè així es va pac- tar. Entremig, el dissabte hi va haver una altra trucada per confirmar la trobada del diumenge. Concertada la trobada només calia repartir la baralla i esperar que no sortissin els bastos. Per la part liberal, almenys segons el que explica Gallardo, només hi havia una premissa clara, jugar amb les cartes de cara: “Vaig ser molt clar i molt franc i els vaig demanar que ens posessin totes les cartes sobre la taula perquè no podíem perdre el temps. Jo els vaig dir que estàvem en disposició de fer la nostra pròpia llista i que si volien anar junts que ens fessin una proposta sincera i que no ens utilitzessin.” Més clar que l’aigua, LdA no volia ser moneda de canvi i volia assegu- rar-se que la maniobra no era una estratègia de Cd’I per pressionar els demòcrates perquè cedissin en les seves pretensions. Però tot va anar sobre rodes:“Vaig recollir la propostailavamdiscutiralcomitèlocal,lavamacceptar ilavamtancar.”Pimpampumiacordfirmat.Tansimplei tan complicat al mateix moment, ¿oi?Visca les eleccions. “Si fessin la proposta [d’integrar-se], l’analitzaríem” Gallardo destaca la bona sintonia entre els dos partits i el bon clima creat
 • 7. 7Dilluns, 4 de gener del 2016
 • 8. 8 Dilluns, 4 de gener del 2016 www.cisa.ad cisaandorra CISA.Andorra cisa@cisa.ad Av. Sant Antoni, 32 · AD400 La Massana · ANDORRA · T: (+376) 737373 Festes We wish you an A la immobiliària CISA estem especialitzats en comercialitzar immobles exclusius per a persones exclusives. Per això et desitjem que passis unes... EXCLUSIVE CHRISTMAS · E X C L U S I V E S ·
 • 9. 9Dilluns, 4 de gener del 2016 N accident anyóspark Estavellat un resident ebri Un resident portuguès de 26 anys va ser detingut diumenge de ma- tinada, a les 5.18 hores, després d’estavellar-se contra la terrassa exterior de l’Andorra 2000, ubica- da a l’avinguda Tarragona, i pro- vocar danys materials. El resident portuguès, que ha estat l’únic im- plicat, conduïa un Alfa Romeo de matrícula andorrana i no ha resul- tat ferit. Una el·líptica per a l’EENSM El 17 de desembre passat, Ferran Naudi, en representació del cen- tre esportiu d’AnyósPark, va en- tregar a l’EENSM una màquina el·líptica. Aquest donatiu contri- buirà a la millora de l’equilibri, a minimitzar les lesions de genoll i en general al benestar físic dels usuaris de l’EENSM. Amb aques- ta acció solidària es completa la sala de fisioteràpia de la institució. // J. G. // arXiU nadal 19 carrosses acompanyaran els Reis Mags a la Cavalcada Demà,enlanitmésmàgicaperals infants d’Andorra, els Reis Mags d’Orient faran una visita d’honor a Andorra la Vella i Escaldes-En- gordany. Ses Majestats arribaran al centre cultural de la capital cap a les 18.15 hores i hi prendran un refrigeri.Ales18.30horespujaran a les seves carrosses per recórrer carrers i places, acompanyats dels seuspatgesid’unacorruad’anima- dors que participaran en aquest multitudinari esdeveniment. La gran Cavalcada dels Reis Mags d’Orient 2016, formada per un total de dinou carrosses, em- prendrà la marxa a la plaça Gui- llemó i finalitzarà al bell mig de la plaça Coprínceps d’Escaldes, on els infants podran lliurar les cartes en mà a Ses Majestats. Enguany, la desfilada comptarà amb la col- laboració de membres del depar- tament de Joventut i Voluntariat del Govern. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra Una imatge de la cavalcada de Reis a la Massana de l’any passat. // arXiU crítiqUes del ps López denuncia“la poca cura” de l’AREB en el seu pressupost Les esmenes presentades pel grup del PS a la llei del pressu- post de l’AREB que anaven di- rigides a reduir el pressupost de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries no han es- tat acceptades i des del grup de l’oposició denuncien “la poca cura que ha tingut l’AREB a l’ho- ra d’elaborar un pressupost de més de 20 milions d’euros”. Poca cura perquè consideren que hi ha partides poc justificades i altres xifres que no quadren en la part numèrica, segons va explicar el president del grup parlamentari mixt, Pere López. López va manifestar sentir-se “sorprès” davant de la memòria presentada per l’AREB sobre el seu pressupost amb una “trami- tació deficient perquè ha faltat documentació, i perquè la part escrita no quadrava amb la nu- mèrica, perquè es van facilitar frases a mitges en un text que es veia que estava manipulat”, va ex- plicar, entre altres raons, el presi- dent del grup mixt. Les esmenes del PS encami- nades a reduir el pressupost en aquelles partides que no consi- deraven justificades va comptar amb el vot favorable dels liberals i l’abstenció d’SDP, la qual cosa, segons López, manifesta que “hi ha una percepció generalitzada” d’aquesta tramitació “deficient”, que va dir que “també afecta el Govern ja que és un projecte de llei”. Segons el PS, el Consell Ge- neral només pot votar les parti- des pressupostades justificades que sumen 14,5 milions d’euros. Dels cinc milions restants, quatre vénen de l’auditoria de Pricewa- terhouseCoopers i un altre milió d’assessoraments que creuen que no estan justificats. Els comple- ments d’informació que el grup mixt ha demanat per tenir justi- ficades aquestes partides, al parer dels socialdemòcrates, no han respost a aquesta justificació i per això van presentar esmenes per eliminar partides que ells con- sideren que no estan raonades. “Els consellers tenim l’obligació que tot el que es voti al Consell General estigui ben documentat i algunes coses d’aquest pressu- post no ho estan”, va dir López. P. G. //Andorra la Vella @mes_andorra nadal Més públic al Saló de la infància del Pas de la Casa Després d’estar instal·lat a En- campdel27dedesembreal’1de gener, el Saló de la infància i de la joventut va arribar ahir al Pas de la Casa, on es mantindrà obert al públic fins demà. D’aquesta ma- nera, el cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, acompanyat de la cònsol menor, Esther París, i bonapartdel’actualequipcomu- nal, va ser l’encarregat d’inaugu- rar,alvestíbuldelcentreesportiu del Pas de la Casa, la 24a edició d’un saló que aplega anualment un gran nombre d’infants i joves procedents de totes les zones del Principat. En aquest sentit, Tor- res es va mostrar “molt content i satisfet” ja que, tal com va indi- car, “novament l’afluència torna- rà a estar al voltant de les 6.000 persones entre el Saló d’Encamp i el del Pas de la Casa”. Així, el cònsolmajord’Encampvarecor- dar que “l’any passat l’afluència ja va ser molt notòria i aquest any tot fa preveure que repetirem”. Malgrat no poder precisar el nombre d’infants que van assistir a jornada inaugural, Torres va re- calcar que “m’han assegurat que l’afluència està per sobre de la de l’any passat”. Torres va remarcar que els nens i nenes solen ser na- cionals que repeteixen cada any al Saló de la infància. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra Nens i nenes ahir al Saló de la infància del Pas de la Casa. // aGències Pere López, president del grup parlamentari mixt. // J. G.
 • 10. 10 Dilluns, 4 de gener del 2016 Esports bàsquet Oportunitat perduda //el Morabanc, que podia haver fet un pas de gegant per a la Copa, perd a Galícia Van lluitar fins a l’últim segon dues vegades. Dues. Quasi res. Al final de l’últim quart guanyaven per tres punts de diferència a sis segons del final. Van decidir no fer falta a Donnie McGrath i el base de Mount Kisko (Nova York) però internacional per Irlanda va forçar la pròrroga. Al temps extra, el pivot Giorgi Shermadini, a 2,8 per acabar, va fallar la cistella que podia haver donat la victòria al Bàsquet Club MoraBanc Andor- ra. Tant remar per quedar-se a la riba. Els de Joan Peñarroya, que podien haver fet un pas de gegant per classificar-se per a la compe- tició que el tècnic egarenc està cansat de sentir, la Copa del Rei, van sobreviure al gran encert des de la línia de 6,75 del Rio Natura Monbus Obradoiro. Els gallecs van anotar 20 triples de 34 intents ivanigualarelrècorddelatempo- rada, que pertanyia al Fiatc Joven- tut de Badalona, amb 20 triples de 49 tirs en el partit contra el Ba- loncesto Sevilla. La derrota dels andorrans per 104 a 103 a la Cal- deira do Sar deixa el MoraBanc en la mateixa sisena posició amb set victòries i set derrotes, però el Montakit Fuenlabrada l’iguala. Els dos equips es troben a només un triomf de la cinquena posició de l’Herbalife Gran Canària. L’inici del partit va tenir un propietari i un dominador clar en el pivot georgià Giorgi Sher- madini, que va anotar sis punts consecutius en un parcial de 0 a 6. El tècnic gallec Moncho El Al- quimista Fernández es va topar amb una defensa molt encertada dels andorrans fins a l’aparició d’un dels millors jugadors de la Lliga ACB, el polonès Adam Waczynski, i també la segona fal- ta de Shermadini, que el va enviar prematurament a la banqueta. En els primers 10 minuts, màxima igualtat, amb un 21 a 23. Al se- gon quart, el Rio Natura Monbus va començar el seu festival des de la línia de 6,75, que va posar els gallecs al davant en el marca- dor. Cada cop que el MoraBanc treia el cap rebia en forma de tri- ple un cop. El millor exemple va ser un de Pepe Pozas des de vuit metres, que va situar un 35 a 31. Peñarroya va donar entrada a Shermadini, però els errors pro- pis van condemnar un equip que navegava sense rumb fins a arribar al descans amb un 46 a 37, i sort de Vojdan Stojanovski. Molt a mi- llorar, i més contra un equip que veia l’anella com una piscina. A cop de triple. A la represa, els dos equips van començar a anotar de tres en tres. Un triple dels gallecs era respost amb un 2+1 andorrà. El Rio Natura Monbus vivia del seu encert des de la llarga distàn- cia i el MoraBanc es resistia com gat panxa enlaire. Un alley-oop de Daniel Clark deixava un 70 a 63 a l’electrònic, però un triple d’Adam Waczynski va situar el 73 a 65. El metralleta polonès, amb aquest triple, va superar el rècord de triples de l’Obradoiro a la Lli- ga ACB amb 15. A l’últim quart, Shermadini i Stojanovski es van posar l’equip a l’esquena fins a certificar la remuntada amb un 82 a 85. A 11 segons, 85 a 88, però McGrath va forçar la pròrroga. Una falta podia haver pogut evitar l’empat. McGrath, amb el canell calent després d’haver forçat la pròrroga, va liderar el temps extra dels gallecs situant un 100 a 97 a 1,19. Els de Peñarroya van creure fins al final i a 20 segons del final Víctor Sada va posar al davant els andorrans amb dos tirs lliures. A 7,8 Adam Waczynski no va fa- llar amb un revers sobre Víctor Sada. Mancaven 2,8 segons, però Shermadini va fallar el tir decisiu. Tant remar per quedar-se a la riba i amb la sensació que havia estat per errors propis. Diumenge, la visita del líder invicte, el València Basket, que suma tots els partits amb victòria. Competir sense co- metre tants errors serà clau. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra Giorgi Shermadini, el millor dels andorrans, fa una esmaixada. // ACb PHOtO / JORGe G. MARquÉs Peñarroya:“Hi ha detalls que podíem haver fet millor” La derrota a Fontes do Sar el va deixar satisfet a mitges. El tècnic del MoraBanc, Joan Peñarroya, es va mostrar decebut, tot i que també satisfet. “Un partit que evidentment no ens deixa contents. Segur quehihadetallsquepodíemhaverfetmi- llor perquè hi ha hagut un moment que el partit el teníem quasi guanyat. Això sí, no podem retreure res a l’equip. S’ha vist un partidàs, però la moneda ha caigut per al costat de Rio Natura Monbus.” Peñarroya va analitzar d’aquesta manera el partit: “Hemcomençatbéamblesideesclaresen defensa fins que Waczynski ha aparegut. El Rio Natura Monbus ha tingut un encert espectacular des de la llarga distància, però l’equip s’ha mantingut serè.”El tècnic egarenc creu que podien haver-se endut la victòria.“L’últim quart hem millorat en defensa.Hemtingutelpartitpermatar-lo. Podia haver guanyat qualsevol. Marxem tristos, però satisfets per la imatge. Hem de millorar petits detalls. Felicito el Rio Natura Monbus”, va sentenciar Peñarroya. Lliga ACB (14a jornada) 89 FC Barcelona Lassa - Movistar ‘Estu’ 67 86 Laboral Kutxa - Reial Madrid 80 64 Dominion Bilbao - Iberostar Tenerife 67 89 RETAbet.es GBC - ICL Manresa 70 94 FIATC Joventut - UCAM Múrcia 84 81 València Basket - Unicaja Màlaga 70 73 Baloncesto Sevilla - CAI Saragossa 84 104 Rio Natura Monbus - BC MoraBanc 103 92 Montakit Fuenlabrada - Herbalife GC 72 Parcials: 21-23, 46-37; 73-65, 88-88 i 104-103. Àrbitres: Daniel Hierrezuelo, Luis Miguel Castillo i Víctor Mas Cagide. Eliminats: No n’hi va haver. McGrath 14 Haws 5 Waczynski 30 Caloiaro 7 Alec Brown 12 Pustovyi 10 Bendzius 14 Triguero 2 Pepe Pozas 10 Santi Yusta 0 Schreiner 2 V. Stojanovski 24 Betinho 13 L. Bogdanovic 12 Shermadini 29 David Navarro 0 Daniel Clark 7 Víctor Sada 7 Shawn Jones 9 Sergi Pino 0 Multiusos Fontes do Sar: 4.813 espectadors Rio Natura M. bC Morabanc 104 103 PJ PG PP 1 ValènciaBasket 14 14 0 2 BarcelonaLassa 14 13 1 3 ReialMadrid 14 11 3 4 LaboralKutxa 14 11 3 5 HerbalifeGC 14 8 6 6 BCMoraBanc 14 7 7 7 Montakit‘Fuenla’ 14 7 7 8 UnicajaMàlaga 14 6 8 9 RioNaturaM. 14 6 8 10 FiatcJoventut 14 6 8 11 Dominion Bilbao 14 6 8 12 ICL Manresa 14 6 8 13 CAISaragossa 14 5 9 14 IberostarTenerife 14 5 9 15 UCAMMúrcia 14 5 9 16 BaloncestoSevilla 14 5 9 17 Movistar‘Estu’ 14 3 11 18 RETAbet.esGBC 14 2 12 CLASSIFICACIÓ
 • 11. 11Dilluns, 4 de gener del 2016 E raids LaprimeraetapadelDakar,cancel·lada Descans obligat per a Cristian España, Albert Llovera, Cyril Despres i David Castera, Jordi Ginesta i el resident Joan Barre· da després que l’organització del Dakar 2016 anunciés la cancel· lació de la primera etapa de la prova, entre les ciutats argentines de Rosario i Villa Carlos Paz, per “raons de seguretat”. Les tempes· tes sobre el sector de l’especial del dia van ser els motius de la cancel·lació després de retardar primer la sortida de l’etapa dues vegades perquè “algunes zones de l’especial estarien tallades per cursos d’aigua en formació”, segons apuntava a través de la seva pàgina web oficial. La pri· mera etapa, que tenia una prova especial de 227 quilòmetres per a motos i quads i 258 per a cot· xes i camions, es va suspendre a les deu del matí a causa d’un fort temporal de pluja i vent que va afectar la província de Córdoba. Després d’aquesta decisió de cancel·lar la prova, els pilots de cada categoria es van desplaçar al campament de la població turís· tica cordobesa en enllaç sense re· gistre de temps per a la classifica· ció general. Les motos i els quads van viatjar en comboi, els cotxes van anar per lliure i els camions van utilitzar la ruta reservada als vehicles d’assistència. Avui tor· narà la competició amb la sego· na etapa, que unirà les ciutats de Villa Carlos Paz i Termas de Río Hondo amb una extensa especial de 450 quilòmetres per a motos i quads i 510 per a cotxes i cami· ons sobre un recorregut total de 787 quilòmetres per als primers i 847 per als segons. Mentrestant, el pilot de motos Cristian España va finalitzar en 55a posició a 1,03 del guanyador de la prova, el resident d’Honda Joan Barreda. Per la seva banda, Cyril Despres i David Castera en cotxes van acabar en onzena po· sició. Es va imposar l’holandès de Toyota Bernhard Ten Brinke. En camions, Albert Llovera i els seus copilots Charly Gotlib i Jaromir Martinec (Tatra Jamail T163) van completar la primera jornada sense problemes. “Un pas més en el procés d’adaptació al nou vehi· cle. Necessito fer quilòmetres”, va assegurar Albert Llovera, que va lamentar l’accident que va obligar a neutralitzar l’etapa pròleg. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra // L’organització del dakar 2016 va anunciar la suspensió per“raons de seguretat” esquí de muntanya Areny s’imposa a la Pal Skimo amb moltes cares conegudes ElsgermansEspargaró,PoliAleix, Àlex Rins –que encara no resideix al país– i el seu company insepa· rable, l’expilot Rubén Xaus, van ser les cares conegudes del món de l’elit de l’esport del país en la primera edició de la Pal Skimo, una cursa d’esquí de muntanya de caràcter solidari la recaptació de la qual anirà dirigida a l’Associació per la Síndrome de Down d’An· dorra (ASDA). També hi va haver el ministre de Finances, Jordi Cin· ca, i la ministra d’Esports, Olga Gelabert, amb el secretari d’Estat d’Esports, Jordi Beal, que van tan· car així la seva setmana esportiva després de participar en el partit amistós de Champions for Unicef. A la prova, de quatre quilòmetres i 850 metres de desnivell, es va im· posar Xavi Areny, seguit de Sergi Casabella i Arnau Soldevila. La Pal Skimo va registrar 92 inscrip· cions solidàries i 78 participants. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra Els germans Espargaró van disputar la Pal Skimo. // vaLLnord Albert Llovera amb el seu Tatra i Cristian España equipant-se abans de l’etapa pròleg. // facebook atLetisme Huerta debuta a la distància de 10 quilòmetres L’atleta del Club Atletisme Valls d’Andorra Dayanne Huerta es va estrenar en la distància dels 10 quilòme· tres a la tradicional Cursa dels nassos, la Sant Silvestre barcelonina. Huerta va fina· litzar en la quinzena posició amb un temps de 37.39 en una prova en la qual es va imposar Lídia Rodríguez (Bilbao Atletismo) amb un temps de 33.06, seguida de l’atleta d’Estònia Jekateri· na Patjuk i Marta Galimany (FC Barcelona). En categoria masculina, el millor del CAVA va ser Manuel Fernandes Pita, en 42è lloc amb 32.03, i des· prés el van seguir Carles Gómez, 63è amb 32.45 i rè· cord d’Andorra promesa, i Edgar Ordóñez, 74è. Nahuel Carabaña va batre el rècord d’Andorra júnior i juvenil amb 33.04 en acabar en 83a posició. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra La tempesta, la protagonista per fer cancel·lar la primera etapa. // twitter esquí aLpí Sense sort a Val Cenis Robert Solsona i Àxel Esteve novanacabarlaprimeramàne· ga de l’eslàlom de Copa d’Eu· ropa que va tenir lloc a Val Ce· nis. Avui es torna a disputar un eslàlom més. Per la seva banda, Clàudia Mijares va ser 50a al gegant FIS que es va disputar a Val Thorens amb un temps de 2.29,88. Sara Raméntol no va finalitzar la primera mànega. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra
 • 12. 12 Dilluns, 4 de gener del 2016 ClassifiCats FEINA Consulta de TAROT tel.: 334 255 ImmoblEs EMPRESA DEL SECTOR UBICADA AL PRINCIPAT D’ANDORRA NECESSITA: TÈCNIC SUPERIOR O GRAU MITJÀ EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS, AMB TITULACIÓ EN ENGINYERIA INDUSTRIAL O SIMILAR, TÈCNICA O SUPERIOR, amb experiència en servei de prevenció de riscos laborals en empreses del sector. Es valorarà coneixements d’implantació i gestió d’OHSAS 18001 i d’altres sistemes de qualitat. IMPRESCINDIBLE CATALÀ ESCRIT I PARLAT CORRECTAMENT, es valoraran altres idiomes. Interessats, envieu currículum vitae a l’adreça de correu electrònic vipsa@vipsa.ad TEL.: 32 12 48 ESCALDES PIS D’1 HABITACIÓ, SENSE MOBLES, AMB BALCÓ, ZONA PISCINES MONTANYA. PREU: 375 € ORDINO PIS D’1 HABITACIÓ, MOBLAT, MOLT SOLEJAT, SITUAT A PROP DEL CAMP DE FUTBOL D’ORDINO. PREU: 375 € ENCAMP PIS D’1 HABITACIÓ AL MIRADOR D’ENCAMP, CUINA SEPARADA AMB BALCONS. PREU: 300 € ImmoblEs Classificats, breus per paraules A partir de 4 €/dia Màxim 25 paraules Publicació mínima d’una setmana Publica el teu anunci en aquest esPai Informa-te’n al telèfon: 809 810 VENDA LLOGUER www.cisa.ad tel. 73 73 73 Av. Sant Antoni, 32 · AD400 La Massana · comercial@cisa.ad /cisaandorra /CISA.Andorra CISA Andorra 00376 362666 / 00376 349444/cisaandorra /CISA.Andorra CISA Andorra 00376 362666 / 00376 349444/cisaandorra /CISA.Andorra CISA Andorra 00376 362666 / 00376 349444 Ref. 1765 AndoRRA lA VellA Àtic de luxe de 251 m2 . A la primera planta té una àmplia cuina, bugaderia, un petit bany, una terrassa exterior gran i un despatx.A la zona de nit, trobem dos dormitoris dobles amb armaris encastats i parquet. Disposa de bany complet i una habitació doble amb bany integrat. A la segona planta trobem una habitació o sala polivalent de jocs amb dormitori. Disposa d’una suite amb bany. En aquesta planta trobem una sauna. El menjador, les habitacions i les sales tenen terres de parquet.Té 3 places d'aparcament. Àtic amb vistes a les muntanyes i sol tot el dia. Sens dubte, una bona oportunitat. Preu: 1.267.000 € REF.1687 LA MASSAnA.Pis modern a la Massana. Disposa de 2 dormitoris amplis amb armaris encastats,1 bany complet i un saló menjador ampli, que juntament amb la cuina integrada fa la sensació d’amplitud.Té una plaça d’aparcament i un traster. Pis en un estat excel·lent.Idoni per a un lloguer permanent.Preu:600 € REF. 1755. ELTARTER. Modern pis completament moblat i equipat davant de les pistes delTarter. Dues habitacions dobles amb armaris de paret. Un bany complet. Cuina oberta i totalment equipada. Assolellat saló menjador amb terrassa. Una plaça de pàrquing i traster. Es pot llogar per tot l’any o per la temporada d’hivern. Preu: 650 € TAMBÉ PISOS DE LLOGUER PER LA TEMPORADA A PARTIR DE 350 EUROS! LL0291. LA MASSAnA. Pis assolellat i reformat situat a dos minuts del centre de la Massana.Tres habitacions dobles exteriors amb armaris de paret. Una suite. Saló menjador amb una terrassa i una xemeneia.Vistes impressionants. Cuina tancada equipada amb nevera, vitro i forn.Tres terrasses. PQ i traster. Preu: 650 €, despeses a part REF. 1763. LA MASSAnA. Àtic dúplex reformat en perfecte estat al centre de la Massana. La planta baixa consta de tres dormitoris. Dormitori principal amb bany privat, equipat amb jacuzzi i cabina de dutxa.Té una biblioteca que pot convertir-se en habitació amb bany. Cuina amb sor- tida a la terrassa. Gran terrassa de 75 m2 . Pis recentment remodelat i amb jardí de 20 m2 . Garatge per a 2 cotxes tipus box. Preu: 650.000 € OPORTUnITAT 1758. ERTS Apartament molt assolellat amb terrassa i vistes a la parròquia de la Massana.Acollidor menjador amb llar de foc i sortida a la terrassa. Cuina oberta totalment equipada. Una ha- bitació doble amb armaris encastats. Bany amb banyera. Golfes amb accés a la part superior amb dos llits indivi- duals. L’apartament es ven moblat. El preu inclou un traster en garatge. Preu: 65.000 € REF. R1117.ARInSAL Acollidor apartament en edifici modern a prop d’Arinsal. L’apar- tament té dues habitacions dobles i un bany. Cuina independent totalment equipada. Sala d’estar i habitacions amb parquet i armaris encastats a les habitacions. Bany amb banyera.Terrassa assolellada i vistes excel·lents.Aparcament gran, traster inclòs. Preu: 150.000 € OPORTUnITAT. REF. 1762 ERTS. Pis de 51 m2 molt assolellat i acollidor a la parròquia de la Massana. Disposa d’un dormitori doble amb armaris encastats.Té un saló menjador amb llar de foc i sortida a una amplia terrassa exterior. Cuina àmplia i totalment equipada, així com un bany amb banyera. Perfecte per a esquí de vacances o inversió. Disposa d’una plaça de pàrquing un ampli traster. Una oportunitat molt bona. Preu: 70.000 € REF.1759.ORDInO.Magnífic dúplex de 128 m2 a Ordino.Té 3 dormitoris dobles totalment exteriors i armaris encastats. Una de les habitacions és una suite amb banyera d’hidromassatge.Totes les habi- tacions són exteriors.Un bany complet a l’última planta.A la planta baixa hi trobem un bany,un ampli saló menjador amb accés a un jardí de 100 m2 .Menjador amb llar de foc i sostres amb bigues de fusta.La cuina és molt còmoda i espaiosa.Té un sistema d’aspiració centralitzada.Té dues places d’aparcament i dos trasters. Preu:443.155 € REF. 1761. LA MASSAnA. Aparta- ment excel·lent al centre de la Mas- sana, molt a prop de tots els serveis. El pis té 4 habitacions espaioses, una sala d’estar, cuina independent. Dormitoris i sala d’estar amb terra de parquet.Armaris encastats a totes les habitacions. L’apartament també té una altra gran sala amb cuina completa i un pati tancat. Calefacció central de gasoil. Disposa de pàrquing i traster. Preu: 230.000 € REF. 1751. ESCALDES-EnGORDAny Apartament de 110 m2 al centre d’Escaldes-Engordany. Molt a prop dels centres. 3 dormitoris dobles amb armaris encastats. Dos banys totalment equipats, un amb banyera i l’altre amb dutxa. El menjador és gran, té una bonica llar de foc i dóna accés a una terrassa.Acabats de luxe. La cuina és gran.Té un garatge. Gran oportunitat! Preu: 350.000 € REF. 1766. ELTARTER. Bonic apar- tament de 62 m2 davant les pistes d’esquí de Grandvalira. L’apartament disposa de dos amplis dormitoris dobles amb armaris encastats.Té un menjador confortable amb una cuina integrada totalment equipada. El saló ofereix unes vistes espectaculars a les pistes d’esquí de Grandvalira. Bany completament equipat. Es ven tot moblat. Ideal per a segona resi- dència. Inclou una plaça d'aparcament i un traster. Preu: 149.000 € Selecciona home/dona: PERSONAL DE VIGILÀNCIA Requisits: - Permís de treball o nacionalitat andorrana - Permís de conduir - Català i castellà - Bona presència Oferim incorporació immediata Interessats/ades, envieu CV a vipsa@vipsa.ad Cerca: Noia rentaplats amb coneixements de cuina Interessades, truqueu al tel. 829 948 RESTAURANT CA LA CONXITA
 • 13. 13Dilluns, 4 de gener del 2016 EntrEtEnimEnt Troba les diferències Troba les 7 diferències que hi ha entre les fotos. La foto original és la de l’esquerra. Solució del joc anterior sudoku 7 Descobreixlaparaulaamagadaprementlestecles.Recordaquepotsprémer mesd’uncopcadateclaperobtenirdiferentslletres. VENDA i LLOGUER d’apartaments, xalets, estudis, edificis... www.cisa.ad 73 73 73 Troba la paraula amagada El concepte de bellesa més selecte a Andorra CaritaAndorra Tel: +376 73 76 73 Crta. d’Anyós - Anyós Park - la Massana la paraula amagada anterior és: desTorb r _ _ _ _ _ _ 7 3 2 8 7 2 7 9 6 1 6 2 4 3 7 3 5 7 5 2 1 9 2 6 5 1 2 6 4 3 9 3 4 9 4 1 2 7 9 5 4 4 5 8 3 1 3 7 1 8 7 2 9 8 3964218357 738659124 215437968 387926415 196745832 452183796 829364571 571892643 643571289 398476125 572891436 461253879 956142387 714385962 283769541 629534718 835617294 147928653 Senyores/Senyors, Segons es va acordar a la darrera reunió de la Junta Directiva de data 21 de desembre del 2015, em plau convocar-vos a la propera Assemblea General Extraordinària i, un cop finalitzada, a l’Assemblea General Ordinària, segons les següents dades: Data: 10 de febrer del 2016. Hora: A les 19.30 hores en primera convocatòria i a les 20.00 hores en segona convocatòria. Lloc: Antic Carrer Major, núm. 25, d’Andorra la Vella (seu social d’SDP). Ordre del dia per a l’Assemblea General Extraordinària: 1. Salutació als assistents. 2. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea General anterior. 3. Exposició i aprovació, si escau, de l’acord per a la modificació íntegra dels actuals Estatuts de la FAA per adaptar-los a la normativa actual en vigència. Ordre del dia per a l’Assemblea General Ordinària: 1. Exposició i aprovació, si escau, de l’informe d’activitats i la memòria esportiva de la temporada atlètica 2014-2015. 2. Exposició i aprovació, si escau, dels comptes relatius a la temporada atlètica 2014-2015 i del pressupost per a la temporada atlètica 2015-2016. 3. Exposició i aprovació, si escau, del calendari esportiu i dels diferents reglaments per a la temporada atlètica 2015-2016. 4. Exposició i ratificació dels canvis haguts en els membres de la Junta Directiva. 5. Exposició, per al seu tractament, de les diferents propostes rebudes. 6. Torn obert de paraula. Tot esperant la vostra assistència, aprofito per saludar-vos atentament. Ordino, 22 de desembre del 2015. Víctor Manuel MARTÍNEZ JULIÀ Vicepresident (amb funcions de president) de la FAA Federació andorrana d’atletisme CTEO Tel.: 890 395 / 890 351 Centre Tecnificació Esportiva Ordino Fax: 890 357 C/ Narciso Yepes s/n Web: www.faa.ad AD300 Ordino f.a.atletisme@gmail.com
 • 14. 14 Dilluns, 4 de gener del 2016 O Oci El vídEo amagat Per descobrir el vídeo amagat només has de tenir instal·lada una aplicació de lectura de codi QR al teu smartpho- ne. Utilitza-la per poder visualitzar així un vídeo diferent cada dia. Llegint codi QR... Lector codi QR cartellera Europ-Auto SA · Tel.825 671 - europauto@seat.ad Promoció vàlida de vehicles en estoc TECNOLOGIA PER A GAUDIR PROGRAMA SEAT IBIZA -2000 € Marta Pons Especialista en dietètica Centre d'Assessorament Dietètic +376 737 173 i nutrició Supervisa i equilibra tots els menús d’Anyós Park! Qui ha dit que el cinema és una cosa de tardes? Sessions per a nens i adults a partir de les 11:30 h. Més informació: www.cinemesilla.com MATINALSALS CINEMESILLA CARLEMANY! Segueix-nos: cartellera PalmERaS EN la NIEvE Any 1953. Dos germans viatgen des dels Pirineus fins a la colònia espa- nyola de Fernando Poo, a Guinea Equatorial, per treballar en una planta- ció de cacau. 16.00, 19.00 StEvE JoBS Biopic del mític empresari i programa- dor informàtic Steve Jobs (1955-2011), centrat en l’època en què va llançar els tres productes icònics d’Apple. 17.45, 20.10, 22.30 El dESaFío Basada en la història real de Philippe Petit, un home que el 1974 va ca- minar sobre una corda fluixa estesa entre les torres del World Trade Center. 15.45, 18.10, 22.45 StaR WaRS - El dESPERtaR dE la FUERZa Setena entrega de la saga de La guerra de les galàxies. Trenta anys des- prés de la tornada del Jedi, la galàxia encara està en guerra. 16.15, 19.15, 22.15 CaRlItoS Y SNooPY, la PElíCUla Snoopy s’embarca en una gran missió com a as de l’aviació per enfron- tar-se al seu enemic, el Baró Roig. Mentrestant, Carlitos Brown també viurà la seva aventura. 15.30, 17.015 El vIaJE dE aRlo ¿Què hauria passat si l’asteroide que va canvi- ar per sempre la vida a la Terra no hagués impac- tat al planeta? 15.45 oCHo aPEllIdoS CatalaNES Koldo posa rumb a Se- villa per convèncer Rafa que han de viatjar a Catalunya per rescatar Amaia, que s’ha enamo- rat d’un català. 19.30, 20.30 El PUENtE dE loS ESPíaS Un advocat de Brooklyn es veu sobtadament im- mers en les entranyes de la guerra freda quan la CIA l’hi envia amb l’en- càrrec de negociar l’alli- berament d’un pilot. 22.00
 • 15. 15Dilluns, 4 de gener del 2016 O horÒscop MESTRE TOUREMA Soluciona tots els teus problemes Resultats en 2 dies Tel. 0034 610 324 179 la recepta centre d’assessorament Dietètic Marta pons Jansana C/Verge del Pilar, 5, 2n pis, despatx núm. 9, Andorra laVella.Tel.: 866 612. dietetica@andorra.ad preparació: Tallem i fregim els bolets en una paella amb oli calent. A un altre recipient, amb una mica d’oli net, hi tirarem els ous batuts, que anirem remenant amb una forquilla de fusta perquè quallin, o bé els deixarem fregir i els posarem per sobre (com a la foto). A mig fer hi tirarem els bolets saltats i continuarem l’acció anterior fins a acabar la cocció, a foc més aviat baix. Ho podem acompanyar de pernil saltat a la paella per donar-hi un toc cruixent. Un plat senzill i molt gustós que sol agradar a tothom i molt bé de preu! IngreDIents oUs reMenats aMB Bolets · 3 ous · 150 grams dels bolets que més us agradin · pebre mòlt · sal i oli · bastonets de pa integral (optatiu) · pernil salat (optatiu) àrIes 21març - 20abril taUre 21abril - 21maig Bessons 22maig - 21juny cranc 22juny - 23juliol lleó 24juliol - 23agost verge 24agost - 23setembre Balança 24setembre - 23 octubre escorpí 24octubre - 22novembre sagItarI 23novembre - 21desembre caprIcorn 22desembre - 20 gener aqUarI 21gener - 19febrer peIxos 20febrer - 20març Evita col·locar els sen- timents en segon pla i confereix més rellevància a l’economia. Es resolen qüestions laborals que han estat confuses durant molt de temps. Solucions. És un bon moment per renovar els coneixements o aprendre un idioma. La bona influència as- tral impacta especialment en l’àrea de la feina i els diners. Comences l’any amb influències immillorables en l’àrea de la feina i l’economia. Influències positives en signes afins auguren productivi- tat i estabilitat en l’economia. Si alguna cosa no surt com esperes, actua amb resolu- ció. No t’acovardeixis. Estàs ple de vitalitat. Aprofita aquests dies per pren- dre’t unes vacances o passejar. Bon moment per com- petir i per demanar augments salarials i crèdits hipotecaris. No prenguis medica- ments sense tenir l’aprovació del teu metge. Compte. Disposaràs de les eines necessàries per planificar bones estratègies i obtenir resultats. En la teva realitat eco- nòmica i laboral, hi haurà un gran compromís amb la feina. tv avUI Us recoManeM... 22.08 Els dies clau: 26 d’abril de 1986: l’accident de Txernòbil Una matinada esclatava el reactor 4 de la central nuclear d’Ucraïna, amb conseqüències greus. 20.55 Crimes: Janvier 2015: la France temble Morandini viatja a un poblet de França per recordar fets que han marcat la regió. 22.30 Cine: Las crónicas de Narnia Un any després, els germans Paven- sie es tornen a reunir al meravellós món de Narnia. 22.15 Dakar 2016 Tots els participants espanyols es reuneixen en el programa. 13.45 Téléfilm: D’amour et de glace Institutriu en un petit poble al nord del Canadà, Kate ha de tornar a casa seva per casar-se. 20.55 Film: xXx Un home que es guanya la vida comerci- ant amb vídeos de les seves esgarrifoses gestes es veu forçat a adquirir una nova identitat. 17.30 El secreto de Puente Viejo En els primers dies de l’any, el personatge d’Aurora tornarà a la sèrie després de la mort del seu germà. 21.15 Dia E El més destacat de l’actualitat esportiva del cap de setmana. 20.55 Filme: Mort sur le Nil Adaptació d’una novel·la d’Agatha Christie. A bord d’un luxós vaixell fluvial, el Karnak, deu persones es veuen implicades en un assassinat.
 • 16. Rosa Ferrer JordiTorres La indefinició del futur de Cd’I, després de la derrota en les eleccions comunals del 13 de desembre passat, és una in- cògnita per als seus votants. Vint-i-quatreanysdelSalódelainfàn- cia i la joventut d’Encamp i el Pas de la Casa acrediten que aquesta és una bona iniciativa per aquestes festes. enviaUnsmsal747amblaparaUlaclaU “canvio”Aquesta és una secció d’intercanvi i donació d’objectes via SMS. Els missatges es publicaran com a mínim durant un dia. En cap cas s’acceptaranmissatgesdecompravendanielsquedemanincontraprestacionseconòmiques.Costdelmissatge:1,50€+cànon Baixada del Molí, 5 Andorra la Vella T. 809 810 | F. 829 810 mes@mes.ad | www.mes.ad de gener del 2016 El diari s’imprimeix en paper reciclat Dilluns 4 ¿Etsalllocadequatenelmomentadequat?¿Volsdenunciar algunacosa?Treuelmòbilolacàmerafotogràficaifesla foto,envia-laafotoreporter@mes.adilapublicarem.Si lafotoésprouinteressantilapubliquemalespàginesde contingutinteriors,etrecompensarem! ROSTIDOR · SIDRERIA · CUINA BASCA · TAPES Carretera d’Arinsal · Edifici Amadeus B · Local 3 · AD400 ARINSAL · Reserves : 838 566 / 353 780 CUINA BASCA MENÚ ESPECIAL CAP DE SETMANA amb postres i beguda inclosos 18 €+IGI HORARI D’ESTIU Dijous i divendres des de les 19 h. Dissabtes i diumenges de 12 a 16 h i de 19 a 3 de la matinada. En festes populars i dies d’activitats especials estarem oberts (consulteu horaris). MENÚ SIDRERIA MENÚS PER A GRUPS Gaudeix els caps de setmana amb els nostres plats d’“alubias” de Tolosa BARRA DE TAPES, RACIONS, ENTREPANS ‘CHULETONES’ I PEIX A LA BRASA TERRASSA //S. B. fotoreporter@mes.ad ¿En quina part de la llei antitabac es prohibeix fumar a la via pública? A Encamp hi ha aquest cartell en un carrer públic. el fotoreporter 331957 Cambio ruedas con llanta medida 175/65/13 .de contacto muy buen estado 324500 CANVIO REGALO 3 TELEVISORS DE TUBO AMB BON ESTAT I 4 SOFAS 337993 CANVIO Taula d cuina amb un calaix, molt antiga, d’antiquari 337993 CANVIO bolso de Bimba&Lola d color negre. Molt actual. 325601 Canvi Joguines x nen-nena: peluchos interactius, vaixells playmobil, puzzles 657811 Canvio mercedes 300Td 4X4 ,automa- tic revisat ,impecable. 339767 Canvio Iphone 4 ,8Gb 649071 BUSCO cotxe clasic estil escarbat, mini etc... Es igual l’estat en que estigui. 343198 ‘canvio’ PIS A ORGANYA 3 dormitoris,2 banys,asolellat,ascensor i parquing. 386927 CANVIO: coche saab93 2.2 gasoil per coche4x4 386927 CANVIO: moto kawasaki 125 de marc- has itv e revisions eb dia e dos cascos 331431 Busco moto 125cc...almenys que aguanti uns 8mesos... 327291 Canvio plaça de parquing Ubn.Camp de perot, fase 2 604941 Busco yamaha dt 200 para piezas 337993 CANVIO Oportunitat! Bolso motxilla Louis Vuitton. Nou sense estrenar. Molt maco 649071 BUSCO cotxe clasic estil escarbat, mini etc... Es igual l’estat en que estigui. 327291 Canvio plaça de parquing Ubn.Camp de perot, fase 2 325601 CANVI Dvd samsung color gris x canvi d menjador 325601 CANVI 5 sessions d’electroestimulacio a egv x no tenir temps. 351061 BUSCO Yamaha R6 en buen estado. 643775 CANVI Tabla snowboar + fijaciones marca Burton, 150 cmts.un solo uso practicamente nueva. 327291 Canvio plaça de parquing Ubn.Camp de perot, fase 2 331431 Busco moto 125cc...almenys que aguanti uns 8mesos. 602714 CANVIO BMW 320TD Compact 207.000km Totes les revisions a la BMW 380340 Canvio cadenes de cotxe noves per es- trenar!! 372543 Canvio 4 rodes de neu mida 195 65 r15 noves practicament 652255 CANVIO: audi a4 2.5 tdi 180cv 4x4 200000km impecable full equip. 329776 Canvio: 4 rodes de jeep Hyundai Santa Fe, de carretera amb janta or 329776 Canvio: 4 rodes de jeep Hyundai Santa Fe, de carretera amb janta or 383252 CANVI plaça de parking zona Valira Nova. cap un coche gran Europ-Auto SA · Tel.825 671 - europauto@seat.ad Promoció vàlida de vehicles en estoc TECNOLOGIA PER A GAUDIR PROGRAMA SEAT LEON -3000 € Av. Del Fener, 15-17 Edifici Picó, 1r C AD500 Andorra la Vella Tel.: 827 888 Móbils: 322 553 · 356 320 Fax. 846 888 innova@andorra.ad AUTO LLAR SALUT VIDA EXÈQUIES EMPRESA Bones festes